Page 1


สารบัญ ๔ ๗

คณะผูจ้ ดั ทำ� ทีป่ รึกษา พล.ต.โภชน์ นวลบุญ บก.บรรณาธิการ พ.ท.ชาคริต หยังหลัง ฝ่ายบทความ ๑.นศท.หญิง อาภาพร สาแมสารี ๒.นศท.หญิง โจฮันนี สมุทไทย ๓.นศท.หญิง อารีย์ สาถัว่ ฝ่ายภาพ ๑.ส.ท.หญิงขวัญศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ๒.ส.อ.อนุวตั ร หมัดลีหมีน ฝ่ายสนับสนุน ๑.ชมรม ผกท. ๓ จชต. ๒.ชมรม นศท. ๓ จชต. ๓.ชมรมผูป้ กครอง นศท. ๓ จชต.

-การรับสมัครและการรายงานตัวนศท.ชั้นปีที่ ๑-๕ -การฝึกภาคปกติ -ศฝ.ย่อย วท.ยะลา -ศฝ.ย่อย ร.ร.จงฝามูลนิธิ -ศฝ.ย่อย รร.คณะราษฎรบำ�รุง จ.ยะลา -ดาวเด่นการฝึกภาคปกติ - การฝึกยุวชนทหาร ( ร.ร.สุไหงโก-ลก,ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี, ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์, ร.ร.ลำ�พะยาประชานุเคราะห์, ร.ร.จงฝามูลนิธิ, ร.ร.ราชประชานุเคราะห์๓๙) -กิจกรรมสานสัมพันธ์ นศท.๓ จชต. -โครงการซาบซึ้งพระคุณแม่สานสัมพันธ์ ๒ ศาสนาเทิดไท้องค์ราชินี(วันแม่แห่งชาติ) -การเปิดกองพัน นศท. ร.ร.คณะราษฎรบำ�รุง จ.ยะลา -การจัดนิทรรศการวันประดับยศว่าที่ ร.ต. นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน -การปฏิบัติอื่นๆของ นฝ.นศท.จทบ.ป.น.

๒๐

๒๔ ๒๖ ๒๗ ๒๙ ๓๑


บก.บรรณาธิการ แถลง

พันโท.ชาคริต หยังหลัง ผบ.นฝ.นศท.จทบ.ป.น.

วารสาร นศท.เข้าสู่ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ เป็นห้วงเวลาของการฝึกภาคปกติ นศท. ชั้นปีที่๑-๕ ชาย, หญิง ใน ศฝ.ย่อย พื้นที่ของ จ.ยะลา และ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ที่ต้องการให้ นศท.มีจิตสำ�นึกต่อ การฝึกวิชาทหารว่า เมื่อสมัครและผ่านการคัดเลือกเข้า เป็น นศท. แล้วจะต้องเป็นทหารไปตลอดจึงต้องอธิบาย และทำ�ความเข้าใจให้ทุกคนที่เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ทราบว่า จะต้องเป็นกำ�ลังสำ�รองของชาติจนกว่าจะพ้น สภาพการเป็นทหารกองหนุน ดังนั้นผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้น, ผู้กำ�กับนักศึกษาวิชาทหารที่กำ�กับดูแล นศท. ต้องเน้นย้ำ�ให้นศท.ทุกนายตระหนักถึงความ เป็ น คนไทยที่ จ ะต้ อ งรั บ ใช้ ช าติ อั น เป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ ยิ่ ง นอกจากนั้นวารสารฉบับนี้ยังบรรจุกิจกรรม ที่ นศท. นำ�ผลจากการฝึกไปประยุกต์ ใช้ในการช่วย เหลือสังคม สร้างสรรค์ความรักและความสามัคคีให้ เกิดเป็นสังคมที่น่าอยู่ เช่น โครงการซาบซึ้งพระคุณ แม่สานสัมพันธ์ ๒ ศาสนาเทิดไท้องค์ราชินี (วันแม่แห่ง ชาติ), การฝึกยุวชนทหาร, โครงการการประยุกต์ ใช้ วิทยุเครื่องแดงสนับสนุนโครงการแหล่งข่าวประชาชน, การจัดนิทรรศการวันประดับยศว่าที่ ร.ต. นายทหาร สัญญาบัตรกองหนุน เป็นต้น


วารสาร นศท.๓ จชต. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

การรับสมัครและการรายงานตัว

นศท. ชั้นปีที่๑-๕

การรับสมัครและรายงานตัว นศท. กำ�หนดออกเป็น ๒ ห้วง ดังนี้ -ห้วงที่ ๑ (พ.ค.-มิ.ย.๕๗) ดำ�เนินการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาเข้าเป็น นศท. และรับรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ ๑ (ซ้ำ�ชั้น) ถึงชั้นปีที่ ๕ แก่สถานศึกษา ที่เปิด ภาคการศึกษาในเดือน พ.ค.-มิ.ย.๕๗ เท่านั้น -ห้วงที่ ๒ (ส.ค.๕๗) ดำ�เนินการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาเข้าเป็น นศท. และรับรายงาน ตัว นศท.ชั้นปีที่ ๑ (ซ้ำ�ชั้น) ถึงชั้นปีที่ ๕ แก่สถาน ศึกษา ที่เปิดภาคการศึกษาในเดือน ส.ค.๕๗ นฝ.นศท.จทบ.ป.น. ใช้โปรแกรมบันทึกผลการ รับสมัครและรายงานตัว นศท. (NST Application) สนับสนุนกรปฏิบัติงานทุกหน่วย โดยใช้ฐานข้อมูล ที่ ห น่ ว ยต่ า งๆได้ ป ระมวลผลการศึ ก ษาของนศท.ใน โปรแกรมระบบงานทะเบียนพล ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ร่วมกับฐานข้อมูลโปรแกรมระบบงานทะเบียน พล นศท. (ส่วนงานสถานศึกษาวิชาทหาร) โดยเริ่ม จากหน่วยบันทึกกำ�หนดวันสมัคร/รายงานตัว จากนั้น ให้ ผกท.หรือผู้แทนสถานศึกษาวิชาทหาร บันทึกข้อมูล การสมัคร นศท. โดยใช้ข้อมูลเริ่มต้นจากการค้นข้อมูล จากเลขประจำ�ตัวประชาชน ๑๓ หลัก ด้วยวิธีออนไลน์ ไปยังฐานข้อมูลกลางของกรมการปกครอง กระทรวง มหาดไทย รวมถึงให้บันทึกข้อมูลการรายงานตัว นศท. ซึ่งได้จากการคัดกรองผลการศึกษาในปีการศึกษาที่ ผ่านมาโดยอัตโนมัติ

โดยเน้นย้ำ�ให้ ผกท.หรือผู้แทนสถานศึกษา วิชาทหารพิมพ์รายชื่อผู้สมัครและรายงานตัว นศท. จากโปรแกรมส่วนงานสถานศึกษาวิชาทหารผ่านทาง หน้าเว็บไซต์ ของ นรด. โดยตรงเท่านั้น เมื่อหน่วย ดำ�เนินการรับสมัครและรายงานตัว นศท.ประจำ�ปี การศึกษา ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว จะตรวจสอบแก้ ไข ปรับปรุงและแก้ ไขสถานะต่างๆของ นศท.ให้เรียบร้อย ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วส่งข้อมูลไปยังระบบแม่ข่ายของ นรด.เพื่ อ บั น ทึ ก ผลการรั บ สมั ค รและรายงานตั ว น ศ ท . ล ง ใ น โ ป ร แ ก ร ม ร ะ บ บ ง า น ท ะ เ บี ย น พ ล นศท. จากนั้น นฝ.นศท.จทบ.ป.น. จะตรวจสอบความ ถูกต้องของผลที่ ได้บันทึกในโปรแกระบบงานทะเบียน พล นศท. ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ นรด. ให้ครบถ้วน จาก นั้ น จะบั น ทึ ก การดำ � เนิ น งานต่ า งๆตามวงรอบปฏิบัติ งานจริง ได้แก่ การจัดพิมพ์ประกาศมีสภาพ, การจัด สถานศึกษาเข้ารับการฝึก, การจัดกองร้อยฝึกและจัด ผู้ใช้งานกองร้อยฝึก, งานการฝึกภาคสนาม, การโอน ย้ายฯ, การเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลและงานการบันทึกและ ประมวลผลการฝึก จนถึงการประกาศผลสอบ และ จะบันทึกการดำ�เนินงานจนถึงขั้นงานการขึ้นทะเบียน กองประจำ�การ,นำ�ปลดฯและงานการแต่งตั้งยศ นศท


