Page 1

ปลายทางความคิด Spain Jingkaojai

I think… think…


“สูตรสาเร็จของความอยู่รอด” มีหลายคนถามผมว่าอะไรคือสูตร สาเร็จที่จะทาให้ AYCL อยู่รอดได้หรือเป็นผู้นา ในตลาด ผมคิดว่าเราไม่จาเป็นต้องไปหาสูตรนี้ ที่ไหน มีคนเขาบอกเรามาแล้ว บอกมาตั้ง 65 ปี แล้วว่า เราจะแข่งแต่เรือ่ ง pricing หรือ ดอกเบี้ยอย่างเดียวไม่ได้ ทาแบบนี้ก็อยู่ได้ไม่ นาน สิ่งที่ Joseph A. Schumpeter กล่าวไว้ น่าจะเป็นสูตรสาเร็จทีไ่ ม่ใช่ความลับอะไร แต่ เป็นแนวทางในการสร้าง AYCL เป็นนโยบาย หรือทิศทางที่ผมคิดว่าควรจะเป็น หลายคน หลายที่กค็ งคิดแบบผม แต่จะทาได้หรือเปล่า นั่นเป็นอีกประเด็น แต่สาหรับผมแล้วสิ่งนี้ไม่ใช่ ทางเลือก แต่เป็นทางเดียวที่ต้องเดิน ถ้าทุก ท่านกาลังทาอะไรในหน้าที่ของตัวเองที่ไม่ได้ เป็นไปตามคาพูดด้านบน ก็แสดงว่าเรากาลัง ฝืนความเป็นจริง

เราเห็นตัวอย่างมาแล้วรอบด้านว่าจะไปได้ไม่ นานจริง ๆ เราจะช่วย ๆ กันทุกคนทุกแผนก ทุกระดับที่ AYCL ที่จะไม่ฝืนความเป็นจริงนี้ ผมยังเป็นห่วง ในเรื่องโครงสร้างของทีมบาง ทีม ทั้งในเรื่องการแบ่งงาน จานวนงานที่ต้อง เข้ามามากขึ้นเรื่อย ๆ และเรื่องของ จานวน คน ผมอยากให้เตรียมตัวและเตรียมทีมให้ พร้อม ผมยังมองเห็นว่าต้องเปลี่ยนแปลงการ ทางานในทีมให้ชดั เจนและวัดผลได้ทุกคนจะทา ให้ไม่เกิดปัญหาเมื่องานเริ่มเข้ามามากกว่านี้ ไป ช่วยกันคิด อย่าทาให้มนั เคยชินเป็น Routine ไม่งั้นจะแก้ยากเมื่อมี Volume เข้ามามาก ๆ จะไม่ทนั การ

Spain Jingkaojai


ถาม

ตอบ

ผมเพิ่งกลับมาจากทางใต้วันนี้เองครับ ไปมา 3-4 วัน ได้คุยกับหลายคน หลายดีลเลอร์ ได้ไปดู สาขา BAY หลายที่ที่เราใช้ทางาน ในหลายจังหวัด ได้ประเด็นมามากมายครับ แต่ที่ต้องการเขียนให้ ทราบก่อนก็คือทุกเรื่องทุกสิ่งที่เราได้พูดได้คุยกัน จะมีการนาไประสานงานต่อเพื่อให้เป็นรูปธรรมที่ ชัดเจนและส่งผลต่อการทางานของทุกท่าน ทุ ก ระดับไม่ว่าจะเป็น MR, Checker, Staff

เรากาลังเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับ ผมตั้ ง ใจจริ ง ตั้ งแต่ แ รกและตั้ ง ใจแน่ วแน่ อ ยู่ เ สมอ ว่ า ทุ ก อย่ า งที่ ท างส่ ว นกลางได้ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น กระบวนการ เทคโนโลยี ความคล่องตัวในการ ทางาน การสื่อสาร ผลประโยชน์ตอบแทน ทุกอย่างจะต้องเท่าเทียมกันทุกศูนย์ ทุกจังหวัดที่ ทุก ๆ คน คนของเราทางานอยู่ ผมขอเวลาเดือน พฤษภาคมทั้งเดือน ที่จะเร่งทุกสิ่งทุกอย่างให้ เป็ น ไปตามที่ เ ราตั้ งใจที่จะทาให้ ดีขึ้ น อย่างชัด เจน ครับขอบคุณครับที่อดทนและให้โอกาสผมและพวก เราทุกคนให้ได้ร่วมทางานเป็นทีมเดียวกันครับ

Spain Jingkaojai


การมีความเห็นไม่ตรงกันในพวกเรากันเอง เป็นเรื่องปรกติของการทางาน แต่การที่เห็นไม่ ตรงกัน และไม่ช่วยกันหาทางออก สาหรับผมแล้ว เป็นสิ่งผิดปรกติ และไม่ควรเกิดขึ้น ผมยังเห็น ช่องว่างที่ยังห่างกันอีกเยอะระหว่างทีมกรุงเทพกับ ที ม ต่ า ง จั ง ห วั ด ทั้ ง ๆ ที่ เ ร าท า Centralization กัน ต่อให้เราแก้นโยบาย กระบวนการทางาน จน Perfect ก็ไม่สามารถช่วยปิดช่องว่างนี้ได้ ทาไมหรือครับ ผมคิดว่าช่อว่างที่มีนี้มันอยู่หรือ เริ่ ม จากใจของพวกเราทุ กคน มั นต้ องทาให้ มั่นใจกันให้ได้ก่อนว่าต้องไม่มีความแตกต่างในทุก เรื่องในการทางานที่ AYCL ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน จังหวัดใด ถ้าเราไม่ตั้งใจคิดแบบนี้กันแล้ว ช่องว่าง มันก็จะอยู่ของมันอย่างนั้น เทคโนโลยีหรื อ กระบวนการ อะไรก็ช่วยไม่ได้ครับ เรื่อง Nissan นี้เป็นตัวอย่าง ที่ดีกับพวกเราทุกคนครับว่าผม กาลังหมายถึงอะไรช่วยกันดีกว่าครับ สุดท้ายเรา ทุกคนก็ทางานเป็นทีมเพื่อบริษัทเดียวกัน

“ไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้” ผมจะจัดการให้เสร็จภายในวันนี้ ผมสัญญา ได้คุยไปบ้าง แล้วเหมือนที่ผมบอก อยากให้ได้ทาในสิ่งที่เราทาได้ และถ้า เป็นไปได้ คือทาในสิ่งที่เราต้องการทา ผมคิดว่าไม่มีอะไรดี ไปกว่าการที่เราได้ทาแบบนี้กับชีวิตตัวเอง คุณยังดีที่รู้ว่า ตัวเองต้องการอะไร หลายคนที่มาบางทียังไม่รู้ตัวเองเลย อะไรก็ได้ ซึ่งผมไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้น

เรื่องของคุณนี้ไม่ยาก ไม่ต้องห่วง อย่าไปกังวล

Spain Jingkaojai


ผมได้รับแจ้งจากทาง HR แล้วในเรื่องนี้ ว่าช่วงนี้ แพ้ท้อง และไม่ค่อยสบาย ผมได้บอกทาง HR ไป ว่า ยั ง ไม่ ต้องให้ ออก คิด ว่ าให้ ไปพั ก ผ่ อนก่ อน ช่วงนี้จะดีกว่า ตอนนี้หน้าที่หลักก็คือต้องดูแล ทั้งสุขภาพตัวเองและลูกในท้อง ผมคิดว่าเป็นสิ่ง ที่สาคัญที่สุด ไปพักผ่อนและเตรียมตัวเป็นคุณ แม่ให้ดีที่สุด ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็กลับมาได้ พวก เราทุกคนจะรอ

ไม่ต้องห่วง !!

อย่ากลัวเรื่องการเปลี่ยนแปลง นี่เป็นบทเรียนใหญ่บทหนึ่งที่ผมได้จาก GE การ เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปรกติ เพียงแต่ถ้าคนเราใช้ ชี วิ ต แบบไม่ พ ร้ อ มต่ า งหาก มั น ก็ ท าให้ ก าร เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยากหรือรับไม่ได้กับหลายคน กว่าผมจะเข้าใจก็ต้องใช้เวลา แต่หลายครั้งในชีวิต การเปลี่ยนแปลงทาให้เราแข็งแกร่งขึ้น ทาให้เราใช้ ชีวิตแบบไม่ประมาท ทั้งในเรื่องส่วนตัวและงาน จะ ดีกว่านี้ ถ้าเราเตรียมพร้อมก่อนการเปลี่ยนแปลง จะมา ท้ายสุดก็กลับมาเรื่องเดิม Control Your Destiny or Someone Else will.

ผมขอให้คุณบอกทางทีม AYCL ตลอดว่าทุก อย่างต้องมีกติกา

ผมไม่ได้เชื่อทุกฝ่ายหมดโดยไม่ใช้เหตุผล ถ้ารู้สึกว่าทาง AYCL ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าต้องทา อย่างไรในการเข้ากระบวนการในการแก้ไขในเรื่อง ระบบ ต้องรีบบอกทางผมและคุณมา เราจะได้ คุยกันข้างในให้เข้าใจ จะได้ช่วยกัน

เราจะไม่แค่ฟังพวกเขา เราจะทาทุกอย่างที่เราทาได้ เพื่อช่วยพวกเขาให้ทางานได้ดีขึ้น และที่สาคัญเรา จะสื่อกันตลอด ผ่านทาง Newsletter ว่าเราได้ ยิ น และได้ ท าอะไรไปบ้ า งแล้ ว ช่ ว ยๆกั น ครั บ งานของเรามีแค่ช่วยกันดูแลพวกเขาทุกคน

ความสาเร็จที่ผ่านมาของทีม อาจไม่ พอแล้วสาหรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทั้ง ภายในและภายนอก ค าถามก็ คื อ เราพร้ อมที่จ ะ เปลี่ยนหรือเปล่า และเปลี่ยนอย่างไร เป็นโจทย์ที่ ต้องช่วยกันคิด รวมทั้งผมต้องเข้ามาช่วย

CHANGE Spain Jingkaojai


ผมไม่รู้ว่าพวกเรามี Style ในการทางานอย่างไร สาหรับผม ผมจะวิ่งเข้าหาหรือวิ่งออกไป แสวงหาประเด็นต่างๆเพื่อเข้ามาทาให้ชีวิต ของคน อื่นดีขึ้น ทุกเรื่องที่เราช่วยหรือทาให้ได้ ผมไม่ชอบ รอให้เกิดเรื่องก่อน หรือรอให้คนอื่นมาบอกผม ถ้าเป็นไปได้ผมจะถาม เพราะหลายคนหลายท้องที่ การบอกแบบนี้ เ หมื อนเป็น การบ่น ซึ่ งเขาไม่ บ่ น บางทีการออกไปประชุ มที่ศูนย์ ต่างๆทั้งกรุงเทพ และต่างจังหวัด แทนที่จะคุยเรื่อง Process หรือ volume ก่อน เราควรต้องถามเขาว่าเขาสบายดี หรือเปล่า มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่า เขาเดือดร้อน อะไรอยู่หรือเปล่าที่เราพอช่วยได้ หรือหาคนช่วย เขาได้ ผมอยากให้เ ราช่วยกั น เชื่ อผม Volume มั น จะมาของมั น เอง ถ้ า เราท าโครงสร้ า งชี วิ ต พื้น ฐานของคนของเราให้ ได้ ใ นสิ่งที่เ ขาควรจะได้ การช่ ว ยเหลื อ อื่ น คนเป็ น ห น้ า ที่ ข องทุ ก คน ผมคิดของผมแบบนี้ ผิดถูกพวกเราไปคิดกันเอง ทีมเราที่อยู่ข้างนอกทั้งกรุงเทพหรือต่ างจังหวั ด เขาหวังพึ่งเรามาก

ส าหรับผม ผมจะไม่ ใ ช้

คาว่า ไม่ใช่หน้าที่โดยตรง ผมถึงไม่ทา ไม่เกี่ยวกัน

Spain Jingkaojai


การเป็นผู้นาของทีม การท างานกั บ คนที่ เ ก่ ง หรื อ ชอบเรา เป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ย าก หลายคนอยากได้แบบนั้น แต่หลายครั้งชีวิตจริงมันไม่ใช่ แต่การทางานกับคนที่เราเอง ไม่ได้เลือก เก่งหรือไม่เก่งก็ไม่ แน่ใจ มากไปกว่านั้น เขาอาจไม่ชอบเรา เรื่องนี้เป็นเรื่องท้า ทาย เป็นเรื่องที่ผมต้องเจอทุกวันที่นี่ แต่การเป็นผู้นา เราต้องมีจิตใจเมตตา ให้โอกาสทุกคนที่เราต้องทางานด้วย แบบใช้เหตุผล และความเมตตา อดทน และสติ ถ้ า เราได้ รั บ โอกาส เราก็ ค วรให้ โ อกาสคนอื่ น ด้ ว ย ผมผิดหวัง ผมหงุดหงิด หรือเสียใจหลายครั้ง กับหลาย คนที่ AYCL, BAY, GE แต่ผมไม่เคยหมดหวัง อย่ารอที่จะ ให้เขาเข้าใจเรา เริ่มโดยการเข้าใจเขาก่อน กระบวนการที่มี คนกาลังช่วย ระเบียบต่างๆที่เรากาลังจะใช้ มันจะทาให้ ความเข้าใจต่างๆในตัวบุคคล และทีมงานดีขึ้น และต้องใช้ เวลาที่ต้องปรับ ตัว แต่อย่าหวังว่าคนอื่น จะทาก่ อน เรา ต้องทาเป็นตัวอย่าง คนอาจจะไม่เข้าใจ เรา อาจไม่ชอบเรา หรือไม่ยอมรับเราใน ตอนแรก ทั้งหมดผมก็กาลังเผชิญอยู่ แต่การยอมรับ ความศรัทธา มันซื้อขายหรือบังคับกันไม่ได้ มันขึ้นอยู่กับ ตัวเราเองทั้งหมด ตราบใดที่เราตั้งใจจริง ตราบใดที่เรามี ความสามารถจริง ตราบใดที่มีจิตใจที่ดี เมตตา จริง คน ที่เขาไม่ชอบ ไม่ยอมรับ เขาก็จะรู้สึกได้ ซึ่งต้องใช้เวลา และ ความอดทน รวมทั้งสติ ความสุขของการใช้ชีวิตทั้งใน เรื่องงานและส่วนตัว มันเริ่มที่เราทั้งนั้นเชื่อผม และอย่า ลืม ปัญหามันมีไว้ให้แก้ ไม่ต้องไปกลัว

