__MAIN_TEXT__

Page 1

:PUKZOL[ILNPU]HUOL[UPL\^LTPSSLUUP\T^VVU[ TLLYKHUKLOLSM[]HUKL^LYLSKIL]VSRPUNPU \YIHULNLIPLKLU/L[OLLM[KLYVS]HUKLZ[HKHSZ J\S[\YLLSLJVUVTPZJOLUZVJPHHSaLU\^JLU[Y\T ]LYKLY]LYZ[LYR[=PHKLPUKYPUNLUKLMV[VNYHMPL]HU Y\PTULNLU[PNMV[VNYHMLUVU[O\S[4L[YVWVSPZKL ]LSLNLaPJO[LU]HUKLTVKLYULZ[HK!KLK`UHTPLR KLRHRVMVUPLKL]LY]\PSPUNKLHYJOP[LJ[\\YKL LLUaHHTOLPKKLKY\R[LKLHYTVLKLKLYPQRKVT >LSRLRHUZLUIPLKLUZ[LKLULU]VVY^LSRL WYVISLTLUZ[LSSLUaLVUZ& 0ULUYPJO[KL5VVYKLYSPJO[0U[LYUH[PVUHSL-V[VTHUPMLZ[H[PL aPJOVWKLNL]VSNLU]HU\YIHUPZH[PL]VVYaV^LSZ[LKLSPQRLHSZ SHUKLSPQRLNLIPLKLU4L[YVWVSPZPZOL[[^LLKLKLLSPUKP[[^LLS\PR

:PUJL[OLILNPUUPUNVM[OLUL^TPSSLUUP\T TVYL[OHUOHSM[OL^VYSK»ZWVW\SH[PVUOHZILLU SP]PUNPU\YIHUHYLHZ;OPZOHZYLPUMVYJLK[OLYVSL VM[OLJP[`HZHJ\S[\YHSLJVUVTPJHUKZVJPHS LWPJLU[YL;OYV\NO[OLWYVIPUN^VYRVMV]LYUPUL[` WOV[VNYHWOLYZ4L[YVWVSPZ\U]LPSZ[OLTHU`MHJLZ VM[OLTVKLYUTLNHSVWVSPZ!P[ZK`UHTPZT[OL JHJVWOVU`[OLWVSS\[PVU[OLHYJOP[LJ[\YL[OL SVULSPULZZ[OLYH[YHJL[OLWV]LY[`[OL^LHS[O >OH[HYL[OLVWWVY[\UP[PLZJP[PLZWYV]PKLHUK^OH[ HYL[OLWYVISLTZ[OL`MHJL\Z^P[O&

UVVYKLYSPJO[c METROPOLIScJP[`SPMLPU[OL\YIHUHNL

METROPOLIScJP[`SPMLPU[OL\YIHUHNL

0UHUK[OL5VVYKLYSPJO[0U[LYUH[PVUHS7OV[VMLZ[P]HSPZ MVJ\ZPUNVU[OLJVUZLX\LUJLZVM\YIHUPZH[PVUIV[OMVY[OLJP[PLZ HUKMVYY\YHSHYLHZ4L[YVWVSPZPZ[OLZLJVUKWHY[VM[OPZKPW[`JO

ISBN/EAN 978-90-76703-46-6

JP[`SPMLPU[OL\YIHUHNL c U V V YK L Y S P J O [


JP[`SPMLPU[OL\YIHUHNLcUVVYKLYSPJO[ 


7\ISPZOLY :[PJO[PUN(\YVYH)VYLHSPZ\UKLY[OLH\ZWPJLZ VM[OL5VVYKLYSPJO[7OV[VNYHWO`-V\UKH[PVU

+PZ[YPI\[PVU 0KLH)VVRZ(TZ[LYKHT ;

:[PJO[PUN-V[VNYHÄL5VVYKLYSPJO[ :[PJO[PUN(\YVYH)VYLHSPZ (RLYROVM 1).YVUPUNLU ;OL5L[OLYSHUKZ ; - PUMV'UVVYKLYSPJO[JVT ^^^UVVYKLYSPJO[JVT

,KP[VYc>PT4LSPZ;VU)YVLRO\PZ (ZZPZ[PUNKPNP[HSLKP[VYc(YUV\K)HRRLY +LZPNUc+PYRKL1VUN:[\KPV+]VYTNL]PUN)56 ;L_[c(\RL/\SZ[ ;L_[LKP[c)LY[7SH[aLY ;YHUZSH[PVUZHUKLKP[c+VUHSK4HKLY>VYKZ 7PJ[\YLZ 3P[OVNYHWO`c5VVYKLYSPJO[ 7YPU[PUNc+Y\RRLYPQ;PLURHTW.YVUPUNLU

0:)5,(5 

5V[OPUNPU[OPZIVVRTH`ILYLWYVK\JLK^P[OV\[ WYPVY^YP[[LUWLYTPZZPVUMYVT[OLW\ISPZOLY


JP[`SPMLPU[OL\YIHUHNLcJ\YH[LKI`^PTTLSPZ 


*V\Y[LZPLZc;OLJVW`YPNO[MVYHSS^YP[[LUJVU[YPI\[PVUZ[V[OPZIVVRYLZPKLZ^P[O[OL YLZWLJ[P]LH\[OVYZ;OLJVW`YPNO[MVYHSSWOV[VNYHWOLYZPU[OPZIVVRYLZPKLZ^P[O [OLYLZWLJ[P]LWOV[VNYHWOLYZ^P[O[OLMVSSV^PUNJV\Y[LZPLZ!

(IPY(IK\SSHOc,\YVWLHU7YLZZWOV[V(NLUJ`.LYTHU` .PVYNPV)HYYLYHc1HYHJO.HSSLY`0[HS` 5PUH)LYTHUc56695L[OLYSHUKZ 1VKPL)PLILYc.VVKTHU.HSSLY`:V\[O(MYPJH.VL[OL0UZ[P[\[L:V\[O(MYPJH1HJHUH4LKPH:V\[O(MYPJH 1\SPV)P[[LUJV\Y[c.HSSLY`<UP[LK:[H[LZ7VSRH.HSLYPL-YHUJL.HSLYPH+H.m]LH)YHaPS 2LUKYPJR)YPUZVUc3<*,60THNLZ<UP[LK:[H[LZ (SLQHUKYV*HY[HNLUHc*PYJ\P[.HSSLY`*HUHKH 4HUHS(S+V^H`HUc*\HKYV-PUL(Y[.HSSLY`<UP[LK(YHI,TPYH[LZ ;PHUL+VHUUH*OHTWHZZHRc(NLUJL=<»-YHUJL2HOTHUU.HSSLY`5LKLYSHUKZ :[LWOLU+\WVU[c*VU[HJ[7YLZZ0THNLZ<UP[LK:[H[LZ (UKYLHZ.LMLSSLYc;OVTHZ9LOILPU.HSLYPL.LYTHU` *OYPZ[VWO.PLSLUc(OYLUZ,KP[PVUZ<UP[LK:[H[LZ (ZOSL`.PSILY[ZVUc=007OV[V(NLUJ`-YHUJL +PVUPZPV.VUamSLac0]VY`WYLZZ:WHPU 2H[YPU2VLUUPUNc;YVPRH,KP[PVUZ<UP[LK2PUNKVT :PYRRH3PPZH2VU[[PULUc(TILY-PST 7OV[VNYHWO`*VSSLJ[P]L<UP[LK2PUNKVT 0R\Y\2\^HQPTHc.Y\WWL.LYTHU` :LIHZ[PHU3PZ[Lc.L[[`0THNLZ<UP[LK:[H[LZ @]LZ4HYJOHUK 9VTHPU4LMMYLc>HU[LK7HYPZ-YHUJL.\U.HSSLY`:^LKLU (UKYLHZ4LPJOZULYc9VILY[4VYH[.HSLYPL.LYTHU` 4PJOHLS5HQQHYc:[\KPV3H*P[[n0[HS`.HSLYxH1\HU:PSP}:WHPU.HSLYPL.\`)pY[ZJOP:^P[aLYSHUK 4H[[OL^5PLKLYOH\ZLYc0UZ[P[\[LMVY(Y[PZ[4HUHNLTLU[<UP[LK:[H[LZ :PTVU5VYMVSRc4J)YPKL-PUL(Y[)LSNP\T :OLYTHU6UNc3P[[SL7PJ[\YLZ:PUNHWVYL +HUH7VWHc(\[VNYHWO()7<UP[LK2PUNKVT(UaLUILYNLY(\Z[YPH 4HY[PU9VLTLYZc7HUVZ7PJ[\YLZ<UP[LK2PUNKVT *HYSVZ:HUJOLa 1HZVU:HUJOLac;69*/.HSSLY`5L[OLYSHUKZ /HUZ*OYPZ[PHU:JOPURc.HSLYPL+LAHHS5L[OLYSHUKZ.HSLYPL2PJRLU.LYTHU`.HSLYPL9V[OHTLS.LYTHU` >PSS:[LHJ`c4PJOHLS4HaaLV.HSSLY`<UP[LK:[H[LZ*OYPZ[VWOL.\`L.HSLYPL:^P[aLYSHUK 4\ULT>HZPMc(NLUJL=<»-YHUJL :OLU>LPc+HUPLS*VVUL`-PUL(Y[<UP[LK:[H[LZ 4PJOHLS>VSMc.HSLYPL>V\[LY]HU3LL\^LU5L[OLYSHUKZ @HUN@VUNSPHUNc.HSSLY`*OPUH.HSLYPL4HNKH+HU`Za-YHUJL 7HISVAPJJHYLSSVc4PY[H+LTHYL0U[LYUH[PVUHS=PZ\HS(Y[5L[OLYSHUKZ


HZ[VUPZOLK

THJOPULY`

Â&#x2039; 7HISVAPJJHYLSSV

Â&#x2039; (UKYLHZ.LMLSSLY

Â&#x2039; 6MMTHUWOV[V

Â&#x2039; 9HZLS*OV^KO\Y`

Â&#x2039; 4HYJ\Z2VWWLU

Â&#x2039; ;OVTHZ2UL\IÂ&#x2026;OSLY

Â&#x2039; 3H\YH2VU[[PULU

 Â&#x2039; 4HY[PU3\PQLUKPQR

Â&#x2039; 0R\Y\2\^HQPTH

 Â&#x2039; .PUH3L=H`

Â&#x2039; *tJPSL4LSSH

 Â&#x2039; /HUZ*OYPZ[PHU:JOPUR

Â&#x2039; 4H[[OL^5PLKLYOH\ZLY

 Â&#x2039; 1LHU4HYJ4L\UPLY

Â&#x2039; 4PJOHLS5HQQHY

 Â&#x2039;

Â&#x2039; 5PLSZ:[VTWZ

Â&#x2039; *OYPZ[PUH:LLS`

Â&#x2039; 4HZZPTV4HZ[YVYPSSV

Â&#x2039; 2HP<^L.\UKSHJO

Â&#x2039; @HUN@VUNSPHUN

Â&#x2039; ?H]PLY*VTHZ

Â&#x2039; )YHK-HY^LSS

Â&#x2039; *OYPZ[VWO.PLSLU

Â&#x2039; 4H_7HT

Â&#x2039; 2PTA^HY[Z

 (UKYLHZ4Â&#x2026;SSLY7VOSL

Â&#x2039; 4HY[PU9VLTLYZ

HZ[YH`

KLMPJPLU[ Â&#x2039; >PSS:[LHJ`

Â&#x2039; +L]PU@HSRPU

Â&#x2039; (IPY(IK\SSHO

Â&#x2039; 4LOYHULO([HZOP

Â&#x2039; .YLNVY`)\JOHRQPHU

Â&#x2039; 5HKQH.YV\_

Â&#x2039; :LIHZ[PHU3PZ[L

Â&#x2039; 6OT7OHUWOPYVQ

Â&#x2039; @]LZ4HYJOHUK 9VTHPU4LMMYL

Â&#x2039; :[LWOLU+\WVU[

Â&#x2039; (ZOSL`.PSILY[ZVU

Â&#x2039; 4PJOHLS>VSM

Â&#x2039; +HUH7VWH

Â&#x2039; 2H[YPU2VLUUPUN

Â&#x2039; *HYSVZ:HUJOLa 1HZVU:HUJOLa

Â&#x2039; 0]HU4PROH`SV]

Â&#x2039; -YHUJPSPUZ

Â&#x2039; <NUP\Z.LSN\KH

Â&#x2039; @HUUPZ2HYWV\aPZ

Â&#x2039; :OLYTHU6UN

Â&#x2039; *HYVSL*VUKt 2HYS)L]LYPKNL

Â&#x2039; :H`LK(ZPM4HOT\K

Â&#x2039; 4HUHS(S+V^H`HU

Â&#x2039; .\PSSH\TL4PSSL[

Â&#x2039; :LS]HWYHRHZO3HRZOTHUHU

Â&#x2039; .PHJVTV)Y\ULSSP

Â&#x2039; ,]HU(IYHTZVU

Â&#x2039; 3V\PL7HS\

Â&#x2039; *HYSVZ*HaHSPZ

Â&#x2039; 7H^LS1HZaJa\R

PUKL_


HZZLTIS`

LWPSVX\LcL_WSVYH[PVUZ

Â&#x2039; :PTVU5VYMVSR 1VOU)\YRL

Â&#x2039; :OLU>LP

Â&#x2039; /HUZ>PSZJO\[

Â&#x2039; 6SP]PLY7PU-H[

Â&#x2039; 4HYVZ2YP]`

Â&#x2039; 5HKH]2HUKLY

Â&#x2039; ,KP[O9V\_

Â&#x2039; ;PHUL+VHUUH*OHTWHZZHR

Â&#x2039; 1PHU1PHUN

Â&#x2039; 4H[[LV)HZ[PHULSSP

Â&#x2039; 4HY[PU(KVSMZZVU Â&#x2039; +PVUPZPV.VUamSLa Â&#x2039; ,SPHU:VTLYZ Â&#x2039; -YHUR`=LYKPJR[ Â&#x2039; 4H[[:PILY Â&#x2039; 7H\S.VMMLYQt Â&#x2039; 7L[LY)PHSVIYaLZRP Â&#x2039; (UHZ(S:OHPRO Â&#x2039; 4HY[PU3\PQLUKPQR

OVTL Â&#x2039; .PVYNPV)HYYLYH Â&#x2039; 4\ULT>HZPM Â&#x2039; ,Z[HU*HIPNHZ Â&#x2039; 3H^PJR4Â&#x2026;SSLY Â&#x2039; (UKYLHZ4LPJOZULY Â&#x2039; :PYRRH3PPZH2VU[[PULU Â&#x2039;

 1\SPV)P[[LUJV\Y[

Â&#x2039; 5PUH)LYTHU Â&#x2039; 1VKP)PLILY Â&#x2039; 2LUKYPJR)YPUZVU Â&#x2039; (SLQHUKYV*HY[HNLUH Â&#x2039; +HYYLU:VO Â&#x2039; 9LPUPLY.LYYP[ZLU Â&#x2039; .HIYPLS1VULZ Â&#x2039; .HYL[O2PUNKVU

PUKL_

6U4H`[OL^VYSK^HZHISL[VJLSLIYH[L[OLILNPUUPUNVM[OL \YIHUTPSSLUUP\T6U[OH[KH[LMVY[OLÄYZ[[PTLPUOPZ[VY`TVYLVM[OL ^VYSK»ZWVW\SH[PVUSP]LKPUHJP[`[OHUPUHY\YHSHYLH!IPSSPVUWLVWSLVU Q\Z[[OYLLWLYJLU[VM[OLLHY[O»ZZ\YMHJL4L[YVWVSPZ¶*P[`3PMLPU[OL<YIHU (NLPZ[OLZLJVUKWHY[VMHKPW[`JO^OPJOL_HTPULZ[OLJVUZLX\LUJLVM [OPZKL]LSVWTLU[ÄYZ[MVY[OLJV\U[Y`ZPKLHUKUV^MVY[OLJP[`

TL[YVWVSPZ JP[`SPMLPU[OL\YIHUHNL <YIHUPZH[PVUPZUV[OPUNUL^I\[UL]LYILMVYLOHZWVW\SH[PVUNYV^[OPU\YIHUHYLHZILLUHZYHWPK HZP[OHZILLUPUYLJLU[KLJHKLZ0[PZH[YLUK^OPJOHJJVYKPUN[V<UP[LK5H[PVUZ»KLTVNYHWOLYZ ^PSSJVU[PU\L[OYV\NO[OLTPKKSLVM[OPZJLU[\Y`4VYL[OHUL]LYILMVYL[OLJP[`OHZILJVTL[OLWSHJL ^OLYL [OL J\S[\YL HUK TVYHSP[` VM THURPUK PZ ILPUN ZOHWLK ¶ UV[PVUZ HIV\[ SPML ^OPJO [OHURZ [V KPNP[PZH[PVUHUKNSVIHSPZH[PVUHYLILPUNL_WVY[LKMHYIL`VUK[OLJP[PLZ[OLTZLS]LZ ;OLTVKLYUJP[`PZHSZVYLTHYRHISLMVYP[ZZWSP[WLYZVUHSP[`6UVULOHUKP[ZNYV^[OPZ[\YI\SLU[HUK HPTSLZZVU[OLV[OLYJP[PLZHYLWSHUULKKV^U[V[OL[PUPLZ[KL[HPS,[OUPJNYV\WZHUK[OLPYJ\S[\YLZ JVTL[VNL[OLYPUJP[PLZ^OLYL[OL`LUYPJOVULHUV[OLY»ZL_WLYPLUJL¶HUKSP]LPUJVUZ[HU[[LUZPVU 0UMHZ[NYV^PUNLJVUVTPLZ[OLJP[`OHZHTHNUL[PJH[[YHJ[PVUMVYWLVWSLMYVTY\YHSHYLHZ^OLYL[OL` ¶Z\JJLZZM\SS`VYUV[¶ZLLRHIL[[LYSPML^OPSL[OL>LZ[OHZZLLU^OH[OHZILLU[LYTLKº^OP[LÅPNO[» PU[OLKPYLJ[PVUVMZ\I\YIZZWYLHKPUNPU[V[OLJV\U[Y`ZPKL*P[PLZHYLWSHJLZ[OH[VMMLYVWWVY[\UP[PLZ HUK[HRL[OLTH^H`[OH[HYLHI\YKLU[V[OLLU]PYVUTLU[HUKYLSPL]L[OH[WYLZZ\YL^OLYL`V\HYL JVUZ[HU[S`\UKLY[OLL`LVMZ\Y]LPSSHUJLJHTLYHZI\[H[[OLZHTL[PTLJHUIL[V[HSS`HUVU`TV\Z;OL JVTTVUKLUVTPUH[VYPZ[OLK`UHTPZT]P[HSP[`HUKJHJVWOVU`VM[OLIPNJP[`>OL[OLYPU[OLZS\TZ VYPUHS\_\Y`JVUKVJVTWSL_L]LY`VULPZ[Y`PUN[VL_WSVP[L]LY`ZX\HYLPUJO[VJYLH[LHOVTLHUKH M\[\YLMVY[OLTZLS]LZ[OLYL


VYPNPUZ/PZ[VYPHUZ[LSS\Z[OH[[OLÃ&#x201E;YZ[ZLYPV\Z\YIHUPZH[PVU[VVRWSHJLPU4LZVWV[HTPH;^V[OV\ZHUK `LHYZILMVYL[OL[PTLVM*OYPZ[[OL:\TLYPHUJP[`VM<Y^HZ[OLSHYNLZ[PU[OL^VYSK^P[OHIV\[ PUOHIP[HU[Z"H[[OLILNPUUPUNVM[OL*OYPZ[PHULYHHUJPLU[9VTLOHKHYV\UKHUKPU[OLLPNO[O JLU[\Y` )HNOKHK ^HZ [OL Ã&#x201E;YZ[ [V WHZZ [OL TPSLZ[VUL VM V]LY H TPSSPVU YLZPKLU[Z 4PSP[HYPS` JP[PLZ ^LYL LHZPLY[VKLMLUK[OHU[OLJV\U[Y`ZPKLI\[OHK[OLHKKLKHK]HU[HNLVMILPUNJLU[YLZVMJVTTLYJLHUK HKTPUPZ[YH[PVU>P[OHK]HUJLZPUHNYPJ\S[\YHSTL[OVKZMHYTLYZJV\SKWYVK\JLSHYNLYZ\YWS\ZLZJYLH[PUN [OLJVUKP[PVUZMVYIHY[LYHUK[YHKLKP]PZPVUZVMSHIV\YHUKZWLJPHSPZH[PVU¶HSSZ[PT\SP[VM\Y[OLY\YIHUPZH[PVU 0TWYV]LK[YHUZWVY[H[PVUPU[OLMVYTVMJHYH]HUZHUKUL^ZVY[ZVMZOPWZJYLH[LKÃ&#x2026;V\YPZOPUNJLU[YLZVM [YHKL0U[\YU\YIHUPZH[PVUOHKHMH]V\YHISLLMMLJ[VU[OLX\HSP[`HUKX\HU[P[`VMWYVK\J[PVU0[IYV\NO[ YLZV\YJLZHUKPKLHZ[VNL[OLYZV[OL`JV\SKMLLKVULHUV[OLY»ZNYV^[O 5L]LY[OLSLZZ \U[PS [OL [O JLU[\Y` VUS` H ZTHSS WYVWVY[PVU VM [OL ^VYSK»Z WVW\SH[PVU SP]LK PU JP[PLZ 4VKLYUSHYNLZJHSL\YIHUPZH[PVUVUS`HYVZL^P[O[OL0UK\Z[YPHS9L]VS\[PVU;OH[YLX\PYLKSHYNLTHZZLZ VMMHJ[VY`^VYRLYZHUK[OL`^LYLH]HPSHISLILJH\ZL[OPZZHTLYL]VS\[PVU^HZTHRPUNHNYPJ\S[\YLSLZZ SHIV\YPU[LUZP]L0U HIV\[ VM(TLYPJHUZSP]LKPUJP[PLZ"PU

HSSVM ,\YVWL^HZUV[MHY

ILOPUK(ZPH3H[PU(TLYPJHHUK(MYPJHHYLUV^\UKLYNVPUNHZPTPSHYI\[L]LUTVYLML]LYPZOWYVJLZZVM \YIHUPZH[PVU>OPSLPU[OL>LZ[Z\I\YIHUPZH[PVU¶[OL[YLR[V[OLX\PL[LYHUKZHMLYLKNLZVM[OLJP[`¶OHZ HSYLHK`THKLP[ZHWWLHYHUJLTVYL[OHU VM[OL\YIHUPZH[PVUPU[OLJVTPUNKLJHKLZ^PSS[HRLWSHJL PUKL]LSVWPUNJV\U[YPLZ

NVVK VY IHK& ;OLZWLLKVM\YIHUPZH[PVUPU[OLUVU>LZ[LYU^VYSKPZHJJVTWHUPLK^P[O NYV^PUNWHPUZ(ZPHHUK(MYPJH^PSSHSYLHK`OH]LYLHJOLK[OLWVPU[VMOH]PUNOHSMVYTVYLVM[OLPYWVW\SH[PVU SP]PUNPUJP[PLZPUHUKYLZWLJ[P]LS`¶HYH[L[OH[^PSSTHRLP[KPMÃ&#x201E;J\S[[VHIZVYI[OLUL^\YIHUP[LZ ;OH[^PSSOLSWW\[[OLIYHRLZVU\YIHUPZH[PVU[OL-YLUJOLJVUVTPZ[7OPSPWWL)VJX\PLYWYLKPJ[Z7HY[PJ\SHYS` PU (MYPJH \YIHUPZH[PVU PZ ZWHYRLK TVYL I` WYVISLTZ [OHU VWWVY[\UP[PLZ ( JVUZPKLYHISL WVY[PVU VM [OL NYV^[O[OLYLJVUZPZ[ZVMWLVWSLÃ&#x2026;LLPUNMYVT^HYO\UNLYWSHN\LHUKKYV\NO[I\[JOPLÃ&#x2026;`MYVT[OLSPTP[LK WVZZPIPSP[PLZY\YHSHYLHZVMMLY[VYHPZL[OLPYZ[HUKHYKVMSP]PUNHIV]L[OLTPUPT\TULLKLK[VZ\Y]P]L;OL` LUK\WPUJP[PLZ^OLYL[OLYLPZ[VVSP[[SL^VYRVYHJJVTTVKH[PVU+LMHJ[V[OLYLMVYL^OH[PZOHWWLUPUN PZTLYLS`ZOPM[PUN[OLWYVISLTZHYV\UK 4VZ[ TLNHJP[PLZ PU KL]LSVWPUN JV\U[YPLZ OH]L [V MHJL [OL WYVISLTZ VM ZS\TZ ]PVSLUJL PUHKLX\H[L O`NPLUL HUK H SH^SLZZ \UKLYJSHZZ ;OL NHW IL[^LLU [OL YPJO HUK WVVY PZ T\JO TVYL LTWOH[PJHSS` WYLZLU[[OHUP[PZPUY\YHSHYLHZ0TTPNYHU[ZTH`^LSSOH]L[YHKLKVULZP[\H[PVU^P[OV\[HU`WYVZWLJ[ZMVY HUV[OLYI\[UV^[OL`HYL^P[OV\[[OLZHML[`UL[VM[YHKP[PVUHSZVJPHSIVUKZ4VYLV]LYUV[L]LY`VULPZJ\[ V\[MVYM\UJ[PVUPUNPU[OLTHLSZ[YVTVM[OLJP[`-VYL]LY`VUL^OV[OYP]LZHUV[OLY^PSSNV\UKLY;OH[PZ [OLMH[L^OPJOJHUV]LYJVTL[OLPUOHIP[HU[VMHU`^VYSKJSHZZJP[`![VILYLK\JLK[VILPUNHUHTLSLZZ JVNPUHUPUO\THUTHJOPUL;OPZ\[PSP[HYPHUHWWYVHJO[VPUKP]PK\HSZJLY[HPUS`[HRLZVUP[ZTVZ[WVPNUHU[ MVYTPU[OLYLJLU[S`I\PS[PU[LYJOHUNLHISL*OPULZLPUK\Z[YPHSJP[PLZÃ&#x201E;SSLK^P[O[OLPYO\UKYLKZVM[OV\ZHUKZ VMUHTLSLZZHUKMHJLSLZZMHJ[VY`^VYRLYZ :OV\SK ^L IL WLZZPTPZ[PJ [OLU HIV\[ \YIHUPZH[PVU& 0[ PZ PTWVY[HU[ [V RLLW PU TPUK [OH[ UV JV\U[Y` ^OH[ZVL]LY OHZ L]LY THKL ZLYPV\Z WYVNYLZZ PU LJVUVTPJ WVSP[PJHS HUK ZVJPHS KL]LSVWTLU[ ^P[OV\[ \YIHUPZH[PVU*P[PLZPUJYLHZL[OLHJJLZZ[VLK\JH[PVUHUKOLHS[OJHYLKPTPUPZO[OLKPZ[HUJLMYVT[OL WVSP[PJHSWYVJLZZJ\[[OLIPY[OYH[LKLJYLHZLPUMHU[TVY[HSP[`VWLU[OL^H`[VH^PKLYYHUNLVMJHYLLYZ


