Page 1

school voor vwo/havo/vmbo Stadskanaal/Musselkanaal

SCHOOLGIDS 2010-2011


SCHOOLGIDS 2010-2011

2


Voorwoord Deze gids biedt informatie over het Voortgezet Onderwijs van het Noorderpoort, School voor vwo/havo/vmbo Stadskanaal/Musselkanaal. De gids is bedoeld voor alle ouders/verzorgers van onze leerlingen. Met name ouders/verzorgers van leerlingen die voor het eerst naar onze school gaan, kunnen veel informatie vinden in de schoolgids. Maar ook voor ouders/verzorgers die onze school al kennen, is het nuttig de gids door te nemen. ”Verbindingen maken die er toe doen”. Hierin schuilt volgens ons de kernwaarde binnen alle locaties van het Noorderpoort. De school en haar medewerkers willen vanuit hun eigen kracht verbindingen aangaan met de ouders en de leerlingen. We willen goede relaties opbouwen en onderhouden met onze omgeving en we willen hierin pro-actief denken en handelen! In deze gids vindt u als ouder/verzorger antwoorden op vele vragen. Zo wordt aangegeven welke onderwijssoorten er per locatie zijn, waar we voor staan als school, en hoe we er voor zorgen dat leerlingen zich thuis voelen op onze school. Daar hoort een aantal spelregels bij om voor iedereen een prettig en veilig leef- en werkklimaat te creëren. De rol van de ouders/verzorgers, wat voor onze school kwaliteit betekent en een aantal belangrijke rechten en plichten komen eveneens aan de orde. Wat willen we zijn? Een lerende school Een zorgzame school Een actieve school In de bijlagen vindt u aanvullende nuttige informatie zoals een overzicht van de schoolvakanties en de lessentabellen van leerjaar 1 en 2. Ik hoop dat u de antwoorden op al uw vragen in deze gids zult vinden. Mocht u toch nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Met vriendelijke groet,

Jannie Goense Schooldirecteur Noorderpoort school voor vwo/havo/vmbo Stadskanaal/Musselkanaal

4

5


Nederlands Fran nse ttaaall

Inhoudsopgave Locaties

Du uit itse se ttaal

Locatie Engelandlaan, Stadskanaal

8

Noorderpoort – Voortgezet Onderwijs Een lerende, zorgzame en actieve school 11 Ons onderwijsaanbod 11 havo/vwo 11 mavo 12 vakcollege 12 Schema schoolsoorten 12

De ouders/verzorgers 13 Gratis schoolboeken 13 Overige kosten/schoolnota 13 Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds 13 Tegemoetkoming ouders IB-groep 13 Stichting Leergeld Stadskanaal 14 Oudercontacten 14 Ouderadviesraad 14 Nieuwsbrief 14 Rapporten 14 Magister 14 Mentorspreekavonden 15 Contact op eigen initiatief 15 De leerling

16

Mentor 16 Zorgteam 16 De veilige school 16 Vertrouwenspersonen 17 Digitaal pesten 18 Decanaat 18 Overgangsregeling 18 Leerlingpanel en leerlingcommissies 18

11

24

En nge gels lse e taal

Locatieleiding 24 Samenstelling van het team 24 Lestijden 25 Leefregels 27 Kluisjes 31 Chipkaart 31 Absentenregistratie en ziekmelding 31

Ge esc schi hiedenis d Aaard rdri rijk jkskunde k orm rmat atie iekkunde Info e Biologgie

Locatie Nijverheidslaan, Musselkanaal ThuisWerkvrij Onderwijs 33 Samenstelling van het team 33 Wie werken er nog meer op deze locatie? 34 Leerlingbegeleiding 34 Mentoraat 34 Vertrouwenspersoon 34 Zorgteam 34 Lestijden 35 Kluisjes 35 Chipkaart 35 Periodes schooljaar en rapporten 36 Schoolverzuim en ziekteregistratie 36 School- en leefregels 37 Voorzieningen 40 Activiteiten 40

Bijlagen: • Lessentabellen 43 • Schoolvakanties 2010-2011 49

33

Wiskunde Techniek

Teke Te ken nen/beeld.vorm Handvaar ardi digh gheid i Muziek Lich Li ch. Oefening

Levenbesch. Vormin

Prac Pr actt.sectororiëntat Mentorles Plusles

Kwaliteit

19 Kwaliteit is meer dan cijfers 19 Kwaliteitskaart 19

Rechten en plichten 21 Schoolraad 21 Leerlingenstatuur 21 Klachtenregeling 21 Schorsing/verwijdering van school 21 Aansprakelijkheid 21 Vragen en/of opmerkingen 21 Leerplicht/leerplichtambtenaar 22 Faciliteitenpas 23 6

7


Adressen en telefoonnummers Noorderpoort school voor vwo/havo/vmbo Stadskanaal Op de locatie volgen circa 600 leerlingen onderwijs. Op de locatie aan de Engelandlaan is de onderbouw van het vakcollege te volgen. Voor vwo, havo en mavo geldt dat het volledige programma gevolgd kan worden. Tevens wordt er leerwegondersteuning (lwoo) aangeboden. Engelandlaan 1 Postbus 173 9500 AD Stadskanaal T (0599) 69 24 00 (0599) 69 24 09 (afdeling Vmbo-Lwoo rechtstreeks) F (0599) 69 24 01

Noorderpoort school voor vwo/havo/vmbo Musselkanaal Op de locatie volgen circa 185 leerlingen onderwijs. Op deze locatie is de onderbouw vwo/havo/mavo/vakcollege te volgen. De mavo kan in Musselkanaal volledig gevolgd worden. Ook leerlingen met leerwegondersteuning (lwoo) zijn welkom aan de Nijverheidslaan.

Noorderpoort school voor beroepsonderwijs Stadskanaal Frankrijklaan 2 Postbus 101 9500 AC Stadskanaal T (0599) 69 28 00 F (0599) 69 28 01 Op deze locatie kunnen de leerlingen terecht voor de bovenbouw van het vakcollege (ongeveer 425 leerlingen van het voortgezet onderwijs volgen op deze locatie onderwijs). In de bovenbouw van het vakcollege wordt onderwijs in vier sectoren verzorgd: • Techniek; • Economie ; • Zorg & Welzijn; • Sport, dienstverlening en veiligheid. In het gebouw aan de Frankrijklaan zit niet alleen het vakcollege met alle beroepsgerichte leerwegen. Ook het mbo van het Noorderpoort is aan de Frankrijklaan gevestigd. Leerlingen kunnen op deze manier naadloos doorstromen naar een mbo-opleiding in één van de sectoren Techniek, Economie of Zorg & Welzijn.

Nijverheidslaan 1 Postbus 70 9580 AB Musselkanaal T (0599) 41 25 87 F (0599) 41 33 13

8

9


Noorderpoort Voortgezet Onderwijs Het Noorderpoort is een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC). Het bestaat uit vele scholen die in verschillende plaatsen in de provincie Groningen en in Assen zijn gevestigd. Het Noorderpoort is een school voor algemeen bijzonder onderwijs en biedt plaats aan alle leerlingen, ongeacht hun religieuze, levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. We staan open voor iedereen en willen met wederzijds respect tussen medewerkers en leerlingen van en met elkaar leren. In Stadskanaal en Musselkanaal zijn twee scholen voor Voortgezet Onderwijs. De school voor vwo/havo/ vmbo heeft een locatie aan de Engelandlaan in Stadskanaal en aan de Nijverheidslaan in Musselkanaal. De school voor beroepsonderwijs is gevestigd aan de Frankrijklaan in Stadskanaal. Belangrijk is dat binnen deze organisatiestructuur de leslocaties op de eigen en vertrouwde wijze functioneren met behoud van hun eigen karakter. Uw zoon of dochter volgt dus in betrekkelijk kleine en overzichtelijke gebouwen les, in een omgeving waar volop aandacht is voor zorg en veiligheid.

Een lerende, zorgzame en actieve school Het Noorderpoort wil een lerende, zorgzame en actieve school zijn die een veilige leeromgeving biedt waarbij de leerling centraal staat. Deze uitgangspunten vormen de rode draad in het gehele leerproces en dienen als basis om de leerling optimaal voor te bereiden op de keuzes die in relatie tot een verdere schoolloopbaan en beroep moeten worden gemaakt.

