Page 1

ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์


1.ความสาคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ธรรมชาติมนุษย์ ต้องอยู่รวมกันเป็ นกลุ่ม มีการติดต่ อสื่อสาร ระหว่างกัน ร่ วมกันทางานสร้ างสรรค์สังคมเพือ่ ให้ ความ เป็ นอยู่โดยรวมดีขนึ้ จากการดาเนินชีวติ ร่ วมกันทั้งในด้ าน ครอบครัว การทางานตลอดจนสังคมและการเมือง ทาให้ ต้ องมีการพบปะแลกเปลีย่ นข้ อมูลระหว่างกันขึน้


จนกระทั่งคอมพิวเตอร์ สามารถทางานร่ วมกันเป็ น กลุ่มได้ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาให้ คอมพิวเตอร์ ทางานใน รู ปแบบ เครือข่ ายคอมพิวเตอร์ คือนาเอาเครื่อง คอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ มาเป็ นสถานีบริการหรือที่ เรียกว่ า เครื่องให้ บริการ (Server )


2. ชนิดของเครือข่ าย เครือข่ ายคอมพิวเตอร์ แบ่ งแยกตามสภาพการเชื่อมโยงได้ 2 ชนิด - เครือข่ ายแลน (Local Area Network : LAN)เครือข่ ายแมน (Metropolitan Area Network : MAN) - เครือข่ ายแวน (Wide Area Network : WAN


2.1 เครือข่ ายแลน LAN หรือเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ ท้องถิน่ เป็ นเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ สื่อสารที่อยู่ในท้ องที่ บริเวณเดียวกันเข้ าด้ วยกัน เช่ น ภายในอาคาร หรือภายใน องค์การที่มีระยะทางไม่ ไกลมากนัก


2.2 เครือข่ ายแมน MAN ระบบเครือข่ ายแบบ WAN หรือระบบเครือข่ ายบริเวณกว้ าง จะเป็ น ระบบเครือข่ ายทีเ่ ชื่อมโยงเครือข่ ายแบบท้ องถิ่นตั้งแต่ 2 เครือข่ ายขึน้ ไปเข้ าด้ วยกันผ่ านระยะทางทีไ่ กลมาก โดยการเชื่อมโยงจะผ่ านช่ อง ทางการสื่ อสารข้ อมูลสาธารณะของบริษทั โทรศัพท์ หรือ องค์ การโทรศัพท์ ของประเทศต่ างๆ เช่ น สายโทรศัพท์ แบบอนาลอก สายแบบดิจิตอล ดาวเทียม ไมโครเวฟ เป็ นต้ น


2.3เครือข่ ายแวน WAN เป็ นเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ ใน ระยะไกล เช่ น เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ระหว่ างประเทศ การสร้ างเครือข่ ายระยะไกล จึงต้ องอาศัยระบบบริการข่ าย สายสาธารณะ เช่ น สายวงจรเช่ าจากองค์การโทรศัพท์ แห่ ง ประเทศไทยหรือจากการสื่อสารแห่ งประเทศไทย ใช้ วงจร สื่อสารผ่านดาวเทียม


3. เทคโนโลยีเครื อข่ ายแลน การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ เข้ าเป็ นเครือข่ ายแลนนั้น มี จุดมุ่งหมายที่จะให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่องสื่อสาร ข้ อมูล ระหว่างกันได้ ท้ังหมดหากนาเครื่องคอมพิวเตอร์ สองเครื่องต่ อ สายสัญญาณเข้ าหากันจะทาให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ท้ังสอง นั้น ส่ งข้ อมูลถึงกันได้ เทคโนโลยีเครือข่ ายแลนจึงมีหลากหลาย เครือข่ ายแลนที่น่าสนใจ เช่ น อีเทอร์ เน็ต (Ethernet) โท เก็นริง (Token Ring) และ สวิตชิง (Switching)


