Page 1

ขั้นตอนการยื่นคํารองขอแจงจบทาง Internet 1. กดปุม “เขาสูระบบ” ใสรหัสประจําตัวและรหัสผาน แลวกดปุมตรวจสอบ

2. เมื่อเขาสูระบบไดแลว เลือกเมนู “พิมพ/เขียนคํารอง” 3. ขั้นที่ 1

เลือกชนิดคําขอเปน “การแจงจบ”

ขัน ้ ที่ 2

ใชปการศึกษา และภาคการศึกษาที่ปรากฏ

ขัน ้ ที่ 3

ชองบันทึกขอความ พิมพ E-mail Address หรือคําวา “ขอแจงจบ” ลงใน (มิฉะนัน ้ คํารองจะไมสมบูรณ และขอมูลของานจะไมปรากฏในฐานขอมูล)

ขัน ้ ที่ 4

กอนกดปุม

ใหไปดําเนินการจัดทําเอกสารแนบ ตามขอ 4.

ชองบันทึกขอความ พิมพ : E-mail Address หรือคําวา ขอแจงจบ


4. เลื่อนลงไปบริเวณ เอกสารแนบ และดําเนินการดังนี้ 4.1 ตรวจสอบขอมูล ในชองตรวจสอบขอมูล วาขอมูลที่แสดงนัน ้ - ถูกตองหรือไม รวมทั้งตรวจสอบผลการศึกษาดวย - ถาไมถูกตอง ใหไปแจงไวในชอง ชองบันทึกขอความ ของขั้นที่ 3 4.2 หลังจากนัน ้ ก็ไปบันทึกที่อยูที่ตองการใหปรากฏในทําเนียบบัณฑิต โดยสามารถ เลือกไดวาตองการเอาที่อยูไหน แลวกดปุม แตถาตองการใชที่อยูใหมใหพิมพลงในชองที่กําหนดไว 4.3 พิมพคําอานชื่อ-สกุล เชน นายพรดนัย ขันติ คําอานชื่อ พอน-ดะ-ไน สกุล ขัน-ติ แลวกดปุม

5. เมื่อดําเนินการตั้งแตขอ 1. – 4. เรียบรอยแลว ใหเลื่อนขึ้นไปกดปุม ในขัน ้ ที่ 4 (ขอ 3)


6. ขอมูลจะแสดงผลดังภาพ ใหกดปุม ยืนยันการสงคํารอง เพื่อยืนยันขอมูล

7. ขอมูลจะแสดงผล “สงคํารองเรียบรอยแลว” เปนอันเสร็จสิน ้ ขั้นตอนการแจงจบ และใหนก ั ศึกษาตรวจสอบผลการยื่นขอแจงจบที่เมนู “ติดตามผลคํารอง”

8. หากผลปรากฏดังภาพแสดงวาการสงขอมูลเรียบรอยแลว

(ใบคํารองแจงจบสถานภาพ:W แสดงวาการสงขอมูลเรียบรอยแลว)


9. ผลการรับคํารอง หลังจากทําการยื่นคํารองแจงจบ 1 วันทําการ ใหตรวจสอบการรับคํารอง ที่ http://reg.sut.ac.th/ เมนู “ขอมูลผูแจงจบ - สําเร็จฯ” เลือกสํานักวิชา และปการศึกษา แลวคลิกเลือกจํานวนผูแจงจบตามหลักสูตร ใหตรง กับคอลัมนของภาคที่แจงจบ

จะปรากฏชื่อนักศึกษาที่ทําการแจงจบ

หากไมพบชื่อของทาน ใหทําการสงคํารองแจงจบใหม ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการได สามารถแจงปญหาไดที่ฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑิต ศูนย บริการการศึกษา โทร. 0-4422-3027 - 8 หรือทาง E-mail : jarunya@sut.ac.th 10. ขอความรวมมือใหนักศึกษาทีด ่ ําเนินการแจงจบเรียบรอยแลว ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจตอการใหบริการยืน ่ คํารองขอแจงจบการศึกษาทางอินเตอรเน็ตดวย เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงการแจงจบใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน ้ (เมื่อเขาสูระบบแลวจะอยูที่เมนูแบบสํารวจ)


คําแนะนําการติดตามเรื่องการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาทีไ ่ ดทําการแจงจบผาน Web เรียบรอยแลว สิ่งที่ควรทราบ คือ ภายหลังการสอบประจําภาคการศึกษาที่นักศึกษาไดทําการแจงจบ ประมาณ 2 เดือน 1. นักศึกษาดูรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาไดที่ เว็บไซต http://www.reg.sut.ac.th เมนู “ขอมูลผูแจงจบ - สําเร็จฯ” 2. เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสําเร็จการศึกษาแลว ศูนยบริการการศึกษาจะประกาศให มาติดตอขอรับเอกสารสําเร็จการศึกษา ไดแก 2.1 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript ) จํานวน 1 ฉบับ 2.2 หนังสือรับรองคุณวุฒิ จํานวน 1 ฉบับ 3. ติดตอรับเอกสารตามขอ 2. ดวยตนเอง ไดทฝ ี่ ายประมวลผลและขอมูลบัณฑิต ศบก. กรณีที่ไมสามารถรับเอกสาร ดังกลาวดวยตนเองได ให มอบฉันทะใหผูอื่นรับแทน โดย เขียนใบมอบฉันทะ พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูม  อบฉันทะ และผูรับ มอบฉันทะ ทั้งนี้ใหผูสําเร็จการศึกษา ติดตามกําหนดการที่เกี่ยวของกับการรับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งจะแจงผานทาง www.sut.ac.th เชน ƒ การกรอกขอมูลของบัณฑิตที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ƒ กําหนดการซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร ƒ กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ประมาณเดือนตุลาคมของทุกป)


L:\แนะนําแจงจบทาง Internet_thai_040609.doc

ปรับปรุงภาค 1/52

04/06/52

dd5454565  

45642316352656