Ons onderwijsaanbod Binnen het voortgezet onderwijs bieden wij de volgende opleidingen: vwo, havo, mavo en vakcollege.

havo/vwo De onderbouw bij vwo en havo neemt drie jaar in beslag, daarna volgt de zogeheten 'Tweede fase' (de bovenbouw). De leerlingen kiezen aan het eind van de derde klas een profiel. Elk profiel heeft verplichte vakken en een keuzeruimte. Wij bieden vier profielen aan: • Cultuur en maatschappij; • Economie en maatschappij; • Natuur en gezondheid; • Natuur en techniek. Het havo duurt in totaal 5 jaar en het vwo 6 jaar. 10

11

11


mavo De mavo duurt vier jaar en kent twee leerwegen: de theoretische leerweg en de gemengde leerweg. De theoretische leerweg bereidt voor op een vervolg in het havo. De leerling doet examen in zeven algemeen vormende vakken. De gemengde leerweg bereidt voor op een vervolg in het mbo niveau 4. Naast vijf algemeen vormende vakken volgt de leerling een beroepsgericht vak.

vakcollege De kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg zijn ondergebracht in het vakcollege. De opleiding duurt zes jaar en bestaat uit: • 2 jaar onderbouw aan de Engelandlaan, Stadskanaal of • de Nijverheidslaan, Musselkanaal • 2 jaar bovenbouw + examen aan de Frankrijklaan, Stadskanaal • 2 jaar mbo Frankrijklaan, Stadskanaal

MBO-4

MBO-3

MBO-1/2

Leerjaar

VWO

HAVO

TL

GL

KL

BL

2

1

12

Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds

HAVO

3

Overige kosten/schoolnota

Hieronder vindt u een schema van alle schoolsoorten en het vervolgonderwijs.

HBO

4

De schoolboeken voor het cursusjaar 2010-2011 zijn gratis. De school betaalt de boeken uit een vergoeding die wij van de overheid krijgen. De school betaalt dus het lesmateriaal dat voor de opleiding van uw kind noodzakelijk is. Aanvullende en ondersteunende leermiddelen zijn niet gratis. U kunt zelf de boeken voor uw kind bij Van Dijks boekenhuis bestellen. U ontvangt hierover tijdig informatie.

Schema schoolsoorten

WO

5

Gratis schoolboeken

Het kan voorkomen dat u zelf enkele aanvullende zaken moet aanschaffen. Per leerjaar en per richting is dat echter verschillend. Voor leerlingenactiviteiten waaraan op vrijwillige basis wordt deelgenomen (zoals werkweken en excursies) wordt een individuele bijdrage gevraagd. De leerlingen betalen per activiteit aan hun mentor. Aan het begin van het schooljaar wordt u geïnformeerd over de te verwachten kosten voor excursies en dergelijke.

Vervolgstudie

6

De ouders/verzorgers

MAVO 7 theorievakken

VAKCOLLEGE

5 theorievakken + 1 beroepsgericht vak

locatie Frankrijklaan

De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds (SPGS) verstrekt bijdragen in de schoolkosten, de studiekosten en/of de daarbij horende reiskosten aan alle inwoners van de provincie Groningen (met uitzondering van de gemeente Groningen) die: • een minimum gezinsinkomen hebben; • geen recht hebben op een bijdrage van een andere instantie voor studiekosten (bijvoorbeeld het CWI of het UAF). Het studiefonds wordt gezamenlijk gefinancierd door de gemeenten en de provincie. Iedereen kan een aanvraag indienen bij het Studiefonds voor het school-/studiejaar 2010-2011, voor kinderen die het voorgezet onderwijs volgen. Folders en formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij de gemeente of via het secretariaat van het Studiefonds, telefoon 050 – 316 43 72. Voor meer informatie over de voorwaarden, zie www. studiefondsgroningen.nl. U kunt hier ook een test doen om te kijken of u mogelijk in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Tegemoetkoming ouders IB-groep Ook bij het Rijk kan een tegemoetkoming in de schoolkosten worden aangevraagd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.ib-groep.nl.

13


Stichting Leergeld Stadskanaal

Mentorspreekavonden

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (bijvoorbeeld schoolbenodigdheden, kamp en excursies) zijn voor steeds meer mensen niet op te brengen. Deze mensen kunnen rekenen op de steun van Stichting Leergeld. Voor aanvragen kunt u bellen naar: 06 – 10 74 15 36 Stichting Leergeld Stadskanaal, Postbus 300, 9640 AH te Veendam. e-mail: leergeldveendam@hotmail.com

Gedurende het jaar wordt u meerdere malen in de gelegenheid gesteld om een mentor spreekavond of vakdocent spreekavond te bezoeken. U wordt hierover schriftelijk geĂŻnformeerd

Oudercontacten Communicatie met ouders/verzorgers vinden we erg belangrijk. We proberen u op verschillende manieren op de hoogte te houden van de vorderingen van uw kind en het reilen en zeilen op school. Een overzicht van de verschillende wijzen waarop wij contact met u onderhouden:

Contact op eigen initiatief Uiteraard kunt u ook buiten de reguliere contactmomenten om met de mentor van uw zoon of dochter contact opnemen. Deze gesprekken hoeven niet alleen over leerresultaten te gaan, maar kunnen ook te maken hebben met de persoonlijke omstandigheden van uw kind. We vragen u wel vriendelijk om hiervoor telefonisch een afspraak te maken.

Ouderadviesraad Doel van de ouderadviesraad is de ouderbetrokkenheid op de locaties te optimaliseren. Vier maal per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd, waarbij naast de ouders deelgenomen wordt door de schooldirecteur en de teammanagers van de locaties Stadskanaal en Musselkanaal.

Nieuwsbrief Een aantal keren per jaar ontvangt u de zogenaamde Nieuwsbrief. Hierin staan allerlei wetenswaardigheden die voor u als ouder/ verzorger van belang zijn. Daarnaast kunt u een paar keer per jaar een brief van school ontvangen met daarin bijvoorbeeld een uitnodiging voor een ouderavond.

Rapporten Vier keer per jaar krijgt uw kind een rapport mee naar huis. Op het rapport staan de periodecijfers (in totaal zijn er vier periodes) waardoor u de ontwikkeling van de leerresultaten van uw kind goed in de gaten kunt houden. Wanneer uw kind zijn/haar rapport voor de vierde keer mee naar huis krijgt, staan ook de overgangscijfers op het rapport.

Magister Ouder(s)/verzorger(s) hebben inzage in het schooladministratiesysteem Magister, waardoor u gedurende het schooljaar op de hoogte kunt blijven van de vorderingen van uw zoon/dochter. Aan het begin van het cursusjaar ontvangt u hierover nader informatie.

14

15


De leerling Het onderwijs van het Noorderpoort is er op gericht dat leerlingen zich persoonlijk kunnen ontplooien tot verantwoordelijke mensen die zelfstandig keuzes kunnen maken in schoolloopbaan en beroep. Om dat te bereiken is het erg belangrijk dat de leerlingen zich veilig en geborgen voelen op school.

Mentor De mentor is de persoon waar leerlingen naar toe kunnen stappen als er vragen of problemen zijn. De mentor heeft contact met de ouders of verzorgers. Hij/zij volgt wat de leerling doet en geeft advies over een vervolgopleiding of beroepskeuze. Om dat advies te kunnen geven heeft de mentor veel overleg met de vakdocenten over de leerling. Niet alleen de resultaten van een leerling zijn bij dat advies belangrijk, maar ook zijn/haar persoonlijke belangstelling en werkhouding.

Zorgteam Bij bijzondere vragen of problemen, werken we samen met een zogenaamd zorgteam. Dit houdt in dat we een beroep kunnen doen op diverse specialisten, zoals een leerlingbegeleider en een orthopedagoog. Deze vakmensen zijn inzetbaar voor leerlingen en ouders. Het Noorderpoort heeft bovendien contacten met verschillende diensten uit de gezondheidszorg. Daarnaast is er op de locatie Engelandlaan een opvangklas aanwezig. Hier kan de leerling tijdelijk wat meer begeleiding krijgen wanneer dat nodig is. Ook een leerling die de les uitgestuurd is, wordt daar opgevangen.

