Page 1

Jaarverslag Noorderpoort 2011

SAMEN STA JE STERK Noorderpoort versterkt de regio


JAARVERSLAG NOORDERPOORT 2011


Inhoudsopgave Leeswijzer 3

9.

Waardering Maatschappij 49

Voorwoord College van Bestuur 5

9.1 9.2 9.3

Oudertevredenheidsonderzoek VO 49 Keuzegids MBO 2011 49 Resultaten aansluitingsmonitor 2010-2011 49

10.

Resultaten (Bestuur en Financiers) 50

10.1 10.1.1 10.1.2 10.2 10.3 10.4

Onderwijs en examinering 50 Bevindingen van de Inspectie 50 Audits 51 Resultaten Jaarbrief 2011 52 Leerlingen en cursisten 57 Medewerkers 61

1.

Organisatie 6

1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.4 1.5

Het Noorderpoort 6 Organisatiestructuur 6 Organieke structuur 6 Juridische structuur 6 Governance 7 Bericht Raad van Toezicht 7 Bericht Ondernemingsraad 9

2.

Leiderschap 11

2.1 2.2 2.3 2.4

Strategisch beleid Noorderpoort 2010-2012 11 Organisatieontwikkeling 12 Stakeholderbetrokkenheid 17 Samenwerkingsverbanden 17

3.

Strategie en beleid 19

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Onderwijs 19 Personeel 24 Beleidsnetwerk Duurzaamheid 25 Betrokkenheid bij beleid 26 Kwaliteitszorg 27

Resultatenbox

4.

Management van medewerkers 29

Accountantsverklaring

4.1

Personeel en Organisatie 29

5.

Management van middelen 33

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

Financieel Economische Zaken 33 Risicomanagement 33 Managementinformatie 33 Huisvesting 33 Marketing en Communicatie 35 ICT 36 Facilitaire zaken 37

Lijst met afkortingen Bijlagen (in achterflap) FinanciĂŤle zaken

2

6.

Management van processen 39

6.1 6.2

Opleidingsaanbod 39 Onderwijsproces 39

7.

Waardering Medewerkers 44

7.1

Resultaten Medewerkeronderzoek 44

8.

Waardering Deelnemers 45

8.1 8.2

Resultaten DTO en JOB 45 Toppers en uitblinkers 46

Helderheid (OCW) Geoormerkte middelen

Hoofd- en nevenfuncties leden RvT, nevenfuncties CvB en bezoldigingsgegevens 2011


Leeswijzer Het Noorderpoort hecht veel waarde aan de dialoog met stakeholders om de organisatie en haar omgeving nog beter op elkaar af te stemmen. Dit wordt vormgegeven door bijvoorbeeld regionale bezoeken, adviesraden, leerling-panels en de scholenkaravaan. Daarnaast informeert het Noorderpoort middels het jaarverslag zowel de interne stakeholders (zoals medewerkers en leerlingen/cursisten) als externe stakeholders (zoals het Ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, ouders, gemeenten uit de regio, aanleverend en afnemend onderwijs en het afnemende beroepenveld) over de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Met dit jaarverslag blikt het Noorderpoort terug op de behaalde resultaten van 2011 in vergelijking met de vooraf gestelde doelen. Deze evaluatie dient tevens als input voor de plannen van de komende periode. Het jaarverslag is opgebouwd aan de hand van het INKmodel en bestaat uit de volgende onderdelen: Hoofdstuk 1 Organisatie: hierin is een beschrijving van het Noorderpoort opgenomen evenals het bericht van de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad. Hoofdstuk 2 Leiderschap en Hoofdstuk 3 Strategie en Beleid gaan o.a. over het (strategisch) beleid en diverse samenwerkingsverbanden die het Noorderpoort in 2011 is aangegaan. Tevens wordt er aandacht besteed aan kwaliteitszorg.

In Hoofdstuk 5 Management van middelen komen de activiteiten van de verschillende stafdiensten zoals Huisvesting en Marketing en Communicatie aan bod. In Hoofdstuk 6 Management van processen wordt aandacht besteed aan het onderwijsproces zoals de start van diverse nieuwe onderwijsvormen en Vroegtijdig School Verlaten. Hoofdstukken 7, 8 en 9 gaan over de waardering van respectievelijk medewerkers, deelnemers en de maatschappij ten aanzien van het Noorderpoort. Hier wordt o.a. dieper ingegaan op de resultaten van tevredenheidsonderzoeken die in 2011 onder de deelnemers zijn gehouden In Hoofdstuk 10 Resultaten staan de bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs en de resultaten van audits die in 2011 zijn gehouden. Verder zijn hier overzichten te vinden met betrekking tot het aantal deelnemers en medewerkers. Tot slot zijn de resultatenbox en de financiële zaken opgenomen in de bijlage van het jaarverslag. Wilt u als lezer graag reageren op het Noorderpoort jaarverslag 2011? U vindt onze contactgegevens achterin het jaarverslag.

Hoofdstuk 4 Management van medewerkers gaat over onderwerpen op het gebied van personeel en organisatie zoals professionalisering en de herziening van het functiebouwwerk.

Duurzaamheid Eén van de strategische beleidsdoelen van het Noorderpoort is duurzaamheid. Duurzaam: in onze blik op de wereld, in hoe wij omgaan met onze leerlingen, onze externe relaties en collega’s en onze eigen organisatie. Op het thema duurzaamheid is er binnen het Noorderpoort in 2011 veel bereikt. Enkele voorbeelden hiervan hebben we uitgewerkt en verspreid door het jaarverslag opgenomen. U vindt deze voorbeelden op de groen gekleurde pagina’s.

3


Duurzaamheid

4


Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011. Overigens is dat inmiddels een ouderwetse aanhef, want het aantal gedrukte exemplaren is beperkt zodat de meeste lezers door het jaarverslag ‘bladeren’ met hun PC, laptop, tablet of smart phone. Het aansluiten bij technologische ontwikkeling is één van de zaken die in 2011 voortvarend is aangepakt binnen het Noorderpoort. Alle docenten hebben de beschikking gekregen over een laptop, zodat zowel administratieve taken als onderwijskundige zaken op een moderne manier opgepakt kunnen worden. Al onze gebouwen zijn voorzien van wireless internet en bijna overal is er de beschikking over elektronische schoolborden. In de eerste klassen werken inmiddels veel studenten met laptops. Dit wordt de komende jaren sterk uitgebreid. Een grote maatschappelijke ontwikkeling is duurzaam omgaan met je (leef)omgeving. Ook op dit thema is er het afgelopen jaar veel bereikt. Niet alleen beleidsmatig, maar vooral te zien in allerlei kleine of grote trajecten. Daarom is dit jaarverslag dan ook gelardeerd met voorbeelden over duurzaamheid binnen het Noorderpoort. De komende jaren zullen we hier de nadruk op blijven leggen, om onze leerlingen en studenten mede op te voeden tot moderne verantwoordelijke burgers.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het afgelopen jaar een nieuwe richting geschetst voor het beroepsonderwijs. In 2011 zijn we begonnen dit in te passen in onze eigen visie op modern en eigentijds onderwijs. De komende jaren zal dit in het strategisch beleid verder uitgewerkt worden. Een belangrijke pijler is de verdere ontwikkeling van de professionaliteit van het personeel. Daar ligt namelijk de kracht van een mensgerichte organisatie. Naast de bovenstaande geschetste lijnen geeft het jaarverslag een beeld van de organisatie en de kwaliteit die wij als Noorderpoort leveren en geleverd hebben in het afgelopen jaar. Er wordt teruggekeken, verantwoording afgelegd en vooruit gekeken. Dit alles conform de richtlijnen die er zijn voor het jaarverslag van een ROC. We sluiten af met aan te geven dat het Noorderpoort proactief in de wereld staat en de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet. We wensen u veel leesplezier! Rob Schuur Voorzitter CvB

Wim van de Pol lid CvB

In 2011 is verder een belangrijke stap gezet in het versterken van de onderwijsinfrastructuur voor Groningen. Het Noorderpoort en het Alfa- college hebben afgesproken in 2012 een belangrijk deel van techniekopleidingen in de stad Groningen uit te ruilen, zodat beide instituten met een toekomstvaste techniekafdeling verder kunnen.

5


1 Organisatie 1.1

Het Noorderpoort

Het Noorderpoort is een regionaal opleidingencentrum (ROC) van algemene signatuur in de provincie Groningen. Het Noorderpoort heeft 35 vestigingen, verspreid over het gehele werkgebied. Het Noorderpoort heeft ca. 15.000 leerlingen, jaarlijks 2.000 cursisten en 1.540 medewerkers. Het Noorderpoort biedt: • reguliere middelbare beroepsopleidingen (MBO, niveau 1 t/m 4) • contractonderwijs (na-, bij-, om- en opscholing op middelbaar beroepsonderwijsniveau) • VMBO (in samenhang met onze mbo-opleidingen) • educatie en inburgeringtrajecten • Voortgezet Onderwijs (Havo, VWO)

1.2 1.2.1

Organisatiestructuur Organieke structuur

In het bijgevoegde organogram wordt de organisatiestructuur van het Noorderpoort weergegeven. Het College van Bestuur bestuurt de organisatie en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het Noorderpoort bestaat uit 23 afzonderlijke scholen. In hoofdstuk 10.3 is meer informatie te vinden over o.a. het opleidingenaanbod en het aantal leerlingen per school. De scholen worden ondersteund door de Dienst dienstverlening. De Bestuursdienst (inclusief Planning & Control), Financieel Economische Zaken en Huisvesting

zijn primair ondersteunend aan het College van Bestuur. Naast de in het organogram genoemde eenheden, kent het Noorderpoort ook een Ondernemingsraad en een Noorderpoort Adviesraad. 1.2.2

Juridische structuur

De statutaire naam van het Noorderpoort is de Stichting voor Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie en Voortgezet Onderwijs. Zoals uit de naam blijkt is de rechtsvorm een Stichting. Noorderpoort is de verkorte naam. Het Noorderpoort is gevestigd te Groningen en wordt bestuurd door een tweehoofdig College van Bestuur. Het toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. Er is in 2011 een belangrijke wijziging in de statuten geweest. Het formele bestuur werd tot 2011 gevormd door de Raad van Toezicht. Per 8 november 2011 is overgegaan tot een bestuursstructuurwijziging waarbij het College van Bestuur het bestuur van de Stichting is en de Raad van Toezicht zich beperkt tot het houden van toezicht. Dit is gebeurd op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs alsmede de branchecode “Goed bestuur in de BVE-sector 2009”.

Gelieerde rechtspersonen Noorderpoort Training en Advies B.V. alsmede Noorderpoort Flex B.V. zijn twee aan het Noorderpoort gelieerde rechtspersonen en te beschouwen als dochters van het Noorderpoort. Het Noorderpoort is dan ook 100% aandeelhouder van beide rechtspersonen. De

Organisatiestructuur van het Noorderpoort

Raad van Toezicht

College van Bestuur Dienst dienstverlening

Bestuursdienst

Cursistendienstverlening Onderwijs, Kwaliteitszorg & Innovatie Marketing & Communicatie Personeel & Organisatie Dienst ICT Facilitair Bedrijf

Dienst Financieel Economische Zaken Dienst Huisvesting school voor commerciële dienstverlening

school voor beroepsonderwijs Appingedam

school voor zakelijke dienstverlening

school voor beroepsonderwijs Veendam

school voor gastvrijheid en toerisme

school voor beroepsonderwijs Stadskanaal

school voor de kunsten

school voor (v)mbo Groningen-Zuid/Zernike College

school voor ICT

school voor werkwijs

school voor logistiek

school voor maatwerk

school voor gezondheidszorg en welzijn

school voor educatie

school voor gezondheidszorg Assen

school voor vwo/havo/mbo Stadskanaal/Musselkanaal

school voor technologie

campus Winschoten

school voor techniek, veiligheid en vakmanschap

dansacademie Lucia Marthas Noord-Nederland

school voor zeevaart, energie en productietechnologie

Noorderpoort Contract

school voor laboratoriumtechniek

6


vestigingsplaats van beide rechtspersonen is Groningen. Noorderpoort Flex B.V. is te beschouwen als een flexibele schil rondom het Noorderpoort om de schommelingen in de vraag naar personeel op te vangen. Het geheel van de drie rechtspersonen is te beschouwen als een fiscale eenheid.

1.3

Governance

In 2009 is de code ‘Goed bestuur in de BVE sector’ ingevoerd. Deze code bevat afspraken en handreikingen op het gebied van bestuur, toezicht en horizontale dialoog. Het Noorderpoort zorgt ervoor dat de richtlijnen uit de code worden gevolgd. In 2011 zijn o.a. de volgende activiteiten in het kader van Governance uitgevoerd: • er is een integriteitscode ontwikkeld waarin wordt aangegeven op welke wijze binnen de organisatie met het beginsel van integriteit moet worden omgegaan, want we beschouwen het als de grondslag voor ons handelen; • er is een beleidsnetwerk Stakeholdermanagement gestart waarin o.a. in kaart wordt gebracht wie onze belanghebbenden zijn en waar zij bij betrokken worden.

1.4

Bericht Raad van Toezicht

Vanaf medio 2011 bestond de Raad van Toezicht (RvT) uit de volgende personen: • Dhr. P.M. de Bruijne (voorzitter) • Dhr. J.R.M.F. Cooijmans • Mw. G.E. Hommes • Dhr. G.J. Kral • Mw. E.I. van Leeuwen • Dhr. P.E. Wagner • Dhr. C.G. Zijderveld De Raad van Toezicht als toezichtorgaan is in 2011 zesmaal bijeengekomen. Voorts heeft de Raad van Toezicht werkbezoeken afgelegd in verschillende delen van de organisatie en was aanwezig bij overleg met adviesraden en bijzondere gelegenheden van het Noorderpoort. Met de Ondernemingsraad (OR) heeft in 2011 tweemaal overleg plaatsgevonden. Het afgelopen jaar is vanuit de Raad van Toezicht bijzondere aandacht uitgegaan naar de voorbereiding van de uitruil van techniekopleidingen met het Alfa-college in het kader van de macrodoelmatigheid en naar de voorbereiding van de nieuwbouwprojecten. Met belangstelling is kennisgenomen van de benchmark MBO 2010. De voorbereiding van de uitruil van techniekopleidingen met het Alfa-college is uitgebreid aan de orde geweest, omdat het een ongekende operatie is in het kader van de macrodoelmatigheid. Het Noorderpoort houdt na

Scholen van het Noorderpoort

Delfzijl

De scholen van het Noorderpoort school voor commerciële dienstverlening school voor zakelijke dienstverlening school voor gastvrijheid en toerisme school voor de kunsten school voor ICT school voor logistiek school voor gezondheidszorg en welzijn school voor gezondheidszorg Assen school voor technologie school voor techniek, veiligheid en vakmanschap school voor zeevaart, energie en productietechnologie school voor laboratoriumtechniek school voor beroepsonderwijs Appingedam school voor beroepsonderwijs Veendam school voor beroepsonderwijs Stadskanaal school voor (v)mbo Groningen-Zuid/Zernike College school voor werkwijs school voor maatwerk school voor educatie school voor vwo/havo/mbo Stadskanaal/Musselkanaal campus Winschoten dansacademie Lucia Marthas Noord-Nederland Noorderpoort Contract

Appingedam Winsum Groningen

Hoogezand Winschoten

Leek Veendam

Assen Stadskanaal Musselkanaal 7


uitruil in 2012 de opleidingen in de Automobielbranche over, terwijl de Bouwopleidingen naar het Alfa-college overgaan. Beide ROC's houden zo levensvatbare techniekopleidingen (met voldoende volume) over. De RvT heeft de plannen van het College van Bestuur in deze geaccordeerd. De overdracht van het VO in Appingedam (inclusief Praktijkonderwijs) en de overdracht van het VAVO aan het Alfa-college heeft na bespreking de goedkeuring van de RvT gekregen. In Appingedam ontstaat nu een VO-school onder een nieuw bestuur die levensvatbaar is. De bundeling van het VAVO in Groningen is een doelmatigheidsoperatie, omdat nu één cluster ontstaat waarbinnen voor de leerlingen voldoende keuzemogelijkheden zijn. De uitrol van het masterplan ICT werd gedurende het jaar gevolgd. De investering in infrastructuur, wireless en laptops voor personeel moet leiden tot het vervullen van de randvoorwaarden voor modern en innovatief onderwijs. Een aanzienlijk aantal eerstejaars leerlingen van het Noorderpoort zijn in augustus gestart met het onderwijs met laptops. De nota 'Focus op vakmanschap' vanuit het ministerie en de invulling daarvan binnen het Noorderpoort voor de komende jaren is goed besproken met het College van Bestuur. In 2011 heeft de RvT de wijziging van de statuten vastgesteld waarbij het two tier model is ingevoerd. De verdere agendering van de vergadering van de Raad van Toezicht wordt goeddeels bepaald door activiteiten en rapportages zoals die in de interne P&C-cyclus gepland staan. De Raad van Toezicht gaf respectievelijk in juni en december goedkeuring aan de jaarrekening 2010 en de begroting 2012. Geagendeerd werden verder de ontwikkeling van de Energy Academy in Delfzijl, de nieuwbouw in Stadskanaal en de voorbereiding van de overdracht van VO Groningen Zuid aan het openbare VO (O2G2). Uitrol Masterplan ICT

8

8

In 2011 heeft de Raad van Toezicht het functioneren van het College van Bestuur geëvalueerd. Middels een 360-graden feedback methode, het realiseren van prestatie-indicatoren en het invullen van een selfassessment is de evaluatie uitgevoerd. De resultaten zijn input geweest voor het functioneringsgesprek met de leden van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht stelt tenslotte vast dat in 2011 inzake de haar aangeboden informatie en voorstellen en de besluitvorming op belangrijke onderwerpen door het College van Bestuur steeds grote zorgvuldigheid is betracht. De Raad van Toezicht kent drie commissies die onderwerpen voorbereiden voor bespreking in de voltallige Raad van Toezicht: 1. Commissie Control (de heren Cooijmans, Wagner en Zijderveld). Deze commissie heeft de jaarrekening, de begroting en de managementletter besproken ter voorbereiding van de bespreking in de RvT en het gesprek met de accountant voorbereid. 2. Remuneratiecommissie (dhr. De Bruijne en mw. van Leeuwen). Deze commissie voerde de beoordelingsgesprekken met het College van Bestuur op basis van het toetsingskader voor de beoordeling van het College van Bestuur. 3. Onderwijscommissie (dhr. Kral, dhr. De Bruijne en mw. Hommes). Deze commissie ziet toe op de interne control waar het de onderwijskwaliteit betreft. Met name de scholen met een aangepast toezicht arrangement zijn in 2011 aan de orde geweest als voorbereiding op bespreking in de RvT. De nevenfuncties en de bezoldigingsgegevens van de leden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de bijlage van dit jaarverslag. Tot slot is gedurende het jaar afscheid genomen van dhr. Th. A. J. Brugman (voorzitter RvT tot 1 juli 2011).


Het jaar 2011 heeft voor de ondernemingsraad en het CvB mede in het teken gestaan van het opnieuw vormgeven aan de medezeggenschap.

Leden van de Ondernemingsraad Naam R.W. Kuipers R. van der Heijden E. Ranchor A. de Jong N. Bruns A. Damsma-Bloem W. Wollerich M. Jager R. van Leeuwen I. Slagter Y. Huisman W. Snoeyer A. Verkooijen D.B. de Vries J. de Vries J. Witholt H. Zandstra

Functie voorzitter vice voorzitter secretaris penningmeester

School school voor beroepsonderwijs Stadskanaal school voor zakelijke dienstverlening school voor zakelijke dienstverlening school voor gezondheidszorg en welzijn school voor laboratoriumtechniek cursistendienstverlening, tot september 2011, opgevolgd door school voor beroepsonderwijs Stadskanaal school voor techniek, veiligheid en vakmanschap, afdeling Werkwijs school voor zakelijke dienstverlening dienst financieel economische zaken, tot feb. 2011, opgevolgd door school voor educatie school voor gastvrijheid en toerisme school voor commerciële dienstverlening school voor gezondheidszorg en welzijn school voor techniek, veiligheid en vakmanschap school voor beroepsonderwijs Stadskanaal school voor zeevaart, energie en productietechnologie

De ondernemingsraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Tot de zomervakantie is dat Karin Frankena geweest; vanaf september 2011 is dat Wilma Westerbrink.

1.5

Bericht Ondernemingsraad

Sinds 1 februari 2011 wordt de medezeggenschap binnen het Noorderpoort vormgegeven op basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Er is vanaf die datum een ondernemingsraad actief. De ondernemingsraad bestaat uit vijftien leden en de samenstelling is bepaald door middel van verkiezingen. In de loop van het jaar hebben twee leden zich uit de ondernemingsraad teruggetrokken. Hun plaats is ingenomen door degenen die daarvoor aangewezen zijn op grond van de verkiezingsuitslag. Om een werkbare overgang van de WMO naar de WOR te faciliteren heeft het CvB een aantal dossiers aangemerkt als overgangsdossier. Dit betreft dossiers die al in behandeling zijn genomen voor 1 februari 2011, in de tijd van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). De ondernemingsraad heeft twee scholingen georganiseerd. Eén scholing was gericht op de veranderingen in wet- en regelgeving, in dit geval de overgang van WMO naar WOR. De andere scholing was gericht op werkwijze en procedures zoals die voor ondernemingsraden gebruikelijk zijn. De scholingen zijn verzorgd door externe deskundigen. Alle leden van de ondernemingsraad en de ambtelijk secretaris hebben aan deze scholingen deelgenomen. De ondernemingsraad heeft een drietal voorbereidingscommissies ingesteld: financiën en organisatie, sociaal

beleid en professioneel statuut en onderwijs. In deze commissies wordt de besluitvorming van de ondernemingsraad voorbereid. De uiteindelijke besluitvorming vindt plaats in de plenaire vergadering van de ondernemingsraad. Alle leden van de ondernemingsraad hebben zitting in tenminste één van de commissies; de commissies worden aangestuurd door een lid van het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad. Daarnaast zijn er vijf vaste commissies; de commissie bijscholing, de commissie medewerkeronderzoek, de commissie decentrale medezeggenschap, reglementen en regeling werkoverleg, de commissie communicatie achterban en de commissie profiel lid Raad van Toezicht. Het jaar 2011 heeft voor de ondernemingsraad en het CvB mede in het teken gestaan van het opnieuw vormgeven aan de medezeggenschap. Het is voor beiden een zoektocht hoe invulling te geven aan de nieuwe wet- en regelgeving. Voorbeelden van voorgestelde besluiten van het CvB waar de OR instemming op heeft verleend zijn: de uitruil van techniek (personele gevolgen), de nieuwbouw in Stadskanaal, het Actieplan verminderen verzuim en het Examenreglement MBO/Educatie 20112012. Enkele dossiers zijn doorgeschoven naar 2012 zoals het flankerend beleid t.b.v. de herplaatsing van boventallige medewerkers van de school voor educatie.

