Page 75

+±É¨ÉnùÉ®ú-B-Eò¤ÉDZÉÉ

74

SÉɽÚÆþ iÉÉä <iÉxÉä ¤Écä÷ ±É¶Eò®ú EòÒ <Æ] õ ºÉä <Æ] õ ¤ÉVÉÉ nÚÆù* ªÉWÉÒnùÒ ºÉäxÉÉ iÉÒ®úÉå EòÒ ¤ÉÉÊ®ú¶É Eò®ú Eäò ªÉÖrù EòÒ {ɽþ±É Eò®ú ½þÒ SÉÖEòÒ lÉÒ* ½þWÉ®úiÉ +¤¤ÉÉºÉ Eäò ½þ¨É±Éä ºÉä ÊJɺɪÉÉ<Ç ½Öþ<Ç ºÉäxÉÉ xÉä +Éè®ú +ÊvÉEò iÉäWÉÒ ºÉä ¤ÉÉhÉÉå EòÒ ´É¹ÉÉÇ ¶ÉÖ°ü Eò®ú nùÒ +Éè®ú <¨ÉÉ¨É ½Öºþ ÉèxÉ Eäò ¶ÉÚ®´ú ÉÒ®ú ¶É½þÉnùiÉ EòÒ ¨ÉÎxWÉ±É iÉªÉ Eò®úxÉä Eäò ʱÉB ÊxÉEò±É {Écä÷* iÉÒ®ú +ÉxÉä ±ÉMÉä VÉÉxÉä ±ÉMÉä ¨É®úxÉä ´ÉɱÉä PÉÖºÉ MÉB ¨ÉÉèiÉ EòÒ +ÉÆJÉÉå ¨Éå xÉ b÷®úxÉä ´ÉɱÉä VÉÆMÉä ¨ÉNɱÉÚ¤ÉÉ:- <¨ÉÉ¨É ½ÖþºÉèxÉ Eäò UôÉä]äõ ºÉä ¢òÉèVÉÒ nù±É EòÉä SÉxnù {ɱÉÉå ¨Éå KÉi¨É Eò®ú näùxÉä Eäò =qäù¶ªÉ ºÉä ªÉWÉÒnù EòÒ ºÉäxÉÉ xÉä ºÉɨÉÚʽþEò °ü{É ºÉä ½þ¨É±ÉÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ* ½þɱÉÉÆÊEò +®ú¤ÉÉå EòÉ +É¨É =ºÉÚ±É ªÉ½þ lÉÉ ÊEò {ɽþ±Éä +Eäò±Éä +Eäò±Éä EòÒ ±Éc÷É<Ç ½þÉäiÉÒ ÊVɺɨÉå xɨÉÒ ÊMÉ®úɨÉÒ {ɽþ±É´ÉÉxÉ +Éè®ú ªÉÉärùÉ +{ÉxÉä ¤É±É +Éè®ú ¶ÉÉèªÉÇ EòÉ |Énù¶ÉÇxÉ Eò®úiÉä lÉä* (Eò¦ÉÒ-2 iÉÉä ʺɢÇò BEò ½þÒ +Énù¨ÉÒ Eäò ¨ÉÉ®äú VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ªÉÖrù ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉ ÊEò <º±ÉɨÉÒ <ÊiɽþÉºÉ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ½þÒ ¨É¼i´É{ÉÚhÉÇ nùVÉÉÇ ®úJÉxÉä ´ÉɱÉä ªÉÖrù VÉÆMÉ-B-KÉxnùFò Eäò nùÉè®úÉxÉ ½Öþ+É ÊEò ªÉ½ÚþÊnùªÉÉå Eäò ºÉ¤É ºÉä ¤Écä÷ {ɽþ±É´ÉÉxÉ +©É <¤xÉä +¤näù ´ÉÖiÉ xÉä ½þWÉ®úiÉ +±ÉÒ EòÉä SÉÖxÉÉèiÉÒ nùÒ +Éè®ú VÉ¤É ´É½þ ¨ÉÉ®úÉ MɪÉÉ iÉÉä ºÉÉ®úÒ ªÉ½ÚþnùÒ ºÉäxÉÉ +{ÉxÉÒ ½þÉ®ú ¨ÉÉxÉ Eò®ú ´ÉÉ{ÉºÉ SɱÉÒ MÉ<Ç*) VÉ¤É ºÉÚ®¨ú ÉÉ +Éè®ú ºÉɽþºÉÒ ªÉÉärùÉ+Éå EòÒ ±Éc÷É<Ç EòɨɪÉÉ¤É xɽþÓ ½þÉäiÉÒ lÉÒ iÉÉä VÉÆMÉä ¨ÉNɱÉÚ¤ÉÉ EòÉ iÉ®úÒFòÉ <ÎKiɪÉÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ªÉWÉÒnùÒ ºÉäxÉÉ Eò¤ÉDZÉÉ ¨Éå =ºÉÚ±ÉÉå EòÒ VÉÆMÉ ±Éc÷xÉä xɽþÓ +É<Ç lÉÒ* =ºÉEäò ʱÉB iÉÉä <ºÉÉ<ªÉÉå EòÉ EòlÉxÉ (VÉÆMÉ +Éè®ú ¨ÉÉä½þ¤¤ÉiÉ ¨Éå ºÉ¤É EÖòUô VÉɪÉWÉ ½èþ) ½þÒ ºÉ½þÒ lÉÉ* <ºÉ ʱÉB =x½þÉåxÉä {ÉÖ®úÉxÉä =ºÉÚ±ÉÉå EòÉä iÉÉäc ÷iÉä ½ÖþB VÉÆMÉä ¨ÉNɱÉÚ¤ÉÉ EòÉ iÉ®úÒFò +{ÉxÉɪÉÉ* WÉÉʽþ®ú ½èþ 72 ´ªÉÊHòªÉÉå Eäò BEò UôÉä] äõ ºÉä nù±É {É®ú +MÉ®ú BEò ±ÉÉKÉ ºÉä WªÉÉnùÉ EòÒ ¦ÉÒc÷ ½þ¨É±ÉÉ xÉ ¦ÉÒ Eò®äú +Éè®ú ʺɢÇò nùÉèc ÷ {Écä÷ ÊVɺɨÉå ½þWÉÉ®úÉå PÉÖc ÷ºÉ´ÉÉ®ú ¦ÉÒ ½þÉå iÉÉä 72 ±ÉÉäMÉ EÖòSÉ±É Eò®ú ½þÒ ¨É®ú ºÉEòiÉä lÉä* ªÉWÉÒnùÒ ºÉäxÉÉ EòÒ ®úhÉxÉÒÊiÉ ªÉ½þ lÉÒ ÊEò <¨ÉÉ¨É ½ÖþºÉèxÉ ´É =xÉEäò ºÉÉÊlɪÉÉå EòÉä VÉÆMÉä ¨ÉNɱÉÚ¤ÉÉ ¨Éå ½þÒ ¶É½þÒnù Eò®ú ÊnùªÉÉ VÉÉB +Éè®ú +{ÉxÉä ¢òÉèÊVɪÉÉå EòÉä Eò¨É ºÉä Eò¨É VÉÉäÊJÉ¨É ¨Éå b÷ɱÉÉ VÉÉB* ¨ÉMÉ®ú +±±Éɽþ ®äú ½ÖþºÉèxÉÒ VÉÉÆÊxɺÉÉ®úÉå EòÉ ½þÉèºÉ±ÉÉ =x½þÉåxÉå ªÉWÉÒnùÒ ºÉäxÉÉ EòÉä vÉÚ±É SÉ]õÉ nùÒ* <ºÉ ªÉÖrù ¨Éå ªÉWÉÒnù EòÒ

04 alamdar e karbala by shakeel hasan shamsi lucknow publish by noore hidayat foundation lucknow  
04 alamdar e karbala by shakeel hasan shamsi lucknow publish by noore hidayat foundation lucknow  
Advertisement