Page 1

NOORDERLINK NOORDERLINK MANAGEMENT MANAGEMENT LEERGANG LEERGANG


DE MANAGEMENTLEERGANG waar uitwisseling van theorie, praktijk en visie van 25 organisaties plaatsvindt. De managementleergang is speciaal ontwikkeld voor “noorderlinkpotentials” die hun leidinggevende kwaliteiten en hun kennisnetwerk willen verbreden en verdiepen. Door over de schutting van uw eigen organisatie te kijken en samen te werken met deelnemers uit zowel de publieke als de profit organisaties wordt uw blik op bedrijfsprocessen en managementvraagstukken enorm vergroot. De leergang biedt bovendien toegang tot de opgebouwde managementkennis en de ‘best practices’ van het samenwerkingsverband Noorderlink. Hierdoor is de Noorderlink Managementleergang een welkome aanvulling op de bestaande MD-programma’s van de afzonderlijke organisaties.

VOOR WIE? Leidinggevenden, projectleiders en staffunctionarissen: • met een HBO/academische achtergrond en ruime werkervaring. • die hun leidinggevende kwaliteiten, vaardigheden, visie en netwerk willen verbreden en verdiepen.

BALANS TUSSEN THEORIE EN PRAKTIJK De Noorderlink Managementleergang staat garant voor een evenwichtige mix van theorie, (zelf)reflectie, oefeningen, uitvoeren van praktijkopdrachten en het feitelijk toepassen van alle opgedane kennis en vaardigheden in de eigen praktijk. Het maximaal aantal deelnemers is beperkt tot 12. Hierdoor ontstaat er een leeromgeving, waarbinnen veel interactie mogelijk is tussen docent en deelnemer èn tussen de deelnemers onderling.


EEN EEN COMPLEET COMPLEET EN EN INTEGRAAL INTEGRAAL PROGRAMMA PROGRAMMA • •

• •

• •

Het Het opleidingsprogramma opleidingsprogramma bestaat bestaat uit uit 44 interactieve interactieve modules, modules, (aansluitend hierop) 4 uit te voeren leeropdrachten (aansluitend hierop) 4 uit te voeren leeropdrachten en en 44 refl reflectieve ectieve terugkoppelingsbijeenkomsten. terugkoppelingsbijeenkomsten. Per Per interactieve interactieve module (5 dagdelen) staan de managementvaardigheden module (5 dagdelen) staan de managementvaardigheden van van steeds steeds 22 managementrollen managementrollen centraal. centraal. Zo Zo wordt wordt in in de de leergang leergang het het volledige volledige scala scala van van de de 88 te te beheersen beheersen managementrollen managementrollen uitputtend behandeld. uitputtend behandeld. De De eindopdracht eindopdracht en en supervisiebijeenkomsten. supervisiebijeenkomsten. Tijdens Tijdens de de leergang past u de opgedane kennis en ervaringen leergang past u de opgedane kennis en ervaringen toe toe in in het uitvoeren van een zelfgekozen verandertraject binnen het uitvoeren van een zelfgekozen verandertraject binnen uw uw eigen eigen organisatie. organisatie. Het Het verandertraject verandertraject is is tevens tevens uw uw eindopdracht. Bij een voldoende beoordeling eindopdracht. Bij een voldoende beoordeling ontvangt ontvangt uu het het landelijk, landelijk, op op masterniveau, masterniveau, erkende erkende certifi certificaat caat ‘change management’. Voor het succesvol afronden ‘change management’. Voor het succesvol afronden van van uw uw verandertraject verandertraject krijgt krijgt uu ondersteuning ondersteuning door door (begeleide) (begeleide) supervisiebijeenkomsten. supervisiebijeenkomsten. De De coachingsbijeenkomsten. coachingsbijeenkomsten. U U wordt wordt gedurende gedurende de de gehele gehele leergang begeleid door een professionele coach. leergang begeleid door een professionele coach. De De coach coach zal zal vooral vooral behulpzaam behulpzaam zijn zijn in in uw uw groei groei naar naar persoonlijk persoonlijk en en authentiek leiderschap. authentiek leiderschap.

RESULTAAT RESULTAAT EN EN CERTIFICAAT CERTIFICAAT Nadat Nadat uu de de leergang leergang volledig volledig heeft heeft gevolgd gevolgd en en alle alle opdrachten opdrachten (inclusief de eindopdracht) met goed gevolg heeft (inclusief de eindopdracht) met goed gevolg heeft afgerond, afgerond, ontvangt ontvangt uu een een certifi certificaat. caat. Met Met dit dit certifi certificaat caat heeft heeft uu bewezen bewezen dat: dat: • u vanuit een integrale managementvisie uw eigen • u vanuit een integrale managementvisie uw eigen organisatie organisatie kunt kunt analyseren analyseren en en beoordelen beoordelen • u leiding kunt geven • u leiding kunt geven aan aan veranderingen veranderingen op op strategisch strategisch en/of en/of tactisch niveau tactisch niveau • • uu een een verbetertraject verbetertraject binnen binnen uw uw organisatie organisatie kunt kunt leiden leiden • u een team kunt aansturen op resultaat, inhoud • u een team kunt aansturen op resultaat, inhoud en en relatie. relatie.

DE DE TRAINERS TRAINERS // BEGELEIDERS BEGELEIDERS De De trainers, trainers, supervisor supervisor en en coaches coaches zijn zijn zeer zeer ervaren ervaren in in hun hun vak vak en en hebben daarnaast ruime ervaring als manager. hebben daarnaast ruime ervaring als manager.


TOTALE DUUR VAN DE LEERGANG Het totale traject beslaat een periode van 10 maanden. Het aantal ‘verletdagen’ over deze 10 maanden bedraagt +/- 16 dagen.

KOSTEN De totale opleiding kost € 7.500,- per deelnemer, inclusief onderwijsmateriaal, lunches, diners, extra begeleiding, etc.

INTERESSE? Voor een uitgebreide beschrijving van de leergang: kijk op www.noorderlink.nl of neem contact op met René Emmelkamp, programmamanager MD Noorderlink. Telefoon: 06 23 384 387 E-mail: emmelkamp@noorderlink.nl

INSCHRIJVEN? Als u zich wilt inschrijven voor een leergroep, neemt u dan eerst contact op met het Hoofd P&O van uw organisatie.


DE MANAGEMENTLEERGANG MANAGEMENTLEERGANG IN IN ÉÉN ÉÉN DE OOGOPSLAG OOGOPSLAG Voortraject Voortraject Intake: vaststellen vaststellen van van de de individuele individuele leerbehoefte leerbehoefte en en verbinding verbinding Intake: met de organisatiedoelstelling met de organisatiedoelstelling Hulpmiddelen: Hulpmiddelen: Intakegesprek n.a.v. n.a.v. een een gedragsstijltest gedragsstijltest Intakegesprek • Managementvaardigheden-onderzoek • Managementvaardigheden-onderzoek Gesprek met met de de leidinggevende leidinggevende •• Gesprek Hoofdprogramma Hoofdprogramma Opleidingsprogramma Opleidingsprogramma •• •• •• •• •• •• •• ••

Startmodule Startmodule interactieve modules modules 44 interactieve 4 leeropdrachten 4 leeropdrachten reflectiebijeenkomsten ectiebijeenkomsten 44 refl Uitvoeren veranderopdracht veranderopdracht binnen binnen de de eigen eigen organisatie organisatie Uitvoeren Ondersteuning door supervisiebijeenkomsten Ondersteuning door supervisiebijeen- komsten Individuele coaching coaching Individuele Deelname aan aan de de ‘Noorderlink ‘Noorderlink proeverijen proeverijen (naar (naar behoefte) behoefte) Deelname

Certificering cering Certifi Volledige en actieve actieve deelname deelname aan aan het het programma programma ++ Volledige en positieve beoordeling beoordeling van van de de veranderopdracht veranderopdracht positieve


CONTACTGEGEVENS: Voor aanvullende informatie over de Noorderlink Management Leergang kunt u contact opnemen met: Noorderlink Postbus 1225 9701 BE Groningen Telefoon: 06 23 384 387 E-mail: emmelkamp@noorderlink.nl Voor meer informatie: www.noorderlink.nl

Folder Noorderlink Managementleergang  

Het hrm-samenwerkingsverband Noorderlink start twee keer per jaar een managementleergang traject. Meer informatie hierover vindt u in deze f...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you