9


Echt Gronings

10


Wij hebben vele sleutels voor succes in handen en willen het verschil maken in de toekomst.

2

Leiderschap 2.1

Strategisch beleid Noorderpoort 2010-2012

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de missie, waarden en beleidsdoelen van het Noorderpoort voor de periode 2010-2012. Uitgebreidere informatie hierover en de visie van het Noorderpoort zijn te vinden op www.noorderpoort.nl.

Missie We nemen het voortouw in de ontwikkeling van Noord Nederland tot een zelfbewuste, krachtige, uitnodigende regio met een gezonde economie, lage werkloosheid en een aantrekkelijk leefklimaat. Zonder ons – met vestigingen in de hele provincie, en zelfs buiten de provinciegrenzen leveren we jaarlijks 6 procent van de beroepsbevolking – is dat niet mogelijk. Kortom, wij hebben vele sleutels voor succes in handen en willen het verschil maken in de toekomst. Het Noorderpoort wil jongeren en volwassenen voorbereiden op een passend beroep en begeleiden in hun loopbaan, opdat zij zich kunnen ontplooien en een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

Waarden In 2006 hebben we met elkaar de waarden van het Noorderpoort geformuleerd. Onze kernwaarde is Verbindingen die ertoe doen: deze kernwaarde hebben we geformuleerd vanuit de overtuiging dat een langdurige bundeling van onze krachten met die van onze partners energie vrijmaakt die de stad Groningen en haar omgeving verder helpen in haar ontwikkeling tot een zelfbewuste, krachtige en uitnodigende regio. In het verlengde van onze kernwaarde, formuleerden we ook vijf waarden die vooral gaan over hoe wij ons werk doen: Als medewerkers van het Noorderpoort zijn we resultaatgericht (1) en we nemen onze verantwoordelijkheid (2), zodat de mensen in onze omgeving weten wat ze aan ons hebben. We stellen ons daarbij ondernemend (3) op, omdat we vanuit onze verantwoordelijkheid niet willen afwachten, maar ontwikkelingen en problemen vóór willen zijn. We doen dat met een open houding en dus met respect (4) voor iedereen. En bij alles wat we doen geldt zonder omhaal: afspraak is afspraak (5).

Deze vijf waarden staan, daar doen we niets aan af. Tegelijkertijd zijn we tot de conclusie gekomen dat deze waarden weliswaar kenmerkend zijn voor ons, maar onvoldoende onderscheidend ten opzichte van andere ROC’s. Het zijn categoriewaarden, waarden die je verwacht van elke serieuze onderwijsinstelling. Wij willen daarom een stap verder gaan. We hebben drie merkwaarden geformuleerd die kenmerkend zijn voor het Noorderpoort en tegelijkertijd onderscheidend en aantrekkelijk. Onze merkwaarden zijn: Trots, echt Gronings, met elan. Merk op dat onze categoriewaarden impliciet en expliciet verwerkt zijn in onze merkwaarden. Trots We zijn trots op wie we zijn en wat we kunnen. We zijn zelfbewust in onze keuzes. We weten wat we willen en waar we goed in zijn en richten daar onze energie en aandacht op. Echt Gronings Tegelijkertijd zijn we echt Gronings. Wij imiteren niemand. Wij zijn authentiek, nuchter, ingetogen, oprecht en betrouwbaar. We genieten in stilte. ’t Kon minder. Met elan We beseffen dat onze mogelijkheden enorm zijn en dat onze verantwoordelijkheid groot is. Wij kunnen het verschil maken. In verbinding met onze omgeving zijn we tot onvermoede dingen in staat. Daarom steken we – ondernemend als we zijn - de handen uit de mouwen om samen te bouwen aan een schitterende regio.

Een eigen identiteit In onze visie beschrijven we ons beeld van de toekomst van Noord- Oost Nederland. Onze missie geeft aan wat we belangrijk vinden en waarvoor we ons inzetten. De waarden gaan over hoe wij ons werk doen. Tezamen geven visie, missie en waarden het Noorderpoort een eigen identiteit. Onze identiteit geeft weer wie we zijn en waar we voor staan. Zij maakt duidelijk wat ons bindt en wat ons onderscheidt. Onze identiteit maakt het verschil. Zij geeft uiteindelijk de doorslag of leerlingen, medewerkers, bedrijven en overige externe partners kiezen voor het Noorderpoort of voor een ander ROC. De identiteit van het Noorderpoort is opgenomen in het identiteitsbewijs en komt tevens tot uiting in de Noorderpoort huisstijl.

11


2.2

Organisatieontwikkeling

Strategische beleidsdoelen 2010-2012 1. Knooppunt van leren, voor jongeren en volwassenen, voor een leven lang leren en georganiseerd in herkenbare scholen 2. Structurele en open dialoog over onze prestaties met alle stakeholders 3. Permanente aandacht voor het ontwikkelen van nieuwe onderwijstrajecten, samen met onze partners op de regionale arbeidsmarkt 4. Medewerkers die optimaal betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs en doorlopend zijn gericht op de eigen ontwikkeling. 5. Duurzaam: in onze blik op de wereld, in hoe wij omgaan met onze leerlingen, onze externe relaties en collega’s en onze eigen organisatie.

De Strategische doelen zijn specifieker uitgewerkt in de Noorderpoort Jaarbrief 2011. Hierin wordt aangegeven op welke onderwerpen, afgeleid van de vijf strategische doelstellingen uit het strategisch plan 2010-2012, het College van Bestuur resultaten en inspanningen verwacht van de directeuren. Deze onderwerpen geven de accenten aan voor 2011. De jaarbrief maakt onderdeel uit van de reguliere Planning & Control cyclus, waarin naast de onderwerpen natuurlijk ook aandacht is voor operational excellence. In hoofdstuk 10.2 zijn de aspecten uit de jaarbrief en de behaalde resultaten te vinden. Naast de Noorderpoortdoelstellingen zijn er in 2011 enkele prioriteiten bijgekomen door (recente) ontwikkelingen. Zo waren er bijvoorbeeld bepaalde politieke beslissingen en/of wetswijzigingen die van invloed waren op de activiteiten in 2011. Hierbij valt te denken aan de intensivering van taal en rekenen, de nieuwe medezeggenschap, Focus op vakmanschap en de bezuinigingen bij Educatie. In de volgende hoofdstukken van dit jaarverslag worden dus naast de uitwerking van de Strategische Noorderpoortdoelen, verschillende in- en externe ontwikkelingen beschreven.

Effecten begroting 2011 en het Herplaatsingstraject Eind 2010 werd duidelijk wat het nieuwe regeringsbeleid financieel zou gaan betekenen voor het Noorderpoort. Door o.a. een afname van het budget voor de afdeling Contract (met name Educatie en inburgering) en een lichte daling van het mbo-budget, kwam de begroting van 2011 onder druk te staan. Als gevolg hiervan is het Noorderpoort een omvangrijk tweejarig herplaatsingstraject van vast personeel gestart om op die manier te zorgen voor een sluitende begroting en het behoud van werkgelegenheid voor de medewerkers in vaste dienst. Een aanzienlijk aantal medewerkers, bij elkaar 50 FTE en de meeste afkomstig van Educatie, zijn in 2011 herplaatst binnen het MBO. De eerste groep per 1 maart en de volgende groep per 1 augustus 2011. Dit was een ingrijpend proces waarbij een groot beroep is gedaan op alle medewerkers en op het management.

Macrodoelmatigheid Sinds enkele jaren zijn de noordelijke ROC's en AOC's in gesprek over het gezamenlijk doelmatiger organiseren van hun onderwijs. Ook de minister van OCW wil dat de mbo-sector zelf maatregelen neemt om het onderwijs met meer ‘macrodoelmatigheid’ te organiseren. Dit moet leiden tot het stoppen van onnodige concurrentie, tot het samenwerken tussen mbo-instellingen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en tot het maken van afspraken met bedrijven en/of instellingen over de arbeidsmarktrelevantie van de opleidingen. Daarom is in een aantal regio’s in het land een pilot gestart, waaronder in de noordelijke regio (Friesland, Groningen en Drenthe). Van juni tot december 2011 werkten de noordelijke ROC’s en AOC’s samen verder onder de vlag van deze pilot. Hieronder volgt een overzicht van de stappen die het Noorderpoort samen met andere ROC’s, bedrijven en instellingen in 2011 heeft genomen in het kader van deze macrodoelmatigheid:

Uitruil techniekopleidingen met het Alfa-college Begin april 2011 hebben de Colleges van Bestuur van het Alfa-college en het Noorderpoort besloten tot uitruil van technische opleidingen. Met ingang van 1 augustus 2012 gaan alle bouwopleidingen (inclusief hout & meubilering en infratechniek) over naar het Alfa-college en gaan alle automotive-opleidingen (personenautotechniek, bedrijfswagentechniek, schadeherstel, (brom-) fietstechniek en verkoop automobielen) over naar het Noorderpoort. Dit besluit is goedgekeurd door de beide

12


Raden van Toezicht en de ondernemingsraden hebben positief geadviseerd. Deze uitruil zorgt ervoor dat zowel het Alfa-college als het Noorderpoort in hun toekomstige techniekopleidingen in de stad voldoende volume hebben om kwaliteit te kunnen blijven waarborgen, en om samen met het bedrijfsleven volop aan innovatie te kunnen doen. In het kader van deze innovatie is subsidie bij de provincie Groningen aangevraagd en deze is gehonoreerd. Voor beide opleidingen worden sectorinnovatiecentra gevormd! De uitruil is uitgebreid verkend in een businesscase met betrekking tot deelnemers en onderwijs, financiën, personeel, huisvesting en de projectorganisatie. Het jaar 2011-2012 staat in teken van de voorbereidingen en hiervoor is een projectorganisatie ingericht met verschillende werkgroepen, samengesteld uit personeelsleden van beide ROC’s. Een belangrijk onderwerp hierbij is de huisvesting. In het verlengde van deze uitruil is nader onderzoek gedaan naar de andere technische opleidingen in beide ROC’s. Dat heeft geleid tot de opdracht voor een businesscase voor de uitruil van elektrotechniek en installatietechniek naar het Alfa-college en metaal en procestechniek naar het Noorderpoort.

Overige doelmatigheidsafspraken tussen het Alfa-college en het Noorderpoort We maakten op meer terreinen doelmatigheidsafspraken met het Alfa-college. Zo is het Noorderpoort gestopt met de uitvoering van het VAVO/Voorbereidend Jaar, waardoor het Alfa-college deze opleidingen als enige

aanbieder kan voortzetten met een groter volume. Ook is het Noorderpoort gestopt met de opleiding sport en bewegen binnen Leisure Sport & Wellness. Het Alfacollege heeft afgezien van haar voornemen om te starten met de opleiding AOT (Allround Operationeel Technicus) in de stad. Ook over de uitvoering van de opleidingen in de beveiliging zijn afspraken gemaakt en verder gaan het Alfa-college en het Noorderpoort in de gemeente Groningen en het Westerkwartier participatietrajecten in gezamenlijkheid aanbieden.

Deltaplan Techniek Noord Nederland Op uitnodiging van de verzamelde werkgevers in de Techniek (o.a. VNO/NCW, MKB, de Bouw, de Metaal, de Installatiebranche) hebben de noordelijke ROC’s meegeholpen aan een “Deltaplan techniek” voor toekomstvast technisch beroepsonderwijs in Noord Nederland. Doel is de waarborging van het behoud of de verbetering van de infrastructuur van de kleine, vaak duurdere, technische opleidingen en het doelmatig uitvoeren van opleidingen. De hierboven omschreven besluiten en projecten passen hier prima in!

Overdracht VMBO Groningen-Zuid In november 2011 hebben de Colleges van Bestuur van de Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2) en het Noorderpoort een intentieverklaring ondertekend voor de overdracht van het vmbo van de school voor (v)mbo Groningen-Zuid van het Noorderpoort naar het Zernike College van O2G2. Het aanvankelijke voornemen was om deze overdracht per 1 augustus 2012 te realiseren, echter

Macrodoelmatigheid: (ver)delen / in evenwicht brengen / mengen / uitwisselen

13


de noodzakelijke wijziging van het RPO (Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen) bleek niet meer haalbaar. Nu wordt gekoerst op een overdracht per 1 augustus 2013. Ten behoeve van de definitieve besluitvorming wordt een businesscase opgesteld met een vergelijking van de huidige situatie en de beoogde situatie op 1 augustus 2013.

Overdracht aan Fivel College/Ommelander College Het VO en praktijkonderwijs in Appingedam is per 1 augustus 2011 definitief overgedragen aan de nieuwe fusieschool Fivel College/Ommelander College. Hiermee is een stevige impuls gegeven aan het behoud van een breed aanbod voor VO in het Eemsmondgebied

Voorbereidingen Startplan: pilotschool procesmanagement In het najaar van 2011 heeft de minister van OCW alle mbo-instellingen gevraagd een startplan op te stellen waarin wordt aangegeven hoe de instelling aan de slag gaat met de doelstellingen uit de volgende documenten: • het wetsvoorstel beroepsgerichte kwalificatiestructuur 2011; • het Actieplan mbo ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’; • en het Actieplan Leerkracht 2020. Voorbeelden van afgesproken doelstellingen zijn het verkorten en intensiveren van opleidingen en het beperken van het aantal VSV’ers. Dit vraagt om een nauwkeurige invoeringsstrategie en daarom heeft de minister een procesmanagement ingesteld dat instellingen helpt een invoeringsplan te maken rond de beleidsthema’s. Het Noorderpoort was voor dit procesmanagement één van de zes pilotscholen. In dit kader heeft het CvB twee keer met de kritische vrienden van mbo15 gesproken over de inhoud en in november 2011 is het startplan ‘Noorderpoort versterkt Vakmanschap 2011-2015’ aangeleverd. In de loop van 2012 zal het startplan in de vorm van het nieuwe strategisch plan 2013-2015 worden vastgesteld. Verder wordt het proces van invoeren van en de communicatie over het startplan nader uitgewerkt. De kritische vrienden van mbo15 komen tot 2015 jaarlijks bij het Noorderpoort langs om de realisatie van het startplan te bespreken. De rapportages van die gesprekken gaan naar de minister.

Start evaluatie scholenconcept In het najaar van 2011 is gestart met de evaluatie van de scholenstructuur en de daarbij behorende sturingsfilosofie en dienstverlening. De scholenstructuur is per 1 augustus 2009 binnen het Noorderpoort ingevoerd. Hierdoor gingen we van 6 sectoren naar 23 scholen.

14

In het kader van de evaluatie worden veel gesprekken gevoerd met medewerkers vanuit de gehele organisatie, maar ook daarbuiten met diverse stakeholders zoals gemeenten en bedrijven/instellingen. In essentie is al duidelijk dat we verder blijven gaan met het scholenconcept. De evaluatie leidt mogelijk tot een (beperkte) aanscherping van het huidige organisatiemodel. De eindresultaten van de evaluatie worden in mei 2012 verwacht.

Nieuwe medezeggenschap De ‘Wet medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs’ (2010) heeft geleid tot veranderingen in de medezeggenschap voor personeel, studenten en ouders in het mbo. Voor deze drie geledingen worden aparte medezeggenschapsorganen ingesteld; voor het personeel in een ondernemingsraad en voor leerlingen in een deelnemersraad. Voor ROC’s met een VO-deel is daarnaast de instelling van een ouderraad verplicht. Deze ouderraad behartigt in het bijzonder de belangen van de leerlingen in de leeftijd tot 18 jaar.

OR Zoals reeds in het jaarverslag 2010 werd vermeld, is vanaf 1 februari 2011 de nieuw gekozen OR van het Noorderpoort gestart met 15 leden. Meer informatie over de activiteiten van de OR is te vinden in Hoofdstuk 1: ’Bericht van de OR’.

Studentenraad De Wet Educatie Beroepsonderwijs schrijft voor dat ieder ROC een deelnemersraad moet instellen. Parallel hieraan kunnen op schoolniveau ook vormen van medezeggenschap worden ingericht, bijvoorbeeld in de vorm van schoolraden of panels. De deelnemersraad overlegt met het College van Bestuur en geeft advies over bijvoorbeeld werkomstandigheden en voorzieningen voor deelnemers. Daarnaast heeft de deelnemersraad instemming over bijvoorbeeld de hoogte en besteding van de vrijwillige bijdrages en het beleid m.b.t. de toelating, schorsing en verwijdering van deelnemers. De vorming van een deelnemersraad is opgepakt door een voorbereidingscommissie met deelnemers en zij hebben ook de eerste wervingscampagne voor de raad voor hun rekening genomen. Dat heeft opgeleverd dat 20 deelnemers zich kandidaat hebben gesteld voor de deelnemersraad! Na overleg met het College van Bestuur is besloten om met deze grotere raad te beginnen en de leden zijn op 13 oktober 2011 geïnstalleerd door het CvB. In 2011 is de deelnemersraad drie keer bijeen gekomen. Hierbij hebben zij ook met het CvB gesproken. Er is uiteindelijk voor gekozen om de benaming deelnemersraad


Duurzaamheid

"Je kunt niet duurzaam zijn als je niet samenwerkt"

Renate Gijbels, Centrale Inkoper Noorderpoort, over het project duurSAMEN en de vele facetten van duurzaamheid. “In 2009 tekende de Mbo-raad een convenant met de minister van VROM. Het Mbo moet in 2012 voor 50% en in 2015 100% duurzaam zijn. Vervolgens gebeurde er niks. Samen met Henk Steenge, lid van de coördinatiegroep FSR, heb ik een werkgroep Duurzame Inkoop opgezet. Daar kwamen allerlei ideeën uit voort. “In 2011 schreef ik een projectplan. Dat werd goedgekeurd door het ministerie. Er is een ton subsidie toegekend. De Mbo-raad heeft het projectplan omgezet in een opdracht. Zodoende leid ik nu het project duurSAMEN. ‘Samen’ met hoofdletters want je kunt niet duurzaam zijn als je niet samenwerkt. “Doel van het project is de ontwikkeling van tools die inzichtelijk maken waar we het nu over hebben.

‘Duurzaamheid’ komt neer op bewustwording van wie je bent en wie je wilt zijn. De tools brengen in kaart hoe je die weg gaat vervolgen. De insteek is duurzaam inkopen, maar duurzaamheid is een cirkel. Het maakt niet uit waar je begint. De overheid heeft gekozen voor inkoop omdat de duurzaamheid direct zichtbaar is in de producten of diensten die je aanschaft. Wel jammer dat we nu tools voor inkoop ontwikkelen terwijl de tools voor andere afdelingen of het onderwijs echt geen andere zijn. De kernprincipes blijven dezelfde. “Sinds ik met dit project bezig ben, merk ik dat er bij verschillende groepen in de organisatie veel enthousiasme en positivisme bestaat. Er zijn veel initiatieven. Die moeten we nu gaan afstemmen. Waarom? Voorbeeld. Dit is een duurzaam bekertje. Toch is het vervuilend. Inkoop heeft een composteerbaar bekertje uitgezocht, maar het wordt niet duurzaam afgevoerd. Onze afvalverwerker wil dat wel, maar tus-

sen hem en dit bekertje zitten schakels die informatie of kennis missen. Daar stokt het. Toch is de intentie goed. Het Noorderpoort heeft veel intenties. Uitdaging is ze om te zetten in een duurzame keten. “Het Noorderpoort kan alle facetten van duurzaamheid niet zelf behappen, daar hebben we onze stakeholders bij nodig. Niet alleen de leveranciers, maar ook de interne klanten: medewerkers, leerlingen. De overheid heeft opdracht gegeven de stakeholders in kaart te brengen, maar ook instructies voor de gebruiks- en afvalfase. Weer een cirkel. Waar komt het product vandaan, waar gaat het naartoe? Dit bekertje kopen wij in, maar het heeft impact op degene die zorgt voor de afvoer en verwerking. En ook op de leerling. Kan hij er rare dingen mee doen? Is het hufterproof, ligt het lekker in de hand, moeten er andere teksten op? Het heeft impact op de organisatie, die het zijn bezoek wil voorzetten. Het heeft impact op het imago van een school. Inkoop heeft veel meer kanten dan de meesten denken. “In 2011 is besloten dat het Noorderpoort een pilotschool in het project wordt. Het CvB geeft ons de kans de tools uit te proberen. Tools die zeer zeker toepasbaar zijn voor de gehele organisatie én het onderwijs. Alleen zal iedere geleding ze anders hanteren.”

15


te vervangen door Studentenraad. Verder zijn o.a. de volgende onderwerpen opgepakt: er is een dagelijks bestuur gekozen bestaande uit vijf leden, er is een jaarplanning opgesteld, er zijn afspraken gemaakt over de vergoeding voor de deelnemers, er is overleg geweest over het samenstellen van een reglement en er is stilgestaan bij de JOB-enquête 2012 (landelijk deelnemertevredenheidsonderzoek). Ook over het onderwerp social media en het Noorderpoort heeft de studentenraad informatie gevraagd. Begin 2012 wil de raad hier verder over praten.

In februari 2012 zal het bestuur van de Studentenraad een JOB-cursus volgen over medezeggenschap en deelnemersraden.

Ouderraad VO Voor leerlingen jonger dan 18 jaar zijn de ouders de formele belangenbehartigers. Het Noorderpoort ziet ouders overigens sowieso als partners in het samen optrekken in de opvoeding, begeleiding, scholing en ontwikkeling van jonge mensen. Vanuit deze samenwerkingsgedachte

Leden van de Studentenraad* Naam 1 Cardy Garretsen 2 Joost Mulder 3 Quinten Manuel 4 Ricardo Pruis 5 Lex van der Laan 6 Jan Roelof Haisma 7 Gabriëlla Somboek 8 Rosa Geertsema-Lacroy 9 Lisa-mae de Vries 10 Robbert Tromp 11 Dennis Gerding 12 Rogér Schoenmaker 13 Kevin Jonker 14 Frea Baalman

Functie Voorzitter Vicevoorzitter Penningmeester Secretaris Bestuurslid

School school voor commerciële dienstverlening school voor gezondheidszorg en welzijn school voor gezondheidszorg en welzijn school voor logistiek school voor gastvrijheid en toerisme school voor logistiek school voor zakelijke dienstverlening school voor vwo/havo/vmbo Stadskanaal school voor vwo/havo/vmbo Stadskanaal school voor ICT school voor ICT school voor beroepsonderwijs Stadskanaal school voor gastvrijheid en toerisme school voor gezondheidszorg en welzijn

* Zes studenten hebben zich kort na aanvang van de raad teruggetrokken Nieuwe Studentenraad

16


wordt vorm gegeven aan medezeggenschap van ouders. Het Noorderpoort verzorgt voortgezet onderwijs op verschillende scholen, in een aantal gevallen in samenwerking met andere instellingen. Dat heeft ook gevolgen voor de inrichting van de medezeggenschap en derhalve is er voor gekozen om de medezeggenschap van ouders in het VO vorm te geven op schoolniveau, met als overlegpartner de schooldirecteur. Op de school voor vwo/havo/vmbo Stadskanaal/ Musselkanaal is in 2011 een ouderraad ingesteld. Deze ouderraad bestaat uit 11 personen, die uit en door de ouders worden gekozen. In oktober 2011 is tevens een reglement ouderraad vastgesteld door het College van Bestuur.

2.3

Stakeholderbetrokkenheid

Het College van Bestuur voert (naast de reeds bestaande externe contacten) een programma uit van bezoeken aan externe stakeholders van het Noorderpoort. In 2011 zijn o.a. gesprekken gevoerd met gemeenten, de provincie, bedrijven, instellingen en verschillende hogescholen.

2.4

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsovereenkomst 4 ROC’s (‘ROC4EU’) Het Noorderpoort, het ROC van Twente, ROC West Brabant en het ROC van Amsterdam zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan als vervolg op de beginselverklaring van mei 2009. De vier ROC’s gaan o.a. samenwerken op het gebied van de uitvoering van audits en het gezamenlijk genereren van onderwijsactiviteiten ten behoeve van landelijk opererende bedrijven.

Intentieverklaring Noordelijk Cluster Maritiem Verschillende onderwijsinstellingen verspreid in Nederland leiden op voor nautische beroepen, op vmbo-, mbo- of hbo-niveau. Op bepaalde gebieden werkte het Noorderpoort met 4 andere instellingen al langer samen onder de noemer ‘Maritieme Academie’. Voor de toekomst was deze vorm van samenwerking echter niet meer toereikend. Vanuit het ‘Noordelijk Cluster Maritiem’ (bestaande uit 7 instellingen) werd een verdergaande bestuurlijke samenwerking voorgesteld wat in lijn ligt met de inspanningen van het ministerie van OCW om landelijk de krachten te bundelen in het nautische onderwijs. Het Noorderpoort heeft de intentieverklaring ondertekend waarin afspraken zijn vastgelegd ten aanzien van

bundeling van kennis en voorzieningen voor opleiding, training en onderzoek. Het Noordelijk Cluster Maritiem richt zich daarbij op maximale kwaliteit, doelmatigheid en bestuurskracht.

Intensivering samenwerking EVC Sinds enige jaren bestaat er een convenant over EVC (ervaringscertificaat met erkenning van verworven competenties) tussen het Alfa-college, het Drenthe College, het Noorderpoort en de Hanzehogeschool. Als uitvloeisel van dit convenant hebben de betrokken partijen periodiek overleg gehad waarin ze elkaar op de hoogte brachten van ontwikkelingen binnen elk EVCcentrum. Omdat zowel het Drenthe College als de Hanze Hogeschool inmiddels gestopt zijn met het aanbieden van EVC trajecten, gaan het Noorderpoort en het Alfacollege de samenwerking op dit gebied intensiveren. Het gaat hierbij om alle vormen van herkennen en erkennen van competenties in het kader van een leven lang leren.

Samenwerking tussen Waterbedrijf Groningen en het Noorderpoort De dalende interesse in technische opleidingen vanuit het vmbo enerzijds en de vergrijzing anderzijds waren voor het Noorderpoort reden om op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. In nauw overleg met SPG NoNed kwam het Noorderpoort in contact met Waterbedrijf Groningen. Zij zagen in dat als er een groot probleem zou ontstaan bij het werven en scholen van hun personeel als er niet werd ingegrepen. Op grond hiervan hebben het Waterbedrijf Groningen, SPG NoNed, diverse aannemers plus het Noorderpoort hun krachten gebundeld om de infra-opleidingen in Groningen te laten voortbestaan. In het kader van de uitruil van techniekopleidingen zal het Alfa-college deze infra-opleiding per 1 augustus 2012 voortzetten.

Samenwerkingsproject ‘Ik doe mee in OostGroningen’ De Gemeente Veendam en het Noorderpoort hebben samen het BBL traject ‘administratief medewerker’ gestart. Dit BBL-traject was onderdeel van een project waarin bedrijven en instellingen zoveel mogelijk inwoners in de regio willen laten meedoen op de arbeidsmarkt. Dit is nodig omdat door de vergrijzing en ontgroening de arbeidsmarkt in deze regio onder druk komt te staan.

17


Intensivering Taal en Rekenen

18


We willen jongeren en volwassenen versterken in hun persoonlijke talentontwikkeling, voorbereiden op hun rol in de samenleving, op beroep en vakmanschap en hun de begeleiding geven die daarbij nodig is.

3

Strategie en beleid In aansluiting op het strategisch plan Noorderpoort 2010-2012 (hoofdstuk 2), zijn er in 2011 diverse beleidsdocumenten ontwikkeld en vastgesteld. Het beleid geeft de kaders aan waarbinnen de scholen en teams kunnen opereren. Veelal wordt dit beleid voorbereid via Beleidsnetwerken bestaande uit schooldirecteuren, teammanagers, docenten, stafdienstmedewerkers en leden van de OR. In dit hoofdstuk worden o.a. de belangrijkste beleidsdocumenten op het gebied van onderwijs en personeel nader toegelicht.

3.1

Onderwijs

MBO Onderwijsvisie en kaders beroepsgericht onderwijs MBO Het beleidsnetwerk CGO heeft in opdracht van het College van Bestuur de Noorderpoort onderwijsvisie mbo ‘Onderwijs als begeleidingsmodel’ geactualiseerd tot een nieuw visiedocument voor de periode 20122015. Het onderwijsvisiedocument ‘Onderwijs als begeleidingsmodel 2012-2015’ vormt de onderwijskundige onderbouwing van de Noorderpoortkaders van het mbo en geeft het perspectief aan voor scholen dat uiterlijk in 2015 moet zijn gerealiseerd. Zo staat o.a. beschreven wat onze visie op mensen, onderwijs en leren is en wordt een toelichting gegeven op opleidingenstructuur en programmering van ons mbo. We willen jongeren en volwassenen versterken in hun persoonlijke talentontwikkeling, voorbereiden op hun rol in de samenleving, op beroep en vakmanschap en hun de begeleiding geven die daarbij nodig is. In de actualisatie zijn de landelijke ontwikkelingen en wetgeving met betrekking tot beroepsgericht onderwijs verwerkt waaronder Focus op vakmanschap, de ontwikkelingen in generieke eisen aan taal, rekenen, Engels, Loopbaanleren en burgerschap. Verder is er verbinding gelegd met het strategisch beleidsplan 2010-2012, het identiteitsbewijs en de resultaten van het GION* onderzoek naar competentiegericht onderwijs in het Noorderpoort (2010). Daarnaast zijn diverse praktijkvoorbeelden van invulling van beroepsgericht onderwijs door onderwijsteams benut. ‘Onderwijs als begeleidingsmodel 2012-2015’ heeft een relatie met het visiedocument “Noorderpoort versterkt de leerling”, waarin de focus ligt op begeleiding en zorg. * (Gronings Instituut voor Onderzoek en Onderwijs, zie evt. ook GION onderzoek (2007-2010) Jaarverslag Noorderpoort 2010)

Visie op begeleiding in het MBO De kaders van de integrale leerlingbegeleiding en zorgstructuur voor het Noorderpoort zijn door het gelijknamige beleidsnetwerk in 2011 uitgewerkt en geactualiseerd. Dit heeft geleid tot het visiedocument ‘Noorderpoort versterkt de leerling’, waarin een uitgebalanceerd begeleidingsmodel voor alle leerlingen is opgenomen dat is afgestemd op de externe zorg en hulpverlening. Daarbij wordt o.a. aangesloten op de visie van het Noorderpoort m.b.t. begeleiding en zorg in relatie tot het onderwijs, de wettelijke kaders voor begeleiding en zorg en de landelijke ontwikkeling in de externe zorg. Om de begeleiding voor alle leerlingen binnen het onderwijs voldoende te kunnen faciliteren, maar ook de grenzen van begeleiding en de aansluiting met de externe zorg te kunnen waarborgen, is er voor de volgende indeling van leerlingbegeleiding gekozen: basis begeleiding, extra begeleiding en zorg advies begeleiding. Tevens is opgenomen dat de uitvoerende leerlingbegeleiding meer integraal wordt aangeboden en zoveel mogelijk plaatsvindt in de nabijheid van de leerling, op de school.

Intensivering taal & rekenen Voor alle studenten die na 1 augustus 2010 met een mbo-opleiding zijn gestart gelden de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen mbo. Dit is vastgelegd in de gelijknamige wet waarin een fundament is gelegd voor een structurele verhoging van het niveau van de basisvaardigheden van leerlingen en studenten in alle sectoren van het onderwijs. Voor alle opleidingsniveaus wordt op basis van de referentieniveaus vastgelegd wat leerlingen en studenten op strategische momenten in hun schoolloopbaan moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. Zo ook voor het mbo. Vanaf het schooljaar 2013-2014 moeten mbo-studenten niveau 4 aantonen dat ze over het gevraagde niveau beschikken door het afleggen van een centraal ontwikkeld examen taal en rekenen. Voor studenten niveau 2 en 3 geldt dit vanaf het schooljaar 2014-2015. Dit alles heeft een behoorlijke impact op de inhoud, toetsing en examinering van taal & rekenen in het mbo. De invoering hiervan wordt strak begeleid door het College voor Examens en er is een landelijk steunpunt taal & rekenen ingesteld. Ook worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld om deze ontwikkelslag te kunnen maken. In het voorjaar van 2010 is een implementatieplan opgesteld voor de intensivering van taal & rekenen bij het Noorderpoort. Voor de uitvoering hiervan is de school als aangrijpingspunt gekozen; een decentrale aanpak van de intensivering, die maximaal aansluit bij

19


De essentie van beter taal & rekenen ligt in gemotiveerde deelnemers, een goed curriculum en bekwame docenten.

de situatie op de onderscheiden scholen. Dit heeft onder andere geleid tot verschillende keuzes voor de methoden voor taal & rekenen.

In de bijlage ‘Plussen en minnen’ is meer informatie te vinden over de financiële verantwoording van de beschikbaar gestelde middelen voor taal en rekenen.

In februari 2011 hebben 11 studenten van het Noorderpoort deelgenomen aan een pilotexamen taal & rekenen. Slechts 55% van de deelnemers haalde een voldoende resultaat voor taal (landelijk 53%) en 0% (!) van de deelnemers haalde een voldoende op rekenen (landelijk 31%).

De in 2011 gekozen projectaanpak heeft onmiskenbaar het karakter van meer centrale regie en zwaardere ondersteuning. Tot nu toe is daar een positieve werking van uitgegaan. Dit laat onverlet dat de werkelijke kracht ligt in de onderwijsleersituatie. Met andere woorden de essentie van beter taal & rekenen ligt in gemotiveerde deelnemers, een goed curriculum en bekwame docenten.

In de loop van 2011 is in toenemende mate behoefte ontstaan aan meer bovenschoolse afstemming en samenwerking. Tijdens de directeurenconferentie van 16 juni 2011 is de ontwikkeling van taal & rekenen ook besproken en dat heeft geleid tot de instelling van een project Intensivering taal & rekenen. De aansturing van dit project is in handen gegeven van een multidisciplinaire stuurgroep bestaande uit drie schooldirecteuren, het hoofd OKI, het hoofd ICT en een bestuursadviseur (projectleider). In oktober 2011 heeft de stuurgroep een projectplan opgeleverd waarin de volgende te behalen resultaten worden benoemd: • Organiseren van de centrale (pilot)examens (logistiek, locatiekeuzes, examenprotocol, etc.); • Het opstellen van criteria en het maken van keuzes voor de selectie van methoden, instaptoets en voortgangstoetsen; • Organiseren van de bovenschoolse remediërende begeleiding voor taal & rekenen; • Het vaststellen van de invulling van het Noorderpoort examen voor Nederlandse taal deelvaardigheden spreken en schrijven; • Vertalen van de noodzakelijke deskundigheidsbevorderingbehoeften van medewerkers in scholen naar te organiseren aanbod en realisatie door de Noorderpoort Academie. De stuurgroep heeft hierin een schakelfunctie; • Scholen adviseren t.a.v. een werkbare praktische aanpak van de inhoudelijke en financiële verantwoording taal & rekenen t.b.v. de instellingsverantwoording. Voor deze opdracht zijn drie deelprojectgroepen in het leven geroepen waarin ook docenten participeren: a) Inhoud (methoden, toetsing en deskundigheidsbevordering) b) Remediërende begeleiding en c) Examinering

20


Visiedocument internationalisering Internationalisering wordt steeds belangrijker voor alle leerlingen op het VO en voor leerlingen van elk niveau van het mbo, voor docenten en voor de organisatie als geheel, vanwege o.a. de ontwikkeling van de multiculturele samenleving, de Europese eenwording en de toenemende globalisering. Het Beleidsnetwerk internationalisering heeft zich vanaf 2010 bezig gehouden met het ontwikkelen van gedragen en geïmplementeerd beleid voor Internationalisering. Dit beleid is begin 2011 vastgesteld door het CvB. Middels het internationaliseringbeleid wil het Noorderpoort leerlingen afleveren met een diploma en een internationale oriëntatie die hun horizon en mensbeeld verbreedt en daardoor hun kansen op de Europese arbeidsmarkt en in vervolgopleidingen vergroot. Het Noorderpoort gaat bij haar Internationaliseringactiviteiten uit van drie niveaus waarop deze kunnen plaats vinden; de deelnemer, de docent en de organisatie. In hoofdstuk 6.2 is meer informatie te vinden over de activiteiten rondom internationale projecten.

doelstellingen van het Noorderpoort. De doelstellingen voor de komende drie jaar zijn: • het inrichten van een alumniservicepunt; • het betrekken van alumni bij het Noorderpoort als gastdocent, stagebegeleider, voorlichter en ambassadeur; • het blijvend verbinden van alumni aan het Noorderpoort; • en het betrekken van alumni bij de verbetering van het onderwijs.

Reglementen onderwijs Voor het mbo en Educatie zijn in 2011 diverse reglementen en handboeken m.b.t. onderwijs herzien en vastgesteld:

Alumnibeleid

• Onderwijsovereenkomst MBO en Educatie Voor alle deelnemers geldt dat zij voor het begin van hun opleiding een onderwijsovereenkomst (OWO) ondertekenen waarin de rechten en plichten van het Noorderpoort en de deelnemer zijn vastgelegd. De OWO en de daarbij behorende documenten zijn voor zowel het mbo als Educatie in 2011 geactualiseerd.

Het Noorderpoort wil in de toekomst structureel en systematisch contact onderhouden met zijn alumni. Alumni vormen bijvoorbeeld de deskundigen met betrekking tot het volgen van onderwijs aan het Noorderpoort, zijn een waardevolle informant over arbeidsmarktontwikkelingen en kunnen bijdragen aan de verbetering van het aanbod van het onderwijs. Daartoe is er alumnibeleid geformuleerd dat gekenmerkt wordt door wederzijds belang en uitgaat van de behoeften van alumni en de

• OER en studiewijzers 2011-2012 Na een evaluatie in de scholen in april 2011 is het format Onderwijs- en examenregeling (OER) met kaders voor studiewijzers geactualiseerd. Met de OER en studiewijzer wordt voorafgaand aan het schooljaar verantwoording afgelegd over de invulling van de opleiding en de examinering en wordt voldaan aan de wettelijke informatievoorzieningplicht aan de leerling.

Toenemende globalisering

21


Duurzaamheid

"Binnen het onderwijs, maar ook als bedrijf, moet je het

CvB-lid Wim van de Pol over duurzaamheid binnen het Noorderpoort anno 2011. “In 2011 heeft het Noorderpoort zich langs drie hoofdlijnen op vele manieren met duurzaamheid beziggehouden. Lijn één: duurzaamheid in het vak. Dan doel ik op de technische opleidingen. ‘t Allermooiste voorbeeld is dat we onze opleiding voor windenergie van de grond hebben gekregen. Het Energy College is een ander goed voorbeeld. Wij zijn leidende partner in de samenwerking tussen Mbo’s in NoordNederland voor wat betreft energieonderwijs. Energieonderwijs leert deelnemers wat nodig is om de energietransitie naar duurzame energievoorziening te maken. We doen ook mee aan de Energy Academy: Mbo, Hbo, WO. Zowel horizontaal (College) als verticaal (Academy) is het Noorderpoort dus als leading partner betrokken bij het Noord-Nederlands energieonderwijs.

“Twee. Wie bij ons een diploma haalt, móét iets hebben meegekregen van wat er in deze wereld speelt. Men moet begrijpen dat wij onze economie gaandeweg zullen moeten verduurzamen. Iedere Noorderpoortstudent moet hebben nagedacht over concepten als fair trade, biologisch-dynamisch, duurzaam, toekomst-vast en over de vraag waarom de wereldeconomie in elkaar zit zoals hij in elkaar zit. Niet iedereen hoeft te worden bekeerd, maar om een keuze te kunnen maken, moet je over deze materie hebben nagedacht. Dat hoort, vinden wij, bij burgerschap. Een prima voorbeeld hiervan is Mondiaal Mondig, dat in 2011 heeft gelopen. Een groot Noord-Nederlands project, waarvan het Noorderpoort de eerste uitvoerder is. De leiding ligt bij Noordbaak, het voormalig Centrum voor Internationale Samenwerking Groningen. Men helpt Mbo-scholen hun leerlingen inzichten op het gebied van duurzaamheid bij te brengen. Dat hebben we gedaan in met

Leading partner bij het Noord-Nederlands energieonderwijs

22

name onze School voor Commerciële Dienstverlening en de School voor Beroepsonderwijs Appingedam. Het grootste project vond plaats in Appingedam, waar leerlingen een paar weken lang op zoek gingen naar voorbeelden van duurzaamheid bij bedrijven in de omgeving.


goede voorbeeld geven"

Duurzaamste school in Noord-Nederland

“Lijn drie is het Noorderpoort zelf. Binnen het onderwijs, maar ook als bedrijf, moet je het goede voorbeeld geven. De school voor energietechniek die we nu in Delfzijl bouwen, wordt de duurzaamste school in NoordNederland. De eerste school die wordt gebouwd volgens de BREEA*-norm, de in Nederland meest strenge norm voor het bouwen van duurzame gebouwen. Aardwarmteopslag, hergebruik van materialen, et cetera. Voor onze nieuwe school in Stadskanaal geldt hetzelfde en ook binnen alle vérbouwplannen wordt rekening gehouden met duurzaamheid. “In 2011 zijn we begonnen onze inkoop duurzaam te maken. Dat betekent dat wij in onze inkoopcontracten voortaan niet alleen kijken naar de economisch meest aantrekkelijke aanbieding, maar dat we daarin ook aspecten meenemen als zorg voor het milieu, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, consumentenaangelegenheden en betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap. Zo hebben we in 2011 alle schoonmaakcontracten omge-

zet. De schoonmaakwerkzaamheden worden nu verricht door werknemers van drie SW-bedrijven. Dat mes snijdt aan vele kanten. We helpen de sector, waarin enorm wordt bezuinigd, en voor onze studenten en ook wel medewerkers is het goed kennis te maken met mensen die niet op een reguliere werkplek mee kunnen. Hiermee afficheert het Noorderpoort zich ook als maatschappelijke partner.” *Building Research Establishment Environmental Assessment Method

23

23


Het doel van de training 'leidingeven tussen professionals' is om teammanagers te versterken in hun cruciale leiderschapsrol en hen te inspireren om blijvend goed te functioneren in een continu veranderende omgeving.