HUKZOVY[LU[OLKPNP[HSHUKWO`ZPJHSSPULZ[V[OLYLZ[VM[OL^VYSK;OLPTWVY[HUJLVMJP[PLZPZKLTVUZ[YH[LK I`[OLMHJ[[OH[HSTVZ[OHSMVM[OL.YVZZ5H[PVUHS7YVK\J[VM/\UNHY`HUK:V\[O2VYLHPZNLULYH[LKI` )\KHWLZ[ HUK :LV\S YLZWLJ[P]LS` 0U JVUJYL[L [LYTZ [OH[ [YHUZSH[LZ PU[V WYVZWLYP[` HUK O\THU ^LSS ILPUN+V[OLWYVISLTZVM[OLTL[YVWVSPZ[OLUV\[^LPNO[OLHKKLK]HS\LVM[OLJVTIPULKZ[YLUN[OZ& <YIHUPZH[PVU PZ H WHY[PJ\SHY JH\ZL MVY JVUJLYU ^OLU [OL LJVUVTPJ HUK ZVJPHS PUMYHZ[Y\J[\YL PZ MYHNPSL VY WLY]LY[LK HUK HKTPUPZ[YH[VYZ MHPS PU [OLPY YLZWVUZPIPSP[PLZ ILJH\ZL VM KPZPU[LYLZ[ JVYY\W[PVU SHJR VM RUV^SLKNLVY[OLJY\TISPUNVMPUZ[P[\[PVUZ;OLZP[\H[PVUPU^OPJOTHU`UL^\YIHUP[LZÄUK[OLTZLS]LZ PZVM[LUUV[HJVUZLX\LUJLVM\YIHUPZH[PVUWLYZLI\[VMHZVJPHSH[[P[\KL[OH[WSHJLZ[OLPU[LYLZ[ZVM [OLZ[H[LHUK[OLJVSSLJ[P]LHIV]L[OVZLVM[OLPUKP]PK\HS*LY[HPUS`PU*OPUHHNYPJ\S[\YHSSHIV\YLYZOH]L HSZVZ\MMLYLKKLLWS`HZHYLZ\S[VMZ\JOPKLHZ)\[[OLKP]PZPVUVM[OLWVW\SH[PVUPU[VSHYNLSHUKV^ULYZ HUKSHUKSLZZMHYTLYZPU:V\[O(TLYPJHOHZLX\HSS`[YHUZSH[LKPU[VJVTWV\UKZ^OLYL[OLYPJOJHUSP]L ZLJ\YLS`HUKMH]LSHZV]LYÅV^PUN^P[OHWYVWLY[`SLZZJSHZZ <YIHUPZH[PVUPZHJ[\HSS`TVZ[KHTHNPUNPUP[ZLMMLJ[ZVUY\YHSHYLHZ^OPJOHYLYLK\JLKHILPUNZ\WWSPLYZ HUKYLM\ZL[PWZ9\YHSÅPNO[PZLZZLU[PHSS`HZLSMLUOHUJPUNTLJOHUPZT)LJH\ZLP[ILJVTLZTVYLKPMÄJ\S[ [VTHPU[HPUZLY]PJLZHUKMHJPSP[PLZ¶PM[OLYL^LYLHU`[OLYLPU[OLÄYZ[WSHJL¶HZ[OLWVW\SH[PVUKLJSPULZ Z[PSSTVYLWLVWSLHYLPUK\JLK[VSLH]L:OYPURHNLZ[PT\SH[LZM\Y[OLYZOYPURHNL ([ÄYZ[ZPNO[[OH[SVVRZSPRLHIHK[OPUNMVY[OLLU]PYVUTLU[¶PZU»[[OLJV\U[Y`ZPKLJSLHULY[OHU[OLJP[`& ;OLYLHSP[`PZTVYLU\HUJLK[OHU[OH[0U[OL>LZ[LYU^VYSK[OLLJVSVNPJHSPTWHJ[VMHJV\U[Y`K^LSSLY PZNYLH[LY[OHU[OH[VMHJP[`K^LSSLY^OVVU[OLH]LYHNL\ZLZHUH\[VTVIPSLSLZZVM[LUSP]LZTVYL JVTWHJ[S`HUKZOHYLZMHJPSP[PLZ0U[OL[OPYK^VYSK\YIHUPZH[PVUPZHJJVTWHUPLKI`PUK\Z[YPHSPZH[PVUHUK P[Z WVSS\[PVU I\[ HSZV I` [OL YLK\J[PVU VM [OL L_[YLTLS` KHTHNPUN ZSHZOHUKI\YU [LJOUPX\LZ VM [OL ZTHSSMHYTLYZ;OLUHNHPUJP[PLZHYLºOLH[PZSHUKZ»LUJV\YHNLKLMVYLZ[H[PVUHUKJVTWSPJH[L[OLY\UVMM VMYHPU^H[LYHUKP[ZHIZVYW[PVUPU[V[OLZVPSTHRPUNÅVVKPUNTVYLMYLX\LU[*SLHYJ\[[PUNVMWYPTHL]HS MVYLZ[ZMVY[OLWYVK\J[PVUVMZV`HHUKIPVM\LSZPZSHYNLS`JH\ZLKI`KLTHUKMYVT[OLJP[`0[PZTHU^OV WVSS\[LZHUK^OLU[OLSPVU»ZZOHYLVMTHURPUKSP]LZPUJP[PLZJP[PLZ^PSSJVU[YPI\[L[OLTVZ[[VWVSS\[PVU ;OL <UP[LK 5H[PVUZ 7VW\SH[PVU -\UK OHZ ZWVRLU V\[ PU UV \UJLY[HPU [LYTZ HNHPUZ[ [OL UV[PVU [OH[ \YIHUPZH[PVUPZPU[YPUZPJHSS`HIHK[OPUN<YIHUPZH[PVUPZPYYL]LYZPISLHUKWV[LU[PHSS`HWVZP[P]LMVYJLHZ SVUNHZNV]LYUTLU[ZHUKWSHUULYZKVUV[HSSV^[OLTZLS]LZ[VILV]LY[HRLUI`L]LU[Z6U[OLJVU[YHY` HJJVYKPUN[OL[OL7VW\SH[PVUM\UKZ[OL`ZOV\SKLTIYHJL[OLNYV^[OVMJP[PLZI`WYLWHYPUNMVYP[^P[O UL^PUMYHZ[Y\J[\YLHUKI`^VYRPUNVU\YIHUHWWSPJH[PVUZMVYNYLLU[LJOUVSVN`

[OL M\[\YL VM [OL JP[`  ,_WLJ[H[PVUZ HYL [OH[ PU ZP_[` WLYJLU[ VM [OL ^VYSK»Z WVW\SH[PVU^PSSSP]LPUJP[PLZ)`TPKJLU[\Y`[OH[^PSSL]LUILZL]LU[`WLYJLU[)\[^OH[^PSS[OLZLJP[PLZ SVVRSPRL&;OL^VYSKHSYLHK`OHZUPULTLNHJP[PLZ^P[OTVYL[OHUTPSSPVUYLZPKLU[Z!;VR`V.\HUNaOV\ :LV\S+LSOP4\TIHP4L_PJV*P[`5L^@VYR:HV7H\SVHUK4HUPSSH@L[H[WYLZLU[[OLNYLH[LZ[NYV^[O PZ[HRPUNWSHJLPUJP[PLZ^P[O^P[O\W[VHOHSMHTPSSPVUYLZPKLU[Z>OPSL[OLWVZZPIPSP[PLZMVYL_WHUZPVUHYL ULHYS`L_OH\Z[LKH[[OL[VW[OLU\TILYVMTLKP\TZPaLKJP[PLZ^PSSNYV^L_WSVZP]LS` 0[PZPTWVY[HU[[VUV[L[OH[[OLKPNP[HSYL]VS\[PVUHUKNSVIHSPZH[PVUOH]LJOHUNLK[OLYVSLVM[OLJP[`;VHU PUJYLHZPUNL_[LU[[OLJP[`PZTVYL[OHUHWO`ZPJHSWSHJL0[PZHTLU[HSP[`HUL_WVY[LYVMJ\S[\YHS]HS\LZH JSV\K[OH[LU]LSVWLZ[OL^VYSK:[YHUNLS`LUV\NO^LZLL[^VVWWVZP[LTV]LTLU[Z!\YIHUK^LSSLYZSP]L


TVYLHZPUKP]PK\HSZHUKJHUZOHWL[OLPYZVJPHSSP]LZHYV\UK[OLPYV^UZVTL[PTLZPKPVZ`UJYH[PJPU[LYLZ[Z ;OLJVTTVUKLUVTPUH[VYZMHSSH^H`"[OLNYV\WH[VTPZLZ([[OLZHTL[PTL[OHURZ[V[OLPU[LYUL[HUK PU[LYUH[PVUHS[YHKLVU[OLTL[HSL]LS[OLJP[`HJ[ZHZHJ\S[\YHSLX\HSPZLY*P[PLZHYV\UK[OL^VYSK^PSS ILNPU[VSVVRPUJYLHZPUNS`HSPRLL]LUHZZ\IJ\S[\YLZPUJYLHZPUNS`SVVRSLZZSPRLLHJOV[OLY ;OLIPNNLZ[JOHUNL^PSSILPU[OLUH[\YLVM[OLJP[`;OL.LYTHUWOV[VNYHWOLY4PJOHLS5HQQHYHU[PJPWH[LZ [OPZ^P[OOPZSPX\PKHYJOP[LJ[\YLJVUZPZ[PUNVMÅL_PISLMVYTZ[OH[HYLJVUZ[HU[S`PUTV[PVU;OLIV\UKHY` IL[^LLUHYJOP[LJ[\YLHUKJ`ILYZWHJL^PSSIS\YHUK[OL]PY[\HSKVTHPUILJVTLHUL_[LUZPVUVM[OLJP[` ;OPZPU[LY^LH]PUNVM[OL[HUNPISLHUK[OLPU[HUNPISLVM[OLSVJHSHUK[OL\UP]LYZHSSLHKZ[VHO`IYPK^VYSK MVYO`IYPKWLVWSL;OLZLPKLHZHYLJ\YYLU[S`HSYLHK`[HRPUNZOHWLPUHU\TILYVM^OH[HYLJHSSLKºZTHY[ JP[PLZ»PU0UKPH4HSH`ZPH[OL4PKKSL,HZ[HUK:V\[O2VYLH;OLZLHYLJP[PLZ[OH[HYLJOPLÅ`VYPLU[LK[V JVTT\UPJH[PVUZ [LJOUVSVN` HUK [OL RUV^SLKNL HUK ZLY]PJL LJVUVT` ^OPJO HJJVTWHUPLZ P[ ;OVZL ^OVJHUÅV\YPZOPU[OLO`IYPK^VYSK^PSSHUKMVY[OVZL^OVHYLSLM[ILOPUK[OLYLH^HP[Z[OLKPZVYPLU[H[PVU VMHUPUJVTWYLOLUZPISL<T^LS[ ;OLX\LZ[PVUPZ^OL[OLY[OPZUL^TLKPH^PSS\S[PTH[LS`THRL\YIHUPZH[PVUSLZZULJLZZHY`>PSS[OLYLIL HJV\U[LYTV]LTLU[IHJR[V[OLJV\U[Y`ZPKL&-VYUV^[OLYLPZSP[[SL[OH[^V\SKWVPU[[V[OH[7LVWSL JVU[PU\L[VJS\Z[LY[VNL[OLYL]LU[OV\NOKPZ[HUJLZHYLLHZPLY[VIYPKNL[OHU[OL`^LYLPU[OLWHZ[;OL IPNNLZ[X\LZ[PVU^PSSUV[IL^OL[OLY\YIHUPZH[PVUJVU[PU\LZI\[^OL[OLYJP[PLZ^PSSYLTHPUVYILJVTL THUHNLHISL HUK SP]LHISL ZVJPHSS` WVSP[PJHSS` HUK LZWLJPHSS` HZ LU]PYVUTLU[Z .YLLU [LJOUVSVN` HUK \YIHUKL]LSVWTLU[MVJ\ZLKVUX\HSP[`VMSPML¶PUJS\KPUN\YIHUMHYTPUN¶^PSSWYV]LLZZLU[PHS:\JJLZZLZ PU[OVZLÄLSKZ^PSSPUWHY[KL[LYTPULPM[OLJP[`VM[OLM\[\YL^PSSILH\[VWPHVYHK`Z[VWPH

TL[YVWVSPZ ;OLL_OPIP[PVU4L[YVWVSPZ¶*P[`3PMLPU[OL<YIHU(NLL_WVZLZ[OLTHU`MHJLZ VM[OLTVKLYU.YVZ[HK[!MYVT[OLZX\HZOLKJVTT\[LYZPU[OL;VR`VZ\I^H`[V[OLÄYLWYVULZS\TZ VM+OHRHMYVT[OLIPNNLZ[I\PSKPUNZ[V[OLTVZ[PU[PTH[LKL[HPSZVMPUKP]PK\HSSP]LZ0UIV[OMVYTHUK JVU[LU[ 5VVYKLYSPJO[ IYLHRZ UL^ NYV\UK ^P[O [OPZ L_OPIP[PVU ;OL WYVISLTZ HUK WVZZPIPSP[PLZ VM JP[PLZ HYV\UK[OL^VYSKHYLYL]LHSLKPUZP_JOHW[LYZLHJOVM^OPJOLTWOHZPZLZHZWLJPÄJLSLTLU[VM\YIHU SP]PUN0U[OYLLVM[OLZLJOHW[LYZTHUPZJLU[YHSHUK[OLJP[`PZ[OLIHJRKYVW0U[OLV[OLY[OYLL[OLJP[` P[ZLSMPZ[OLZ[HYHUKTHUHKL[HPS;OLLWPSVX\LMVJ\ZLZVU[OLX\LZ[PVUVMOV^WLVWSLJHUÄUK[OLPY^H` PUZ\JOHJVTWSL_LU]PYVUTLU[6ULOHZVUL»ZV^UZLUZLVM[OPZX\LZ[[OLUH]PNH[PVUTV]PUN[OYV\NO [OLL_[LUZP]LZLYPLZ¶ILJVTPUNHJX\HPU[LK^P[O[OLJP[`WYVJLZZPUN[OLPTWYLZZPVUZ[OLJVU[LTWSH[PVU HUKPU]LZ[PNH[PUN 7OV[VNYHWOLYZSPRLQV\YUHSPZ[ZHYLPUJSPULK[VMVJ\ZVUWYVISLTZ;OH[PZSVNPJHS!\USLZZVULILJVTLZ JVUZJPV\Z VM [OLT VUL ^PSS UV[ LHZPS` MHJL \W [V ^YVUNZ @L[ P[ PZ PTWVY[HU[ [V ZOV^ [OH[ [OL JP[` PZ TVYL[OHUP[ZWYVISLTZ(S[OV\NOHZILÄ[Z5VVYKLYSPJO[HSSVM[OLZLZLYPLZOH]LHZVJPHSJVTWVULU[ 4L[YVWVSPZPZHUPU[LYWSH`VM]HYPV\ZH[TVZWOLYLZKP]LYZLWVPU[ZVM]PL^HUKUL^^H`ZVMSVVRPUN;OL L_OPIP[PVUHUK[OLJH[HSVN\LHYLHYLÅLJ[PVUVM[OLMYHNTLU[HY`UH[\YLVM[OLTVKLYUJP[`HUKTVKLYU SPML^P[OV\[SVZPUNZPNO[VM[OLMHJ[[OH[[OLJP[`T\Z[ZLY]LTHUHUKUV[[OLJP[` ( JP[` VM PTHNLZ OHZ ILLU I\PS[ MYVT ^VYR [OH[ PZ ZVTL[PTLZ W\YLS` KVJ\TLU[HY` PU JOHYHJ[LY HUK ZVTL[PTLZIHSHUJLZVU[OLIV\UKHY`VMHY[HUKKLZPNU;OH[JP[`PZJYLH[LKMYVT[OLRUV^SLKNL[OH[ \YIHUPZH[PVUHUKP[ZYLZ\S[ZPZHWYVJLZZ[OH[JVUJLYUZL]LY`VULILJH\ZL[OLJP[`PZ[OLWSHJL^OLYL[OL M\[\YLMVYHSSVM\ZPZILPUNTHKL


6WTLPRVUKL^LYLSKOL[ILNPU]HUOL[\YIHUTPSSLUUP\T]PLYLU 6WKLaLKH[\TSLLMKLULY^LYLSK^PQK]VVYOL[LLYZ[TLLYTLUZLUPUKL Z[HKKHUVWOL[WSH[[LSHUK!TPSQHYKTLUZLUVWKYPLWYVJLU[]HUOL[ HHYKVWWLY]SHR4L[YVWVSPZ¶*P[`3PMLPU[OL<YIHU(NLPZOL[[^LLKLKLLSPU LLU[^LLS\PR^HHYPU^VYK[NLRLRLUUHHYKLNL]VSNLU]HUKLaLVU[^PRRLSPUN ]VVYHJO[LYLLU]VSNLUZOL[WSH[[LSHUKLUKLZ[HK

TL[YVWVSPZ JP[`SPMLPU[OL\YIHUHNL <YIHUPZH[PL PZ UPL[ UPL\^ THHY UVVP[ NYVLPKL KL IL]VSRPUN ]HU Z[LKLSPQRL NLIPLKLU ZULSSLY KHU KL HMNLSVWLUKLJLUUPH/L[PZLLU[YLUKKPL]VSNLUZKLTVNYHMLU]HUKL=LYLUPNKL5H[PLZUVN[V[OL[ TPKKLU]HUKLaLLL\^aHSKVVYaL[[LU4LLYKHUVVP[THHR[OL[KLZ[HK[V[KLWSLR^HHYKLJ\S[\\Y LUTVYHHS]HUKLTLUZOLPK^VYKLU]VYTNLNL]LU¶PKLLwUV]LYOL[SL]LUKPLKHURaPQKPNP[HSPZLYPUNLU NSVIHSPZLYPUN[V[]LYI\P[LUKLZ[HKZNYLUaLU^VYKLUNLw_WVY[LLYK 2LUTLYRLUK PZ OL[ NLZWSL[LU RHYHR[LY ]HU KPL TVKLYUL Z[HK +HU ^LLY PZ KL NYVLP VUZ[\PTPN LU VUNLYPJO[KHU^LLY^VYK[aLWSHUVSVNPZJO[V[PUKL[HPS\P[NLKHJO[0UZ[LKLURVTLUL[UPZJOLNYVLWLU LUJ\S[\YLUZHTLU^HHYaL[LNLSPQRLY[PQKLLU^LKLYaPQKZL]LYYPQRPUNLULLUIYVU]HUZWHUUPUNaPQU0U VU[IVSZ[LYLUKL LJVUVTPLwU OLLM[ KL Z[HK LLU HHUa\PNLUKL ^LYRPUN VW WSH[[LSHUKZIL^VULYZ KPL ¶ ]LYNLLMZVMTL[Z\JJLZ¶aVLRLUUHHYLLUIL[LYSL]LU[LY^PQSPUOL[>LZ[LUZWYHRLPZ]HULLU^OP[L ÅPNO[YPJO[PUNKLHHUNLOHYR[LI\P[LU^PQRLU:[LKLUaPQUWSLRRLUKPLRHUZLUIPLKLULUVU[ULTLUKPL OL[TPSPL\ILSHZ[LUtUVU[SHZ[LU^HHYQL]VVY[K\YLUKPUOL[VVN]HUJHTLYH»ZILU[THHYL]LUNVLK ]VSZSHNLUHUVUPLTR\U[aPQU +L NLTLUL KLSLY PZ KL K`UHTPLR KL ]P[HSP[LP[ LU KL RHRVMVUPL ]HU KL NYV[L Z[HK 6M OL[ U\ PU KL ZSVWWLU^PQRVMOL[S\_\L\aLHWWHY[LTLU[LUJVTWSL_PZPLKLYLLUWYVILLY[LYVWKL]PLYRHU[LTL[LY LLU[O\PZLULLU[VLRVTZ[[LJYLwYLU


VVYaHRLU  >L[LUZJOHWWLYZ NHHU LY ]HU\P[ KH[ KL LLYZ[L ZLYPL\aL ]LYZ[LKLSPQRPUN WSHH[Z]VUK PU4LZVWV[HTPw+L:VLTLYPZJOLZ[HK<Y^HZ[^LLK\PaLUKQHHY]VVY*OYPZ[\ZKLNYVV[Z[L[LY^LYLSK TL[aV»UPU^VULYZOL[V\KL9VTL[LSKLLYYVUKOL[QHHYU\SLU)HNKHKV]LYZJOYLLK PUKLHJO[Z[LLL\^HSZLLYZ[LKLTPQSWHHS]HULLUTPSQVLUPU^VULYZ:[LKLU^HYLUTPSP[HPYTHRRLSPQRLY[L ]LYKLKPNLUKHUOL[WSH[[LSHUKTHHYOHKKLU]VVYHS[VLNL]VLNKL^HHYKLHSZJLU[YH]HUJVTTLYJPLLU ILZ[\\Y+VVY]VVY\P[NHUNPUKLSHUKIV\^RVUKLUIVLYLUTHRRLSPQRLYV]LYZJOV[[LUWYVK\JLYLU^HHYKVVY Y\PT[L^LYKNLZJOHWLU]VVYY\PSOHUKLS]LYKLSPUN]HUHYILPKLUZWLJPHSPZH[PL¶HSSLTHHSHHUQHNLYZ]HU ]LYZ[LKLSPQRPUN =LYIL[LYK [YHUZWVY[ PU KL ]VYT ]HU RHYH]HULU LU UPL\^L ZJOLLWZ[`WLU JYLwLYKL Ã&#x2026;VYLYLUKLOHUKLSZJLU[YHAVOHK]LYZ[LKLSPQRPUNLLUN\UZ[PNLMMLJ[VWKLR^HSP[LP[tUR^HU[P[LP[]HUKL WYVK\J[PL/L[IYHJO[NYVUKZ[VMMLULUPKLLwUIPQLSRHHYKPLLLURY\PZILZ[\P]PUNRVUKLUHHUNHHU 5PL[[LTPU SLLMKL [V[ KL ULNLU[PLUKL LL\^ ZSLJO[Z LLU RSLPU KLLS ]HU KL ^LYLSKIL]VSRPUN PU Z[LKLU 4VKLYUL NYVV[ZJOHSPNL ]LYZ[LKLSPQRPUN RVT[ ]VVY[ \P[ KL 0UK\Z[YPwSL 9L]VS\[PL +PL ]LYLPZ[L NYV[L NYVLWLUMHIYPLRZHYILPKLYZLUKPLR^HTLUILZJOPRIHHYKVVYKH[KPLaLSMKLYL]VS\[PLKLSHUKIV\^TPUKLY HYILPKZPU[LUZPLMOHKNLTHHR[0U ^VVUKL]LLY[PNWYVJLU[]HUKL(TLYPRHULUPUZ[LKLUPUHS[HJO[PNWYVJLU[,\YVWHISLLMKHHYUPL[]LYIPQHJO[LY(aPw3H[PQUZ(TLYPRHLU(MYPRHTHRLUU\LLU ]LYNLSPQRIHYLTHHYRVVY[ZHJO[PNLYL\YIHUPZH[PLKVVY>HHYPUOL[>LZ[LUHSZ\I\YIHUPZH[PL¶KL[YLRUHHY KLY\Z[PNLYLU]LPSPNLYYHUKLU]HUKLZ[HK¶VW[YLLK[aHSTLLYKHUULNLU[PNWYVJLU[]HUKL\YIHUPZH[PL KLRVTLUKLKLJLUUPHPUVU[^PRRLSPUNZSHUKLUWSHH[Z]PUKLU