วารสาร นศท.๓ จชต. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

การรับสมัครและการรายงานตัว

นศท. ชั้นปีที่๑-๕

การรับสมัครคัดเลือก นศท.ชั้นปีที่ ๑ (ช.,ญ.) ต้องดำ�เนินการตามขั้นตอนที่กำ�หนดในระเบียบ นรด. ว่าด้วยการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาหาร และรายงาน ตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด และเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส พร้อม กั บ ต้ อ งย้ำ � เตื อ นให้ ส ถานศึ ก ษาวิ ช าทหารที่ จ ะนำ � นักเรียนมาสมัคร ได้มีการเตรียมความพร้อมทาง ร่างกายให้เรียบร้อย สำ�หรับการตรวจสอบคุณสมบัติ คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ส มั ค รตามระเบี ย บฯในข้ อ ๖.๖ คือ “ไม่พิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถ รับราชการทหารได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับ ราชการ” จะดำ�เนินการตามที่กำ�หนดในระเบียบ นรด.ว่าด้วยการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและ รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๕๖ (การ ตรวจสอบโรคซึ่งไม่สามารถเข้ารับราชการทหารได้) หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การรั บ สมั ค รและรายงานตั ว ของ นศท.ทุกชั้นปี ในห้วงที่ ๑ และห้วงที่ ๒ แล้ว นฝ.นศท. จทบ.ป.น. จะส่งบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ให้ กับสถานศึกษาฯ ต้นสังกัดได้ตรวจสอบชื่อ, สกุล, พ.ศ.เกิด และหมายเลขบัตรประจำ�ตัว นศท. ในสังกัด “ปรับแก้”ให้ถูกต้องแล้ว นฝ.นศท.จทบ.ป.น.รวบรวม บัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ที่ปรับแก้สมบูรณ์ แล้วจำ�นวน ๓ ชุดส่งให้ นรด. (ผ่าน กตพ.นรด.) โดยในห้วงที่ ๑ ส่งเพื่อประกาศมีสภาพเป็น นศท. ภายในเดือน ก.ค.๕๗, ห้วงที่ ๒ ส่งเพื่อประกาศมี สภาพเป็น นศท.ภายในเดือน ก.ย.๕๗

การขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับ ราชการทหารกองประจำ�การในยามปกติของ นศท. นฝ.นศท.จทบ.ป.น. ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญํติส่ง เสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๐๓ อย่างเคร่งครัด หากพบ นศท.ในบัญชีรายชื่อ (รด.๒๕) ที่เกิดปี พ.ศ.๒๕๓๗ จะย้ำ�เตือนไปยังสถานศึกษาวิชาทหารให้ จัดทำ�บัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวิชา ทหาร และเป็นผู้ที่อยู่ในกำ�หนดเรียกมาตรวจเลือกฯ ในปี ถัดไป ส่งไปยัง สป.จำ�นวน ๑ ชุด พร้อมส่งให้ นฝ.นศท. จทบ.ป.น. จำ�นวน ๔ ชุด ภายใน ต.ค.๕๗ และนฝ.นศท. จทบ.ป.น. จะตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ส่งไป นรด. (ผ่าน กตพ.นรด.) จำ�นวน ๓ ชุด ภายใน พ.ย.๕๗


วารสาร นศท.๓ จชต. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

ประมวลภาพการรับสมัครและการรายงานตัว นศท.ชัน้ ปีท่ี ๑-๕ ๐๑

๐๒

กรอกเอกสารบริจาคโลหิต

๐๔

๐๓

ตรวจความพร้อมเอกสาร

๐๕

ผกท.ตรวจสอบเอกสาร

๐๖

รอรับเอกสาร

๐๘

๐๗

สถานีที่๔ ตรวจหลักฐาน

สถานีที่๕ การชำ�ระเงินบำ�รุงการศึกษา

สถานีตรวจหลักฐานเอกสาร

๑๓

สถานีที่๖ เก็บหลักฐาน

๑๒

ส่งเอกสารธนาคารเลือด

๑๔

สถานีทดสอบร่างกาย(วิ่ง)

สถานีที่๑ กอ.รับสมัคร-รายงานตัว

๐๙

๑๑

๑๐

ตรวจเครื่องแต่งกาย

สถานีทดสอบร่างกาย(ลุกนั่ง)

๑๕

สถานีวัดขนาดร่างกาย

สถานีสั่งเครื่องแต่งกาย


วารสาร นศท.๓ จชต. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

ประมวลภาพการฝึกภาคปกติิ

ศูนย์ฝึกย่อย วท.ยะลา

มีี นศท.ชั้นปีที่ ๑-๓ จำ�นวน ๕๑๙ คน (ชาย๔๘๕,หญิง๓๔) ประกอบไปด้วยสถานศึกษาวิชาทหาร วท.ยะลา, ร.ร.คณะราษฎรบำ�รุงยะลา๒, ร.ร.เทศบาล๒(บ้านมลายูบางกอก, ร.ร.ยะหาศิรยานุกูล, ร.ร.รามันห์ศิริวิทย์, ร.ร.พัฒนาวิทยา, ว.การอาชีพรามัน, ร.ร.กาบังพิทยาคม, ร.ร.ลำ�พะยาประชานุเคราะห์, ร.ร.ศรีฟารีดาบารูวิทยา, ร.ร.ราชประชานุเคราะห์๔๑, ร.ร.อาลาวียะห์วิทยา, ว.ผดุงประชายะลา, ร.ร.พัฒนาอิสลามวิทยา, ร.ร.นะห์ฎอตุลสูบาล, ร.ร.อุดมศาสน์วิทยา, ร.ร.นิคมพัฒนวิทย์

๐๒

๐๑

กล่ายวปฏิญานตนต่อต้านยาเสพติด

๐๔

๐๓

การแสดงผลการฝึก นศท.ชั้นปีที่๑

๐๖

๐๕

บำ�เพ็ญสาธารณประโยชน์

๐๗

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

๐๘

ประเมินผลการเดินสวนสนาม

๑๐

ประชุมผู้ปกครอง

ประเมินผลการผูกเงื่อนเชือก

ประเมินผลแถวชิด

ประดับเครื่องหมาย นร.บังคับบัญชา

๐๙

๑๑

๑๓

เคารพธงชาติ

ประเมินผลการผูกเงื่อนเชือก

๑๒

ประเมินผลการปฐมพยาบาล

ประเมินผลการสร้างสะพานเชือกเร่งด่วน

๑๔

๑๕

เปิดกิจกรรมเปิดไฟใส่หมวกนิรภัย๑๐๐%

ผู้ว่าฯจ.ยะลามอบในประกาศฯ นศท.ดีเด่น


วารสาร นศท.๓ จชต. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

ประมวลภาพการฝึกภาคปกติิ

ศูนย์ฝึกย่อย ร.ร.จงฝามูลนิธิ

มี นศท.ชั้นปีที่ ๑-๓ จำ�นวน ๒๗๒ คน (ชาย๒๔๒,หญิง๓๐) ประกอบไปด้วย สถานศึกษาวิชาทหาร ร.ร.จงฝามูลนิธิ, ร.ร.เบตง “วีระราษฎร์ประสาน”, ร.ร.ธารโตวัฒนวิทย์, ว.การอาชีพเบตง

