Issuu on Google+

SUKREE MEEDEE


ทาความรู้จักกัน...

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม ได้เปิดทาการสอน เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2506 โดยอาศัยศาลาการ เปรียญ ของวัดสุกรีบุญญาราม มีผู้เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียนคือ นายทรงศักดิ์ ชัยอารีย์ราษฎร์ ตาแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการอาเภอบางละมุง ขณะนั้นวัดสุกรีบุญญาราม ยังเป็นสานักสงฆ์ โดยมีพระชิ้น เป็น เจ้าอาวาส ซึ่งนายสุกรีย์ ครุฑสุข ได้บริจาคที่ดิน 10 ไร่ ร่วมกับนายบุญ ใจกุศล บริจาคที่ดินเพิ่ม 2 ไร่ รวมเป็น 12 ไร่ ให้สร้างสานักสงฆ์ ต่อมาในปี พ.ศ.2508 ได้รับพระราชทานให้ตั้งเป็นวัด โดยใช้ชื่อว่า “วัดสุกรีบุญญาราม” ซึ่งเป็นการใช้ชื่อ นายสุกรีย์ กับ นายบุญ มารวมกันตั้งเป็นชื่อวัด เมื่อเปิดเรียนครั้งแรกนั้น เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านทุ่งกราด เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้น เดียว แล้วเปิดเพิ่มขึ้นปีละระดับชั้นจนถึงปี พ.ศ.2509 จึงได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียน เอกเทศ ใช้ชื่อว่า “โรงเรี ยนวัด สุกรี ย์บุญญาราม” โดยเปิด สอนตั้งแต่ ชั้น ประถมศึ ก ษาปีที่ 1 ถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 และได้ย้ายนักเรียนจากศาลาการเปรียญ เข้ามาเรียนเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2514 ต่อจากนั้น โรงเรียนได้ปรับการเปิดการเรียนการสอน จากเดิมที่ปิดเรียนวันโกนและวันพระ มาเป็นเปิดเรียนตั้งแต่ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ และ ปิดเรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2514 เป็นต้นมา


สารบัญ

สิ่งดีทอี่ ยากแนะนา

ดูดที ที่ า่ นมอง

เป็นไงหละ “สุกรียเ์ รารา””

เพียงพอกับ...พพอเพี อเพียงง......

ชีวติ ครู......เเราดู ราดูแล


สิ่งที่อยากแนะนา


เป็นไงหละ ไงหละ......ครู ...ครูสุกรีย์เรา


เพียงพอกับ......พอเพี พอเพียง


ดูดีที่ทา่ นมอง นมอง......


ความภาคภูมิใจ


วารสารโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม