Page 1

RESUME Address 3 3 ¶ ÂؤŠ2 á¢Ç§ÇÑ´à·¾ÈÔÃÔ¹·Ã ࢵ»‡ÍÁ»ÃÒº ÈѵÃÙ¾‹Ò ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã 10100


Abilities, Skills

Ps Ai Lr

Education

Like ¶‹ÒÂÀÒ¾

2545 - 2550

âçàÃÕ¹ºÃÔºÙÃÈÔÅ»ŠÈÖ¡ÉÒ

2550 - 2552

âçàÃÕ¹Êաѹ(ÇѲ¹Ò¹Ñ¹·ÍØ»¶ÑÁÀ)

2553 - 2555

ÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒàÊÒÇÀÒ

2557 - 2560

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ®¾Ãй¤Ã

·‹Í§à·ÕèÂÇ ÇÒ´ÀÒ¾

Experience µÓá˹‹§ª‹Ò§ÀÒ¾ Candid ºÃÔÉÑ· Yayee Creation ·Ó˹ŒÒ·Õèà¡çºÀÒ¾ Candid ºÃÃÂÒÈ㹧ҹ Event ¹Ñé¹æ áÅÐ ¶‹ÒÂÀÒ¾ Profile ¹ŒÍ§æ ·Õèä´Œ«×éÍ Package ¶‹ÒÂÀÒ¾ÀÒÂ㹧ҹ

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

¿ÃÕᏫ ¶‹ÒÂÀÒ¾ Profile à´ç¡ 1- 12 »‚ (໚¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Í͡ẺÊ×è͵‹Ò§æ ઋ¹ â»ÊàµÍÏ âºÃªÑÇÏ Ἃ¹¾Ñº »‡ÒÂäǹÔèÅ

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

໚¹Ë¹Öè§ã¹ÊÁÒªÔ¡ÊÀҹѡÈÖ¡ÉÒ ã¹»‚ 2553 ·Ó˹ŒÒ·Õè »ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ áÅÐ »ÃÐÊÒ¹§Ò¹

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

໚¹Ë¹Öè§ã¹µÑÇá·¹ÇÔ·ÂÒÅÑÂࢌÒËÇÁ»ÃСǴ â¤Ã§¡Òà SME ã¹»‚ 2553 (ࢌÒÃͺ 50 ·ÕÁ ÊØ´·ŒÒ¨ҡ·ÑèÇ»ÃÐà·È)

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

½ƒ¡»ÃÐʺ¡ÒóÇÔªÒªÕ¾ ³ ¡ÃÁÈÔÅ»Š»Ò¡Ã ª‹Ò§ 10 ËÁÙ‹ ã¹»‚ 2555

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


PHOTO BY Vipavee Piankern


Baby Photography ประสบการณ์การถ่ายภาพภายใต้บริษัท yayee creation


น้อง ลีญ่า


น้อง ลีญ่า


น้อง ลอ


น้อง น


น้อง น่


น้อง น


น้อง น า


Photo Graduation ประสบการณ์การถ่ายภาพรับปริ


ี


ี


ี


ี ญง


ญง


ญง

อา


ี


Portrait ประสบการณ์การถ่ายภาพ ากการ ก


อ


อ


อ


อ


อน


Lanscape ประสบการณ์การถ่ายภาพ ากการ ก


อ ีง


อ ีง


น


า น ล


า ่ น


Macro ประสบการณ์การถ่ายภาพ ากการ ก


่น น ่าง


น ง


าน


อ าน ่ง า า ญ่


Graphic design BY Vipavee Piankern


ออกแบบ logo ร้านโตเงินเพ็คช็อป ประสบการณ์ า

ก บบ ากการรับ า

ก บบ ก


ออกแบบ logo ใหกับรานโตเงินเพ็คช็อป

รานโตเงินเพ็คช็อป เปนรานที่ใหบริการสัตวเลี้ยง หมา แมว และอีกมากมาย โดยทางรานจะมีการ จำหนาย อาหาร ขนม เสื้อผา ของเลน รวมไปถึง บริการ อาบน้ำ ตัดขน และ รับฝากเลี้ยงดวย


ี ลอ


ออกแบบ

g

เปนกลองขนมสนัข สามารถเปดกลองไดตรงบริเว ปากของหมาบนรป พอเปดขึ้นมาแลวจะดเหมือนกับหมากำลังอาปาก


า านค า เป็น ประสบการณ์ า

ก บบ ากการ รย


Skate

¹Ò§ÊÒÇ ÇÀÔÒÇÕ à¾ÕÂáÒà Í͡Ẻ¹àÔ·ÈÈÅÔ»Š »‚ 3 ËÁÙ‹ 1 ÃËÑÊ 037

ออกแบบ

ออกแบบ g า g โ

บนแ นกร เบอง านร ห างค า เปน

แ ร


Concept : ä·Âæ ªÅÔæ

¹Ò§ÊÒÇ ÇÀÔÒÇÕ à¾ÕÂáÒà Í͡Ẻ¹àÔ·ÈÈÅÔ»Š »‚ 3 ËÁÙ‹ 1 ÃËÑÊ 037

ออกแบบ

า g

าง

งบนเ อ คอก านร ห างค า เปน

แ ร


Concept : ä·Âæ ªÅÔæ

¹Ò§ÊÒÇ ÇÀÔÒÇÕ à¾ÕÂáÒà Í͡Ẻ¹àÔ·ÈÈÅÔ»Š »‚ 3 ËÁÙ‹ 1 ÃËÑÊ 037

ออกแบบ

าง g า กรา กโ

งบนแก กาแ านร ห างค า เปน

แ ร


Design า ra ic e i n

ทต้ การ ส พิ ติ


ออ


ออ


ออกแบบ

ออกแบบ g

บนเ อคอปก

บนเสื้อคอปกเปนเสื้อประจำรน ของ ค ะวิ วกรรม าสตร มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคล สวรร มิ


เทคนิค

วาดดวยดินสอสีไม จากนั้นนำไปสแกนเขาคอมพิวเตอร แลวจึงตกแตงดวยโปรแกรมเทคโนโลยี เปนการรวมเทคนิคการวาดมือ ใหเขากับเทคโนโลยีในปจจบัน


POSTER DESIGN BY Vipavee Piankern


ิชา า าพใน ต ิโอ า ใต o คิ ง ัน องหา

gl


วิชา

า าพใน

o

ถาย าพ รีทัส ตามแบบปกนิตยสาร


Poster งานสื่อสิ่งพิมพ


ออกแบบสื่อ Poster เพื่อการโ าเชิ ชวน


Poster งานสื่อสิ่งพิมพ


การนำเสนอได้สิ�นสุดแล้ว ขอขอบคุณคะ

Portfolio  

Portfolio by Vipavee Piankern

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you