๐๑

๐๒

การแสดง นศท.ชั้นปีที่ ๑

๐๓

การเดินเข็มทิศเวลากลางวัน

๐๔

๐๕

กิจกรรมเปิดไฟสวมหมวกนิรภัย๑๐๐%

กิจกรรมเปิดไฟสวมหมวกนิรภัย๑๐๐%

๐๖

๐๘

๐๗

ท่านั่งคุกเข่ายิง

๑๐

ท่าแบกอาวุธ

บำ�เพ็ญสาธารณประโยชน์

บริจาคโลหิต

๑๒

ปฐมนิเทศน์ นศท.ชั้นปีที่๑-๓

๑๔

ฝึกการใช้ดาบปลายปืน

ท่านอนยิง

๐๙

๑๑

๑๓

การแสดงนศท.ชั้นปีที่๒

ประเมินผลการเดินสวนสนาม

๑๕

ฝึกท่ายิงมาตรฐาน๕ท่า

ฝึกบุคคลท่าอาวุธ


วารสาร นศท.๓ จชต. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

ประมวลภาพการฝึกภาคปกติ

ศูนย์ฝึกย่อย ร.ร.คณะราษฎรบำ�รุง จ.ยะลา มี นศท.ชั้นปีที่ ๑-๓ จำ�นวน ๔๒๑ คน (ชาย๓๓๕,หญิง๘๖) ประกอบไปด้วยสถานศึกษาวิชาทหารร.ร.คณะราษฎรบำ�รุง, ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์, ว.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา, ว.อาชีวศึกษายะลา, ม.ราชภัฎยะลา, ว.สารพัดช่างยะลา, ร.ร.สตรียะลา, ร.ร.ทุ่งยางแดงพิทยาคม, ม.ฟาฏอนี, ร.ร.แม่ลานวิทยา, ร.ร.สมบูรณ์ศาสน์, ร.ร.ประทีปวิทยา, ร.ร.สุขสวัสดิ์วิทยา, ร.ร.อิสลาฮุดดีน, ร.ร.พัฒนศาสน์วิทยาโกตาบารู, ร.ร.ดารุลฮูดาห์วิทยา, ร.ร.มุสลิมศึกษา (ตาสา),

๐๑

๐๓

๐๒

การติดต่อสื่อสาร

๐๔

จัดสายสะพายปืน

๐๕

๐๖

นักเรียนบังคับบัญชา

ท่าสะพายอาวุธ

๐๘

๐๗

ปฐมนิเทศน์

บรรยายแหล่งข่าวประชาชน

๐๙

ประชุมผู้ปกครอง

๑๐

๑๑

ประดับเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา

ประดับเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา

๑๓

๑๔

ประเมินผลการฝึก

ท่าจัดสายสะพาย

ประดับเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา

๑๒

ประเมินผลการฝึก

๑๕

สร้างสะพานเชือกเร่งด่วน

อบรมแหล่งข่าวประชาชน


๑๐

วารสาร นศท.๓ จชต. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

ดาวเด่นการฝึกภาคปกติ ศฝ.ย่อย วิทยาลัยเทคนิคยะลา

๑.ประวัตสิ ว่ นตัว ๑.๑ ชือ่ -สกุล : นศท. ภานุวฒ ั น์ ศรีนวลแก้ว อายุ ๑๗ ปี ๑.๒ ระดับชัน้ การศึกษา : ปวช. ๓ ๑.๓ ระดับชัน้ ปีนกั ศึกษาวิชาทหาร : ชัน้ ปีท่ี ๓ ๑.๔สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคยะลา ๑.๕ทีอ่ ยู่ ๑๖ / ๖ ม. ๗ ต. สะเตงนอก อ. เมือง จ. ยะลา ๑.๖ คติประจำ�ตัว : กตัญญูตอ่ บิดามารดาและ เห็นประโยชน์สว่ นรวมดีกว่าส่วนตน ๒.ตำ�แหน่งหรือหน้าทีท่ ่ีได้รบั มอบหมายพิเศษจากโรงเรียน / นฝ.นศท.จทบ.ป.น. เป็นอาสาจราจรวิทยาลัยเทคนิคยะลา และเป็นหัวหน้า กองพัน นศท. ชัน้ ปีท่ี ๑ , ๒ , ๓ ความตัง้ ใจในการสมัครเข้า เรียนหลักสูตร นศท. เพือ่ จะได้เป็นทหารทีส่ มบูรณ์แบบ และมีความรูท้ างทหาร ๓.ความรูส้ กึ เมือ่ เข้ารับการฝึก ได้ประโยชน์อะไรบ้าง ได้มคี วามเป็นผูน้ �ำ รูจ้ กั เสียสละ และเป็นบุคคลทีม่ ี ระเบียบ ๔.ความประทับใจในวิชาหรือกิจกรรมอะไรบ้าง ความเป็นผูน้ �ำ การฝึกท่าอาวุธ การใช้อาวุธ ๕.ครูฝกึ ทีป่ ระทับใจเป็นใคร ด้วยเหตุผลอะไร ร.อ.คุณาวิชญ์์ สุกใส เพราะท่านมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย เห็นอะไรผิดก็ท�ำ ให้ถกู สิง่ ทีท่ า่ นทำ�นัน้ คือความ หวังดี ๖.สิง่ ทีอ่ ยากเรียนเชิญรุน่ น้องๆ ม.ต้น และ ม.ปลาย เข้ารับการฝึก นศท. น้องๆคนใดทีส่ นใจทีจ่ ะเรียน นศท. นัน้ ต้องมีความเป็น ระเบียบ ถ้าได้เรียน นศท. แล้ว จะได้อะไรหลายอย่าง เช่น ความเป็นระเบียบ เป็นคนทีอ่ อ่ นนอกแข็งใน ( คือจิตใจที่ แข็งแกร่งดัง่ เพชร ) จบ นศท. ไปแล้วจะได้สบายในภายภาค หน้า เช่น การสมัครงาน การเข้าสอบข้าราชการ


วารสาร นศท.๓ จชต. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

๑.ประวัตสิ ว่ นตัว ๑.๑ชือ่ – สกุล : นศท. หญิง วิไลลักษณ์ ชอุม่ เอียด อายุ ๑๗ ปี ๑.๒ระดับชัน้ การศึกษา : ปวช. ๓ ๑.๓ระดับชัน้ ปีนกั ศึกษาวิชาทหาร : ชัน้ ปีท่ี ๓ ๑.๔สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคยะลา ๑.๕ทีอ่ ยู่ ๑ / ๙ ถ. เทศบาล ๔ ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา ๑.๖คติประจำ�ตัว พรุง่ นีย้ อ่ มดีกว่าวันนี้ ๒.ตำ�แหน่งหรือหน้าทีท่ ่ีได้รบั มอบหมายพิเศษจากโรงเรียน / นฝ.นศท.จทบ.ป.น. หัวหน้าหมู่ ๓ ชัน้ ปีท่ี ๓ ความตัง้ ใจในการสมัครเข้า เรียนหลักสูตร นศท.เพือ่ อยากให้ตวั เองมีระเบียบ วินยั มาก ขึน้ ๓.ความรูส้ กึ เมือ่ เข้ารับการฝึก ได้ประโยชน์อะไรบ้าง ฝึกให้เรามีระเบียบมากขึน้ และสามารถเป็นผูน้ �ำ คน กลุม่ มากได้ ๔.ความประทับใจในวิชาหรือกิจกรรมอะไรบ้าง การใช้ดาบปลายปืน แถวชิดประกอบอาวุธ ๕.ครูฝกึ ทีป่ ระทับใจเป็นใคร ด้วยเหตุผลอะไร จ.ส.อ. โสภณ รามรักษา เพราะครูสอนให้ หนูมรี ะเบียบ วินยั และความอดทนมากกว่าเดิม ๖.สิง่ ทีอ่ ยากเรียนเชิญรุน่ น้องๆ ม.ต้น และ ม.ปลาย เข้ารับ การฝึก นศท. เรียนเชิญรุน่ น้อง มาเรียน นศท. เพือ่ การฝึกความ อดทน ความมีระเบียบ วินยั และความเป็นผูน้ �ำ ในอนาคต