NVLK VM ZSLJO[&  +L ZULSOLPK ]HU \YIHUPZH[PL PU KL UPL[^LZ[LYZL ^LYLSK NHH[ NLWHHYK TL[NYVLPZ[\PWLU(aPwLU(MYPRHa\SSLUYLZWLJ[PL]LSPQRPULUHSKLNYLUZ]HU]PQM[PNWYVJLU[ Z[HKZIL^VULYZV]LYZJOYPQKLULLU[LTWVKH[OL[SHZ[PNTHHR[UPL\^LPU^VULYZ[LHIZVYILYLU+H[aHS KL]LYZ[LKLSPQRPUNHMYLTTLUaV]VVYZWLS[KL-YHUZLLJVUVVT7OPSPWWL)VJX\PLY=VVYHSPU(MYPRH^VYK[ KL \YIHUPZH[PL TLLY HHUNLQHHNK KVVY WYVISLTLU KHU KVVY RHUZLU +L HHU^HZ ILZ[HH[ LY ]VVY LLU HHUaPLUSPQRKLLS\P[TLUZLUKPLVWKL]S\JO[aPQU]VVYVVYSVNOVUNLYaPLR[LKYVVN[LTHHY]VVYHS!KL NLYPUNLTVNLSPQROLKLUVTVWOL[WSH[[LSHUKKLSL]LUZZ[HUKHHYKIV]LUOL[V]LYSL]PUNZTPUPT\T[L[PSSLU ALRVTLU[LYLJO[PUZ[LKLU^HHY[L^LPUPN^LYRLUVUKLYKHRPZ+LMHJ[VPZLYKHHYKVVYZWYHRL]HU ]LYWSHH[ZPUN]HUWYVISLTH[PLR +L TLLZ[L TLNHZ[LKLU PU VU[^PRRLSPUNZSHUKLU RHTWLU TL[ ZSVWWLU^PQRLU VU]LPSPNOLPK ZSLJO[L O`NPwULLULLUYLJO[LSVaLVUKLYRSHZZL+LRSVVM[\ZZLUHYTLUYPQRPZLYUHKY\RRLSPQRLYHHU^LaPNKHU VW OL[ WSH[[LSHUK 0TTPNYHU[LU ILSHUKLU ]HU KL LUL RHUZSVaL ZP[\H[PL PU KL HUKLYL THHY U\ aVUKLY OL[]HUNUL[]HU[YHKP[PVULSLZVJPHSL]LYIHUKLU)V]LUKPLUPZUPL[LSRTLUZNLZJOPR[VT[LM\UJ[PVULYLU PUKLTHHSZ[YVVT]HUKLZ[HK>HHYKLLLUNLKPQ[aHSKLHUKLY^VYKLUVWNLZSVR[+H[PZOL[SV[KH[ KLIL^VULY]HUtSRL^LYLSKZ[HKRHU[YLMMLU!VTNLKLNYHKLLYK[L^VYKLU[V[LLUUHHTSVVZYHKLY[QL PULLUVUTLUZLSPQRLTHJOPULALRLYPU\P[KLNYVUKNLZ[HTW[L*OPULZLWYVK\J[PLZ[LKLUNL]\SKTL[ OVUKLYKK\PaLUKLU UHHT LU NLaPJO[SVaL MHIYPLRZHYILPKLYZ ULLT[ KL \[PSP[HYPZ[PZJOL ILUHKLYPUN ]HU PUKP]PK\LUZJOYPQULUKL]VYTLUHHU 4VL[LU ^L K\Z ZVTILYLU V]LY ]LYZ[LKLSPQRPUN& /L[ PZ ILSHUNYPQR VT ]VVY VNLU [L OV\KLU KH[ NLLU LURLS SHUK ZLYPL\aL Z[HWWLU PU LJVUVTPZJOL WVSP[PLRL LU ZVJPHSL VU[^PRRLSPUN OLLM[ NLTHHR[ aVUKLY ]LYZ[LKLSPQRPUN:[LKLU]LYNYV[LUKL[VLNHUN[V[VUKLY^PQZLUNLaVUKOLPKZaVYN]LYRSLPULUKLHMZ[HUK[V[ OL[WVSP[PLRLWYVJLZKY\RRLUOL[NLIVVY[LJPQMLY]LYSHNLURPUKLYZ[LYM[LVWLULUKL^LNUHHYLLUIYLKLY ZJHSHHHUJHYYPuYLZLU]LYRVY[LUKLKPNP[HSLLUM`ZPLRLSPQULUUHHYKLYLZ[]HUKL^LYLSK/VLNYVV[OL[


ILSHUN]HULLUZ[HKRHUaPQUISPQR[^LS\P[OL[HHUKLLSKH[Z[LKLUOLIILUPUOL[)Y\[V5H[PVUHHS7YVK\J[ )VLKHWLZ[LU:LV\SNLULYLYLUIPQUH]PQM[PNWYVJLU[]HUOL[)57]HUYLZWLJ[PL]LSPQR/VUNHYPQLLUA\PK 2VYLH+H[IL[LRLU[PUTLUZLSPQRL[LYTLU!^LS]HHY[LU^LSaPQU>LLN[KLNYVV[Z[LKLSPQRLWYVISLTH[PLR KHUUVNVW[LNLUKLTLLY^HHYKL]HUKLZHTLUNLIHSKLRYHJO[& =LYZ[LKLSPQRPUN PZ ]VVYHS aVYN^LRRLUK ^HUULLY KL LJVUVTPZJOL LU ZVJPHSL PUMYHZ[Y\J[\\Y MYHNPLS KHU ^LS NLWLY]LY[LLYK PZ LU ILZ[\\YKLYZ [LRVY[ ZJOPL[LU KVVY KLZPU[LYLZZL JVYY\W[PL NLIYLR HHU RLUUPZ VMOL[HMRHS]LU]HUPUZ[P[\[PLZ+LZP[\H[PL]HU]LLSUPL\^LZ[HKZIL^VULYZPZUPL[WLYZLOL[NL]VSN]HU ]LYZ[LKLSPQRPUNTHHY]HULLUTHH[ZJOHWWLSPQRLPUYPJO[PUNKPLKLZ[HH[LUOL[JVSSLJ[PLMIV]LUOL[PUKP]PK\ WSHH[Z[ALRLYPU*OPUHOLIILUVVRSHUKHYILPKLYZa^HHY[LSPQKLUNLOHKVUKLYKLYNLSPQRLPKLLwU5L[ aVHSZKLVUKLY]LYKLSPUNPUNYVV[NYVUKILaP[[LYZLUSHUKSVaLIVLYLUaPJOPUA\PK(TLYPRHOLLM[]LY[HHSK UHHYPUJVTWV\UKZVWNLZSV[LUYPQRLULULLUPUMH]LSH»ZZHTLUNLWYVW[LILaP[SVaLRSHZZL =LYZ[LKLSPQRPUN OLLM[ LPNLUSPQR UVN OL[ ZJOHKLSPQRZ[L LMMLJ[ VW OL[ WSH[[LSHUK KH[ ^VYK[ NLKLNYHKLLYK [V[[VLSL]LYHUJPLYLU]\PSZ[VY[9\YHSÅPNO[PZLLUaPJOaLSM]LYZ[LYRLUKTLJOHUPZTL6TKH[OL[TL[KL HMUHTL]HUKLIL]VSRPUNSHZ[PNLY^VYK[]VVYaPLUPUNLU¶PUKPLUHSHHU^LaPN¶VWWLPS[LOV\KLUa\SSLU U}NTLLYTLUZLUNLULPNKaPQU^LN[L[YLRRLU2YPTWZ[PT\SLLY[]LYKLYLRYPTW =VVYOL[TPSPL\SPQR[KH[VWOL[LLYZ[LVVNZSLJO[¶OL[WSH[[LSHUKPZ[VJOZJOVULYKHUKLZ[HK&+L^LYRLSPQROLPK PZNLU\HUJLLYKLYKHUKH[0UKL^LZ[LYZL^LYLSKPZKLLJVSVNPZJOLPTWHJ[]HULLUWSH[[LSHUKZIL^VULY NYV[LYKHUKPL]HULLUZ[HKZIL^VULYKPLNLTPKKLSKTPUKLY]HHRKLH\[VNLIY\PR[TPUKLYILIV\^PUN WLY OVVMK ]HU KL IL]VSRPUN ]YHHN[ LU ]VVYaPLUPUNLU KLLS[ +L ]LYZ[LKLSPQRPUN PU KL KLYKL ^LYLSK NHH[ NLWHHYK TL[ ]LY]\PSLUKL PUK\Z[YPL THHY }}R TL[ LLU [LY\NSVVW PU KL L_[YLLT ZJOHKLSPQRL ZSHZO HUK I\YU[LJOUPLRLU]HURSLPULIVLYLU+HHYZ[HH[^LLY[LNLUV]LYKH[Z[LKLUOP[[LLPSHUKLUaPQUVU[IVZZPUN Z[PT\SLYLU LU KL PUÄS[YH[PL ]HU YLNLU^H[LY PU KL IVKLT ILTVLPSPQRLU aVKH[ LY ZULSSLY V]LYZ[YVTPUNLU VU[Z[HHU2HHSZSHNVWOL[WSH[[LSHUK¶[LUILOVL]L]HUZVQHWYVK\J[PLLUIPVIYHUKZ[VM¶^VYK[NYV[LUKLLSZ ]LYVVYaHHR[KVVYKL]YHHN]HU\P[KLZ[HK/L[PZKLTLUZKPL]LY]\PS[LU^HUULLYOL[SLL\^LUKLLSKLY TLUZLUPUZ[LKLU^VVU[a\SSLUZ[LKLUOL[Z[LYRZ[IPQKYHNLUHHUKL]LY]\PSPUN /L[)L]VSRPUNZMVUKZ]HUKL=LYLUPNKL5H[PLZOLLM[aPJOPUOLSKLYLIL^VVYKPUNLU\P[NLZWYVRLU[LNLUKL UV[PLKH[\YIHUPZH[PLPU[YPUZPLRULNH[PLMaV\aPQU=LYZ[LKLSPQRPUNPZVUVTRLLYIHHYLUPUWV[LU[PLN\UZ[PN aVSHUNV]LYOLKLULUWSHUVSVNLUUPL[HJO[LYKLMLP[LUHHUSVWLUALTVL[LUHSK\ZOL[)L]VSRPUNZMVUKZ KLNYVLP]HUZ[LKLUQ\PZ[VTHYTLU+VVYLYTL[UPL\^LPUMYHZ[Y\J[\\YVW]VVY[LZVY[LYLULU[L^LYRLU HHUZ[LKLSPQRL[VLWHZZPUNLU]HUNYVLUL[LJOUVSVNPL

KL [VLRVTZ[ ]HU KL Z[HK 0UaHSUHHY]LY^HJO[PUNaLZ[PNWYVJLU[]HUKL ^LYLSKIL]VSRPUN PU Z[LKLU ^VULU /HS]LY^LNL KL LL\^ aLSMZ aL]LU[PN WYVJLU[ 4HHY OVL a\SSLU KPL Z[LKLULY\P[aPLU&+L^LYLSKRLU[PUTPKKLSZULNLUTLNHZ[LKLUTL[TLLYKHU[^PU[PNTPSQVLUPU^VULYZ! ;VR`V.\HUNaOV\:LV\S+LSOP4\TIHP4L_PJV:[HK5L^@VYR:HV7H\SVLU4HUPSSH;VJO]PUK[ KL NYVV[Z[L NYVLP TVTLU[LLS WSHH[Z PU Z[LKLU [V[ LLU OHSM TPSQVLU PU^VULYZ >HHY KL YLR LY HHU KL IV]LURHU[UHNLUVLN\P[PZaHSOL[HHU[HSTPKKLSNYV[LZ[LKLUL_WSVZPLMNYVLPLU /L[ PZ ILSHUNYPQR VT VW [L TLYRLU KH[ KVVY KL KPNP[HSL YL]VS\[PL LU NSVIHSPZLYPUN KL YVS ]HU KL Z[HK ]LYHUKLY[0U[VLULTLUKLTH[LPZaLTttYKHULLUM`ZPLRLSVJH[PLALPZLLUTLU[HSP[LP[LLUL_WVY[L\Y


]HU J\S[\YLSL ^HHYKLU LLU ^VSR KPL KL ^LYLSK VTO\S[ .LR NLUVLN aPLU ^L [^LL [LNLUNLZ[LSKL IL^LNPUNLU!Z[HKZIL^VULYZSL]LUPUKP]PK\HSPZ[PZJOLYLUR\UULUO\UZVJPHSLSL]LUPUYPJO[LUVWNYVUK]HU ZVTZLPNLUaPUUPNLPU[LYLZZLZ+LNLTLULKLSLYZ]HSSLU^LNKLTLUZH[VTPZLLY[;LNLSPQR^LYR[KLZ[HK KHURaPQ PU[LYUL[ LU PU[LYUH[PVUHSL OHUKLS VW TL[HUP]LH\ HSZ J\S[\YLSL NLSPQRTHRLY >LYLSKZ[LKLU a\SSLU Z[LLKZTLLYVWLSRHHYNHHUSPQRLUaLSMZHSZZ\IJ\S[\YLUZ[LLKZTPUKLYVWLSRHHYNHHUSPQRLU +L NYVV[Z[L ]LYHUKLYPUN aHS KL HHYK ]HU KL Z[HK aPQU +L +\P[ZL MV[VNYHHM 4PJOHLS 5HQQHY SVVW[ OPLYVW ]VVY\P[TL[aPQU]SVLPIHYLHYJOP[LJ[\\YILZ[HHUKL\P[ÅL_PILSL]VYTLUKPL]VVY[K\YLUKPUIL^LNPUNaPQU+L NYLUZ[\ZZLUHYJOP[LJ[\\YLUJ`ILYZWHJLaHS]LY]HNLUOL[]PY[\LSLKVTLPU^VYK[LLU]VVY[aL[[PUN]HUKL Z[HK+PL]LY]SLJO[PUN]HUOL[[HZ[IHYLLUOL[UPL[[HZ[IHYL]HUOL[WSHH[ZLSPQRLLUOL[\UP]LYZLSLSLPK[[V[ LLUO`IYPKL^LYLSK]VVYO`IYPKLTLUZLU4VTLU[LLSRYPQNLUKPLPKLLwUHS]VYTPULLUHHU[HSaVNLOL[LU ZTHY[JP[PLZPU0UKPH4HSLPZPwOL[4PKKLU6VZ[LULUA\PK2VYLH+P[aPQUZ[LKLUKPLaPJO]VVYHSYPJO[LUVW JVTT\UPJH[PL[LJOUVSVNPLLUKLKHHYTLLZHTLUOHUNLUKLRLUUPZLUKPLUZ[LULJVUVTPL>PLPUKLO`IYPKL ^LYLSKTLLRHUaHSÅVYLYLU^PLHJO[LYISPQM[^HJO[KLKLZVYPwU[H[PL]HULLUVUILNYPQWLSPQRL<T^LS[ +L ]YHHN PZ VM KPL UPL\^L TLKPH \P[LPUKLSPQR ]LYZ[LKLSPQRPUN TPUKLY UVVKaHRLSPQR a\SSLU THRLU 2VT[ LY LLU[LNLUIL^LNPUN[LY\NUHHYOL[WSH[[LSHUK&=VVYHSZUVNPZLY^LPUPN^H[KHHYVW^PQZ[4LUZLUISPQ]LU KPJO[LYVWLSRHHYRY\PWLUVVRHSaPQUHMZ[HUKLUTHRRLSPQRLY[LV]LYIY\NNLUKHUPUOL[]LYSLKLU+LNYVV[Z[L ]YHHNaHSUPL[aPQUVMKL]LYZ[LKLSPQRPUNKVVYaL[THHYVMZ[LKLUOHU[LLYIHHYLUSLLMIHHYa\SSLUISPQ]LUKHU ^LS ^VYKLU :VJPHHS WVSP[PLR LU ]VVYHS HSZ VTNL]PUN .YVLUL [LJOUVSVNPL LU VW SLLMIHHYOLPK NLYPJO[L Z[HKZVU[^PRRLSPUN¶^HHYVUKLY\YIHUMHYTPUN¶a\SSLULZZLU[PLLSISPQRLU:\JJLZZLUVWKPL[LYYLPULUa\SSLU TLKLILWHSLUVMKL[VLRVTZ[PNLZ[HKLLU\[VWPLKHU^LSK`Z[VWPL^VYK[

TL[YVWVSPZ +L[LU[VVUZ[LSSPUN4L[YVWVSPZ¶*P[`3PMLPU[OL<YIHU(NLSLN[KL]LSLNLaPJO[LU]HU KLTVKLYUL.YVZ[HK[ISVV[=HUKLWSH[NLKY\R[LMVYLUZLUPUKLTL[YV]HU;VR`V[V[KLIYHUKNL]HHYSPQRL ZSVWWLU]HU+OHRH]HUKLNYVV[Z[LNLIV\^LU[V[OL[PU[PLTL]HUOL[PUKP]PK\LSLSL]LUAV^LSPUOV\KLSPQR HSZX\H]VYTNL]PUNZSHH[5VVYKLYSPJO[KHHYIPQUPL\^L^LNLUPU0UaLZOVVMKZ[\RRLU¶KPLLSRLLUZWLJPÄLR LSLTLU[ ]HU OL[ Z[HKZILZ[HHU ILUHKY\RRLU ¶ ^VYKLU KL WYVISLTLU LU KL TVNLSPQROLKLU ]HU Z[LKLU ^LYLSK^PQKNL[VVUK0UKYPL]HUKPLOVVMKZ[\RRLUZ[HH[KLTLUZJLU[YHHSLUPZKLZ[HKKLJVY0UKLHUKLYL KYPLPZKLZ[HKaLSMOVVMKYVSZWLSLYLUKLTLUZKL[HPS+LLWPSVVNYPJO[aPJOVWKL]YHHNOVLTLUZLUPUaV»U JVTWSL_LVTNL]PUNO\U^LN]PUKLU0U\P[NLIYLPKLZLYPLZ^VYK[KLaVLR[VJO[OL[UH]PNLYLU]VLSIHHY NLTHHR[¶OL[RLUUPZTHRLUTL[KLZ[HKOL[]LY^LYRLU]HUPUKY\RRLUOL[TPQTLYLULUOL[VUKLYaVLRLU -V[VNYHMLU aPQU UL[ HSZ QV\YUHSPZ[LU NLULPNK KL SLUZ ]VVYHS VW WYVISLTLU [L YPJO[LU +H[ PZ SVNPZJO! aVUKLYLLUIL^\Z[^VYKPUNZWYVJLZa\SSLUTPZZ[HUKLUUPL[ZULSOL[OVVMK^VYKLUNLIVKLU;VJOPZOL[ ILSHUNYPQR[LSH[LUaPLUKH[KLZ[HKTttYPZ/VL^LSHSKLaLZLYPLZaVHSZ5VVYKLYSPJO[IL[HHT[LLUZVJPHSL JVTWVULU[ OLIILU PZ 4L[YVWVSPZ LLU ZHTLUZWLS ]HU ]LYZJOPSSLUKL ZMLYLU KP]LYZL NLaPJO[ZW\U[LU LU UPL\^LTHUPLYLU]HURPQRLU+L[LU[VVUZ[LSSPUNLUKLJH[HSVN\ZaPQULLU^LLYZSHN]HUKLMYHNTLU[HYPZJOL HHYK]HUKLTVKLYULZ[HKLUOL[TVKLYULSL]LUaVUKLY\P[OL[VVN[L]LYSPLaLUKH[KLZ[HKPUKPLUZ[aV\ TVL[LUZ[HHU]HUTLUZLUUPL[HUKLYZVT4L[^LYRKH[ZVTZW\\YKVJ\TLU[HPY]HURHYHR[LYPZLUZVTZ VWKLNYLUZ]HUR\UZ[LUKLZPNUIHSHUJLLY[^VYK[LLUZ[HK]HUILLSKLUNLIV\^K=HU\P[KL^L[LUZJOHW KH[\YIHUPZH[PLLUKL^PQaL^HHYVWaLOHHYILZSHNRYPQN[LLUWYVJLZPZKH[xLKLYLLUHHUNHH[6TKH[KLZ[HK KLWSLRPZ^HHYVUaL[VLRVTZ[^VYK[NLTHHR[


HZ[VUPZOLK

] LY ^V UK L YK

KLZ[HKHSZ]PZ\LLSZWLR[HRLSZ[\R PTWVZHU[LU]LYSVRRLUK +LHHU[YLRRPUNZRYHJO[]HUKLZ[HKPZ VU^LLYZ[HHUIHHY(SKPLTLUZLUKPLOPLY]}}YQL OLIILUNLSVWLU+LNLIV\^LUKPLLYZ[HHUVM OLIILUNLZ[HHUVTNL]LUKVVYOLYPUULYPUNLU IL[LRLUPZNLZJOPLKLUPZ=LYNHHWQLHHUKLaL Z[LULUILYVLTKOLKLU[V[QLIPQUH^VYK[]LYISPUK KVVYO\UV]LYKHHK4HHRLYLLUMV[V]HURHKLY OL[PULUZLSLJ[LLY/LYPUULYOL[QL [ O L W O V [ V N Y H W O L Y Z Â&#x2039; 7HISVAPJJHYLSSV Â&#x2039; 6MMTHUWOV[V Â&#x2039; 4HYJ\Z2VWWLU Â&#x2039; 3H\YH2VU[[PULU Â&#x2039; 0R\Y\2\^HQPTH Â&#x2039; *tJPSL4LSSH Â&#x2039; 4H[[OL^5PLKLYOH\ZLY Â&#x2039; 4PJOHLS5HQQHY Â&#x2039; 5PLSZ:[VTWZ Â&#x2039; 4HZZPTV4HZ[YVYPSSV Â&#x2039; @HUN@VUNSPHUN Â&#x2039; )YHK-HY^LSS Â&#x2039; 4H_7HT Â&#x2039; 4HY[PU9VLTLYZ
the city as visual spectacle, imposing and alluring. The appeal of the city is irresistible. All those people who have been there before you. The buildings there, or that once were there, surrounded by memories, meanings, history. You gaze at these stone celebrities until you are almost blinded by their profusion. Make a photo, frame it and select it. Remember it.

17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


astray

v erd w a a ld

de 'in between moments' van individuen op weg naar een ongewisse toekomst. De zwerver warmt zich aan de uitstoot van een airco. Het meisje staart, gehuld in een deken van troost, uit over de stad. Het naamloze gezicht in de metro, verloren in een halfslaap, heeft ergens een station gemist. Waarom kwamen ze hier? Wie zorgt er voor hen? Wie zijn ze? Besta je wel als dat in de ogen van anderen niet zo is? Onuitgesproken vragen. En de stad raast door, aan hen voorbij. the photographers Â&#x2039; +L]PU@HSRPU Â&#x2039; 4LOYHULO([HZOP Â&#x2039; 5HKQH.YV\_ Â&#x2039; 6OT7OHUWOPYVQ Â&#x2039; :[LWOLU+\WVU[ Â&#x2039; 4PJOHLS>VSM Â&#x2039; 2H[YPU2VLUUPUN Â&#x2039; 0]HU4PROH`SV] Â&#x2039; <NUP\Z.LSN\KH Â&#x2039; :OLYTHU6UN Â&#x2039; :H`LK(ZPM4HOT\K Â&#x2039; .\PSSH\TL4PSSL[ Â&#x2039; .PHJVTV)Y\ULSSP Â&#x2039; 3V\PL7HS\ Â&#x2039; 7H^LS1HZaJa\R

48


the ‘in between moments’ of individuals on their way to an uncertain future. (]HNYHU[^HYTZOPTZLSMPU[OLL_OH\Z[MYVTH heating system. A girl stares out over the city, ^YHWWLK PU H ISHURL[ MVY JVTMVY[ :VTLVUL drowsing off on the underground has missed a stop. Why did they come here? Who cares HIV\[[OLT&>OVHYL[OL`&+V`V\L_PZ[H[HSS PM V[OLYZ KVU»[ ZLL `V\& <UZWVRLU X\LZ[PVUZ! and the city rushes on, right past them.

49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


machiner y

raderwerk

de stad als organisme, een geoliede machine waarin de mens een radertje is. 5LLYRPQRLUKVWKLZ[HKKLTL[HMVYLU die zich opdringen. Een machine. Een kunstmatig brein dat werkt volgens de strikte protocollen van commercie, productie en consumptie. Een niet te temmen beest dat zich voedt met arbeid, grondstoffen en energie. Wij KYHHPLUTLLPUKLWYVJLZZLU0UMHIYPLRLU0U H\[VÂťZSPM[LULUTL[YVÂťZ0UKLISVLKIHULU]HUKL stad. Anoniem en ondergeschikt. the photographers Â&#x2039; (UKYLHZ.LMLSSLY Â&#x2039; 9HZLS*OV^KO\Y` Â&#x2039; ;OVTHZ2UL\IÂ&#x2026;OSLY Â&#x2039; 4HY[PU3\PQLUKPQR Â&#x2039; .PUH3L=H` Â&#x2039; /HUZ*OYPZ[PHU:JOPUR Â&#x2039; 1LHU4HYJ4L\UPLY Â&#x2039;

 (UKYLHZ4Â&#x2026;SSLY7VOSL

Â&#x2039; *OYPZ[PUH:LLS` Â&#x2039; 2HP<^L.\UKSHJO Â&#x2039; ?H]PLY*VTHZ Â&#x2039; *OYPZ[VWO.PLSLU Â&#x2039; 2PTA^HY[Z

82


the city as an organism, a well-oiled machine in which man is but a cog. 3VVRPUN KV^U VU [OL JP[` TL[HWOVYZ ZWYPUN [V mind. A machine. An artificial brain that works according to the strict protocols of commerce, production and consumption. An untameable beast that feeds on labour, natural resources and LULYN`>LHYLJVNZPU[OLWYVJLZZLZ0UMHJ[VYPLZ 0UH\[VZSPM[ZHUKZ\I^H`Z0U[OLHY[LYPLZVM[OL city. Anonymous and subservient.

83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


KLĂ&#x201E;JPLU[

l acune

de vijandige stad, waar door mensen gecreĂŤerde problemen een menswaardig bestaan bemoeilijken. De altijd hongerige stad eist dat wij haar VUKLYOV\KLUAVKYHKLTLUZKLIV\^R\UZ[VM de economie tekortschiet, verwelkt ze. +HHY!OL[NLS\PK]HUNLOHHZ[LZJOVLULU +HHY!KLTL[HSLUNYPTHZ]HUYVSS\PRLU de onttakelde flats, de neergeslagen ^L[[LSVVZOLPK]HUNYHMMP[P+HHY!KLboombox of het bierflesje dat kapot valt. We zien, horen, ruiken het â&#x20AC;&#x201C; het hart slaat over. Het onheil dreigt, het warme welkom is geschiedenis geworden. the photographers Â&#x2039; >PSS:[LHJ` Â&#x2039; (IPY(IK\SSHO Â&#x2039; .YLNVY`)\JOHRQPHU Â&#x2039; :LIHZ[PHU3PZ[L Â&#x2039; @]LZ4HYJOHUK 9VTHPU4LMMYL Â&#x2039; (ZOSL`.PSILY[ZVU Â&#x2039; +HUH7VWH Â&#x2039; *HYSVZ:HUJOLa 1HZVU:HUJOLa Â&#x2039; -YHUJPSPUZ Â&#x2039; @HUUPZ2HYWV\aPZ Â&#x2039; *HYVSL*VUKt 2HYS)L]LYPKNL Â&#x2039; 4HUHS(S+V^H`HU Â&#x2039; :LS]HWYHRHZO3HRZOTHUHU Â&#x2039; ,]HU(IYHTZVU Â&#x2039; *HYSVZ*HaHSPZ

112


the hostile city, where manmade problems make a decent life more difficult. The ever hungry city demands that we feed it. But as soon as we, our architecture or the LJVUVT`MHPSZ[OLJP[`^P[OLYZ;OLYL![OLZV\UK VMY\UUPUNMLL[;OLYL![OLTL[HSNYPTHJLVMYVSS down gates, stripped tenements, the downcast HUHYJO` VM NYHMMP[P (UK [OLYL! [OL IVVTIV_ VY the shattering beer bottle. We see, hear, smell â&#x20AC;&#x201C; and our heart skips a beat. The dream has become a nightmare. 113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


assembly

as se m b la g e

constructie en deconstructie, soms gepland, soms spontaan, maar altijd voor en door mensen. :[LLUVWOV\[VWZ[HHSVWNSHZPUJVTIPUH[PLZ even divers als de mensen door en voor wie ze zijn opgericht. Hypermoderne hoogbouw. De lappendeken van de favela. Wat wordt gemaakt en afgebroken, vertelt over hoop en [LSL\YZ[LSSPUN.LZJOPLKLUPZ^PQR[]VVY[VLRVTZ[ KPLNLZJOPLKLUPZ^VYK[5VVP[PZKLZ[HKHMAL vormt zich rond je en in je, met haar vormen, haar licht, haar woorden en haar beelden. the photographers Â&#x2039; :PTVU5VYMVSR 1VOU)\YRL Â&#x2039; /HUZ>PSZJO\[ Â&#x2039; 4HYVZ2YP]` Â&#x2039; ,KP[O9V\_ Â&#x2039; 1PHU1PHUN Â&#x2039; 4HY[PU(KVSMZZVU Â&#x2039; +PVUPZPV.VUamSLa Â&#x2039; ,SPHU:VTLYZ Â&#x2039; -YHUR`=LYKPJR[ Â&#x2039; 4H[[:PILY Â&#x2039; 7H\S.VMMLYQt Â&#x2039; 7L[LY)PHSVIYaLZRP Â&#x2039; (UHZ(S:OHPRO Â&#x2039; 4HY[PU3\PQLUKPQR

146


construction and deconstruction, sometimes planned, sometimes spontaneous, but always by and for people. :[VULVU^VVKVUZ[LLSVUNSHZZJVTIPUH[PVUZ just as diverse as the people by and for whom [OL` ^LYL I\PS[ /`WLYTVKLYU OPNOYPZLZ ;OL JYHa` X\PS[ VM [OL favela. The building blocks of consumerism. What is built and what is demolished tells a story of hope and disappointment. History yields for the future, which will become history. ;OLJP[`PZUL]LYMPUPZOLK0[[HRLZZOHWLHYV\UK you and in you, with its forms, its light, its words and its images. 147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


home

t h u is

de stad als verrijking van het leven. een plek om je mee te vereenzelvigen. Deze straathoek is jouw straathoek. Deze winkels, KLaLTL[YVKP[NLIV\^PUKLaL^PQR1LILU[ het allemaal. Bijna zonder na te denken volg je de routes van de dagelijkse routine â&#x20AC;&#x201C; alsof de stad in het geheugen van je spieren zit. Waar de nieuwkomer met open ogen ronddwaalt, bespeel QPQQLVTNL]PUNHSZLLUPUZ[Y\TLU[1LOLI[QLWSLR gevonden. the photographers Â&#x2039; .PVYNPV)HYYLYH Â&#x2039; 4\ULT>HZPM Â&#x2039; ,Z[HU*HIPNHZ Â&#x2039; 3H^PJR4Â&#x2026;SSLY Â&#x2039; (UKYLHZ4LPJOZULY Â&#x2039; :PYRRH3PPZH2VU[[PULU Â&#x2039;

 1\SPV)P[[LUJV\Y[

Â&#x2039; 5PUH)LYTHU Â&#x2039; 1VKP)PLILY Â&#x2039; 2LUKYPJR)YPUZVU Â&#x2039; (SLQHUKYV*HY[HNLUH Â&#x2039; +HYYLU:VO Â&#x2039; 9LPUPLY.LYYP[ZLU Â&#x2039; .HIYPLS1VULZ Â&#x2039; .HYL[O2PUNKVU

178


the city enhances life. a place you can identify with. This street corner is your street corner. These stores, this subway, this building in this ULPNOIV\YOVVK 0[ÂťZ HSS `V\ (STVZ[ ^P[OV\[ thinking you follow the routes of daily routine â&#x20AC;&#x201C; as if the city lives in the memory of your muscles. Where the newcomer walks around with open eyes, you play your surroundings like an instrument. With confidence.

179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


epilogue

epi lo o g

persoonlijke ontdekkingsreizen door een handvol steden. de fotograaf op zoek naar een eigen plaats en betekenis. 0 U OL [ K V V S O V M ] H U Z [ Y H [ L U  N L I V \ ^ L U g a n g e n e n k a m e r s , i n d e m a a l s t ro o m v a n P U K Y \ R R L U  P U K L Z [ V Y T ] H U S P J O [ L U N L S \ P K ! K L T L U Z  A V L R L U K U H H Y L L U O V \ K P U N  L L U r i c ht i n g , c o n n e c t i e , i d e n t i t e i t . M i j m e re n d . 6 W K L [ H Z [  A P Q U ] P U N L Y Z V W K L O \ P K ] H U K L st a d . t h e p ho t o g ra p he rs Â&#x2039; :OLU>LP Â&#x2039; 6SP]PLY7PU-H[ Â&#x2039; 5HKH]2HUKLY Â&#x2039; ;PHUL+VHUUH*OHTWHZZHR Â&#x2039; 4H[[LV)astianelli

218


individual voyages of discovery through a handful of cities. the photographer in quest of a personal place and meaning. 0U [OL THaL VM Z[YLL[Z I\PSKPUNZ JVYYPKVYZ HUK rooms, in the maelstrom of impressions, in the Z[VYTVMSPNO[HUKZV\UK!THU:LLRPUNHUH[[P[\KL H KPYLJ[PVU PKLU[P[` *VU[LTWSH[PUN -LLSPUN [OL way. His fingers on the skin of the city.

219


220


221


222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


232


233


234


235


236


237


238


239


information


cHZ[VUPZOLK

c0R\Y\2\^HQPTH1HWHU

c 7HISVAPJJHYLSSV(YNLU[PUH4PJYVJLU[YV(YNLU[PUH ;OLYL HYL THU` ^H`Z VM SVVRPUN H[ H JP[` 0U 40*96 *,5;967HISVAPJJHYLSSVSP[LYHSS`[YPLZ[VYLHK)\LUVZ (PYLZMYVT[OLULVUSPNO[PUNHK]LY[PZLTLU[ZHUKV[OLY HY[PÃ&#x201E;JPHS PSS\TPUH[PVU [OH[ JVSV\YZ [OL UPNO[ ,HJO UL NH[P]LPZL_WVZLKZL]LYHS[PTLZH[KPMMLYLU[[PTLZHUK WSHJLZ V]LY TVU[OZ HUK `LHYZ VM HPTSLZZ ^HUKLYPUN [OYV\NO[OLUPNO[;OLYLZ\S[PZHZ\IQLJ[P]LL_WLYPLUJL VM[OLJP[`

c6MMTHUWOV[V0[HS` ([VTZ0[HS` 4VYL [OHU OHSM [OL ^VYSK»Z OLYP[HNL HZ KLÃ&#x201E;ULK I` <5,:*6 PZ [V IL MV\UK PU 0[HS` 0[HS`»Z PU[LYLZ[ PU [OL J\S[\YHS[V\YPZTPZUVZTHSSTH[[LY¶P[NLULYH[LZHYV\UK [^LS]L WLYJLU[ VM [OL JV\U[Y`»Z .+7 @L[ [OL NV]LYU TLU[OHZKLJPKLK[VTHRLKLLWJ\[ZPUWYV]PZPVUZMVY [OL\WRLLWVMP[ZJ\S[\YHSOLYP[HNL6MMTHUWOV[VHJVS SHIVYH[PVUIL[^LLU7HISV)HSIVU[PU(YLUHZ0[HS` HUK3\JH4HYPULSSP0[HS` HZR[OLTZLS]LZPM0[HS` ^PSS NV MYVT ILPUN [OL ^VYSK»Z J\S[\YHS +PZUL`SHUK [V ILPUNHY\UKV^UM\UMHPY&(Z[HUH»Z>PU[LY<YIHUZJHWL2HaHROZ[HU (Z[HUH [OL JHWP[HS VM 2HaHROZ[HU PZ [OL ZLJVUK JVS KLZ[JHWP[HSJP[`PU[OL^VYSK)\[[OHURZ[VPUJVTLMYVT VPSHUKNHZ[OLJP[`OHZILLU[YHUZMVYTLKMYVTHIHY YLU :PILYPHU V\[WVZ[ [V H TL[YVWVSPZ ^P[O H I\IISPUN UPNO[SPMLHUKM\[\YPZ[PJI\PSKPUNZ@L[[OLJP[`OHZILLU \UHISL[VZPNUPÃ&#x201E;JHU[S`PUJYLHZLP[ZWVW\SH[PVU¶[OLJVSK MYPNO[LUZWLVWSLVMM0R\Y\2\^HQPTHKPZWSH`Z[OLPYVUPJ ILH\[`VM(Z[HUH 

3PNO[ZHYLNSV^PUNPUKPMMLYLU[WHYRZHYV\UK[OLSLM[IHURVM(Z[HUHZOV^PUNVMM[OLJV\U[Y`»ZHI\UKHU[YLZV\YJLZ7HY[PJPWHU[ZVMHUL^`LHYWHY[`KHUJLPU(Z[HUH»ZÃ&#x201E;]LZ[HY9P_VZ7YLZPKLU[/V[LS(Z[HUH

c *tJPSL4LSSH-YHUJL-PJ[PVUHS*HWL;V^U:V\[O(MYPJH *HWL;V^UOHZHSP]LS`Ã&#x201E;STPUK\Z[Y`MVZ[LYLKI`MVYLPNU HK]LY[PZPUN JVTWHUPLZ ^OV NSHKS` [HRL HK]HU[HNL VM MH]V\YHISLIHURL_JOHUNLYH[LZHUKHZ\UU`JSPTH[L -VYHKH`VY[^VWHY[ZVM*HWL;V^UHYL[YHUZMVYTLK PU[V,\YVWLHUVY(TLYPJHUSVJH[PVUZ(]PUL`HYKILJV TLZH+\[JOMHYTZ[LHKHJHMtH7HYPZPHUIPZ[YV)\[PU HJOHYHJ[LYPZ[PJTV\U[HPUVYI\PSKPUN[OLH[[LU[P]L]PL ^LYJHUZ[PSSJH[JOHNSPTWZLVM*HWL;V^UP[ZLSMHIV]L7PHaaHKLSSL4HYL]PNSPL7PZH

 

 :LH7VPU[Z^PTTPUNWVVS*HWL;V^UILSV^7PHaaLKLS+\VTV4PSHU>VYSK^PKLPU[LYUL[JHTWHPNUMVYVYHU(ZPHULSLJ[YVUPJZ;YL]P»Z-V\U[HPU9VTL;V\YPZ[ZT\Z[ZOV^[OL`^OLYL[OLYLJVTWHU`WYVTV[PUNHKPNP[HSJHTLYH

c4HYJ\Z2VWWLU>LZ[.LYTHU`4LNHJP[`¶/VUN2VUN/VUN2VUN 0U[OLSHZ[ZP_KLJHKLZUVJP[`PU[OL^VYSKOHZ\UKLY NVULZ\JOKYHTH[PJJOHUNLZHZ/VUN2VUN4HYJ\Z 2VWWLUOHZYLJVYKLK[OLJP[`»ZZ\YYLHSPZ[PJHY[PÃ&#x201E;JPHSH[ TVZWOLYLHUKUVJ[\YUHSOLH[PU\YIHUSHUKZJHWLZ[OH[ ZLLT[VILZPT\S[HULV\ZS`M\[\YPZ[PJHUK[PTLSLZZ4VYL V]LYPU[OLHSTVZ[HIZ[YHJ[ILH\[`VM[OLJP[`»ZWSH`VM SPNO[Z[OLWLYJLW[P]L]PL^LYZLLZHOPU[VMWYVKPNHSP[` 

/VUN2VUN5V

c3H\YH2VU[[PULU-PUSHUK*P[`ZJHWLZ VUNVPUN 3H\YH2VU[[PULUKPZJV]LYLK[OH[HZ[H`PUH,\YVWLHU JP[`JOHUNLKOLYMYVTHUHY[PZ[PU[VH[V\YPZ[0[PZKPMÃ&#x201E;J\S[ [VIYLHRH^H`MYVT[OLJVU]LU[PVUZVM[OLZUHWZOV[ )HJR OVTL ZOL YLJV]LYLK OLY HY[PZ[PJ MYLLKVT HNHPU I`HWWYVHJOPUNOLYWPJ[\YLZJVUJLW[\HSS`¶LHJOVMOLY *0;@:*(7,:PZJVTWYPZLKVMPTHNLZHM\SSYVSS[OH[ ZOL OHZ SHPK V]LY VUL HUV[OLY KPNP[HSS` 0[ PZ H M\Y[OLY NLULYHSPZH[PVUVM[OLHSYLHK`NLULYHSPUVYKLY[VHYYP]L H[HUL^HUKPU[YPN\PUNPTHNL 

+\ISPU

c4H[[OL^5PLKLYOH\ZLY<UP[LK:[H[LZ*V\U[LYMLP[7HYHKPZLZ*OPUH ;OHURZ [V *OPUH»Z ZWLJ[HJ\SHY LJVUVTPJ NYV^[O ^OPJO[YHUZSH[LKPU[VHSHYNLYTPKKSLJSHZZPU[LYUH[PVUHS [V\YPZT I` *OPULZL OHZ NYV^U ZOHYWS` (U HS[LYUH[P]L PZ[OL>PUKV^ZVU[OL>VYSKWHYRPU:OLUaOLU^OLYL YLWSPJHZVMMHTV\ZIP[ZVMMVYLPNUJV\U[YPLZOH]LILLU YLJYLH[LK /LYL [OL *OPULZL JHU ^OL[ [OLPY HWWL[P[L MVY ZLLPUN [OL YLHS [OPUN )\[ 4H[[OL^ 5PLKLYOH\ZLY ^HYUZ[OPZPZHSZVHMVYTVMPUKVJ[YPUH[PVUMVJ\ZLKVU JVUZ\TW[PVU 

(JOPSKH[[HJOLZOLYZLSM[V[OL>OP[L/V\ZLH[>PUKV^ZVU[OL>VYSKPU:OLUaOLU*OPUH
c4PJOHLS5HQQHY>LZ[.LYTHU`c)YHK-HY^LSS<UP[LK:[H[LZ3PX\PK*P[PLZ 4PJOHLS 5HQQHY PU]LZ[PNH[LZ [OL ZVJPL[` VM [OL M\[\YL ^OPJOOLL_WLJ[Z[VILKVTPUH[LKI`PUMVYTH[PVU[LJO UVSVN`308<0+*0;@PU]VS]LZHSHYNLS`[OLVYL[PJHSJVU JLW[! HYJOP[LJ[\YL [OH[ PZ UV[ YPNPK I\[ ^OPJO PZ JVT WYPZLK VM Ã&#x2026;L_PISL MVYTZ [OH[ HYL JVUZ[HU[S` PU TV[PVU ;OLZL JP[PLZ HYL SP[LYHSS` Ã&#x2026;\PK ¶ I\PSKPUNZ JOHUNL ^P[O [OLYLX\PYLTLU[ZVM[OLPY\ZLYZIS\YYPUN[OLIV\UKHY` IL[^LLUHYJOP[LJ[\YLHUKJ`ILYZWHJL

9HW[\YL7HU[OLVU0[HS` ,]LY` `LHY TPSSPVUZ VM [V\YPZ[Z YVHT [OYV\NO 9VTL )YHK-HY^LSSILSPL]LZ[OLJHTLYHPZJLU[YHS[V[OLPYL_ WLYPLUJL 0[ LUHISLZ [OL [V\YPZ[ [V PZVSH[L OPZ[VY` MYVT [OLKPZHNYLLHISLWYLZLU["[OLJP[`PZSPRLHZ[HY^OVJHU VUS`ILWOV[VNYHWOLKMYVTOLYILZ[ZPKL[OLWOV[VPZ [OLWYVVMVMOH]PUNILLU[OLYL0[PZH^H`[OH[[OL[V\ YPZ[JHUPZVSH[LOPTZLSMMYVTV[OLYZHUKMYVTH^LHS[O VM]PZ\HSPUMVYTH[PVU

c5PLSZ:[VTWZ5L[OLYSHUKZ

c4H_7HT(\Z[YHSPH4L[YVWVSP[HU(YLH<UP[LK:[H[LZ 0U OPZ ^VYR 5PLSZ :[VTWZ L_HTPULZ JOHUNLZ [OH[ HYL ZV]HZ[[OH[WLVWSLJHUOHYKS`HKQ\Z[[V[OLTSPRL\Y IHUPZH[PVU 4,;967630;(5 (9,( L_WVZLZ [OL JVU ULJ[PVUZ IL[^LLU 5L^ @VYR *P[` HUK P[Z YLZPKLU[Z )`SP[LYHSS`SH`PUNIHYL[OLKPMMLYLU[SH`LYZVM\YIHUSPML ¶L]LY`[OPUN[OH[[HRLZWSHJLIL[^LLU[OLZTVNHIV]L [OLI\PSKPUNZHUK[OLZL^LYZ\UKLY[OLT¶[OLZLYPLZ ILJVTLZHTL[HWOVYMVYSPMLP[ZLSM

c4HZZPTV4HZ[YVYPSSV0[HS` 

:\WLY[V\YPZ[*P[PLZ +LZWP[LNSVIHSPZH[PVU[OL^VYSK»ZTVZ[PTWVY[HU[[V\ YPZ[JP[PLZOH]LILLUHISL[VTHPU[HPU[OLPY\UPX\LJOH YHJ[LY;OH[PZ^OH[THRLZHJVUMYVU[H[PVU^P[OHJP[` SPRL [OPZ ¶ HUK WHY[PJ\SHYS` P[Z I\PSKPUNZ ¶ Z\JO H YPJO HUKPU[YPN\PUNL_WLYPLUJLZH`Z4H_7HT7HTYLJVYKZ [OLI\PSKPUNZI\[HSZV[OLWLVWSL^OVYLWYLZLU[[OL WYLZLU[ ;OL` HYL IYV\NO[ [VNL[OLY HUK M\ZLK PU[V H UL^^OVSL 

A3*27LY[O,_J\YZPVUZPU7HYPZ^P[OJHTLYH 

*P[`4VKLSZ*OPUH1HWHU.LYTHU` <UP[LK(YHI,TPYH[LZ 

c4HY[PU9VLTLYZ5L[OLYSHUKZ

>OH[THRLZVULJP[`JLU[YLIL[[LY[OHUHUV[OLY&4HZ ZPTV4HZ[YVYPSSVZOV^Z\Z[OH[[OLHUZ^LYPZPUHJVT IPUH[PVU VM HWWHYLU[ JVU[YHKPJ[PVUZ 4VKLYU JVU]LUP LUJLZ I\[ HSZV OPZ[VY` [YHKP[PVUZ HUK [OL Z\NNLZ[PVU VM L[LYUP[` :WLJ[HJ\SHY I\PSKPUNZ I\[ HSZV [YLLZ HUK ^H[LY4HZ[YVYPSSVPU]LZ[PNH[LZ[OLMYPJ[PVUIL[^LLU[OL KLZPYLZVM[OLO\THUZV\SHUK\YIHUWSHUUPUN

4L[YVWVSPZVUNVPUN 0UOPZ^VYRPUWYVNYLZZ4,;967630:4HY[PU9VLTLYZ WOV[VNYHWOZJP[PLZ^P[OHWVW\SH[PVUVMTVYL[OHU[LU TPSSPVU;OLRL`X\LZ[PVUPZOV^WLVWSLJHUSP]LPUZ\JO HJYV^KLKHUKV]LY^OLSTPUNLU]PYVUTLU[/PZWOV[VZ Z\NNLZ[ [OH[ KLZWP[L [OL JOHVZ [OL JP[PLZ OH]L TH UHNLK[VWYLZLY]L[OLPYO\THUKPTLUZPVU 

c @HUN@VUNSPHUN*OPUH

<U[P[SLK

 

:R`ZJYHWLY

cHZ[YH` c+L]PU@HSRPU<UP[LK:[H[LZ/HKLZ +L]PU@HSRPUPZUV[ZVT\JOWOV[VNYHWOPUNWLVWSLI\[ YH[OLY[OL^H`[OL`TV]LPUZWHJLPUKP]PK\HSS`HUKJVS SLJ[P]LS` /L YLJVYKZ [OL J\STPUH[PVU PU IS\YYPUN MHJLZ JVUZ[HU[S`JOHUNPUNNLZ[\YLZHUKTLS[PUNIVKPLZ;OL ^VYR Z\NNLZ[Z H ZLYPLZ VM PSS\ZPVUZ [OL [YLHJOLYV\Z ULZZ VM V\[^HYK HWWLHYHUJLZ ;OLZL HYL HWWHYLU[S` PTHNLZMYVTHKYLHTVMHU\UKLY^VYSKKHYRHUKNYP[[` )VTIH`/LH]LUS`*P[` @HUN@VUNSPHUNJVTIPULZ\YIHUWOV[VNYHWO`^P[O[OL PJVUPJ ]PZ\HS SHUN\HNL VM [YHKP[PVUHS *OPULZL WHPU[PUN PU H TVZ[ PU[YPN\PUN ^H` 3VVRLK H[ TVYL JSVZLS` OPZ SHUKZJHWLZ¶PUZLYPLZSPRL6U[OL8\PL[>H[LY7OHU [VT3HUKZJHWLHUK/LH]LUS`*P[`¶HYLJVTWVZLKVM HWHY[TLU[I\PSKPUNZHUKOVPZ[PUNJYHULZ@L[[OL`L_\ KL[OLYLZ[M\SULZZVMTV\U[HPUZHUKMVYLZ[ZVMJSV\KZ PU[OLZR` -HKPUN6\[
c4LOYHULO([HZOP0YHU

c4PJOHLS>VSM>LZ[.LYTHU`;LOYHU»Z:LSM7VY[YHP[0YHU >OLYL[OL[L_[\YLZVM[OLJP[`ZLLW[OYV\NOPU[VOLYZLSM WVY[YHP[ZPU[OLZLYPLZ;,/9(5»::,3-769;9(0;[OL `V\UN 0YHUPHU WOV[VNYHWOLY 4LOYHULO ([HZOP SP[LYHSS` ILJVTLZVUL^P[OOLYJP[`;OLZLYPLZPZ[OLV\[JVTL VM^OH[ZOLKLZJYPILZHZHZ[Y\NNSL<UKLY[OLZ\YMHJL [OL[LUZPVUZVMTVKLYU0YHUHYLWHSWHISL;OLZX\HYLZ HUKZ[YLL[Z^LYLWSHJLZ^OLYL`V\UNWLVWSLYVZL\WPU YL]VS[^LYLILH[LUKV^UHUKHYYLZ[LK;VR`V*VTWYLZZPVU1HWHU (S^H`Z YL[\YUPUN [V [OL ZHTL ZTHSS Z\I^H` Z[H[PVU PU ;VR`V 4PJOHLS >VSM YLJVYKLK [OL MHJLZ HUK IVKPLZ VMJVTT\[LYZWYLZZLK\WHNHPUZ[[OL^PUKV^ZVM[OL WHJRLK Z\I^H` JHYZ ;OL WHZZLUNLYZ Z[HYL ]HJHU[S` SVZ[ PU [OLPY [OV\NO[Z HUK ZVTIYL 0[ WVZLZ [OL X\LZ [PVU!JHUWLVWSLTHPU[HPU[OLPYKPNUP[`HUKPKLU[P[`PU[OL TVKLYUTLNHSVWVSPZ&

c2H[YPU2VLUUPUN>LZ[.LYTHU` c5HKQH.YV\_-YHUJL[O':[5PJR<UP[LK:[H[LZ -VY Ã&#x201E;]L `LHYZ 5HKQH .YV\_ WOV[VNYHWOLK [OL ZHTL Z[YLL[JVYULYPU5L^@VYRMYVT[OL^PUKV^VMOLYHWHY[ TLU[VU[OLÃ&#x201E;M[OZ[VYL`>OH[ILNHUHZHNHTL¶Z[LH SPUN TVTLU[Z ¶ NYV^ PU[V H JVUZPZ[LU[ ZLYPLZ .YV\_ IV[OHUHY[PZ[HUKHZVJPHSHU[OYVWVSVNPZ[L_WVZLZ[OL KP]LYZL MVYTZ VM VIZLY]H[PVU HUK JVU[YVS! MYVT WVSPJL OLSPJVW[LYZ HUK ZLJ\YP[` JHTLYHZ [V [OL KY\N KLHSLY»Z ºMVV[ZVSKPLYZ»N\HYKPUN[OLPY[LYYP[VY`[OLWOV[VNYHWOLY»Z ZLJYL[NHaLHUK\S[PTH[LS`V\YNHaL;OPY[LLU!;^LU[`3HJ\UH(\Z[YHSPH 0U4LSIV\YULWOV[VNYHWOLY2H[YPU2VLUUPUNMV\UKHU HSSL`^OLYL[OLZ\USPNO[VUS`WLUL[YH[LZMVY[^LU[`TP U\[LZ H KH` HYV\UK S\UJO[PTL 7LVWSL Y\ZO WHZ[ VU [OLPY^H`MVYJVMMLLHUKHZHUK^PJO+\YPUN[OVZLIYPLM TPU\[LZL]LY`[OPUN[OH[PZZVVYKPUHY`IYPLÃ&#x2026;`ILJVTLZ ZWLJPHS ( JVU]LYZH[PVU H MHJL H KL[HPS [OL T\MÃ&#x2026;LK ZV\UK VM HU P7VK >OV HYL [OLZL WLVWSL& >OH[ HYL [OLPYZ[VYPLZ& 

