Issuu on Google+

NOORDERLINK ALGEMEEN


NOORDERLINK Noorderlink is een samenwerkingsverband van 25 grote bedrijven en organisaties op het terrein van HRM (Human Resource Management) en HRD (Human Resource Development). De deelnemende organisaties voeren ieder hun eigen personeelsbeleid, beschikken over een volwaardige P&O-afdeling, hebben minimaal 1000 medewerkers in dienst en zijn gevestigd in Noord-Nederland. Noorderlink streeft naar een evenwichtige verhouding van profit en non-profit organisaties.

DIENSTEN De diensten van Noorderlink zijn vooral gericht op de uitwisseling van kennis, expertise en best practices tussen de aangesloten organisaties en ook het vergroten van de mobiliteit van het personeel van de aangesloten organisaties vergroten. Daarnaast zet Noorderlink zich in om goed opgeleid personeel voor het noorden te behouden en naar het noorden te halen door het profileren van het noorden als een aantrekkelijke werk- en woonomgeving.

SAMENWERKING Noorderlink is gericht op samenwerking. Elke organisatie bepaalt autonoom het eigen personeelsbeleid maar onderschrijft de kracht van samenwerking en zal daarom kennis overdragen, expertise leveren en ervaringen delen. Van alle deelnemende organisaties wordt een actieve bijdrage aan ontwikkelde en te ontwikkelen producten verwacht. Noorderlink heeft geen rechtsvorm, maar de aangesloten organisaties zijn een verbinding met elkaar aangegaan door het ondertekenen van een intentieverklaring. Daarmee zijn zij binnen de afgesproken beleidskaders gezamenlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het reilen en zeilen van Noorderlink. Noorderlink kiest voor professionaliteit. Ze heeft daarom een bestuursbureau voor het initiĂŤren, organiseren en samenbrengen van activiteiten.


ORGANISATIE De aangesloten organisaties worden vertegenwoordigd door de directeuren/hoofden P&O, die gezamenlijk het Algemeen Bestuur vormen. Uit hun midden wordt tweejaarlijks een Dagelijks Bestuur gekozen van 5 leden. Het Algemeen Bestuur geeft de beleidskeuzes aan, stelt kaders vast (waaronder een jaarplan en een begroting) en beslist over de toelating van nieuwe deelnemers. Het Dagelijks Bestuur zorgt dat de doelen worden bewaakt, de plannen worden uitgevoerd, beleid wordt voorbereid en geeft leiding aan het Bestuursbureau van Noorderlink.

DE STRATEGISCHE DOELEN VAN NOORDERLINK Noorderlink heeft de volgende strategische doelen: • uitwisseling van kennis, ervaring en best practices op HRM/ HRD-gebied; • het op gang brengen van mobiliteit en het vergroten van de inzetbaarheid van personeel van de bij Noorderlink aangesloten organisaties; • profilering van het Noorden als een aantrekkelijke werk- en woonomgeving; • betrokkenheid bij regionale maatschappelijke aangelegenheden.


NOORDERLINKACTIVITEITEN •

Organisatie seminars en workshops - Het op de wet volgen van ontwikkelingen op HRM-gebied in de vorm van lezingen en door zelf actief bezig te zijn met als grootst evenement de Noorderlinkdagen.

Noorderlinkdagen - Eens per twee jaar organiseert Noorderlink de Noorderlinkdagen. Dit is een tweedaags congres dat een weergave biedt van de actuele ontwikkelingen in HRM.

Organisatie proeverijen - Een proeverij is een manier voor managers en P&O-ers om te beoordelen of een bepaalde training of trainingsvorm een optie is voor een groep medewerkers of afdeling in de eigen organisatie.

Platform Management Development - Met onder meer als belangrijke activiteit 3 keer per jaar van start gaande Management leergang

Coachnetwerk - Het coachnetwerk wordt onder meer ingezet voor de begeleiding van mensen en activiteiten binnen de Noorderlinkorganisaties.

Mediatorsnetwerk - Een netwerk binnen Noorderlink om conflicthantering en mediation toegankelijk te maken en in te bedden.

Platform mobiliteit - Binnen dit platform is een intensieve uitwisseling van ervaringen, best-practices, vacatures en kandidaten.

Platform Arbeidsvoorwaarden - Binnen dit platform worden thema’s besproken die voor de organisaties belangrijk zijn omdat ze vanuit (veranderende) wetgeving moeten worden opgepakt.

Partnerprogramma - Het partnerprogramma heeft als inzet om voor partners van nieuwe medewerkers, niet afkomstig uit het noorden van Nederland, een passende functie te vinden met gebruikmaking van het Noorderlinknetwerk.

Www.noorderlink.nl - Naast het landelijk aanbieden van alle vacatures van de aangesloten organisaties ondersteunt de website eerder genoemde noorderlinkactiviteiten. Informatie over bovenstaande activiteiten en meer vindt u op: www.noorderlink.nl


NOORDERLINK BESTAAT UIT: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Alfa-College Belastingdienst Noord GasTerra Gasunie Gemeente Assen Gemeente Groningen Grontmij Nederland, cluster Noord Hanzehogeschool Groningen Informatie Beheer Groep Koninklijke Wagenborg Lentis Martini Ziekenhuis Menzis Noorderpoortcollege Philips Provincie Drenthe Provincie Groningen Rabobank Groningen Regiopolitie Groningen Rijksuniversiteit Groningen SCA / UcM Hoogezand Thuiszorg Groningen Universitair Medisch Centrum Groningen Waterbedrijf Groningen Waterleidingmaatschappij Drenthe Yacht/Randstad

www.noorderlink.nl


Folder Noorderlink Algemeen