Page 1

ATEN ENGLI SH CENTER t hebes ts t ar tt oper f ec ts peec h


3


CƠ SỞ VẬTCHẤT

L uônđảm bảos ựt i ệnnghi v àt hânt hi ện

8


At enEngl i s hCent erl àhệt hốngt r ungt âm đàot ạoduynhấthaik ỹ năngPhátâm c huẩnv àGi aot i ếpbàibản.Vớit r i ếtl ýđàot ạot ập t r ungt ừgốcr ễđểv i ệchọct i ếngAnhphátt r i ểnt ựnhi ên,v ữngc hắc . Sứmệnhc ủaAt enl àđàot ạor at hếhệngườiVi ệt t r ẻưut úmangVi ệt Nam t ựt i nhộinhậpquốct ế,At enđãv àđangx âydựngc ụcdi ện đi ểm bắtđầuhọct i ếngAnhc ủangườiVi ệtl àhọcPhátâm bàibản, đểc onđườnghọcnghenóit hànht hạor útngắnl ạit ừ6t hángđến 1năm.

Aten portfolio  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you