De veilige school In onze ogen is een school veilig als leerlingen zich er prettig voelen, zonder angst om gepest, getreiterd of geïntimideerd te worden. Kortom, verblijven in een sfeer waarin de leerling zich beschermd en ook gesteund voelt. Veilig ook in de zin dat alcohol- en drugsgebruik in en rond de school volledig uit den boze is en met kracht bestreden wordt, zowel preventief in lessen als ook in de dagelijkse praktijk. Het management van de school voor vwo/havo/vmbo Stadskanaal/ Musselkanaal behoudt zich dan ook het recht voor om in bijzijn van de leerling zijn/haar tas en/of kluisje te controleren.

zoals bijvoorbeeld een schoon en warm gebouw met genoeg voorzieningen en anderzijds door de sociale omstandigheden, de mensen. We weten dat mensen zich veilig voelen als ze zich gezien, geaccepteerd beschermd en ondersteund voelen.

Vertrouwenspersoon Elk jaar worden nieuwe leerlingen voorgelicht over door het Noorderpoort niet getolereerd gedrag, zoals seksuele intimidatie, discriminatie of agressief optreden. Er zijn vertrouwenspersonen aangesteld. Tot deze vertrouwenspersonen kan iedereen zich wenden, van medewerker tot leerling, die zich op een of andere manier onveilig voelt. Het is de taak van de vertrouwenspersoon te luisteren en samen met degene die zich meldt te kijken wat er aan de ongewenste situatie gedaan kan worden. Soms is dat op een eerdere gebeurtenis terugkomen en soms kan dat betekenen dat voorkomen wordt dat een situatie zich herhaalt. De vertrouwenspersoon behandelt de vraag van degene die zich meldt discreet en onderneemt nooit actie zonder diens toestemming. Het instellen van vertrouwenspersonen is onderdeel van een overkoepelend beleid op het gebied van sociale veiligheid. Voor elke locatie zijn er ook vertrouwenspersonen aangewezen. Hieronder staat een overzicht van vertrouwenspersonen per locatie met het telefoonnummer en e-mailadres. Musselkanaal, Nijverheidslaan Mw. A.K. Bouman - Biel (0599) 412 587 Mw. K.M. Fränkel (0599) 412 587

ak.biel@noorderpoort.nl km.frankel@noorderpoort.nl

Stadskanaal, Engelandlaan Mw. W. van den Born (0599) 692 400 Dhr. H.V. Titawano (0599) 692 400 Mw. C.M. Hilbrands (0599) 692 400 Dhr. B. Ottens (0599) 692 400

w.vandervis@noorderpoort.nl hv.titawano@noorderpoort.nl cm.hilbrands@noorderpoort.nl b.ottens@noorderpoort.nl

Veilig en sociaal, wat wil dat eigenlijk zeggen? Het Noorderpoort vindt een sociaal veilige omgeving in en om de school belangrijk. Uitgangspunt is dat mensen alleen kunnen leren in een sfeer van veiligheid en plezier. Veiligheid wordt enerzijds geboden door materiële omstandigheden,

16

17


Digitaal pesten Op onze school leren we de leerlingen om op een verantwoorde manier om te gaan met de wereld van het internet. Veiligheid achten we voor onze leerlingen en medewerkers zeer belangrijk. Vandaar dat pestgedrag op geen enkele wijze wordt getolereerd. Hieronder verstaan we expliciet ook digitaal pesten. Wanneer de school constateert dat er misbruik gemaakt is van de mogelijkheden van het internet, worden er gepaste, disciplinaire maatregelen genomen.

Decanaat In verband met de verdere opleiding is het belangrijk dat leerlingen de juiste leerweg en de juiste sector/afdeling kiezen. Ook de juiste keuze voor een vervolgopleiding na diplomering is zeer belangrijk. De schooldecaan informeert samen met de mentoren over de vervolgopleidingen en helpt leerlingen en ouders/verzorgers individueel bij een keuze van studie en beroep.

Overgangsregeling De overgangsregeling wordt bij aanvang van het schooljaar uitgereikt.

Leerlingpanel en leerlingcommissies Op elke locatie is een leerlingpanel. Deze komt 3 Ă 4 keer per jaar bij elkaar om te spreken over actuele zaken rondom de school. Verder zijn er verschillende leerlingencommissies binnen onze school. De leerlingen organiseren onder andere de laatste lesdag en de schoolfeesten.

Kwaliteit Kwaliteit is meer dan cijfers Over kwaliteit in het onderwijs wordt zowel in de krant als door het ministerie van onderwijs veel geschreven. Het blijft moeilijk te definiĂŤren wat de kwaliteit van onderwijs of de kwaliteit van een school is. Daarnaast is er de vraag hoe je kwaliteit kunt meten. Het ministerie van onderwijs heeft een aantal instrumenten ontwikkeld om kwaliteit in cijfers uit te drukken, maar kwaliteit is meer dan cijfers van resultaten alleen. Waar een school voor staat, hoe een school vormgeeft aan kwaliteit, is zeker net zo belangrijk. We hebben als school vastgesteld wat voor ons kwaliteit betekent voor het voortgezet onderwijs. Zoals eerder al aan bod kwam, is het onderwijs op onze school er op gericht dat leerlingen zich persoonlijk kunnen ontplooien tot verantwoordelijke mensen die zelfstandig keuzes kunnen maken in schoolloopbaan en beroep. Dit betekent dat het aanbod van vakken en activiteiten zich richt op de leerling als 'de totale mens'. Op deze manier krijgen leerlingen de gelegenheid om te ontdekken welke talenten ze hebben en hoe ze deze talenten verder kunnen ontwikkelen. Niet alleen het onderwijs zelf, ook de (leer)omgeving is voor onze school belangrijk. Uitgangspunt is een zorgzame en veilige omgeving waarbinnen aandacht is voor het individu. Op deze manier voelen zowel leerlingen als medewerkers zich gezien en erkend zowel in als om het schoolgebouw. Tot slot is onze school een lerende organisatie die zich constant ontwikkelt, gericht op het elkaar kunnen en willen aanspreken op verantwoordelijkheden.

Kwaliteitskaart Voor elke school(vestiging) voor voortgezet onderwijs is er een zogenaamde kwaliteitskaart. Daarop staat algemene informatie zoals het aantal leerlingen en de verdeling van de leerlingen over de opleidingen. Daarnaast bevat de kwaliteitskaart gegevens zoals het percentage leerlingen dat doorstroomt naar een hogere klas of een andere school, het percentage leerlingen dat per opleiding geslaagd is en de gemiddelde examencijfers. Deze gegevens worden vergeleken met landelijke cijfers. Dit soort gegevens staat op de kwaliteitskaart aangegeven. Deze kwaliteitskaarten zijn door ouders/verzorgers op te vragen bij de onderwijsinspectie. U kunt voor meer informatie de site van de inspectie van onderwijs bezoeken via www.kwaliteitskaart.nl.

18

19


Rechten en plichten Schoolraad De schoolraad is een orgaan voor inspraak. De verschillende belangengroepen die in de school aanwezig zijn worden in de schoolraad vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. De schoolraad heeft advies-, dan wel instemmingsrecht bij allerlei zaken van schoolorganisatorische en onderwijsinhoudelijke aard. Het postadres van de schoolraad van de school voor vwo/havo/vmbo Stadskanaal/Musselkanaal is: Postbus 173, 9500 AD, Stadskanaal.

Leerlingenstatuut Leerlingen kunnen het leerlingenstatuut downloaden van de website www.noorderpoort.nl. Hierin staan de verschillende rechten, plichten en procedures beschreven.

Klachtenregeling De school heeft een klachtenregeling voor leerlingen. Hierin staan de procedures beschreven voor het indienen van een klacht wanneer een leerling vindt dat hij of zij niet goed behandeld is binnen het Noorderpoort. De regeling bestaat uit een interne en een externe klachtenafhandeling. De klachtenregeling ligt op elke locatie ter inzage voor leerlingen en ouders. Het Noorderpoort probeert door een open houding leerlingen zoveel mogelijk te stimuleren klachten rechtstreeks met de betrokkenen op te lossen.

Schorsing/verwijdering van school Een leerling die zich aan wangedrag schuldig maakt, kan voor een nader te bepalen periode geschorst worden. In ernstige gevallen kan de leerling van de school verwijderd worden.

