Page 1

2011

1 1 0 2 g a l s Jaar ver


Inhoud

2 Voorwoord

3

Raad van Beheer

5

Organogram

7

Identiteit

8

Communicatie

9

Onderwijs en Kwaliteit 10 Personeel

12

Huisvesting

13

FinanciĂŤn

14

Medezeggenschap

16

Christelijk College de Noordgouw Vestiging Heerde

Eperweg 34a 8181 EW Heerde T 0578-693411 E info@noordgouw.nl W www.noordgouw.nl

Vestiging Hattem

Daendelsweg 4 8051 DX Hattem 038-4442479


3

Voorwoord

Talenten

Christelijk College de Noordgouw Vestiging Heerde

Eperweg 34a 8181 EW Heerde T 0578-693411 E info@noordgouw.nl W www.noordgouw.nl

Vestiging Hattem

Daendelsweg 4 8051 DX Hattem 038-4442479

Sinds 2010 waait er een nieuwe wind in Europa en dat geldt ook voor (onderwijs-) Nederland. Eigenlijk is de verandering world wide. Er is sprake van een wereldwijde economische crisis en ook de Westerse landen moeten de tering naar de nering zetten. We leven op te grote voet. In de West-Europese landen (en Amerika) wordt meer geld uitgegeven dan er binnenkomt en dat zal vroeg of laat tot grote problemen leiden. Een dieper liggende oorzaak is dat de economische centra blijken te verschuiven van de westerse wereld naar bij voorbeeld landen als China, India en Brazilië. De welvaart die is gekoppeld aan een florerende economie zal dientengevolge ook verschuiven van onze wereld naar de nieuwe economieën. Het is goed om die realiteit onder ogen te zien. Het is ook goed ons af te vragen wat wij in dit land, Nederland, belangrijk vinden. Het allerbelangrijkst zijn, naar mijn mening, welzijn en vrijheid. Wonen in een vrij land, waar vrijheid van meningsuiting geldt en de voorzieningen voortreffelijk zijn, is van grote waarde. Het neemt niet weg dat onze welvaart ons ook lief is. We hebben graag een goede baan, waar een behoorlijke beloning tegenover staat. Want geld stelt ons in staat de vrijheid te benutten en het dagelijks leven aangenaam te maken. Met deze constatering kom ik uit bij “talenten”. De vanzelfsprekendheid van onze welvaart is er niet meer. We zullen allemaal optimaal moeten functioneren, gebruik maken van onze talenten, om ook in de nabije toekomst welvaart te garanderen. Ook op het niveau van onze regering is dit besef al enige tijd doorgedrongen. Het heeft geresulteerd in de visie dat we beter moeten presteren om onze positie als welvarend land te handhaven. Onderwijs en ontwikkeling zijn daarbij sleutelwoorden. Het rapport “Leerkracht van Nederland” van 2009 zet in op beter onderwijs dat verzorgd wordt door beter geschoolde en ontwikkelde leerkrachten. Inderdaad is het zo dat docenten een sleutelrol innemen bij het leren van de leerlingen en studenten. Gemotiveerde en goed opgeleide docenten brengen hun enthousiasme over op hun publiek. Het resultaat is dat leerlingen en studenten beter leren en daarmee hun talenten optimaal gebruiken. Deze ontwikkelingen worden nu ook gemeten. We kunnen stellen dat de lat in het voortgezet onderwijs daadwerkelijk hoger is komen te liggen. Voorbeelden zijn de eisen die worden gesteld aan rekenen en taal en het gegeven dat per 2012 de gemiddelde eindscore voor de vakken van het Centraal Examen (CE) vmbo/mavo, havo en atheneum een 5,5 of hoger moet zijn om te kunnen slagen. Als hieraan niet wordt voldaan is compensatie door hoge cijfers bij het schoolexamen (SE) niet meer mogelijk. Het hoger leggen van de lat, vind ik een goede zaak. Zeker als het ons allen ertoe brengt beter te presteren, dus meer onze


4 talenten te gebruiken. We hebben talenten gekregen om er gebruik van te maken. De meesten van ons zijn middels de Bijbelverhalen ook opgevoed vanuit deze overtuiging. Hoe was het ook al weer? Niet het feit of je veel of weinig talenten hebt is bepalend, maar het gegeven dat je je talenten optimaal gebruikt, wordt positief beoordeeld. In die zin zie ik in de andere wind die er nu waait, als verbetering voor ons voortgezet onderwijs.

Voorwoord

Drs. Wim Bouwstra, rector/bestuurder.

Personele leeftijdsopbouw direct 2010—2011

Christelijk College de Noordgouw Vestiging Heerde

Eperweg 34a 8181 EW Heerde T 0578-693411 E info@noordgouw.nl W www.noordgouw.nl

Vestiging Hattem

Daendelsweg 4 8051 DX Hattem 038-4442479


Raad van Beheer Christelijk College de Noordgouw Vestiging Heerde

Eperweg 34a 8181 EW Heerde T 0578-693411 E info@noordgouw.nl W www.noordgouw.nl

Vestiging Hattem

Daendelsweg 4 8051 DX Hattem 038-4442479

5 Verandering Per 1 augustus 2011 is de wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur in werking getreden. Dit heeft voor het bestuur van CC de Noordgouw tot gevolg gehad dat er een scheiding is aangebracht tussen besturen en toezicht houden. Met ondersteuning van de Besturenraad is de wet inhoudelijk verkend en is gekozen voor het Raad van Beheermodel. Concreet betekent dit dat de rector van de school benoemd is tot rector/bestuurder en dat de voormalige bestuurders de rol van toezichthouders zijn gaan vervullen. Vanaf het moment van invoeren van de wet geldt dus dat het bestuur van de school wordt gevormd door de voormalige bestuurders als toezichthoudende bestuursleden en de rector/bestuurder als uitvoerend bestuurder. Voor de implementatie van het Raad van Beheermodel zijn een aantal toezicht- en besturingsinstrumenten ontwikkeld en is de vergaderstructuur aangepast. Ook zijn de statuten van de Stichting aangepast. De toezichthouders zijn op grotere afstand van de dagelijkse gang van zaken op school komen te staan. Taken Raad van Beheer De toezichthouders hebben tot taak om toezicht te houden op de verwezenlijking van de grondslag en doelstelling van de stichting en het functioneren van de rector/bestuurder. Dit betekent dat de toezichthouders zich bezighouden met het toezicht op het te ontwikkelen beleid op basis van de criteria haalbaarheid, meetbaarheid en maatschappelijke relevantie. Het beleid wordt getoetst door de werkelijk behaalde resultaten te toetsen aan de voorgenomen doelen en te vergelijken met andere scholen. De toezichthouders treden op als werkgever van de rector/bestuurder en houden periodiek een functionerings- en beoordelingsgesprek. De toezichthouders zien toe op een deugdelijke bedrijfsvoering en een gezond financieel beleid. Toezichthouders moeten zich houden aan de Code Goed Bestuur, beschikken over een Integriteitcode en verplichten zich om deze volgen, beschikken over een klachtenregeling en zijn aangesloten bij een klachtencommissie. Thema’s Naast het implementeren van het Raad van Beheermodel heeft de raad zich bezig gehouden met ontwikkelingen binnen de Noordgouw en ontwikkelingen die op de Noordgouw afkomen. Genoemd kunnen worden: onderwijsontwikkeling en onderwijskwaliteit, de toenemende vergrijzing in de regio en daarmee het afnemen van het aantal leerlingen, het beperken van de financiÍle bijdrage vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en maatschappelijke ontwikkelingen. >>


Raad van beheer

6

Christelijk College de Noordgouw Vestiging Heerde

Eperweg 34a 8181 EW Heerde T 0578-693411 E info@noordgouw.nl W www.noordgouw.nl

Vestiging Hattem

Daendelsweg 4 8051 DX Hattem 038-4442479

>> In 2011 is door de Inspectie Onderwijs extra aandacht gegeven aan de financiële resultaten van CC de Noordgouw. Aanleiding was het negatieve saldo van de exploitatie van de school over 2010. Een ingrijpende bezuinigingsronde binnen de school heeft dit tekort omgezet in een beperkt positief resultaat over het hele kalenderjaar 2011. Een prognose van dalende leerlingenaantallen uit de regio dwingt echter tot verdere waakzaamheid en het zoeken naar (bestuurlijke) samenwerkingsmogelijkheden. Samenwerking om risico’s te verkleinen en om kwaliteit te versterken. Communicatie speelt ook als rode draad door 2011 heen. De sociale media en nieuwe communicatiemiddelen hebben het mogelijk gemaakt snel berichten de wereld in te sturen. Door deze media komt meer en meer naar boven wat er binnen jongerengroepen leeft en waar door hen belang aan wordt gehecht. Zo komen ook incidenten naar buiten die met gedrag van leerlingen en leerkrachten te maken hebben. Hoopgevend is dan om te zien dat er binnen de jongerengroepen zelf een zekere mate van zelfreinigend vermogen aanwezig is om misstanden te beperken of te voorkomen. Samenstelling Raad van Beheer De huidige Raad van Beheer bestaat uit vijf toezichthouders. Drie leden, waaronder de voorzitter, zijn niet direct gelieerd aan de scholen van de CC de Noordgouw. De overige leden zijn ouders/verzorgers van leerlingen van één van de scholen die onder de stichting vallen. De Raad van Beheer wordt gevormd door: D.S. Strijbos RA, voorzitter G. de Vos, secretaris O. Teule RA, penningmeester mevr. S. Eysink, lid G. Visser, lid Tenslotte Als Raad van Beheer zijn we dankbaar voor het feit dat we als christelijke school in Heerde en in Hattem in meerdere opzichten een goed jaar hebben gehad. We zijn blij en dankbaar voor het feit dat leerlingen de keuze voor de Noordgouw hebben gemaakt en dat de jongeren in een open christelijke omgeving worden gevormd en toegerust voor hun toekomst in de maatschappij. Dick Strijbos, voorzitter Raad van Beheer