>VTHU^P[O7\YZL.YV\WVMJOPSKYLU^P[OIHI`WHZZPUNI`HKY\NKLHSLYVU

c0]HU4PROH`SV]:V]PL[<UPVUHJVSK^PU[LYTVYUPUN

4L[YVWVSPZ9\ZZPH 4VZJV^ ^P[O V]LY [LU TPSSPVU PUOHIP[HU[Z HS^H`Z ZLLTZ [V IL IHSHUJPUN VU [OL LKNL VM H IYLHRKV^U ;YHMÃ&#x201E;J QHTZ JYV^KLK TL[YVZ HNNYLZZP]L HK]LY[PZPUN LUKSLZZ Z[YLHTZ VM WLVWSL ¶ [OLYL PZ UV LZJHWL 0]HU 4PROH`SV]WOV[VNYHWOLK[OLTHU``V\UNWLVWSL^OV JHTL[V4VZJV^MYVT[OLWYV]PUJLZ:VTLHYLPU[OLPY LSLTLU[V[OLYZILJVTLV]LY^OLSTLK>OH[HYL[OLPY KYLHTZ&

c6OT7OHUWOPYVQ;OHPSHUK<UKLYHNL;OHPSHUK 0[PZLZ[PTH[LK[OH[;OHPSHUKOHZJOPSKWYVZ[P [\[LZ^OVJVSSLJ[P]LS`NLULYH[LHIV\[[OYLLWLYJLU[VM [OL.YVZZ5H[PVUHS7YVK\J[)`TLHUZVMWOV[VNYHWO` HUK]PKLV7OHUWOPYVQ[YPLZ[VMH[OVT[OL[OV\NO[ZHUK L_WLYPLUJLZ VM \UKLYHNL THSL WYVZ[P[\[LZ ;OLZL HYL WLUL[YH[PUNWVY[YHP[ZVMSVZ[ZV\SZ^OPJOJHSS\WX\LZ [PVUZ HIV\[ ZVJPHS WYVISLTZ ZL_\HSP[` JVYY\W[PVU HUK TVYHSP[`

:HZOH<S`HUV]`LHYZVSK+LZPNULY;^V`LHYZPU 4VZJV^ >OLU0JHTL[V[OLIPNJP[`L]LY`[OPUNZLLTLK IPN0MLS[PUHKLX\H[L3V[ZVMJHYZS\_\Y`¶P[HSSZLLTLK]LY` L_WLUZP]L;OLTL[YV[PYLKTLV\[5V^0WH`UVH[[LU[PVU

c :[LWOLU+\WVU[(\Z[YHSPH

(;HSLVM;^V:S\TZ0UKPH0UKVULZPH (ZHWHY[VMHSVUNY\UUPUNWYVQLJ[VUWV]LY[`HUKNSV IHSPZH[PVU :[LWOLU +\WVU[ THKL SPMLZPaLK WVY[YHP[Z ZOV[VU7VSHYVPKZ[VJRPU[OLZS\TZVM4\TIHPHUK1H RHY[H;OLYLHZVUMVYJOVVZPUN[OLZLTLNHJP[PLZ^HZ ZPTWSL!^OLYL0UKPHOHZ[OLSHYNLZ[/PUK\JVTT\UP[`PU [OL^VYSK0UKVULZPHOHZ[OLSHYNLZ[4\ZSPTJVTT\UP[` >OH[KV[OLLJVUVTPJWVSP[PJHSHUKYLSPNPV\ZKL]LSVW TLU[ZJH\ZLKI`NSVIHSPZH[PVUTLHUMVY[OLZLWLVWSL& 

1HRHY[H

 

)VTIH`

[VTVZ[VMP[0TPZZILPUNZ\YYV\UKLKI`UH[\YL0KVU»[TP_T\JOOLYL0»TSVULS` 

(UUH7\[PUH`LHYZVSK0U[LYUL[ZWLJPHSPZ[-V\Y`LHYZPU 4VZJV^ 0JHTLOLYLILJH\ZL0NV[MLK\WSP]PUNPUHZTHSS [V^U;OLÃ&#x201E;YZ[`LHY0KPKU»[MLLSHZPM0^HZPU4VZJV^H[HSS /HKUV[PTL0^HZSLHYUPUNHUL^WYVMLZZPVU0MLLS JVTMVY[HISLOLYL(S[OV\NO0^V\SKU»[ZH`4VZJV^PZ[OLJP[` VMT`KYLHTZ
c<NUP\Z.LSN\KH:V]PL[<UPVU

c 3V\PL7HS\*HUHKH:WHJL[PTL 0U OPZ WPJ[\YLZ VM HUVU`TV\Z WHZZLYZI` IVYU HUK YHPZLK3P[O\HUPHU<NUP\Z.LSN\KHSH`ZIHYLPULZJHWHISL LSLTLU[ZVMTVKLYU\YIHUSPML!HSPLUH[PVUHUKL_JS\ZPVU /LTHRLZUVLMMVY[[VWYVIL[OLPYWLYZVUHSOPZ[VYPLZVY [OL JVU[L_[ 6U [OL JVU[YHY` [OYV\NO V]LYL_WVZ\YL OL YLTV]LZHSS[OLKL[HPSZHUK[OLZP[\H[PVUZHUKÃ&#x201E;N\YLZIL JVTLTVYL\UP]LYZHSHUKPU[LYJOHUNLHISL

c :OLYTHU6UN4HSH`ZPH4V[OLYSHUK:PUNHWVYL :PUNHWVYL OHZ H THNUL[PJ H[[YHJ[PVU MVY PTTPNYHU[Z THU`VM^OVTJVTLMYVT*OPUH:VTLOH]LSP]LKPU [OL YLNPVU MVY NLULYH[PVUZ UV^ HUK UV SVUNLY ZWLHR [OLPY VYPNPUHS SHUN\HNL 6[OLYZ HYL UL^ HUK ^YLZ[SL ^P[O H ZLUZL VM YVV[SLZZULZZ HUK KPZVYPLU[H[PVU 0U H ZLYPLZVM]PKLVJVUMLZZPVUZ[OL`ZWLHRHIV\[[OLPYSP]LZ HUKM\[\YLPUHSHUK[OH[OHZTP_LKMLLSPUNZHIV\[[OLPY WYLZLUJL

c:H`LK(ZPM4HOT\K)HUNSHKLZO4`*P[`VM<UOLHYK7YH`LYZ)HUNSHKLZO >OLU [OL `V\UN WOV[VNYHWOLY :H`LK (ZPM 4HOT\K TV]LK MYVT +OHRH»Z YLSH[P]LS` X\PL[ V\[ZRPY[Z [V [OL JLU[YL OL ^HZ JVUMYVU[LK ^P[O [OL PUKP]PK\HSPZT HUK W\YZ\P[ VM Z\JJLZZ [OH[ JOHYHJ[LYPZLZ O`WLYK`UHTPJ \YIHU SPML /LZP[HU[ HIV\[ QVPUPUN PU [OL YHJL OL ^HZ V]LYJVTL I` MLLSPUNZ VM SVULSPULZZ HUK KLZWHPY )\[ ZSV^S`[OLJP[`ILNHU[VJOHUNLOPT0[PZ[OPZJVU[PU\PUN WYVJLZZVMWLYJLW[PVUHUKL_WLYPLUJL[OH[OLZLLRZ[V WV\YPU[VPTHNLZ

c.\PSSH\TL4PSSL[-YHUJL2\YHP1HWHU 0U1HWHULZLR\YHPTLHUZVIZJ\YLHUKPUZJY\[HISL[OL VWWVZP[L VM HRHY\P ^OPJO TLHUZ ZVJPHS HUK JVU]P]PHS 0UZWPYLK I` [OL VIZLZZP]L SP[LYH[\YL VM 4\YHRHTP 9`\ HUK [OL UL\YV[PJ JPULTH VM ;Z\RHTV[V :OPU`H .\PS SH\TL4PSSL[^LU[[V;VR`VPUZLHYJOVM[OLPYMVYIPKKPUN HLZ[OL[PJ9VHTPUN[OYV\NO[OLTL[YVWVSPZI`UPNO[OL LUJV\U[LYLK[OLSVZ[ZV\SZHUKJVSKOLHY[LKTVUZ[LYZ OLZV\NO[

c.PHJVTV)Y\ULSSP0[HS`

;OL(UPTHSZVUNVPUN .PHJVTV )Y\ULSSP WOV[VNYHWOZ YL]LHS OV^ [OVYV\NOS` HUPTHSZHYLPU[LNYH[LKPU[VV\YTHUTHKLLU]PYVUTLU[ )\[^OH[WHY[PJ\SHYS`PU[LYLZ[Z[OLWOV[VNYHWOLYPZ[OL PU[LYHJ[PVU IL[^LLU [OL HUPTHS HUK OPTZLSM ¸>OLU 0 ^HU[[VYLJVYKHUHUPTHS0^PSSÃ&#x201E;YZ[PNUVYLP[HUK[OLU W\YZ\LP[[VZLLOV^P[^PSSYLZWVUK¹-PUHUJPHS+PZ[YPJ[*HUHKH +\YPUN[OL^PU[LYTVU[OZH[UPNO[[OL-PUHUJPHS+PZ[YPJ[ VM;VYVU[VPZOVTL[VTHU`OVTLSLZZWLVWSL^OVHYL H[[YHJ[LKI`[OL^HZ[LOLH[MYVT[OLTHZZP]LOLH[PUN PUZ[HSSH[PVUZ;OLOV[HPY[OH[PZISV^UV\[[OYV\NONYH [PUNZVU[OLWH]LTLU[THRLZ[OLUPNO[Z^OLU[LTWL YH[\YLZJHUKYVW[V[^LU[`KLNYLLZILSV^MYLLaPUNHIP[ TVYLILHYHISL 

;OL:JV[PH)HUR;V^LYSVJH[LKPU;VYVU[V»Z-PUHUJPHS+PZ[YPJ[

 

(OVTLSLZZTHUZSLLWZVUHNYH[L^OPSLJVUKLUZH[PVUHUK OLH[MYVT[OLL_OH\Z[MYVTHZR`ZJYHWLYZOLH[PUNZ`Z[LT ISV^ZWHZ[OPTH[[OLJVYULYVM@VYR:[YLL[HUK2PUN:[YLL[ >LZ[SVJH[LKPU;VYVU[V»Z-PUHUJPHS+PZ[YPJ[

c7H^LS1HZaJa\R7VSHUK/PNO-HZOPVU1HWHU 5V^OLYLPU[OL^VYSKPZ[OLWYLZZ\YLVM^VYRHZNYLH[ HZP[PZPU;VR`V;OLZHSHY`TLU^HNLZSH]LZ^OVÃ&#x2026;VJR [V[OLVMÃ&#x201E;JLZPUKYV]LZLHYS`PU[OLTVYUPUNW\SS[^LS]L OV\Y KH`Z HUK HYL [OLU L_WLJ[LK [V HJJVTWHU` [OL IVZZ[VKPUULYZHUKKYPURPUNIV\[Z:VTLVMÃ&#x201E;JL^VY RLYZILJVTLZVL_OH\Z[LK[OH[[OL`MHSSHZSLLWPU[OL TPKKSLVM[OLZ[YLL[

cTHJOPULY` c(UKYLHZ.LMLSSLY>LZ[.LYTHU`;OL1HWHU:LYPLZ1HWHU (Z WHY[ VM [OL ,\YVWLHU ,`LZ VU 1HWHU WYVQLJ[ (U KYLHZ .LMLSSLY [\YULK OPZ JHTLYH VU \[PSP[` WVSLZ [V ^OPJO[YHUZMVYTLYZHUK[HUNSLZVM^PYLZHYLH[[HJOLK )`WOV[VNYHWOPUN[OLWVSLZ[^PJLMYVTILSV^HUK[OLU HZZLTISPUNHUPTHNLPU^OPJO[OLWVSLP[ZLSMOHZKPZHW WLHYLK OL JYLH[LZ HU HIZ[YHJ[ PTHNL [OH[ WLYTP[Z \Z [VZLLZVTL[OPUNVSKHUKMHTPSPHYPUH^OVSLUL^^H` 

<U[P[SLK7LHY;YLL7VSLZ

c9HZLS*OV^KO\Y`)HUNSHKLZO+LZWLYH[L<YIHUPaH[PVU)HUNSHKLZO -VY JLU[\YPLZ [OL )\YPNHUNH YP]LY OHZ ILLU [OL TVZ[ PTWVY[HU[^H[LY^H`PU[OLJP[`VM+OHRH^OPJOUV^OHZ V]LY[LUTPSSPVUPUOHIP[HU[Z4HU`VM[OLT\ZL[OL)\YP NHUNH[V[YHUZWVY[NVVKZVYHZHX\PJR^H`VMYLHJOPUN [OL OPU[LYSHUK )\[ ^P[O [OL JP[`»Z \UJVU[YVSSLK NYV^[O [OPZ]P[HSHY[LY`PZPUJYLHZPUNS`JVUZ[YPJ[LK7VSS\[PVUMYVT OVTLZ ZOPWZ HUK JOLTPJHS MHJ[VYPLZ \UKLYTPULZ [OL YP]LY»ZM\UJ[PVU 

:\WWSPLZSPRLYVJRZHUKIYPKNLWHY[ZHYLZLU[I`[Y\JRHZWLVWSLHYLTHRPUNHI\ZPULZZWSHJLVU[OLIHURVM[OLYP]LY.HI[HSP+OHRH


c ;OVTHZ2UL\IÂ&#x2026;OSLY:^P[aLYSHUK

c 1LHU4HYJ4L\UPLY:^P[aLYSHUK6MÃ&#x201E;JL*HUHKH 6MÃ&#x201E;JLI\PSKPUNZHYLVUS`HJJLZZPISL[V[OVZL^OV^VYR [OLYL I\[ H[ UPNO[ [OLPY OPKKLU PUULY ^VYSKZ ILJVTL ]PZPISLMVY[OLV\[ZPKL^VYSK[VV;OHURZ[VHSS[OH[SPNO[ ILOPUK[OLNSHZZ[OLI\PSKPUNZILJVTLHZ[YHUZWHYLU[ HZ HU HX\HYP\T ;OVTHZ 2UL\IÂ&#x2026;OSLY WOV[VNYHWOLK [OLTMYVTHOPNO]HU[HNLWVPU[ZV[OH[OPZNHaLJHU WLUL[YH[LKLLWPU[VH^VYSKHZZ[LYPSLHZP[PZPU[PTH[L:OVWWPUN:[YLL[Z,\YVWL ;OLYL^PSSHS^H`ZILZOVWWPUNPU\YIHUJLU[YLZ>OLYL PU[OLWHZ[[OLTHYRL[Z^LYL[OLOLHY[VM[OLJP[`[V KH`VULOHZWLKLZ[YPHUTHSSZ0UH[PTLVMNSVIHSPZH[PVU 1LHU4HYJ4L\UPLYZOV^Z\Z[OH[[OLZOVWWPUNZ[YLL[Z PU ,\YVWLHU JP[PLZ PUJYLHZPUNS` YLZLTISL VUL HUV[OLY! [OLZHTLZ[VYLZ[OLZHTLIYHUKZ[OLZHTLZUHJRZ¶ HUK[OLZHTLWLVWSL<U[P[SLK HIV]L([OLUZ

 

<U[P[SLK ILSV^)Y\ZZLSZHIV]L)VYKLH\_ILSV^.YVUPUNLU

c

(UKYLHZ4Â&#x2026;SSLY7VOSL>LZ[.LYTHU`

c 4HY[PU3\PQLUKPQR5L[OLYSHUKZ,KNLZVM[OL*P[`5L[OLYSHUKZ 0U ,+.,: 6- ;/, *0;@ 4HY[PU 3\PQLUKPQR WOV[VNYHW OLK[OLWYP]H[LZWHJLZPU^OPJOWYVMLZZPVUHSZKV[OLPY ^VYRH[TVTLU[Z^OLU[OLPY\ZLYZOH]LZ[LWWLKV\[ [LTWVYHYPS`;OLZLZWLJPHSPZLKM\UJ[PVUHS^VYSKZMVYT [OLLKNLZVM[OLTL[YVWVSP[HU^VYSK 

6WLYH[PLRHTLYVWLYH[PUN[OLH[YL)VHYKYVVT

c .PUH3L=H`<UP[LK:[H[LZ;OL:HUKOVN7YVQLJ[<UP[LK:[H[LZ ;OLJVUZ[Y\J[PVU^VYRLYZ^OVSHIV\YTL[LYZ\U KLY 4HUOH[[HU VU [OL HSTVZ[ VULO\UKYLK RPSVTL[YL SVUN[\UULS[OH[^PSSIYPUNKYPURPUN^H[LY[V5L^@VYR *P[`HYLJHSSLKºZHUKOVNZ»:PUJL[OPZWYVQLJ[ILNHUPU  VUL ^VYRLY OHZ WLYPZOLK MVY L]LY` TPSL VM [OL [\UULS JVTWSL[LK -L^ RUV^ VM [OPZ PU]PZPISL ^VYSK ^OPJO PZ UL]LY[OLSLZZ ZV PTWVY[HU[ MVY KHPS` SPML PU [OL JP[` 

:WYH`

c /HUZ*OYPZ[PHU:JOPUR,HZ[.LYTHU`

3(5PNO[<UP[LK:[H[LZ /HUZ*OYPZ[PHU :JOPUR KLJPKLK [V WOV[VNYHWO 3VZ (UNLSLZPU[^V^H`Z¶^P[OH]PL^JHTLYHMYVTOPNO WVPU[ZVU[OLLKNLZVM[OLJP[`HUK^P[OHTPSSPTL[YL JHTLYH^P[OPU[OLJP[`0UIV[OJHZLZOL^VYRLKPU[OL TPKKSLVM[OLUPNO[;OLWOV[VZOLTHKL^P[O[OL:39 OLISL^\WHUKJYVWWLKKV^U\U[PSHSS[OH[YLTHPULK ^LYLHSTVZ[HIZ[YHJ[]LY`NYHPU`PTHNLZ;OH[3(UV SVUNLY SVVRZ PU HU` ^H` SPRL [OL JSPJOtK PTHNL ^L HSS JHYY`^P[O\Z 

3(5PNO[ 

 

HIV]L%5L^;LYYP[VYPLZ;Z\LU>HU:OPUN4\U =HSSL`HIV]L%%2V^SVVU>LZ[2V^SVVUILSV^%2V^SVVU2^\U;VUNILSV^%%5L^;LYYP[VYPLZ;Z\LU>HU:OPUN4\U=HSSL` 

HIV]L%5L^;LYYP[VYPLZ;ZPUN@P9HTISLY*OHUULS HIV]L%%/VUN2VUN0ZSHUK-YVTH)VH[ULHY:OH\/VUN2VUN>H[LYZ/VUN2VUN (U`VULPTHNPUPUN/VUN2VUN[OPURZÃ&#x201E;YZ[HUKMVYLTVZ[ VMP[ZWVW\SH[PVUKLUZP[`HUK]LY[PJHSJOHYHJ[LY![OLJP[` OHZ [OL OPNOLZ[ U\TILY VM ZR`ZJYHWLYZ PU [OL ^VYSK )\[HUV[OLYKLÃ&#x201E;UPUNJOHYHJ[LYPZ[PJPZ[OL^H[LY[OH[Z\Y YV\UKZHUKJ\[Z[OYV\NO[OLJP[`(UKYLHZ4Â&#x2026;SSLY7VOSL IYPUNZ[VNL[OLY[OLOVYPaVU[HSHUK]LY[PJHSKPTLUZPVUZ I` JHW[\YPUN [OL JP[` PU WPJ[\YLZ HUK ZV\UK MYVT [OL Z\YMHJLVMP[Z^H[LYZ

2LP>HU 

ILSV^%5L^;LYYP[VYPLZ3HU[H\0ZSHUK;HP6 ILSV^%%/VUN2VUN0ZSHUK/VUN2VUN7HYR 

c*OYPZ[PUH:LLS`<UP[LK:[H[LZ3\_<UP[LK:[H[LZ1HWHU,\YVWL ;OL THZZP]L PTWHJ[ THU OHZ OHK VU ,HY[O PZ ]PZPISL L]LUMYVTZWHJL[VKH`*OYPZ[PUH:LLS`]PZP[LK[OL\Y IHUHYLHZ[OH[5(:(»ZUPNO[THWZZOV^HZ[OLIYPNO [LZ[ ZV\YJLZ VM SPNO[ ;OL SPNO[ MYVT [OLZL JP[PLZ ¶ HSS [VILMV\UKPU[OL<UP[LK:[H[LZ>LZ[LYU,\YVWLHUK 1HWHU ¶ OHZ HU HTIPN\V\Z ZPNUPÃ&#x201E;JHUJL 6U [OL VUL OHUK[OLYLPZP[ZILH\[`VU[OLV[OLY[OLKHYRLYYLHSP[` VMLULYN`JVUZ\TW[PVUHUK[OLPTWHJ[[OH[OHZVU[OL ,HY[O 4L[YVWVSPZÂ&#x2021;»5Â&#x2021;»,2`V[V
c2HP<^L.\UKSHJO>LZ[.LYTHU`;OL*YV^K ,]LY`^OLYLPU[OL^VYSK»ZJP[PLZSHYNLNYV\WZVMWLVWSL JVTL[VNL[OLYH[]HYPV\ZWSHJLZ>OL[OLYP[PZH[HWL KLZ[YPHUJYVZZPUNPUWHYRZZ^PTTPUNWVVSZZWVY[ZZ[H KP\TZVYPUMHJ[VYPLZHUKVMÃ&#x201E;JLZ[OLJP[`JVTWLSZJSV ZLULZZ2HP<^L.\UKSHJOZV\NO[V\[LSL]H[LKWVPU[Z HUKYLJVYKLK[OLI\Z[SLMYVTHIV]L6U[OLVULOHUK [OH[WLYZWLJ[P]LZLWHYH[LZ\ZMYVT[OLJOHVZ^OPSLH[ [OLZHTL[PTLP[\UKLYZJVYLZOV^[OLPUKP]PK\HSILJV TLZI\[HJVNPU[OLTHZZUH[\YLVM\YIHUSPML

c?H]PLY*VTHZ:WHPU;VR`V<W+V^U1HWHU 7VZ[PUK\Z[YPHS\YIHUZVJPL[`KLTHUKZHULMÃ&#x201E;JPLU[\ZL VMZWHJL-VYKLJHKLZ[OLZVS\[PVUSH`PUZR`ZJYHWLYZ ^OPJOM\UKHTLU[HSS`HS[LYLKZVJPHSZWHJLHUK[OLZ[Y\J [\YLVMJVTT\UP[PLZ;OLSPM[OHZWSH`LKHRL`YVSLPU[OPZ ?H]PLY *VTHZ YLJVYKLK [OL SPM[Z VM ;VR`V PU ISHJR HUK ^OP[LYL]LHSPUN[OLLZZLU[PHSWHYHKV_VMLZ[YHUNLTLU[ PU[OLTL[YVWVSPZ!LTV[PVUHSKPZ[HUJLJOLLRI`QV^S^P[O \UH]VPKHISLWO`ZPJHSWYV_PTP[`

c *OYPZ[VWO.PLSLU>LZ[.LYTHU`*PWOLYZ<UP[LK:[H[LZ >P[O OPZ HLYPHS WOV[VNYHWO` VM (TLYPJHU \YIHU HYLHZ *OYPZ[VWO .PLSLU YL]LHSZ H U\TILY VM [OLPY \UKLYS`PUN WHYHKPNTZ;OL(TLYPJHUJP[`PZHWOLUVTLUVUIHZLK VUH\[V\ZL0[PZHUL_WYLZZPVUVM[OLºIPNNLYPZIL[[LY» H[[P[\KL[OH[^LU[^P[O\UYLZ[YHPULKPU]LZ[TLU[PUOVTL V^ULYZOPWHUKJVTTLYJPHSYLHSLZ[H[LPUHULYH^OLU KPZ[HUJLHUKNHZVSPULWYPJLZ^LYLOHYKS`HJVUZPKLYH [PVU)\[PZ[OPZ[`WLVM\YIHUKLZPNU[LUHISL&

cKLÃ&#x201E;JPLU[ c>PSS:[LHJ`<UP[LK:[H[LZ+V^U[OLZL4LHU:[YLL[Z<UP[LK:[H[LZ -VY KLJHKLZ (TLYPJH»Z PUULY JP[PLZ OH]L Z\MMLYLK MYVT ULNSLJ[ZOYPURPUNNV]LYUTLU[I\KNL[ZKLJSPUPUNSVJHS LJVUVTPLZWVVYZJOVVSZHUKWYVISLTZMYVTKY\NZHUK ]PVSLUJL ¸>L HYL VIZLZZLK ^P[O /VTLSHUK :LJ\YP[`¹ >PSS :[LHJ` ZH`Z ¸I\[ ^L UV SVUNLY ZLL ^OH[ ^L HYL Ã&#x201E;NO[PUNMVY¹>HUKLYPUN[OL[YHUZP[PVUHSaVULZIL[^LLU [OL HPYWVY[Z HUK I\ZPULZZ KPZ[YPJ[Z H[ UPNO[ :[LHJ` YL JVYKLK[OLOVWLSLZZZ[H[LVM[OL(TLYPJHUPUULYJP[PLZPU SHYNLMVYTH[PTHNLZ *VUKVZ*OPJHNV 