• Examenreglementen MBO en Educatie 2011-2012 In het examenreglement zijn de wettelijke vereisten t.a.v. examinering vastgelegd. Dit is tevens gekoppeld aan het OER. • Handboek examinering MBO 2011-2012 Via het handboek examinering wordt de kwaliteit van alle examenprocessen en exameninstrumenten geborgd. • Handboek Waardedocumenten BVE 2011-2012 Het handboek bevat richtlijnen en procedures op het gebied van de productie van landelijk erkende CGO- en eindterm¬gerichte diploma’s, certificaten en getuigenverklaringen. Het geactualiseerde handboek is, na verschillende inventarisatieronden in de scholen, in juli 2011 door het CvB vastgesteld. VO Voor het VO zijn in 2011 de volgende reglementen vastgesteld:

• Leerlingen- en ouderstatuut VO 2011 (incl. stageovereenkomst VO) In het Leerlingen- en ouderstatuut staan de rechten en plichten van de leerlingen van het Noorderpoort in het voortgezet onderwijs en belangrijke informatie voor de ouders van de leerlingen. Het geactualiseerde document is voor de zomervakantie 2011 door het CvB vastgesteld. • Reglement ouderraad school voor VWO/ HAVO/ VMBO Stadskanaal/ Musselkanaal Zie toelichting bij ouderraad VO, pagina 16 en 17.

3.2

Personeel

Professionalisering medewerkers Vanaf september 2010 is het Beleidsnetwerk HRM gestart met de opdracht om binnen de gestelde kaders beleidsvoorstellen te doen op de volgende drie onderwerpen: de implementatie van de Wet BIO, teamontwikkeling en leiderschapsontwikkeling. In het kader van de implementatie van de Wet BIO en teamontwikkeling hebben begin april 2011 zeven Noorderpoortscholen deelgenomen aan de landelijke pilot ‘professionalisering docenten’. Deze pilot is in opdracht van de MBO Raad uitgevoerd door het bureau CBE. De professionaliteitsscan is een instrument waarbij docenten zichzelf een score geven op de competenties uit de Wet BIO. De resultaten leveren o.a. input voor het persoonlijke ontwikkelplan van de individuele docent en voor de ontwikkeling van het team. Als vervolg op de pilot worden er in 2012 begeleidingsdagen aangeboden aan de teams en de dienst P&O. In het kader van leiderschapsontwikkeling is er, samen met een extern bureau, een training voor teammanagers ontwikkeld genaamd ‘leidinggeven tussen professionals’. Het doel van deze training is om teammanagers te versterken in hun cruciale leiderschapsrol en hen te inspireren om blijvend goed te functioneren in een continu veranderende omgeving. In totaal hebben 10 teammanagers aan de training deelgenomen in de periode van juni tot december 2011. Begin 2012 is de training geëvalueerd, en is gekeken hoe deze ondergebracht kan worden bij de Noorderpoort Academie. ‘Leidinggeven tussen professionals’

24


Verzuimbeleid Het ziekteverzuimpercentage van het Noorderpoort is (te) hoog (zie ook tabellen Hoofdstuk 10.4 Medewerkers). Om dit te verlagen is er een actieplan verzuim opgesteld en geïmplementeerd. De maatregelen zijn erop gericht de leidinggevenden te ondersteunen bij het begeleiden van de verzuimende medewerker. Een aantal belangrijke acties zijn: • De signalering en mailfunctie vanuit PeopleSoft naar betrokkenen (Leidinggevende, P&O, personeelsbeheer en bedrijfsarts) op welke momenten er welke actie moet worden ondernomen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. • Regelmatiger SMT met deels casuïstiekbespreking en deels deskundigheidsbevordering van leidinggevenden. Het laatste vooral gericht op snelle re-integratie en op het voorkomen van verzuim. • Consequente monitoring van directeuren op de uitvoering van de acties, daarbij goede advisering vanuit P&O. Aangezien de verschillen qua verzuim tussen de scholen groot zijn, is een vertaalslag gemaakt in een actieplan verzuim per organisatorische eenheid. Daarnaast is de informatievoorziening met betrekking tot het ziekteverzuim verbeterd zodat beter kan worden gestuurd op o.a. preventie, begeleiding en re-integratie. Ook worden op verzoek trainingen georganiseerd in het voeren van verzuimgesprekken. Daarnaast wordt vanzelfsprekend aandacht geschonken aan het voorkomen van verzuim.

3.3

Beleidsnetwerk Duurzaamheid

Vanuit het Beleidsnetwerk Duurzaamheid is een aanzet gedaan voor het concretiseren van de betekenis van een duurzame ontwikkeling voor het Noorderpoort . Onderwijs vormt een van de belangrijkste middelen om te leren en te onderzoeken hoe we de aarde leefbaar kunnen houden voor onszelf en de generaties die na ons komen. Er zijn vanuit het Beleidsnetwerk voorstellen gedaan op het gebied van onderwijs, HRM en bedrijfsvoering. In het jaarverslag is duurzaamheid als centraal thema opgenomen, zie de groene kaders.

Taakbelastingsbeleid In 2012 is geen nieuw beleid ontwikkeld met betrekking tot de organisatie van het werk. De bestaande uitwerking van de CAO is gehanteerd. Wel is vanuit diverse kanten het verzoek gekomen om tot een nieuwe uitwerking te komen. De aanzetten daarvoor zijn gegeven. In 2012 wordt dit verder uitgewerkt voor 2012 - 2013 en volgende jaren.

25


3.4

Betrokkenheid bij Beleid

Beleidsnetwerken Vanaf 2009 vindt de beleidsvoorbereiding binnen het Noorderpoort plaats via beleidsnetwerken. Deze beleidsnetwerken krijgen een opdracht van het CvB en hebben altijd voorstellen voor beleid, in relatie tot het strategisch plan 2010-2012, als resultaat. De werkwijze van de beleidsnetwerken is in 2011 aangescherpt. De aanscherping betrof met name het bewaken van het tijdpad, de rol van de voorzitter en de communicatie. Naast eerder in dit hoofdstuk genoemde beleidsnetwerken (CGO, Integrale leerlingbegeleiding en zorgstructuur, internationalisering en HRM) zijn in 2011 de volgende beleidsnetwerken actief geweest: aansluiting MBO-HBO en stakeholdermanagement.

(School)directeuren conferenties Het CvB organiseert een aantal keer per jaar een 1- of 2-daagse conferentie voor alle school- en stafdirecteuren om met elkaar vooruit te kijken op de grotere beleidsonderwerpen. In 2011 zijn er in maart, juni en december conferenties geweest. In maart is er gewerkt aan het thema ‘kansgericht denken en doen’ en is het Actieplan mbo ‘Focus op vakmanschap 2011-2015’ (OCW) inhoudelijk met elkaar gedeeld. Als vervolg op het laatstgenoemde punt is in juni een aantal centrale thema’s voor het Noorderpoort nader uitgewerkt, zoals taal en rekenen en de professionalisering van de onderwijskundige intake/instroom. Dit is uiteindelijk verwerkt in de Jaarbrief 2012. Verder is de invoering van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de samenhang met het Professioneel Statuut aan de orde geweest. Tot slot is in december de eerste opbrengst van de evaluatie van het scholen- en dienstverleningsconcept met alle directeuren besproken en heeft het CvB zijn licht laten schijnen over een aantal ontwikkelingen op landelijk-, regionaal- en schoolniveau.

Startdag Noorderpoortmanagers Jaarlijks begint het Noorderpoortmanagement het schooljaar met een startdag. Deze dag vond in 2011 op 1 september plaats in de Eemshaven. Het thema van de startdag was de Wet op de Ondernemingsraden en de gevolgen daarvan voor het dagelijks handelen als het gaat om medezeggenschap en zeggenschap.

26

Scholenkaravaan In het kader van de dialoog met de medewerkers, bezoekt het CvB alle locaties van het Noorderpoort. De bezoeken worden voorbereid door de scholen of diensten. Zij bedenken stellingen waarover gediscussieerd kan worden en zorgen voor het vastleggen van gemaakte afspraken. In 2011 heeft het CvB in totaal 7 scholen en 2 diensten bezocht. Ook leden van de Raad van Toezicht nemen deel aan de scholenkaravaan. Onderwerpen die aan de orde kwamen, zijn o.a. onderwijsontwikkeling in een lerende organisatie, examinering, rekenen en taalonderwijs, in- en externe communicatie, de rol van de stafmedewerker en toekomstige ontwikkelingen bij P&O.


3.5

Kwaliteitszorg

In het kader van de borging van de onderwijskwaliteit voert het Noorderpoort jaarlijkse diverse activiteiten uit zoals zelfevaluaties en team-/schoolplannen, audits en tevredenheidsonderzoeken onder deelnemers en medewerkers. Deze activiteiten zijn opgenomen in de Planning & Control cyclus.

Zelfevaluaties en team-/schoolplannen Via de zelfevaluatie (ZE) geven de onderwijsteams aan in hoeverre zij aan de gestelde eisen van het Toezichtkader van de inspectie voldoen. Na het terugblikken op de resultaten van het afgelopen jaar, worden de plannen voor het komende jaar opgenomen in het team- en/of schoolplan. Binnen het Noorderpoort hebben we afgesproken om de zelfevaluatie digitaal te verwerken via het zelfevaluatiesysteem Yucan. In 2011 is de laatste zelfevaluatieronde geĂŤvalueerd en is gekeken hoe het nieuwe toezichtkader van de inspectie kon worden opgenomen in het ZE format voor 2012. De evaluatie heeft geleid tot een aantal aanpassingen. Zo werken we in 2012 binnen het mbo alleen nog met een ZE op teamniveau en heeft de schooldirecteur een grotere rol bij het volgen van de zelfevaluaties van de teams zodat er beter onderbouwde zelfevaluaties met een realistischer beoordeling tot stand komen. In hoofdstuk 11 ‘Resultaten’ is meer informatie te vinden over de uitkomsten van de audits en tevredenheidsonderzoeken van 2011. Daarnaast wordt er een overzicht gegeven van de bevindingen van de inspectie van het onderwijs.

Klachtenoverzicht Bij het Noorderpoort is sprake van een indeling in drie soorten klachten: 1. klachten en bezwaren die betrekking hebben op examenresultaten; 2. klachten die betrekking hebben op Sociale Veiligheid; 3. en overige klachten. Alle drie soorten klachten hebben een eigen reglement. Klachten dienen in eerste instantie besproken te worden met degene die verantwoordelijk is voor het gedrag waarover geklaagd wordt. Lukt dit niet dan kan een klacht inzake examenresultaten worden ingediend bij de Schoolexamencommissie, een klacht inzake Sociale Veiligheid bij de vertrouwenspersoon die op elke school aanwezig is en een Algemene Klacht bij de desbetreffende school- of dienstdirecteur. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden dan

kan inzake examenresultaten beroep worden aangetekend bij de Commissie van Beroep voor de Examens. Bij Sociale Veiligheid en Algemene Klachten kan de klacht worden voorgelegd aan de Onafhankelijke Klachtencommissie van het Noorderpoort. Deze commissie bestaat uit vier onafhankelijke leden: dhr. H. Oostmeijer, mw. C. Tuinstra, mw. I. Riemen en dhr. H. Ananias. In 2011 hebben twee klachten geleid tot het houden van een hoorzitting. Beide klachten zijn uiteindelijk deels ongegrond verklaard (zie ook centraal binnengekomen klachten).

Binnengekomen klachten op de scholen Vanuit de scholen zijn in totaal 14 klachten en 21 incidenten (op het gebied van sociale veiligheid) gemeld. De klachten betroffen hoofdzakelijk de stage, de opleiding en de docent. Alle klachten werden binnen de daarvoor gestelde termijn en naar tevredenheid van de klager afgehandeld. Pesten en geweld waren de incidenten die het meest voorkwamen. Ook de incidenten werden binnen de daarvoor gestelde termijn afgehandeld.

Centraal binnengekomen klachten In 2011 zijn in totaal 18 klachten ingediend: bij het College van Bestuur (5), de klachtencommissie (9) en de (landelijke) Ombudslijn MBO (4). Dit zijn er 10 meer dan het jaar ervoor. Qua onderwerp zijn de klachten als volgt verdeeld: Onderwijskwaliteit: Gedrag personeel: Veiligheid (geen sociale veiligheid, betrof gymongeval): Examinering: Beroepspraktijkvorming: Uitschrijving: Vrijwillige ouderbijdrage:

7 2 1 4 2 1 1

11 klachten zijn naar tevredenheid opgelost, 3 klachten zijn ongegrond verklaard, 3 klachten waren deels ongegrond en 1 klacht kon niet worden behandeld, omdat deze anoniem is ingediend.

27


Professionalisering van medewerkers

28


4 Management van medewerkers 4.1

Personeel en Organisatie

Eerder in het jaarverslag heeft u kunnen lezen over diverse strategische en beleidsmatige onderwerpen op het gebied van personeel zoals het herplaatsingtraject bij Educatie of het verzuimbeleid. In aansluiting hierop wordt in dit hoofdstuk o.a. aandacht besteed aan de acties op het gebied van professionalisering van medewerkers en het herzien van het functiebouwwerk.

De Noorderpoort Academie De Noorderpoort Academie is in 2010 in het leven geroepen om met de speerpunten van het Noorderpoortbeleid als uitgangspunt, de ontwikkeling en scholing van medewerkers te faciliteren. Aanvankelijk bood de Noorderpoort Academie cursussen op de speerpunten taal & rekenen, assessoren en ICT. Gaandeweg is het aanbod uitgebreid. Hieronder volgt een overzicht van het aanbod van de Noorderpoort Academie in 2011:

Meerjarenformatieplanning In 2011 heeft een werkgroep, bestaande uit medewerkers en een externe deskundige, de huidige personeelspopulatie van het Noorderpoort onder de loep genomen. Er is voor de komende jaren gekeken naar de opbouw en de ontwikkelingen qua uitstroom vanwege leeftijd (zie ook tabellen hoofdstuk 10.4 Medewerkers). Dit heeft geleid tot inzicht in de kwantitatieve ontwikkeling voor de komende 10 jaren. Er wordt vanaf 2014 een grote uitstroom van medewerkers verwacht vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Deze uitstroom is vertraagd door de wettelijke en fiscale maatregelen van opeenvolgende regeringen. Op basis van de kwantitatieve analyse wordt in 2012 aan P&O de opdracht gegeven een meerjarenformatieplanning te maken, waarin zowel de kwantitatieve gegevens, als de onderwijs- en demografische ontwikkelingen worden meegenomen.

Professionalisering Op het terrein van professionalisering zijn in 2011 diverse activiteiten ontplooid. Deze worden zowel binnen de scholen en diensten georganiseerd als op centraal niveau. Voorbeelden van trainingen binnen de scholen en diensten zijn: assessorentrainingen, toetstrainingen en de rol van de adviseur. Eerder in het jaarverslag zijn in het kader van professionalisering op centraal niveau al de professionaliteitsscan en de training ‘leidinggeven tussen professionals’ genoemd. Het Noorderpoort kent ook een Noorderpoort Academie waar vraag en aanbod op het gebied van personele ontwikkeling, scholing en coaching bij elkaar komen.

Aanbod Noorderpoort Academie 2011 Instap module van educatie naar mbo Klassemanagement voor educatie Klassemanagement voor team secretarieel Diamantlaan Taalassesment Rekenmeesters Inspiratiebijeenkomst ICT Themamiddag Burgerschap Activerende werkvormen Mindmapping Activerende werkvormen en Kennis Agendabeheer in OWA, Algemeen Agendabeheer in OWA, Management assistentes Themamiddag Centrale Examinering Nederlands 3f Themamiddag Centrale Examinering Rekenen 3f Vitaal op je werk Start Pedagogisch Didactisch Getuigschrift traject Activerende werkvormen en reflectie Migratietraining Office 2010 In 2011 hebben hier in totaal 272 medewerkers aan deelgenomen en werden de trainingen gemiddeld met een 8 beoordeeld. Vanuit bovenstaand aanbod worden hieronder twee scholingen nader toegelicht: • Het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) traject: Scholingstrajecten in twee varianten voor zij-instromers om hun Pedagogisch Didactisch Getuigschrift te behalen. Dit is een voorwaarde om les te kunnen geven binnen het ROC. De eerste variant is een uitgebreid traject voor medewerkers zonder didactische achtergrond, de tweede voor medewerkers met een PABO diploma. • Instapmodule van Educatie naar mbo: Een scholingstraject voor boventallige medewerkers van de school voor educatie die (gaan) werken in het mbo. Het traject is qua inhoud geënt op het PDG traject en is vooral ondersteunend voor de medewerkers die (gaan) werken met een totaal andere doelgroep.

29


Herziening functiebouwwerk

Functiebouwwerk In 2010 is het besluit genomen om het functiebouwwerk te herzien. Er waren (te) veel functies beschreven. Door de functies algemener te beschrijven, zijn ze op verschillende plaatsen in de organisatie te gebruiken. De eerste fase, het beschrijven van de managementfuncties, is voor een groot deel afgerond in 2011. De functies zijn vastgesteld en er is door de leidinggevenden een indelingsvoorstel gedaan. Het aantal managementfuncties is teruggebracht van 16 naar 5. De volgende fasen worden uitgevoerd in 2012.

Beheersing uitkeringen na ontslag Medewerkers van het Noorderpoort die na afloop van hun dienstverband onvrijwillig werkloos worden hebben onder voorwaarden recht op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) en de aanvullende Bovenwettelijke regeling (BW). De BW regeling is aanvullend en sluit aan op de wettelijke regeling die is vastgelegd in de CAO-BVE. Het Noorderpoort is eigen risicodrager voor deze regelingen, hetgeen inhoudt dat de volledige uitkeringslast voor rekening van het Noorderpoort komt.

30

In het jaar 2011 heeft het adviesbureau Vinna BV een 20-tal dossiers getoetst op uitvoering van de WW en BW regeling en naleving van de verplichtingen. In de meeste gevallen is niet aangetoond dat volledig is voldaan aan de WW en BW verplichtingen. Er is dan ook een aantal malen bezwaar gemaakt tegen de verstrekking van de uitkeringen. Dit heeft geleid tot reductie van (toekomstige) rechten op uitkering en versnelde re-integratie naar werk.


Duurzaamheid

"Practise what you preach"

Gerrit Bollen, directeur van de School voor Gastvrijheid en Toerisme, over duurzaamheid binnen zijn school én over een bijzonder geslaagd duurzaamheidsproject voor leerlingen. De school voor Gastvrijheid en Toerisme is gehuisvest in de Euroborg, het multifunctionele stadion van betaald voetbalorganisatie FC Groningen. Bollen: “De afgelopen twee jaar hebben wij aan alle strategische zaken rondom het Noorderpoort en datgene wat wij als school willen uitdragen drie items toegevoegd. Sportiviteit, gezondheid en duurzaamheid. Onze opleidingsdomeinen lenen zich daar bij uitstek voor, nog afgezien van de fysieke locatie. Onze gewaardeerde partner hier, FC Groningen, wil de groenste voetbalclub van Europa worden, dus hebben we afgesproken elkaar zeker op het gebied van duurzaamheid vast te houden en samen evenementen te ontwikkelen. “Binnen onze bedrijfsvoering pakken we qua duurzaamheid zo veel mogelijk zaken op. Alle investeringen in gebouw en infrastructuur zijn duurzaam. We doen proeven met Ledverlichting. Als die succesvol blijken, willen we Ledverlichting in het hele gebouw. We hebben geïnvesteerd in een warmtegordijn bij de leerlingeningang. Kost energie, maar houdt ’s winters zo veel binnenwarmte vast dat het meer

bespaart dan kost. Het liefst had ik hier morgen op de gevel: ‘Sportiefste, gezondste en duurzaamste school van Noord-Nederland’, maar iets opbouwen gaat met kleine stapjes. “In 2011 hebben we geparticipeerd in het programma Fair Business Campus. 160 eerstejaars werden hier ’s morgens ontvangen door docenten die bedrijfsadviseurs speelden. Er werden 20 teams samengesteld die ieder een werkruimte met materialen en instructies kregen toegewezen. Nadat de functies waren verdeeld, ging iedereen aan het werk om een duurzaam bedrijfsconcept te ontwikkelen. De bedrijfsadviseurs begeleidden meerdere teams. Tenslotte moesten alle teams zich presenteren en, daarna, hun plannen inleveren. Die werden door docenten beoordeeld. “Tegelijkertijd werd bij FC Groningen een duurzaamheidsdag gehouden. Daar hadden we vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en stakeholders voor uitgenodigd. Zij hebben met de leerlingen geluncht. Vanzelfsprekend was die maaltijd 100% fair trade, practise what you preach. “’s Middags werden de ‘bedrijven’ geconfronteerd met problemen. De overheid kiest voor 100% fair trade, er ontstaat een tekort aan grondstoffen, et cetera. Daarop moesten de teams steeds inspelen. Tenslotte gingen de deelnemers met de professionals in

gesprek over duurzaam ondernemen en aan het einde van de dag werd de Fair Business Award uitgereikt. Een zeer succesvolle dag, passend in het beeld van onze school en zijn curriculum. Dit soort projecten wil ik vaker organiseren. We zijn bezig daar voor de komende jaren structuur aan te geven. “De leerlingen waren eerst wat afwachtend, maar werden gaandeweg enthousiaster en competitiever. Iedereen wilde winnen. De volgende dag was die energie nog voelbaar, maar daarna ging men over tot de orde van de dag. Daarom wil ik continuïteit. Deze evenementen verdienen een vaste plek in het curriculum en ik zou er graag tweede- en derdejaars bij betrekken. Verder hoop ik op duurzaamheidsideeën die ook werkelijk bedrijfsmatig kunnen worden geïmplementeerd. Uitvoerbaarheid vind ik belangrijk. “In 2012 organiseren we weer een duurzaamheidsdag. Naast alles wat we doen in de bedrijfsvoering – fair trade, biologisch, streekproducten, enzovoorts – bezit dit concept zó veel potentie.”