1. เรายั ง ต้ อ งเป็ น ผู้ น าของที ม นี้ ต่ อ ไป เราท าได้ ดี ม ากตลอดเวลาที่ ผ่ า นมา เพียงแต่การทางาน Admin. กับการสวม บทบาทผู้ น าที ม มั น ไม่ เ หมื อ นกั น เรา เพียงแต่เล่นบทแรกได้ดี แต่ไม่พอ 2. กระบวนการการทางานของเราและทีม ทั้งหมดจะต้องถูกปรับเปลี่ยน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและความโปร่งใส 3. ผมจะเป็นคนตัดสินใจให้ว่าจะเปลี่ยนใคร อย่างไร ไม่ต้องห่วง ตอนนี้เราต้องมา ขึ้นตรงกับผมก่อน เพื่อความเร็วในการ เปลี่ยนแปลง 4. เหตุการณ์ที่ผ่านมาทุกคนมีส่วนผิดหมด รวมทั้งผมด้วย ไม่ใช่เราคนเดียว ไม่ต้อง กังวลในเรื่องนี้ 5. สิ่ ง ที่ เ ราต้ อ งช่ ว ยกั น ท าก็ คื อ เอาความ ผิดพลาดที่ผ่านมา มาเป็นบทเรียน เป็น พื้นฐานการปรับปรุง 6. ทุกคนพลาดกันได้ และทุกคนควรได้รับ โอกาสแก้ ไ ข หรื อ ปรั บ ปรุ ง ตราบใดที่ ไม่ ได้ มี ป ระเด็ น เรื่ อง Fraud หรื อ Compliance 7. เราจะร่วมกันแก้ไขในเรื่องนี้ จะเลิกที่จะ โทษกันไปกันมา มันไม่จบ ไม่มีประโยชน์ และเราจะแก้ไขแบบที่เป็น long term

Spain Jingkaojai


ไม่มีใคร Perfect ต้องมองในมุมทั้งดีและไม่ดีของทุกคน เรื่องคน เป็น เรื่ องที่ ย ากและท้า ทายที่สุด ในการทางาน ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็หนีเรื่องคนไม่พ้น ที่แย่ ใ น บ า ง ค รั้ ง ก็ คื อ ต้ อ ง ดี ล กั บ บ า ง ค น บ า สถานการณ์ ที่ เ ราไม่ ช อบ ให้ ม องว่ า เป็ น เรื่ อ ง ธรรมดา เราไม่สามารถบังคับให้ทุกคนเป็นแบบ ที่ เ ราชอบได้ แต่ ที่ เ ราบั ง คั บ ได้ คื อ ตั ว เราเอง ขอให้เรียนรู้ที่จะเข้มแข็ง สุดท้ายถ้าทาได้ ผลดีก็ ตกแก่ตัวเราเอง อย่าทาให้ความไม่ดีของคนอื่น ต้องทาให้เรากลายมาเป็นแบบเขา ไม่มีประโยชน์ อะไร หวังว่าคงเข้าใจ..

“To be great, you have to be good.”

พวกเราท าได้ ดี มากในเรื่ องการเตรี ย ม Pitch หรือเตรียมข้อมูล จากที่ผมได้เห็นมาสัปดาห์นี้ ที่ BAY ไม่มีใครสามารถเป็น Leader ได้ ถ้า สื่อไม่เป็น และการทา Pitch ก็เป็นวิธีหลักใน การสื่อกับคนอื่น หลายคนคิดว่าการทา Pitch เป็ น งานน่ า เบื่ อ เชื่ อ ผมเถอะ ถ้ า ท าเป็ น จริ ง และคิ ด ไปด้ ว ย เราจะเรี ย นได้ เ กื อ บทุ ก แผนก ว่ า เขาท าเขาคิ ด อย่ า งไร ที่ เ ราต้ อ งเรี ย นรู้ ซึ่ ง ต้ อ งใช้ เ วลาก็ คื อ จะใช้ ข องดี ที่ เ รามี อ ย่ า งไร ให้คนอื่นเข้าใจ มันก็ ต้องฝึก ซึ่งไม่เป็นไร ค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป สุดท้ายก็คืออย่าพึ่ง

เบื่ อ ผมเรื่ อ งการให้ ค วามส าคั ญ ของ Deadline แต่เรื่องนี้เป็นวินัยที่สาคัญมาก ไม่มี ใครทาให้มันเกิดได้ถ้าไม่มีในเรื่องนี้ เนื่องจากเรา ต้ อ งเป็ น คนก าหนด และผลั ก ดั น อย่ า งมี จุดหมายที่ชัดเจน ไม่งั้นก็จะไม่มีแรงบันดาลใจว่า จะต้องไปถึงเมื่อไหร่ ค่อยๆเรียนรู้ไป..

