Page 1

JAARGANG 26 NUMMER 1

maart 2009

B uurtkrant

>  noorderplantsoen


Klaas Schrage van Auto “West-End� in de Tuinbouwstraat is per 1-1-09 na vele jaren gestopt met zijn carrosseriebedrijf. In zijn beeldbepalende garage verricht hij voortaan alleen nog klusjes voor een beperkte groep kennissen. Klaas, het beste gewenst!


Inhoud

Van de redactie

Van de redactie

3

Doorgeefpen: Bommen

5

Kwijtschelding belalastingen

6

Jaarverslag 2008

7

Koken met David

11

Agenda Algemene Leden Vergadering

12

RegioTram

14

Kinderpagina

15

Al ruim 60 jaar in de buurt

16

Noorderplantsoenpuzzel maart

20

Bouwplan voor kerklaan 41

20

Eenmanszaak in de buurt

25

Financiële afrekening 2009 en toelichting

26

CopyRight interview

28

Neutenschaiten

30

De deadline voor de volgende uitgave is zaterdag 16 mei 2009. De buurtkrant Noorderplantsoen verschijnt 4 keer per jaar in een oplage van 2000. Ingezonden stukken, reacties en vragen aanleveren met naam, adres en telefoonnummer. Plaatsing geschiedt alleen met naamsvermelding. De redaktie behoudt zich het recht voor de kopij eventueel te verbeteren of in te korten. december maart

Na een echt schaatswintertje en een nat en guur vervolg is de tijd aangebroken voor een fraai voorjaar. Een voorjaar in het Noorderplantsoen gaat natuurlijk gepaard met het voorjaarsnummer van onze buurtkrant. Hier is ie dan! De redactie heeft er in de nieuwe samenstelling met Moniek, Frank, Ans, Anneke en ondergetekende een leuke krant van proberen te maken. Met nieuws van de buurtvereniging, ALV, vaste rubrieken en leuke ingezonden stukken is deze krant prettig gevuld. In het decembernummer van 2008 hebben we het reeds aangekondigd: de redacties van de buurtkrant en website www.noorderplantsoen.nl zijn nu samengevoegd. Dit werkt niet alleen effectiever en efficiënter: de inhoud zal ook meer worden geïntegreerd. Zo kan het zijn dat vanuit een buurtkrant artikel nader zal worden verwezen naar de website voor meer achtergrondinformatie en andersom. De communicatiemiddelen buurtkrant en website kunnen elkaar flink versterken. Daar zetten we op in. Ook zal de website de komende tijd worden verbeterd: door middel van een nieuwe techniek (CMS) zal de site interactiever worden en is het mogelijk om met meerdere mensen de website te voorzien van nieuws, artikelen en foto’s. Leden van de buurtvereniging, buurtcorrespondenten, fotografen en andere vrijwilligers kunnen dus actief meedoen om van noorderplantsoen.nl een succes te maken. Kortom: er wordt druk aan onze digitale snelweg getimmerd. Geïnteresseerd om bijvoorbeeld als buurtcorrespondent straks evt. mee te werken? Stuur dan een mail naar info@ noorderplantsoen.nl. Natuurlijk kun je ook op de hoogte blijven van alle nieuwtjes omtrent de buurt en het noorderplantsoen middels onze nieuwsbrief. Geef je op via een mailtje naar nieuwsbrief@noorderplantsoen.nl. Voor nu veel leesplezier met dit voorjaarsnummer. Peter Boer, namens de buurtkrantredactie 3


Noorderplantsoen.nl fotowedstrijd

Weet jij waar en ± wanneer deze foto genomen is? Geef de oplossing door via email op foto@noorderplantsoen.nl en win een set van 3 ansichtkaarten van het Noorderplantsoen. Oplossing fotowedstrijd van december: de foto was genomen tijdens het huiskamerconcert in het ‘Kraaiennest’ bovenop het dak van het huis van de familie Doevendans en Viersma in de Verlengde Grachtstraat.

4

buurtkrant Noorderplantsoen


DOORGEEFPEN Bommen Woensdagavond 18.45u , de bel! Ik verlaat met moeite de bank. Drie buurvrouwen staan geduldig te wachten, de volgende twee worden opgehaald en samen wandelen we richting buurthuis. Bewegen Op Muziek. De zaal vult zich met vrouwen, jong, ouder, slank of een pondje meer. Een stuk of twintig vandaag, dat wisselt nog wel eens. Er wordt nog wat bijgekletst, kleding aan/uitgetrokken. Dan start de muziek en begint de juf. Na een rondje is iedereen ingevoegd en gaan de knieen schuin omhoog, de armen alle kanten op en hebben we stevig de pas erin. De muziek houdt ons gaande. Zo, de eerste spieren zijn weer los. Ieder zoekt een plaats in de ruimte en oei, daar komen de ingewikkelde oefeningen. Opletten nu, want soms schiet mijn ritmegevoel tekort, of zijn er teveel verschillende bewegingen. Met veel aandacht wordt hier gezwoegd, een enkeling kijkt schichtig om zich heen; lijkt het er een beetje op wat ik doe? Misschien een beetje uit de pas? Dan maar geen armen die meedoen. Gelukkig, de mat. Handdoeken worden uitgerold, even rust. Buikspieren, beenspieren, bilspieren, we gaan ze allemaal bij langs. Ondertussen worden de nieuwtjes uitgewisseld, gekreund om de stijve spieren die aangespannen moet worden, meegezongen met muziek uit de jaren 60-70. En de juf gaat door, een uur lang. Na een ontspannen einde klinkt haar stem: dit was het weer voor vandaag. Bedankt en tot de volgende keer! Zo, de lont is er weer uit voor deze week. Op de terugweg nemen we de buurt nog eens door. Het miezert, maar we zijn zo thuis. Nog even wat eten en een welverdiende avond ligt voor ons. Anneke van Diepen

EXCURSIE Börgbloumkes (stinseplanten) december maart

Zondag 22 maart houdt het IVN een excursie in het Noorderplantsoen op zoek naar börgbloumkes. Start om 14 uur bij restaurant “Jantje zag eens ...” Voor andere IVN-excursies zie www.ivn-groningenharen.nl of de ivn folder bij VVV of bibliotheek 5


KWIJTSCHELDING BELASTINGEN Een nieuwe belastingronde is begonnen. Hefpunt, het belastingkantoor van de Waterschappen, heeft onlangs een brief aan de Groningers verstuurd over zuiverings- watersysteem- en verontreinigingsheffing. En van de gemeente Groningen krijgen de stadjers binnenkort informatie over de afvalstoffenheffing. Iedereen met een inkomen op bijstandsniveau (en die geen vermogen heeft zoals een huis met overwaarde, een auto die duurder is dan € 2.269, een caravan of veel spaargeld) ) heeft in principe recht op gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van deze belastingen. De besparing kan voor een eenpersoonshuishouden 6

oplopen tot € 300 en voor een gezin zelfs tot meer dan € 460. Als je denkt dat je in aanmerking komt, kijk dan voor meer informatie op www. groningen.nl/belastingen of www. hefpunt.nl. Je kan ook gaan praten bij de balie van de gemeentelijke Dienst Informatie Administratie, Kreupelstraat 1. Openingstijden: maandag 13.00 - 16.00 dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur En donderdagavond 18.00 - 20.00 uur Martha Mol Buurtvereniging Noorderplantsoen buurtkrant Noorderplantsoen


Jaarverslag 2008 Jaarlijks doet het bestuur verslag van de activiteiten in het afgelopen jaar en van de ontwikkeling van de financiën, die er nauw mee samenhangen. Dit ten behoeve van de gemeente Groningen als subsidieverstrekker, maar ook voor de bewoners in onze buurt. Het financiële jaarverslag en de bijbehorende toelichting staan elders in deze krant.