31

31


Management van middelen

32


5 Management van middelen 5.1

Financieel Economische Zaken

Het Noorderpoort Businessmodel Het Noorderpoort businessmodel is ontwikkeld om de consequenties van verschillende (beleids)maatregelen te bekijken. Daarbij is het mogelijk om verschillende scenario’s door te rekenen, de risico’s te benoemen en het effect te bepalen voor de financiën op de langere termijn. De besluitvorming kan vervolgens plaatsvinden op deze geobjectiveerde informatie. De systematiek van de jaarrekening wordt in het model gevolgd. Vanaf 2012 wordt het businessmodel verder uitgebreid op schoolniveau en worden de verschillende scenario’s op het gebied van huisvesting doorgerekend.

Deelnemerszaken: doorontwikkeling aanen afwezigheidsregistratie De aan- en afwezigheidregistratie in PeopleSoft CS 9.0 is in 2011 verder doorontwikkeld. Dit heeft een aanzienlijke verbetering en toegevoegde waarde opgeleverd als het gaat om het registreren van aan- en afwezigheid, het sturen en verantwoorden, maar vooral voor het begeleiden van deelnemers en het monitoren en acteren op verzuim. Zoals hiernaast vermeld, is het ook mogelijk om via het programma Qlikview het invulgedrag van elke school/team/docent te volgen.

Verklaring omtrent gedrag In 2011 is de aanpak voor het inleveren van een verklaring omtrent gedrag (VOG) en de vergoeding van de kosten van een aanvraag VOG aangescherpt. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag geen belemmering vormt voor je (nieuwe) functie. Conform de CAO-BVE is een VOG verplicht voor iedereen die werkzaamheden verricht binnen het Noorderpoort. Dit geldt nu ook voor derden. Dat betekent dat voortaan ook uitzendkrachten, in-gedetacheerden, ingeleende derden (KvK/VAR), vrijwilligers en stagiaires een VOG aanleveren

5.2

Risicomanagement

Naast het al bestaande risicomanagement op Noorderpoortniveau, is in 2011 een pilot gestart met risicomanagement in de scholen. De onderwerpen van risicomanagement sloten aan op de onderwerpen uit het managementcontract tussen het CvB en de schooldirecteur en het hiervan afgeleide schoolprofiel. Daarnaast is aansluiting gezocht bij de vier-, acht- en twaalfmaandrapportages, waardoor risicomanagement op een natuurlijke wijze wordt ingebed in de reguliere planning & control cyclus van het Noorderpoort. De sco-

res van de risicomodellen per school worden opgeteld, wat leidt tot een geconsolideerd beeld van de interne risico’s van de scholen van het Noorderpoort. Op basis hiervan is het risicomodel van de commissie Don ingevuld. Voorbeelden van risico’s zijn een aangepast arrangement van de Inspectie voor een specifieke opleiding of de gevolgen van de recessie voor de beschikbaarheid van stage- en leerwerkplekken. In de bilaterale gesprekken tussen het CvB en de schooldirecteuren worden concrete afspraken gemaakt om de risico’s te beheersen. Met ingang van 2012 zal de uitrol van risicomanagement ook naar de stafdiensten plaatsvinden en wordt er een omgevingsscan uitgewerkt voor het in kaart brengen van de externe risico’s. Het is de bedoeling dat risicomanagement vanaf 2012 volledig is ingebed binnen het Noorderpoort en dat bij de jaarrekening 2012 de koppeling wordt gemaakt tussen risicomanagement en het weerstandsvermogen.

5.3

Managementinformatie

Project Informatieportals De verstrekking van relevante informatie voor sturing en verantwoording is in 2011 aanzienlijk verbeterd door het realiseren van een informatieportal. Via het programma Qlikview is het mogelijk om informatie vanuit PeopleSoft op een eenvoudige manier in te zien. Hierbij worden niet alleen de resultaten getoond, maar kunnen ook processen worden gevolgd en zijn uitgebreide analyses mogelijk. Dit kan tot op het laagst noodzakelijke niveau (bv per deelnemer) en op zo frequent mogelijke basis (bv dagelijks). Voorbeelden van thema’s die binnen Qlikview inzichtelijk zijn voor het management en de medewerkers in de teams/scholen, zijn: aan- en afwezigheid en VSV cijfers.

5.4

Huisvesting

Voor de periode 2010-2015 is er een huisvestingsplan vastgesteld waarin de huisvestingstrategie van het Noorderpoort is opgenomen. Het plan bevat huisvestingsprojecten waarmee de kwaliteit van de leeromgeving en kansen op onderwijsinnovatie toenemen, maar ook de efficiency van onderwijshuisvesting wordt verbeterd. Het verwachte ruimteoverschot (gevolgen van krimp en lagere bekostiging) wordt sterk teruggebracht. Op de volgende pagina wordt de stand van zaken weergegeven van de huisvestingsprojecten in 2011.

33


Het nieuwe gebouw van de school voor zeevaart, energie- en productietechnologie wordt het centrum van het nieuwe technisch-maritieme domein in de Eemsdelta-regio en verder.

Nieuwbouw Delfzijl

Nieuwbouw sportcentrum Groningen

Voor de start van de bouw van de school voor zeevaart, energie- en productietechnologie (ZEP) in juli 2011, heeft er een aanbestedingstraject plaatsgevonden waarbij het Bouwbedrijf BAM en installatiebedrijf BAM de aanbesteding hebben gewonnen. Het is de bedoeling dat het gebouw in Delfzijl in juni 2012 wordt opgeleverd en dat de lessen hier vanaf september 2012 kunnen starten. Het nieuwe gebouw wordt het centrum van het nieuwe technisch-maritieme domein (met energie als middelpunt) in de Eemsdelta-regio en verder. Het centrum krijgt een grensoverschrijdend karakter in de directe samenwerking met de verschillende partners op de regionale en (inter)nationale arbeidsmarkt.

In 2011 zijn meerdere gesprekken gevoerd met het college van B&W van de gemeente Groningen over de ambitie voor een sportlocatie in de locatie Europapark te Groningen. Het college van B&W is een intern onderzoek gestart naar de haalbaarheid hiervan. Medio 2012 zal duidelijkheid ontstaan over eventuele cofinanciering van de gemeente en kunnen verdere stappen worden gezet.

Nieuwbouw Stadskanaal In het kader van de Europese selectie van de Architect hebben in juni 2011 vijf architectenbureaus een Voorlopig ontwerp (structuurschets) mogen indienen. Architectenbureau Mecanoo heeft de Europese aanbesteding gewonnen. In het voorjaar van 2012 zal, op basis van het definitieve ontwerp en de bijbehorende bestekken, een Europese selectie worden gestart voor de bouwer en de installateur van het nieuwe gebouw. De start van de nieuwbouw zal in september 2012 plaatsvinden. Voor de nieuwbouw in Stadskanaal wordt nauwe samenwerking gezocht met het regionale bedrijfsleven. Door deze partnerships kunnen leerlingen straks onderwijs volgen in een contextrijke leeromgeving met reële praktijkopdrachten en wordt tevens de samenwerking tussen de docenten en het bedrijfsleven geïntensiveerd. Het nieuwe schoolgebouw zal in het voorjaar van 2014 worden opgeleverd. Nieuwbouw in Stadskanaal

34

Techniek Groningen Door de voorgenomen sluiting van de locatie Pop Dijkemaweg te Groningen en de uitruil van opleidingen met het Alfa-college zijn voor de huisvesting van de m.n. techniekopleidingen van het Noorderpoort in de stad Groningen verschillende scenario’s verkend. Dit heeft enerzijds geresulteerd in de keuze voor de huisvesting van de opleidingen Automotive en Transport en Logistiek in nieuwbouw op het Europapark te Groningen. In 2011 hebben o.a. de onderhandelingen over de grondaankoop plaatsgevonden. In de loop van 2012 zal de grond worden gekocht en wordt er een architect geselecteerd voor het maken van het ontwerp. Daarnaast is er gekozen voor een school voor de opleidingen Engineering en ICT in combinatie met het Facilitair Bedrijf en ICT bedrijf op de Muntinglaan in Groningen. Hiervoor wordt deze locatie heringericht/ gerenoveerd. In afwachting van de herhuisvesting op de Muntinglaan zullen de ICT opleidingen tijdelijk op de locatie Diamantlaan in Groningen worden geconcentreerd.


Kleinere huisvestingsprojecten in 2011

• • •

Ten gevolge van een stijging van het aantal leerlingen in de Gezondheidszorg zijn op de locatie Verlengde Visserstraat in Groningen 10 extra lokalen gerealiseerd. De locatie Melisseweg in Groningen is heringericht i.v.m. een stijging van het aantal leerlingen van de militaire (VeVa) opleidingen. Na de overdracht van de VO leerlingen in Appingedam is de locatie Opwierderweg 65 verkocht. Het voorste gedeelte van de Verzetstrijderslaan 2 is verkocht aan de Gemeente Groningen.

5.5

Marketing en Communicatie

Ontwikkeling en implementatie van de Portal Vanaf oktober 2010 is er binnen het Noorderpoort een portal (Kompas genaamd) gelanceerd die het vertrekpunt vormt voor alle informatie die medewerkers nodig hebben om hun werk te kunnen doen. De portal geeft bijvoorbeeld toegang tot nieuws, organisatie-informatie en biedt de mogelijkheid om in teamverband documenten te delen (‘teamsites’) of een eigen ruimte in te richten (‘mijn site’). Per school/dienst zijn informatie-eigenaren aangewezen die rechten hebben gekregen om de eigen informatie te beheren en te publiceren op het intranet. Hiervoor heeft de dienst M&C een scholing verzorgd waarin aandacht is besteed aan het werken met het programma SharePoint en het schrijven van teksten aan de hand van specifieke richtlijnen voor webteksten. Hierdoor wordt het intranet met steeds meer informatie gevuld. Voor 2012 staat o.a. een verdere uitrol van de ‘teamsites’ gepland.

‘Startpunt voor je toekomst’

Wat vind ik leuk? Welke keuze ga ik maken? Waar ben ik goed in? Hoe ga ik me aanmelden?

Sinds 2009 heeft M&C met de introductie van de jongerensite www.startpuntvoorjetoekomst.nl online (database)marketing geïntroduceerd. Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk om de communicatie en relatiebeheer met potentiële leerlingen te optimaliseren en hun vanuit de database een uitnodiging te sturen voor o.a. de voorlichtingsbijeenkomsten van het Noorderpoort. Voor het wervingsseizoen 2011/2012 is er een verbeterde versie van ‘startpuntvoorjetoekomst’ gelanceerd, die studenten en decanen mogelijkheden biedt om het studiekeuzeproces nog effectiever en intensiever te begeleiden. Toekomstige deelnemers kunnen op ‘startpuntvoorjetoekomst 2.0’ een eigen account aanmaken en zich o.a. via interesse- en competentietesten orienteren op een mbo-opleiding bij het Noorderpoort. Op de nieuwe site wordt de inzet van social media in marketing, communicatie en relatiebeheer nadrukkelijk doorgetrokken, evenals de verdere integratie van offline en online wervingsactiviteiten.

Social Media Naast bovenstaand voorbeeld heeft het Noorderpoort op meerdere vlakken social media ingezet om naamsbekendheid, binding en relatie met relevante stakeholders te vergroten. Een voorbeeld hiervan is een QR-code achterop de opleidingsbrochures van 2011-2012. Ook heeft het Noorderpoort als één van de 7 ROC’s via social media meegedaan aan de imago campagne ‘Dit is MBO’ van de MBO Raad.

35


Via het ICT Masterplan wil het Noorderpoort het onderwijs effectiever en attractiever maken met inzet van moderne digitale middelen.

Om verder na te denken over een duidelijke visie en beleidskaders op het gebied van social media is er in juli 2011 een paneldiscussie door M&C georganiseerd. Verder zijn er richtlijnen voor het gebruik van social media voorgesteld. De richtlijnen hebben tot doel om medewerkers en deelnemers bewust te maken van de impact die social media hebben en te wijzen op de risico’s die kleven aan ondoordacht gebruik.

Zomerbereikbaarheid In de zomervakantieperiode 2011 was het Bestuursbureau in Groningen geopend voor iedereen die nog op zoek was naar een opleiding bij het Noorderpoort. De zomerbezetting is in opdracht van het CvB georganiseerd door de dienst M&C in samenwerking met Cursisten Dienstverlening. De zomerbereikbaarheid 2011 heeft in totaal meer dan 2.000 telefoongesprekken met toekomstige deelnemers, hun ouders en zittende deelnemers opgeleverd en een kleine 600 nieuwe deelnemeraanmeldingen. Voor 2012 wordt het project en de late deelnemersinstroom geëvalueerd. Verder zijn er eind 2011 afspraken gemaakt met de ROC’s/AOC’s in Groningen en Drenthe over hoe om te gaan met de late aanmeldingen. Er is o.a. een gezamenlijke deadline van 1 juni afgesproken voor nieuwe aanmelders voor het mbo.

5.6

ICT

Uitrol ICT Masterplan 2009-2012 Via het ICT Masterplan wil het Noorderpoort het onderwijs effectiever en attractiever maken met inzet van moderne digitale middelen. In 2011 heeft de uitwerking van deze plannen verder vorm gekregen. Allereerst zijn de hardware en de ICT-diensten ten behoeve van de uitvoering van het Masterplan aanbesteed. Verder zijn er diverse projecten uitgevoerd:

Do-IT (Docenten ondersteuning met ICT) Het project Do IT combineert de introductie van nieuwe middelen, zoals laptops en draadloze verbindingen, met ondersteuning aan docenten om deze middelen toe te kunnen passen in het onderwijs. Als basis voor dit project hebben alle scholen in 2011 hun ambitieplannen ten aanzien van de inzet van digitale leermiddelen (bijvoorbeeld laptops en digiborden) ingeleverd. Verder zijn er bij de dienst ICT drie Relatiebeheerders aangewezen, zodat elke school een eigen aanspreekpunt heeft met wie wensen en aandachtspunten kunnen worden besproken.

Snellere dataverbindingen Het Eduglasproject is afgerond en alle locaties, die daarvoor in aanmerking kwamen, zijn voorzien van snellere dataverbindingen.

Het ‘groene netwerk’ Er is nieuwe apparatuur opgebouwd op het TCN telehouse in Groningen. Vanaf die locatie draait een flink aantal servers die o.a. zorgen voor de mogelijkheid tot printen of het maken van back-ups. Dit netwerk is opgebouwd naast het oude (rode) netwerk dat op 1 augustus 2012 wordt stilgezet.

Modern Applicatielandschap Om het bovengenoemde rode netwerk op 1 augustus 2012 uit te kunnen zetten zullen de applicaties die nu op het oude (rode) netwerk draaien beschikbaar moeten zijn voor het nieuwe groene netwerk. Via het project Modern Applicatielandschap worden de huidige onderwijsapplicaties geïnventariseerd en wordt per applicatie bekeken wat ermee gaat gebeuren. De applicaties worden straks centraal beheerd.

36


Uitrol laptops/desktops De uitrol van laptops op de scholen is succesvol afgerond. Iedere school heeft minimaal een dagdeel bezoek gekregen van de Dienst ICT waarbij de laptops zijn uitgereikt aan de docenten. Tevens is tijdens het uitreiken van de laptops een introductie gegeven in het gebruik en didactiek van ICT middelen.

Wifi Vanaf mei 2011 zijn alle scholen voorzien van een draadloos netwerk dat geheel volgens de wensen van de scholen is ingemeten. Hierdoor wordt zowel de medewerkers als de deelnemers van het Noorderpoort de mogelijkheid geboden om draadloos op hun laptop te werken.

5.7

Facilitair Bedrijf (FAB)

Uit een extern onderzoek bij de stafdienst FAB is naar voren gekomen dat er veel onduidelijkheid bestond tussen de aanbieder (FAB) en de afnemers (scholen) en tussen FAB en de afdeling Inkoop en het projectbureau Huisvesting. Op basis van de aanbevelingen uit het onderzoek is er een voorstel gemaakt voor aanpassing van de organisatie- en communicatiestructuur en de ontwikkeling van een aantal facilitaire instrumenten. Er is gekozen om de kwaliteit te verbeteren door een ontwikkeltraject uit te voeren met de bestaande medewerkers. Er is gestart met de invoering van een nieuwe organisatiestructuur, waarna projectgroepen invulling gaan geven aan de ontwikkeling van de betreffende afdeling en de noodzakelijke facilitaire instrumenten.

Draadloos netwerk voor alle medewerkers en deelnemers

37


Competentiegericht beroepsonderwijs

38


6 Management van processen 6.1

Opleidingsaanbod

Kwalificatiestructuur MBO In 2011 is in de mbo-scholen door de onderwijsteams invulling en uitvoering gegeven aan de realisatie van competentiegericht beroepsonderwijs waarbij het onderwijs en examinering zijn doorontwikkeld voor de hogere leerjaren. Op het gebied van examinering betekent dit bijvoorbeeld dat er geïntegreerd beoordeeld wordt, in de beroepspraktijk of in praktijksimulaties. Het gaat daarbij om de samenhang tussen kennis, vaardigheden, inzicht en houding. In het voortraject vinden er kennis- en vaardigheidstoetsen plaats. Met ingang van augustus 2011 zijn alle startende mbo-beroepsopleidingen gebaseerd op de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Verder is in 2011 invulling gegeven aan taal- en rekenonderwijs in alle mbo opleidingen volgens de referentieniveaus die sinds augustus 2010 gelden (zie ook toelichting Taal & Rekenen pagina 19 en 20).

Jong Leren Ondernemen Jong Leren Ondernemen (JLO) is een nieuw samenwerkingsverband voor ‘ondernemend leren’, waarbij o.a. het Alfa-college, het AOC Terra, het Menso Alting College, het Noorderpoort en de Hanzehogeschool betrokken zijn. Het doel van het project is om de ondernemingszin en (toekomstig) ondernemerschap van mbo ‘ers in de regio te stimuleren en verbeteren. Eind 2011 is een eerste Denktanksessie van het JLO netwerk georganiseerd waarbij docenten, teammanagers, ondernemers en werkgroepleden informatie hebben uitgewisseld over de huidige stand van zaken op het gebied van ondernemerschap binnen het onderwijs en over het ‘ondernemend leren’. Naast de Denktanksessies worden er Train-deTrainer bijeenkomsten georganiseerd. Via dit programma kunnen managers en docenten zich o.a. ontwikkelen in de didactiek van het ‘ondernemend leren’, waarbij het gaat om leren door doen en reflectie. Andere voorbeelden van activiteiten binnen het Noorderpoort op het gebied van ondernemingschap zijn de ondernemersacademie en ‘business companies’ waarbij een groep studenten gedurende een jaar, een dagdeel per week een eigen onderneming runt.

Beëindiging samenwerking RSG De Borgen Op basis van het geringe aantal deelnemers, verdeeld over twee leerjaren en twee crebo-codes heeft het CvB besloten om met ingang van 1 augustus 2011 geen nieuwe instroom voor de opleidingen Zorghulp BOL en Helpende Zorg & Welzijn BOL toe te laten bij RSG De Borgen. De zittende deelnemers krijgen de kans om, conform de onderwijsovereenkomst, de opleiding binnen de RSG De Borgen af te ronden.

NoorderSport Het Noorderpoort heeft zich in 2009 verbonden aan de doelstelling ‘5% van de onderwijstijd bewegen en sport voor alle deelnemers in 2012’. De eerste twee jaren van het pilotproject waren vooral gericht op het creëren van draagvlak, het ontwikkelen van visie en beleid en het opstellen van plannen voor implementatie binnen de deelnemende scholen. De projectgroep NoorderSport ondersteunt de scholen bij de realisatie van hun plannen. In november 2011 is de daadwerkelijke uitvoering begonnen. De afdelingen waar extra sport wordt aangeboden zijn de school voor commerciële dienstverlening, de school voor gezondheidszorg en welzijn en de school voor zakelijke dienstverlening. Er worden veel innovatieve sporten aangeboden zoals freerunning, dans en snowboarden. Daarbij is er sprake van een unieke samenwerking tussen mbo en hbo. Veertien enthousiaste ALO-studenten verzorgen de verschillende sportlessen, waarbij ze van vanuit het Noorderpoort en vanuit de Hanzehogeschool Groningen worden ondersteund. Door gebrek aan accommodatie wordt de 5%-norm nog niet op alle locaties gehaald. Er is echter wel een mooie basis gelegd voor meer sport op het mbo.

6.2

Onderwijsproces

Vroegtijdig Schoolverlaten (VSV) VSV-projecten In toenemende mate is de afgelopen jaren aandacht besteed en inzet gedaan om te voorkomen dat leerlingen voortijdig de opleiding verlaten. Het Noorderpoort neemt deel aan het convenant ‘Voortijdig School Verlaten’ (VSV). Verder volgen we de redenen van leerlingen om voortijdig te stoppen met een opleiding. Het blijkt dat een ‘verkeerde opleidingskeuze’ de belangrijkste uitstroomreden is. Het Noorderpoort richt zich daarom op een gerichte en preventieve signalering en de inzet van leerlingbegeleiding ter voorkoming van voortijdige uitval. Dit is opgenomen in de visie op begeleiding (zie ook hoofdstuk 3.1). Het convenant ‘Voortijdig School Verlaten’ werd in 2008 ondertekend door het Ministerie van OCW en de RMC contactgemeenten, mbo- instellingen en VO-scholen in onze regio. In de provincie Groningen zijn er in totaal 13 VSV-projecten uitgevoerd waarbij vmbo- en mbo-scholen plus de gemeenten en RMC’s samenwerken. Het doel van de projecten is het voorkomen van schooluitval. De maatregelen zijn preventief en gericht op:

39


De kracht van het programma zit voornamelijk in het volgen van praktijksimulaties op de mbo-scholen, zodat leerlingen ervaren wat een mogelijk toekomstig beroep inhoudt.