Aansprakelijkheid De school is niet aansprakelijk voor de bezittingen van de leerlingen. Wij adviseren de leerlingen hun fiets op slot te doen en andere eigendommen op te bergen in een kluisje. Alle schade die een leerling aan inventaris of aan het gebouw veroorzaakt, wordt verhaald op kosten van zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers.

Vragen en/of opmerkingen Het personeel van de school zet zich in om het leerproces op school zo goed mogelijk te laten verlopen. Heeft u vragen en/of opmerkingen dan horen wij die graag zo snel mogelijk van u. We kunnen dan proberen u te helpen. Voor vragen van algemene aard kunt u zich wenden tot de administratie.

20

21


Leerplicht/leerplichtambtenaar Op grond van de leerplichtwet bent u als ouder/verzorger verplicht er op toe te zien dat leerplichtige kinderen de school bezoeken waar ze als leerling staan ingeschreven. In bijzondere gevallen kan verlof worden aangevraagd, zoals bij huwelijksfeesten, ziekte of begrafenis van een familielid. Als u meer wilt weten over deze vrijstelling en wanneer die van toepassing is, kunt u met de teammanager van uw zoon of dochter contact opnemen. Op beide locaties houdt de leerplichtambtenaar van de gemeente Stadskanaal iedere maand spreekuur. De school neemt het initiatief om ouders en leerlingen uit te nodigen voor het spreekuur. Onderwerpen kunnen zijn veelvuldig te laat komen, ziekteverzuim etc. De gesprekken met de leerplichtambtenaar hebben, in eerste instantie, een preventief karakter. U wordt door de locatie geïnformeerd over data en tijden van het spreekuur.

Studie & Handicap: de Noorderpoort faciliteitenpas Waarom een pas? Het Noorderpoort wil leerlingen met een handicap of specifieke leerbeperking positief stimuleren en ondersteunen tijdens hun schoolloopbaan. Eén van de instrumenten hierbij is de faciliteitenpas. Hiermee kan tijdens toepasselijke situaties op school de docent, surveillant, begeleider of coach erop worden gewezen, dat de leerling recht heeft op de op de pas vermelde ondersteunende maatregelen. Het Noorderpoort hoopt op deze wijze een deel van de leerbelemmeringen van leerlingen met een handicap, specifieke leerbeperking of chronische ziekte te verminderen en zo een gerichte bijdrage te leveren aan een succesvolle schoolloopbaan. Ook leerlingen, die van oorsprong anderstalig zijn en korter dan 6 jaar in Nederland verblijven, kunnen een faciliteitenpas krijgen.

Voor wie? Leerlingen, die door middel van een officiële medische of psychologische verklaring kunnen aantonen, dat zij behoefte hebben aan specifieke maatregelen bij lessen, opdrachten en toetsen/examens kunnen de faciliteitenpas krijgen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de leerling dyslectisch is, of door concentratieproblemen als gevolg van adhd of pdd-nos. Ook een lichamelijke beperking of chronische ziekte kan maken, dat er behoefte is aan speciale afspraken of faciliteiten. Dit geldt eveneens voor anderstaligen, korter dan 6 jaar in Nederland. Een voorbeeld van een maatregel is, dat de leerling extra tijd krijgt om toetsen en opdrachten te maken. Het zorgteam van de locatie zal beoordelen of de leerling voor de faciliteitenpas in aanmerking komt. De faciliteitenpas is persoonlijk. Om misbruik te voorkomen, moet een recente pasfoto ingeleverd worden.

Vragen? Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij de leerlingbegeleider van de locatie.

22

23


Locatie Stadskanaal Locatieleiding Schooldirecteur: Teammanager vwo/havo/mavo: Teammanager vakcollege:

Samenstelling van het team Stadskanaal

Lestijden Stadskanaal

Docent

Vak(ken)

Leerjaar 1 & 2 vakcollege

Dhr. W.M.G. Beck Dhr. H.B. Bijlsma Dhr. F.J.C. Boen Mw. Van de Born-van der Vis Mw. H.J. Bosma

wiskunde economie/informatica scheikunde tekenen handvaardigheid/ckv/ kunstgeschiedenis techniek/handvaardigheid tekenen/Nederlands maatschappijleer/lbv geschiedenis/lbv Duits L.O. muziek Engels Duits economie wiskunde biologie/natuur-/scheikunde aardrijkskunde wiskunde Engels wiskunde aardrijkskunde/geschiedenis biologie Engels techniek Nederlands handvaardigheid biologie tekenen Nederlands lbv

Dhr. E. Bruining Mw. S.A.C. Deelen Dhr. K.J.P. Dekkinga Mw. A. Feringa Dhr. S. van der Heide Mw. L.M. Hendriksen Dhr. B.J.M. Hesselink Mw. A.J. Hubbeling-Borgeld Dhr. M.E. Jeronimus Mw. R. Jumelet Dhr. H. Kaman Dhr. R.J. ten Kate Dhr. R.G.A.H. Kikkert Mw. B.A. Kooistra-Ostrowska Mw. M.W. Koopman Dhr. P.P.J. Laan Dhr. A.C. Leinenga Dhr. B.B.M. Luttjeboer Mw. C.M. Meijer-Houwer Dhr. H. Niewold Dhr. B. Ottens Mw. J.G. Pepping Dhr. P.B.C. Prummel Mw. G.B. Rรถhr-Dubbeld Mw. A.C.M. Heeres-Ronde Dhr. G.W. Rovers

24

mevrouw A.M. Goense de heer H. Meijer de heer C.G. Zaal

Dhr. H.A. Schuur Mw. J. Spreen Dhr. H.V. Titawano Mw. J. Veldman Dhr. H.R. Verwer Dhr. W.G. van der Wey Dhr. K. Withaar

1e uur 2e uur pauze 3e uur 4e uur pauze 5e uur 6e uur 7e uur pauze 8e uur 9e uur

8.30 9.15 10.00 10.15 11.00 11.45 12.15 13.00 13.45 14.30 14.45 15.30

natuurkunde/wiskunde Frans geschiedenis L.O. Nederlands aardrijkskunde muziek

Leerjaar 1 t/m 6 vwo/havo/mavo -

9.15 10.00 10.15 11.00 11.45 12.15 13.00 13.45 14.30 14.45 15.30 16.15

1e uur 2e uur 3e uur pauze 4e uur 5e uur pauze 6e uur 7e uur pauze 8e uur 9e uur 10e uur

8.30 9.15 10.00 10.45 11.00 11.45 12.30 13.00 13.45 14.30 14.45 15.30 16.15

-

9.15 10.00 10.45 11.00 11.45 12.30 13.00 13.45 14.30 14.45 15.30 16.15 17.00

25


Leefregels Stadskanaal Algemene schoolregels De leerlingen gaan via de hoofdingang de school in. Leerlingen uit de eerste en tweede klassen blijven op school of op het schoolplein in de pauzes. Roosterwijzigingen staan vermeld op de informatieborden. Alleen deze roosterwijzigingen zijn geldig. Kijk of er roosterwijzigingen zijn wanneer je op school komt en wanneer je naar huis gaat. De leerlingen mogen om 08.25 uur in de ruimtes waar hun kluisjes staan, de les begint om 08.30 uur. Leerlingen kunnen tijdens een leswisseling en aan het begin van een pauze bij hun kluisje. Tijdens een pauze is dit niet meer mogelijk. Leerlingen dienen tijdig aanwezig te zijn bij het lokaal waar de les zal plaatsvinden. De lessen worden gegeven overeenkomstig de vastgestelde lestijden. Dit is tevens de duur van een les. Wanneer een les is afgelopen, gaat een leerling direct door naar de volgende les. Een leerling mag alleen tijdens leswisselingen op de gangen zijn. In een pauze is de leerling in de kantine of op het schoolplein. In de kantine of op het schoolplein mag je eten en/of drinken. De leerlingen zullen worden ingezet voor corveediensten. Op het informatiebord staat aangegeven wanneer een leerling corveedienst heeft. Leerlingen die de school of de omgeving ervan vervuilen, krijgen extra corveedienst. De tassen mogen niet rondslingeren in de gangen en moeten in de tassenbakken worden gelegd. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen (ook met een mobiele telefoon) is verboden, tenzij de schoolleiding hiervoor toestemming heeft gegeven. Met inachtneming van de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving, de hierop gebaseerde jurisprudentie en de vigerende regelingen van het Noorderpoort, is het dragen van gezichtsbedekkende kleding door deelnemers en medewerkers in de gebouwen van het Noorderpoort niet toegestaan.