HIV]L>OLLSJOHPY3VZ(UNLSLZILSV^)\YULK*HY3VZ(UNLSLZ

c(IPY(IK\SSHO)HUNSHKLZO+LH[O;YHWZ!;HSLZVMH4LNH*VTT\UP[` )HUNSHKLZO

0U[OLJOHV[PJJP[`VM+OHRHOVTL[VTPSSPVUZ[OLHI ZLUJLVMI\PSKPUNYLN\SH[PVUZHUKÃ&#x201E;YLWYL]LU[PVUTLHZ\ YLZSLHKZ[VOPNOS`KHUNLYV\ZZP[\H[PVUZ-PYLZHYLHYL N\SHYVJJ\YYLUJLHUKHYLKPMÃ&#x201E;J\S[[VIYPUN\UKLYJVU[YVS ILJH\ZLVM[OLSHJRVM[OLYPNO[HWWHYH[\ZHUK[YHPUPUN (ZHYLZ\S[OVTLZWVZZLZZPVUZHUKSP]LZHYLSVZ[(IPY (IK\SSHOZOV^Z[OH[HS[OV\NOÃ&#x201E;YLPZHWYVISLTMVYL]L Y`VUL P[ PZ WHY[PJ\SHYS` PU [OL ZS\TZ ^OLYL [OL` KV [OL NYLH[LZ[KHTHNL :S\TK^LSSLYZJVSSLJ[I\YU[TH[LYPHSZVM[OLPYOV\ZLZ 

HM[LYHÃ&#x201E;YL4VZ[VM[OL[PTL[OL`JV\SKUV[THUHNL[VZH]LVYYLTV]L[OLPYILSVUNPUNZHUKILJVTLOVTLSLZZMVYTHU`KH`Z

 <U[P[SLK=000(YPaVUH  *VU]LYZPVUZ?=000:\I\YIHU*HSPMVYUPH

c2PTA^HY[Z5L[OLYSHUKZ<: <UP[LK:[H[LZ 2PTA^HY[ZOHZ[YH]LSSLK[OYV\NO[OL<UP[LK:[H[LZZL ]LYHS[PTLZZPUJL 0U OL^HU[LK[VPU]LZ[PNH[L OV^ OPZ L_WLYPLUJLZ HUK ^VYR MYVT [OVZL `LHYZ OH]L PUÃ&#x2026;\LUJLKOPZSH[LYWOV[VNYHWO`+YH^PUNVUI\PSKPUNZ [OH[ ^LYL KLZPNULK I` [OL HYJOP[LJ[\YHS Ã&#x201E;YT 4VYWOV ZPZ H U\TILY VM PTWVY[HU[ OPZ[VYPJHS SVJH[PVUZ HUK Y\YHSHUK\YIHUSHUKZJHWLZA^HY[ZJYLH[LKX\PLZJLU[ SHUKZJHWLZ ¶ H M\UJ[PVUHS HYJOP[LJ[\YL ^P[OV\[ WLVWSL WL[YPÃ&#x201E;LKHUKMYVaLU 3VZ(UNLSLZ c .YLNVY`)\JOHRQPHU3LIHUVU5PNO[OH^RZ3LIHUVU (M[LY [OL ^HY 3LIHUVU»Z ZVJPHS HUK WVSP[PJHS JSP TH[L ^HZ \UZ[HISL 7\ISPJ ZWHJL ¶ MYVT [OL TLKPH [V [OLZ[YLL[¶^HZWLYTLH[LKI`MLHYHUKWHYHUVPH-VY HNLULYH[PVUVM)LPY\[»Z`V\UNYLZPKLU[Z[OLUPNO[IL JHTL [OL \S[PTH[L MYLL ZWHJL ;OL` TL[ VUL HUV[OLY K\YPUNKLJHKLU[\UKLYNYV\UKWHY[PLZ^OLYLL]LY`[OPUN YL]VS]LK HYV\UK ILH\[` KLZPNULY JSV[OLZ HUK ZL_ HW WLHS ;OL:\WWLYH[,TTH\ZHM[LY4PJOLSHUNLSV4LYPZP 

KH*HYH]HNNPV


c:LIHZ[PHU3PZ[L:WHPU

<YIHU8\PSVTIV)YHaPS ,PNO[`LHYZHNVZP_[`OVTLSLZZMHTPSPLZPU[OL)YHaPSPHU Z[H[L VM :HS]HKVY KL )HOPH KLJPKLK [V I\PSK UL^ SP]LZ MVY[OLTZLS]LZPU[OLY\PUZVMHUVSKJOVJVSH[LMHJ[VY` :PUJL[OLU[OLWVW\SH[PVUPU[OLJVTWSL_OHZNYV^U[V MHTPSPLZ/LYL[OL`[Y`[VI\PSKHKPNUPÃ&#x201E;LKL_PZ[LUJL I\[HSSVM[OLWYVISLTZVM[OLZ[YLL[¶KY\NZ]PVSLUJL WYVZ[P[\[PVU¶HYLHSZVILILMV\UK^P[OPU[OLJVTWSL_ 3PZ[L ZLLZ H SP]PUN ZWHJL SPRL [OPZ HZ H JVU[PU\H[PVU VM HSVUN)YHaPSPHU[YHKP[PVU^OPJOILNHU^P[OX\PSVTIVZ ZTHSSOHTSL[Z^OLYLM\NP[P]LZSH]LZMV\UKYLM\NL6UJL HNHPU[OL\UKLYWYP]PSLNLKJVTL[VNL[OLYI\[[OPZ[PTLPU HU\YIHUZL[[PUN

c@]LZ4HYJOHUK 9VTHPU 4LMMYL-YHUJL  ;OL9\PUZVM+L[YVP[<UP[LK:[H[LZ ;OHURZ[V[OLH\[VPUK\Z[Y`PU[OL Z+L[YVP[^HZ[OL MV\Y[OSHYNLZ[JP[`PU[OL<UP[LK:[H[LZ+\L[V[OLMHJ[V YPLZTV]PUN[V[OLV\[ZRPY[ZVM[OLJP[`[OLº^OP[LÃ&#x2026;PNO[» [V[OLZ\I\YIZZVJPHS\UYLZ[PU[OL ZHUK[OLJYPZPZ PU[OLH\[VPUK\Z[Y`+L[YVP[ILJHTLHWVZ[HWVJHS`W[PJ KtJVYVMY\PUZ0[ZTVU\TLU[ZHYLHZ[OLHY[PZ[ZUV[L ¸Z[PSS MHZJPUH[PUN PU [OLPY KLJH` [OL YLTHPUZ VM H NYLH[ SVZ[LTWPYL¹ )HSSYVVT3LL7SHaH/V[LS

c(ZOSL`.PSILY[ZVU(\Z[YHSPH9LJLZZPVUPU5L^@VYR<UP[LK:[H[LZ 6U:LW[LTILYÃ&#x201E;UHUJPHSTHYRL[ZHYV\UK[OL ^VYSKJYHZOLK0U[OLTVU[OZHM[LY[OH[(ZOSL`.PSILY[ ZVUYLJVYKLK[OLH[TVZWOLYLVU>HSS:[YLL[PUZVTIYL ISHJR HUK ^OP[L! [OL ^VYYPLK MHJLZ [OL \UILSPLM [OL KLZWHPYHUK[OLKLQLJ[PVU 

(I\ZPULZZTHUTHZZHNLZOPZ[LTWSLHZOL[HSRZVU[OL

WOVULVU)YVHK:[YLL[V\[ZPKL[OL5L^@VYR:[VJR,_JOHUNLPU4HU OH[[HU5L^@VYRVU:LW[LTILY 

7LVWSLVU[OLÃ&#x2026;VVYVM[OL5L^@VYR:[VJR,_JOHUNLPU4HU OH[[HU5L^@VYR^H[JO[OL4VYNHU:[HUSL`ZJYLLUZHZ[OL THYRL[KYVWWLKWVPU[ZVU6J[VILY

c +HUH7VWH9VTHUPH6\Y-H[OLY*LH\ZLZJ\9VTHUPH 9VTHUPH PZ H JV\U[Y` ^P[O H JVTWSL_ YLHSP[` >OPSL [OL `V\UNLYNLULYH[PVUOHZNYV^U\WPUHJHWP[HSPZ[JVU[L_[ [OLYLTHPUZVM[OLJVTT\UPZ[WHZ[KVTPUH[L[OLSHUK ZJHWL;OLJV\U[Y`»Z`V\UNWLVWSLHYLSPRLHZV\S[OH[ JHUUV[PKLU[PM`^P[O[OLIVK`P[PUOHIP[Z/V^KV[OL` UH]PNH[L[OYV\NO[OPZ^VYSK[OH[PZ[OLPYZI\[HSZVPZUV[&

¸@V\JHUOLHY[OLSPMLVM`V\YULPNOIV\YZMYVTHSSZPKLZ5V^0 JHUZLLOV^WVVY0HT4L[OLV^ULYVM[OLVULILKYVVTÃ&#x2026;H[ VMZX\HYLTL[LYZ^OLYL0IYV\NO[\WT`ZVU0IV\NO[P[MYVT V\YºJVSSLJ[P]LZVJPHSPZ[WYVWLY[`»HM[LYº L]LU[OV\NO0^HZSPRL L]LY`IVK`LSZLº[OLV^ULYVM[OPZJVSSLJ[P]LWYVWLY[`»^HZU»[ 0&¹3PKPH[LHJOLYVM7Z`JOVSVN`

 

(STVZ[OHSMVM[OL`V\UNWLVWSLIVYUHM[LY[OLMHSSVM[OLJVT T\UPZTILSPL]L[OH[JVTT\UPZT[PTLZ^LYLIL[[LY[OHU[OLWYL ZLU[[PTLZHJJVYKPUN[VHYLJLU[Z[\K`JVUK\J[LKPU9VTHUPH I`:VYVZ-V\UKH[PVU

c*HYSVZ:HUJOLaHUK1HZVU :HUJOLa*HUHKH ;OL,]LY`KH` (IVTINVLZVMMPUHU\YIHUHYLHZVTL^OLYL)`Z[HU KLYZYLZWVUK^P[OZOVJRK\JRMVYJV]LYI\[P[PZJSLHY [OH[ [OL ZP[\H[PVU OHZ ILLU Z[HNLK :[PSS [OL :HUJOLa IYV[OLYZ [LSS \Z ^L T\Z[ YLHSPZL [OH[ P[ PZ H ZP[\H[PVU ^OPJO VJJ\YZ YLN\SHYS` )` WSHJPUN [OL L_WSVZPVU PU HU \UKLZPNUH[LKI\[JSLHYS`>LZ[LYUJVU[L_[HUKUV[PUH [YHKP[PVUHSJVUÃ&#x2026;PJ[aVUL[OL`MVYJL\Z[VYLÃ&#x2026;LJ[VU[OL PTWHJ[VM[OLKLZ[Y\J[PVUPYYLZWLJ[P]LVM[OLJH\ZL

c-YHUJPSPUZ)YHaPS=0,3(:)YHaPS .\HPJ\Y\ZPZH^VYSK^P[OPUH^VYSK¶HWYVZ[P[\[PVUJVT WSL_PU)LSV/VYPaVU[LJVTWYPZLKVMI\PSKPUNZ^OLYL TVYL [OHU WYVZ[P[\[LZ VMMLY ZL_\HS ZLY]PJLZ MVY RUVJRKV^UWYPJLZ0U[OPZV]LY^OLSTPUNS`*H[OVSPJHUK JVUZLY]H[P]L Z[H[L [OLPY JYPIZ HYL VM[LU YLU[LK KPYLJ[S` MYVT [OL NV]LYUTLU[ .\HPJ\Y\Z OHZ P[Z V^U J\S[\YL ^P[OP[ZV^UJVKLZYLSPNPV\ZWYHJ[PJLZHUKSHUN\HNL!HU ºLJVSVN`VMKLZPYL»

c@HUUPZ2HYWV\aPZ.YLLJL([OLUZH:`Z[LTPU;\YTVPS.YLLJL ;OL ^VYK ºJYPZPZ» KVLZU»[ YLMLY Q\Z[ [V LJVUVTPJZ I\[ HSZV[VWZ`JOVSVNPJHSWYVJLZZ;OLLJVUVTPJTLHZ\YLZ [HRLU ^OLU [OL .YLLR UH[PVUHS KLI[ ILJVTL \U[LUH ISL OH]L WS\UNLK WLVWSL MYVT <[VWPH [V +`Z[VWPH )` TLHUZVMHIZ[YHJ[PVUPU[OLWOV[VNYHWOPJPTHNL@HUUPZ 2HYWV\aPZZLLRZ[VTHRL[OPZUL^WZ`JOVSVNPJHSYLHSP[` VM([OLUZWHSWHISL 

HIV]LILSV^
c*HYVSL*VUKt 2HYS)L]LYPKNL *HUHKH 

3PILY[`3VZ[.;VYVU[V*HUHKH 0UHYLZWVUZL[V[OLSHYNLZJHSLYLWYLZZP]LKLWSV`TLU[ VM WVSPJL K\YPUN [OL . TLL[PUN PU ;VYVU[V OLSK PU [OPZ Z[HNLK PTHNL PZ SVVZLS` IHZLK VU ,\NLUL +LSHJYVP_»ZWHPU[PUN3PILY[`.\PKPUN[OL7LVWSL>OLYL +LSHJYVP_ ]PZ\HSPZLK [OL Z[Y\NNSL MVY KLTVJYHJ` PU [OL Z 30),9;@ 36:; KLHSZ ^P[O [OL JP[` HZ OV[ILK VMYLZPZ[HUJLHUK[OLIV\UKHYPLZ[OH[HYLPTWVZLKI` HKLTVJYHJ`[OH[M\UJ[PVUZWYPTHYPS`[VWYV[LJ[WYP]H[L WYVWLY[`HUK^LHS[O

c 4HUHS(S+V^H`HU:H\KP(YHIPH(UK>LOHK5V:OHYLK+YLHTZ:H\KP(YHIPH 4HUHS (S +V^H`HU PU]LZ[PNH[LZ [OL ZLUZL VM LZ[YHU NLTLU[HUKSVULSPULZZ^OPJOJHUZLPaLVULPU\YIHU W\ISPJZWHJLZ:OLKVLZ[OH[I`\ZPUN[OL\YIHUSHUK ZJHWL YLJVYKLK PU ISHJR HUK ^OP[L PU SHYNL MVYTH[ HZHJHU]HZMVYNYHWOPJ[LJOUPX\LZ[OH[YLMLY[VZ[YLL[ HY[>P[O[OLLSLTLU[Z[OH[ZOLHKKZ[V[OLPTHNLZOL LU[LYZPU[VHKPHSVN\L^P[O[OLJP[`HUK[LSSZ\UZWVRLU Z[VYPLZVMYLNYL[OVWLHUKKLZPYL 

;OL*P[`HUK,`L

 

;V^LYVM+V]LZ

MHJ[ILPUNOLHYK/PZUVJ[\YUHSWVY[YHP[ZVM[OLVYWOHULK JOPSKYLUVM7VY[H\7YPUJLJVTIPULK^P[OPTHNLZVM[OL KLZ[Y\J[PVUZ\TTVU\WHUPUZPZ[LU[PTHNLVMHWLVWSL ^OVOH]LILLUSLM[PU[OLS\YJO

c*HYSVZ*HaHSPZ4L_PJVOPKPUNPU[OLULPNOIVYOVVKVM2HTHNHZHRP4PLRV^HZHIHUKV ULKI`OLYMH[OLYHZHIHI`HUKOHZUL]LYOLHYKVMOPTHNHPU 

OHZYVSSLKV]LYHUKVWLULKOPZOLHKVU[OLZPKL^HSR;OLOPNO

SVULSPULZZ JLU[YL/VTLSLZZTLU^H[JO[LSL]PZPVUH[UPNO[PUMYVU[VMH ZOLS[LY4HU`^PSSYLM\ZL[VZSLLWPU[OL2HTHNHZHRPULPNOIV\Y;OL9\YHS,_VK\Z0UKPHVUNVPUN 6]LY [OL `LHYZ H JVTWSL_ PU[LYWSH` VM MHJ[VYZ ¶ MHPSLK OHY]LZ[Z [OL I\YKLU VM KLI[Z KYV\NO[ Ã&#x2026;VVKZ HUK JHZ[LKPZJYPTPUH[PVU¶KYL^TPSSPVUZVM0UKPH»ZY\YHSWV W\SH[PVU[VP[ZL_WHUKPUNJP[PLZ;OL`[VVRHU`QVIZ[OL` JV\SKNL[VM[LUPUJVUZ[Y\J[PVU;OLPYSHJRVMYPNO[Z^HZ [YHUZSH[LK PU[V KYLHKM\S SP]PUN JVUKP[PVUZ! PU [LTWVYHY` ZS\TZ[OYV^U\WHYV\UK[OLI\PSKPUNZP[LZ^P[OV\[^H [LYVYLSLJ[YPJP[`

OVVKPU6ZHRH 

ILSV^;VVY\@VVZOPVRHOHZILLUSP]PUNPU2HTHNHZHRPMVY [OLSHZ[`LHYZ/LSP]LZVU^LSMHYLHUKPZHUL_JVUZ[Y\J[PVU ^VYRLY^OVZ[VWWLK^VYRPUN`LHYZHNV/L^HZTHYYPLK VUJL^P[O[^VJOPSKYLU^OVRLLWUVJVU[HJ[^P[OOPTK\L[V [OLKP]VYJL

cHZZLTIS`

(SHIV\YLY[HRLZHX\PJRIH[OPU[OLVWLU[OLYLHYLUV IH[OYVVTZH[[OLZL[[SLTLU[ZILMVYLOLHKPUNMVY^VYR/V[

c :PTVU5VYMVSR 1VOU)\YRL

^H[LYPZ[OLZVSLS\_\Y`^OPJOHNHPUPZTVYLSPRLHULJLZZP[`PU

<UP[LK2PUNKVT 0YLSHUK 

JVSKTVYUPUNZ 

7OV[VNYHWOZMYVT[OL>HYPU(MNOHUPZ[HU

:OHU[PLZSVJH[LKQ\Z[HJYVZZS\_\Y`HWHY[TLU[ZKVUV[

(MNOHUPZ[HU

OH]LL]LUIHZPJHTLUP[PLZSPRL^H[LYVYLSLJ[YPJP[`4LHSZHYL

0UHUK:PTVU5VYMVSR[YH]LSSLK[OYV\NO(M NOHUPZ[HUMVSSV^PUN[OLMVV[Z[LWZVM[OL0YPZO^HYWOV[V NYHWOLY1VOU)\YRLHWPVULLY^OVIL[^LLUHUK WOV[VNYHWOLK PU [OL JV\U[Y` [OLU HZ UV^ [VYU I`^HY;OLWOV[VNYHWOZ[OH[5VYMVSRTHKLVUOPZ[YPW HYLHYLZWVUZL[VHUKPUZVTLJHZLZOPZV^UPU[LYWYL [H[PVUVM)\YRL»Z^HYWOV[VNYHWOZ;O\Z5VYMVSR»ZUL^ WOV[VZ[OH[ZOV^\Z[^VZVY[ZVMWLY]LY[LKJP[PLZHYL ZOV^UUL_[[V)\YRL»ZVYPNPUHS^VYR

JVVRLKV]LYOHWOHaHYKS`SP[Ã&#x201E;YLWSHJLZVM[LUI\[[OH[PZ[OL SLHZ[VM[OLPY^VYYPLZ 

c,]HU(IYHTZVU<UP[LK:[H[LZHIV]L(UVSKLYKY\URTHUPZJHYYPLKH^H`I`MYPLUKZHM[LYOL

KLNYLLVMHSJVOVSPZTPU[OLULPNOIVYOVVKPZHJJLU[\H[LKK\L[V

c:LS]HWYHRHZO3HRZOTHUHU0UKPH4PLRV:OPUVTP`HJYPLZHZZOLYLJHSSZ[OLTLTVY`VMOLYMH[OLY HTVUN[OLTHU`OVTLSLZZTLUHUKTHU`V[OLYYLZPKLU[ZPU

 

0U5PZOPUHYP>HYK1HWHUVUNVPUN ;OL2HTHNHZHRPULPNOIV\YOVVKVM6ZHRH1HWHUZZL JVUK JP[` SPLZ VUS` [OYLL TL[YV Z[H[PVUZ MYVT [OL JOPJ I\ZPULZZKPZ[YPJ[(S[OV\NO[^LU[`[OV\ZHUKWLVWSLSP]L [OLYL[OLKPZ[YPJ[PZUV[[VILMV\UKVUHU`JP[`THWZ 0[PZHZS\THUKHISV[VU1HWHULZLZVJPL[`SHYNLS`WV W\SH[LK I` TLU V]LY [OL HNL VM ^P[OV\[ OVTLZ QVIZ VY KPNUP[` HIHUKVULK I` [OLPY MHTPSPLZ ]PJ[PTZ VM HSJVOVSPZTHUKWYL`MVYVYNHUPZLKJYPTLHUK*OYPZ[PHU JOHYP[HISLVYNHUPZH[PVUZ0550:/05(90>(9+PZWHY[VM HSVUN[LYTWYVQLJ[VUTLNHJP[PLZ6YWOHU5H[PVU/HP[P +LZWP[L [OL WYLZLUJL VM H T`YPHK VM YLSPLM HNLUJPLZ PU /HP[P HUK IPSSPVUZ VM KVSSHYZ PU HPK ZP_ TVU[OZ HM[LY [OL KL]HZ[H[PUN LHY[OX\HRL VM 1HU\HY` VUS` [LU WLYJLU[ VM [OL Y\IISL OHK ILLU JSLHYLK H^H` ,]HU (IYHTZVUHZRZ^OL[OLY[OL]VPJLVM[OL/HP[PHUZ^HZPU1LSSHSSHIHK[OLTHPUZ[YLL[ZOL^PUNJV]LYLK)HaHHY;OLLU[YHUJL[VHZTHSS^LZ[LYUIHJRLK5.6


c/HUZ>PSZJO\[5L[OLYSHUKZc4HY[PU(KVSMZZVU:^LKLU<U[P[SLKVUNVPUN 0UOPZ\YIHUWOV[VNYHWO`/HUZ>PSZJO\[KVLZUV[MVJ\Z VU[OLÃ&#x201E;UPZOLKWYVK\J[I\[VUHºTVTLU[PUIL[^LLU» HU PU[LYPT Z[H[L VM KL]LSVWTLU[ /PZ PTHNLZ VM JVU Z[Y\J[PVU ZP[LZ YL]LHS [OL PKPVZ`UJYH[PJ ILH\[` VM [OL PUJVTWSL[L[OLI\PSKPUN[OH[PZUV[`L[ZTVV[OHUKWV SPZOLK0UJPULTH[PJWOV[VZTHKL^P[OSVUNL_WVZ\YLZ HUKH]PL^JHTLYHOPZ[VY`PZMYVaLU

