Page 48

+±É¨ÉnùÉ®ú-B-Eò¤ÉDZÉÉ

47

(¦ÉÉ®úiÉ ªÉÉ ªÉ¨ÉxÉ) VÉÉxÉä EòÉ |ɺiÉÉ´É ¦ÉÒ ®úJÉÉ ±ÉäÊEòxÉ ªÉWÉÒnù EòÒ iÉ®ú¢ò ºÉä BEò ½þÒ ¤ÉÉiÉ nùÉä½þ®úÉ<Ç VÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ ÊEò ªÉÉ iÉÉä ½ÖþºÉèxÉ ¤ÉèªÉiÉ Eò®åú ªÉÉ Ê¡ò®ú =x½åþ Fòi±É Eò®ú ÊnùªÉÉ VÉÉBMÉÉ* ªÉ½þ ´ÉÉiÉÉÇ Ê´É¡ò±É ½Öþ<Ç iÉÉä ªÉ½þ iÉªÉ ½Öþ+É ÊEò <¨ÉÉ¨É ½ÖþºÉèxÉ ´É =¨É®äú ºÉÉ+nù +Eäò±Éä ¨Éå ¤ÉÉiÉ Eò®åú +Éè®ú ºÉÉlÉ ¨Éå nùÉäxÉÉå Eäò ¤Éä] äõ ´É NÉÖ±ÉÉ¨É (nùɺÉ) Eäò +±ÉÉ´ÉÉ EòÉä<Ç xɽþÓ ½þÉäMÉÉ* =¨É®äú ºÉ+nù +{ÉxÉä NÉÖ±ÉÉ¨É +Éè®ú ¤Éä] õä EòÉä ºÉÉlÉ ±ÉɪÉÉ +Éè®ú <¨ÉÉ¨É ½Öºþ ÉèxÉ Eäò ºÉÉlÉ =xÉEäò ¤Éä] õä ½þWÉ®úiÉ +±ÉÒ +Eò¤É®ú +Éè®ú ½þWÉ®úiÉ +¤¤ÉÉºÉ +ÉB* <ºÉ {É®ú =¨É®äú ºÉ+nù xÉä +É{ÉÊkÉ EòÒ +Éè®ú Eò½þÉ ÊEò ¤Éä] äõ +Éè®ú NÉÖ±ÉÉ¨É EòÉä ºÉÉlÉ ±ÉÉxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ iÉªÉ ½Öþ<Ç lÉÒ* iÉÉä ½þWÉ®úiÉ +¤¤ÉÉºÉ xÉä Eò½þÉ iÉä®äú ºÉÉlÉ iÉä®úÉ NÉÖ±ÉÉ¨É ½èþ +Éè®ú (+{ÉxÉÒ iÉ®ú¢ò <¶ÉÉ®úÉ Eò®úEäò Eò½þÉ ÊEò) ½ÖþºÉèxÉ Eäò ºÉÉlÉ ½ÖþºÉèxÉ EòÉ NÉÖ±ÉÉ¨É ½èþ* ½þWÉ®úiÉ +¤¤ÉÉºÉ EòÉ ºÉ¥É:- ºÉ¥É EòÉ +lÉÇ ½þÉäiÉÉ vÉèªÉÇ ´É ºÉƪɨÉ* {ɶÉÖ ªÉÉ {ÉIÉÒ ºÉ¥É Eò®úxÉÉ xɽþÓ VÉÉxÉiÉä* ¶Éä®ú EòÉä ¦ÉÚJÉ ¨Éå JÉÉxÉÉ xÉ Ê¨É±Éä iÉÉä ´É½þ VÉÆMÉ±É UôÉäc ÷ Eò®ú ¶É½þ®úÉå ¨Éå +É Eò®ú <xºÉÉxÉÉå EòÉä +{ÉxÉÉ ÊxÉ´ÉɱÉÉ ¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉÉ ½èþ* ÊEòºÉÒ {ÉIÉÒ EòÉä <ºÉ ºÉä ¨ÉiÉ±É¤É xɽþÓ ½þÉäiÉÉ ÊEò nÚùºÉ®úÉ {ÉÊ®úxnùÉ CªÉÉ JÉÉBMÉÉ? =ºÉä iÉÉä ʺɢÇò +{ÉxÉÉ +Éè®ú +{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå EòÉ {Éä] õ ¦É®úxÉä Eäò +±ÉÉ´ÉÉ EòÉä<Ç Ê¢òGò xɽþÓ ½þÉäiÉÒ* =ºÉ EòÒ EòÉäÊ¶É¶É ¤ÉºÉ ªÉ½þÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò ºÉ¤ÉºÉä {ɽþ±Éä ´É½þ +{ÉxÉÉ {Éä] õ ¦É®äú* <ºÉÒ iÉ®ú½þ nÚùºÉ®äú {ɶÉÖ+Éå {É®ú CªÉÉ +iªÉÉSÉÉ®ú ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ¦ÉÒ ÊEòºÉÒ VÉÉxÉ´É®ú EòÉä EòÉä<Ç ¨ÉiÉ±É¤É xɽþÓ ½þÉäiÉÉ* ªÉ½þ MÉÖhÉ ÊºÉ¢Çò <xºÉÉxÉÉå ¨Éå ½þÒ {ÉɪÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉ¥É vÉèªÉÇ ´É ºÉÆªÉ¨É Eäò nùÉä °ü{É ½èþ* BEò ºÉ¥É ¨ÉVɤÉÚ®úÒ EòÉ ½èþ +Éè®ú nÚùºÉ®úÉ ºÉ¥É <ÎKiɪÉÉ®úÒ ½èþ* {ɽþ±ÉÉ ºÉ¥É ´É½þ ½èþ ÊEò EòÉä<Ç iÉÉFòiÉ´É®ú ÊEòºÉÒ Eò¨ÉWÉÉä®ú {É®ú +iªÉÉSÉÉ®ú Eò®äú +Éè®ú ´É½þ Eò¨ÉWÉÉä®ú =ºÉEäò WÉÖ±¨É EòÉä ʺɢÇò <ºÉ ʱÉB ºÉ½þiÉÉ ®ú½äþ ÊEò =ºÉ¨Éå VÉ´ÉÉ¤É näùxÉä EòÒ iÉÉFòiÉ ½þÒ xɽþÓ ½èþ +Éè®ú nÚùºÉ®úÉ ºÉ¥É ´É½þ ½èþ ªÉÉxÉÒ ÊEòºÉÒ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ¶ÉÊHò ½þÉä ±ÉäÊEòxÉ ´É½þ +{ÉxÉÒ ¶ÉÊHò EòÉ |Énù¶ÉÇxÉ xÉ Eò®úiÉä ½ÖþB +{ÉxÉä ºÉä Eò¨ÉWÉÉä®ú +Énù¨ÉÒ Eäò +iªÉÉSÉÉ®ú {É®ú ʺɢÇò <ºÉ ʱÉB ºÉÆªÉ¨É ºÉä EòÉ¨É ±Éä ÊEò VÉ´ÉÉ¤É näùxÉä ºÉä =ºÉEäò +Énù¶ÉÉç ªÉÉ =qäù¶ªÉ {É®ú +ÉÆSÉ +ÉBMÉÒ* ºÉ¥É, {ÉèNɨ¤É®ú ªÉÉ <¨ÉÉ¨É (+±±Éɽþ Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ) {É®ú ´ÉÉÊVÉ¤É (+ÊxÉ´ÉɪÉÇ) ½èþ ±ÉäÊEòxÉ <xÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ´ªÉÊHòMÉiÉ ¨ÉɨɱÉÉå ¨Éå iÉÉä ºÉ¥É EòÉ +Énäù¶É ½èþ ¨ÉMÉ®ú nùÒxÉ (vɨÉÇ) <xºÉÉÊxɪÉiÉ (¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ) nù¤Éä +Éè®ú EÖòSɱÉä ½ÖþB <xºÉÉxÉÉå (nùʱÉiÉÉå)

04 alamdar e karbala by shakeel hasan shamsi lucknow publish by noore hidayat foundation lucknow  
04 alamdar e karbala by shakeel hasan shamsi lucknow publish by noore hidayat foundation lucknow  
Advertisement