Jubileumfeest buurtvereniging

Het jaar 2008 stond in het teken van de viering van het 25-jarig bestaan van de buurtvereniging, die al langer bestond maar in 1983 op verzoek van de gemeente een officiële status kreeg. Al in september 2007 vond de eerste bijeenkomst plaats van zeven buurtbewoners, w.o. twee bestuursleden, om het jubileumfeest in de steigers te zetten. Diverse vergaderingen later resulteerde dit in een feestweek van zondagmorgen 22 tot en met zaterdagavond 28 juni. Dankzij de inbreng van vele buurtbewoners en anderen werd het een succesvol festijn, dat niet in de laatste plaats mogelijk werd gemaakt door een flinke financiële bijdrage van de gemeente. Het jubileumfeest ging van start met een openluchtbrunch in het plantsoen bij de ovale vijver. Hiervoor had Super de Boer Kerklaan royaal etenswaren en drankjes beschikbaar gesteld. Diverse jongere buurtbewoners deden mee aan een door Xantha Doevendans georganiseerde speurtocht in het plantsoen. Een ander geslaagd programma-onderdeel waren de huiskamerconcerten gedurende drie dagen op 15 verschillende locaties in de buurt, verzorgd door 16 zeer uiteenlopende acts. Doorlopend konden buurtbewoners meedoen aan het Gast aan Tafelproject, dat leidde tot verspreiding van bijzondere menu’s en her en der nieuwe kennissen opleverde. Grote belangstelling was er voor de wandelingen door de buurt en het plantsoen. De eerste werd verzorgd door Tijmen Hordijk van Platform GRAS n.a.v. de uitgave van de architectuurgids Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt, verschenen in een extra grote oplage. De tweede door Stadjer van het jaar Beno Hofman. Hij werkte ook mee aan de heruitgave van zijn eerste boekje “100 jaar Noorderplantsoen”, waarvan de gehele oplage van 250 snel was uitverkocht. De laatste leerzame en humoristische excursie kwam voor rekening van Jan Doevendans van Buitenbedrijf BBZ in de Verlengde Grachtstraat. De feestweek werd besloten met een groots slotfeest in en om lichtbruin café De Bres m.m.v. o.a. de bekende band Planet Orange. De buurtkrant besteedde uiteraard ruime aandacht aan het feest. Hierover straks meer. Een belangrijke rol was daarnaast weggelegd voor de website www.noorderplantsoen.nl met daarop het fraai uitgevoerde jubileumprogramma in de stijl van de uitgebrachte affiches. Om voldoende publiciteit aan het feest te geven werd van huis tot huis informatie verspreid.

Buurtkrant

Ook in 2008 kwam de Buurtkrant Noorderplantsoen, die wordt bezorgd op alle adressen in onze buurt, vier keer uit. Het bestuur leverde onder meer bijdragen i.v.m. de ledenvergaderingen. Verder bepaalt de redactie de inhoud van de krant. De eind 2007 nieuw aangetreden ploeg bestond aanvankelijk uit vijf leden. Omdat al spoedig één van hen afscheid moest nemen, bleef het aantal redactieleden in 2008 grotendeels beperkt tot vier. Het jaar 2008 stond voor de redactie in het teken van het uitbrengen van de jubileumkrant i.v.m. de viering van het 25-jarige bestaan van de Buurtvereniging. Deze krant kwam uit op dubbel formaat met een full colour-omslag voor rekening van huisdrukker Copyright! Peter Boer memoreerde namens de redactie de mogelijkheid om dankzij samenwerking met de jubileumcommissie de krant naast de vaste rubrieken “extra” te vullen met zeer interessante (historische) verhalen, prachtige interviews en een uitgebreid programma van de jubileum-activiteiten”. Waarvan akte. Is de normale oplaag van de krant 2.000, voor deze keer stopten de persen pas na 2.500 exemplaren. Die werden voor deze bijzondere gelegenheid ook buiten de buurt verspreid, o.a. in de Openbare Bibliotheek en enkele café’s in de binnenstad. december 7 maart


Website

Ook dit jaar kon de website www.Noorderplantsoen.nl, waar nodig, direct op de actualiteit inspelen, met inbreng van betrokken buurtbewoners. Het jubileumfeest was hiervan een goed voorbeeld. Hoewel de redactie onafhankelijk van de buurtvereniging is, hecht het bestuur veel waarde aan dit medium. Minimaal eens per jaar vindt dan ook onderling overleg plaats tussen bestuur en redactie.

Nieuwjaarsborrel

Begin januari organiseerde de buurtvereniging i.s.m. bruin café De Bres weer de nieuwjaarsborrel. Hoewel hierop de nodige buurtbewoners afkwamen, denkt het bestuur, dat een grotere opkomst mogelijk en gewenst is. Het is immers waardevol, dat bewoners en ondernemers in een informele sfeer met elkaar kunnen kennismaken en van gedachten kunnen wisselen.

Plantsoenschoonmaak

De buurtvereniging organiseerde in het voorjaar weer een schoonmaakactie van het plantsoen, die een relatief grote opkomst kende. De ouders van een in onze buurt wonend kind hadden diens verjaardag aangegrepen om de gasten te trakteren op een ochtendje “plantsoenschoonmaak”. In meerdere opzichten een goede keuze, die zeker voor herhaling vatbaat is. Een ideetje voor uw jarige spruit?

Evenementen

Ook onafhankelijk van de buurtvereniging vinden in onze buurt waardevolle initiatieven plaats, zoals: • het jaarlijkse Noorderplantsoen-volleybaltoernooi in juni. Dit was weer het treffen tussen straatteams uit onze buurt, georganiseerd door een aantal actieve buurtbewoners en financieel ondersteund door de buurtvereniging. • Sammie, een buurtinitiatief voor jong en oud, waarbij twee partijen elkaar kunnen helpen met alle mogelijke wensen, dit met gesloten beurzen.

Nieuw- en verbouwbouwprojecten

Het bestuur heeft de beide Algemene Ledenvergaderingen aangegrepen om informatie te (laten) verstrekken over de straat/straten, waar nieuw- en verbouw wordt gepleegd. Zie voor meer informatie verderop in dit verslag.

Gemeente

Voor de gemeentelijke organisatie valt de Noorderplantsoenbuurt samen met de Oranjebuurt onder de Oranjewijk, die deel uitmaakt van het stadsdeel Centrum. De buurtvereniging heeft in ook 2008 weer ontwikkelingen in onze buurt aan de orde gesteld bij stadsdeelcoördinator Wouter van Bolhuis en secretaris Ton Podt. Algemene ledenvergaderingen De buurtvereniging belegde in maart en oktober de gebruikelijke algemene ledenvergaderingen, die beide plaatsvonden in de niet meer als godshuis in gebruik zijnde Noorderkerk. Het is een bewuste keuze van het bestuur de agenda minstens eens per jaar aan te vullen met interessante onderwerpen en/of de vergadering te houden op een dito locatie. In de vergadering van maart gaf de heer Bert Horst van Nijestee (eigenaar van de Noorderkerk) een uitgebreide toelichting op de (ver)bouwplannen voor de kerk. Het was de bedoeling rond een atrium appartementen te realiseren en erachter woningen boven een parkeergarage. Vervolgens werd stilgestaan bij het komende jubileumfeest. Harm Schokkenbroek werd benoemd als nieuw bestuurslid. Tenslotte kwamen het secretariële en het financiële verslag over 2007 aan de orde. Beide werden goedgekeurd, de penningmeester kreeg décharge. 8

buurtkrant Noorderplantsoen


De Noorderkerk was ook de plek voor de najaarsvergadering. De heer Horst praatte de aanwezigen bij over de stand van zaken inzake de verbouw van de kerk. De mooie plannen bleken vanwege bouwkundige bevindingen op losse schroeven te staan. De heer Douwe-Anne Walsma gaf toelichting op het door hem ontwikkelde project “Ceres” in de Tuinbouwdwarsstraat. Afscheid werd genomen van Joke Tattje, die vijf jaar lang op sympathieke en degelijke wijze het secretariaat verzorgde. Tenslotte stonden op de agenda het activiteitenplan en de begroting voor 2008. Deze leidden niet tot vragen en opmerkingen.

