Page 1

ถอดบทเรียน

สวนแนวตั้ง


ดัดแปลงพืน้ ทีแ่ คบข้ างบ้ านเป็ นมุมพักผ่ อนแสนสวย โดยทาพืน้ ไม้ ต่อเนื่อง จากภายในตัวบ้ าน และทาชั้นไม้ สีขาวเพือ่ สร้ างจุดเด่ น ทั้งยังช่ วยพรางกาแพงทีด่ ู แข็งกระด้ าง ให้ น่ามองยิง่ ขึน้ ตกแต่ งเพิม่ เติมด้ วยไม้ ดอกและไม้ ใบหลากสี


ชั้นไม้จะเป็ นไม้ระแนง ที่นามาประกอบเป็ นชั้นๆ ขนาด 2.40 x 1.40 เมตร ระยะของชั้นที่ยนื่ ออกมา 1 : 22. เซนติเมตร 2 : 15 เซนติเมตร

* กาหนดตาแหน่งชั้นไม้ให้มีระยะ ไม่เท่ากันจึงดูน่าสนใจมากขึ้น

1. ติดตั้งไม้ ระแนงทีป่ ระกอบเรียบร้ อย โดยยึดเข้ ากับผนัง 2. ปลูกไทรเกาหลีเป็ นแนวยาว ขนานไปกับรั้วต่ อเนื่องกับชั้นไม้ สร้ างสั ดส่ วนให้ พนื้ ทีไ่ ด้ เป็ นอย่ างดี 3. ปลูกไม้ พ่มุ ขนาดเล็กด้ านหน้ าชั้นวางต้ นไม้ โดยเลือกพรรณไม้ ให้ เหมาะกับสภาพแสง สาหรับบริเวณทีไ่ ด้ รับแสงช่ วงครึ่งวันเช้ า จึงควรเลือกใช้ พรรณไม้ ชนิดทนร่ ม เช่ น ไฮ เดรนเยีย เข็มอินเดีย ฤาษีผสมแคระ 4. เทกรวดเม็ดละเอียดปิ ดทับผิวดินด้ านหน้ าให้ เรียบร้ อย เพือ่ ป้องกันดินกระเซ็นเวลารดนา้ หรือฝนตก


ไทรเกาหลี

ไอวี่

เจอราเนียน

ถอกบทเรยีนสวนแนวตั้ง  
ถอกบทเรยีนสวนแนวตั้ง  

กรปณต 02 วิชภาส 26