26

27


Alle leerlingen dienen de aanwijzingen van conciërge, leerkrachten of directie op te volgen. Leerlingen die zich binnen of buiten het schoolgebouw schuldig maken aan wangedrag kunnen met disciplinaire maatregelen worden gestraft. Voor verschillende ruimten in school gelden specifieke regels omtrent veiligheid, hygiëne, persoonlijke beschermmiddelen en het op juiste wijze omgaan met machines, toestellen, werktuigen en gevaarlijke stoffen. De geldende veiligheidsvoorschriften en bijbehorende gedragsregels worden door de vakdocenten aan de leerlingen bekend gemaakt. Iedere leerling is verplicht zich dienovereenkomstig te gedragen. Indien een leerling zich niet houdt aan de veiligheidsvoorschriften kan hem/haar de toegang tot de betreffende ruimte en/of les worden ontzegd en zullen passende maatregelen worden genomen. In een open leercentrum is het niet toegestaan te eten en/of te drinken.

Verzuim Een leerling is verplicht alle schooldagen aanwezig te zijn. Verzoek aan de ouders om afspraken met bv. de tandarts, zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken. Wanneer dit niet lukt, dan kunt u uw zoon of dochter schriftelijk afmelden.

Een leerling die tijdens schooltijd ziek wordt, moet zich melden bij de receptie. Er wordt eerst telefonisch contact opgenomen met thuis, voordat een leerling naar huis gaat. Bij geen gehoor, zal de leerling op school blijven en worden opgevangen. Wanneer er wel telefonisch contact is geweest, dan gaat de leerling naar huis. Wanneer de leerling thuis is aangekomen verwachten wij telefonisch bericht hiervan.

Te laat komen Leerlingen die te laat komen, worden door de docent genoteerd. De docent zal vervolgens bepalen of de leerling tot de les toegelaten kan worden. Indien de leerling niet meer tot de les kan worden toegelaten, meldt deze zich bij de opvangdocent. Bij 3x of vaker ongeoorloofd (=zonder geldige reden) te laat komen, worden passende maatregelen genomen. Bij vaker dan 10x te laat wordt de leerling bij de leerplichtambtenaar aangemeld en kan in aanmerking komen voor een HALT-traject. Mocht een leerling regelmatig met het openbaar vervoer reizen, dan kan hij/zij een buspas krijgen. Deze buspas kan alléén gebruikt worden voor de lessen vóór 9.15 uur en/of ná 15.30 uur. Met deze buspas mag men iets te laat komen of iets eerder vertrekken (max. 15 minuten). Deze regeling is alleen geldig als de les het toelaat en de leerling de buspas aan de docent kan tonen.

Mobiele telefoons Wanneer u voor uw zoon/dochter vrij wilt vragen buiten de geldende schoolvakanties, dan dient u verlof aan te vragen bij de schoolleiding. Om dit te kunnen doen, dient u een verlofbrief in te vullen. Deze is bij de receptie verkrijgbaar. Hierin kunt u aangeven wanneer het schoolverzuim plaatsvindt en met welke reden. U hoort vervolgens van de schoolleiding of uw aanvraag is goedgekeurd.

Mobiele telefoons mogen buiten school en in de kantine worden gebruikt. Mobiele telefoons die onder lestijd aanstaan en/of in de gangen worden gebruikt, worden door de docent of schoolleiding ingenomen en kunnen aan het einde van de schooldag door de leerling worden opgehaald. Bij herhaaldelijke overtreding(en) zal de mobiele telefoon voor langere tijd in beslag worden genomen.

Leerlingen die voor een korte periode niet kunnen meedoen aan de gymlessen, volgen de les(sen) als actief toeschouwer vanaf de kant. Leerlingen die voor een langere periode niet meedoen aan de gymlessen kunnen - na een schriftelijke verklaring van ouder(s)/ verzorger(s) – met een vervangende theoretische opdracht van de gymdocent aan het werk. Het cijfer voor de theoretische opdracht vervangt in dit geval het cijfer voor het praktijkgedeelte, waaraan de leerling niet mee heeft kunnen doen. De regels voor de lessen L.O. worden in de eerste les besproken.

Computergebruik Op onze school leren we de leerlingen op een verantwoorde en evenwichtige manier om te gaan met de wereld van het internet. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de eventuele negatieve gevolgen serieus. Veiligheid achten we voor onze leerlingen en medewerkers zeer belangrijk. Vandaar dat pestgedrag op geen enkele wijze wordt getolereerd. Hieronder verstaan we expliciet ook digitaal pesten. Wanneer de school constateert dat er misbruik gemaakt is van de mogelijkheden van het internet, worden er gepaste, disciplinaire maatregelen genomen.

Bij ziekte van een leerling verwachten wij van de ouders/verzorgers dat de school vóór aanvang van de lessen telefonisch wordt ingelicht. Dit kan vanaf 8.00 uur. Wanneer reden van absentie onbekend is, dan belt de school nog dezelfde dag met de ouders/verzorgers. Lukt het de school niet telefonisch contact te krijgen, dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. 28

29


Roken

Kluisjes

De school is rookvrij. Roken is binnen de gebouwen en tijdens leswisselingen niet toegestaan. Het is voor leerlingen van de eerste en tweede klassen niet toegestaan om te roken. Voor leerlingen uit leerjaar 3 en hoger is het alleen toegestaan te roken tijdens de pauzes op de daarvoor bestemde plek.

De leerling kan aan het begin van het schooljaar een kluisje huren. Het kluisje kan gebruikt worden voor het opbergen van gymspullen, boeken, gemaakte werkstukken, etc. Tegen betaling van € 7,50 (inclusief € 2,50 borg) kan de sleutel van het kluisje bij de conciërge worden verkregen. Aan het einde van het schooljaar wordt de sleutel bij de conciërge ingeleverd en krijgt de leerling € 2,50 borg terug.

(Brom)fietsen Fietsen/bromfietsen moeten in de daarvoor bestemde rekken/vakken worden geplaatst. Leerlingen mogen niet onnodig in de stalling verblijven.

Gebruik gebouw/omgeving Het is aan de leerlingen niet toegestaan om zonder toestemming de ramen en deuren te openen en/of te sluiten, de radiatoren te bedienen of buiten de lessen om in de gangen en/of lokalen te verblijven. Iedere leerling ruimt zijn/haar eigen afval op in de daarvoor bestemde prullenbakken. Het in het bezit hebben van vuurwerk, wapens, alcohol en/of verdovende middelen is op het schoolterrein en in de gebouwen verboden. Bij vaststellen van het bezit/gebruik hiervan schakelen wij de ouders/verzorgers in en doen wij aangifte bij de politie. Schorsing of verwijdering van school is een mogelijke sanctie. Dit kan ook bij: bedreiging met geweld, discriminatie, aanstootgevend gedrag, diefstal, etc.

Schade/diefstal Het bevoegd gezag kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, beschadiging of diefstal van eigendommen van leerlingen. Kosten als gevolg van beschadigingen aan gebouw, meubilair of leermiddelen worden verhaald op degene of diens ouder(s)/ verzorger(s), die de schade veroorzaakt heeft.

Chipkaart Voor het verkrijgen van consumpties en voor het maken van kopieën heeft de leerling een chipkaart nodig. De leerling kan de chipkaart met contant geld opwaarderen middels de opwaardeerautomaat. De chipkaart kan gebruikt worden op alle vestigingen van het Noorderpoort en blijft gedurende het verblijf van de leerling op het Noorderpoort eigendom van de leerling.

Absentenregistratie en ziekmelding Bij ziekte van een leerling, dienen de ouder(s)/verzorger(s) altijd de school zo snel mogelijk telefonisch (tussen 8.00 – 9.00 uur) in te lichten via onderstaande nummers:

Afdeling vwo, havo en mavo: Afdeling vakcollege:

(0599) 692 400 (0599) 692 409

Mocht er geen bericht van de ouders komen dan wordt er nog dezelfde dag naar de ouders gebeld of wordt een brief gestuurd. Deze moet ingevuld en ondertekend worden door de ouders en zo spoedig mogelijk teruggestuurd of meegegeven worden aan de leerling. Wordt een leerling tijdens schooltijd ziek, dan moet deze zich melden bij de receptie. Daar wordt door middel van een briefje toestemming gegeven om naar huis te gaan. Bij thuiskomst van de leerling dienen de ouders zo snel mogelijk de school telefonisch op te hoogte te stellen. Afspraken met arts, tandarts etc, moeten zoveel mogelijk buiten schooltijden gebeuren.