Organogram Christelijk College de Noordgouw Vestiging Heerde

Eperweg 34a 8181 EW Heerde T 0578-693411 E info@noordgouw.nl W www.noordgouw.nl

Vestiging Hattem

Daendelsweg 4 8051 DX Hattem 038-4442479


Identiteit

8

Christelijk College de Noordgouw Vestiging Heerde

Eperweg 34a 8181 EW Heerde T 0578-693411 E info@noordgouw.nl W www.noordgouw.nl

Vestiging Hattem

Daendelsweg 4 8051 DX Hattem 038-4442479

Het Christelijk College de Noordgouw is een scholengemeenschap voor vmbo/mavo, havo en atheneum op de Noordoost Veluwe. Er zijn twee vestigingen: één in Heerde en één in Hattem. De school telt ongeveer 1200 leerlingen, verdeeld over Heerde met ruim 950 leerlingen en Hattem met 235 leerlingen. CC De Noordgouw is een open christelijke school voor voortgezet onderwijs met ruimte voor verschil in beleving van het christelijk geloof en respect voor andere levensovertuigingen. Daarbij is er veel aandacht voor de individuele leerlinge. “Elke leerling wordt gekend” is zeker van toepassing op de school. Er is ruimte voor levensbeschouwelijke, culturele en sportieve vorming. Op De Noordgouw leren leerlingen oog te hebben voor het unieke van elk mens met respect voor zijn/haar eigenheid. Bovendien heeft elk individu persoonlijke aandacht nodig om tot ontwikkeling te komen. Een positieve grondhouding van alle medewerkers ten opzichte van onze leerlingen kan maken dat een “zorgpunt” omgezet wordt in een “winstpunt”. Tekenend is hiervoor dat op de locatie Heerde zorgleerlingen opgevangen worden in de VIP-room en dat daarmee niet het tekort centraal staat maar de aandacht voor deze mens. Hij is, in ieders ogen, een “very important person”. Zorg voor elkaar vraagt ook om de ontwikkeling van sociale vaardigheden. In de visie van De Noordgouw betekent dit dat een duidelijk gestructureerde samenleving op school voor de leerlingen een goede voorbereiding is op de samenleving van morgen. Afspraken en regels horen bij die samenleving. Een uitgesproken christelijke school willen we zijn. En dit uit zich niet door elkaar nauwe grenzen op te leggen maar veeleer door dagelijks zichtbaar te maken dat onze levensovertuiging maakt dat we omzien naar elkaar!