๑๑


๑๒

วารสาร นศท.๓ จชต. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

ดาวเด่นการฝึกภาคปกติ ศฝ.ย่อย วิทยาลัยเทคนิคยะลา

๑.ประวัตสิ ว่ นตัว ๑.๑ ชือ่ -สกุล : นศท. รุสดี มะแน อายุ ๑๗ ปี ๑.๒ ระดับชัน้ การศึกษา : ปวช. ๓ ๑.๓ ระดับชัน้ ปีนกั ศึกษาวิชาทหาร : ชัน้ ปีท่ี ๓ ๑.๔ สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคยะลา ๑.๕ ทีอ่ ยู่ ๓ / ๑๗ ม. ๑ ต. ละแอ อ. ยะหา จ. ยะลา ๑.๖ คติประจำ�ตัว : คำ�ดูถกู ของเพือ่ น คือแรงใจของเรา ๒.ตำ � แหน่ ง หรื อ หน้ า ที่ ท่ี ไ ด้ รั บ มอบหมายพิ เ ศษจากโรงเรี ย น / นฝ.นศท.จทบ.ป.น. หัวหน้าหมวดที่ ๑ ชัน้ ปีท่ี ๓ และ เป็นอาสาจราจรวิทยาลัย เทคนิคยะลา ๓.ความตัง้ ใจในการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร นศท.

เพือ่ อยากให้ตวั เองมีวนิ ยั มากขึน้

๔.ความรูส้ กึ เมือ่ เข้ารับการฝึก ได้ประโยชน์อะไรบ้าง

ฝึกให้เรามีระเบียบมากขึน้ และสามารถเป็นผูน้ �ำ คนกลุม่ มาก

๕.ความประทับใจในวิชาหรือกิจกรรมอะไรบ้าง

การเดินสวนสนาม

๖.ครูฝกึ ทีป่ ระทับใจเป็นใคร ด้วยเหตุผลอะไร จ.ส.อ. โสภณ รามรักษา เพราะครูสอนให้เรามีความ อดทน มีความเป็นระเบียบวินยั ๗.สิง่ ทีอ่ ยากเรียนเชิญรุน่ น้องๆม.ต้นและม.ปลายเข้ารับการฝึกนศท. เรียนเชิญน้องๆ ม. ต้น และ ม. ปลาย ทีม่ คี วามสนใจในการ เรียน นศท. กระผมแนะนำ�ให้เรียน เพราะทำ�ให้นกั ศึกษาได้มรี ะเบียบ วินยั และความเป็นผูน้ �ำ ได้ดี


วารสาร นศท.๓ จชต. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

๑.ประวัตสิ ว่ นตัว ๑.๑ ชือ่ -สกุล : นศท. หญิง เจนจิรา แม็งเตะ อายุ ๑๘ ปี ๑.๒ ระดับชัน้ การศึกษา : มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑.๓ ระดับชัน้ ปีนกั ศึกษาวิชาทหาร : ชัน้ ปีท่ี ๓ ๑.๔ สถานศึกษา : โรงเรียนยะหาศิรยิ านุกลู ๑.๕ ทีอ่ ย๔๕ ม. ๓ เทศบาลตำ�บลปะแต อ. ยะหา จ. ยะลา ๑.๖คติประจำ�ตัว : ความพยายามอยูท่ ่ีไหน ความสำ�เร็จอยูท่ น่ี น่ั

๒.ตำ � แหน่ ง หรื อ หน้ า ที่ ท่ี ไ ด้ รั บ มอบหมายพิ เ ศษจากโรงเรี ย น / นฝ.นศท.จทบ.ป.น.

หัวหน้าหมวดที่ ๓ ชัน้ ปีท่ี ๓

๓.ความตัง้ ใจในการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร นศท. เพือ่ ฝึกความอดทน ความมีระเบียบ วินยั และชอบในอาชีพ ตำ�รวจ ทหาร จึงสนใจเข้าเรียน ๔.ความรูส้ กึ เมือ่ เข้ารับการฝึก ได้ประโยชน์อะไรบ้าง ทำ�ให้รเู้ กีย่ วกับหลักสูตร นศท. ความมีระเบียบ วินยั และความอดทน ๕.ความประทับใจในวิชาหรือกิจกรรมอะไรบ้าง

ท่ายิงมาตรฐาน

๖.ครูฝกึ ทีป่ ระทับใจเป็นใคร ด้วยเหตุผลอะไร ครู ปัญญา เพราะเป็นครูทช่ี อบสร้างเสียงหัวเราะให้กบั นักศึกษาวิชาทหาร ๗.สิง่ ทีอ่ ยากเรียนเชิญรุน่ น้องๆม.ต้นและม.ปลายเข้ารับการฝึกนศท. อยากให้นอ้ งๆเข้าร่วมการฝึก นศท. เพือ่ จะได้ฝกึ ความ มีระเบียบ วินยั และความอดทน ได้รจู้ กั มิตรภาพทีด่ รี ะหว่างเพือ่ น ร่วมเรียนทีม่ าจากโรงเรียนต่างๆ ปลูกจิตใต้ส�ำ นึกถึงความรักชาติ มาเป็นกองกำ�ลังสำ�รองของชาติกนั เถอะ ค่ะ

๑๓


๑๔ วารสาร นศท.๓ จชต. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗ ๑๔ วารสาร นศท. ๓ จชต. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๖

ดาวเด่นการฝึกภาคปกติ ศฝ.ย่อย ร.ร.คณะราษฎรบำ�รุง จ.ยะลา ประวัตสิ ว่ นตัว ชือ่ – สกุล นศท.หญิง นลินี ไชยเซ่ง อายุ ๑๗ ปี ระดับชัน้ การศึกษา มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ระดับชัน้ ปีนกั ศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปีท่ี ๓ สถานศึกษา ร.ร.สตรียะลา ทีอ่ ยู่ ๒๕ ถ. สุขยางค์ อ. เมือง จ. ยะลา ๙๕๐๐๐ คติประจำ�ตัว ทำ�วันนี้ให้ดที ส่ี ดุ

ประวัตสิ ว่ นตัว ชือ่ – สกุล นศท.หญิง นพรัตน์ อุดหนุน อายุ ๑๗ ปี ระดับชัน้ การศึกษา มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ระดับชัน้ ปีนกั ศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปีท่ี ๓ สถานศึกษา ร.ร.สตรียะลา ทีอ่ ยู่ ๘๔ ถ. สุขยางค์ ต.สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา คติประจำ�ตัว ชีวติ ไม่สน้ิ ก็ตอ้ งดิน้ กันไป


วารสาร นศท.๓ จชต. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗ วารสาร นศท. ๓ จชต. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๖