Uit de les gestuurd Als een leerling uit de les verwijderd wordt, ontvangt de leerling een gele kaart van de docent. De leerling meldt zich vervolgens, met de gele kaart, in de opvanggroep. Wanneer de opvangdocent afwezig is, meldt de leerling zich bij de schoolleiding. Na de les wordt de gele kaart tussen de leerling en docent besproken, zodat het ‘probleem’ is uitgesproken en de leerling een volgende keer de les weer normaal kan volgen. Van elke gele kaart gaat er bericht naar huis en komt de leerling 1 lesuur na.

30

31


Locatie Musselkanaal ThuisWerkvrij Onderwijs De locatie Nijverheidslaan Musselkanaal heeft voor deze manier van onderwijs gekozen, omdat deze goed aansluit op de manier van werken op de basisschool en omdat het vervolgonderwijs behoefte heeft aan leerlingen die zelfstandig kunnen werken en goed kunnen plannen. De leerlingen werken op school onder professionele begeleiding en werken op deze manier veel efficiĂŤnter. Daarnaast kunnen de leerlingen thuis echt vrij zijn en ouders hoeven zich geen zorgen te maken of het huiswerk wel af is. Voor de leerlingen betekent dit, dat ze gaan werken aan de hand van blokboeken en dat ze al hun leer- en maakwerk (met uitzondering van werkstukken) op school doen. Ze hoeven dus geen boeken en huiswerk mee naar huis. Tijdens de lessen krijgen ze de tijd hun werk te maken en eventueel te leren. Daarnaast zijn er ook keuzewerkuren waarin de leerlingen zelfstandig aan het werk gaan en met behulp van een weekplanning zelf bepalen wat ze tijdens dat uur gaan maken en/of leren. Tijdens die keuzewerkuren werken ze onder begeleiding van een docent. Ook kunnen de leerlingen na schooltijd nog gebruik maken van het Open Leer Centrum (OLC). De school is geopend van 08.00 uur tot 16.30 uur.

Samenstelling van het team Teammanager Teammanager van de school is mevrouw J.G. Stoker - Kuiper. Zij is verantwoordelijk voor alle locatiezaken.

Teamleden Musselkanaal Docent

Vak(ken)

Mw. A.K. Bouman - Biel Dhr. A.H. Duijm Mw. A.B. Blaauw - van Dijken Mw. K.M. Fränkel

Duits, Frans en KCV Nederlands, aardrijkskunde Nederlands, M&M, wiskunde maatschappijleer, M&N en biologie wiskunde biologie, handvaardigheid en techniek natuur- en scheikunde, M&N tekenen, CKV Engels M&M en economie LO, PSO

Dhr. G.H. Geerdink Dhr. B.J. Holties Mw. A.M. Horstmann - de Boon Mw. M.H.K. Kamphuijs Mw. R. Middel - Scholten Dhr. W. de Vries Dhr. H. Wiekens

32

33


Wie werken er nog meer op deze locatie? We hebben uiteraard een conciërge. Deze zorgt er onder andere voor dat allerlei hand- en spandiensten verricht worden in en rond het schoolgebouw. Mevrouw A.J. Schipper - Zweep is verantwoordelijk voor de administratie van de locatie. U kunt bij haar terecht voor alle administratieve leerlingenzaken. Leerlingen kunnen elke schooldag van 08.00 tot 12.00 uur bij de administratie terecht. Elke dag wordt onze school schoongemaakt door medewerkers van schoonmaakbedrijf Asito.

Leerlingbegeleiding Onze locatie heeft een leerlingbegeleider, mevrouw H. Kat. Zij is 2 dagen per week aanwezig.

Mentoraat Elke klas heeft een mentor bij wie de leerling en de ouders/verzorgers met vragen en problemen terecht kunnen. De mentor is een belangrijke schakel tussen school en thuis. Na elk rapport krijgen de ouders/verzorgers de gelegenheid om met de mentor te praten over de studieresultaten van hun kind. Mentor klas 1A/B Mentor klas 1C Mentor klas 1D Mentor klas 2A Mentor klas 2B Mentor klas 2C Mentor klas 2D/3HAVO Mentor klas 3 TL Mentor klas 4 TL

Mw. K. Fränkel Dhr. H. Wiekens Dhr. W. de Vries Mw. R. Middel Mw. A.B. Blaauw - van Dijken Mw. A. Horstmann Mw. A.K. Bouman - Biel Dhr. B.J. Holties Dhr. A.H. Duijm

Vertrouwenspersoon Soms is het handig dat een kind naar iemand toe kan die hij/zij vertrouwt. Iemand waarmee een kind kan praten over dingen die op school of thuis gebeuren. Op onze locatie zijn dat de dames Bouman en Fränkel.

Lestijden Musselkanaal 50 minuten 1e uur 2e uur Pauze 3e uur 4e uur Pauze 5e uur 6e uur Pauze 7e uur 8e uur

8.30 9.20 10.10 10.25 11.15 12.05 12.35 13.25 14.15 14.30 15.20

40 minuten -

9.20 10.10 10.25 11.15 12.05 12.35 13.25 14.15 14.30 15.20 16.10

1e uur 2e uur 3e uur Pauze 4e uur 5e uur Pauze 6e uur 7e uur 8e uur

8.30 9.10 9.50 10.30 10.45 11.25 12.05 12.30 13.10 13.50

-

9.10 9.50 10.30 10.45 11.25 12.05 12.30 13.10 13.50 14.30

Op dinsdag en op donderdag zijn de leerlingen ’s middags om 14.15 uur vrij. Wanneer er onverhoopt een docentenbijeenkomst plaatsvindt in lestijd, dan zal op deze dag een 40-minutenrooster worden gedraaid.

Kluisjes Voor alle leerlingen van leerjaar 1 t/m 4 zijn kluisjes beschikbaar voor het opbergen van hun boeken. Zoals al eerder genoemd nemen zij hun boeken niet mee naar huis. De leerlingen zijn vrijgesteld van kluisjeshuur. Voor de sleutel van de kluis wordt € 5,00 sleutelborg gerekend.

Chipkaart Voor het verkrijgen van consumpties en voor het maken van kopieën heeft de leerling een chipkaart nodig. De leerling kan de chipkaart met contant geld opwaarderen middels de opwaardeerautomaat. De chipkaart kan gebruikt worden op alle vestigingen van het Noorderpoort en blijft gedurende het verblijf van de leerling op het Noorderpoort eigendom van de leerling.

Zorgteam De school heeft een begeleidingsteam waarin de leerlingbegeleider en de zorgcoördinator, in dit geval ook de teammanager, samenwerken. Leerlingen die extra zorg nodig hebben worden in dit team besproken. Mevrouw M. Glimmerveen is aan het Noorderpoort, op de locaties Engelandlaan en Nijverheidslaan, verbonden als orthopedagoog/ psycholoog. Zij kan ondersteuning/hulp bieden bij problemen van diverse aard.

34

35


Periodes schooljaar en rapporten Het schooljaar bestaat uit 4 rapportperiodes. De cijfers worden cumulatief berekend. Dit betekent dat alle behaalde cijfers het hele jaar meetellen. Na periode 3 ontvangen de leerlingen tegelijk met het rapport een doorstroom advies voor het komend schooljaar.

Schoolverzuim en ziekteregistratie Het schoolverzuim van leerlingen wordt dagelijks geregistreerd. Bij ongeldig schoolverzuim nemen we contact op met de ouders/ verzorgers en in laatste instantie met de leerplichtambtenaar van de betreffende gemeente. Op de locatie zijn standaardbrieven aanwezig waarop u kunt aangeven wanneer het schoolverzuim plaatsvindt en waarom. Deze brieven kunt u verkrijgen bij de administratie. De school moet er op toezien dat de leerplichtwet goed wordt uitgevoerd. Ouders en verzorgers maar ook de school kunnen bestraft worden bij het niet goed toepassen van deze wet. Bij ziekte van uw zoon/dochter belt u ’s ochtends, voordat de lessen beginnen, met de school om de ziekte door te geven. Als een leerling niet ziek wordt gemeld, gaan we ervan uit dat het gaat om ongeldig verzuim en wordt, zoals eerder vermeld, contact met thuis opgenomen.