Bezetting bestuur

Gerrit Kamstra, met vele nuttige contacten in de gemeentelijke en andere organisaties, bekleedde in 2008 het voorzitterschap. Joke Tattje nam zoals gezegd in oktober afscheid. Martha Mol, woonachtig in de Kloosterstraat, bood zich spontaan aan als haar opvolgster. Ook Klaas Hidding als vertegenwoordiger van de ondernemers in de buurt zwaaide af. Voor hem is nog geen vervang(st)er gevonden. Bestuursleden zijn tenslotte Rein Rosing (penningmeester) en Harm Schokkenbroek. De kwantitatief magere bezetting baart het bestuur enige zorg. Diverse oproepen in o.a. de buurtkrant en elders hebben niet het gewenste resultaat gehad. Om de kosten te drukken vergadert het bestuur bij toerbuurt bij een van de leden thuis, globaal eens per zes weken. Martha Mol (secretaris) en Rein Rosing

Houdt u ook zo van het Noorderplantsoen? Zaterdag 28 maart Traditionele NoorderplantsoenSchoonmaak 11.00 tot uiterlijk 12.30 uur Verzamelen bij restaurant “Jantje zag eens Pruimen hangen” Koffie met koek staat klaar! ( graag even aanmelden bij Gerrit Kamstra – siskam@home.nl)

december maart

9


23,50


Ko ke n

m

et

D av i d

Patron-cuisinier van restaurant De Markies

Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u mailen naar david.rutgers@hetnet.nl

Fornuis Ecologisch, biologisch, biologisch dynamisch, macrobiotisch, koosjer, hallal, vegetarisch, veganistisch, Sonja Bakker, Montignac, Yakult, links- en rechtsdraaiende bacteriën, Optimel, suikervrij, lijnzaad, vezels, fitness, vitaminen, CO2, Obama, honger en oorlog. Falcon, AGA, Boretti, DeManicor, omega3, Delaubrac, Everhot, Wekos enolieprijzen, Pelgrim, wat voor een kooktoestel heeft u Gezondheid is het belangrijkste wat er is, gezond lichaam, geest en energieverbruik. Gezonde keuzes eigenlijk? Wist u dat er fornuizen bestaan die op hout branden, waar u fantastisch op en in kunt koken en zelfs dienen gemaakt te worden voor mens en milieu. kunt gebruiken om warm water te verkrijgen en uw centrale verwarming op aan te sluiten.

Als het een zonde zou zijn je te zondigen aan gezonde dingen, is ongezond gezonder dan gezond en zou je zonder gezonde dingen gezonder zijn.

In de tijd van de CO2uitstoot, zonnepanelen en HRe-ketels groeit de vraag: “wat is nu het beste?” uiteraard

voor de portemonnee en het milieu. Recent onderzoek heeft al uitgewezen dat de HRe-ketel die volgend jaar op de markt komt uitsluitend geschikt is voor mensen die nu nog grijze stroom afnemen, de stroom die door

Duizenden gezonde zijnmiddel er te van koop degasverbruik supermarkt, verpakt in nietdeze ketel wordt opgewektproducten is opgewekt door gas,inhet zal dusdoorgaans ook toenemengoed met zo’n 20 biologisch afbreekbaar demeegerekend) biologische geteelde procent, voor de portemonnee verpakkingsmateriaal, is dit prima (aanschafprijs niet maar het milieuwortels schiet erliggen weinig op een piepschuimen schaaltjeisafgedekt metgeschikt een soort plasticfolie al evenminzijn intededuur. natuur kan verdwijnen mee op. De zonneboiler eigenlijk alleen voor grote gezinnen die en zonnepanelen zonder schade te veroorzaken (dit geldt niet voor alle biologische groenten), de niet-biologisch Hout als brandstof is CO2 neutraal omdat de uitstoot van CO2 bij verbranding gelijk is aan de hoeveelheid CO2 geteelde groenten daarentegen, liggen netjes los in kisten die worden hergebruikt en kunnen al naar die een boom nodig heeft om te groeien, belangrijk is wel om de verbranding zo efficiënt mogelijk te laten gelang in papieren dan wel plastic zakjes worden gedaan en met een zelf uitgeprint stickertje worden verlopen. afgerekend bij de kassa. De jaren Esse, een van Engelse Makelij is na veel vanwege internetresearch bij mij als beste manier uit de busvoor gekomen, deze Al is kachel de victoriabaars in opspraak de verderfelijke mens en dier waarop deze wordt (meereninfo: Greenpeace/WNF) steeds kachel gevangen is verkrijgbaaren op verwerkt verschillende brandstoffen geschikt voor warm water enmaar CV, de nog houtversie is kun je deze vis kopen in de supermarkt. het milieuvriendelijkst maar ook de gasversie is bijzonder goed vanwege de gepatenteerde techniek van een De biologische producten dienaar ik gebruik in mijn keuken op vanverbranding het platteland met mijn oude katalysator die de gasrook terugvoert de brandkamer en zo tot een haal 100%ik volledige komt, dus diesel (zonder roetfilter) en zo draag ik mijn steentje bij aan de hypocrisie van de samenleving en het zeer efficiënt met de brandstof en de vrijgekomen energie omgaat. Deze kachel is uitgerust met een hete oven teniet doen van de ijver en inzet van de biologische boer. en een “slowcook” oven, een kookplaat en een sudderplaat. In combinatie met groene stroom is dit voor alle Helaas is biologisch niet gezonder en ook niet altijd lekkerder, wel is het natuurlijk beter voor het mipartijen de andere meest voordelige optie. Blijf alert en kijk voordat u iets koopt naar de verpakking en de ingrediëntlieu dan producten. en want zolang er meer suiker in light-pindakaas zit dan in gewone betekent het “ik kies bewust” logo Dit recept geschikt voor iedereen…. voor mijishelemaal niets.

Wilt u op een leuke en interessante manier dingen te weten komen over de Suddervlees dingen die zoal te koop zijn? Kijk dan Keuringsdienst Van Waarden (RVU) op tv,

Pasta

internet of dvd. (Uiteraard op groene stroom)

• Neem een willekeurig stuk vlees in de suddercategorie, bijvoorbeeld riblappen, sukadelappen, of doorregen runderlappen

dus niet te duur en met een vetrandje. Ingredienten: • Snijd het vlees in mooie van zo’n 180/200 en schik deze in eenen ovenschaal en zorg dat de bodem zoveel 200 gram Meel (bij porties voorkeur half (De gram Cecco) griesmeel half bloem) 2 mogelijk Eierenbedekt is. • Giet overolijfolie het vlees wat olijfolie 1/5 en witte wijn 4/5 tot het vlees net niet onderstaat. Drupje • Snijd per persoon eenzout halve = ui,± een knoflook en kruiden zoals peterselie, selderij, bonenkruid, citroenmelisse en kervel Halve theelepel 5 teen gram en strooi dit rijkelijk over het vlees evenals de zout en peper. • Dek het geheel af met aluminiumfolie en stop in een koude oven ingesteld op 120 tot maximaal 140 graden.