Communicatie

9

Christelijk College de Noordgouw Vestiging Heerde

Eperweg 34a 8181 EW Heerde T 0578-693411 E info@noordgouw.nl W www.noordgouw.nl

Vestiging Hattem

Daendelsweg 4 8051 DX Hattem 038-4442479

De communicatie met de diverse doelgroepen wordt serieus genomen. Actief en passief. Aan de ene kant de actieve communicatie met de ouders door middel van algemene mailingen zoals de nieuwsbrief voor de ouders en door persoonlijk gerichte berichten als uitnodigingen voor spreek– en ouderavonden. De passieve communicatie wordt de laatste jaren steeds belangrijker. Ouders kunnen (ouders actief / school passief) op de website van de school kijken naar de resultaten van hun kinderen, naar hun huiswerk en naar hun aanwezigheid. Dat kunnen ze elk moment van de dag. De school levert via Magister en de website doorlopend de nodige informatie. Door deze constante stroom is de discussie op gang gekomen over de noodzaak van rapportage. De wet en regelgeving wordt daarin uiteraard meegenomen. In de actieve communicatie speelt de nieuwsbrief (8 x per jaar) een rol. Maar de vraag wordt gesteld of de nieuwsbrief niet achter de feiten aanloopt, omdat op (weer) de website elk moment nieuws wordt gepubliceerd, al dan niet voorzien van vele foto’s. De nieuwsbrief heeft daarom een nieuwe rol gekregen en biedt nu, naast de actuele onderwerpen telkens een themanummer waarin een aspect van de school of het onderwijs wat breder en dieper wordt behandeld. De website heeft in de huidige vormgeving zijn langste tijd gehad. Een werkgroep onder leiding van de PR-medewerker is ver gevorderd met vorm en inhoud van een nieuwe website. Deze zal een verbinding hebben met Magister om op die manier efficiënt te kunnen werken en eenheid in de communicatie te bereiken. De Noordgouw wil proberen om door middel van publiciteit in de plaatselijke en regionale media zo veel mogelijk positieve bekendheid te houden en te krijgen. We realiseren ons dat het aantal leerlingen in het voedingsgebied van de school afneemt, maar we willen desondanks het aantal leerlingen dat de school bezoekt minstens gelijk houden. Om dat te bereiken is er ook in de voorlichting naar de leerlingen van groep 8 (en hun ouders) een nieuwe koers gevaren. De Open Dag/avond is niet meer de enige kennismaking met de school, maar ook nieuwe voorlichtingsmomenten in oktober en november over Brugklasprofielen en Cambridge-Engels spelen een belangrijke rol. De toekomstige leerlingen moeten zo vaak mogelijk over drempel van de school. Ook in dit kader moeten de contacten gezien worden met de scholen van de stichting Cambium, waardoor het hele jaar leerlingen uit groep 7 en 8 van deze scholen op de beide locaties lessen volgen. Ook is het voorlichtingsmateriaal opnieuw vormgegeven en biedt een modern beeld van De Noordgouw. Op het gebied van sociale media houdt de school zich vooralsnog afzijdig. Twitter en Facebook worden door vele leerlingen en docenten gebruikt, maar van de meerwaarde voor de school om deel te nemen is de schoolleiding niet overtuigd. Wel worden ontwikkelingen gevolgd.


10

Onderwijs en kwaliteit

Onderwijs in 2011-2012

Christelijk College de Noordgouw Vestiging Heerde

Eperweg 34a 8181 EW Heerde T 0578-693411 E info@noordgouw.nl W www.noordgouw.nl

Vestiging Hattem

Daendelsweg 4 8051 DX Hattem 038-4442479

Prestaties en Zorg Dat zijn de twee thema’s die afgelopen jaar centraal stonden: prestaties en een aangepast zorgsysteem. Een ieder heeft kunnen lezen dat er landelijk een andere toon is ontstaan. Een toon gericht op meer, beter en efficiënter. Er gebeurt al veel, ook in het onderwijs. Toch dreigt Nederland niet de eigen ambities waar te maken door in de top 5 te komen, waar het om kennis gaat. Vandaar de extra nadruk op resultaten: de exameneisen worden aangescherpt, de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde worden als kernvakken benoemd, de discussie over het aantal lesuren is gevoerd. Natuurlijk wil de Noordgouw ook goede prestaties leveren. We merken als school dat het soms lastig is de motivatie van leerlingen voor het schoolwerk hoog te houden. En dat heeft vanzelfsprekend een effect op de prestaties. Vandaar dat we de versterking van de motivatie van de leerlingen als speerpunt hebben benoemd. Er is geen school in Nederland die hét antwoord heeft. Vandaar dat we de ruimte nemen om de experimenteren: welke werkvormen hebben effect, helpt verplicht huiswerk maken op school als de leerling lagere resultaten heeft, wat is het effect van het aanpassen van toetsen, hoe kunnen we de leerlingen nog beter voorbereiden op het examen? Kortom: in ieder team worden de nodige zaken geprobeerd. Deze wending richting prestaties zet wel een druk op hoe we als school willen zijn: een school met een breed aanbod, waarin ook ruimte is voor sportieve en culturele ontwikkeling. We blijven kiezen deze visie in te vullen: er is meer dan rekenen en taal alleen. Sfeer is niet te meten, de kansen op doorstroom die we de leerlingen bieden levert niet altijd een plus op bij de resultaten. Toch gaan we invulling geven aan de strakkere eisen en daarin hebben we afgelopen jaar veel tijd geïnvesteerd. Passend onderwijs Het zorgsysteem is aan het veranderen. Leerlingen met beperkingen gingen nu meestal naar Zwolle of Apeldoorn om daar les te krijgen van specialisten. De gedachte nu is dat “onderwijs dicht bij huis” beter is voor de leerlingen. In de afgelopen jaren hebben we een toename aan leerlingen gezien die extra ondersteuning nodig hebben om het reguliere diploma te halen. In de meeste situaties lukt dat ook en daar zijn we blij mee. Om dit te bereiken zijn er diverse aanpassingen nodig geweest en expertise binnen de eigen school moest er komen. Enkele collega’s hebben hun master op dit gebied behaald. Daarnaast blijven we gebruik maken van externe expertise. >>