Leefregels Veiligheidsvoorschriften Voor verschillende ruimten gelden specifieke regels omtrent veiligheid en hygiëne, inclusief persoonlijke beschermmiddelen en het op juiste wijze omgaan met machines, toestellen, werktuigen en gevaarlijke stoffen. Deze regels worden door de vakdocent bekend gemaakt. Iedere leerling is verplicht de door de leerkrachten opgedragen veiligheidsvoorschriften op te volgen. Indien een leerling zich niet houdt aan de veiligheidsvoorschriften kan hem/haar de toegang tot de betreffende ruimte ontzegd worden en volgt een passende maatregel. De belangrijkste leefregels kunnen als volgt worden samengevat: • Iedereen heeft respect voor de ander en diens eigendommen. • Beledigende woorden en/of gebaren of vernielingen worden niet • geaccepteerd. • Leren omgaan met jezelf en met anderen is een belangrijke • doelstelling van het onderwijsprogramma.

Schoolregels Als je in school komt doe je je jas, pet, mobiele telefoon etc. direct in je kluisje. Alle leerlingen blijven tot 08.25 uur in de kantine of op het plein; je bent voor aanvang van de les op tijd in je lokaal. De ruimte waar de kluisjes staan en de gang bij de ingang van de school horen niet bij de kantine en zijn in de pauzes dan ook verboden terrein! Je hebt boeken, agenda en schoolbenodigdheden bij je. Je mag alleen tijdens wisselingen van de lessen op de gangen zijn. In de kantine en op het plein mag je eten en drinken: ruim direct je afval op! In de gangen, het OLC en de lokalen wordt niet gegeten of gedronken. Het gebruik van kauwgum is in het gehele gebouw niet toegestaan. In het gebouw mag je geen onfatsoenlijke woorden gebruiken of rennen, schreeuwen, duwen, trekken et cetera. Tijdens tussenuren en pauzes mag je naar de kantine of het plein. Onderbouw leerlingen mogen het schoolplein niet verlaten. De opgang naar de ingang van de school hoort niet bij het plein. Het is dan ook niet toegestaan je hier op te houden.

Verzuim De leerling is verplicht alle schooldagen aanwezig te zijn. Het is een leerling niet toegestaan tijdens de schooluren het gebouw zonder toestemming te verlaten; hij/zij moet zich afmelden bij de administratie. Op de locatie zijn standaardbrieven aanwezig waarop u kunt aangeven, wanneer schoolverzuim plaatsvindt en waarom. Deze brieven kunt u verkrijgen bij de administratie.

36

37


Te laat komen

(Brom)fietsen

Wanneer je te laat komt, meld je dit bij de conci毛rge. Bij 3x te laat komen wordt de leerling verplicht om zich in zijn/haar vrije tijd te melden.

(Brom)fietsen moeten in de daarvoor bestemde stalling aan de zijkant van het gebouw geplaatst worden. Mocht de stalling vol zijn dan mag het rek op het schoolplein gebruikt worden. Er mag op het plein niet gereden worden. Wij adviseren je gebruik te maken van een degelijk slot.

Ziekmelding Is een leerling door ziekte afwezig dan dienen de ouders/verzorgers dit dezelfde dag v贸贸r aanvang van de lessen te melden bij de administratie. Ook wanneer een leerling halverwege een schooldag toestemming van de administratie heeft gekregen om wegens ziekte naar huis te gaan, moeten de ouders/verzorgers de leerling afmelden direct nadat de leerling is thuisgekomen.

Schade/diefstal Het bevoegd gezag kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing, beschadiging of diefstal van eigendommen van leerlingen. Ouders/verzorgers zijn verplicht schade door hun kind(eren) aan gebouw of inventaris toegebracht te vergoeden. Een WA-verzekering ontslaat hen niet van die verplichting.

Gebruik gebouw/omgeving Voor iedere leerling is een kluisje beschikbaar. De leerlingen leggen bij binnenkomt jassen, helmen, petten en mobiele telefoons in de kluisjes en halen ze er weer uit bij het verlaten van het gebouw. Mobiele telefoons zijn niet toegestaan in het gebouw en op het plein. Mocht je betrapt worden met je mobiele telefoon in het gebouw, dan ben je het item de eerste keer twee dagen kwijt en de tweede en opvolgende keren een week. Na de bel begeef je je direct naar de volgende les (pauzes uitgezonderd). De docent bepaalt wanneer je het lokaal mag verlaten. Leerlingen die zich elders in het gebouw ophouden dan waar ze eigenlijk les hebben, worden als te laat aangetekend. De leerlingen van de onderbouw mogen in geen geval het schoolplein verlaten. Overlast voor de buren van de school dient zoveel mogelijk voorkomen te worden.

Roken

Computergebruik De docent kan te allen tijde controleren welke sites door leerlingen worden bezocht.

Vuurwerk/wapens Het in het bezit hebben van vuurwerk, wapens, messen en andere snijof steekvoorwerpen is niet toegestaan; bij overtreding wordt de leerling onmiddellijk geschorst en wordt het voorval gemeld bij de politie.

Alcohol en verdovende middelen Verhandelen/gebruik van alcohol, verdovende en stimulerende middelen is niet toegestaan; bij overtreding wordt de leerling onmiddellijk geschorst en wordt het voorval gemeld bij de politie.

Mobiele telefoons Het gebruik van mobiele telefoons is binnen het schoolgebouw en op het plein niet toegestaan.

Roken is alleen toegestaan onder de overkapping op het plein.

MP3 spelers Gebruik kantine De kantine is doorgaans de gehele dag open. In de kantine is gelegenheid om te eten maar ook om opdrachten te maken of een spelletje te doen. Iedere leerling ruimt het eigen afval op. Tegen leerlingen die ongepast gedrag vertonen worden maatregelen genomen.

38

MP3 spelers zijn alleen toegestaan na overleg met de docent.

Uit de klas sturen Een leerling die uit de klas gestuurd wordt, meldt zich bij zijn/haar mentor. De docent informeert de mentor. Gezamenlijk bepalen zij welke maatregelen genomen worden.

39


Voorzieningen Mede door de vernieuwingen in het voortgezet onderwijs wordt er van leerlingen meer zelfstandigheid verwacht. Om leerlingen de gelegenheid te geven zelfstandig op school met leerstof bezig te zijn, kunnen zij gebruik maken van het Open Leer Centrum (OLC).

Activiteiten Naast een lerende en zorgzame school, zijn we ook een actieve school. Daarom organiseren we allerlei leuke en/of (ont)spannende activiteiten die niet direct met de opleiding te maken hebben, zoals sport, spel en recreatie. We proberen er mede voor te zorgen, dat de leerling zich prettig op school voelt en dat hij/zij zich sociaal, sportief en cultureel ontwikkelt. Ervan uitgaande dat de school behalve leerzaam, ook leuk is, hebben we geprobeerd om het nuttige zoveel mogelijk te verweven met het aangename. De nadruk voor veel activiteiten ligt vooral op het meedoen. Activiteit Kennismakingskamp Schoolreis Sportdagen Sinterklaas Kerstviering Diverse excursies

40

Klas 1 1, 2, 3 en 4 1, 2, 3 en 4 1, 2, 3 en 4 1, 2, 3 en 4 1, 2, 3 en 4

41


Bijlagen

Lessentabellen In de onderbouw hebben leerlingen per week minimaal 32 lesuren van 50 of 45 minuten. Naast de verplichte vakken die op elke school worden aangeboden, zijn er ook lesuren in de zogeheten 'vrije ruimte' (ruimte met lessen die de school vrij kan invullen). Een overzicht van de vakkeninvulling per richting van het Noorderpoort voor leerjaar 1 en leerjaar 2 vindt u in de lessentabel in bijlage 1. Na de onderbouw zijn de vakken en het aantal lesuren dat gegeven wordt, afhankelijk van de richting die de leerlingen kiezen.