๑.ประวัตสิ ว่ นตัว ๑.๑ ชือ่ -สกุล : นศท.หญิง นลินี ไชยเซ่ง อายุ ๑๗ ปี ๑.๒ ระดับชัน้ การศึกษา : มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑.๓ ระดับชัน้ ปีนกั ศึกษาวิชาทหาร : ชัน้ ปีท่ี ๓ ๑.๔ สถานศึกษา : ร.ร.สตรียะลา ๑.๕ ทีอ่ ยู่ ๒๕ ถ. สุขยางค์ อ. เมือง จ. ยะลา ๙๕๐๐๐ ๑.๖ คติประจำ�ตัว : ทำ�วันนี้ให้ดที ส่ี ดุ ๒.ตำ�แหน่งหรือหน้าทีท่ ่ีได้รบั มอบหมายพิเศษจากโรงเรียน / นฝ.นศท.จทบ.ป.น. นักเรียนบังคับบัญชา ร.ร.สตรียะลา ๓.ความตัง้ ใจในการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร นศท. อยากฝึกความมีระเบียบวินยั มีทกั ษะการเป็นผูน้ �ำ และ อยากเป็นทหาร ๔.ความรูส้ กึ เมือ่ เข้ารับการฝึก ได้ประโยชน์อะไรบ้าง มีรา่ งกายทีแ่ ข็งแรง มีความเป็นระเบียบวินยั มีความ อดทนและมีความเสียสละ ๕.ความประทับใจในวิชาหรือกิจกรรมอะไรบ้าง มีความตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบเป็นหมูค่ ณะ ทีแ่ สดงให้เห็นว่าไม่มคี นเห็นแก่ตวั ๖.ครูฝกึ ทีป่ ระทับใจเป็นใคร ด้วยเหตุผลอะไร ครูฝกึ ทุกคน เพราะทุกคนมีความตัง้ ใจในการฝึกและ สอนนักศึกษาวิชาทหาร ถึงแม้จะมีบา้ งทีห่ นัก แต่ทกุ อย่างครู ฝึกทุกคนทำ�เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความเป็นระเบียบวินยั ได้ดี ๗. สิง่ ทีอ่ ยากเรียนเชิญรุน่ น้องๆ ม.ต้น และ ม.ปลาย เข้ารับการ ฝึก นศท. อยากให้นอ้ งๆทัง้ ชายหญิงมาฝึกด้วยกันนะคะ ไม่ตอ้ ง กลัวดำ�เพราะความขาวไม่ท�ำ ให้นอ้ งๆมีวนิ ยั ได้เลย ต้องลองมา ฝึกดูนอ้ งๆจะไม่ได้แค่ความดำ�แต่ยงั มีเพือ่ นนักศึกษาวิชาทหารที่ เป็นเหมือนพีน่ อ้ ง ถ้าลองได้ฝกึ แล้วน้องๆก็จะรูว้ า่ ความสุขของ เพือ่ นหมูค่ ณะเป็นอย่างไร

๑.ประวัตสิ ว่ นตัว ๑.๑ ชือ่ -สกุล : นศท.หญิง นพรัตน์ อุดหนุน อายุ ๑๗ ปี ๑.๒ ระดับชัน้ การศึกษา : มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑.๓ ระดับชัน้ ปีนกั ศึกษาวิชาทหาร : ชัน้ ปีท่ี ๓ ๑.๔ สถานศึกษา : ร.ร.สตรียะลา ๑.๕ ทีอ่ ยู่ ๘๔ ถ. สุขยางค์ ต.สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา ๑.๖ คติประจำ�ตัว : ชีวติ ไม่สน้ิ ก็ตอ้ งดิน้ กันไป ๒.ตำ�แหน่งหรือหน้าทีท่ ่ีได้รบั มอบหมายพิเศษจากโรงเรียน / นฝ.นศท.จทบ.ป.น. นักเรียนหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ร.ร.สตรียะลา ๓.ความตัง้ ใจในการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร นศท. อยากฝึกระเบียบวินยั และอยากเป็นทหาร ๔.ความรูส้ กึ เมือ่ เข้ารับการฝึก ได้ประโยชน์อะไรบ้าง มีรา่ งกายแข็งแรง มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ มากขึน้ ๕.ความประทับใจในวิชาหรือกิจกรรมอะไรบ้าง มีความรับผิดชอบเป็นหมูค่ ณะ รับผิดชอบร่วมกันและ มีความตรงต่อเวลา ๖.ครูฝกึ ทีป่ ระทับใจเป็นใคร ด้วยเหตุผลอะไร ครูฝกึ ทุกคน เพราะครูฝกึ ทุกคนมีความตัง้ ใจใน การถ่ายทอดความรู้ให้แก่นกั ศึกษาวิชาทหารทุกคนอย่างไม่ เหน็ดเหนือ่ ย ๗. สิง่ ทีอ่ ยากเรียนเชิญรุน่ น้องๆ ม.ต้น และ ม.ปลาย เข้ารับการ ฝึก นศท. อยากให้นอ้ งๆทุกคนทัง้ ชายและหญิงมาฝึกด้วยกันนะ คะ การทีเ่ รามาฝึกด้วยกันทำ�ให้มคี วามสามัคคีรว่ มกันเป็นหมู่ คณะได้ และมีระเบียบวินยั มีความอดทน ถ้าน้องๆคนไหนสนใจ ก็มาถามพีป่ ี ๒ หรือปี ๓ ทุกคนได้เลยนะคะ

๑๕ ๑๕


๑๖

วารสาร นศท.๓ จชต. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

ดาวเด่นการฝึกภาคปกติ ศฝ.ย่อย ร.ร.คณะราษฎรบำ�รุง จ.ยะลา

๑.ประวัตสิ ว่ นตัว ๑.๑ ชือ่ -สกุล : นศท.หญิงสร้อยสุดา แซ่ตนั อายุ ๑๗ ปี ๑.๒ ระดับชัน้ การศึกษา : มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑.๓ ระดับชัน้ ปีนกั ศึกษาวิชาทหาร : ชัน้ ปีท่ี ๓ ๑.๔ สถานศึกษา : ร.ร.เทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ๑.๕ ทีอ่ ยู่ ๘๔ ถ. สุขยางค์ อ. เมือง จ. ยะลา ๑.๖ คติประจำ�ตัว : ฝันให้ ไกลแล้วไปให้ถงึ ๒.ตำ�แหน่งหรือหน้าทีท่ ่ีได้รบั มอบหมายพิเศษจากโรงเรียน / นฝ.นศท.จทบ.ป.น. เป็นตัวแทนแข่งขันวิชาการต่างๆและทำ�หน้าทีห่ วั หน้าฝ่าย บริหารของสภานักเรียน ๓.ความตัง้ ใจในการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร นศท. อยากฝึกระเบียบวินยั และความอดทน ความเป็นผูน้ �ำ ๔.ความรูส้ กึ เมือ่ เข้ารับการฝึก ได้ประโยชน์อะไรบ้าง รูถ้ งึ ความมีระเบียบวินยั ฝึกฝนและมีความเป็นอดทน มากขึน้ และมีความเสียสละมากขึน้ ๕.ความประทับใจในวิชาหรือกิจกรรมอะไรบ้าง การได้อยูก่ นั เป็นหมูค่ ณะ รับผิดชอบร่วมกันมีความ สามัคคีและเสียสละซึง่ กันและกัน ๖.ครูฝกึ ทีป่ ระทับใจเป็นใคร ด้วยเหตุผลอะไร ครูไพรินทร์ มณีโชติ เพราะมีความเป็นผูน้ �ำ มีความรับ ผิดชอบ อยูด่ ว้ ยกันแล้วไม่เครียด เข้าใจนักศึกษาเวลามีปญ ั หา อะไรก็สามารถปรึกษาได้ทกุ เรือ่ ง ๗. สิง่ ทีอ่ ยากเรียนเชิญรุน่ น้องๆ ม.ต้น และ ม.ปลาย เข้ารับการ ฝึก นศท. อยากให้เข้ามาร่วมฝึกจะได้รถู้ งึ ความมีระเบียบวินยั ความอดทน ฝึกฝนตนเอง อีกทัง้ ยังเป็นทางเลือกให้กบั ผูท้ อ่ี ยาก จะเป็นตำ�รวจหรือทหารอีกด้วย จะได้ถอื เป็นการเตรียมตัวไปด้วย เลย และยังได้รบั ความรูอ้ ย่างคุม้ ค่าอีกมากมาย