11 Gepland Gerealiseerd 1.109 1.077

% 97,10%

brj vmbo havo vw o

1.093 1.120 1.102 1.121

1.063 1.094 1.063 1.086

97,30% 97,70% 96,50% 96,90%

Leerjaar 2

1.164

1.127

96,80%

vmbo havo vw o

1.191 1.138 1.163

1.157 1.107 1.117

97,10% 97,30% 96,00%

Leerjaar 3

1.040

1.005

96,60%

vmbo-(g)t havo vw o

1.020 1.048 1.053

991 1.009 1.014

97,20% 96,30% 96,30%

Leerjaar 4

939

887

94,40%

vmbo-(g)t havo vw o

838 994 986

773 944 943

92,20% 95,00% 95,60%

Leerjaar 5

838

801

95,60%

havo vw o

699 977

691 911

98,90% 93,20%

Leerjaar 6

727

712

97,90%

vw o

727

712

97,90%

Christelijk College de Noordgouw Vestiging Heerde

Eperweg 34a 8181 EW Heerde T 0578-693411 E info@noordgouw.nl W www.noordgouw.nl

Vestiging Hattem

Daendelsweg 4 8051 DX Hattem 038-4442479

>> Realisatie onderwijstijd

Onderwijs en kwaliteit

Leerjaar 1

In het jaarverslag willen we verantwoording afleggen over de gerealiseerde onderwijstijd. Iedere klas krijgt per week zo’n 32 of 33 lessen van 50 minuten. In Hattem werken we met een 70 minutenrooster, waardoor de klassen zo’n 17 of 18 lessen per week hebben. Daarmee realiseren we ruim 1000 klokuren op jaarbasis. Er is echter ook sprake van lesuitval. Hoe hoger die uitval wordt, hoe lager het aantal gerealiseerde lessen. Vandaar dat we ook afgelopen jaar hebben gewerkt aan het verminderen van lesuitval. Direct aan het begin van de vakantie starten, de afronding van het cursusjaar zo kort mogelijk houden en vergaderingen overwegend buiten lestijden houden zijn daar voorbeelden van. Wat we minder in de hand hebben is het ziekteverzuim van docenten. Het blijft lastig wanneer een docent enige tijd ziek is. Om toch voldoende lestijd te realiseren, hebben docenten lessen moeten overnemen van afwezige collega’s. Een overzicht van de gerealiseerde onderwijstijd in Heerde en Hattem is opgenomen in de tabel hiernaast. Kwaliteit De Noordgouw wil bekend staan als een veilige school met een prima sfeer, waar de leerlingen ook nog goede cijfers halen. Dat vinden we waardevol en willen we zo houden. Vandaar dat we intern hard blijven werken aan die kwaliteit. Voor locatie Hattem geldt dat we niet tevreden zijn met de onvoldoendes op bepaalde gebieden die we van de inspectie hebben ontvangen. Er is een actieplan opgesteld en we willen binnen twee jaren deze onvoldoendes weer weggewerkt te hebben. In Heerde is er uitgebreid gesproken over cijfers en het verbeteren ervan. Met name hebben we extra ingezet om de examenresultaten Havo te verbeteren. We zijn blij met de waardering die we van ouders en leerlingen krijgen: op de tevredenheid scoren we leerlingen Heerde 7,3 ouders Heerde 7,6 leerlingen Hattem 6,7 ouders Hattem 6,8


12 Functiemix LB: 65% LC: 18% LD: 17% Functiemix

LB

LC

LD

Christelijk College de Noordgouw Vestiging Heerde

Eperweg 34a 8181 EW Heerde T 0578-693411 E info@noordgouw.nl W www.noordgouw.nl

Vestiging Hattem

Daendelsweg 4 8051 DX Hattem 038-4442479

Personeel

Personeel We leren leerlingen oog te hebben voor het unieke van elk mens, met respect voor zijn eigenheid. Bovendien heeft ieder individu persoonlijke aandacht nodig om tot ontwikkeling te komen. Binnen Christelijk College de Noordgouw willen we dit op het gebied van personeelsbeleid inhoud geven onder andere door aandacht voor het welbevinden van elk individu de verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen te investeren in ontwikkeling van medewerkers (gesprekkencyclus, Keiwijzer) Aantal Op 31-12-2011 werkten er bij CC de Noordgouw 125 mensen; 67 mannen en 58 vrouwen. De totale omvang was 103 fte. 47 van de 67 mannen werken fulltime. Van de vrouwen werken 15 van de 58 vrouwen fulltime. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim in 2010 is uitgekomen op 4,44%. Het landelijk gemiddelde lag in deze periode op 5,09%. De gemiddelde ziekmeldingfrequentie was 1,21 tegen 1,54 landelijk gemiddeld. 2009 2010 Instelling Landelijk Instelling Landelijk Verzuimpercentage