Locatie Stadskanaal Leerjaar 1 lessentabel 2010-2011 Leerjaar 1

Vakcollege bbl-kbl

Nederlands Franse taal Duitse taal Engelse taal geschiedenis aardrijkskunde informatiekunde biologie wiskunde techniek tekenen/beeld. vorm handvaardigheid muziek lich. Oefening levenbesch. vorming pract. sectororiĂŤntatie mentorles plusles Aantal lessen:

4 (2) 3 2 2 1 2 4 3 2 3 2 3 1 1 2 35

Mavo

Havo / Vwo

4 2 2 2 2 2

4 2 2 2 2 2

2 4

2 4

2 2 2 3 1

2 2 2 3 1

2 3 35

2 3 35

Vakcollege bbl/kbl De leerlingen van klas 1 Vakcollege kbl krijgen 2 uur Duits per week (m.u.v. de lwoo-leerlingen).

Mavo/havo/vwo De 3 pluslessen worden wekelijks ingevuld als: 1. een vakspecifieke steunles De leerling kiest verplicht vier keer per jaar voor een periode van ca. 8 weken een vak, waarin hij/zij extra ondersteuning wil van een vakdocent. Het gekozen vak kan per periode verschillen.

42

43


Voor de leerlingen die geen extra ondersteuning behoeven, zijn er extra lessen waarin verrijking/verdieping mogelijk is. Deze leerlingen kiezen voor een periode van ca. 8 weken uit één van de volgende 4 domeinen, te weten Talen, Exact, Zaak of Creatief. Ook hier kan het gekozen domein per periode verschillen.

Vmbo In de pluslessen wordt voor de klassen vmbo bbl/kbl Duits aangeboden.

Mavo/havo/vwo * De 2 pluslessen worden wekelijks ingevuld als:

2. remedial teaching (RT) Het gaat hier om RT op gebied van rekenen en taal, waarbij het doel is de aanwezige achterstand vanuit de basisschool op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen te verkleinen of helemaal weg te werken. De RT wordt gegeven door docenten. 3. huiswerkbegeleiding De leerling werkt in zijn/haar eigen klas onder begeleiding van een docent aan het huiswerk. Dit kan zowel maakwerk als leerwerk zijn. Tijdens de les is het stil en wordt er geen klassikale uitleg gegeven. Leerlingen kunnen hun eigen vragen stellen en krijgen van de docent persoonlijke uitleg.

Leerjaar 2 lessentabel 2010-2011 Leerjaar 2

Nederlands Franse taal Duitse taal Engelse taal geschiedenis aardrijkskunde wiskunde natuur-/scheikunde natuurkunde verzorging economie biologie techniek tekenen/beeld. vorming handvaardigheid lich. oefening levenbesch. vorming pract. sectororiëntatie mentorles plusles Aantal lessen:

44

Vmbo bbl / kbl Lwoo 3

3

(2) 4 1 1 4 3

4 2 1 3 2

2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 35

2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 35

Mavo

Havo vwo

4 3 3 3 2 2 4

4 3 3 3 2 2 4

3

3

2

2

1 1 2 1

1 1 2 1

2 2 35

2 2 35

1. een vakspecifieke steunles De leerling kiest verplicht vier keer per jaar voor een periode van ca. 8 weken een vak, waarin hij/zij extra ondersteuning wil van een vakdocent. Het gekozen vak kan per periode verschillen. Voor de leerlingen die geen extra ondersteuning behoeven, zijn er lessen waarin verrijking/verdieping mogelijk is. Deze leerlingen kiezen voor een periode van ca. 8 weken uit één van de volgende 4 domeinen, te weten Talen, Exact, Zaak of Creatief. Ook hier kan het gekozen domein per periode verschillen. Indien gewenst kan de steunles worden ingevuld met het geven van ‘remedial teaching’, zoals in leerjaar 1. Dit wordt aan het begin van het schooljaar in klas 2 geïnventariseerd. 2. huiswerkbegeleiding De leerling werkt in zijn/haar eigen klas onder begeleiding van een docent aan het huiswerk. Dit kan zowel maakwerk als leerwerk zijn. Tijdens de les is het stil en wordt er geen klassikale uitleg gegeven. Leerlingen kunnen hun eigen vragen stellen en krijgen van de docent persoonlijke uitleg.

45


Leerjaren 3 t/m 6

Nederlands Frans Duits Engels geschiedenis aardrijkskunde wiskunde natuurkunde nask1 * scheikunde nask2* biologie* economie* techniek pract. sectororiĂŤntatie tekenen handvaardigheid muziek L.O. levensbesch. vorming kunstvakken1 maatschappijleer mentorles plusles * 3 uit 4 kiezen

46

tl

tl

havo/vwo

havo

vwo

leerjaar 3

leerjaar 4

leerjaar 3

leerjaar 4 leerjaar 5

leerjaar 4 leerjaar 5 leerjaar 6

4

4

3 3 2 2 4

4 4 4 4 4

2

4

2 2 2

4 5 5

3 3 3 3 2 2 3 2 1 1 2

2* 2* 3 1 1 1 2 2

2 1 1 2 2

2 1

Nederlands Frans Duits Engels geschiedenis aardrijkskunde wiskunde a wiskunde b wiskunde c wiskunde d natuurkunde scheikunde biologie economie man.& organisatie tekenen handvaardigheid L.O. anw ckv levensbesch. vorming maatschappijleer mentorles

4 4,5 4,5 4 3,5 3,5 3,5 4

3,5 4 4 3,5 3,5 3,5 3,5 4

3,5 4,5 3,5 4,5 4,5 3,5 3,5 3,5 2

3,5 4 3.5 4 4 3,5 3,5 3,5 2

2 1 1 1

1 1 1

3 3 3 2,5 3 3 3,5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 2 1

3,5 3,5 3,5 3 3,5 3,5 3,5 4 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3 3 3 1 1 2 1

3,5 3,5 3,5 3 3 3 4 4,5 4 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3 3 3 1

1

1

1

2 * te of ha

47


Schoolvakanties

Locatie Musselkanaal Lessentabel 2010-2011 jaar 1

jaar 2

vakcoll. mavo

48

Nederlands Engels wiskunde te/ha/ K&C LO oriĂŤntatie op M&N aardrijkskunde geschiedenis economie maatschappijleer oriĂŤntatie op M&M nask1 / nat. nask2 / scheik. biologie Duits Frans PSO techniek KCV KWU LBV plus mentoruur

3 2 3 4 3 2

totaal

2

3 2 3 4 3 3

2

havo

3 2 3 4 3 4

2

2

2

2 2

3

3

5 1 2 1

5 1 1 1

1 5 1 3 1

33

33

33

bbl/kbl

tl

havo

3 2 3 4 3 2

3 3 3 3 3 3

3 3 3 2 2 4

3

4

2

2

2 3

2

5 1

5 1

1 34

jaar 3

jaar 4

tl

tl

havo

3 3 3 1 2

3 3 3 1 2

4 3 4

2 1 2 1

2 2 2

4 3 5 1

2 2 2 3

2 2

Schoolvakanties 2010-2011 Vakantie

Periode

Herfstvakantie

Zaterdag 23 oktober t/m zondag 31 oktober 2010 Zaterdag 18 december 2010 t/m zondag 2 januari 2011 Zaterdag 19 februari t/m zondag 27 februari 2011 Vrijdag 22 april t/m maandag 25 april 2011 Zaterdag 30 april t/m zondag 8 mei 2011 Donderdag 2 juni t/m zondag 5 juni 2011 Maandag 13 juni 2011 Zaterdag 16 juli t/m zondag 4 september 2011 2 in te vullen door de school

Kerstvakantie 2 Voorjaarsvakantie Goede Vrijdag en Pasen Meivakantie

4

2 2

5 5 5 3

1

3 3 1

1 5 1

3 1

2 1

1

1

1

1

1

1

33

33

33

33

46

Hemelvaart Pinksteren Zomervakantie 2011 Margedagen

49


Colofon Š Noorderpoort 2010 Ontwerp: Klaas de Vries, Grafisch ontwerper BNO, Groningen Fotografie: Rudmer Nijman, Groningen, e.a. Drukwerk: VanLiereMedia, Emmen

50

www.noorderpoort.nl


52

Schoolgids  

Schoolgids 2010-2011

Advertisement