:\I\YIPH.VUL>PSK (U\TILYVMJV\U[YPLZ[OH[KPKU»[`L[OH]LHTPKKSLJSHZZ [^LU[``LHYZHNVOH]LYHWPKS`NYV^UPU[VLJVUVTPJHUK PUK\Z[YPHSWV^LYOV\ZLZ4HY[PU(KVSMZZVUWOV[VNYHWOLK [OLTVKLSK^LSSPUNZ[OH[HYLYPZPUNPUZ\I\YIZHZHK]LY[P ZLTLU[ZMVYHYLHK`THKLSPMLZ[`SLZHSL)`YLTV]PUN[OL [LSS[HSLNLVNYHWOPJJS\LZOL\UKLYZJVYLZ[OL\UPMVYTP[` VMZ\I\YIPHHNSVIHSWOLUVTLUVU

 3H`LYZVM[PTL*HWL;V^U:V\[O(MYPJH  -YVU[HS+\IHP<UP[LK(YHI,TPYH[LZc4HYVZ2YP]`*aLJOVZSV]HRPH5L^*VH[VM7HPU[*LU[YHS,\YVWL (ZRLK [V JOHYHJ[LYPZL [OL YLZPKLU[PHS Ã&#x2026;H[Z PU ^OH[ ^HZ VUJL [OL ,HZ[ )SVJ TVZ[ WLVWSL ^V\SK YLHJO MVY [OL ^VYKZºNYL`»HUKºKYHI»;V[Y`[VJOHUNL[OH[WLYJLW[P VUTHU`Ã&#x2026;H[ZOH]LILLUNP]LUUL^SH`LYZVMWHPU[PUJV SV\YZ[OH[UV[VUS`Z\NNLZ[H\[VWPHUWYVTPZLVMJOLLY M\SULZZHUKKP]LYZP[`I\[HSZVWVSPZO\W[OLWHZ[4HYVZ 2YP]`WOV[VNYHWOLK[OLZLI\PSKPUNZPUISHJRHUK^OP[L SPZ[PUN[OLJVSV\YZ^L^V\SKOH]LZLLUPUOPZJHW[PVUZ

HIV]L%4LKP[LYYHULH9LZVY[SP]PUN4L_PJV*P[`4L_PJVHIV]L%%3P[[SL0[HS`4VZJV^9\ZZPHILSV^7HYR^H`*OHSL[)HUNRVR;OHPSHUK>OP[LÃ&#x201E;LSK)HUNHSVYL0UKPH

c+PVUPZPV.VUamSLa:WHPU

HIV]L;LH.YLLU7HSL.YLLU)\YN\UK`3PNO[6JOYL4LKP\T6JOYL

-H]LSH¶(U(ZZLTISLK*P[`)YHaPS 0[PZYHYL[VOLHYHU`[OPUNWVZP[P]LHIV\[[OLMH]LSHZ[OL ZS\TZ VM )YHaPSPHU JP[PLZ +PVUPZPV .VUamSLZ WYLZLU[Z H JVU[YHZ[PUN]PL^VM[OLTPUOPZ]PZ\HSJVSSHNLZIYPUNPUN [VNL[OLY LSLTLU[Z VM [OL MH]LSHZ HUK VM O`WLYTVKLYU UL^ I\PSKPUNZ ;OPZ PZ TVYL [OHU H MVYTHS NHTL ^P[O WOV[VNYHWOZ!.VUamSLa\ZLZ[OLYLZ\S[Z[VPUZWPYLSVJHS H\[OVYP[PLZ[VPTWYV]L[OLULPNOIV\YOVVKZILSV^>OP[L:TVRL6YHUNL@LSSV^-\JOZPH

5V]H/LSP}WVSPZ000HIV]L7HRL7PUR6SK9VZL)\YN\UK`ILSV^7HSL;\YXVPZL4LKP\T)LPNL:[LLS)S\L

c,KP[O9V\_-YHUJL3LZ+tWVZZtKtZ[OLKPZWVZZLZZLK*OPUH -VY H OHSM JLU[\Y` UV^ 2HZONHY HU VHZPZ JP[` PU [OL L_[YLTL ^LZ[ VM *OPUH OHZ OHK [V LUK\YL HNNYLZZP]L *OPULZL JVSVUPZH[PVU ;OL WVW\SH[PVU V]LY^OLSTPUNS` 0ZSHTPJ<PN\YZOH]LOHK[VSVVRVUHZ[OLVSKJLU[YLVM [OL JP[` ^HZ KLTVSPZOLK HUK TVKLYUPZLK *\S[\YHS HY [LMHJ[ZKPZHWWLHYLK[OH[SPURLK[OLT^P[O[OLPYOPZ[VY` ^OLU2HZONHY^HZHUPTWVY[HU[[YHKPUNJLU[YLVU[OL ZPSRYV\[L

c 1PHU1PHUN*OPUH*P[`)\PSKLYZ*OPUH :PUJL[OL Z[OLYLOHZILLUHJVU[PU\PUNTHZZP]L TPNYH[PVU MYVT [OL *OPULZL JV\U[Y`ZPKL [V [OL L_WHU KPUN JP[PLZ 4HU` ^OV VUJL SP]LK PU Y\YHS HYLHZ OH]L MV\UKLTWSV`TLU[PU[OLHYT`VMJVUZ[Y\J[PVU^VYRLYZ 0U 1PHUN 1PHU ^HZ JVTTPZZPVULK I` H WYVWLY[` KL]LSVWLY[VYLJVYK[OLJVUZ[Y\J[PVUVM]PSSHZVU[OL LKNLVM:OHUNOHP)`JVU[YHZ[PUN[OL]PSSHZ^P[O[OLSH IV\YLYZ» Y\YHS ]PSSHNLZ [OL WOV[VNYHWOLY JVTWHJ[S` ]P Z\HSPZLZ[OLJYHa`HUKZVTL[PTLZKPZVYPLU[PUNJOHUNLZ PU*OPUH  ,U]PYVUTLU[HS7VY[YHP[ZVM[OL*OPULZL7LHZHU[>V

c,SPHU:VTLYZ5L[OLYSHUKZ*HSPMVYUPH*P[`<UP[LK:[H[LZ 0U [OL Z [OL *aLJOVZSV]HR ZVJPVSVNPZ[ 5H[OHU 2 4LUKLSZVOUKL]LSVWLKWSHUZMVY*HSPMVYUPH*P[`H\[V WPHUJP[`PU[OLKLZLY[[OH[JV\SKYLSPL]L[OLWYLZZ\YLZVM WVW\SH[PVU NYV^[O PU 3VZ (UNLSLZ HUK :HU -YHUJPZJV ( NYPK VM WHYJLSZ ^HZ SHPK V\[ HSVUN ^P[O L_ WYLZZ^H`ZZ[YLL[ZHUK\[PSP[PLZ(S[OV\NOPUP[PHSS`HSS[OL SV[Z^LYLZVSK*HSPMVYUPH*P[`Z[PSSOHZVUS`YLZP KLU[Z,SPHU:VTLYZJVTIPULZWOV[VNYHWO`^P[OYLWYV K\J[PVUZ VM VSK WOV[VZ HUK H WHYJLSSH[PVU WSHU *(30 -6950(*0;@PZYLHSPaLKPUJVVYWVYH[PVU^P[O[OL+\[JO )V\^ PU )LLSKH^HYK JVTTPZZPVULK I` )HSHZ[ 5LKHT )V\^ LU 6U[^PRRLSPUN HUK [OL ,KNHY +LNHZ -V\UKH[PVU

c-YHUR`=LYKPJR[)LSNP\T;V[LT )\PSKPUN¶HUK^P[OP[\YIHUPZH[PVU¶PZ[OL^H`PU^OPJO THUOHZZ\JJLLKLKPUIYPUNPUNHUPUOLYLU[S`OVZ[PSLUH [\YL \UKLY JVU[YVS HUK ZLJ\YPUN OPZ V^U WSHJL PU P[ ( Ã&#x2026;H[ VY OV\ZL PZ UV[ Q\Z[ H \[PSP[HYPHU VIQLJ[ I\[ HSZV H [V[LTHÃ&#x2026;HNWSHU[LKPU[OLNYV\UKHTHYRLYVM[LYYP[VY` -YHUR`=LYKPJR[ZOV^Z\Z[OLZLUL^S`LYLJ[LK[V[LTZ ZOVY[S`ILMVYLWLVWSLTV]LPU[V[OLTHUKILJVTLWHY[ VM[OLPYOPZ[VY`
c 4H[[:PILY<UP[LK:[H[LZ

c(UHZ(S:OHPRO)HOYHPU

;OL<U[P[SLK7YVQLJ[*OPUH,\YVWL5VY[O(TLYPJH (KVTPUHU[LSLTLU[PU[OLTVKLYU\YIHUSHUKZJHWLPZ [OL^H`[OH[[OLW\ISPJPZJVUZ[HU[S`ILPUNIVTIHYKLK ^P[OPTHNLZHUK[L_[4H[[:PILYPU]LZ[PNH[LZOV^\ZLVM [L_[HUKWPJ[\YLZKPMMLYZPU[OYLLJ\S[\YHSS`OVTVNLULV\Z YLNPVUZ!*OPUH,\YVWLHUK5VY[O(TLYPJH6U[OLSLM[ [OLYLZ\S[PUNKPW[`JOZZOV^[OLJP[`ZJHWLZZ[YPWWLKVM [L_[Z"VU[OLYPNO[[OL[L_[Z[OH[^LYLYLTV]LK0U[OPZ ^H`^LILJVTLTVYLH^HYLVM[OLWV^LY]PZ\HSJVT T\UPJH[PVUL_LYJPZLZ

+LH[OVM3HUKZJHWL)HOYHPU 0UHZTHSSZWHJLSPRL[OH[VM[OLPZSHUKUH[PVUVM)HOYHPU MYLUL[PJJVUZ[Y\J[PVUOHZHNYLH[LMMLJ[VU[OLLU]PYVU TLU[ ;OL UH[\YHS ZWHJL IV[O OVYPaVU[HS HUK ]LY[PJHS PZ KYHZ[PJHSS` YLK\JLK 9LTPUKLYZ VM PUKP]PK\HS HUK JVTT\UHSOPZ[VY`HYLLYHZLKI`HK]HUJPUNTVKLYUP[` +LZWP[L\[VWPHUWYVTPZLZ[OLUL^OPZ[VY`PZUV[ILPUN THKLI`HUKMVY[OLWLVWSLI\[[HPSVYLK[V[OLULLKZ VMH\[OVYP[PLZ

 <U[P[SLK 

c4HY[PU3\PQLUKPQR5L[OLYSHUKZ

c7H\S.VMMLYQt5L[OLYSHUKZ)LPY\[7HUVKYHTHZ3LIHUVU 0U  7H\S .VMMLYQt HYYP]LK PU )LPY\[ K\YPUN [OL Ã&#x201E;YZ[ JLHZLÃ&#x201E;YLPUÃ&#x201E;M[LLU`LHYZ5H{]LHZOL^HZOL^LU[[V WOV[VNYHWO [OL JP[` HS[OV\NO QV\YUHSPZ[Z ^LYL ILPUN T\YKLYLK HUK RPKUHWWLK 0U OL YL[\YULK HUK ZOV^LK[LUWOV[VNYHWOZMYVTOPZHYJOP]LVU[OLZ[YLL[ .VMMLYQt^HZHWWYVHJOLKI`WLVWSL^OV^LYLZ\YWYPZLK [OH[ HZ LHYS` HZ  ZV THU` I\PSKPUNZ OHK HSYLHK` ILLU KHTHNLK ;OL` ILNHU [V [LSS [OLPY Z[VYPLZ WHY[Z VM^OPJOOH]LILLU^YP[[LUV\[VU[OLWHUVYHTHZ[OH[ .VMMLYQtTHKLPU HIV]L7HUV+YHTH)LPY\[4HY[O`Y:X\HYL 0 JHTL[V]PZP[4HY[O`Y:X\HYL\U[0S0^HZ`LHYZVSK ;OLU[OL^HYZ[HY[LKHUK0KPKUV[ZLLP[MVY`LHYZ 0[^HZHTHYRL[;OLZ[H[\LYLWYLZLU[LK[OLWLVWSL^OV KPLKMVY[OLPUKLWLUKLUJLPU»;OL`HYLÃ&#x201E;_PUNP[UV^ P[^HZZOV[]LY`IHKS`0MV\NO[MVYT`]PSSHNLKPK»U[SPRLP[ P[^HZW\YLZLSMKLMLUJL 4Y:OHKP*VU[PU\H[PVU5L[OLYSHUKZ 0U*65;05<(;0653\PQLUKPQRYLJVYKZI\PSKPUNZ[OH[HYL Q\Z[YLHK`[VILKLSP]LYLKVYKLTVSPZOLK¶[OLKPZ[PUJ [PVUOHZKPZHWWLHYLK;OLYLPZUVOPZ[VY`UVM\[\YLUV WYVNYLZZHUKUVKLJSPUL 

/\PaLUOV\ZLZ;YHWWLUO\PZZ[HPYJHZL

cOVTL c.PVYNPV)HYYLYH0[HS`

 

;OYV\NO[OL>PUKV^ ;OLYLJHUILHZ[VY`ILOPUKL]LY`^PUKV^.PVYNPV)HY YLYHZH`Z,]LU[OLTVZ[JVTTVUWSHJLWPJ[\YLZVMHU VYKPUHY`OV\ZLJVTWSL[LS`\U]LPSLK[V[OLL`LNP]L\Z [OLMLLSPUN[OH[ ^LHYLZ[PSS UV[ ZLLPUN L]LY`[OPUN )HY YLYHWOV[VNYHWOLK[OL^PUKV^ZI\[PU[OLSHZ[HUHS`ZPZ ^L¶[OL]PL^LYZ¶HYL[OL]V`L\YZHZPM^L^LYL[OLYL ^P[OV\[[OLPU[LY]LU[PVUVM[OLWOV[VNYHWOLY

 ILSV^7HUV+YHTH)LPY\[;HSLSAHH[HY 0HT MYVT[OLMVYTLY7HSLZ[PUPHU*HTW;HS(AHH[HYZLLP[ILOPUK

c4\ULT>HZPM)HUNSHKLZO

TL&0U ZVTLTLTILYZVMT`MHTPS`^LYLRPSSLKYPNO[PU

JY`PUNHUKZOVV[PUN0KVU»[ILSPL]LHU`TVYLPUSP]PUN^P[O

6SK+OHRH¶)LSVUNPUN)HUNSHKLZO -HTPS`HUK[YHKP[PVUHYLPTWVY[HU[PU7\YHU+OHRH[OL VSKJLU[YLVM+OHRH;OH[PZ^OH[IPUKZWLVWSL[VNL[OLY [OLYL)\[H[[OLZHTL[PTL[OLH[TVZWOLYLPZWYLNUHU[ ^P[ONYV^[O-VY>HZPM[OLZLZ[YLL[Z[OPZHYLHPZTVYL [OHUHNLVNYHWOPJYLHSP[`0[PZOVTL

V[OLYJVUMLZZPVUZ =PUJLU[.VYH`LI

 3VJH[LKPU)VUVNYHT[OLZLZL[ZVMI\PSKPUNZHYLZL[MVY

MYVU[VMT`L`LZ;OPZOV\ZLPZ[OLOV\ZLVM[OLMHTPS`I\[ ZPUJL`LHYZ7HSLZ[PUPHUZPU3PIHUVUJHU»[I\`ZLSSVYV^UH OV\ZL (KTHK/HZZHU(\KP 0Z\Y]P]LK[OLTHZZHJYLPU [OLJP[`VM+HTV\Y^LOH]LWHPK[OLWYPJL>LOLHYKWLVWSLKLTVSP[PVUWH]PUN[OL^H`MVYUL^TVKLYUÃ&#x2026;H[Z;OLUL^Z

c7L[LY)PHSVIYaLZRP>LZ[.LYTHU`;OL9H^HUK[OL*VVRLK(ZPH 0U ;/, 9(> (5+ ;/, *662,+ 7L[LY )PHSVIYaLZRP [\YUZOPZJHTLYHVU[OL^OVSLZWLJ[Y\TVMHYJOP[LJ[\YL [OH[ HJJVTWHUPLZ [OL KL]LSVWTLU[ VM (ZPH»Z TLNHJP [PLZMYVT[OLZPTWSLZ[ZLSMI\PS[ZOLS[LYZ¶PUO\THUZJHSL HUKTHKLMYVTZJH]LUNLKTH[LYPHSZ¶[V[OLM\[\YPZ[PJ WSHUULKJP[PLZVMNSHZZZ[LLSHUKJVUJYL[L 4HUPSHKVLZUV[YLZ[^LSS^P[O:\TP[YHKLIP^OVOHZILLUHUPUOHIP [HU[VM[OPZSVJHSP[`MVYZP_[``LHYZ:OL[OPURZ[OH[KLTVSPZOPUN [OLI\PSKPUNZ^PSSUV[Q\Z[JH\ZLHSVZZPU[OLSVJHSP[`I\[HSZV KHTHNL[OL^OVSLULPNOIV\YS`ZWPYP[[OH[PZWYL]HSLU[H[[OL TVTLU[0[PZHZPNUVM[OLJOHUNPUNJ\S[\YLHUK[PTLZ (TP_[\YLVM[OLVSKHUKUL^(I\[JOLYZTPSLZHZHZ[VYL KLHSLYHK]LY[PZLZOPZWYVK\J[ZPU2VZOHP[VSPHSVJHSOHUNV\[ MVYI\[JOLYZ7PJ[\YLKPUOPZJHZLHYL[OL`V\UNZ[LYZ^OV ZLLTZ[YHUNLS`ZTP[[LUI`P[HSS


c,Z[HU*HIPNHZ;OL7OPSPWWPULZ

 c :PYRRH3PPZH2VU[[PULU-PUSHUK;OL5L^*H[OLKYHSZ;OL7OPSPWWPULZVUNVPUN :VTLVM[OLIPNNLZ[ZOVWWPUNTHSSZPU[OL^VYSKHYLPU ;OL7OPSPWWPULZHKL]LSVWPUNJV\U[Y`[OH[PZV]LY^OLS TPUNS`9VTHU*H[OVSPJ0[ZWVW\SH[PVUZWLUKZZVT\JO VM[OLPYMYLL[PTLPU[OLZLZOVWWLYZ»WHYHKPZLZ[OH[[V VISPNLP[ZMVSSV^LYZ[OL*H[OVSPJ*O\YJOOHZZ[HY[LK[V OVSK 4HZZLZ PU [OL ZOVWWPUN THSSZ ;OH[ ZH`Z ,Z[HU *HIPNHZ \UKLYZJVYLZ OV^ ZOVWWPUN THSSZ OH]L IL JVTL[OLUL^JH[OLKYHSZ  :OHUNYPSH,+:(4HSS

c 3H^PJR4Â&#x2026;SSLY>LZ[.LYTHU`

 

<YIHU:[HNLVUNVPUN 7\ISPJZWHJLPUJP[PLZJHUIL[OV\NO[VMHZHZ[HNLVU ^OPJOWLVWSLWYLZLU[HUKKLÃ&#x201E;UL[OLTZLS]LZHUKMVYNL [OLTZLS]LZPU[VNYV\WZ>OL[OLY[OL`JVTL[VNL[OLY PU[LU[PVUHSS` VY HJJPKLU[HSS` YLN\SHYS` VY PYYLN\SHYS` NYV\WZ HS^H`Z M\UJ[PVU HJJVYKPUN [V JVKLZ V\[^HYK ZPTPSHYP[PLZHUKHUHMÃ&#x201E;UP[`^P[OHZWLJPÃ&#x201E;JWSHJL;OLWHPY 3H^PJR4Â&#x2026;SSLYZOV^\Z[OPZ[OLH[YPJHSHZWLJ[VM[OL\Y IHUTPSPL\PU[OLPYSHYNLMVYTH[[HISLH\_ )LILSWSH[a4)-HZOPVU>LLR

 c (UKYLHZ4LPJOZULY>LZ[.LYTHU`1HWHU 1HWHUOHZYLSH[P]LS`SP[[SLSHUKVU^OPJO[VI\PSK;OH[ OHZSLK[VL_[YLTLS`KLUZLS`WVW\SH[LKHYLHZVM^OPJO [OL ;VR`V@VRVOHTH HNNSVTLYH[L ^P[O TPSSPVU PU OHIP[HU[ZPZ[OLILZ[L_HTWSL/V^[VTHRL[OLTVZ[ VM[OLSPTP[LKHUKL_WLUZP]LZWHJL&4LPJOZULYPU]LZ [PNH[LZ[OLYLZ\S[PUNHYJOP[LJ[\YLHUK[OLZVJPHSLMMLJ[Z VM [Y`PUN [V MLLS H[ OVTL ^OPSL OH]PUN [V ^H[JO L]LY` ZX\HYLPUJO

  )`RLY9L]PZP[LK-YHUJPUL4\R^H`HMYVT+LTVJYH[PJ 

9LW\ISPJVM*VUNV

  )`RLY>/+V\NSHZ.LU[Z/HPYKYLZZLY 

 c

1\SPV)P[[LUJV\Y[)YHaPS*P[PaLU?)YHaPS 0UH>PUKV^VM 7YLZ[LZ4HPH )\PSKPUN)YHaPS :PUJL [OL LHYS` Z [OL \YIHU JV\U[LYWHY[Z VM [OL MHTV\Z )YHaPSPHU 4:; ¶ H TV]LTLU[ [OH[ KLTHUKZ SHUK YPNO[Z MVY ZTHSS MHYTLYZ ¶ OH]L ILLU HYN\PUN MVY HKLX\H[LSP]PUNZWHJLMVY[OLOVTLSLZZ(S[OV\NO[OL NV]LYUTLU[OHZ[HRLUZ\WLYÃ&#x201E;JPHSTLHZ\YLZ[VPTWYV]L [OLX\HSP[`VMSPMLPU[OLJP[`[OLYLHSWYVISLTZHYLUV[ ILPUNHKKYLZZLK>LZLL[OLJVUZLX\LUJLZPU7YLZ[LZ 4HPH[OLSHYNLZ[ZX\H[[LYZ»I\S^HYRPU[OL^VYSK^OLYL V]LYWLVWSLZV\NO[[VI\PSKHKPNUPÃ&#x201E;LKSPML 

 -YVT[OLZLYPLZº*P[PaLU?»

c5PUH)LYTHU<UP[LK:[H[LZ*VZWSH`,]LY`^LLRLUK[LLUHNLYZTLL[VUHIYPKNL

.YLLUPUN[OL.OL[[V<UP[LK:[H[LZ 6UJL[OL:V\[O)YVU_PU5L^@VYR*P[`^HZ(TLYPJH»Z TVZ[UV[VYPV\ZZS\T)\[IP[I`IP[[OLWVZ[HWVJHS`W[PJ KtJVYOHZKPZHWWLHYLK9LZPKLU[ZOH]LSP[LYHSS`WSHU[LK [OLZLLKZVMWYVNYLZZ4VYL[OHUHO\UKYLKJVT\UP[` NHYKLUZ UV^ [OYP]L PU \UL_WLJ[LK SVJH[PVUZ HUK [OL :V\[O)YVU_OHZILJVTLWHY[VM[OL]HUN\HYKVM[OL <YIHU-HYTPUNTV]LTLU[

IL[^LLU/HYHQ\R\Z[H[PVUHUK@V`VNPWHYR[VKYLZZ\WSPRL

 3HÃ&#x201E;UJHKLSZ\Y

  9VVM:VJJLY+\L[V[OLSHJRVMZWHJLTVZ[YVVMZPU[OL KV^U[V^UHYLHZVM;VR`VVMMLYTVYL[OHUQ\Z[HZOLS[LYMYVT YHPU,]LY`ZX\HYLTL[YLPU;VR`VPZ\ZLKZVTLOV^;OPZ YVVM[VWYPNO[UL_[[VKV^U[V^U:OPI\`HZ[H[PVUPZ\ZLKHZH ZVJJLYÃ&#x201E;LSK;VR`V:OPI\`H2\ )`RLY<UP[LK2PUNKVT )`RLY9L]PZP[LK<UP[LK2PUNKVT 0U :PYRRH3PPZH2VU[[PULU^LU[[V)`RLYHKPZ[YPJ[ PU 5L^JHZ[SL ^OPJO OHK MHSSLU VU OHYK [PTLZ MVY [OL Ã&#x201E;YZ[[PTL-VYHKLJHKLZOLYLJVYKLKP[ZWLVWSL^OV MHJLK[OLJOHUNLZPU[OLPYULPNOIV\YOVVK^P[OO\TV\Y HUK KPNUP[` <YIHU YLUL^HS WYV]LK [V IL H KPZHZ[LY MVYP[Z^VYRPUNJSHZZJ\S[\YLHUKZLUZLVMJVTT\UP[` 2VU[[PULUYL[\YULKPU:OLMV\UKHU\TILYVMVSK HJX\HPU[HUJLZI\[HSZVYLJVYKLK[OLHZ`S\TZLLRLYZ ^OV^LYLILPUNOV\ZLKPUX\HY[LYZ^OPJO^LYLKPMÃ&#x201E;J\S[ [VYLU[V\[