3.1อีเทอร์ เน็ต (Ethernet) อีเทอร์ เน็ตเป็ นเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ ที่พฒ ั นามาจาก โครงสร้ างการเชื่อมต่ อแบบสายสัญญาณร่ วมที่เรียกว่า บัส (Bus) โดยใช้ สายสัญญาณแบบแกนร่ วม คือ สายโคแอก เชียล (Coaxial Cable) เป็ นตัวเชื่อม สาหรับระบบบัส เป็ นระบบ เทคโนโลยีทคี่ อมพิวเตอร์ ทุกเครื่องเชื่อมโยงเข้ า กับสายสัญญาณเส้ นเดียวกัน


3.2โทเก็นริง โทเก็นริง เป็ นเครือข่ ายที่บริษัท ไอบีเอ็ม พัฒนาขึน้ รู ปแบบการ เชื่อมโยงจะเป็ น วงแหวน โดยด้ านหนึ่งเป็ นตัวรับสั ญญาณ และอีกด้ านหนึ่งเป็ นตัวส่ งสั ญญาณ การเชื่อมต่ อแบบนีท้ าให้ คอมพิวเตอร์ ทุกเครื่องสามารถส่ งข้ อมูลถึงกันได้ โดยผ่ าน เส้ นทางวงแหวนนี้ การติดต่ อสื่ อสารแบบนีจ้ ะมีการจัดลาดับ ให้ ผลัดกันส่ งเพือ่ ว่ าจะได้ ไม่ สับสน และมีรูปแบบ ที่ชัดเจน


3.3สวิตชิง สวิตชิ ง เป็ นเทคโนโลยีทพี่ ฒ ั นามาเพือ่ ให้ สามารถรับส่ งข้ อมูลระหว่ างสถานีทาได้ เร็วยิง่ ขึน้ การคัดเลือกชุ ดข้ อมูล ทีส่ ่ งมาและส่ งต่ อไปยังสถานีปลายทาง จะกระทา ทีช่ ุ มสายกลางที่เรี ยกว่ า สวิตชิ ง รู ปแบบของเครือข่ ายแบบนีจ้ ะมีลกั ษณะ เป็ น แบบดาว ซึ่งโครงสร้ างนีจ้ ะเหมือนกันกับแบบอีเทอร์ เน็ตทีม่ ีฮับเป็ นศู นย์ กลาง แต่ แตกต่ างกันทีฮ่ ับเป็ นจุดร่ วมของสาย สั ญญาณทีจ่ ะต่ อกระจายไปยังทุกสาย แต่ สวิ ตชิงจะเลือกการสลับสั ญญาณไปยังตาแหน่ งทีต่ ้ องการเท่ านั้น สวิตชิงจึงมีข้อดี กว่าฮับเนื่องจากแต่ ละสายสั ญญาณจะมีความเป็ นอิสระต่ อกันมาก ทาให้ รับส่ ง สั ญญาณไม่ มีปัญหาเรื่องการชนกัน ของข้ อมูล อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการสวิตชิงมีหลาย แบบ เช่ น อีเทอร์ เน็ตสวิตซ์ และเอทีเอ็มสวิตซ์


4. การใช้ งานเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ ายแลนหนึ่งเครือข่ ายจะมีการทางานกันเป็ นกลุ่ม เรียกว่ า กลุ่มงาน (workgroup) แต่ เมื่อเชื่อมโยงหลาย ๆ กลุ่มงาน เข้ าด้ วยกันก็จะเป็ นเครือข่ ายขององค์ กร และถ้ าเชื่อมโยงระหว่ าง องค์ กรผ่ านเครือข่ ายแวน ก็จะได้ เครือข่ าย ขนาดใหญ่ ตัวอย่ าง การใช้ งานเครือข่ าย 4.1การใช้ ฐานข้ อมูลร่ วมกัน งานขององค์ กรบางอย่ างมีความจาเป็ นต้ องใช้ ข้อมูลชุดเดียวกัน ถ้ าแต่ ละฝ่ ายทาการหาหรื อรวบรวมข้ อมูลเอง ข้ อมูลอาจ จะมี ความคลาดเคลื่อนไม่ ตรงกันก็ได้


4.2 การติดต่ อสื่อสารระหว่ างกันบนเครือข่ าย เมื่อมีการ เชื่อมโยงอุปกรณ์ เข้ าด้ วยกัน ผู้ใช้ ทุกคนที่อยู่บนเครื อข่ าย