• Aanpakken bij de bron; • Creëren van een soepele overgang tussen schooltypen; • Leerlingen bij de les houden; • De praktijk als leermeester. Een voorbeeld van een VSV-programma dat al jaren door het Noorderpoort wordt uitgevoerd, is LOEKS. LOEKS LOEKS is een methodiek voor een integraal loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleidingsprogramma voor leerlingen uit klas 3 van de Theoretische Leerweg vmbo. In 2011 hebben hier in totaal 14 scholen aan mee gewerkt en zijn er 390 jongeren bij betrokken. De kracht van het programma zit voornamelijk in het volgen van praktijksimulaties op de mbo-scholen, zodat leerlingen ervaren wat een mogelijk toekomstig beroep inhoudt. Vanaf het schooljaar 2011-2012 wordt er gewerkt met nieuw ontwikkeld competentiegericht lesmateriaal. Evenals in 2010 zijn in 2011 twee ontmoetingsmiddagen georganiseerd voor de vmbo-mentoren en mbo-docenten om wederzijds feedback te geven en zodoende de kwaliteit van LOEKS te verbeteren. Hieruit bleek dat de vmbo’s in het algemeen erg te spreken zijn over de invulling van de simulatiemiddagen, maar dat meer afstemming tussen de voorbereiding op de vmbo-scholen en de invulling van de simulaties het programma ten goede zou komen. Bruikbare voorstellen in deze richting worden uitgewerkt.

naar werk. Vanuit de Plusvoorziening Groningen zijn in de drie RMC-regio’s vier pilotprojecten gestart waaronder Rebound en Kamers met Kansen.

Evaluatieonderzoek Plusvoorziening en VSVbeleid In december 2011 is het verslag van het evaluatieonderzoek naar de Plusvoorziening en het VSV-beleid in de provincie Groningen verschenen. Dit onderzoek is in de periode van januari tot november 2011 uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen en het Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning. Er zijn verschillende adviezen gegeven om schooluitval te voorkomen (het volledige rapport is na te lezen op www.vsvgroningen.nl). Deze adviezen worden vertaald naar acties voor de toekomst om nog meer jongeren ‘binnenboord’ te houden.

VSV-cijfers Hieronder wordt een overzicht gegeven van de VSVcijfers van het VO en het MBO. De landelijke definitie van VSV betreft voortijdige uitstroom van leerlingen tot 23 jaar, zonder startkwalificatie, ingeschreven op 1 oktober en niet meer ingeschreven bij een onderwijsinstelling op 1 oktober een jaar later.

Toelichting VSV-cijfers VO Omdat het VO Appingedam in 2011 is overgedragen aan het Fivelcollege, zijn de historische cijfers van het Noorderpoort-VO hierop aangepast. In het cursusjaar 2010-2011 is het VSV cijfer gestegen t.o.v. vorige jaren en zelfs boven de 0-meting uitgekomen. Dit heeft te maken

Naast de doorlopende VSV-activiteiten zijn er Plusvoorzieningen gevormd voor overbelaste jongeren. Een Plusvoorziening bestaat uit een combinatieprogramma van zorg en hulpverlening, onderwijs en toeleiding

Vroegtijdig School Verlaten (VSV) cijfers Noorderpoort 2005-2011: VO cijfers Jaar

Aantal Noorderpoort

Percentage Noorderpoort

Landelijk aantal

Landelijk percentage

2005-2006 (def)

52

2,8 %

15.219

1,7 %

2006-2007 (def)

50

2,7 %

13.986

1,5 %

2007-2008 (def)

39

2,2 %

11.792

1,3 %

2008-2009 (def)

37

2,1 %

10.138

1,1 %

2009 -2010 (def)

28

1,7 %

8.983

1,0 %

2010 -2011 (voorlopig)

57

3,5 %

8.941

1,0 %

VSV VO Noorderpoort en landelijk 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0

Percentage Noorderpoort Landelijk percentage 2005-2006

40

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011


Vroegtijdig School Verlaten (VSV) cijfers Noorderpoort 2005-2011: MBO cijfers Jaar

Aantal Noorderpoort

Percentage Noorderpoort

Landelijk aantal

Landelijk percentage

2005-2006 (def)

917

8,7 %

36.274

9,3 %

2006-2007 (def)

890

8,4 %

35.913

9,0 %

2007-2008 (def)

907

8,5 %

33.917

8,5 %

2008-2009 (def)

842

8,0 %

30.735

7,8 %

2009-2010 (def)

816

7,8 %

29.664

7,5 %

2010-2011 (voorlopig)

711

6,8 %

28.566

7,2 %

VSV MBO Noorderpoort en landelijk 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0

Percentage Noorderpoort Landelijk percentage 2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

met een groep van 30 alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA) en internationale schakelklas (ISK) leerlingen die meetellen als VSV. Zonder deze groep zou het VSV percentage bij VO 1,7% bedragen en daarmee op hetzelfde niveau als in 2009-2010 uitkomen. In de nieuwe convenantsperiode zal deze groep geen VSV-er meer zijn. Het VSV percentage is hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat heeft te maken met het feit dat ons VO veel vmbo-leerlingen telt. Daarnaast is het VSV percentage in het laatste jaar dus aanzienlijk gestegen door de AMA/ISK groep. Nadere vergelijking per leerweg tussen de Noorderpoorten landelijke cijfers laat zien dat: 1. Leerjaar 1-2 en Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) 1-2 boven het landelijk gemiddelde ligt. 2. VMBO LWOO leerjaren 3 en 4 onder het landelijk gemiddelde ligt. 3. VMBO leerjaren 3 en 4 boven het landelijk gemiddelde ligt. 4. Havo boven en VWO onder het landelijk gemiddelde ligt.

Toelichting VSV- cijfers MBO Het mbo is in de 0-meting (2005-2006) onder het landelijke percentage gestart. In de jaren 2006 - 2008 is het Noorderpoort onder of gelijk aan het landelijke VSV percentage gebleven. Vanaf 2008 t/m 2010 bleef het Noorderpoort achter bij de landelijke cijfers. Bij de voorlopige cijfers 2010-2011 heeft het Noorderpoort weer een

2009-2010

2010-2011

goede prestatie geleverd: 0,4% onder het landelijk gemiddelde. Nadere vergelijking per leerweg laat zien dat: 1. BBL niveau 4 boven het landelijk gemiddelde ligt. 2. BBL niveau 1, 2 en 3 onder het landelijk gemiddelde liggen. 3. Alle BOL niveaus onder het landelijk gemiddelde liggen.

Betaalde leerbanen in het Noorderpoort Mede in het kader van de afspraken binnen de Provincie Groningen m.b.t. het oprichten van een publieke GOA (Gemeenschappelijke Opleidingsactiviteit) heeft het CvB in 2010 het initiatief genomen om 20 betaalde leerbanen te creëren voor deelnemers die op één van onze locaties op niveau 1 en 2 een BBL-opleiding volgen of willen volgen. Het Noorderpoort wil hiermee een voorbeeldfunctie vervullen voor andere grotere instellingen in de provincie als het gaat om de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. In 2011 zijn de resultaten van dit project geëvalueerd. Hieruit bleek o.a. dat op 1 april 2011 14 banen zijn gerealiseerd binnen het Noorderpoort, waarvan 7 worden ingevuld door deelnemers met een WAJONG-uitkering. Voor het schooljaar 2011-2012 is besloten het aantal leerbanen bij te stellen naar 16, waarvan 8 reguliere banen en 8 voor jongeren met een arbeidshandicap. De leerbanen bij het Noorderpoort blijven in eerste instantie bedoeld als doorstroombaan naar een reguliere baan elders.

41


Leerlingbegeleidingsysteem

(Internationale) projecten

In 2010 is het Noorderpoort gestart met de selectie en implementatie van een Leerlingbegeleidingsysteem (LBS). Met behulp van het LBS is het mogelijk om alle relevante informatie van een leerling op één plek vast te leggen. Hierdoor kan de ontwikkeling van de leerling goed gemonitord worden door bijvoorbeeld docenten, studieloopbaan- of tweedelijnbegeleiders. Ook leerlingen krijgen in de toekomst inzicht in de voortgang van hun opleidingstraject. 2011 stond voornamelijk in het teken van de implementatie en de uitvoering van pilots op de scholen. In mei startten teams van 4 scholen met het gebruik van 3 modulen van het LBS: begeleiden, resultatenbeheer van de voortgang en het ontwikkelingsportfolio. Elke school heeft een schoolbeheerder LBS aangesteld en elk team een teambeheerder. De invoering leidt ook tot het gesprek binnen de teams over de onderwijsinrichting, de opbouw van de formatieve toetsing en de begeleiding van de leerlingen in relatie tot het LBS. Eind 2011 hebben in totaal meer dan 30 teams van 10 scholen trainingen gevolgd over het gebruik van het LBS en waren er ruim 5.000 leerlingen in het systeem opgenomen. Het is de bedoeling dat alle eerstejaars leerlingen met ingang van het schooljaar 2013-2014 worden begeleid vanuit deze applicatie.

Vanuit het Coördinatiepunt Projecten worden scholen ondersteund bij het aanvragen van subsidies ten behoeve van onderwijsinnovaties, extra activiteiten en experimenten. Hieronder worden de belangrijkste activiteiten uit 2011 weergegeven.

Digitale didactiek In het kader van het masterplan ICT en het onderwijsbeleidskader beroepsgericht onderwijs ‘Onderwijs als begeleidingsmodel’ zet het Noorderpoort sinds mei 2011, gedurende 2 jaar, 11 ambassadeurs digitale didactiek in op de scholen. De ambassadeurs hebben o.a. een vijfdaagse Train de trainer-opleiding van Kennisnet gevolgd. Zij hebben per persoon een dag per week om docenten en teams te trainen, te inspireren en te begeleiden bij de ontwikkeling en toepassing van digitaal leermateriaal en gebruik van digitale toepassingen in het onderwijs.

42

Internationaal contactseminar Van 2 t/m 5 november 2011 vond in Groningen het succesvolle 4-daagse contactseminar van het Nationaal Agentschap Leonardo en het Noorderpoort plaats met ruim 80 deelnemers uit 22 Europese landen. Doel van dit seminar is mensen uit heel Europa samen te brengen rond een bepaald thema en nieuwe projectvoorstellen te genereren voor de Call 2012 van het Leonardo da Vinci programma. Dit jaar was het thema de kwaliteit van de docent in het mbo en kwaliteitszorg. Leerlingen van het Noorderpoort hadden een grote rol bij de voorbereiding voor het seminar. Zo hebben zij alle communicatie, heerlijke hapjes en geweldige optredens als “energizers” verzorgd. Het was in Europa de eerste keer dat een contactseminar samen met een ROC werd georganiseerd en omdat het zo goed geslaagd is, wordt het idee nu door meerdere landen overgenomen en ook in Brussel aanbevolen.


Project Connection to Care and Career (C2CC) Eind 2011 heeft de eindconferentie van het project C2CC met gasten en deelnemers uit Finland, Litouwen, Duitsland en (Noord) Nederland plaatsgevonden. Het project heeft ruim 2 jaar geduurd en is vooral op de school voor beroepsonderwijs in Appingedam uitgevoerd samen met de ISD Noord Oost (Intergemeentelijke Sociale Dienst), CMO (Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling te Groningen) en andere betrokken partijen zoals het RMC (Regionaal Meld Centrum schoolverzuim). De doelgroep bestaat uit leerlingen die dreigen uit te vallen. Tijdens de conferentie zijn methoden en instrumenten gepresenteerd om uitval te voorkomen en de samenwerking met partners in de regio op dit terrein te verbeteren. Door het Nationaal Agentschap Leonardo da Vinci, onderdeel van het Europese subsidieprogramma Leven Lang Leren 2007-2013, is het project goed beoordeeld met een 8,5.

Certificate for Mobility in het kader van internationale docenten- en studentenmobiliteit Het coördinatiepunt projecten van het Noorderpoort heeft van het Internationale Bureau van CINOP, Leonardo da Vinci, het Certificate for Mobility uitgereikt gekregen. Een soort Michelinster voor de bewezen kwaliteit en beleid rondom Internationalisering, internationale mobiliteit en Europesering van het Noorderpoort mbo-onderwijs. In totaal hebben slechts acht ROC’s/AOC’s en kennisinstellingen deze onderscheiding. Naast de eer betekent het voor de komende drie jaar een vast bedrag voor internationale mobiliteit en stages voor docenten, management en studenten. Daarnaast kunnen de subsidie-aanvragen nu sterk verkort worden aangevraagd en verantwoord.

Project Kracht Kennis en Kunde Het Noorderpoort heeft vanuit het Europees Integratie Fonds subsidie gekregen waarmee 7 cursussen ‘Kracht door Kennis en Kunde’ (K3) worden verzorgd door Educatie. Zo’n 100 deelnemers/inburgeraars nemen deel aan het project dat zich vooral richt op zelfreflectie en inzicht en op de bewustwording van eigen mogelijkheden en beperkingen waardoor de deelnemers een betere keuze maken voor het participeren, leven en werken in Nederland. Het project loopt tot juni 2012.

Vocational Training Wind Technician in het kader van innovatieve internationale plannen Het internationale project VET-Wind (Vocational Education and Training for Wind Technicians) is goedgekeurd. Vanuit het Noorderpoort is de school voor zeevaart, energie en productietechnologie in Delfzijl een belangrijke partner. Dit sluit goed aan bij de ontwikkelingen in Noord Nederland, o.a. in de Eemshaven. Het tweejarige project wil kennis en ervaring uitwisselen rond de opleiding en training van technici in de onshore en offshore windenergie: nieuwe beroepen, die vragen om nieuwe kwalificaties voor mbo-leerlingen en werkenden. Ook wordt nieuw lesmateriaal ontwikkeld en is er aandacht voor de bijscholing van docenten.

43


7 Waardering Medewerkers 7.1

Medewerkeronderzoek 2010

Eind 2010 konden de medewerkers van het Noorderpoort meedoen aan het tweejaarlijkse Medewerkeronderzoek (MO). Hieruit bleek o.a. dat de algemene tevredenheid was gestegen van een 5,2 in 2008 naar een 6,7 in 2010. De resultaten van het MO zijn in het jaarverslag van 2010 opgenomen. In 2011 konden de teams aan de slag om de resultaten om te zetten in vervolgacties en verbeteringen. Een jaar na het onderzoek heeft de werkgroep MO vanuit verschillende invalshoeken bekeken wat er met de uitkomsten van het onderzoek is gebeurd. Deze evaluatie bestond o.a. uit de bevindingen van P&O, een scan van de school- en teamplannen en de uitkomsten van de bilaterale gesprekken tussen het CvB en de schooldirecteuren. Dit leverde het algehele beeld op dat de uitkomsten van het MO wel gedeeld zijn in de teams, maar dat concrete vervolgacties veelal zijn uitgebleven. Dit aspect nemen we mee in de voorbereidingen van het volgende MO. Deze staat gepland voor eind 2012/begin 2013. We volgen hierbij de ontwikkelingen ten aanzien van het landelijke Medewerkeronderzoek vanuit het Ministerie van OCW.

44


8 Waardering Deelnemers 8.1

Resultaten Deelnemerstevredenheidsonderzoek 2011

Het Deelnemer-/ leerlingtevredenheidsonderzoek (DTO) wordt binnen het Noorderpoort gehouden om een beeld te krijgen over de tevredenheid van de leerlingen. In totaal heeft in 2011 55 % van de mbo’ers en zo’n 87 % van de VO’ers hun mening gegeven over onderwerpen als onderwijsleerprocessen, stagebegeleiding en examinering. Hieronder worden op hoofdlijnen de resultaten weergegeven van 2011 in vergelijking tot 2010 en 2009.

Resultaten MBO De deelnemers van het mbo konden van 10 januari t/m 11 maart 2011 de vragenlijst van het deelnemertevredenheidsonderzoek invullen via de ROC spiegel. In onderstaande tabel zijn de scores per rubriek te vinden. Uit onderstaande tabel komen de volgende punten naar voren:

• De mbo’ers hebben in 2011 de volgende items het hoogst gewaardeerd: • de omgang met deelnemers (gemiddeld cijfer 6,8); • de rechtsbescherming van de deelnemer (gemiddeld cijfer 6,7); • het rapportcijfer voor de opleiding (gemiddeld cijfer 6,7); • medewerkers (gemiddeld cijfer 6,7). De bovenste drie punten scoorden ook in 2010 en 2009 het hoogst. • Over het algemeen scoren de meeste onderwerpen (iets) hoger dan 2010. Uitzondering hierop zijn: • trajectbegeleiding (5,7; met 0,1 gedaald t.o.v. 2010); • rapportcijfer school (6,3; met 0,1 gedaald t.o.v. 2010).

Resultaten VO Voor het VO is de vragenlijst in de ROC spiegel midden februari 2011 afgesloten. De scores van zowel 2011 als de twee voorgaande jaren zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Deelnemerstevredenheidsonderzoek MBO

Leerlingtevredenheidsonderzoek VO

Rubrieken MBO

Rubrieken VO

BPV

Algemene vragen

6,2 6,0 6,2

Examinering

6,8 6,6 6,8

Onderwijsleerprocessen

6,5 6,3 6,4

Rechtsbescherming deelnemer

6,7 6,6 6,6

Studeerbaarheid programma

6,2 6,1 6,2

Trajectbegeleiding

6,7 6,7 6,8

Rapportcijfer school

6,3 6,4 6,4

Medewerkers

Noorderpoort 2010-2011 Noorderpoort 2009-2010 Noorderpoort 2008-2009

Stage- en beroepsvoorbereiding Pedagogisch handelen Didactisch handelen Zorg en begeleiding* Algemene tevredenheid

5,7 5,8 5,8

Rapportcijfer opleiding

Respons

Toets- en examenorganisatie

6,5 6,4 6,4

Omgang met deelnemers

6,4 6,6 6,5

Alle vragen Aantal respondenten

6,8 6,9 6,7 5,8 5,8 5,9 6,5 6,6 6,5 6,1 6,1 6,1 6,3* 6,4* 5,9 6,9 7,0 6,9 6,4 6,5 6,4 1.769 1.466 1.422

6,7 n.v.t. n.v.t. 55% 44% 46%

* Cijfer op basis van 3 extra vragen t.o.v. 2008 - 2009

Noorderpoort 2010-2011 Noorderpoort 2009-2010 Noorderpoort 2008-2009

45


VO-breed komt voor 2011 het volgende naar voren: • De VO-leerlingen hebben de volgende items het hoogst gewaardeerd: • Algemene tevredenheid (gemiddeld cijfer 6,9); • Toets- en examenorganisatie (gemiddeld cijfer 6,8). De bovenstaande punten scoorden ook in 2010 en 2009 het hoogst. • Stage- en beroepsvoorbereiding scoorde het laagst met een gemiddeld cijfer van een 5,8. Dit gold ook voor 2010. • Over het algemeen scoren de meeste onderwerpen gelijk of (iets) lager dan het jaar ervoor.

Resultaten Educatie In totaal hebben bijna 500 cursisten van Educatie meegedaan aan het DTO 2010-2011. De enquête is afgenomen in de periode januari/februari 2011. De uitkomsten zijn moeilijk te vergelijken met de resultaten van het mbo of het VO, omdat de vragen niet in rubrieken zijn onderverdeeld en er een andere schaal is gebruikt, namelijk een 5-puntsschaal. Uitzondering daarop zijn de vragen: ‘Dit rapportcijfer geef ik de lessen’ en ‘Dit rapportcijfer geef ik de school als geheel’. Deze vragen scoorden beiden gemiddeld een 7,6.

Vervolg De resultaten van de deelnemertevredenheidsonderzoeken zijn op Noorderpoort-, school- en teamniveau bekend gemaakt. Aan de hand van de uitkomsten kan worden gekeken waar het goed gaat en waar er verbeterd kan worden. De resultaten krijgen een dimensie als ze worden besproken met leerlingen en docenten in het team. Dit levert input voor verbeteracties die worden opgenomen in het teamplan. De ambitie van het Noorderpoort is een stijging van de tevredenheid van de leerling. Voor 2012 is besloten om deel te nemen aan het landelijke JOB-onderzoek (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs) en niet meer een eigen DTO te houden. In de praktijk bleken deze twee enquêtes tegelijkertijd niet goed te werken.

