Page 1

นุชนาถ อินทรวิจิตร รหัส 55631867

รายละเอียดของรายวิชา ชื่อสถาบัน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โครงสร้างการเรียน ทุกโครงสร้าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1. รหัสและชื่อรายวิชา ง30241 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น Basic Programming 2. จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา หลักสูตรที่ใช้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกโครงสร้าง ประเภทของรายวิชา วิชาเพิ่มเติม 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์นุชนาถ อินทรวิจิตร 5. ภาคการศึกษา/ระดับชั้น ภาคการศึกษาที่ 2/2556 6. สถานที่เรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 7. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่ 13 กรกฎาคม 2556


นุชนาถ อินทรวิจิตร รหัส 55631867

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา ศึกษาประวัติความเป็นมาของภาษาซี ความสามารถ จุดเด่น ลักษณะการทางานโดยรวม ของภาษา การสั่งงานคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาโปรแกรมระดับต่าง ๆ หลักการแปลภาษาโปรแกรม ลักษณะการนาภาษาซี ไปใช้งาน ส่วนประกอบต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรม รูปแบบการเขียนคาสั่ง ภาษาซี ข้อมูลและ ตัวแปรในภาษาซี เครื่องหมายและการดาเนินการในภาษาซี การเขียนผังงาน หรือ Flowchart กาหนดขั้นตอนการดาเนินการวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบโปรแกรม เพื่อให้ นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ หลักการทางาน ระบบสื่อสารสามารถแก้ไข ปั ญ หาด้ ว ยกระบวนการทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หาพร้ อ มออกแบบ โปรแกรมในขั้นพื้นฐานได้ โดยใช้กระบวนการเรี ย นรู้แบบฝึ กปฏิบัติ เพื่อให้ นักเรียนแก้ไขปัญหาได้ด้ว ยตนเอง รู้จัก ส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ฝึ กทักษะในการเขีย นผั งงานเพื่ อกาหนดขั้นตอนในการเขี ยนโปรแกรม โดยการวิเ คราะห์ ปัญหา ออกแบบโปรแกรม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ผู้เรียนสามารถเปิด-ปิด บันทึกโปรเจ็คได้ ผู้เรียนรู้จักส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Visual C# 2008 ได้ ผู้เรียนรู้จักคอนโทรลพื้นฐานต่าง ๆ ในการโปรแกรม ผู้เรียนรู้จักโครงสร้างภาษา C# ตัวแปรและตัวดาเนินการ ในการเขียนโปรแกรม ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์หลักการทางานของโปรแกรมและเขียนผังงานโปรแกรมได้ ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขแบบเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไข แบบวนซ้า ได้ ผู้เรียนสามารถใช้งานอะเรย์ 1 มิติ 2 มิติ ได้ ผู้เรียนสามารถสร้างงานกราฟิกได้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 2. เพื่อปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์ มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


นุชนาถ อินทรวิจิตร รหัส 55631867

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ 1. คาอธิบายรายวิชา ศึ ก ษา ปฏิ บั ติ เข้ า ใจลั ก ษณะการท างานโดยรวมของภาษาคอมพิ ว เตอร์ การสั่ ง งาน คอมพิ ว เตอร์ ด้ ว ยภาษาโปรแกรมระดั บ ต่ า ง ๆ หลั ก การแปลภาษาโปรแกรม ลั ก ษณะการน า ภาษาคอมพิว เตอร์ ไปใช้งาน ส่ วนประกอบต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรม รูปแบบการเขียนคาสั่ ง ภาษาคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและตัวแปร เครื่องหมายและการดาเนินการ กาหนดขั้นตอนการดาเนินการ วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบโปรแกรม เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ หลักการทางาน ระบบสื่ อสารสามารถแก้ไขปัญหาด้ว ยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ สามารถวิเคราะห์ปัญหาพร้อมออกแบบโปรแกรมในขั้นพื้นฐานได้

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา การฝึกปฏิบัติงาน ภาคสนาม/การฝึกงาน บรรยาย 28 ชั่วโมง/ สอนเสริมตามความ ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษา ต้องการของ นักเรียนเฉพาะราย บรรยาย

สอนเสริม

ศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาด้วยตนเอง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการให้แก่นักเรียน เป็นรายบุคคล 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 15.30-17.30


นุชนาถ อินทรวิจิตร รหัส 55631867

แผนการสอนและการประเมินผล สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

เนื้อหา 1. การสร้างโปรเจ็คใหม่ 2. การเปิด – ปิด โปรเจ็ค ที่มีอยู่แล้ว 3. การบันทึกโปรเจ็ก 4. ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Visual C# 5.คอนโทรล (Control) 1. โครงสร้างภาษา C# ตัวแปร ตัวดาเนินการ 2. การเขียนผังงาน เพื่อช่วยในการเขียนโปรแกรม 1. โครงสร้างภาษา C# ตัวแปร ตัวดาเนินการ 2. การเขียนผังงาน เพื่อช่วยในการเขียนโปรแกรม 1. โครงสร้างภาษา C# ตัวแปร ตัวดาเนินการ 2. การเขียนผังงาน เพื่อช่วยในการเขียนโปรแกรม 1. โครงสร้างภาษา C# ตัวแปร ตัวดาเนินการ 2. การเขียนผังงาน เพื่อช่วยในการเขียนโปรแกรม สอบกลางภาค การโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข การโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข การโปรแกรมแบบวนซ้า การโปรแกรมแบบวนซ้า แถวลาดับหรืออะเรย์ การสร้างงานกราฟิก การสร้างงานกราฟิก การสร้างงานกราฟิก การสร้างงานกราฟิก สอบปลายภาค

4. วิธีสอนและกิจกรรม 1. บรรยายในชั้นเรียน 2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร หนังสือ ที่เกี่ยวข้อง 3. สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต 4. Mini Project

เวลา/คาบ 10

8

4 4 2 8


นุชนาถ อินทรวิจิตร รหัส 55631867

5. ทดสอบย่อย 6. นาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 5. สื่อการเรียนการสอน 1. เอกสารประกอบการเรียนเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 2. แบบฝึกหัด แบบทดสอบ 3. PowerPoint 4. ตัวอย่างงานกราฟิก 6. การวัดและการประเมินผล 6.1 การวัดผล 6.1.1 คะแนนระหว่างเรียน 70 6.1.1.1 แบบฝึกหัด 10 6.1.1.2 สอบกลางภาค 15 6.1.1.3 Mini Project 30 6.1.1.4 กิจกรรมระหว่างเรียน 15 6.1.2 คะแนนปลายภาคเรียน 15 6.2 การประเมินผล คะแนนระหว่าง 80-100 เกรด คะแนนระหว่าง 75-79 เกรด คะแนนระหว่าง 70-74 เกรด คะแนนระหว่าง 65-69 เกรด คะแนนระหว่าง 60-64 เกรด คะแนนระหว่าง 55-59 เกรด คะแนนระหว่าง 50-54 เกรด คะแนนระหว่าง 0-49 เกรด

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0

7. เอกสารที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เอกสารประกอบการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ หนังสือการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# แหล่งเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต

T30241 Basic Programming  

Course syllabus Subject T30241