5,03%

5,40%

4,44%

5,09%

Meldingsfrequentie

1,51

1,67

1,21

1,54

Jubilea Er waren in 2011 4 jubilarissen. Mevr. J. Giezen was 25 jaar aan de school verbonden. 3 medewerkers vierden hun 25-jarig ambtsjubileum. Dit waren Mevr. G. Fix-de Jager, mevr. H. van der Ziel-Zomerdijk en dhr. J.F. van der Linden. FPU / Pensioen In 2011 maakten de volgende collega’s gebruik van de FPU- of Keuzepensioenregeling: dhr. J. Arentsen, dhr. H. Esselink, dhr. P.C. van Suijlekom, dhr. G.D. Veldman en mevr. L.H. Meijer. Lerarenbeurs In het cursusjaar 2011-2012 ontvangen 8 docenten een lerarenbeurs. Dit is een beurs die eenmalig een opleiding vergoedt voor docenten. 4 docenten volgen een 2e graads opleiding of een leergang. 4 docenten volgen een 1e graads opleiding.


13

Huisvesting

Het streven van De Noordgouw is om modern onderwijs aan te bieden met moderne middelen in goed geoutilleerde accommodaties. Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid wil De Noordgouw een bijdrage leveren aan het verbeteren van het milieu door bij aanpassingen van de gebouwen en terreinen uit te gaan van het principe van duurzaam bouwen. In dit kader en ondersteund door een aanzienlijke subsidie van de rijksoverheid zijn de raamopeningen van het gebouw in Heerde voorzien van extra isolerende beglazing van Nederlands fabricaat. Tevens zijn de enkelwandige aluminium schuiframen vervangen door isolerende aluminium profielen en zijn de diverse ruimtes voorzien van hoogvolume ventilatieroosters. Ook zijn de verwarmingsradiatoren voorzien van thermostaatknoppen zodat er een forse daling van het energieverbruik bewerkstelligd kan worden. In Hattem is partieel isolerende beglazing geplaatst. Voor beide gebouwen geldt dat gelijktijdig groot onderhoud is verricht aan de gevels door op verschillende plaatsen houtwerk te vervangen of te repareren en het geheel te voorzien van een nieuwe onderhoudsvriendelijke verflaag. In Heerde is het computerlokaal voorzien van luchtfiltering om het klimaat in deze inpandige ruimte te verbeteren. Op basis van een meerjarenplan meubilair is voor diverse lokalen nieuw leerling-meubilair aangeschaft dat weer beter aan de normen voldoet. Ook is de verbouwing en inrichting van de kantoorruimten op de eerste verdieping afgerond met nieuwe gordijnen. Met als doel de aula te ontlasten in pauzes is in Heerde de eerste verdieping ook ingericht als pauzeruimte. Hiertoe zijn er zitelementen geplaatst die door hun veelkleurigheid deze ruimte een geheel andere en moderne uitstraling geven.

Christelijk College de Noordgouw Vestiging Heerde

Eperweg 34a 8181 EW Heerde T 0578-693411 E info@noordgouw.nl W www.noordgouw.nl

Op het plein voor het schoolgebouw in Hattem is een nieuwe fietsenstalling gerealiseerd die ook aan de nieuwste eisen voldoet. Door de herindeling van het plein is er ruimte ontstaan voor extra faciliteiten voor de leerlingen. Voor- en na schooltijd en in de pauzes kan er gebruik gemaakt worden van fraai en strak vormgegeven pleinmeubilair. Ook de verlichting en de beplanting zijn daartoe aangepast. Het geheel geeft de school een totaal andere en frissere uitstraling.

Vestiging Hattem

Daendelsweg 4 8051 DX Hattem 038-4442479

Na een geslaagde start met het aanbieden en verwerken van opdrachten middels een digitale omgeving is het aantal laptops voor leerlingen op beide locaties verder uitgebreid. Om de flexibilteit te borgen zijn de laptops geplaatst in gemakkelijk te verrijden laptopkarren. De bandbreedte van de internetverbindingen is vergroot om het toegenomen dataverkeer te kunnen opvangen.