วารสาร นศท.๓ จชต. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

๑.ประวัตสิ ว่ นตัว ๑.๑ ชือ่ -สกุล : นศท.ชินวัตร พรหมเทพ อายุ ๑๗ ปี ๑.๒ ระดับชัน้ การศึกษา : มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑.๓ ระดับชัน้ ปีนกั ศึกษาวิชาทหาร : ชัน้ ปีท่ี ๓ ๑.๔ สถานศึกษา : ร.ร.สตรียะลา ๑.๕ ทีอ่ ยู่ ๑ ซอย ๑ ถ. ผังเมือง๖ อ. เมือง จ. ยะลา ๑.๖ คติประจำ�ตัว : เมือ่ ภารกิจยังไม่เสร็จ ห้ามสาย ห้ามขัด ห้ามตาย ๒.ตำ�แหน่งหรือหน้าทีท่ ่ีได้รบั มอบหมายพิเศษจากโรงเรียน / นฝ.นศท.จทบ.ป.น. เป็นหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ร.ร.สตรียะลา ๓.ความตัง้ ใจในการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร นศท. เพือ่ ฝึกฝนความมีระเบียบวินยั ของตนเอง และเพือ่ นำ� วิชาทหารมาปฏิบตั ิในชีวติ ประจำ�วัน ๔.ความรูส้ กึ เมือ่ เข้ารับการฝึก ได้ประโยชน์อะไรบ้าง ได้รวู้ า่ “สีผวิ ” ไม่ได้ท�ำ ให้ระเบียบวินยั ดีขน้ึ ๕.ความประทับใจในวิชาหรือกิจกรรมอะไรบ้าง วิชาทหารทำ�ให้เราได้มรี ะเบียบวินยั ๖.ครูฝกึ ทีป่ ระทับใจเป็นใคร ด้วยเหตุผลอะไร ครูโสภณ รามรักษา เป็น ๑ ในครูฝกึ ทีท่ กุ คนประทับใจ เพราะท่านดูแลผมเหมือนพ่อแท้ๆ ทำ�ให้รวู้ า่ รสชาดของชีวติ เป็นชีวติ ๗. สิง่ ทีอ่ ยากเรียนเชิญรุน่ น้องๆ ม.ต้น และ ม.ปลาย เข้ารับการ ฝึก นศท. มาเรียน นศท.กันนะครับ เพือ่ ชีวติ ทีด่ ขี องทุกคน

๑๗


๑๘

วารสาร นศท.๓ จชต. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

ดาวเด่นการฝึกภาคปกติ

ศฝ.ย่อย ร.ร.โพธิ์คีรีราชศึกษา จ.ปัตตานี


วารสาร นศท.๓ จชต. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

ดาวเด่นการฝึกภาคปกติ นศท.ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๑๙


๒๐

วารสาร นศท.๓ จชต. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

การฝึกยุวชนทหาร

กองทัพบกได้อนุมัติให้หน่วยบัญชาการกำ�ลังสำ�รอง (นรด.ในปัจจุบัน)ซึ่งเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการฝึก นศท.และการเสริมสร้างระเบียบวินัยและห่างไกลยาเสพติดให้ กับเยาวชนดำ�เนินโครงการฝึกยุวชนทหารในลักษณะนำ�ร่อง ในปีการศึกษา๒๕๔๙-๒๕๕๐และดำ�เนินการต่อเนื่องในปี การศึกษา๒๕๕๑ เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นศท. ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่ม เติมเพื่อทำ�หน้าที่ครูฝึกสอน, มีความกล้าแสดงออก,การ พัฒนาบุคลิกภาพ,ความเป็นผู้นำ�, สร้างระบบการบังคับ บัญชาสร้างความสามัคคีและเชื่อมโยงกับการใช้งบประมาณ เงินรายรับสถานศึกษา รวมทั้งเพื่อให้ยุวชนและเยาวชน (นักเรียนชั้น ป.๔-ป.๖, ม.๑-ม.๓) ได้รับประโยชน์ ในการเสริม สร้างระเบียบวินัย ความรักความสามัคคี อุดมการณ์ความ รักชาติ, การพัฒนาบุคลิกภาพ, ลักษณะท่าทาง ท่วงทีวาจา, พัฒนาสุขภาพกายและใจ พร้อมที่จะเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (นศท.ต่อไป)คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึก ๑. ระดับชั้นประถม : รับสมัครจากนักเรียนชั้น ป.๖ เป็น ลำ�ดับแรก และขยายผลไปยัง ป.๕ ในโอกาสต่อไป ๒. ระดับมัธยม : รับสมัครจากนักเรียนชั้น ม.๓ เป็น ลำ�ดับแรก และขยายผลไปยังชั้น ม.๑ และ ม.๒ ในโอกาสต่อไป หลักสูตรการฝึก : แบ่งเป็น ๒ ระดับ ๑. หลักสูตรการฝึกยุวชนทหาร (ประถม) ทำ�การฝึกภาค ที่ตั้งจำ�นวน ๒๐ ชั่วโมง และฝึกภาคสนาม ๒ วัน ๑ คืน รวม ทั้งสิ้น ๕๖ ชม. ๒. หลักสูตรการฝึกยุวชนทหาร (มัธยม) ทำ�การฝึกภาค ที่ตั้งจำ�นวน ๔๐ ชั่วโมง และฝึกภาคสนาม ๓ วัน ๒ คืน รวมทั้ง สิ้น ๑๐๐ ชม. สถานที่ฝึก ๑. การฝึกภาคที่ตั้ง ใช้พื้นที่ของสถานศึกษาเป็นพื้นที่ ฝึก โดยกำ�หนดรูปแบบการฝึกเป็น ๔ รูปแบบ เพื่อให้ สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาหรือ ผู้ปกครอง เช่นเดียวกับการฝึก นศท. ทั้งนี้โดยมี รายละเอียดดังนี้ ๑.๑ แบบที่ ๑ : ฝึกสัปดาห์ละ ๔ ชั่วโมง ๑.๒ แบบที่ ๒ : ฝึกวันละ ๔ ชั่วโมง (ภาคเช้าหรือบ่าย) ๑.๓ แบบที่ ๓ : ฝึกวันละ ๘ ชั่วโมง ๑.๔ แบบที่ ๔ : ฝึก ๔ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เว้น ๑ สัปดาห์


วารสาร นศท.๓ จชต. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

๒. การฝึกภาคสนาม จัดผู้รับการฝึกตามสายการบังคับ บัญชาเป็นหมู่, มว., กองร้อย โดยให้ นศท.ชั้นปีที่ ๑-๓ ทำ� หน้าที่เป็น หน.หมู่, นศท.ชั้นปีที่ ๒-๓ ทำ�หน้าที่เป็น หน.มว. และ นศท.ชั้นปีที่ ๓ เป็น หน.กองร้อย และจัดกำ�ลังพลจาก ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ., หน่วยในพื้นที่ และ ผกท. ทำ� หน้าที่เป็นส่วนควบคุมหรือปกครอง ผลจากการดำ�เนินงานที่ผ่านมาได้รับการตอบรับและ สนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถานศึกษาและผู้ปกครอง หน่วย บัญชาการกำ�ลังสำ�รองจึงประสานขอความร่วมมือไปยังกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้ ให้ความเห็นว่า โครงการนี้ เป็นประโยชน์ที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียน/เยาวชน ในท้องถิ่นให้มีระเบียบวินัย และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันมิให้ ถูกดึงเข้าไปมั่วสุมกับอบายมุข และตกเป็นผู้สร้างปัญหาให้ กับสังคมด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงให้จังหวัดแจ้งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ หากมีความประสงค์จะพัม นานัเรียน/เยาวชนในท้องถิ่นให้ประสานกับศูนย์ฝึก/หน่วยฝึก นักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศโดยตรง ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ นฝ.นศท.จทบ.ป.น. ดำ�เนินการฝึก ยุวชนทหารเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยให้กับสถานศึกษาดังนี้ ๑. ร.ร.ลำ�พะยาประชานุเคราะห์ ๒.ร.ร.สุไหงโก-ลก ๓.ร.ร.มัธยมสุไหงปาดี ๔.ร.ร.จงฝามูลนิธิ ๕.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์๓๙ ๖.ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ ๗.ร.ร.ดารุสสาลาม ๘.ร.ร.ตากใบ ๙.ร.ร.สุคีริน

๒๑


๒๒

วารสาร นศท.๓ จชต. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

ประมวลภาพการฝึกยุวชนทหาร ร.ร.จงฝามูลนิธิ


วารสาร นศท.๓ จชต. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

ประมวลภาพการฝึกยุวชนทหาร ร.ร.ดารุสสาลาม

๒๓


๒๔

วารสาร นศท.๓ จชต. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

กิจกรรมสานสัมพันธ์ นศท.๓ จชต.