46

8.2

Toppers en uitblinkers

Winnaars Noorderpoort Jaarprijs Het Noorderpoort is trots op zijn leerlingen en wil dit graag laten blijken. Daarom reiken we één keer per jaar de Noorderpoortjaarprijs uit. In 2011 was de Noorderpoortjaarprijs echt een nek-aan-nekrace. En dat heeft geresulteerd in twee winnaars met een enorme drive: Emanuel Koba en Ilse Swiersema. Ilse ontving haar prijs voor haar initiatieven en de ambitie voor het ondernemerschap. Ze volgt de opleiding Zelfstandig Werkend Kok aan de school voor gastvrijheid en toerisme. Voor Emanuel, die opgroeide in Zuid-Soedan, gaf vooral het respect voor zijn doorzettingsvermogen de doorslag. Hij volgde hier, ondanks zijn niet altijd makkelijke leefomstandigheden, de één na de andere technische opleiding. Nu doet hij de opleiding Technicus Elektrische Bedrijfsinstallaties aan de school voor techniek, veiligheid en vakmanschap. Hierna wil hij verder studeren aan het hbo. De aanmoedigingsprijs was dit jaar voor Veronika Lutkova van de school voor (v)mbo Groningen-Zuid/ Zernike College. Jaarprijswinnaars Emanuel Koba en Ilse Swiersema


Leerlingen Leer Le erlli er ling gen en en docent docent beide winnaars do V Va kkan kk anje an jerW rWed ed dst s rijden VakkanjerWedstrijden In m maart aart aa r vonden von onde de en de de finales fin in nal ales e plaats van de Junior Vakkanje jerW je rWed rW ed dst s ri rijd jd den en 2 201 0111. V ijf vierdejaars v VakkanjerWedstrijden 2011. Vijf vmboleerlingen van van h het et N oord oo rd der erpoort uit Stadskanaal Noorderpoort e hoofdprijs h ofdp ho d ri dp rijs js gewonnen ggew ew won o nen bij de landelijke hebben de Vakkka kanj anjer erWe Weds dstr trrijijd. d. Ze hebben he Junior VakkanjerWedstrijd. de beste Super ge ebou eb bouwd wd onder ond der begeleiding bege Straatzuiger gebouwd van Jeroen doccent ent Techniek Te ech hniek aan de School voor Wever, hun docent beroep pso sond nder nd e wi er wijs Stadskanaal. SSta tad ta dskanaal. Het H gaat vooral om beroepsonderwijs samenw wer erke erke ken, n, o ove ve erl r eggen, veilig werken en goed samenwerken, overleggen, gereed dsscccha haap. p. Als Als prijs pri rijjs hebben heb ebbe ben be n ze ze een geheel verzorgde gereedschap. twee eeda ee daagse da daag se V VIP IP P-rrei eiss n na aar h het e T et ec tweedaagse VIP-reis naar Technik Museum in het Duittse Speyer Spe peye yerr gewonnen. gewo ge wonn nnen nn en.. Duitse Daar Da arna naas na astt iss Jeroen J ro Je roen en n Wever Wev e er benoemd benoe Daarnaast tot beste coach/ vakd va vakd k oc ocen entt van van de Junior Jun u io or Va V kkanj vakdocent Vakkanjers. Hiervoor ontving h j een hi een cheque ch heq e ue van van n €2.500,€2.5 500,- die hij h mag besteden aan hij onde on d rw de rwijis. Daarnaast D Daaarn naa aa mag hij zich nu ambassadeur van aast onderwijs. JJun un nio iorr Vakkanjers Vakkkan Va Vakk anjers noemen. de Junior

Winnaars Vakkanjerwedstrijden

Prijs beste idee van Groningen Tweedejaars leerlingen Marketing & Communicatie van de school voor commerciële dienstverlening hebben meegedaan aan een project met het doel om Groningen positief in het nieuws te brengen door middel van een creatief evenement op de Grote Markt. 14 leerlingenteams bedachten elk een evenement om bezoekers naar de Groninger binnenstad te lokken. De opdrachtgever was de Groningen City Club. Daarnaast coachten studenten van de Hogeschool Nederland de leerlingen en stonden diverse Groninger ondernemers klaar om hen te adviseren. Op 5 juli 2011 werd bekendgemaakt aan welk team de prijs voor Het Beste Idee van Groningen was toegekend. Uiteindelijk heeft ‘Cycle Event Groningen’ bestaande uit Niek de Jong, Milan Rutkowsky en Bram Visser gewonnen. Zij kwamen op het idee van een spinningmarathon. Het was een mooi project voor het beroepsonderwijs en de binnenstadondernemers, en qua creativiteit, vorm en inhoud was het niveau van de inzendingen geweldig!

Winnaars Het Beste Idee van Groningen

47


48


9 Waardering Maatschappij 9.1

Oudertevredenheidsonderzoek VO

Begin 2011 is het onderzoek naar oudertevredenheid bij de school voor (V)mbo Groningen-Zuid/ Zernike College en de school voor vwo/havo/vmbo Stadskanaal/ Musselkanaal afgesloten. De resultaten hiervan zijn reeds in het jaarverslag 2010 opgenomen. Begin 2012 hebben beide scholen wederom oudertevredenheidsenquêtes uitgezet en deze resultaten nemen we in het jaarverslag 2012 op.

9.2

De scores beneden de 70% bieden aanknopingspunten voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de aansluiting. Wat betreft de vakken Nederlands, Engels en rekenen in de mbo4 opleidingen kan de invoering van generieke eisen een belangrijke bijdrage leveren aan de gewenste kwaliteitsverbetering van de aansluiting. Meer tevredenheid over de voorlichting en de studiekeuzebegeleiding vraagt om verdere professionalisering van de loopbaanoriëntatie in het mbo.

Keuzegids MBO 2011

De Keuzegids MBO geeft per vakgebied een heldere uitleg over het complete aanbod, de inhoud en de perspectieven van de opleidingen. Ook wordt ingegaan op de kwaliteitsverschillen en is te zien waar de zwakste en vooral waar de sterkste opleidingen te vinden zijn. Niet alle opleidingen van het Noorderpoort zijn vermeld in de keuzegids MBO 2011, maar de meeste opleidingen die wel in de gids staan, zitten in het "voldoende" gebied, geen enkele opleiding was "onvoldoende". Over enkele opleidingen wordt wel gemeld dat de inspectie hier speciale aandacht voor heeft. Diverse opleidingen zitten in de landelijk top 5 op hun gebied en zelfs één opleiding is de beste van het land!

9.3

Resultaten aansluitingsmonitor 2010-2011

Tweejaarlijks ontvangt het Noorderpoort een rapportage van de Aansluitingsmonitor Noordoost Nederland. Daarin staan de resultaten van een onderzoek onder propedeusestudenten van zes hogescholen in Noordoost Nederland. De Aansluitingsmonitor brengt in beeld hoe studenten de aansluiting tussen vooropleiding en hbo-opleiding ervaren en geeft informatie over de factoren die van invloed zijn op een goede aansluiting en studiesucces. Uit de uitkomsten blijkt dat oud-studenten van het Noorderpoort tevreden zijn over de voorbereiding op actieve werkvormen zoals zelfstandig leren werken (70%) en samenwerken (80%). Matige waardering krijgt de voorlichting over het hbo (57%). Wat betreft de waardering voor de vakken in het mbo scoren de studenten laag op de voorbereiding op rekenvaardigheden (38%). De resultaten van het Noorderpoort verschillen niet significant van de resultaten van de overige deelnemende mbo’s in het onderzoek.

49


10 Resultaten (Bestuur en Financiers) 10.1

Onderwijs en examinering

Examinering

10.1.1 Bevindingen van de Inspectie MBO Onderwijs Tijdens het bestuursgesprek op 8 maart 2011 van de Inspectie van het Onderwijs met het College van Bestuur werden op Noorderpoortniveau risico’s in de kwaliteit van het onderwijs en de sturing daarop in kaart gebracht. Input voor het gesprek vormden de risico’s die het College van Bestuur onder meer op basis van de uitkomsten van de interne audits had vastgesteld en de risico’s die de Inspectie vermoedde naar aanleiding van de risicoanalyse, die men voorafgaand aan het bestuursgesprek gemaakt had. Als vervolg op het bestuursgesprek deed de Inspectie in het najaar van 2011 een kwaliteitsonderzoek bij de opleidingen Artiest (Dans, Drama, Musical en Muziek). De onderwijsprocessen waren op orde, maar omdat de opbrengsten onvoldoende bleken te zijn, ontvingen de opleidingen een aangepast arrangement. In september 2012 zal het vervolgonderzoek plaats vinden. Het College van Bestuur monitort de opbrengsten van de opleidingen Artiest en bespreekt deze met het management van de betreffende scholen. In mei 2011 maakte de opleiding Apothekersassistent deel uit van de steekproef van het stelselonderzoek*. Zowel het leerproces als de opbrengsten van de opleiding waren voldoende en de opleiding voldeed aan de wettelijke vereisten. Op 23 juni 2011 voerde de Inspectie een beperkt onderzoek naar kwaliteitsverbetering uit bij de opleiding Administratief medewerker niveau 2. Het onderzoek was gericht op de opbrengsten en het didactisch handelen. Zowel de opbrengsten als het didactisch handelen waren voldoende en de opleiding heeft een basisarrangement toegekend gekregen. Opleiding

Onderwijsproces Opbrengsten Arrangement

Artiest (Dans, Drama, Musical, Muziek) Apothekersassistent Administratief medewerker niveau 2

V V

O V

aangepast basis

V

V

basis

* Door middel van het stelselonderzoek wil de Inspectie een representatief beeld krijgen van de kwaliteit van mbo-opleidingen ten behoeve van haar jaarlijks verslag over de staat van het onderwijs.

50

In het schooljaar 2010 - 2011 was er sprake van een onderzoek naar kwaliteitsverbetering (OKV) bij een tweetal opleidingen: Eerste monteur industrieel onderhoud (BBL) en Installatiemonteur met specialisatie woningbouw (BBL) kregen een heronderzoek en zijn opnieuw met een onvoldoende beoordeeld, omdat de examens niet voldeden aan de inhoudelijke en toets technische eisen. De examens werden ingekocht bij Kenteq. De inspectie heeft bij deze leverancier de examens onderzocht en indertijd als onvoldoende beoordeeld. Kenteq heeft de mogelijkheid gekregen de examens te verbeteren. De verbetertermijn was ten tijde van het heronderzoek nog niet verstreken. Inmiddels heeft de inspectie de examens bij Kenteq voldoende bevonden. Beide eindtermgerichte opleidingen worden in het schooljaar 20112012 afgebouwd. Daarnaast werd aan de hand van een steekproef het reguliere onderzoek naar de kwaliteit van de examinering 2010-2011 uitgevoerd. Er zijn in totaal elf opleidingen onderzocht. Van alle onderzochte opleidingen waren de examenprocessen op orde. Van drie opleidingen: Middenkaderfunctionaris recreatie (BOL), Horecaondernemer/-manager (BOL) en Artiest (Dans) (BOL) zijn de examens met onvoldoende beoordeeld. Deze opleidingen krijgen in het najaar van 2012 een onderzoek naar kwaliteitsverbetering. De voorzitters van de Schoolexamencommissies van scholen met een onvoldoende beoordeling voor de examinering van een opleiding, zullen de Noorderpoort Examencommissie informeren over het resultaat van de ingezette verbeteracties. Daarnaast zullen alle voorzitters van de Schoolexamencommissies in de loop van 2012 tijdens de Noorderpoort Examencommissievergadering(en) op basis van de zelfevaluaties van hun teams rapporteren over de kwaliteit van de examinering conform de Regeling Standaarden examenkwaliteit MBO 2012.


Naleving onderwijstijd Wat betreft de naleving van de klokurennorm, werden in 2011 vijf opleidingen onderzocht. De opleidingen Mediavormgever en Medewerker ICT, die in 2010 niet aan de norm voldeden, voldeden er nu wel aan. Van de drie overige opleidingen die in aanmerking kwamen voor een onderzoek, bleek de opleiding Medewerker marketing en communicatie van het Johan Cruyff College niet te voldoen aan de urennorm. Deze constatering, gecombineerd met de uitkomsten van de interne audit in 2011 door Planning & Control naar de naleving van de 850/1040 uren onderwijstijd, heeft ertoe geleid dat het College van Bestuur eind 2011 een project is gestart om de planning en realisatie van de onderwijstijd te optimaliseren.

VO Op 6 oktober 2011 voerde de inspectie een onderzoek uit naar de kwaliteitsverbetering bij de afdelingen havo en vwo van de school voor vwo/havo/vmbo/ Stadskanaal/Musselkanaal met als uitkomst een aangepast arrangement zeer zwak. Het arrangement is toegekend omdat de kwaliteit van het onderwijs op de afdelingen havo en vwo langdurig belangrijke tekortkomingen in de resultaten en in het onderwijsproces vertoonde. Door middel van een informatieavond en een brief zijn de ouders van de afdelingen vwo en havo geïnformeerd over de uitkomsten van het inspectieonderzoek. Ook de ouderraad wordt nauw betrokken bij het verbetertraject. Daarnaast heeft de school ondersteuning gezocht bij het project 'Leren verbeteren' van de VO-raad. Zeer frequent is het College van Bestuur in gesprek met de schooldirecteur over de voortgang van de verbeteracties conform het verbeterplan. In het voorjaar van 2012 zal er een voortgangsgesprek met de Inspectie plaats vinden en in het najaar wordt er een tussentijds kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. In oktober 2013 heeft de Inspectie een onderzoek naar kwaliteitsverbetering gepland en moet de kwaliteit van het onderwijs van de afdelingen vwo en havo weer van voldoende niveau zijn.

De tweede stap van het inspectieonderzoek zou bestaan uit het voeren van gesprekken met een selectie van vertegenwoordigers van opleidingen (examencommissies en management), over vrijstellings- en diplomeringsbeslissingen en maatwerktrajecten. Het Noorderpoort heeft in 2011 niet geparticipeerd in deze gespreksronde, omdat we hiervoor niet geselecteerd waren.

10.1.2 Audits Interne audits onderwijs en examinering In het najaar van 2011 zijn 5 audits uitgevoerd bij onderstaande scholen: • school voor beroepsonderwijs Veendam; • Campus Winschoten; • school voor beroepsonderwijs Stadskanaal; • school voor Techniek; • school voor Logistiek. (Eén audit is uitgesteld en wordt in februari 2012 uitgevoerd)

De audits betroffen het gehele toezichtkader BVE 2009. De auditteams bestonden uit een externe voorzitter en twee tot drie interne auditoren van het Noorderpoort, werkzaam bij de stafafdelingen OKI en P&C. Uit de audits blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs in de meeste teams voldoende is, maar met de nodige verbeterpunten. Er is verder vastgesteld dat kwaliteitszorg voor het Noorderpoort het belangrijkste risico is, gevolgd door het niet of niet duidelijk aantoonbaar voldoen aan de wettelijke vereisten. De kwaliteit van de examinering is in sommige gevallen onvoldoende vanwege onvoldoende toezicht door de examencommissie. Mede naar aanleiding van deze resultaten heeft het CvB besloten om in 2012 fors in te zetten op het op orde krijgen van de kwaliteit van het onderwijs binnen het Noorderpoort. De acties richten zich o.a. op eerlijke zelfevaluaties en teamplannen, het elkaar aanspreken op gedrag en een goede ondersteuning voor de teams. In het jaarverslag 2012 zullen deze vervolgacties nader uitgewerkt worden.

Audits urennorm Erkenning Verworven Competenties Het Noorderpoort heeft in september 2011 geparticipeerd in het vervolgonderzoek van de inspectie met als centrale vraag, of in het mbo en het hbo het evc-aanbod van zodanige kwaliteit is dat de examencommissies en opleidingsmanagers op verantwoorde wijze vrijstellingsbeslissingen en beslissingen over maatwerktrajecten kunnen nemen.

In maart 2011 is bij 19 opleidingen van het Noorderpoort de planning en realisatie van de onderwijsuren onderzocht door P&C. De steekproef bestond uit 4 opleidingen die het jaar ervoor onvoldoende scoorden en 15 opleidingen die op basis van een risico analyse zijn voorgedragen voor een auditbezoek. Deze ronde zijn er, in tegenstelling tot het jaar ervoor, ook BBL opleidingen (6) onderzocht.

51


Uit de resultaten van de audit bleek dat: • 6 van de 19 onderzochte opleidingen aan wet- en regelgeving voldoen; • 2 opleidingen zijn beoordeeld met risicovol, omdat er wel onregelmatigheden zijn geconstateerd, maar uiteindelijk wellicht wel aan de norm zal worden voldaan; • en 11 opleidingen bleken uiteindelijk niet aan de weten regelgeving te voldoen. Op basis van de resultaten heeft het CvB de betreffende schooldirecteuren gevraagd de 850/300 urennorm alsnog te realiseren en voor eind mei 2011 terug te koppelen aan het CvB. Verder is o.a. afgesproken dat de marge voor de te programmeren onderwijstijd van 5% naar 10% gaat en dat een nieuw audit rapportage format met in ieder geval het oordeel wel/geen bekostigingsrisico en wel/geen terugbetalingsrisico ontwikkeld wordt.

10.1

Resultaten Jaarbrief 2011

In hoofdstuk 2 van het jaarverslag zijn de strategische doelstellingen van het Noorderpoort opgenomen. Deze strategische doelstellingen zijn specifieker uitgewerkt in de Jaarbrief en gaven de accenten aan voor 2011. In dit jaarverslag is teruggeblikt op de activiteiten van het Noorderpoort in 2011 en op basis hiervan wordt in deze paragraaf teruggeblikt in hoeverre de aspecten uit de Jaarbrief 2011 zijn gerealiseerd.

Financiële doelstellingen: De toedeling van middelen is weergegeven in de notitie ‘Beleidsuitgangspunten begroting 2011 Noorderpoort’. De onduidelijke financiële vooruitzichten voor 2011 kunnen leiden tot een aanpassing van de begroting 2011 per augustus 2011. • In de bijlage ‘Plussen en Minnen’ is meer informatie over de financiële zaken te vinden.

Valideringsaudit bekostigingsdossier Ook in 2011 is er onder regie van de Bestuursdienst een valideringsaudit uitgevoerd naar de bekostigingsdossiers. Daarnaast is de ondertekeningstermijn van de in de bekostigingsdossiers aanwezige praktijkovereenkomsten onderzocht. Dit laatste onderdeel van de audit sloot aan bij de uitkomsten van het onderzoek van de inspectie naar tijdige ondertekening waarbij bij een deel van de onderzochte praktijkovereenkomsten de tijdige ondertekening niet op orde bleek te zijn. Omdat de onderzochte dossiers tot meer op- en aanmerkingen leidden dan in 2010, is de backoffices gevraagd een aanscherping van de controles uit te voeren. Daarnaast is er op grond van de uitkomsten een machtigingsregeling ontworpen die in de loop van het schooljaar 2011-2012 geïmplementeerd wordt. Verder is geconstateerd dat de ondertekening van praktijkovereenkomsten in een groot aantal gevallen buiten de gedoogmarge valt die de inspectie hanteert. Daarom hebben de stafdiensten een start gemaakt met het ontwerpen van een BPV-proces. Eén van de doelen in dit proces is te borgen dat het Noorderpoort op termijn gaat voldoen aan de ondertekeningstermijn.

52

Non-financials: Er wordt speciaal aandacht besteed aan de volgende punten uit het strategisch beleid: 1. Knooppunt van leren, voor jongeren en volwassenen, voor een leven lang leren en georganiseerd in herkenbare scholen. Het monitoren van de realisatie vindt plaats door beoordeling van het schoolplan op de punten begeleiding, flexibele instroom, verschillende doelgroepen en identiteit. • Op het gebied van begeleiding is de notitie ‘Noorderpoort versterkt de leerling’ in 2011 vastgesteld. • Daarnaast doen veel teams mee aan de implementatie van het Leerlingbegeleidingsysteem, waardoor de begeleiding ook voor de leerling transparant wordt. • De flexibele instroom is voor veel opleidingen (met weinig leerlingen) een moeilijk te realiseren doelstelling. Daarnaast blijft het belangrijk om meer leerlingen binnen te halen, te binden en te boeien. • Vanuit de dienst Marketing en Communicatie zijn hiervoor diverse activiteiten uitgezet zoals het verder optimaliseren van de jongerensite ‘startpunt voor je toekomst’, de inzet van social media en het project zomerbereikbaarheid. Het voorkomen van uitval (VSV) blijft ook in 2011 een thema. • Het Noorderpoort zet zich in om te voorkomen dat leerlingen voortijdig de opleiding verlaten. We nemen deel aan het convenant ‘Voortijdig School Verlaten’ (VSV) van waaruit diverse projecten lopen die als doel hebben om schooluitval te voorkomen.


Verder is in 2011 de visie op begeleiding in het mbo (‘Noorderpoort versterkt de leerling’) vastgesteld en volgen we de redenen van leerlingen om voortijdig te stoppen met een opleiding. - Structurele en open dialoog over onze prestaties met deelnemers, bedrijfsleven en ouders/verzorgers. Het monitoren van de realisatie vindt plaats door opname in de jaarplanning en door gedocumenteerde verslagen. Optimalisering in samenwerking in de beroepskolom (in de regio) maakt hier deel van uit. • In 2011 is een beleidsnetwerk stakeholderbetrokkenheid gestart waarin o.a. in kaart wordt gebracht wie onze stakeholders zijn en waar zij bij betrokken worden. • De deelnemertevredenheidsonderzoeken die in 2011 zijn gehouden, dragen bij aan de dialoog met de deelnemers. • Het CvB voert een programma van bezoeken uit aan externe stakeholders. 2. Medewerkers die optimaal betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs en doorlopend zijn gericht op de eigen ontwikkeling. (Binnen de kaders van het vastgestelde HRM-beleid). Monitoring van de realisatie vindt plaats aan de hand van opname in de jaarplanning van scholingsbijeenkomsten (doel) en een overzicht van individuele scholingstrajecten. In 2011 zijn diverse activiteiten uitgezet die bijdragen aan de ontwikkeling van medewerkers: • Door de ict-ambassadeurs zijn op elke school trainingen gegeven in het kader van digitale didactiek. • Zeven scholen hebben meegedaan aan de pilot ‘professionalisering docenten’. • In het kader van leiderschapsontwikkeling is er een training voor teammanagers ontwikkeld. • De Noorderpoort Academie heeft diverse trainingen verzorgd. 3. Permanente aandacht voor het ontwikkelen van (nieuwe) onderwijstrajecten, samen met onze partners op de regionale arbeidsmarkt. Monitoring vindt plaats op: 1. Aantoonbaar (op grond van documentatie) doorontwikkelen en verder implementeren van competentiegericht onderwijs (o.a. hogere leerjaren) conform kaders CGO. De onderwijsteams van de mbo-scholen hebben invulling en uitvoering gegeven aan de realisatie van competentiegericht beroepsonderwijs waarbij het onderwijs en examinering zijn doorontwikkeld voor de hogere leerjaren.