14

Financiën

Activa

Christelijk College de Noordgouw Vestiging Heerde

Eperweg 34a 8181 EW Heerde T 0578-693411 E info@noordgouw.nl W www.noordgouw.nl

Vestiging Hattem

Daendelsweg 4 8051 DX Hattem 038-4442479

Balans per 31 december 2011 31-12-11

31-12-10

Passiva

31-12-11

31-12-10

Vaste activa Materiële vaste activa

2.855.703

3.143.773

Financiële vaste activa

330.033

366.561

3.185.736

3.510.334

Vlottende activa

324.691

347.163

Vorderingen

295.639

375.777

1.056.624

1.086.851

526.219

22.406

2.203.173

1.832.197

5.388.909

5.342.531

Liquide middelen

Totaal

Voorzieningen Langlopende schulden

Voorraden (boeken)

Effecten

Eigen vermogen

2.462.578

2.382.070

888.102

960.605

0

Kortlopende schulden

2.038.229

1.990.421

Totaal

5.388.909

5.342.531


15

Staat van baten en lasten over 2011, vergelijkende cijfers 2010 2011

Begroting 2011

2010

Baten Rijksbijdragen

8.465.887

Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten

8.369.700

8.663.778

6.500

0

5.208

172.574

159.000

149.051

8.644.961

8.528.700

8.818.037

Lasten

Financiën

Personele lasten

6.956.793

6.888.400

7.259.458

Afschrijvingen

419.010

435.000

408.593

Huisvestingslasten

389.708

392.800

446.623

Overige instellingslasten

858.163

911.400

1.015.041

8.623.674

8.627.600

9.129.715

Resultaat

21.287

-98.900

-311.678

Financiële baten en lasten

59.221

68.900

45.134

Resultaat (na financiële baten en lasten)

80.508

-30.000

-266.544

Totaal lasten

Financiële kengetallen Baten per leerling in € Rijksbijdrage OCW per leerling in € Personele kosten per leerling in € Overige kosten per leerling in € Liquiditeit (quick ratio) 1) Solvabiliteit (excl.voorzieningen) 2) Rentabiliteit 3) Kapitalisatiefactor 4) Weerstandsvermogen 5)

2011 7.186 7.037 5.783 1.385 1,081 45,7% 0,92% 0,45 27,6%

2010 7.324 6.585 6.029 1.553 0,921 44,6% -2,99% 0,43 24,5%

2009 7.193 6.381 5.758 1.491 1,104 44,1% -1,25% 0,47 27,9%

Christelijk College de Noordgouw Vestiging Heerde

Eperweg 34a 8181 EW Heerde T 0578-693411 E info@noordgouw.nl W www.noordgouw.nl

Vestiging Hattem

Daendelsweg 4 8051 DX Hattem 038-4442479

1) Vlottende activa (excl. voorraden) gedeeld door kortlopende schulden 2) Eigen vermogen (excl. voorzieningen) gedeeld door totaal vermogen 3) Resultaat na financiële baten en lasten gedeeld door totale baten 4) Balanstotaal minus boekwaarde gebouwen en terreinen ten opzichte van de totale baten 5) Totale reserves als percentage van de totale exploitatielasten

NB Ten tijde van het opstellen van het jaarverslag waren de realisatiecijfers 2011 nog niet officieel vastgesteld.


Medezeggenschap

16

Christelijk College de Noordgouw Vestiging Heerde

Eperweg 34a 8181 EW Heerde T 0578-693411 E info@noordgouw.nl W www.noordgouw.nl

Vestiging Hattem

Daendelsweg 4 8051 DX Hattem 038-4442479

Ouderraad van de locatie Heerde Dit seizoen kende de Ouderraad Heerde 29 leden. Er is dit schooljaar vier keer vergaderd. Vaste agendapunten zijn: verslag van verkeerscommissie, medezeggenschapsraad en ouderpanels, mededelingen directie en terugblik op activiteiten. Door vijf ouderraadsleden is een succesvolle ouderavond georganiseerd waarbij zo’n 80 ouders waren vertegenwoordigd. De thema-avond met als thema “motiveren van pubers” werd verzorgd door de Krachtpatser. De avond werd positief ontvangen. Een greep uit de onderwerpen die aan de orde zijn geweest het afgelopen schooljaar: “Goed onderwijs, Goed bestuur”, besteding Balans-award, maatschappelijke stages, boekenpakketten, rampenoefening/BHV, website/Magister/ELO, schoolplan, schoolgids, huiswerkbegeleiding / bijles. De samenwerking tussen de OR en de directie van de Noordgouw wordt positief ervaren. Signalen worden serieus genomen en er vindt voldoende terugkoppeling plaats. Dit jaar vertrokken vijf leden. Wij hopen door de nieuwsbrief en de werving in de brugklasvoorlichting weer nieuwe leden te krijgen, zodat we weer met een goede afspiegeling van de school verder kunnen als Ouderraad. Ouderraad van de locatie Hattem De ouderraad is dit jaar zes keer bij elkaar geweest. Namens de schoolleiding zijn Harry Post en Geury de Vries aanwezig geweest. Tijdens de vergaderingen is er sprake van een prettige afstemming over actuele zaken in en rond de school. Er is een open sfeer met aandacht voor elkaar en de gemeenschappelijke belangen. De ledenwervingsactie begin dit jaar was succesvol. De vertegenwoordiging van de ouderraad is als volgt: Susanne Annot (voorzitter), Chris Hassink (secretaris), Rob van Deventer (vertegenwoordiger MR), Jeanette Wieringa, Gerda Mulder, Corrien Berends, Carla Hagemans, Jenneke Veldman, Henri Westera, Jannet van ’t Land,, Natasja Eilander en Jantiene van de Worp. Naast de reguliere agendapunten is er gesproken over de ruimtelijke ontwikkelingen rondom de school. Verder is ingezet op de directe lijn naar de docenten; Over het gebruik van social media hebben we concrete afspraken gemaakt. De ouderraad dankt de directie en het docententeam voor de prettige samenwerking!