นฝ.นศท.จทบ.ป.น.ดำ�เนินจัดกิจกรรม“สานสัมพันธ์นศท๓ จชต. เมื่อ ๒๕ ก.ค.๕๗ เพื่อเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์, การแสดงออกถึงความรัก, ความสามัคคี, สร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันตลอดจนการ ประชาสัมพันธ์การดำ�เนินงานของ คสช.และรัฐบาล โดยเผยแพร่ข้อมูลผลงานสำ�คัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอนรวมทั้งกรแสดงออกถึงความสามารถของนศท. ในการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆที่สนับสนุนงานด้านความมั่นคงและการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวน ๕,๐๐๐ กว่าคน โดยมี ผอ.ศูนย์สันติสุข (ผู้แทน มทภ.๔) เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. ผกท.และ นศท.ได้รับทราบข้อมูลเหตุผลความจำ�เป็นและ Road Map ของ คสช.ที่ถูกต้องทันสมัย ๒.เผยแพร่กิจกรรม นศท.สนับสนุนงานด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นทุกสถานศึกษาวิชาทหาร ๓. ผกท. และ นศท. รับทราบนโยบายการฝึกจาก นรด.และเป็นการปฐมนิเทศประจำ�ปี ๔.สานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกิจกรรมที่ดีๆระหว่าง นศท.ใน ๓ จชต. ให้ผูกพันมากขึ้น ๕.ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอนโดยผู้นำ�ศาสนา

๐๑

๐๒

ผบ.นฝ.นศท.จทบ.ป.น.ให้สัมภาษณ์นักข่าว ททบ.๕

๐๓

เทิดทูนในหลวง

๐๔

ผู้นำ�ศาสนาเข้าร่วมกิจกรรม

ผบ.นฝ.นศท.จทบ.ป.น. ต้อนรับ ผบ.ศสส.(ผู้แทน ผอ.รมน.ภาค ๔)


วารสาร นศท.๓ จชต. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

ประมวลภาพกิจกรรมสานสัมพันธ์ นศท.๓ จชต.

นฝ.นศท.จทบ.ป.น. ดำ�เนินจัดกิจกรรม “สสานสัมพันธ์ นศท. ๓ จชต.โ เมื่อ ๒๕ ก.ค.๕๗ เพื่อเชื่อม ความสัมพันธ์ นศท. ชั้นปีที่ ๑-๕ ระหว่าง ๑๓๖ สถานศึกษาวิชาทหาร, มีกิจกรรมการปฐมนิเทศ ประจำ�ปีการศึกษา ก่อนเริ่มดำ�เนินการฝึกภาคปกติ, กิจกรรมฟังบรรยายธรรมจากวิทยากรบรรยายพิเศษ “ การเตรียมความพร้อมก่อน ถึงห้วงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน “ การแสดงกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, กิจกรรม นศท. สนับสนุนงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ๓ จชต. เ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวน ๕,๐๐๐ กว่าคน โดยมี ผอ.ศูนย์สันติสุขเ (ผู้แทน มทภ.๔) เป็นประธาน

๐๑

๐๒

การแสดง ร.ร.เบญจมราชูทิศปัตตานี

๐๔

๐๓

การเสดง วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชาฯ

๐๕

๐๖

จุดรายงานตัวของ นศท.

การแสดงchoral speakingเทิดทูนในหลวง ร.ร.ดรุณศาสน์วิทยา

๐๗

๑๐

นศท.ทำ�ความเคารพต้อนรับ ประธาน

๑๑

ประธานกล่าวเปิดงาน

ชมประวัติ นศท.

๐๙

๐๘

ประธานให้สัมภาษณ์นักข่าว ททบ.๕

การแสดง วิทยาลัยอาชีวะฯผดุงประชา

ผู้นำ�ศาสนากล่าวการเตรียมตัวก่อนถึง เดือนรอมฎอนสันติ

๑๒

ประธานชมกิจกรรมของ นศท.

นศท.ให้สัมภาษณ์นักข่าว ททบ.๕

๒๕


๒๖

วารสาร นศท.๓ จชต. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

ประมวลภาพ โครงการซาบซึ้งพระคุณแม่ สานสัมพันธ์ ๒ศาสนาเทิดไท้องค์ราชินี (วันแม่แห่งชาติ)

นฝ.นศท.จทบ.ป.น. ร่วมกับ ศฝ.ร.ร.คณะราษฎรบำ�รุง จ.ยะลา กำ�หนดจัดกิจกรรมตามโครงการซาบซึ้งพระคุณแม่สานสัมพันธ์ ๒ ศาสนา เทิดไท้องค์ราชินี” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ ส.ค.๒๕๕๗ ณ ร.ร.คณะราษฎรบำ�รุง จ.ยะลา โดยมีกิจกรรมการบรรยายจากวิทยากรผู้บรรยายพิเศษ ของศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามในหัวข้อ “พระคุณแม่” , กิจกรรมการมอบพวงมาลัยจากลูกซึ่งเป็น นศท.ให้กับแม่ของตนองสำ�หรับศาสนาพุทธและ การให้ “สลาม” ของลูกซึ่งเป็น นศท.ให้กับแม่ของตนเองและรับพรจากแม่ของศาสนาอิสลาม โดยที่ทั้งผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและศานาอิสลามสามารถ เข้าร่วมกิจกรรมเดียวกันตั้งแต่เริ่มจนจบ ไม่มีการแบ่งแยกกลุ่ม ไม่มีพิธีกรรมทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องจึงสามารถร่วมกิจกรรมร่วมกันได้โดยไม่ผิดหลัก ปฏิบัติและหลักศรัทธาของทั้ง ๒ ศาสนา นอกจากจะเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวแล้วยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคีของคนในสังคมที่ถึงแม้แตก ต่างกันทางศาสนาแต่ไม่มีการแตกแยกของกลุ่มคนในสังคม

๐๑

๐๒

ผู้นำ�ศาสนาพุทธกล่าวหลักธรรมการ ทดแทนคุณมารดา

๐๔

๐๓

ผู้นำ�ศาสนาอิสลามกล่าวหลักธรรมคุณ ของมารดาที่มีต่อบุตร

๐๕

มอบดุอาร์อวยพรแก่มารดา

๐๗

บันทึกภาพหมู่แม่ดีเด่นแห่งปี๕๗

๑๐

ผกท.ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ผู้บริหาร ร.ร.คณะราษฎรบำ�รุง จ.ยะลา คอยต้อนรับประธาน

๐๖

มอบใบประกาศแม่ดีเด่น

๐๘

นศท.ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

๑๑

ผบ.นฝ.นศท.จทบ.ป.น. นำ�ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ

มอบพวงมาลัยแก่มารดา

๐๙

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชินี

๑๒

ผบ.นฝ.นศท.จทบ.ป.น. ลงนามถวาย พระพร


วารสาร นศท.๓ จชต. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

การเปิดกองพัน

นศท. ร.ร.คณะราษฎรบำ�รุง จ.ยะลา ๐๓

๐๒

๐๑

ประดับเครื่องหมาย นร.ตรวจวินัย

๐๔

ประดับเครื่องหมาย นร.ตรวจวินัย

๐๗

ประดับเครื่องหมาย นร.ตรวจวินัย

๐๕

๐๖

ประธานกล่าวทักทาย นศท.ที่ได้รับประดับ

ประดับเครื่องหมาย หน.กองร้อย.นศท.

๐๙

๐๘

ผบ.นฝ.นศท.จทบ.ป.น.ตรวจบอร์ด

๑๐

ผบ.นฝ.นศท.จทบ.ป.น.เป็นประธานพิธี

๑๓

เริ่มประชุมการปฏิบัติงานกองพัน นศท.

ผู้เข้าร่วมพิธีตรวจสำ�นักงานกองพัน

๑๒

๑๑

พิธีเปิดกองพัน นศท.