Pasta maken is heel eenvoudig, je kneedt de ingrediënten goed door elkaar met de machine of met • Ga naar uw werk of willekeurig andere tijdsbesteding, kom thuis en geniet met uw gasten of gezin van heerlijk de(ouderwets hand, vorm er een mooie bal van en laat een uur afgedekt rusten in de koelkast. smakend) suddervlees. Rol het deeg uit met een deegroller of pastamachine tot ongeveer een millimeter, snij het deeg in vierkantjes voor bijvoorbeeld lasagne of steek met een glas ring (pvc-buis/kachelpijp) rondjes De minimale kooktijd is 5 uur en een gasoven het meest geschikt, werkt u met een of elektrische oven doe er dan een extra uitscheut en leg op het werkblad, leg een klein bolletje gekruid gehakt of bijvoorbeeld kaas op de wittedeze wijn bij. rondjes, dubbelkookaardappeltje en druk de hier randjes aan, puntjes naar elkaarpaktoe Uiteraard vouw is een ouderwets heerlijk iets bij maar als trek u het de zichzelf makkelijk wilt maken danen een vouw deze om. paarde flinke aardappels in aluminiumfolie samen met het vlees in mespunt de oven. Laat pasta evenin rusten terwijlenu leg hetditwater kookt, een zout aan het water toevoegen zo Met ditdeze receptkookt kunt u uiteraard variëren, probeerinbijvoorbeeld rode wijn i.p.v. van witte, vervang de bovenstaande kruiden gauw en kook de pasta twee a drie minuutjes gaar. door tijm, rozemarijn en salie, voeg een gesneden theelepel per peper persoon toe eet hetsalade en Beetje olijfolie (geen goedkope! whatverse youtomaat pay en is een what you tomatenpuree get!) en wat enenzout, met pasta. brood. Eet smakelijk. december maart

juni 2008

11

11


BUURTVERENIGING NOORDERPLANTSOEN Het bestuur van de Buurtvereniging nodigt u uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING maandag 23 maart 2009 om 20.00 uur Café Het Noorderstation, Kastanjelaan 1, Groningen AGENDA 1. Opening 2. Post en mededelingen 3.

Verslag Algemene Ledenvergadering 6 oktober 2008 (zie Buurtkrant december 2008)

4.

Jaarverslag 2008 • Inhoudelijk en financieel verslag 2008 (zie elders in deze krant) • Verslag kascontrolecommissie

5.

Buurtkrant en website • Kennismaking met de communicatiewerkgroep • Plannen voor 2009 (Peter Boer)

6.

Voortgang activiteiten • Noorderkerk: de heer Horst (Nijestee) over de culturele invulling van de kerk • De klok in de toren van de voormalige Heilig Hartkerk (Henk Welp) • Kunst in de buurt: afspraken met CBK

7.

Veiligheid in de buurt: Chris van Dijken (wijkagent Oranjewijk) vertelt

8.

Bestuursvacatures • Voorzitter en penningmeester hebben aangegeven het bestuur te willen verlaten

9. Rondvraag en sluiting 12

buurtkrant Noorderplantsoen


RegioTram nieuws Het tracé van Lijn 1 van de RegioTram in Groningen. Het College van B & W van Groningen heeft een plan bekend gemaakt voor twee tramlijnen door de stad. Eén van de twee lijnen (lijn 1) loopt vanaf het hoofdstation naar het Zernike en scheert langs de Plantsoenbuurt over de Noorderstationstraat. Dat betekent waarschijnlijk dat de bereikbaarheid van onze buurt met het openbaar vervoer verandert. De bedoeling van B&W is, dat de lijnen vóór 2020 worden aangelegd. Voordat het plan naar de gemeenteraad gaat mogen de burgers er commentaar op geven. Informatie over de tramlijnen vindt je op www.regiotram.nl Een samenvatting uit de website over de inspraakmogelijkheden: • Project RegioTram organiseert in maart 2009 een vijftal wijkinformatiebijeenkomsten. Deze worden aangekondigd in de Groninger Gezinsbode en op 4 maart a.s. in de speciale Tramkrant. • 23 februari tot en met 23 maart 2009 inspraakperiode voor inwoners. U kunt schriftelijk en mondeling reageren op het voorkeurstracé. • Mei - juni 2009 besluitvorming door gemeente en provincie Groningen over definitieve tracé Lijn 1


Kinderpagina KNUTSELTIP maak zelf een sneeuwbui in een jampot Een glazen bol waarin het sneeuwt als je hem omdraait. Heb je die wel eens gezien? Je kan er ook zelf ĂŠĂŠn maken.

Wat heb je nodig?

- een jampot met deksel - een poppetje dat er in past, - of een plastic beestje - glitter - sterke watervaste lijm - water - glycerine

Wat moet je doen?

1- Maak de jampot leeg en schoon 2- Doe glycerine in de jampot - tot die ongeveer voor een derde gevuld is 3- Doe de glitter erbij 4- Vul bij met water (niet helemaal vol want het poppetje moet er straks ook nog in) 5- Roer het even om 6- Plak het poppetje met zijn voeten op de binnenkant van de deksel 7- Laat de lijm drogen 8- Doe wat lijm op de binnenrand van de deksel. Draai de deksel met het poppetje stevig op de jampot. 9- Omdraaien maar! december maart

Glycerine

Glycerine is een dikke doorzichtige vloeistof. Het is niet giftig. Je kunt het kopen bij een drogisterij. Als er glycerine doorheen zit, wordt het water wat dikker. De glitter zal langzaam naar beneden dwarrelen. Doe je het met alleen met water dan zakt de glitter heel snel naar beneden. Meer knutseltips Deze knutseltip staat op www. peuteren.nl Klik op <speelhoek> en dan op < knutselen winter> Er staan ook andere leuke dingen op. Zoals Kleurplaten, Kinderliedjes, buitenspelen, en Binnenspelen. En tips voor ouders. 15


Al ruim 60 jaar in de buurt! Mijn wieg stond op 11 maart 1946 op nummer 50 in de Louise Henriëttestraat. Dat is bijna op het eind, daar waar de Koninginnelaan en de Stadhouderslaan samenkomen. In die tijd lag de spoorbaan nog op straatniveau dus wij hadden vanuit ons huis een riant uitzicht op de weilanden achter de rails. Dat gebied was toen nog geheel agrarisch; veel weilanden, doorsneden met slootjes. Hier en daar stond een boerderij. Ik herinner me nog de namen van twee veehouders: Leverman en Bierling. In de zomer gingen we vaak met een stel kinderen slootjespringen en ’s winters konden wij er lekker schaatsen. Mijn vader (Doornbos) was aannemer en hij had zijn bedrijf ook aan de andere kant van het spoor. Om er te komen moest hij dagelijks de spoorwegovergang in de Kerklaan over. Daar zat de hele dag een overwegwachter in een klein hokje. Zijn taak bestond uit het op tijd sluiten en openen van de overwegbomen. In de 70er jaren is de spoorbaan verhoogd en daarmee maakte de overweg plaats voor een fietstunnel. Op het verlengde van de Kerklaan was ook nog een bloemenkweker (Siersma) met een kas gevestigd. Je kon er als particulier terecht maar hij leverde ook aan bloemisten, mogelijk aan bloemist Budde die in de Louise Henriëttestraat op nummer 3 was gevestigd. Aan de afwijkende bouw is nog enigszins te zien dat dit een winkelpand moet zijn geweest. Ongeveer in het midden van de straat had je kapper Knot. Tegenover ons waren twee winkels gevestigd. Dit zijn nu in karakteristieke Amsterdamse School gerestaureerde woningen, maar destijds was Koninginnelaan 117 een boekhandel van de heer Post. Bij-zonder was dat je hier behalve boeken kopen deze ook kon lenen. Naast hem, aan de andere kant van de punt, zat kruidenier van Mechelen. En een eindje verder in de Stadhouderslaan was nog een kaaswinkel gevestigd. In de Graaf Adolfstraat ging ik naarkleuterschool de Zonnebloem en voor het lager onderwijs naar de Nassauschool aan de Nassaulaan. Het voortgezet onderwijs was op de Cort van de Lindenschool in de Violenstraat. In verband met gezinsuitbreiding gingen we verhuizen naar de Ambonstraat toen ik 9 jaar oud was. Maar anderhalf jaar later zijn we terug gegaan naar de Oranjewijk, omdat mijn vader niet kon wennen aan de smalle straat. Hij vond dat je de kaas op iemand zijn brood kon zien liggen. Wij zijn toen gaan wonen aan de Albertine Agnesstraat 16 (tussen de Prinsesseweg en de Stadhouderslaan), met een nog vrijer uitzicht op spoor en weilanden. Door de ontwikkeling van Paddepoel was mijn vader gedwongen zijn bedrijf te verplaatsen. Hij betrok toen de panden Kleine Bergstraat 33 t/m 37, destijds tegenover bakkeij Datema. In die tijd ben ik getrouwd en samen met mijn man konden wij het in 1966 uitgebrande pand (zie foto 1) Bergstraat 1/Grachtstraat 63 kopen. Dat kostte ons toen 1100 gulden! Vlak vóór die brand was de bovenwoning toegewezen aan andere mensen. 16

