Page 6

6

KOGEMUSTEROHKE LAAGRISUVI

Foto: Grete Avel

ANNIKA SILDE

A

Väärtuslikud elamused suvelaagrist Pakume noortele laagris toimuvate mitmekülgsete tegevuste kaudu meeldejäävaid elamusi ja väärtuslikke kogemusi. Laagritegevused on tegelikult siiski ainult vahenditeks, mis aitavad luua ja hoida kontakti noortega. Laagrielu võimaldab avastada endas andeid, millele noor varem pole osanud tähelepanu pöörata. Mitmekülgsed võimalused pakuvad noortele erinevaid viise oma loome- ja arengupotentsiaali avastamiseks. Käesoleval suvel viib Remniku õppe- ja puhkekeskuse laagrites töötubasid läbi Tartu Teaduskeskus AHHAA. Raskuste ületamine kui mitmekordne rõõm Mõtestame korraldajatena kaheksa päeva pikkust laagrivahetust ühiskonna vähendatud mudelina. Laagrisse saabujale on esialgu uudsed nii laagrikaaslased kui ka ümbruskond. Laagrisse tulevad kokku üheealised noored, kes tutvuvad kaaslastega ja õpivad suuremas grupis üksteisega arvestama. Õnnestumised pakuvad sealjuures mitmekordset rõõmu. Laagris olles ei keskendu noored ega personal raskustele, vaid või-

Ragne Rajaveer-Jalloul

IGA SITUATSIOON ON AINULAADNE

Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ programmijuht

lanud on kauaoodatud laagrisuvi. MTÜ-le Lastekaitse Liit kuuluvates Remniku ja Pivarootsi noortelaagrites korraldab ka käesoleval aastal Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ kõrgelt hinnatud laagriprogramme. Haridus- ja teadusminister tunnustas eelmise aasta noortevaldkonna silmapaistvamate tegijate hulgas Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ meeskonda sihikindla koostöö eest kohalike omavalitsustega laagriprogrammide korraldamisel riskikäitumise ja vähemate võimalustega noortele. Teeme koostööd 42 omavalitsusega kõikides Eesti piirkondades. Sisukad laagriprogrammid aitavad muu hulgas kaasa noorte lõimumisele Eesti kultuuriruumis partnerluses Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusega Meie Inimesed (MISA). Haridus- ja teadusministrilt saadud tunnustust võtame väljakutsena selle aasta laagrisuveks, mil soovime laagreid lastele veelgi meeldejäävamalt korraldada.

Foto: Sadu-Triste Juurikas

Elamus, kogemus ja kogemusõpe noortelaagris osalemisest

Laagrijuhtide ja -kasvatajate koolitusel osales ka Ragne Rajaveer-Jalloul noorte tantsustuudiost Free Flow Studio.

Mida laagrikasvatajate koolitus Teile andis? Osalesin koolitusel esmakordselt. See andis mulle eelkõige palju uut infot. Koolituse läbiviijad olid oma ala spetsialistid ning muutsid kuulamise huvitavaks ja info kergesti meeldejäävaks. Eraldi tõstaksin esile teemad turvameetmete, lastega suhtlemise ning nende kuulamise ja märkamise osas. Isiklikus perspektiivis osutusid nimetatud teemad minu jaoks olulisimateks.

Miks otsustasite osaleda sellel koolitusel?

Uued tuttavad, uued sõbrad – üheskoos kogetakse rõõmu ja õpitakse tegevuste kaudu end tundma.

malustele tekkinud situatsioonidest õppida.

mine nendes sõltub aga paljuski iga laagrilise eelistustest.

Õppimine laagris Õppida saab mitmeti – nii vanemate või teiste kaaslaste positiivsest eeskujust, õpetaja juhendamisel formaalsetes koolitundides, aga ka kodust ja koolist eemal noortelaagris olles. Noortelaager kui mitteformaalne õppimisviis on noorte hulgas kõrgelt hinnatud tegevus, sest laagris on noorel võimalik tegutseda oma sisemiste soovide ajel. Koolis lähtuvad õpetajad õppetöö korraldamisel riiklikust õppekavast, ent laagris lähtutakse pigem noorte huvidest ja soovidest. Laagri nädala- ja päevakava saab pidada pigem erinevate võimaluste kogumiks. Rühmade konkreetsed ettevõtmised ja osale-

Kvalifitseeritud ja pädevad laagrikasvatajad Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ laagrikasvatajad on läbinud spetsiaalse eksamiga lõppeva kasvatajate väljaõppe ja neil on kvalifitseeritud laagrikasvataja tunnistus. Kasvatajad on uute kogemuste mõtestamisel noortele igakülgselt toeks – iga päeva lõpus arutatakse ühiselt õpitut ja tundeid tegevustes osalemisel. Samuti räägitakse läbi noore tunded tegevuses osalemisel ja olukordade teistsugused lahendamisvõimalused. Laagri eesmärk on aidata kaasa noore kui aktiivse ühiskonnaliikme kujunemisel. Laagri kasvatajad väärtustavad nende mõtteid, osates noori kuula-

ta ja sobivalt küsimusi esitada ning vajadusel neid otsuste langetamisel toetada. Kasvatajad loovad laagrielu mõtestamisele lisaks turvalise keskkonna, mille all ei saa silmas pidada ainult füüsilist heaolu olmetingimuste ja mänguväljakute kujul. Laagri heaolu ja turvalisuse all peame korraldajatena silmas noore mõtete ja arvamusega arvestamist. Laager peab olema koht, kus iga noor väärib austust ning võib jagada oma mõtteid ja tundeid, samas soovima panustada ühistegevustesse. Ka noored ise peavad suurepärastest olmetingimustest olulisemaks tingimusi turvaliseks eneseväljenduseks. Nii suure ühise pere kui ka ühiste väärtuste kandjatena loob laager noortele keskkonna, kus tema arvamust hinnatakse ning kus õpitakse oma kogemustest ja elamusest. Aitame luua noortel tulevikku, milles nad näevad end tähtsate ja võimekatena.

Esmalt tööalastel põhjustel. 2016. aasta augustis tõid tantsuhuvi ning missioonitunne mind tantsu- ja muusikastuudio Free Flow Studio värvikasse meeskonda. Olles osa tänavusest “Dance Until U Drop Camp” tantsulaagri personalist, olen veendunud koolituse vajalikkuses. Pärast koolituse läbimist julgen väita, et lisaks laagrite kontekstile on sealt saadud teadmised olulised igapäevaelus noortega kokkupuutumisel.

Kas koolitus on Teie hinnangul vajalik?

Niisugused koolitused on enam kui vajalikud. Noortelaagris kasvatajale osaks saav vastutus on tõsisem ja suurem, kui esmalt tunnetame. Nii nagu on iga laps ja noor just iseenda nägu, on ka iga situatsioon ainulaadne. Vastutust kandvatel isikutel ei saa olla muud võimalust kui olla alati valmis. Osata reageerida-aidata ning leida igast situatsioonist parim võimalik lahendus. Inimlikkus, õiglustunne, kannatlikkus ning hea kuulaja ja märkaja on kindlasti koolituse kõrval olulised märksõnad. Koolituse lõpus tõdesin iseendale: “Minust saab alates tänasest parem kuulaja.”

PROFESSIONAALSED OSKUSED LAAGRIKASVATAJATE JA -JUHATAJATE KOOLITUSTELT Tallinna spordi- ja noorsooameti korraldusel toimusid märtsist maini noortelaagrite kasvatajatele ja juhatajatele suunatud koolitused kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks. Koolitustel käsitletud teemade hulka kuulusid noorsootöö üldine korraldamine laagrites, sealhulgas noorte arenguvajaduste ja võimete kaardistamine, mitteformaalset õpet toetavate tegevuste kavandamine ning noorte omaalgatuse ja ettevõtlikkuse toetamiseks võimaluste loomine. Ühtlasi õpetati erivajadustega lastele sobivate tingimuste loomist ja kohandamist. Koolitustel osalesid kokku 190 tulevast laagrikasvatajat ja -juhatajat kõikjalt Eestist. Kursuste järel kvalifikatsiooni omandanud laagrikasvatajad ning -juhatajad asuvad juba käesoleval suvel tööle laste- ja noortelaagritesse üle Eesti.

Profile for Noor Tegija

Noor Tegija, juuni 2017  

Noor Tegija, juuni 2017  

Advertisement