ประดับเครื่องหมาย นร.ตรวจวินัย

รอง ผอ.ร.ร.คณะราษฎรบำ�รุง จ.ยะลา

รับมอบนโยบายการปฏิบัติงานกองพัน

๑๕

๑๔

มอบธงสถานศึกษาวิชาทหาร

เปิดป้ายอาคารสำ�นักงานกองพัน

๒๗


๒๘

วารสาร นศท.๓ จชต. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

โครงการการประยุกต์ใช้วิทยุเครื่องแดง

สนับสนุน โครงการแหล่งข่าวประชาชน นฝ.นศท.จทบ.ป..น. โดย ร.ร.สตรียะลา ดำ�เนินโครงการการประยุกต์ ใช้วิทยุเครื่องแดงสนับสนุนโครงการ แหล่งข่าวประชาชน ใช้ขีดความสามารถของ นศท. ที่ผ่านการฝึกอบรมจนกระทั่งจัดตั้งเป็นแหล่งข่าวของ กองทัพบก อีกช่องทางหนึ่ง มีวิทยุเครื่องแดงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ ในการส่งข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่ง (นศท.) ไปยัง ศูนย์ วิทยุเครื่อแดงของ ร.ร.สตรียะลา แปลงจากข่าวสารเป็นข่าวกรองส่งไปยังศูนย์ผู้รับสารซึ่งเป็นวิทยุของหน่วยงาน ต่างๆ เช่น หน่วยกู้ภัยเจ้าแม่ทับทิม, โรงพยาบาลยะลา, สถานีตำ�รวจ, กลุ่มอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่ ให้สามารถ จัดทีมช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นผู้ ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ, เหตุการณ์ที่จำ�เป็นเร่งด่วนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่ง ทีมเข้าช่วยเหลือได้ทันเวลา, นศท.สามารถเป็นแหล่งข่าวประชาชนได้เป็นอย่างดีโดยใช้ความสามารถจากการ ฝึกอบรมการรวบรวมข่าวสารให้ครบถ้วน, สั้น, ชัดเจน, ครอบคลุมสามารถให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าใจ แก้ ไขสถานการณ์ต่างๆได้ทันเวลา

ประมวลภาพโครงการการประยุกต์ใช้วิทยุเครื่องแดง

สนับสนุน โครงการแหล่งข่าวประชาชน ๐๒

๐๑

ฟังการส่งข่าว

๐๔

๐๓

ฟังบรรยายการจัดตั้งแหล่งข่าว

๐๕

ฟังหลักการเขียนข่าว

ฟังบรรยายแหล่งข่าวปชช.

๐๖

หน.ครูฝึกผู้รับผิดชอบ

เทคนิคการรายงานข่าว


วารสาร นศท.๓ จชต. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

การจัดนิทรรศการวันประดับยศ

ว่าที่ ร.ต. นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน

จากการที่สถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ ๓ จชต. นำ�ผลจากการฝึกของ นฝ.นศท.จทบ.ป.น.ให้กับ นศท.ชั้นปีที่ ๑-๕ ไปช่วยเหลือสังคมด้วยการเป็นจิต อาสา รู้จักเสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ ของส่วนรวม ส่งเสริมการทำ�ความดี ปฏิบัติกิจกรรม ตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการตามนโยบายของรัฐบาล นั้น ส่งผลให้ นรด. คัดเลือกกิจกรรมเหล่านี้เป็น ตัวอย่างให้กับ นศท.ของ นฝ./ศฝ.นศท. ทั่วประเทศ นั้น ด้วยการเข้าร่วมจัดนิทรรศการวันประดับยศ ว่าที่ ร.ต.นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน ณ สโมสรทหาร บก ถ. วิภาวดี กทม. เมื่อ ๒๑-๒๒ ส.ค.๕๗ โดย มี พล.อ..อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. เป็นประธานนั้น นฝ.นศท.จทบ.ป.น. ได้จัดเตรียมความพร้อมของทีม งานและยุทโธปกรณ์เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ ๑.โครงการ นศท.ฝึกระเบียบวินัยและอบรม จริยธรรมเยาวชนใน ร.ร.ตาดีกา (ร.ร.มูลนิธิอาซิซสถาน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี) ๒.โครงการ “ยุวชนทหาร” (ร.ร.จงฝามูลนิธิ อ.เบตง จ.ยะลา) ๓.โครงการ นศท.อาสาจราจรในเขตเทศบาล นครยะลา (วิทยาลัยเทคนิคยะลา, ร.ร.พัฒนาวิทยา, วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา, ร.ร.สตรียะลา, ร.ร.คณะราษฎรบำ�รุงยะลา อ.เมือง จ.ยะลา) ๔..การประยุกต์ ใช้วิทยุเครื่องแดงสนุบสนุน โครงการแหล่งข่าวประชาชน (ร.ร.สตรียะลา อ.เมือง จ.ยะลา

๗.โครงการ “ธนาคารเลือด” (ชมรม นศท. ๓ จชต.) ๘.การแสดงกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหา กษัตริย์ “Chorall Speaking” (ร.ร.ดรุณศาสน์วิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี) ๙. การแสดงศิลปะป้องกันตัวท้องถิ่น ๓ จชต. “ปัณจักรสีลัต” ( ร.ร.อัตตัรย์กียะอิสลามียะห์ อ.เมือง จ.นราธิวาส) ๕.โครงการจัดทำ�บัตรประจำ�ตัว นศท.ด้วย บัตรสมาร์ทการ์ด (ร.ร.สตรียะลา และ วิทยาลัยเทคนิค ยะลา) ๖.โครงการ นศท.ซาบซึ้งพระคุณแม่สาน สัมพันธ์ ๒ สาสนาเทิดไท้องค์ราชินี (ร.ร.คณะราษฎร บำ�รุง อ.เมือง จ.ยะลา)

ต้อนรับ ผบ.ทบ.

๒๙


๓๐

วารสาร นศท.๓ จชต. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

ประมวลภาพการจัดนิทรรศการวันประดับยศ

ว่าที่ ร.ต. นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน ๐๑

๐๒

ธนาคารเลือด

๐๔

๐๓

นศท.มอบของที่ระลึก

๐๕

นศท.อบรมจริยธรรม รร.ตาดีกา

๐๗

๐๖

นศท.อาสาจราจร

๐๘

บรรยายข้อมูลธนาคารเลือด

๑๐

บรรยายซาบซึ้งพระคุณแม่

ปัญจักสีลัต

บรรยายยุวชนทหาร

๑๒

ผกท.มอบของที่ระลึก

๑๔

รร.มูลนิธิอาซิซสถาน

บรรยายนศท.อาสาจราจร

๐๙

๑๑

๑๓

นศท.มอบของที่ระลึก

ยุวชนทหาร

๑๕

รร.จงฝามูลนิธิ

วิทยุเครื่องแดงแหล่งข่าวประชาชน


วารสาร นศท.๓ จชต. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

การให้บริการอื่นๆของ นฝ.นศท.จทบ.ป.น. ๐๑

๐๒

จัดผู้รับการฝึกอบรมเป็นสัดส่วน หมวดหมู่ และกองร้อย

ชี้แจงกิจกรรมประจำ�วันก่อนเริ่มทำ�การฝึก

ฝึกกิจกรรมกลุ่ม

ฝึกท่าพื้นฐาน(ท่าตรง)

๐๔

๐๓

๐๖

๐๕

๐๘

๐๗

ฝึกระเบียบการรับประทานอาหาร

ฝึกให้มีผู้แทนแสดงเป็นตัวอย่าง

เล่มเกมส์การทำ�งานเป็นทีม

๑๓

ผบ.นฝ.นศท.จทบ.ป.น. กล่าวแนะนำ�สถานี ทดสอบกำ�ลังใจ

ฝึกระเบียบการจัดแถว

๐๙

๑๑

๑๐

ฝึกการรับประทานอาหารพร้อมกัน

แข่งขันการทำ�งานเป็นทีม

๑๒

ครูฝึกหญิงแต่งชุดกระโดดหอให้

๑๔

มอบใบประกาศฯกระโดดหอ๓๔ฟุต

ตัวแทน นร.กล่าวขอบคุณ

๑๕

เริ่มกระโดดผ่านประตูได้เร็วขึ้น

๓๑


Journal  

Portfolio_Journal

Journal  

Portfolio_Journal

Advertisement