buurtkrant Noorderplantsoen


Op de bewuste dag waren er twee vrouwen aan het schoonmaken; ze hadden hun kinderen meegenomen. In de krant van de volgende dag stond:

“Op het aanrecht stond een petroleumstel waarop water warm werd gemaakt. De gasleiding was met een kurk afgesloten. In een onbewaakt ogenblik hebben de kinderen vermoedelijk kans gezien de kurk uit de gasbuis te trekken waardoor het gas vrijuit de keuken kon binnenstromen. Korte tijd later stond de hele keuken in lichtelaaie.”

Gelukkig deden zich geen persoonlijke ongelukken voor maar de woning was onherstelbaar beschadigd. Wij hebben toen op die plek onze huidige woning gebouwd. Op foto 2 en 3 wordt de laatste hand gelegd aan het huis. Ook geeft het een mooi beeld van de toen nog bijna autovrije Bergstraat. Door het prachtige uitzicht op het plantsoen wonen we hier nog steeds met heel veel plezier en zolang we de trap nog op kunnen komen gaan we nog niet verhuizen. Grappiger is het verhaal van de alcoholverslaafde vrouw die hier in de straat woonde. Van haar man mocht ze niet drinken maar daar had de vrouw iets op gevonden: ze verstopte de groene flessen onder de struiken in het plantsoen, precies tegenover ons, aan de andere kant van de gracht. Wij zagen haar dan regelmatig in de bosjes scharrelen om een paar slokken te ‘scoren’. Een paar jaar geleden is in dit gedeelte van de gracht een flexibele overloop t.b.v. het riool aangelegd. Het was een gek gezicht om toen vrachtauto’s door de gracht te zien rijden. Al met al voelen we ons hier thuis en betrokken in de buurt en hopen er nog lang te kunnen wonen. Aaf van Alteren onder redactie van Frank Wijgmans

Woont u ook al wat langer in de buurt of kent u iemand die hier al geruime tijd woont? Heeft u bepaalde herinneringen, leuke verhalen of toepasselijke foto’s? Laat het ons weten of mail/stuur het op. Bent u zelf niet zo’n schrijver maar wilt u e.e.a. wel met uw buurtgenoten delen? Geen probleem, we komen graag met u in gesprek en zetten uw herinneringen op papier. december maart

17


Kerklaan 23 - 9717 HA Groningen Telefoon (050) 577 79 39 Geopend dinsdag t/m zondag 16.30 tot 22.30 Vanaf 1 januari donderdag-studentendag! Alle hoofdgerechten voor maar 5,95! Geldt voor iedereen.


december maart

19


Noorderplantsoenpuzzel maart

Stuur de oplossing naar puzzel@noorderplantsoen.nl of ons postadres Zwarteweg 39 en maak kans op een Dinerbon van Het Curryhuis t.w.v. â&#x201A;Ź 15,-. Puzzelsponsor van dit nummer: Het Curryhuis Kerklaan 23 9717 HA Groningen Tel: (050) 5777939

Ook interesse om onze puzzel een keer te sponsoren? Stuur een mail naar puzzel@ noorderplantsoen.nl 20

De oplossing van de decemberpuzzel 2008 was: NIEUWJAAR. De dinerbon van Pizzeria Michel t.w.v. â&#x201A;Ź 15,- is gewonnen door Maaike Zomer, Koolstraat 19. buurtkrant Noorderplantsoen


Bouwplan voor Kerklaan 41 Er zijn eindelijk positieve ontwikkelingen te melden over Kerklaan 41. Jaren geleden was hier, zoals wat oudere buurtbewoners zich zullen herinneren, een filiaal van bakkerij Hoekstra gevestigd. Nadat dit gesloten werd, heeft het pand jarenlang leeg gestaan. Totdat het begin 2006 werd gekraakt en sindsdien onderdak bood aan een zgn. Weggeefwinkel. Een winkel, waar mensen overtollige spullen heen konden brengen, die anderen vervolgens gratis meenamen. Nadat de krakers enige maanden geleden waren vertrokken en het pand in een bouwval was veranderd, is het gesloopt. Momenteel staat alleen nog een deel van de voorgevel overeind. De buurtvereniging had al een paar keer contact gezocht met de gemeente en met de eigenaar, aannemer Moedt uit Sappemeer, die het pand in 2002 had gekocht. Zij speelden elkaar de zwarte piet toe over de geringe voortgang. Moedt stelde plannen te hebben ingediend, die echter voor de gemeente niet acceptabel waren. B & W zijn, zo blijkt nu, medio 2007 akkoord gegaan met de “verbouw” van de bakkerij tot een pand met daarin zes appartementen/kamers. Als deze krant in kleur zou uitkomen, was te zien, dat het metselwerk een “donkerrode” uitvoering krijgt en de voordeur en het bellentableau een “oranjebruine”. Voor de kozijnen, de ramen en de spijltjes van het hekwerk ervoor heeft Architectenburo Eduard C. Gerds een grijze kleur bedacht. Men kan zich afvragen, of het pand qua formaat en ontwerp past tussen de historische bebouwing. De architect zal hier vast wel een sluitende theorie voor hebben. Een verloederd pand lijkt echter een slechter alternatief voor de straat en de buurt. Nu maar hopen, dat de uitvoering van de bouw spoedig zal beginnen. Het bestuur houdt de vinger aan de pols. Het bestuur

B R O O D J E S H U I S

C R O S S R O A D S Kerklaan 66, 9717 HG Groningen, 050-5778351 Geopend di t/m vrij 11.00-18.00, zat 11.00-17.00, zon en ma gesloten

Croissanterie met verrassende specialiteiten, alle broodsalades uit eigen keuken. Belegde broodjes bestellen voor b.v. vergadering of familiebijeenkomsten, complete menulijst, broodje vd maand en alle andere informatie kijk op:

WWW.broodjegroningen.nl

december

21


Vers bloed gezocht! Zoals vermeld op de achterkant van deze krant bestaat het bestuur van de buurtvereniging momenteel uit vier leden: Gerrit Kamstra (voorzitter), Martha Mol (secretaris), Rein Rosing (penningmeester) en Harm Schokkenbroek (lid). Gerrit en Rein zijn ca. zes jaar in functie geweest en vinden dat het tijd wordt voor vers bloed. Ze hebben daarom aangegeven eind 2009 te willen stoppen. Met het oog hierop zijn we als bestuur op zoek naar minimaal twee nieuwe bestuursleden. Als je belangstelling hebt, neem dan voor meer informatie contact op met één van ons (voor meer gegevens zie achterkant van de krant). Ook op de Algemene Ledenvergadering op maandag 23 maart a.s. in Café Het Noorderstation (zie elders in deze krant) kun je ons spreken. Het bestuur

Vernieuwde informatiefolder Welkom Nieuwe Buren Een paar jaar geleden bracht de buurtvereniging deze folder uit ten behoeve van nieuwe buurtbewoners. Het betrof een fraai uitgevoerd vouwblad, zeer geschikt als informatiebron om snel de buurt te leren kennen en als naslagwerkje. Er stonden namelijk allerlei wetenswaardigheden in over onze buurt en de buurtvereniging, aangevuld met heel veel nuttige adressen en telefoonummers van diverse organisaties en ondernemers in de Plantsoenbuurt en omgeving. De folder, die al enige tijd was “uitverkocht”, is nu geheel herzien en uitgebreid weer verkrijgbaar! Wilt u als nieuwe buurtbewoner dit handiige informatieblad ontvangen, of is het u als buurtbewoner bekend, dat er bij u in de buurt een nieuwe bewoner is gekomen, geef dit dan met adres door aan een van de bestuursleden (zie achterzijde). De folder wordt vervolgens gratis bij de aangemelde nieuwe buurtbewoner(s) bezorgd! Als u betrokken bent bij een (open) activiteit, cursus, bedrijf of vereniging met als werkgebied de Noorderplantsoenbuurt en vermeld wilt worden in “Welkom Nieuwe Buren”, laat dit dan ook weten aan een van de bestuursleden. Voor tips over wie/wat nog meer de moeite van het vermelden waard is, houden wij ons van harte aanbevolen! Het bestuur. 22

buurtkrant Noorderplantsoen


Nieuwe adres (m.i.v. april 2009): Kalverstraat 7 9717 HW Groningen T 050 3144899 M 06 48843800 info@in-even-wicht.nl www.in-even-wicht.nl

Openingstijden:

ma di t/m vrij za zo

: 16:00-22:30 : 12:00-23:00 : 14:00-23:00 : 12:00-22:30


Eenmanszaak in de buurt Ontwerpbureau StudioSpijker Studio voor grafische vormgeving Ilse Spijker begon na haar studie aan de academie Minerva in Groningen en loopbaan bij KAW vanaf 2004 haar eenmanszaak vanuit haar huidige woning aan de Bergstraat 55 als grafisch vormgever. Ze ontwerpt huisstijlen, websites, logo’s, folders, mailings, enz… Sinds november 2008 heeft ze haar ontwerpbureau StudioSpijker in ‘De Kranepoort’ aan de Kraneweg, waar meerdere bedrijven zijn gehuisvest. “Sinds ik fulltime voor mezelf werk en vanuit een echt bedrijfspand werk met diverse ondernemers om me heen ben ik scherper en zakelijker.” Ilse beleeft veel plezier aan het ondernemerschap. Het liefst werkt ze aan uiteenlopende opdrachten tegelijk: “De afwisseling van het werk motiveert extra en houdt me creatief”.

Werkwijze

Ilse vindt vooral klanten via haar netwerk en haar website. Bij een potentiële opdracht gaat ze altijd eerst in gesprek met haar potentiële opdrachtgever om er samen achter te komen wat bij de identiteit van het bedrijf of de organisatie van de klant past. Functionaliteit en creativiteit De kracht van StudioSpijker is het vinden van de balans tussen functionaliteit en creativiteit, waarbij identiteit, vorm en kleur belangrijk zijn. Bij de uitwerking van de opdracht werkt Ilse vaak samen met tekstschrijvers, programmeurs en drukkers.

Portfolio

De portfolio is inmiddels behoorlijk indrukwekkend: logo ontwerp, huisstijl ontwikkeling, website design, jaarverslag opmaak of folder ontwerp zijn voorbeelden die StudioSpijker vakkundig vormgeeft en begeleidt voor diverse bedrijven, gemeentes, woningcorporaties, marketingbureaus en speciale projecten. Ben je geïnteresseerd, neem dan eens een kijkje op de website: www.studiospijker.nl StudioSpijker ‘De Kranepoort’ Kraneweg 13-5, Groningen Mail: info@studiospijker.nl Telefoon: (050) 364 17 24 / 06 – 27 13 59 74

december maart

25


Staat van baten en lasten 2008

Rekg. 08 Begr. 08 Rekg. 07 Reg. subsidie gemeente 4.300,00 4.300,00 4.405,00 Ov. subsidie gemeente 2.500,00 0,00 0,00 Advertenties buurtkrant 1.942,50 1.400,00 1.877,00 Overige inkomsten 565,27 0,00 0,00 Rente en kosten 57,02 75,00 85,27 Bijzondere baten 14,10 0,00 0,21 Baten totaal 9.378,89 5.775,00 6.367,48

BATEN

Buurtkrant 4.450,02 4.825,00 4.237,91 Informatie 50,00 100,00 0,00 Publicaties totaal 4.500,02 4.925,00 4.237,91 Ledenvergaderingen 27,90 300,00 60,00 Overige activiteiten 4.329,29 175,00 90,90 Activiteiten totaal 4.357,19 475,00 150,90 Secretariaat 41,49 50,00 52,87 Bestuur en representatie 410,47 325,00 481,34 Organisatie totaal 451,96 375,00 534,21 Afschrijving deb. 06 (05) 0,00 0,00 0,00 Bijzondere lasten 40,00 0,00 0,00 Lasten totaal 9.349,17 5.775,00 4.923,02 29,72 0,00 1.444,46

LASTEN

RESULTAAT

26

buurtkrant Noorderplantsoen


BALANS PER 31 DECEMBER 2008 Voorraad boekjes Voorraad Gefact. advertenties ‘06 Gefact. advertenties ´07 Te fact. advertenties ‘08 Gefact. advertenties ‘08 Te ontv. subs. gemeente Te ontvangen posten Vorderingen Rekening-courant Spaarrekening Kas Geschenkenbonnen Liquide middelen Totaal

2008 2007 107,64 0,00 107,64 0,00 55,00 55,00 0,00 1.404,00 0,00 0,00 1.999,75 0,00 425,50 0,00 100,00 90,00 2.580,25 1.549,00 306,28 377,76 4.325,38 8.071,28 0,00 0,00 10,00 10,00 4.641,66 8.459,04

Beginvermogen Resultaat 2008 (2007) Eindvermogen Huisvesting BON & cultur. activiteiten Voorzieningen Af te dragen sponsorgeld Te betalen posten Vooruitontvangen posten Kortlopende schulden 7.329,55 10.008,04 Totaal

2008 2007 5.134,80 3.690,34 29,72 1.444,46 5.164,52 5.134,80 0,00 4.458,84 1.000,00 317,76 1.000,00 4.776,60 0,00 0,00 1.165,03 96,64 0,00 0,00 1.165,03 96,64 7.329,55 10.008,04

TOELICHTING Zowel de baten als de lasten zijn over 2008 nogal wat hoger uitgekomen dan begroot. Dit heeft uiteraard alles te maken met het medio dat jaar gehouden jubileumfeest. Ten tijde van het indienen van de begroting, zo rond september 2007, was hierover nog geen informatie beschikbaar.