จะสามารถ ติดต่ อสื่อสารระหว่ างกัน สามารถส่ ง ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่ างกัน ตลอดจนสามารถโอนย้ ายข้ อมูล ระหว่ างกันได้ 4.3 สานักงานอัตโนมัติ แนวคิดของสานักงานสมัยใหม่ ก็คือ ลดการใช้ กระดาษ หันมาใช้ ระบบการทางาน ด้ วยคอมพิวเตอร์ ท่ สี ามารถ แลกเปลี่ยนข้ อมูล ระหว่ างกันได้ ทันทีทันใด ระบบสานักงานอัตโนมัตจิ ึงเป็ นระบบ การทางานที่ทุกสถานีงานเปรียบเสมือน โต๊ ะทางาน ทาให้ เกิด ความคล่ องตัว และรวดเร็ว


5. ตัวอย่ างเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ เมื่อเทคโนโลยีเครือข่ ายได้ รับการพัฒนาโดยเฉพาะมีการ ประยุกต์ ใช้ งานบนเครือข่ ายอย่ างกว้ างขวาง ทาให้ เครือข่ าย คอมพิวเตอร์ สามารถเชื่อมโยงกันเป็ นเครือข่ ายเดียวกัน เรียกว่ า อินเทอร์ เน็ต ขณะเดียวกันในองค์ กรแต่ ละองค์ กร ก็มีการพัฒนา เครือข่ ายของตนเองและประยุกต์ ใช้ กับงานเฉพาะในองค์ กร เรียกว่ าอินทราเน็ต ดังนัน้ อินเทอร์ เน็ตจึง แตกต่ างจาก อินทราเน็ตตรงที่ขอบเขตของการเชื่อมโยง ส่ วนมาตรฐานและ วิธีการเชื่อมโยงยังคงเป็ นมาตรฐานเดียวกัน


5.1 อินเทอร์ เน็ต อินเทอร์ เน็ตพัฒนามาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2512 โดยกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ ทุนกับมหาวิทยาลัย ชัน้ นาในสหรัฐฯ เพื่อ เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยเข้ าเป็ นเครือข่ าย และใช้ ทรัพยากรเพื่อทางานวิจัย เกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ ร่ วมกัน ซึ่งสมัยแรกใช้ ช่ ือว่ า อาร์ ปาเน็ต และจึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็ น อินเทอร์ เน็ตในภายหลัง เครือข่ ายอินเทอร์ เน็ตได้ รับการพัฒนาให้ เป็ น มาตรฐาน โดยมาตรฐานการรั บส่ งข้ อมูลมีช่ ือว่ า ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) ต่ อมามีการเชื่อมเครื อข่ ายออกสู่องค์ กรเอกชน และแพร่ ขยายไปทั่วโลก


5.2 อินทราเน็ต เมื่ออินเทอร์ เน็ตได้ รับการพัฒนามาจนเป็ นที่ยอมรับและ แพร่ หลาย จึงมีผ้ ูต้องการสร้ างเครื อข่ ายใช้ งานเฉพาะในองค์ กร โดยนาวิธีการในอินเทอร์ เน็ตมาประยุกต์ ใช้ กับเครือข่ ายของ ตนเอง เครือข่ ายที่ใช้ งานเฉพาะในองค์ การนีจ้ ึงเรียกว่ า เครือข่ าย อินทราเน็ต การประยุกต์ ใช้ บนเครือข่ ายอินเตอร์ เน็ตใช้ หลักการ ที่มีสถานีให้ บริการ และสถานีผ้ ูใช้ บริการ สถานีผ้ ูใช้ บริการมี โปรแกรมเชื่อมต่ อที่ทาให้ ใช้ งานระบบฐานข้ อมูลได้ ง่าย อินทราเน็ตจึงใช้ วิธีการเดียวกันนี ้ เพราะทาให้ ผ้ ูใช้ ไม่ ต้อง เสียเวลาในการเรี ยนรู้ การพัฒนาขึน้ และพร้ อมที่จะเชื่อมต่ อเข้ า กับอินเทอร์ เน็ต


Computer network.  
Computer network.  

Computer network.