Spain Jingkaojai


ไม่ได้ตั้งใจที่ทาให้รู้สึกไม่ดี เพียงแต่ต้องการให้เข้าใจว่าชีวิตมันไม่เคย Perfect แต่มันขึ้นอยู่กับเราที่ต้องหาหนทางที่จะดิ้นรน ทาให้มันเกิดประโยชน์ และความสุขให้กับตัวเองและคนรอบข้าง ผมบอกแล้วว่างานที่ทาอยู่คงเป็นชั่วคราว…แต่นี่ไม่สาคัญเท่ากับโอกาสที่องค์กรนี้ได้มอบ ให้ ซึ่งสิ่งนี้สาคัญและมีคุณค่ากว่า ถึงแม้นจะต้องรอก็ตาม เปรียบเทียบกับที่เดิม เขาไม่เคยให้ โอกาสหรือเข้าใจคุณค่ายู้ได้ดีแบบนี้ ทั้งๆที่อยู่มาหลายปี เนื่องจากความไม่ถึงแบบที่รู้อยู่แล้ว แต่ ที่นี่ไม่ใช่ ที่พูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าต้องการเชียร์เนื่องจากอยากไปเรื่องอนาคตยังไม่รู้เลย เพียงแต่ ต้องการจะบอกให้เรียนรู้ที่จะหัดอดทน ตั้งใจฉกฉวยโอกาสที่เขาให้เรียนรู้ไปเรื่อยๆ มันไม่มีอะไรที่ เป็นภาพชัดเจนสาหรับอนาคตหรอก แต่ที่สาคัญเรารู้ว่าผู้นาที่นี่เขาเห็นคุณค่าเรา เพียงแต่รอ เท่านั้น ผมว่าอันนี้สาคัญมาก ไม่มีที่ไหนหรอกที่เขาไม่ต้องการคนแบบเรา เพียงแต่ไม่ใช่ทุกที่ที่จะ เป็นแบบที่เขาเห็นคุณค่าเราได้ชัดเจน เพียงแต่ต้องรอ เราเป็นอนาคตของที่นี่ได้ และเขาเห็นแล้ว ทั้งๆที่ยังไม่ได้ทาอะไรมาก สิ่งนี้มีคุณค่ามาก หลายๆคนอยู่ที่นี่มาหลายปี ก็ไม่มีโอกาสที่จะทาให้ ผู้บริหารเห็น เราทาได้แล้ว เพียงแต่รอเท่านั้น อย่าให้ความไม่สมบูรณ์ของชีวิต หรือสถานการณ์ มาทาให้เราต้องไม่มีความสุข มองในคุณค่าของโอกาสที่ได้ แม้นจะไม่ Perfect แต่ก็ทาให้เราได้ทา และเราก็จะทามากกว่าที่ทุกคนหวัง อ่านเรื่องชีวิตผมแล้ว หลายครั้งผมก็ไม่รู้ว่ารอดมาได้อย่างไร หลายครั้งก็เบื่อและท้อกับ สิ่งรอบตัว โตมาแบบต้องคิดตัดสินใจด้วยตัวเองตลอด แต่พอถึงจุดหนึ่งก็มีคนคอยให้โอกาส เสมอ ถึงจะไม่ Perfect แต่ผมก็ใช้โอกาสที่เขาให้ทาให้ดีที่สุด ทาให้มากกว่าที่เขาต้องการ ครั้งแล้วครั้งเล่า ผมใช้ชีวิตแบบนี้ ตั้งใจไม่ตั้งใจไม่รู้ แต่ก็ไม่เคยยอมแพ้ อย่าพึ่งยอมแพ้กับที่นี่ และ ที่สาคัญที่สุดอย่าพึ่งยอมแพ้กับตัวเอง ยอมแพ้ที่จะไม่เห็นคุณค่า ของสิ่งต่างๆรอบตัวทั้ง ๆ ที่มัน ไม่ Perfect เรามีความสามารถมีความฉลาดมากมายกว่าหลายๆคน อย่าให้สิ่งอื่นมาบดบัง คุณค่าของสิ่งนี้ที่เรามี หวังว่าคงเข้าใจ…

Spain Jingkaojai


“อย่าไปจริงจังกับชีวิตมากนัก จะยิ่งเครียด

การสื่อสารเป็นเรื่องที่สาคัญมาก

มากขึ้น และให้ปรับตัวเข้าหาสภาพความเป็น จริง ให้ออกกาลังกาย มองโลกในแง่ดี รู้จัก สร้ า งความหวั ง และลดความคาดหวั ง ที่มาก ๆ ลงเสีย”

ผมต้องการให้ทีม Proactive มากในเรื่อง การหาแนวทางในการช่วยทุกฝ่ายทุกคน ช่วง นี้งานภายนอกเริ่ม เข้ามามาก ซึ่งก็ยิ่ งทาให้ การจั ดที มต้ องให้ พร้ อมและให้ ทัน กับ ปัญ หา ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ที่ผมต้องการไม่ใช่แค่ความ ต่อเนื่อง แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องทันเหตุการณ์ ด้วย เรื่องปานบุรี ผมไปทราบตอนเขานั่งกิน ข้าวคุยกัน พอถามไปมากๆ ก็เริ่มรู้ว่ามันมี ป ร ะ เ ด็ น อี ก ม า ก ที่ เ ร า ไ ม่ รู้ ง า น Communication จะเป็นตัวกลางที่เชื่อมทุกคน ผมไม่รู้ว่าเราพร้อมมากเพียงใด

มนุษย์เราก็เป็นเช่นนี้เอง ถ้ารู้ความ จริงและยอมรับธรรมชาติของมนุษย์ได้ดังบท กวีข้างบนนี้ จะไม่ทุกข์มากนักหรอกครับ ไม่ ต้ อ งรอให้ ตกตอนแก่ แ ล้ ว จึ ง ค่ อ ยรู้ เ ค้ า ว่ า ทุ ก สิ่ ง ล้ ว น ไ ม่ แ น่ น อ น ห ร อ ก

อยากให้ใช้ชีวิตแบบที่ไว้ใจกัน ผิดบ้างถูกบ้างก็ช่วยๆกัน ไม่มีใครตั้งใจที่อยากจะผิดหรอก แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจที่จะให้โอกาส ที่เกิดจากการเชื่อใจ…. ผมเคยใช้ชีวิตที่ไม่คิดจะไว้ใจใครมานาน นาน จนสามารถบอกได้ว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะใช้ ชีวิตแบบนี้ อยากให้ลองดู !!

ผมต้องการได้อะไรที่ Practical ตอบสนอง ความต้องการ หรือการแข่งขันและที่สาคัญ ช่วยการทางานให้ทีมฝ่ายขายของเราทางาน ได้คล่องขึ้น เรามีของดีทตี่ ้องดัดแปลงและ ทาให้เกิดประโยชน์ ไม่งั้นเราไม่ทาดีกว่า ผม ขอเน้นว่าทาให้มันใช้ได้จริงๆ ไม่ใช่เป็นแค่ Concept ที่ดี Make it simple and practical. Listen to the user.

Spain Jingkaojai


ชีวิตผมส่วนใหญ่แล้วเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งสาเร็จหรือ ล้มเหลว แต่ส่วนสาคัญคือได้จากการเรียนรู้จากเรื่อง ของคนอื่นทั้งจากการสังเกตและการอ่าน เรื่องที่ส่ง มาให้คือ ชีวิต Next and Last Phrase ของตัวเอง อยากให้อ่านให้เข้าใจ...การทางานกับ Hedge or Private Equity Fund จะทาให้สามารถทาอะไรได้อีก เยอะ ฝันที่จะ  พั ฒ นาระบบการศึ ก ษาและครู โ ดยใช้ ก าร บริหารและการ Train จาก GO (General Outsource)  การทางานพัฒนาชีวิตในส่วนของเกษตรกร  การสร้างโอกาสในส่วนของ SME (Equity Funding) ทั้งหมดที่จะทาได้มาจากการเรียนรู้จาก GE เพียงแต่ นาไป Apply ใช้ให้เกิดประโยชน์

Next and Last Phrase

การสื่ อ สารที่ ไ ด้ ผ มต้ อ งดู ด้ ว ยว่ า การ รับทราบเป็น อย่ างไร ไม่ใ ช่แ ค่ส่งอย่า งเดียว ต่ า งจั ง หวั ด เป็ น ความท้ า ทายของเราทุ ก ค น เราต้องแก้ปัญหาแบบนี้ Hub by Hub ยังมีอีก หลาย Hub ที่ต้องแก้ไข เราต้องวางแผนเรื่องนี้ แบบมี Deadline มีคนรับผิดชอบชัดเจน สัปดาห์ นี้เขาไปใต้กัน น่าจะหาโอกาสให้ถ่ายรูปมาให้ดูว่าแต่ ละที่เป็นอย่างไรและหาทางแก้ไข อย่าแก้แบบเหมา รวม ผมขอบคุณสาหรับความพยายามและความ อดทนในการท างาน ผมอยากให้ เ ป็ น แบบนี้ ทุ ก Hub และขอให้ทีมทางานแบบ Proactive คืออย่า ให้เขาขอมา ออกไปหาเขา ไปช่ วยพวกเขาโดยไม่ ต้องขอ มันได้ใจ ได้ความชื่นชมมากกว่า เชื่อผม ทาให้ครบทุก Hub การทางานต้องทาเป็นทีม ต้องนั่งคุยกัน บอกให้เขาทราบ การที่เขียน Mail แบบนี้ แล้วอ้างถึง คนในที ม เขา เขาควรรั บ ทราบ เพื่ อ ไปบริ ห ารต่ อ เราต้องใจกว้างและทางานเป็นทีมกับทุกทีม เรื่องแบบ นี้อาจทาให้คนรู้สึกไม่ดี การที่เรามีประเด็น แล้วไปทา แบบที่ให้เข้าได้แค่คนเดียวมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูก เราต้ องเรี ย นรู้ เ ร็ วกว่ า นี้ ว่า การเป็ น ผู้ น าที ม เราใช้ อคติ หรืออารมณ์ส่วนตัวแก้ปัญหาไม่ได้ ผมหวังว่า มั น จะไม่ เ ป็ น อย่ า งนั้ น เพี ย งแต่ ผ มเห็ น การเขี ย น Email แบบนี้มันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง ให้ทีมเขารับทราบ การที่บั ตรหายแล้ วไม่แจ้ งไม่ใ ช่สิ่ง ที่ถู กต้ อง แต่ ที่แ ย่ กว่าก็คือการแก้ปัญหาแบบเหมาเข่ง มันไม่ได้แก้อะไร คุยกันได้ หาวิธีแก้กันได้ และทาให้ทุกคนทางานได้ง่าย เหมื อ นกั บ ที่ ผ มบอกเมื่ อ วานกั บ ที ม เรามี แ ค่ ไ ว้ ใ จ หรือไม่ไว้ใจ ไม่มีทางสายกลางในเรื่องนี้ ผิดถูกว่ากัน ตามเหตุผล ไม่มี AYAL หรือ AYCL ผมไม่ต้องการ ให้เกิดความแตกแยก หวังว่าเราคงเข้าใจ…

Spain Jingkaojai


เท่าที่คุยกันในวันนี้เรื่อง Employee program ทาให้ผมเป็นห่วงการทางานของเรามาก เราไม่ใช่เด็กแล้ว และสามารถเป็ น ผู้ น าที ม ได้ ใ นอนาคตซึ่ ง พู ด แบบนี้ ก็ ห ม า ย ค ว า ม ว่ า เ ร า จ ะ ต้ อ ง รั บ ผิ ด ช อ บ ทั้ ง Responsibility & Accountability มากกว่านี้ ตัวอย่าง ที่การทา Employee program แล้วไม่ได้ benefit แตกต่างไปจาก retail ทั่วไป เป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งเราต้อง บอกให้ทุกคนทราบ ไม่เช่นนั้นผมงานที่ออกมามันก็จะเป็น เราที่ต้องรับผิดชอบ ประเด็นนี้ยังไงก็ทาให้ Employee program มันไม่มีทางได้ผล ผมเองพอเดาผลได้ก่อน launch ด้วยซ้าไปถ้าเป็นแบบนี้ มันควรแตกต่างจาก Retail ทั่วไป บทเรียนที่ทามา เราต้องเอามาสอนตัวเอง เพราะเมื่อคนมองเราแล้วเขาจะได้เห็นการพัฒนา ผมห่วง ในเรื่อง Accountability ของเรา เนื่องจากถ้าเราทาไม่ได้ เราก็ต้องเริ่มที่จะต้องรับผิดชอบ เราทุกคนต้องถูกวัดผล ผมหวังว่ า คงเข้ าใจ และรี บปรั บการทางานและทัศ นคติ ของเรา ปรับเองดีกว่าที่จะต้องให้คนอื่นเขามาปรับเรา เชื่อผม…. ผมขอแนะนาว่าการใช้ Email โต้ตอบกันแบบนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรโดยเฉพาะกับตัวคุณเอง ถึงแม้เรื่องที่ บอกจะเป็นความจริง แต่ปัญหา หรือประเด็นมันอยู่ที่ วิธีการก็ทาให้คนมองเราในฐานะผู้นาว่านอกจากเหตุผลแล้ว มันต้องใช้ความอดทน ความมีสติ หรือวิธีการที่จะ Win เราเป็นผู้ใหญ่กว่าและเราก็ต้องการให้คนอื่นช่วย ซึ่งเป็นของธรรมดาที่อาจมีการเข้าใจผิดกันได้ แต่ผมคาดหวังมากจากผู้ใหญ่ว่าต้องหาทางแก้ไขปัญหา และแสดง ความเป็นผู้นาในการสอน ในการแก้ปัญหา ผมเป็นห่วง ผมเคยเป็นแบบนี้ และก็ยังเสียใจในหลายครั้งจนถึงวันนี้ ว่าไม่น่าทาตัวแบบนั้น มันไม่มีใครดับไฟ ได้ด้วยไฟ มันต้องใช้น้า สาหรับผม ผมไม่สนว่าใครจะเป็นไฟ จะผิดจะถูก อย่างไร ผมจะขอเป็นน้า ท้ายสุดพอไฟดับแล้ว ทุกคนก็เย็นสบาย สาหรับผมคาว่าศักดิ์ ศรี มันไม่มีความหมาย อะไร ความสงบสุขมันสาคัญกว่า เรื่องทั้งหมดไม่ใช่เรื่องใหญ่ หรือเรื่องที่ต้องเอาชนะกัน ต้องปรับความเข้าใจกัน ผมได้บอกให้ทีม LSS ช่วยเขียน Process ให้ชัดเจนกับทุกฝ่ายจะได้ทางานได้ง่าย ท้ายสุดแล้วเราต้องพึ่งและช่วย ซึ่ ง กั น และกั น อย่ า ให้ เ รื่ อ งแบบนี้ ไ ปตอกย้ าความรู้ สึ ก ที่ ไ ม่ ดี ยั ง งี้ จ ะท างานให้ มี ค วามสุ ข ได้ อ ย่ า งไร เราเป็นผู้ใหญ่ ต้องระมัดระวังมากกว่าเด็ก…