[OLPYMH]VYP[LTHUNHJOHYHJ[LYZ;VR`V:OPI\`H2\ 

7YP]H[L7HYRPUN;OPZPZHWYP]H[LOV\ZLPU[OL;VR`VZ\I\YI

c1VKP)PLILY:V\[O(MYPJH

VM:OPU<YH`HZ\;OPZZ\I\YIPZI\PSKVUHY[PÃ&#x201E;JPHSS`NHPULK

:V^L[V:V\[O(MYPJH (U`VULOLHYPUN[OLUHTLVM:V^L[VPTTLKPH[LS`[OPURZ VMWV]LY[`K\Z[JYPTLHUK(0+:1VKP)PLILY^HU[LK [V ZOV^ :V^L[V HZ P[ PZ [VKH` ¶ H WSHJL ^OLYL WLV WSLOH]LOVTLZ^OLYL[OL`KV[OLPYZOVWWPUNHUKNV HIV\[[OLPYL]LY`KH`[HZRZ:OL^HU[LK[V\UKLYTPUL [OLZ[LYLV[`WLZHUKYL]LHS[OLJVZTVWVSP[HU[V^UZOPWZ HZ[OLPYYLZPKLU[Z[OLTZLS]LZL_WLYPLUJL[OLT

SHUKPU[OLMVYTLYIH`VM;VR`V)LMVYLYLJLP]PUNWLYTPZZPVU MVYHSPJLUZLWSH[LVMHUL^S`IV\NO[JHYVULOHZ[V]LYPM`H ]HSPKWHYRPUNZWHJL 6YSHUKV>LZ[:^PTTPUN7VVS +LJLTILY
c2LUKYPJR)YPUZVU<UP[LK:[H[LZc9LPUPLY.LYYP[ZLU5L[OLYSHUKZ:\U*P[`!3PMLHM[LY3PML<UP[LK:[H[LZ >OLUP[VWLULKPU :\U*P[`PU(YPaVUH^HZ[OL Ã&#x201E;YZ[JVTT\UP[`LZWLJPHSS`MVYWLUZPVUHKVZHUKPZZ[PSS [OLSHYNLZ[!HZLUPVYJP[PaLUZ»WHYHKPZL[OH[JV]LYZTVYL [OHU ZX\HYL RPSVTL[YLZ ^P[O WHST [YLLZ HSVUN [OL Z[YLL[Z NVSM JV\YZLZ YLJYLH[PVU JLU[YLZ Z^PTTPUN WVVSZ JV\U[Y` JS\IZ ZOVWWPUN JLU[YLZ HUK SPIYHYPLZ :\YYV\UKLKI`[OLZLHTLUP[PLZP[ZYLZPKLU[ZZP[ V\[[OLPY[^PSPNO[`LHYZ

;OL,\YVWLHUZ :[YL[JOPUN [OL ºKLJPZP]L TVTLU[» PU[V H KLJPZP]L TP U\[L![OH[»Z^OH[9LPUPLY.LYYP[ZLUOHZPUTPUK^P[OOPZ L_WLYPTLU[HSZ[YLL[WOV[VNYHWO`/LTHRLZHZLYPLZVM PTHNLZ VM WLVWSL PU [OL JP[` PU YHWPK Z\JJLZZPVU VUL HM[LYHUV[OLYSPRLMYHTLZPUHÃ&#x201E;ST0U[OLJVTW\[LYOL HZZLTISLZVUL\UP]LYZHSHUKJPULTH[PJWOV[VMYVTHSS [OLZLPTHNLZ

 ;OL(X\H:\UZ>HSR[OL9LK*HYWL[4LTILYZVM[OL:\U

 ILSV^9PNH1HU]HYHPLSH

 HIV]L7YHN\L7SaLUZRH

*P[`(X\H:\UZHZ`UJOYVUPaLKZ^PT[LHTTHKL\WVM YL[PYLLZ^HSRHYLKJHYWL[H[[OL3HRL]PL^9LJYLH[PVU*LU

c.HIYPLS1VULZ*HUHKH

[LYILMVYLHWLYMVYTHUJLH[[OL/VSPKH`(YV\UK[OL>VYSK

<U[P[SLK:LYPLZ<UP[LK:[H[LZ >VYRPUN [VNL[OLY ^P[O [OL YVJR IHUK (YJHKL -PYL HZ ^LSSHZ=PUJLU[4VYPZZL[HUK*HYVSPUL9VILY[.HIYPLS 1VULZWOV[VNYHWOLKZL]LYHSZ\I\YIZPU;L_HZ;OLZL YPLZPU]LZ[PNH[LZ[OLL_WLYPLUJLVMSP]PUNPU5VY[O(TLYP JHUZ\I\YIPHHUK[OLTLTVYPLZ[OH[Z\JOHSHUKZJHWL JHU PTWYPU[ VU [OVZL ^OV NYL^ \W [OLYL <S[PTH[LS` LPNO[WOV[VZ^LYL\ZLKMVYLPNO[KPMMLYLU[JV]LYZMVY[OL HSI\T ;OL :\I\YIZ ^OPJO ^HZ NVVK MVY H .YHTT` HUK[OL)YP[(^HYKHZ[OLILZ[HSI\T

JLSLIYH[PVUPU:\U*P[`+LJLTILY :\U*P[`+VN>HSR9VILY[1VOUZVUYPKLZPUOPZNVSMJHY[ ^OPSLOPZKVNZ1L^LSHUK)\Z[LYIV[OYLZJ\LZ^HSR^P[O OPTPU:\U*P[`(YPaVUH1HU\HY`9VILY[OHZSP]LK PU:\U*P[`MVY`LHYZ/LHUKOPZ^PML1LZZPLTV]LK [V:\U*P[`MYVT4PUULZV[HILJH\ZL[OL`^HU[LK[VSP]L ZVTL^OLYL^OLYL[OLYLPZZVTL[OPUNNVPUNVU^OLU[OL Z\UNVLZKV^U

c (SLQHUKYV*HY[HNLUH4L_PJV:\I\YIPH4L_PJHUH4L_PJV -VY `LHYZ [OL 4L_PJHU NV]LYUTLU[ OHZ ILLU WYVTV [PUN\YIHUL_WHUZPVUHYV\UK[OLPUK\Z[YPHSJP[`VM4VU [LYYL`6U[OLLKNLVM[OLUPULJP[PLZ[OH[[VNL[OLYMVYT [OLJVU\YIH[PVUVM4VU[LYYL`UL^K^LSSPUNZ HYL YPZPUN H[ H SPNO[UPUN YH[L 6M[LU [OLZL OV\ZLZ HYL I\PS[VU[OLJOLHWLZ[SHUKHUKPUWSHJLZ^P[OV\[HKL X\H[LPUMYHZ[Y\J[\YL5L^YLZPKLU[Z[Y`[VTHRLHOVTL MVY[OLTZLS]LZ^OPSLJVWPUN^P[O[YHMÃ&#x201E;JQHTZ\UJLY[HPU ^H[LYZ\WWSPLZ]HUKHSPZTHUKJYPTPUHSNHUNZ

c.HYL[O2PUNKVU<UP[LK2PUNKVT.PYSJVTPUNOVTL[VZ\I\YIPU1\HYLaMYVT

 HIV]L:JOVVS2PILYHZS\T5HPYVIP2LU`HWHY[`PU[OLJP[`

 ILSV^+YLZZKLZPNULYZ+OHYH]PZS\T4\TIHP0UKPH

 

6SKJHYPUH1\HYLaZ\I\YI

c+HYYLU:VO:PUNHWVYL7VSP[PJHS3HUKZJHWLZ:PUNHWVYL 0U :PUNHWVYL [OL WVSP[PJHS JHTWHPNUZ HYL NLULYHSS` ZOVY[0U[OL[LUKH`ZY\UUPUN\W[VHULSLJ[PVUWVSP[PJHS WHY[PLZ VYNHUPZL THZZ TLL[PUNZ ^OLYL [OL` OHTTLY H^H` H[ [OLPY HPTZ HUK PKLHSZ 4HU` W\ISPJ ZWHJLZ MYVT ZWVY[Z Z[HKP\T [V WHYRZ ILJVTL WVSP[PJHS [OLH [YLZ+HYYLU:VOMVJ\ZLZUV[VU[OLJHUKPKH[LZI\[VU [OLSVJH[PVUZ[OLTZLS]LZ :\WWVY[LYZVM[OLVWWVZP[PVU>VYRLYZ»7HY[`>7[HRLPU[OL NVVKUL^ZH[/V\NHUN:[HKP\TPU:PUNHWVYLTVTLU[ZHM [LYP[PZHUUV\UJLKLHYS`VU[O4H`[OH[[OL>VYRLYZ» 7HY[`OHZMVY[OLÃ&#x201E;YZ[[PTLPU:PUNHWVYL»ZWVSP[PJHSOPZ[VY`

^VUH.YV\W9LWYLZLU[H[PVU*VUZ[P[\LUJ`.9*/PKKLU*P[PLZ VUNVPUN 0UOPZSVUN[LYTWYVQLJ[/0++,5*0;0,:.HYL[O2PUN KVU [\YUZ OPZ NHaL [V [OL ^VYSK»Z SHYNLZ[ ZS\TZ >P[ OV\[KLU`PUN[OLKPMÃ&#x201E;J\S[PLZ[OH[NV^P[OSPMLPU[OLTOL ^HU[Z[VJVUMYVU[[OL>LZ[LYU]PL^LY^P[O[OLPYWVZP[P]L HZWLJ[Z¸0ZOV^^OH[^LJHUSLHYUMYVT[OLZS\TZHUK [OLPY YLZPKLU[Z» ZH`Z 2PUNKVU ¸4\JO ^PSS IL SVZ[ PU [LYTZ VM JVTT\UP[` J\S[\YL PUUV]H[PVU HUK PUK\Z[Y` ^OLU[OLZS\TZHYLZ\IQLJ[LK[V\YIHUYLUL^HS¹


c

LWPSVN\LcL_WSVYH[PVUZ

c5HKH]2HUKLY0ZYHLS

HIV]L%-V\U[HPU?P»HU:OHHU_P7YV]PUJL

1VOHUULZI\YNHUK:V^L[V:V\[O(MYPJH 5HKH]2HUKLYNYL^\WPU1VOHUULZI\YN:V\[O(MYPJH TV]PUN [V ,UNSHUK H[ [OL HNL VM [^LU[`VUL 9L[\Y UPUNHM[LY[OPY[``LHYZH[[OLZHTL[PTLUVZ[HSNPJHUK ^P[O [OL JSLHYLY NHaL VM HU V\[ZPKLY OL LUJV\U[LYLK HUV]LY^OLSTPUNS`)SHJRJVTT\UP[`PUHJP[`I\PS[^P[O >OP[LTVUL`;OLJVU[LTW[MVY[OLWVSS\[LKHUKKHU NLYV\ZZ\YYV\UKPUNZ^HZH[VKKZ^P[O:V^L[V^OLYL [OLMLLSPUNVMVWWYLZZPVU^HZNVULHUKVW[PTPZTZVSP KHYP[`HUKWYPKLY\SLK[OLUV^JSLHUZ[YLL[ZHIV]L%%;PUN^LP:OHUNOHPILSV^%¸.VK*HU*OHUNL@V\Y-HTPS`¹1VOHUULZI\YNJLU[YL%:\aOV\9P]LY:OHUNOHP*P[`*LU[YLJLU[YL%%;V^LSZ:OHUNOHPILSV^%%+PUPUN;HISL:V^L[VILSV^%7VTLNYHUH[L:OHUNOHP

 

7PUR)LKZWYLHK:V^L[VILSV^%%¸>L(YL/LYL1\Z[MVY@V\¹9LK*OVUNXPUN

 

ILSV^%9HaVY>PYL1VOHUULZI\YN*P[`*LU[YLHIV]L%>PU[LY;YLLZ:OHUNOHP

 

ILSV^%%-SVYPKH3HRL5LHY1VOHUULZI\YNHIV]L%%;PJRL[)VV[O>\OHU/\ILP7YV]PUJL4HUPU)SHKLVM3PNO[1VOHUULZI\YN*P[`*LU[YLJLU[YL%?PUQPHUN7LHYZ:OHUNOHPILSV^%*HY*YHZO1VOHUULZI\YN:\ILYIZJLU[YL%%4PUN:OHUNOHPILSV^%%4V[VYJ`JSL:JYHW`HYK1VOHUULZI\YN*P[`*LU[YLILSV^%:HUWHV/HUNaOV\AOLQPHUN7YV]PUJLILSV^%6\[KVVY:VMH:V^L[VILSV^%%5VVKSL:V\W?P»HU:OHHU_P7YV]PUJLILSV^%%>VVS^VY[OZ1VOHUULZI\YN*P[`*LU[YLHIV]L%¸3V]L3PML>VYR:HML¹.\PSPU.\HUN_P7YV]PUJLHIV]L%%/HPY:OHUNOHP

c;PHUL+VHUUH*OHTWHZZHRJLU[YL%*HISL*HY*OVUNXPUN

-YHUJL JLU[YL%%7PUR:JVV[LY*OLUNK\:PJO\HU7YV]PUJLILSV^%1PVUN:OHUNOHPILSV^%%7PNLVU*HNLZ;HP`\HU:OHU_P7YV]PUJLHIV]L%;PSLK>HSS?PHTLU-\QPHU7YV]PUJLHIV]L%%)VPSPUN7V[*OVUNXPUNJLU[YL%:^HU?P»HU:OHHU_P7YV]PUJLJLU[YL%%AOLOHV:OHUNOHPILSV^%>\:OHUNOHPILSV^%%4HaL?PHTLU-\QPHU7YV]PUJL

2VSRH[H0UKPH ;OL SPML VM ;PHUL +VHU UH *OHTWHZZHR»Z \UJSL YLHKZ SPRLHUHK]LU[\YLZ[VY`!Z[H[PVULKPU(SNPLYZK\YPUN[OL :LJVUK>VYSK>HYSH[LYPU]VS]LKPUZLJYL[TPZZPVUZPU VJJ\WPLK*OPUHHUK0UKVJOPUH)\[OPZH\[VIPVNYHWO` ILNPUZPU*HSJ\[[H[VKH`JHSSLK2VSRH[H0[PUZWPYLKOPZ ULWOL^[VL_WSVYL[OLZ[YLL[ZVM[OH[[LLTPUNJP[`^P[O P[ZTPSSPVUZVMPUOHIP[HU[Z^P[OHSS[OLPYL_[YLTLZ!^LHS[O HUKWV]LY[`ZWSLUKV\YHUKZX\HSVYHUJPLU[HUKTV KLYUILH\[PM\SHUK\NS`

c:OLU>LP*OPUH*OPULZL:LU[PTLU[*OPUH (S[OV\NO OL NYL^ \W PU :OHUNOHP MVY `LHYZ UV^ :OLU >LP OHZ SP]LK HUK ^VYRLK PU 5L^ @VYR */0 5,:,:,5;04,5;PZOPZH[[LTW[[VNL[IHJRPU[V\JO ^P[O[OLH\[OLU[PJ*OPUH:OLU>LPHWWYVHJOLZ[OL JV\U[Y` PU HU PU[PTH[L WLYZVUHS THUULY I` SVVRPUN IL`VUK[OLWVSP[PJHSHUKLJVUVTPJHZWLJ[Z

c6SP]PLY7PU-H[<UP[LK2PUNKVT

 

+LHK3PNO[)VUL+Y`;OHPSHUK 0UHZLYPLZVMPU[LYYLSH[LKWOV[VZ6SP]PLY7PU-H[L]VRLZ OPZ WO`ZPJHS HUK TLU[HS JVUMYVU[H[PVU ^P[O )HUNRVR )LNPUUPUN PU K\YPUN [OL PUMHTV\Z ;OHP ^HY VU KY\NZOLNP]LZOPZZ\IQLJ[P]L]PL^VM[OLNOHZ[S`WV SP[PJHS SHUKZJHWL /L KVLZ [OH[ I` ^VYRPUN ^P[O HUKTPSSPTL[YLÃ&#x201E;ST[OH[OLTH\SZSPRLH]HUKHS;OL MVYTSLZZULZZHUKKPZ[VY[PVUPZHYLÃ&#x2026;LJ[PVUVMOPZZ[H[LVM TPUKVM[OL\UWYLKPJ[HIPSP[`VM[OLJP[`HUKVM^OH[[OL JP[`HSSV^LKOPT[VYLZJ\LMYVT[OLKLIYPZ

c 4H[[LV)HZ[PHULSSP0[HS`;OL)VZUPHU0KLU[P[`)VZUPH ;OL)VZUPHUJHWP[HS:HYHQL]VPZHJP[`VMJVU[YHZ[Z0[PZ ZJHYYLKI`JVUÃ&#x2026;PJ[I\[PZHSZV[OLIHJRKYVWMVYTVKLY UPZ[PJ UL^ I\PSKPUNZ HUK ZR`ZJYHWLYZ ;OL Y\ZO VM P[Z KHPS`[YHMÃ&#x201E;J^V\SKZLLT[VILSPL[OLZ[PSSMYLZOTLTVYPLZ VM[OLKHYRLYKH`Z0U[OPZJP[`PUTV[PVUPUKP]PK\HSZSPRL [OLPYJP[`P[ZLSMHYLLUNHNLKPUHZZ\TPUNHUL^PKLU[P[`
JVSVWOVU


;OPZIVVRHJJVTWHUPLZ4L[YVWVSPZTHPUL_OPIP[PVUVM[OL5VVYKLYSPJO[0U[LYUH[PVUHS 7OV[VMLZ[P]HS:LW[LTILY[OYV\NO6J[VILY PU.YVUPUNLU[OL5L[OLYSHUKZ >VYRMYVTHSSWHY[PJPWH[PUNWOV[VNYHWOLYZPZPUJS\KLK ;OL5VVYKLYSPJO[0U[LYUH[PVUHS7OV[VMLZ[P]HSPZVYNHUPaLKI`:[PJO[PUN-V[VNYHÃ&#x201E;L5VVYKLYSPJO[ 5VVYKLYSPJO[7OV[VNYHWO`-V\UKH[PVU :[HMM ;VU)YVLRO\PZKPYLJ[VY >PT4LSPZJ\YH[VY 0YLUL2YVTOV\[JVVYKPUH[PVUMLZ[P]HSHUKVMÃ&#x201E;JL 6SHM=LLUZ[YHJVVYKPUH[PVUNHSSLY` *OHYPZZH*HYVUJVTT\UPJH[PVUZ 4VUPLR)HHYZTHYRL[PUNHUKWYVQLJ[Z 4HHPRL>LJONLSHLYWYVQLJ[Z .LLY[2SPWO\PZKPNP[HSWYVJLZZPUN 9PJOHYK/VMTHUÃ&#x201E;UHUJPHSHKTPUPZ[YH[PVU ,SZ>PYP_Ã&#x201E;UHUJPHSHKTPUPZ[YH[PVU /LSLLU]HU+PQRVMÃ&#x201E;JL ;OL5VVYKLYSPJO[[LHTPZJVTWSL[LK[OYV\NOV\[[OL`LHYI` @WL]HU.VYR\T 4HYPH4LYPUV(YHUN\YLUA^HHY+\^LUL_OPIP[PVUJVVYKPUH[PVU 4HYJV>PLNLYZ(YJOHUNLSL_OPIP[PVUJVVYKPUH[PVUHUKKLZPNU :QVYZ:^PLYZ[YHWYVQLJ[Z (\RL/\SZ[[L_[Z +PYRKL1VUN:[\KPV+]VYTNL]PUN)56NYHWOPJKLZPNU /HUZ4PLKLTHT"]VU[^LYWLY»Z)56NYHWOPJKLZPNU 9LNPUH)YVLYZTHNHSSLY`HUKMLZ[P]HSKLZRJYL^JVVYKPUH[PVU 4HYJ7YÂ&#x2026;Z[HUK3HYZ)VLYPUNPU[LYUH[PVUHSTHZ[LYJSHZZLZ5VY[OLYU3PNO[Z :\aHUUL)VKKL4HHY[LUKL2VR=PJ[VY]HU3VVU4HHPRL7VTZ[YH=HUKL:JOL\Y 6SNH;PTTLYHUK4HYNYPL[]HU>LLULUNHSSLY`JYL^ -VY[OLMLZ[P]HS^L^LYLYLPUMVYJLKI` 1HUJV]HU)HYUL]LSKL_OPIP[PVUKLZPNU (YUV\K)HRRLYKPNP[HSLKP[PUN )LY[7SH[aLY[L_[LKP[PUN >PSSPL=LYI\YNL_OPIP[PVUPUZ[HSSH[PVU 4HYPLRL>PLYZLTH;LRZ[I\YLH\4(>[L_[LKP[PUN 6U[OLIVHYKHYL

:[\KLU[HTIHZZHKVYZ

(YPL>PURWYLZPKLU[

1VYPZ]HU(SWOLU

)HZ>V\[LY3P[[LS[YLHZ\YLY

1PZRH/\PaPUN

>PT]HUKL7VSZLJYL[HY`

1VYPLU/\[[LU

9PTTLY4\SKLY

2P[ZH7LJOSP]HUPKPZ

/LUR/LL[O\PZ

,RL7VVY[PUNH

;QHSSL/PKTH

5PUH9PL[]LSK

7PL[LY;\PUTHU

,Z[OLY:JOVS[LZ

1HU.LLY[=PLYRHU[

:HZQHKL=VZ


5VVYKLYSPJO[PZZ\WWVY[LKI`! 4PUPZ[LYPL]HU6*>c.LTLLU[L.YVUPUNLUc7YV]PUJPL.YVUPUNLU 7YV]PUJPL-Y`ZSoUc.LTLLU[L3LL\^HYKLU -VY[OLPYJSVZLJVVWLYH[PVUHUKL_JLSSLU[^VYR 5VVYKLYSPJO[[OHURZ! +Y\RRLYPQ;PLURHTW.YVUPUNLUc:[\KPV+]VYTNL]PUN)56.YVUPUNLU )LPRLZ =HU=SPL[3PQZ[LUTHRLYZ.YVUPUNLUc)LZ[(Y[Z\WWSPLZ .YVUPUNLUc4HYRL[PUN.YVUPUNLUc=YPQ5LKLYSHUK 5VVYKLYSPJO[[OHURZ[OL3LÄLYOV\ZPUNJVYWVYH[PVUMVYTHRPUN [OL6SK7VZ[6MÄJLH]HPSHISLMVY4L[YVWVSPZ


:PUKZOL[ILNPU]HUOL[UPL\^LTPSSLUUP\T^VVU[ TLLYKHUKLOLSM[]HUKL^LYLSKIL]VSRPUNPU \YIHULNLIPLKLU/L[OLLM[KLYVS]HUKLZ[HKHSZ J\S[\YLLSLJVUVTPZJOLUZVJPHHSaLU\^JLU[Y\T ]LYKLY]LYZ[LYR[=PHKLPUKYPUNLUKLMV[VNYHMPL]HU Y\PTULNLU[PNMV[VNYHMLUVU[O\S[4L[YVWVSPZKL ]LSLNLaPJO[LU]HUKLTVKLYULZ[HK!KLK`UHTPLR KLRHRVMVUPLKL]LY]\PSPUNKLHYJOP[LJ[\\YKL LLUaHHTOLPKKLKY\R[LKLHYTVLKLKLYPQRKVT >LSRLRHUZLUIPLKLUZ[LKLULU]VVY^LSRL WYVISLTLUZ[LSSLUaLVUZ& 0ULUYPJO[KL5VVYKLYSPJO[0U[LYUH[PVUHSL-V[VTHUPMLZ[H[PL aPJOVWKLNL]VSNLU]HU\YIHUPZH[PL]VVYaV^LSZ[LKLSPQRLHSZ SHUKLSPQRLNLIPLKLU4L[YVWVSPZPZOL[[^LLKLKLLSPUKP[[^LLS\PR

:PUJL[OLILNPUUPUNVM[OLUL^TPSSLUUP\T TVYL[OHUOHSM[OL^VYSK»ZWVW\SH[PVUOHZILLU SP]PUNPU\YIHUHYLHZ;OPZOHZYLPUMVYJLK[OLYVSL VM[OLJP[`HZHJ\S[\YHSLJVUVTPJHUKZVJPHS LWPJLU[YL;OYV\NO[OLWYVIPUN^VYRVMV]LYUPUL[` WOV[VNYHWOLYZ4L[YVWVSPZ\U]LPSZ[OLTHU`MHJLZ VM[OLTVKLYUTLNHSVWVSPZ!P[ZK`UHTPZT[OL JHJVWOVU`[OLWVSS\[PVU[OLHYJOP[LJ[\YL[OL SVULSPULZZ[OLYH[YHJL[OLWV]LY[`[OL^LHS[O >OH[HYL[OLVWWVY[\UP[PLZJP[PLZWYV]PKLHUK^OH[ HYL[OLWYVISLTZ[OL`MHJL\Z^P[O&

UVVYKLYSPJO[c METROPOLIScJP[`SPMLPU[OL\YIHUHNL

METROPOLIScJP[`SPMLPU[OL\YIHUHNL

0UHUK[OL5VVYKLYSPJO[0U[LYUH[PVUHS7OV[VMLZ[P]HSPZ MVJ\ZPUNVU[OLJVUZLX\LUJLZVM\YIHUPZH[PVUIV[OMVY[OLJP[PLZ HUKMVYY\YHSHYLHZ4L[YVWVSPZPZ[OLZLJVUKWHY[VM[OPZKPW[`JO

ISBN/EAN 978-90-76703-46-6

JP[`SPMLPU[OL\YIHUHNL c U V V YK L Y S P J O [

Profile for Noorderlicht Photography

Metropolis Catalogue  

Catalogue 18th Noorderlicht International Photofestival 2011: Metropolis - City Life in the Urban Age

Metropolis Catalogue  

Catalogue 18th Noorderlicht International Photofestival 2011: Metropolis - City Life in the Urban Age