2. Aantoonbaar (documentatie) doorontwikkelen en verder implementeren van examinering in het CGO onderwijs conform kaders CGO. Zie punt hierboven. 3. Verdere ontwikkeling schoolmaatschappelijk werk (SMW) en op elke school werken met een zorgadviesteam. In 2011 is de nieuwe visie op begeleiding in het mbo (‘Noorderpoort versterkt de leerling’) vastgesteld waarin de begeleiding bij psychosociale problematiek wordt beschreven. Er hebben ruim 1500 leerlingen gebruik gemaakt van SMW (zie verder School Maatschappelijk Werk in de bijlage van het jaarverslag). De scholen werken met een begeleidingadviesteam waarin ook de begeleiding met externen aan de orde is. 4. Alle deelnemers niveau 4 doen mee aan de landelijke toetsen voor taal en rekenen. De pilots voor de landelijke toetsen taal en rekenen zijn niet in 2011, maar vanaf begin 2012 gestart voor alle deelnemers niveau 4. 5. Alle overige deelnemers doen mee aan de centrale NP-toetsen voor taal (en rekenen). Ook de deelnemers niveau 2 en 3 doen zoveel mogelijk mee aan de pilots. Daarnaast wordt de voortgang gevolgd via methode-afhankelijke toetsen. (Dit wijkt dus af van het oorspronkelijke idee om centrale Noorderpoorttoetsen aan te bieden.) 4. Duurzaam: in onze blik op de wereld, in hoe wij omgaan met onze leerlingen, onze externe relaties en collega’s en onze eigen organisatie. a. Iedere school organiseert en/of realiseert minstens twee voorbeelden van duurzaamheid binnen schoolverband. Monitoring vindt plaats door het presenteren van de resultaten in een managementbijeenkomst. Duurzaamheid is als thema in dit jaarverslag opgenomen (zie diverse artikelen). Binnen het Noorderpoort zijn verschillende vormen van duurzaamheid in praktijk gebracht, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, inkoop en projecten op scholen. b. Alumnibeleid heeft een structurele plaats gekregen in het schoolplan. Monitoring vindt plaats aan de hand van een plan van aanpak alumnibeleid gericht op invoering uiterlijk 1 januari 2012. In 2011 is het Alumnibeleid vastgesteld. Een paar scholen zijn in samenwerking met de stafdienst M&C een pilot gestart met een Facebook-omgeving om de uitvoering van het alumnibeleid een impuls te geven.

53


Daarnaast nemen de scholen zelf initiatieven in het kader van het vastgestelde alumnibeleid.

Overige doelstellingen 2011: 5. Specifiek voor het VO geldt: a. In het kader van de wetgeving Passend Onderwijs ingaande 2012-2013 dienen in 2011 zorgprofielen per school te worden opgesteld. Onder begeleiding van het AVS wordt in de verschillende regionale Samenwerkingsverbanden gewerkt aan het opstellen van de zorgprofielen van de scholen. De samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat de zorgprofielen waar nodig op elkaar afgestemd worden. In Stadskanaal worden daarnaast binnen het ROPO (Regionaal Overleg Passend Onderwijs) plaatselijke afspraken gemaakt. b. Doorontwikkeling en verdere implementatie van de per 2011 verplichte maatschappelijke stages. De verschillende scholen geven elk op hun eigen wijze vorm aan de invulling van de maatschappelijke stage. Momenteel wordt gewerkt aan de afstemming en overdracht van de reeds in de onderbouw van de verschillende toeleverende scholen gerealiseerde uren. Hiervoor zijn leerlingenpasjes ontwikkeld. Op verschillende scholen worden met behulp van diverse vrijwilligers trajecten opgezet in overleg met maatschappelijke organisaties. 6. Implementatie ICT-beleid a. Uitrol infrastructuur en laptops b. Ontwikkeling digitale didactiek c. Professionalisering medewerkers Zoals in hoofdstuk 5.6 van dit jaarverslag is opgenomen, zijn er in 2011 verschillende projecten op het gebied van ICT uitgevoerd om het onderwijs effectiever en attractiever te maken. Zo is o.a. de uitrol van laptops succesvol afgerond, zijn alle scholen van een draadloos netwerk voorzien en worden docenten via het project DO-IT ondersteund met ICT. De professionalisering van de medewerkers zal vanaf 2012 een grote rol spelen binnen de dienst ICT. 7. Realisatie adequate zomervoorziening t.b.v. aanmelding en inschrijving. In de zomervakantieperiode was het Bestuursbureau in Groningen geopend voor iedereen die nog op zoek was naar een opleiding bij het Noorderpoort.

54

8. Elke Noorderpoortschool neemt een paragraaf over sportontwikkeling bij leerlingen op conform de doelstellingen uit het project Noordersport. Zoals in hoofdstuk 6.1 staat vermeld, wordt via het project Noordersport extra sport aangeboden bij de school voor commerciële dienstverlening, de school voor gezondheidszorg en welzijn en de school voor zakelijke dienstverlening. De doelstelling ´5 procent van de onderwijstijd bewegen en sport voor alle deelnemers in 2012´ wordt door gebrek aan accommodatie nog niet op alle locaties gehaald. 9. Elke organisatie-eenheid van het Noorderpoort formuleert conform het Noorderpoort-risicobeleid een risicoparagraaf in het school-/dienstplan 2011. In 2011 is een pilot gestart met risicomanagement in de scholen. De scores van de risicomodellen per school zijn opgeteld en geven een beeld van de interne risico´s van de scholen van het Noorderpoort. In de bilaterale gesprekken tussen het CvB en de schooldirecteuren worden concrete afspraken gemaakt om de risico´s te beheersen.

Aansturing en ondersteuning Daarnaast zal de verbinding CvB – directeuren en de digitale ondersteuning verder geoptimaliseerd worden. Minimaal 3 keer per jaar vindt er op uitnodiging van het CvB een themabijeenkomst plaats (eenmaal een conferentie, tweemaal een dag). • In 2011 zijn er in maart, juni en december conferenties geweest voor het CvB en alle school- en stafdirecteuren. In de activiteitenkalender van de P&C-cyclus worden ook de activiteiten vanuit Dienstverlening, Huisvesting en FEZ opgenomen, zodat optimale afstemming bereikt wordt. • De diensten hebben in 2011 conform de P&C-cyclus activiteitenplannen gemaakt. Deze zijn opgenomen in de managementcontracten van de diensthoofden. Uiterlijk 1 september 2011 kunnen de scholen beschikken over een digitale vorm van een LBS. De onderdelen resultaatregistratie, portfolio en leerlingbegeleiding zullen dan operationeel zijn. • In mei 2011 zijn teams van vier scholen gestart met het gebruik van drie modulen van het LBS: begeleiden, resultatenbeheer van de voortgang en het ontwikkelingsportfolio. Eind 2011 hebben in totaal meer dan 30 teams van 10 scholen trainingen gevolgd over het gebruik van het LBS en waren er ruim 5.000 leerlingen in het systeem opgenomen.


Conclusie en Toekomst Het jaarverslag helpt om te kijken waar we als organisatie staan: wat hebben we bereikt en waar gaan we de komende periode op inzetten? Alles overziend speelden o.a. onderstaande onderwerpen in 2011 een belangrijke rol binnen het Noorderpoort: • het herplaatsingtraject voor de medewerkers van Educatie; • de uitruil van (techniek)opleidingen met het Alfacollege in het kader van macrodoelmatigheid; • de voorbereiding van de nota ‘Focus op Vakmanschap’; • medezeggenschap: de start van de nieuwe OR en een Studentenraad; • de intensivering van taal en rekenen; • professionalisering van medewerkers; • en diverse nieuwbouwprojecten zoals in Delfzijl en Stadskanaal. In aansluiting op deze punten zal in 2012 de aandacht vooral uitgaan naar: • de verdere uitwerking van ´Noorderpoort versterkt vakmanschap´; • mede in aansluiting op bovengenoemd punt: de voorbereidingen van nieuw strategisch beleid; • de uitkomsten van de evaluatie van het scholenconcept; • het inzetten op kwaliteit binnen de onderwijsteams; • en de professionalisering van onze medewerkers.

55


56

8 6 9 4 5 2 31


10.3

Leerlingen en Cursisten

Bekostigde inschrijvingen MBO

Vt. BOL BBL Dt. BOL Totaal MBO

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 2011*

8513 5390 416 14319

8824 4909 425 14158

9367 4195 294 13856

9723 3772 228 13723

9847 3794 354 13995

9565 9266 9897 10139 10059 4481 4980 4264 3785 3097 285 200 223 255 212 14331 14446 14384 14179 13368

* Op basis van starttelling accountant

15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

Vt.BOL BBL Dt.Bol Totaal 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

* op basis van starttelling accountant

Bekostigde inschrijvingen VO Schoolsoort

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 2011*

LWOO Onderbouw 278 VMBO Onderbouw 783 VMBO-HAVO-VWO Ob 135 LWOO Bovenbouw 376 Praktijkonderwijs 159 VMBO Bovenbouw 988 HAVO Bovenbouw 129 VWO Bovenbouw 91 Samenwerking VO-VAVO Totaal 2939

209 636 149 304 196 922 135 95

239 565 135 255 191 822 151 86

279 460 188 266 142 782 137 96

2646

2444

2350

237 427 131 287 120 735 125 90 5 2157

239 379 224 292 101 687 89 63 8 2082

264 381 199 287 89 651 102 66 3 2042

274 343 194 269 87 616 99 45 9 1936

291 371 121 276 97 692 104 35 6 1993

235 321 124 219 0 522 69 29 1 1520

3500 3000 2500 Totaal

2000

LWOO Onderbouw

1500

VMBO-HAVO-VWO Ob

1000

LWOO Bovenbouw Praktijkonderijs

VMBO Onderbouw

VMBO Bovenbouw

500

HAVO Bovenbouw VWO Bovenbouw

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Per schooljaar 2011-2012 maakt het VO in Appingedam geen onderdeel meer uit van het Noorderpoort. Dat verklaart de sterke daling tussen 2010 en 2011

57


Aantal bekostigde diploma's per jaar (MBO)

Vt. BOL BBL Dt. BOL Totaal

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 2011*

2171 1582 156 3909

2218 1907 117 4242

2426 1892 148 4466

2515 1717 157 4389

2733 1485 98 4316

2622 1382 113 4117

2630 1729 117 4476

2453 1935 78 4466

2755 1708 114 4577

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

2730 1929 117 4776

Vt.BOL BBL Dt.Bol Totaal 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

* Telling 1 maart 2012

Aantal deelnemers op 1-10-2011 (voor MBO en VO betreft dit bekostigingsgetallen) Wegingsfactoren: BBL = 0,4 - BOL-dt = 0,35 - BOL-vt = 1 - Educatie = 0,4 - VO = 1 BBL

Campus Winschoten

BOL -dt

141

Dansacademie Lucia Marthas Noord-Nederland Noorderpoort Contract

BOL -vt

1019

1075

1038

103,6%

119

119

118

100,8% 27,4%

102

41

149

233

25

292

772

37,8%

703

364

1173

1154

101,7%

174

217

80,4%

1225

1237

99,0%

632

572

110,6%

1246

1338

1467

91,2%

124

228

230

99,1% 103,7%

School voor beroepsonderwijs Appingedam

84

School voor beroepsonderwijs Stadskanaal

254

13

School voor beroepsonderwijs Veendam

73

15

140

School voor commerciĂŤle dienstverlening

215

1139

1

632

School voor gastvrijheid en toerisme

231

School voor gezondheidszorg Assen

260

School voor gezondheidszorg en welzijn

254

School voor de kunsten

School voor ICT School voor laboratoriumtechniek School voor logistiek School voor maatwerk School voor techniek, veiligheid en vakmanschap

1869

2031

1959

15

172

339

345

355

97,2%

1

211

211

202

104,7%

268

235

342

377

90,8%

2

122

123

151

81,3%

599

241

481

578

83,1%

366

366

415

88,2%

School voor technologie School voor werkwijs

VO .Educatie Gewogen Gewogen %daling 1-10-2010 /stijging 2011 t.o.v.2010

143

179

202

88,8%

School voor Zakelijke dienstverlening

139

4

682

739

695

106,3%

School voor zeevaart, energie en productietechnol.

335

8

269

406

379

107,1%

632

689

91,7%

1906

762

1022

74,6%

739

779

94,9%

1906

13654

14757

92,5%

School voor (v)mbo Groningen-Zuid/Zernike College

91

32

227

392

School voor Educatie School voor vwo/havo/vmbo Stadskanaal/Musselk. Totaal Noorderpoort

58

739 3097

212 10059

1520


Deelnemers per opleidingensoort 1-10-2011 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Campus Winschoten Dansacademie Lucia Marthas Noord-Nederland Noorderpoort Contract School voor beroepsonderwijs Appingedam School voor beroepsonderwijs Stadskanaal School voor beroepsonderwijs Veendam School voor commerciĂŤle dienstverlening School voor de kunsten School voor gastvrijheid en toerisme School voor gezondheidszorg Assen School voor gezondheidszorg en welzijn School voor ICT School voor laboratoriumtechniek School voor logistiek School voor maatwerk School voor techniek, veiligheid en vakmanschap School voor technologie School voor werkwijs School voor zakelijke dienstverlening School voor zeevaart, energie en productietetechnologie School voor (v)mbo Groningen-Zuid/Zernike college School voor vwo/havo/vmbo Stadskanaal/Musselkanaal Educatie * Noorderpoort contract wordt afgebouwd

BBL

BOL-dt

BOL-vt

VO

Educatie

** VO Appingedam is per 2011-2012 geen onderdeel meer van Noorderpoort

Leeftijdsopbouw deelnemers in percentages 1-10-2011 25 %

20 %

15 %

10 % BBL

5%

Dt.BOL Vt.BOL Totaal

0% 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

* op basis van tussentijdse telling 1-4-2011

59


Relatie tussen woonregio en waar de deelnemer naar toe gaat 20%

0%

40%

60%

80%

100%

School voor (v)mbo Groningen-Zuid/Zernike college School voor zeevaart, energie en productietechnol. School voor Zakelijke dienstverlening School voor werkwijs School voor technologie School voor techniek, veiligheid en vakmanschap School voor maatwerk School voor logistiek School voor laboratoriumtechniek School voor ICT School voor gezondheidszorg en welzijn School voor gezondheidszorg Assen School voor gastvrijheid en toerisme School voor de kunsten School voor commerciĂŤle dienstverlening School voor beroepsonderwijs Veendam School voor beroepsonderwijs Stadskanaal School voor beroepsonderwijs Appingedam Noorderpoort Contract Dansacademie Lucia Marthas Noord-Nederland Campus Winschoten Regio Centraal

Regio Noord

Regio Oost

Regio West

Drenthe

Friesland

Nederland overig

Aantal MBO deelnemers 1-10-2011 per woonregio Telling 1-10-2011 9,3%

Regio

18,4% 1,8% 4,0%

25,6%

28,0%

12,8%

Vergelijk met 1-10-2010

Aantal Percentage deelnemers

1-10-2010 %daling/stijging

Drenthe

2455

18,4%

2640

93,0%

Friesland

247

1,8%

298

82,9%

Nederland overig

536

4,0%

842

63,7%

Regio Centraal

3741

28,0%

3708

100,9% 95,3%

Regio Noord

1715

12,8%

1800

Regio Oost

3426

25,6%

3501

97,9%

Regio West

1248

9,3%

1390

89,8%

13368

100,0%

14179

94,3%

Totaal

Aantal MBO deelnemers op 1-10-2011 per niveau 3,6%

Telling 1-10-2011 24,5%

Studieniveau

Vergelijk met 1-10-2010

Aantal Percentage deelnemers

1-10-2010 %daling/stijging

47,4%

24,5%

Niveau 1

475

3,6%

657

Niveau 2

3278

24,5%

3588

91,4%

Niveau 3

3275

24,5%

3550

92,3%

Niveau 4 Alle niveaus

60

72,3%

6340

47,4%

6384

99,3%

13368

100,0%

14179

94,3%


10.4

Medewerkers Aantal medewerkers (man, vrouw) op 1 oktober

2000 1800

1.699

1.663

1600

1.539

1400 1200 1000

883

816

800

870 793

734

805

600 400

Man

200

Vrouw Totaal

0

1-10-2009

1-10-2011

1-10-2010

Aantal fte's bij het Noorderpoort 1600 1400

1.329

1.297

1.212

1200 1000 726

800

700

603

600

653

597

559

400

Man

200

Vrouw

0

Totaal 1-10-2010

1-10-2009

1-10-2011

Leeftijdsopbouw medewerkers (aantal) per 1 oktober 2011 Totale gemiddelde leeftijd in 2011 was 51 jaar

200

200

186

179

160 150

131

125 96

100

97

90

71 50

0

32 3 8

15

<25

25-29

24

32

40

50 Man Vrouw

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

>59

Personeelsleden die gebruik maken van de BAPO 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

425 306

414 295

119

408 280

119

128

OP OBP Totaal

2009

2010

2011

61


Gemiddelde leeftijd instroom 60 50 40

42

42

39

41

39

39

30 20 10

Man Vrouw

0 2009

2010

2011

Gemiddelde leeftijd uitstroom 60 50

49

51

47

47

42

40

46

30 20 10

Man Vrouw

0 2009

2010

2011

Aantal instroom medewerkers 300 250

223

200 150 100 50

150

144

124 81

79

60

43

90

Man Vrouw Totaal

0 2009

2010

2011

Aantal uitstroom medewerkers

333

300 250 211

200 150

138

130 103

100 50

195

Man

81

52 51

Vrouw Totaal

0 2009

2010

2011

Verzuimcijfers Noorderpoort 10 8 6

7,0

7,6

6,5

6,1 5,1

5,4

Bruto Verzuim

4 2

Netto Verzuim 1,3

0 2009

62

0,3

1,2 2010

0,2

1,3 2011

0,2

> 1 jaar Zwangerschapsverlof


Aantal fte's in OP en OBP 1400

1.329

1297 1.211

1200 1000 800

768

600

740

683

561

556

528

400

OP

200

OBP TOTAAL

0 2009

2010

2011

Verdeling fte in % van totaal 70%

64% 63% 62%

60% 50%

38% 36% 37%

40% 30% 20%

2009

10%

2010

0

2011 OP

OBP

Ontwikkeling fte's in vaste en tijdelijke formatie 1400 1200

1.198

1.165

1.107

1000 800 600 400 200

131

131

104

Vast Tijdelijk

0 2009

2010

2011

Opbouw inschaling Noorderpoort op 1 oktober Schaal 1 oktober

FTE 2009

FTE 2010

FTE 2011

M 2011

V 2011

1 t/m 5

160

154

149

38,2%

61,8%

6 t/m 9

187

186

172

48,5%

51,5%

10 11

494 322

496 292

459 273

56,5% 43,5% 51,6% 48,4%

121 9 0 2 29

123 10 1 1 34

114 8 0 2 34

64,7% 64,2% 0% 100% 47,6%

35,3% 35,8% 0% 0% 52,4%

1324

1296

1211

53,9

46,1

12 t/m 14 15-16 17 18 proj.functies Totaal

Functies (o.a.) Onderwijsass, div. Adm.medewerkers, Cateringmed., ConciĂŤrge, junior Systeem/netwerkbeh. Praktijkopleider, Instructeur, Mgtassistent, med.Fin.adm., med. P&O, Syst./netwerkbeh. Docenten BVE 1, Accountmanager, Controller Docenten BVE 2, div. Stafmedewerkers, Facility Manager Schooldirecteur, Teammanager, Hoofden van dienst Directeur FEZ/ BD Lid College van Bestuur Voorzitter College van Bestuur Diverse projectfuncties

63


Lijst van afkortingen AOC BBL BOL BPV BVE CAO CDV CFI CGO CMR CvB DTO DUO EVC FEZ FTE HBO HSV HRM IIVO JOB LBS LGF LWOO M&C MBO MO NCvB OCW OER OKI OP OR P&C P&O RMC ROC RvT SMW TL VAVO VMBO VO VSV WEB WOR ZAT ZE

64

Agrarisch Opleidingscentrum Beroepsbegeleidende leerweg Beroepsopleidende leerweg Beroepspraktijkvorming Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Collectieve Arbeidsovereenkomst Cursisten Dienstverlening Centrale FinanciĂŤn instellingen Competentiegericht onderwijs Centrale medezeggenschapsraad College van Bestuur Deelnemerstevredenheidsonderzoek Dienst Uitvoering Onderwijs Erkenning Verworven Competenties Financieel Economische Zaken Fulltime equivalent Hoger Beroepsonderwijs Huisvesting Human Resource Management Instellingstijd Verzorgd Onderwijs Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs Leerlingbegeleidingsysteem Leerling gebonden financiering Leerwegondersteunend Onderwijs Marketing & Communicatie Middelbaar beroepsonderwijs Medewerkeronderzoek Nationaal Consortium voor Bedrijfsgroepen (Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Onderwijs- en Examenreglement Dienst Onderwijs, Kwaliteitszorg en Innovatie Onderwijs personeel Ondernemingsraad Planning & Control Personeel & Organisatie Regionaal Meld- en CoĂśrdinatiepunt Regionaal Opleidingscentrum Raad van Toezicht Schoolmaatschappelijk werk Theoretische Leerweg Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Voortgezet Onderwijs Vroegtijdig Schoolverlaten Wet Educatie en Beroepsonderwijs Wet op de Ondernemingsraden Zorgadviesteams Zelfevaluatie


Bijlage Plussen en Minnen achter de ďŹ&#x201A;ap

Informatie Voor meer informatie over het Noorderpoort: Bestuursbureau, Verzetsstrijderslaan 4, Groningen Telefoon (050) 5977400 (tijdens kantooruren). Postadres: Het Noorderpoort (Bestuursbureau en Dienstencentrum) Postbus 530, 9700 AM Groningen Telefoon: 050-5977400 Website: www.noorderpoort.nl E-mailadres: bestuursbureau@noorderpoort.nl Kamer van Koophandel: 41013432 Het jaarverslag van het Noorderpoort kunt u ook vinden op www.noorderpoort.nl ŠNoorderpoort 2012

Colofon Ontwerp: Klaas de Vries, Grafisch ontwerper BNO, Groningen Fotografie: Rudmer Nijman, Groningen, e.a. Drukwerk: VanLiereMedia, Emmen


Noorderpoort versterkt de regio

Noorderpoort - Jaarverslag 2011  

ROC Noorderpoort Jaarverslag 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you