Page 1

SUKREE MEEDEE


ทาความรู้จักกัน...

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม ได้เปิดทาการสอน เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2506 โดยอาศัยศาลาการ เปรียญ ของวัดสุกรีบุญญาราม มีผู้เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียนคือ นายทรงศักดิ์ ชัยอารีย์ราษฎร์ ตาแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการอาเภอบางละมุง ขณะนั้นวัดสุกรีบุญญาราม ยังเป็นสานักสงฆ์ โดยมีพระชิ้น เป็น เจ้าอาวาส ซึ่งนายสุกรีย์ ครุฑสุข ได้บริจาคที่ดิน 10 ไร่ ร่วมกับนายบุญ ใจกุศล บริจาคที่ดินเพิ่ม 2 ไร่ รวมเป็น 12 ไร่ ให้สร้างสานักสงฆ์ ต่อมาในปี พ.ศ.2508 ได้รับพระราชทานให้ตั้งเป็นวัด โดยใช้ชื่อว่า “วัดสุกรีบุญญาราม” ซึ่งเป็นการใช้ชื่อ นายสุกรีย์ กับ นายบุญ มารวมกันตั้งเป็นชื่อวัด เมื่อเปิดเรียนครั้งแรกนั้น เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านทุ่งกราด เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้น เดียว แล้วเปิดเพิ่มขึ้นปีละระดับชั้นจนถึงปี พ.ศ.2509 จึงได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียน เอกเทศ ใช้ชื่อว่า “โรงเรี ยนวัด สุกรี ย์บุญญาราม” โดยเปิด สอนตั้งแต่ ชั้น ประถมศึ ก ษาปีที่ 1 ถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 และได้ย้ายนักเรียนจากศาลาการเปรียญ เข้ามาเรียนเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2514 ต่อจากนั้น โรงเรียนได้ปรับการเปิดการเรียนการสอน จากเดิมที่ปิดเรียนวันโกนและวันพระ มาเป็นเปิดเรียนตั้งแต่ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ และ ปิดเรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2514 เป็นต้นมา


สารบัญ

สิ่งดีทอี่ ยากแนะนา

ดูดที ที่ า่ นมอง

เป็นไงหละ “สุกรียเ์ รารา””

เพียงพอกับ...พพอเพี อเพียงง......

ชีวติ ครู......เเราดู ราดูแล


สิ่งที่อยากแนะนา


เป็นไงหละ ไงหละ......ครู ...ครูสุกรีย์เรา


เพียงพอกับ......พอเพี พอเพียง


ดูดีที่ทา่ นมอง นมอง......


ความภาคภูมิใจ

วารสารโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you