Baten

Om het buurtfeest mogelijk te maken stelde de gemeente een eenmalige subsidie van 2.500,- beschikbaar. Het feest leverde zelf ook baten op in de vorm de netto-opbrengst van de succesvolle heruitgave van Beno Hofman’s boekje “100 jaar Noorderplantsoenbuurt” en extra advertentieinkomsten (zie Overige inkomsten). De reguliere advertentiebaten vielen ca. 550,- hoger uit dan (voorzichtig) was begroot. De buurtkrant blijft kennelijk een aantrekkelijk advertentiemedium.

Lasten

Ook hier drukt het buurtfeest een duidelijk stempel. De totale kosten bedroegen ongeveer 8.200,-, waarvan ca. 3.000,- betrekking had op het slotfeest en 1.000,- de bijdrage van de buurtvereniging betrof om tot de uitgave van de GRAS-architectuurgids over onze wijk te komen. De uitgaven werden voor een belangrijk deel (ca. 3.750,-) ten laste van in het verleden gevormde voorzieningen gebracht. Het restant ad ca. 4.300,- is terug te vinden onder Overige Activiteiten. Per saldo heeft de buurtvereniging voor de festiviteiten bijna 5.200,- betaald. Voornamelijk vanwege enkele dunner uitgevallen nummers vielen de kosten van de buurtkranten lager uit. Dit laatste geldt ook voor de ledenvergaderingen. Van beide bijeenkomsten die plaatsvonden in de Noorderkerk, nam eigenaar Nijestee de kosten van de eerste, vlak voor de sluiting van het godshuis, geheel voor haar rekening. Totale besparing ca. 650,-.

Resultaat

Met deze “meevaller” en de hogere advertentiebaten konden de jubileumkosten deels worden bestreden. Uiteindelijk resteerde een gering overschot. Hierdoor trad er nauwelijks wijziging op in de vermogenspositie van de vereniging, die nog steeds robuust is. Rein Rosing, penningmeester december maart

27


Van visitekaartje tot affiche CopyRight! Uw boxershort, een zonnescherm, een vaantje “met houten hanger” bedrukken, of een teddybeer (“nostalgisch bruin”) voor het kleinkind? Bij CopyRight! kan het allemaal. Toch kennen de meesten de zaak aan de Kerklaan louter als kopieerwinkel. Maar dat is een vlag, die de lading nauwelijks dekt. Anneke en Jean-Paul Visser vertellen. Zelf noemen ze zich “partners in opmaak en repro”. Op hun website www.copyright. nl doen ze een boekje open over de mogelijkheden. Die zijn dus legio. Haast overbodig te zeggen, dat CopyRight! behalve bovengenoemde artikelen ook gewoon T-shirts bedrukt. Het is daarnaast een kantoorboekhandel in het klein, waar je naast enveloppen en printpapier o.a. ansicht- en andere kaarten en postzegels kunt kopen. Met het vullen van printercartridges, die natuurlijk ook nieuw te koop zijn, heeft men de nodige ervaring. Verder bestaat het aanbod uit diverse computeropleidingen, van het bekende Word tot Joomla CMS, een techniek om websites te vullen en te onderhouden. De gemeente Groningen wil hier alle buurtwebsites, dus ook www.noorderplantsoen.nl, mee laten werken. Wie weet kloppen de redactie van de website en andere betrokkenen nog eens aan bij CopyRight! om Joomla onder de knie te krijgen. Een aparte activiteit is Digifix. Dit biedt een oplossing voor computerproblemen op het gebied van zowel hard- als software, als er sprake is van een virusinfectie of wanneer men de PC wil upgraden. Een uitkomst dus voor digibeten of zij, die gebukt gaan onder stress vanwege een steeds trager wordende computer. Voorheen vonden de computeropleidingen plaats in de ruimte boven de winkel (zie ook hierna). Die is inmiddels echter getransformeerd tot een riante kamer van de dochter. De familie Visser woont dus nog steeds bij het bedrijf, hoewel ze wel hebben rondgekeken naar vervangende huisvesting. Anneke wil echter graag in de Noorderplantsoenbuurt blijven wonen. Niet alleen vanwege de prima woonomgeving. 28

Het maakt het ook makkelijker om eens bij te springen in de winkel als de personeelsbezetting daar om vraagt. Een voordeel van wonen naast de zaak is verder, dat je tijdens openingsuren geen koffie of thee hoeft te zetten. Er staat immers een prima automaat in de winkel. Zo valt het te verklaren, dat Anneke met de aangeboden thee van buiten komt, terwijl er in de woning toch echt wel een keuken is. Anderzijds moet ze erkennen, dat ze op die manier moeilijker los komt van het werk. CopyRight! is in mei aanstaande 13 jaar aan de Kerklaan gevestigd. Het is na Super de Boer overdag waarschijnlijk de grootste publiektrekker in de Kerklaan en er niet meer weg te denken. Voorheen was er jaren een groentezaak gevestigd. In de zeventiger jaren, toen door sommigen versmade - plastic zakken (“Tas erom?”) nog geen gemeengoed waren, deden oude kranten er dienst als verpakkingsmateriaal, hoewel er toch geen vis werd verkocht. Noch Jean-Paul noch Anneke hadden ervaring in de kopieerbranche. Zijn studie fysiotherapie brak hij af, toen de opleiding naar Leeuwarden verhuisde, terwijl Anneke bibliothecaresse was. Jean-Paul’s thuis gestarte DTP-activiteiten namen na verloop van tijd zo’n vlucht, dat de slaapkamer kantoor werd. Op een gegeven moment drong het besef door, dat ze aan anderen uitbestede werkzaamheden als kopiëren ook zelf konden uitvoeren: de start van CopyRight! Al snel bleek bij klanten behoefte te bestaan aan informatie over en hulp bij het gebruik van computerprogramma’s. Dit was het sein om met opleidingen te beginnen. Eerst in het pand, waar nu Broodjeszaak Crossroads is gevestigd, later zoals gezegd boven de winkel. Op de vraag, hoeveel kopieën er zo gemiddeld per periode gemaakt worden, blijft het antwoord buurtkrant Noorderplantsoen


achterwege. Om de concurrentie niet wijzer te maken willen ze slechts kwijt, dat het totaal om “ettelijke tienduizenden” per maand gaat. Na sluiting van het hulppostkantoor in de toenmalige winkel van het huidige Martinique werd hun voorstel om in de winkel een geldautomaat aan te brengen overgenomen. De uitvoering van dit plan had wel wat voeten in de aarde, omdat de buren hiervan grote overlast vreesden. Uiteindelijk is het apparaat aan de andere zijde van het pand geïnstalleerd. Radio Noord besteedde indertijd nog een uitzending aan de affaire. Ook Frans Bromet, regisseur, interviewer én cameraman van de hoog aangeschreven TV-serie “Buren”, kreeg er lucht van. Toen Jean-Paul negatief reageerde op zijn verzoek om medewerking, was Bromet’s reactie: “En ik doe het toch!”. Reden voor eerst-genoemde om toch maar in te stemmen. Het werd volgens de maker een van de meest gewaardeerde uitzendingen van de reeks. Het vermelden waard zijn ook de verwikkelingen rond het verwerven van de naam “CopyRight!”. De Vissers visten achter het net, toen ze bij de Stichting Internet Domein Registratie deze naam wilden claimen. Een advocaat was ze voor geweest. Zoals wellicht bekend was in die tijd het claimen van domeinnamen aan de orde van de dag.

december maart

Tot hun geluk sloegen ze naderhand voor 3.000,- gulden echter alsnog toe, toen de bewuste advocaat vanwege geldnood moest verkopen. Wat verwarming betreft is de vestiging Kerklaan vast geen goede klant van Essent. Ook ’s winters hoeft de verwarming niet of nauwelijks aan. De diverse kopieer- en andere apparaten produceren zoveel warmte, dat de thermostaat op een lage stand kan blijven. Doorgaans draaien aan het plafond diverse ventilatoren om de temperatuur dragelijk te houden. Een Italiaanse Piaggio-driewieler is aangeschaft voor het bezorgen in de stad. Omdat de vrolijk knetterende tweetakt als brommer geldt, zijn er geen problemen met de zgn. venstertijden. En doordat het blauwe karretje nauwelijks parkeerruimte in beslag neemt, wekt het bovendien minder ergernis op bij bewoners. Inmiddels zijn er drie filialen naast de hoofdvestiging aan de Kerklaan. Groningen Zuid-Oost bestaat sinds 1998 en richt zich voornamelijk op de daar gevestigde bedrijven. Hier worden ook opdrachten uitgevoerd, die de capaciteit van de andere vestigingen te boven gaan of waar spoed bij is. In Zuid-Oost moet men ook zijn voor het volgen van computeropleidingen. Vervolgens werd in 2001 een bestaande kopieerwinkel in Roden overgenomen. De laatste loot aan de CopyRight!-stam is Helpman, geopend in 2006. Dat deel van de stad, waar volgens Jean-Paul nogal wat studenten wonen, bleek een witte vlek wat betreft kopieerzaken. Het had overigens niet veel gescheeld, of er waren vijf vestigingen geweest. De beoogde overname van een zaak in Zuidhorn, waarvan de eigenaar wilde stoppen vanwege zijn leeftijd, ging op het laatste moment niet door. Maar wat in het vat zit, verzuurt ook hier vast niet.

29


2e Paasdag: Neutenschaiten! Op 13 april kun je meedoen aan een ouderwets spelletje Notenschieten. De redactie van onze website zorgt voor spelregels, noten en kogels. En natuurlijk paaseitjes zoeken! Welkom! Vanaf 2 uur bij Jantje zag eens … 5 x NEUTENSCHAITEN Notenschieten is een verzamelnaam voor alle spelletjes die met walnoten te maken hebben. Bij het spelen droegen de kinderen “neutepuut” om de hals, een gehaakte netje van wit katoen. Het kon ook een rood-wit-blauw netje zijn met een “toefke” (kwastje) aan de onderkant. Het was gevuld met onderin een sinasappel en voor de rest noten. Soms zaten er ook suukeraaichies in of een hard gekookt ei dat geverfd was. De suikereitjes waren wit of roze van kleur en mierzoet. Potjen Weken voor Pasen begon bij de jeugd het potjen. Elk zette een noot op in een potje. De noten werden uit het potje geschoten met en schotjer (een grote, harde noot). Nog liever gebruikte men een doddel (een grote knikker). Riesterken Het riesterken wordt tegenwoordig weer veel gespeeld op paasmaandag in Groningen en Drente. Het komt in Friesland alleen op Terschelling voor; op het strand vond een kleine kermis plaats en daar speelde men dit spel. Andere namen zijn: diksnittern, dik en dun schaiten, ritsen, rietern, riestertjen, riegjen, riegken. Op een mooie gladde ondergrond en soms ook wel op een brede houten plank (post) werd met krijt een lange lijn getekend en op iedere handbreedte weer een dwarslijntje. Daarop kon een lange rij walnoten worden opgezet, van iedere deelnemer evenveel. Vanaf de “meet“ probeerde men om de beurt met een stalen kogel (ook wel eens van glas) de laatste noten van de rij te schieten door

deze er schuin in te rollen. De kogel werd met olie glad gemaakt. Als de noten aan het eind van de rij werden weggeschoten of alleen maar geraakt, dan had je die noten gewonnen (“dun” schieten). Als er aan het eind één of meer noten op hun plaats bleven, was er “dik” geschoten en moest je betalen naar gelang het aantal van de rij geraakte noten. Schoot je in een beurt dik en dun dan kreeg je niets en betaalde je niets. Het bijzetten gebeurde in een getekend rondje naast de noot in de rij, een “potje”. Wat in het potje stond, telde mee, zowel met dik als met dun. Wie won zong: “Laange, laange riege, twinteg is n stiege”; ook al had hij lang geen stiege gewonnen. Aibeltjen Dit spel werd ook schietbultjen of hoopken genoemd. In Emden heet het ”een Torntje up”. Een jongen legde drie noten naast elkaar en zette er één bovenop. Op een paar meter afstand stonden de spelers, die met een noot op ’t aibeltje mikten. Was het mis dan was men de noot kwijt. Was het “wis” (raak) dan mocht men het aibeltje hebben, zijn eigen noot houden en op zijn beurt de anderen laten schieten. Pikjen De één gooide een noot weg en de ander moest hem raken. Als dat lukte mocht de speler de geraakte noot houden. Op e gorre De noten werden opgezet in een frontrij voor de speler. De eerste noot links was de “bekolm”. Werd deze geraakt dan waren alle noten rechts daarvan voor hem. De spelers “streek” de noten weg. Daarom heet het spel ook wel striekjen. Het werd gespeeld in de stad Groningen.


CopyRight

december maart

31


BESTUUR BUURTVERENIGING Gerrit Kamstra (voorzitter), Tuinbouwstraat 48 • 5735795 • siskam@home.nl Martha Mol (secretaris), Kloosterstraat 5 • 3136579 • mol.zijlstra@home.nl Rein Rosing (penningmeester), Plantsoenstraat 36 • 3144151 • r.rosing@online.nl Harm Schokkenbroek, Rijskampenstraat 7 • 06-51598383 • mangron_nl@hotmail.com

REDACTIE BUURTKRANT/WEBSITE noorderplantsoen@gmail.com / info@noorderplantsoen.nl Zwarteweg 39, 9717 HP Groningen, tel. (050) 579 8202 Peter Boer • Frank Wijgmans • Ans Meiners • Anneke Bos • Moniek Mosterman

BUURTKRANT VERSPREIDING Jaap Huttinga, Kerklaan 67, tel. (050) 5731080

BUURTKRANT DRUK CopyRight!, Kerklaan 49-51

DIVERSEN IN BUURT EN STAD Alarmnummer brandweer politie ambulance • 112 Brandweer • 3674777 Buurtcentrum Oranjewijk • Prinsesseweg 44/1 • 3127738 buurtcentrumoranjewijk@home.nl • www.buurtcentrumoranjewijk.nl Centrale doktersdienst • 0900-9229 Gemeentelijke diensten: • Gemeentelijk Informatie Centrum • 3677000 • Centraal Meldpunt Evenementen • 3671155 • Loket Bouwen en wonen • 3678110 • Loket Beheer en verkeer (onderhoud openbare ruimte) • 3678910 • Loket Milieu • 3671000 • Gemeentelijke ombudsman (Willy Kol) • 3186568 • Stadsecoloog (Wout Veldstra) • 3678914 Humanitas (vrijwillige thuishulp en mantelzorg) • 312000 (werkdagen 9-13u) Juridisch Spreekuur (buurtcentrum Oranjewijk) • maandags 5-6u inloopspreekuur Meldpunt Overlast en zorg (terugkerende overlast en ’zorgenmensen’) • 5875885 (10-5u) • acute overlast (buiten kantooruren) 0800-8844 Politie Noord (ook wijkagent) • 0900-8844 • Loket parkeren 3678910

OUD PAPIER Westkant Kerklaan: elke vierde maandag van de maand. Oostkant Kerklaan: elke laatste vrijdag van de maand. Graag voor 10 uur langs de rijweg zetten en niet in plastic zak

Buurtkrant Noorderplantsoen - maart 2009  

Buurtkrant van het Noorderplantsoen

Buurtkrant Noorderplantsoen - maart 2009  

Buurtkrant van het Noorderplantsoen

Advertisement