Page 42

+±É¨ÉnùÉ®ú-B-Eò¤ÉDZÉÉ

41

½þWÉ®úiÉ +±ÉÒ +Eò¤É®ú ºÉä Eò½þÉ ''<x½åþ VÉÒ ¦É®ú Eäò {ÉÉxÉÒ Ê{ɱÉÉ+Éä ¨Éä®äú ¤ÉSSÉÉå EòÉ +±±Éɽþ ¨ÉÉʱÉEò ½èþ''* ½þWÉ®úiÉ +¤¤ÉÉºÉ xÉä ¨É¶EòÉå Eäò ¨ÉÖĽþ JÉÉä±É ÊnùB nÖù¶¨ÉxÉ Eäò ʺÉ{ÉÉʽþªÉÉå xÉä VÉÒ ¦É®ú Eäò {ÉÉxÉÒ Ê{ɪÉÉ* =ºÉEäò ¤ÉÉnù lÉÉ±É ¨ÉÄMÉ´ÉÉB MÉB +Éè®ú VÉÉxÉ´É®úÉå Eäò ºÉɨÉxÉä ®úJÉä MÉB VÉ¤É iÉEò PÉÉäc ä÷ KÉÖnù ¨ÉÖĽþ ºÉä ½þ] õÉ xɽþÓ ±ÉäiÉä lÉä =xÉEäò +ÉMÉä ºÉä {ÉÉxÉÒ EòÉ lÉÉ±É ½þ] õɪÉÉ xɽþÓ VÉÉiÉÉ* ½Öþ®ú Eäò ʺÉ{ÉɽþÒ Ê¤ÉxÉ iÉÉ+ÉxÉ EòÉ Eò½þxÉÉ lÉÉ ''¨Éé ÊEòºÉÒ ´ÉVɽþ ºÉä näù®ú ºÉä {ɽÖÄþSÉÉ iÉÉä ºÉ¤É EòÉä {ÉÉxÉÒ Ê{ɱÉɪÉÉ VÉÉ SÉÖEòÉ lÉÉ ¨ÉÖZÉä näùJÉ Eò®ú <¨ÉÉ¨É ½ÖþºÉèxÉ xÉä Eò½þÉ ºÉ´ÉÉ®úÒ ºÉä =iÉ®úÉä +Éè®ú {ÉÉxÉÒ Ê{ɪÉÉä =ºÉEäò ¤ÉÉnù <¨ÉÉ¨É ½ÖþºÉèxÉ xÉä +{ÉxÉä ½þÉlÉ ºÉä ¨ÉÖZÉä +Éè®ú ¨Éä®äú PÉÉäc ä÷ EòÉä {ÉÉxÉÒ Ê{ɱÉɪÉÉ*'' <ºÉ B½þºÉÉxÉ Eäò ¤Énù±Éä ¨Éå ½Öþ®ú EòÉ Ênù±É ¤Énù±É MɪÉÉ =ºÉEäò ¤ÉÉnù ½Öþ®ú xÉä Eò½þÉ ÊEò ''¨Éé +É{É EòÉä ÊMÉ®ú~iÉÉ®ú Eò®úEäò EÚò¢òÉ ±Éä VÉÉxÉä Eäò ʱÉB ¦ÉäVÉÉ MɪÉÉ ½ÚÄþ*'' <¨ÉÉ¨É ½ÖþºÉèxÉ xÉä Eò½þÉ ''KÉÖnùÉ EòÒ FòºÉ¨É ¨Éä®äú VÉÒiÉä VÉÒ iÉÚ ¨ÉÖZÉä ÊMÉ®ú~iÉÉ®ú xɽþÓ Eò®ú ºÉEòiÉÉ*'' <¨ÉÉ¨É ½ÖþºÉèxÉ Eäò <ºÉ VÉ´ÉÉ¤É {É®ú ½Öþ®ú xÉä Eò½þÉ ÊEò ¨Éé ¦ÉÒ +É{ÉEòÉ {ÉÒUôÉ xɽþÓ UôÉäc ÝÄ÷MÉÉ, ¤ÉÉiÉ +ÉMÉä ¤ÉgøÒ iÉÉä ½Öþ®ú xÉä Eò½þÉ ÊEò ¨ÉÖZÉä +É{É ºÉä ±Éc÷xÉä EòÉ ½ÖþC¨É xɽþÓ Ê¨É±ÉÉ ½èþ ʺɢÇò ªÉ½þ Eò½þÉ MɪÉÉ ½èþ ÊEò ¨Éé +É{ÉEòÉä PÉä®ú Eò®ú EÚò¢äò iÉEò {ɽÖÄþSÉÉ nÚÄù* +MÉ®ú +É{É <ºÉä ¨ÉÆWÉÚ®ú xɽþÓ Eò®úiÉä iÉÉä BäºÉÉ ®úɺiÉÉ <ÎKiɪÉÉ®ú EòÒÊVÉB VÉÉä xÉ EÚò¢äò EòÒ iÉ®ú¢ò VÉÉiÉÉ ½þÉä xÉ ¨ÉnùÒxÉä EòÒ iÉ®ú¢ò* VÉ¤É ®úÉiÉ +É<Ç iÉÉä ½Öþ®ú xÉä Eò½þÉ ''Bä! ½ÖþºÉèxÉ ®úÉiÉ Eäò +ÄvÉä®äú ¨Éå +É{É EòÉ Ênù±É ÊVÉvÉ®ú SÉɽäþ SɱÉä VÉÉ<B ¨Éé ®úÉäEÚÄòMÉÉ xɽþÓ* ¨Éé EÚò¢äò Eäò ®úÉVÉ{ÉÉ±É <¤xÉä ÊWɪÉÉnù EòÉä ʱÉJÉ nÚÄùMÉÉ ÊEò ½ÖþºÉèxÉ ®úɺiÉÉ ¤Énù±É Eò®ú xÉ VÉÉxÉä ÊEòvÉ®ú ÊxÉEò±É MÉB +Éè®ú ¨Éé +É{ÉEòÉä ÊMÉ®ú~iÉÉ®ú xɽþÓ Eò®ú ºÉEòÉ*'' <¨ÉÉ¨É ½ÖþºÉèxÉ ®úÉWÉÒ ½þÉä MÉB ®úÉiÉ ¨Éå EÚòSÉ ÊEòªÉÉ* ºÉÉ®úÒ ®úÉiÉ ºÉ¢ò®ú VÉÉ®úÒ ®ú½þÉ ºÉ֤ɽþ ½þÉäiÉä ½þÒ ½Öþ®ú xÉä Ê¡ò®ú PÉä®ú ʱɪÉÉ* <¨ÉÉ¨É ½ÖþºÉèxÉ xÉä Eò½þÉ ''Eò±É iÉÉä iÉÖ¨É xÉä JÉÖnù ½þÒ ®úÉªÉ nùÒ lÉÒ ÊEò nÚùºÉ®äú ®úɺiÉä {É®ú SɱÉÉ VÉÉ>Äð +Éè®ú +ÉVÉ Ê¡ò®ú PÉä®ú ®ú½äþ ½þÉä?'' <ºÉ {É®ú ½Öþ®ú xÉä Eò½þÉ ""¨ÉÉè±ÉÉ ¨Éä®äú ½þÒ ÊEòºÉÒ ºÉÉlÉÒ xÉä ¨Éä®äú ¶ÉɺÉEò ºÉä SÉÖNɱÉÒ Eò®ú nùÒ =ºÉ xÉä ¨ÉÖZÉä +Énäù¶É ÊnùªÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉ ´ÉDiÉ iÉEò ½ÖþºÉèxÉ EòÉ {ÉÒUôÉ Eò®úiÉä ®ú½þxÉÉ VÉ¤É iÉEò ¨Éä®úÒ ºÉäxÉÉ ´É½þÉÄ {ɽÖÄþSÉ xÉ VÉÉB* =ºÉEòÉ +Énäù¶É ¤É½ÖþiÉ ºÉKiÉ ½èþ, ¨ÉÉè±ÉÉ +¤É +É{É EòÉä UôÉäc ÷xÉÉ ¨Éä®äú ʱÉB ¨ÉÖ¨ÉÊEòxÉ xɽþÓ ½èþ*''

04 alamdar e karbala by shakeel hasan shamsi lucknow publish by noore hidayat foundation lucknow  
04 alamdar e karbala by shakeel hasan shamsi lucknow publish by noore hidayat foundation lucknow  
Advertisement