Page 1

INFORMATIE OVER NOORDERPOORTBREDE INSTELLINGSEXAMENS NEDERLANDS LEZEN & LUISTEREN EN REKENEN

Wat? Alle mbo-leerlingen zijn verplicht in het laatste jaar van de opleiding examen te doen in Nederlands en rekenen. Daarnaast is Engels verplicht in de niveau 3-opleidingen die gestart zijn in schooljaar 2009-2010 en in alle niveau 4-opleidingen. Dit heet de kwalificatieplicht. Instellingsexamens op school Nederlands schrijven, spreken & gesprekken en alle vaardigheden van Engels worden geëxamineerd via instellingsexamens op school. In de taalwijzers en taalexamenportfolio’s staat hierover nadere informatie. Noorderpoortbrede instellingsexamens Nederlands lezen & luisteren en rekenen worden geëxamineerd via noorderpoortbrede instellingsexamens. Dit zijn officiële voorlopers van de toekomstige landelijke centrale examens. Daarom worden ze ook wel ‘’pilotexamens’’ genoemd. De examens worden geleverd via het CITO. Deze informatiebrief gaat over deze noorderpoortbrede instellingsexamens. De brief bevat belangrijke informatie. Lees hem dus goed! Hoe? Nederlands lezen & luisteren en rekenen worden afgesloten met digitale examens, die dus via de computer afgenomen worden. Voor niveau 3-opleidingen • een examen Nederlands lezen en luisteren 2F van 90 minuten (1,5 uur) • een examen rekenen 2F van 90 minuten (1,5 uur) Voor niveau 4-opleidingen: • een examen Nederlands lezen & luisteren 3F van 120 minuten (2 uur) • een examen rekenen 3F van 120 minuten (2 uur) Deelname aan deze examens is verplicht.


Je krijgt voor elk examen een cijfer. Om het eindcijfer te verkrijgen wordt het cijfer voor Nederlands lezen & luisteren nog gemiddeld met het cijfer dat je hebt gekregen voor Nederlands schrijven, spreken & gesprekken. Het cijfer voor rekenen is direct het eindcijfer. Het eindcijfer telt voor leerlingen die diplomeren in schooljaar 2011-2012 nog niet mee voor diplomering en evenmin voor toelating tot evt. vervolgopleidingen. De behaalde resultaten worden op een apart resultatenoverzicht bij het diploma meegegeven. Wie? De noorderpoortbrede instellingsexamens zijn voor de leerlingen van: • alle 3-jarige opleidingen die zijn gestart in september 2009 • alle 2-jarige opleidingen die zijn gestart in september 2010. Waar? De examenafname vindt plaats op de School voor (v)mbo Groningen-zuid/Zernike College, locatie Van Schendelstraat, in Groningen. Ga voor een routebeschrijving naar: http://www.noorderpoort.nl/Scholen/vmbo%20groningen%20zuid%20zernike%20college/P aginas/ContactGegevens.aspx Wanneer? De examens vinden plaats in vaste tijdvakken: • Niveau 3-opleidingen worden geëxamineerd in week 3 en 4 van 2012 • Niveau 4-opleidingen worden geëxamineerd in week 4, 5 of 6 van 2012 of in juni 2012. Wanneer je de examens precies moet doen, krijg je nog te horen. Bijzonderheden Vrijstelling Het is in de pilotfase nog niet toegestaan vrijstelling te verlenen voor examinering van het vak Nederlands of rekenen. Het is per definitie niet toegestaan vrijstelling te verlenen voor een vakonderdeel, zoals alleen Nederlands lezen & luisteren. Als je denkt dat je toch een gegronde reden hebt om vrijstelling te verkrijgen voor één van deze vakken, adviseren we je hiervoor een gemotiveerde schriftelijke aanvraag in te dienen bij de schoolexamencommissie. Je moet je brief richten aan de secretaris van de schoolexamencommissie, mevr. F.B. Pattinama, postvakje 153. Je brief moet uiterlijk 19 december binnen zijn. Aangepaste examinering Wanneer niveau 4-leerlingen een officiële dyslexieverklaring hebben, krijgen ze een aangepast examen Nederlands lezen & luisteren. Het is wel vereist dat dit vooraf, bij het opgeven van de examenkandidaten, bekend was. Er is nog geen aangepast examen Nederlands lezen & luisteren beschikbaar op niveau 3. Evenmin zijn er aangepaste examens voor leerlingen met een officiële dyscalculieverklaring of met andere leerbeperkingen.