Medezeggenschap

17

Christelijk College de Noordgouw Vestiging Heerde

Eperweg 34a 8181 EW Heerde T 0578-693411 E info@noordgouw.nl W www.noordgouw.nl

Vestiging Hattem

Daendelsweg 4 8051 DX Hattem 038-4442479

Medezeggenschapsraad In de medezeggenschapsraad (MR) zijn leerlingen, ouders, onderwijzend personeel (OP) en onderwijsondersteunend personeel (OOP) vertegenwoordigd. De MR beoordeelt de beleidsvoornemens van de directie en controleert ook de uitvoering daarvan. Bij een aantal zaken heeft de MR adviesbevoegdheid en bij sommige kwesties heeft de MR instemmingsrecht. Gedurende het jaar 2011 is de MR tien keer bijeen geweest om te vergaderen. Het tweede deel van de MR- vergaderingen wordt bijgewoond door een vertegenwoordiger van de directie; de heer W. Bouwstra. De MR-vergaderingen worden vaak voorafgegaan door het beraad van de PMR: de personeelsgeleding van de MR. Naast de reguliere MRvergaderingen heeft de PMR het afgelopen jaar ook verschillende keren apart vergaderd. Onderwerpen in 2011 Naast de jaarlijks terugkerende basale dingen als vakantieplanning, schoolgids en verschillende benoemingsadviescommissies zijn er in 2011 ook meer in het oog springende onderwerpen door de MR behandeld. Hieronder volgt een overzicht, min of meer in chronologische volgorde, van zaken die in 2011 aan de orde waren: - De omzetting van het bestuursmodel van CC de Noordgouw. - Het promotiebeleid voor docenten als uitvloeisel van het plan Leerkracht en in het kader van de nieuwe functiemix 2014. - Het taakbeleid; nieuw opgezet in samenwerking met de vakbond AOB. - Het schoolplan; nieuwe visie voor schooljaar 2011-2015. - Het personeelbeleidsplan. - Handhaving van de CAO betreffende urenverdelingen/vergaderingen, etc (parttimers). - Het formatieplan 2011 en 2012; werken met een ander programma om eerder en beter de formatie te kunnen bepalen. - Het organogram; weergave van de huidige organisatiestructuur en die van een gewenste situatie. - Een sociaal plan; aangedrongen om te starten met het schrijven hiervan. - Een meerjaren formatieplan. - Besprekingen rondom mogelijke samenwerkingspartners met CC de Noordgouw. - De jaarrekening 2010. - De begroting 2011. >>


18

Medezeggenschap

>>

Christelijk College de Noordgouw Vestiging Heerde

Eperweg 34a 8181 EW Heerde T 0578-693411 E info@noordgouw.nl W www.noordgouw.nl

Vestiging Hattem

Daendelsweg 4 8051 DX Hattem 038-4442479

Samenstelling MR In 2011 heeft de MR afscheid genomen van Dhr. H. Esselink, Dhr. J. van Bergeijk, Mevr. W. Meihuizen. In 2011 zijn Jasper Westrik, Stefan Nitert en Vincent van Dekken toegetreden tot de MR. De huidige samenstelling van de MR is daarmee als volgt: Hattem Leerlingen: Jasper Westrik Ouders: R. van Deventer OP: A. Plender, H. Wagenaar Heerde Leerlingen: Stijn Temmen, Ymkje Haverkamp Ouders: Mevr. P. BÜgemann, Mevr. T. Vollebregt, Dhr. S. Nitert OOP: Dhr. W. van’t Veld, Dhr. D. van Winkel OP: Dhr. J. van den Berg, Mevr. M. Huiskes, Mevr. M. Nitrauw, Dhr. V. van Dekken

Jaarverslag de Noordgouw 2011  

Het jaarverslag 2011 van CC de Noordgouw Heerde/Hattem

Advertisement