Dit heeft te maken met de pilotfase waarin de examinering van Nederlands en rekenen verkeert. Daarom zijn de cijfers ook niet van invloed op het al dan niet behalen van het diploma. Als je desondanks meent in aanmerking te komen voor aangepaste examinering moet je hiervoor een gemotiveerde schriftelijke aanvraag indienen bij de schoolexamencommissie. Je moet je brief richten aan de secretaris van de schoolexamencommissie, mevr. F.B. Pattinama, postvakje 153. Je brief moet uiterlijk 19 december binnen zijn. Inhalen/herkansen De noorderpoortbrede instellingsexamens zijn eenmalig: je kunt er dus slechts één keer aan deelnemen, op het vastgestelde examenmoment. Als je niet hebt deelgenomen of je wilt, bij een onvoldoende resultaat, een herkansing, moet je een ‘’extra kans’’ aanvragen. De ‘’extra kans’’ bestaat uit een examen van de school zelf. Je moet de ‘’extra kans’’ aanvragen binnen twee weken nadat je de uitslag van het noorderpoortbrede instellingsexamen bekend is gemaakt. Je moet dat doen via het formulier ‘’extra kans’’ (z.o.z.). Examinering in de 1- en 2-jarige opleidingen 1-jarige opleidingen die zijn gestart in februari 2011 2-jarige opleidingen die zijn gestart in februari 2010 Leerlingen van deze opleidingen doen niet mee aan de noorderpoortbrede instellingsexamens, omdat er te weinig tijd is hen goed voor te bereiden op deze examens en omdat de examenuitslag pas na hun diplomering bekend is. Voor hen worden gelijkwaardige instellingsexamens op school georganiseerd. 1-jarige opleidingen die zijn gestart in september 2011 Leerlingen van 1-jarige niveau 3-opleidingen doen niet mee aan de noorderpoortbrede instellingsexamens vanwege de korte voorbereidingstijd. Voor hen worden gelijkwaardige instellingsexamens op school georganiseerd. Leerlingen van 1-jarige niveau 4-opleidingen kunnen meedoen aan de noorderpoortbrede instellingsexamens in juni 2012. Hierover volgt nadere informatie. 2-jarige opleidingen die zijn gestart in februari 2011 Leerlingen van deze opleidingen kunnen meedoen aan de noorderpoortbrede instellingsexamens in juni 2012 of in november 2012. Hierover volgt nadere informatie.


Aanvragen extra kans voortgangstoets of examen talen / rekenen

AANVRAGEN EXTRA KANS VOORTGANGSTOETS OF EXAMEN TALEN / REKENEN Naam aanvrager Leerlingnummer NP-pas Opleiding Groep Studieloopbaanbegeleider Datum aanvraag Handtekening aanvrager GEGEVENS OVER DE EXTRA KANS Waarvoor vraag je de extra kans aan? Waarom vind je dat je een extra kans moet krijgen? Wat is het advies van je docent? (invullen door slb’er of docent talen/rekenen) Wat is het advies van je studieloopbaanbegeleider (invullen door slb’er zelf)? Voortgangstoets: Lever dit formulier en evt. bijlage(s) in bij de teammanager of bij de secretaris van de subexamencommissie van je opleiding. Examen: Lever dit formulier en evt. bijlage(s) in mevr. F.B. Pattinama, postvakje 153, secretaris van de schoolexamencommissie. BESLISSING OVER DE AANVRAAG Omschrijving beslissing

Maatregelen / Vervolgacties

Beslissing is genomen door:

     Op:

informeren deelnemer (via kopie formulier) informeren studieloopbaanbegeleider (via kopie) informeren taal- of rekendocent (via kopie) informeren domeinverantw. examinering (via kopie) origineel formulier archiveren door school- en subex.comm. Handtekening:

Actuele informatie digitale examinering Nederlands en rekenen.  

Noorderpoort digitale examen.

Actuele informatie digitale examinering Nederlands en rekenen.  

Noorderpoort digitale examen.

Advertisement