Spain Jingkaojai


เรื่ องแบบนี้ ท าไมไม่ แ บ่ ง ปั น ให้ ท างต่ า งจั ง หวั ด ทราบ ด้วย…. ผมได้อนุมัติให้คน ๆ หนึ่งลาออกไปแล้ว…. ผมคิดว่าเราเองและตัวผมเองมีส่วนในเรื่องนี้ เราไม่ ได้ ช่ วยคนที่ เ ขาต้ องการความช่ วยเหลื อด้ ว ย ความจริงใจอย่างเต็มที่ บางทีเราเองต้องใส่ใจคนรอบ ข้างมากกว่านี้ ผมเกลียดและเบื่อการเมือง ไม่อยาก ให้เป็นแบบนี้ ทุกคนมีเหตุผลหมด มี เหตุผลจนลื ม ความเสียสละหรือความเมตตาที่ต้องมีต่อกัน บางที ผมอาจขอมากเกินไปจากหลายคนแถวนี้ เราคงต้อง คุยในเรื่องนี้ทีหลัง แต่ผมรู้สึกไม่ดีที่ต้องให้เขาไป ผม คิ ด ว่ า เราคงต้ อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงในส่ ว นของ Admin. ตอนนี้ผมขอให้เตรียมทีมที่จะทางานแทนไป ก่อน ผมยังต้องการดูแลในส่วนนี้เองก่อน คงต้องมี การปรับใหญ่กัน ซึ่งผมตั้งใจว่าจะทาให้เสร็จภายใน เดือนนี้

ผมหวั ง พึ่ ง เราทั้ ง สี่ ค นที่ จ ะท าให้ ไ ม่ มี ค าว่ า ต่ า งจั ง หวั ด หรื อ กรุ ง เทพ ทุ ก ศู น ย์ มี ค่ า เท่ า กั น ข่ า วสารประเด็ น ต่ า ง ๆ ต้ องแบ่ ง ปั น กั น ถ้ าเราไม่ เริ่มทา ก็ต้องขอให้ทางเขาช่วย ประเด็นต่าง ๆ ที่คุยกันผมว่ามันก็เหมือนกับเกิดกับหลายที่ ถ้าเรา สื่อได้แล้ว คนอื่น ๆ โดยเฉพาะพวกที่อยู่ไกลก็จะได้ผล บุญไปด้วย ผมต้องการให้เริ่มจากพวกเราสี่คนก่อน ถ้าเราไม่สร้างกระบวนการนี้ ไม่สร้างความรู้สึกนี้ มันก็จะไม่มีวันที่เราจะทาให้ Centralization ได้ผล เอาแต่อานาจมาไว้ส่วนกลาง แต่ปัญหาหรือประเด็น ต่าง ๆ กับปล่อยให้ทางต่างจังหวัดดิ้นรนกันเอง แบบไม่มีทางออก ผมให้ความสาคัญกับงานของเรา ทั้งสี่มาก ความเป็นอยู่ที่ดีของคนส่วนใหญ่ของ AYCL อยู่ในกามือของทั้งสี่คน ทาให้เขาศรัทธา เชื่อมั่นว่าเราเป็นที่พึ่งได้ของเขาทุกเรื่อง แต่ก่อนอื่น เราต้องเริ่มแบ่งปันในเรื่องการสื่อสารให้ทั่วถึงกันก่อน ผมจะไม่ ย อมให้ มี ก ารแบ่ ง กั น ออกเป็ น แบบกรุ งเทพ หรื อต่า งจัง หวั ด เหมื อนที่เ ราคุ้ น เคยเด็ด ขาด ทาอย่างนั้น ไม่รู้จะทา Centralization ทาไม ช่วยผมด้วยครับ ผมทาคนเดียวไม่ได้ !!

Spain Jingkaojai


มดเป็นตัวอย่างที่ดีของคาว่า “Dream” หน้าที่หลักของผมก็คือการให้หรือสร้างโอกาสให้ทุ คนที่มี ค วามสามารถ ความตั้ งใจในการทางาน ให้ ไ ด้ มี โ อกาสที่ จ ะเป็ น ผู้ น า หลายคนไม่ มี โ อกาส แต่ ผ มจะท าให้ ที่ นี่ เ ป็ น ที่ ที่ มี โ อกาสส าหรั บ ทุ ก คน ไม่ว่าจะตาแหน่งไหนก็ตาม แต่คาถามที่ผมต้องการ ให้ เ ราตอบให้ ไ ด้ ก็ คื อ เรามองเห็ น โอกาสหรื อ คุณค่าชองมันมากน้อยเพียงใด

ประเพณีหรือความเคยชินหลายอย่างเป็น สิ่ ง ที่ ดี และง่ า ยเพราะคุ้ น เคยแล้ ว แต่ ก ารที่ เ รา สามารถ “Dream” ทาให้มันดีขึ้น มันไม่ง่าย แต่ถ้า ทาได้แล้ว ผลที่ตามมามันมีค่ามหาศาล เสียดายที่ หลายคน ไม่ทา แม้แต่จะ “Dream” ผมหวังว่าจะไม่ มีใครถามว่าที่ AYCL จะมีหรือให้โอกาสคนหรือ เปล่า เรามีให้เสมอ ที่ควรถามก็คือ เราทุกคนควร จะท าอย่ า งไรกั บ โอกาสนั้ น ดี และท าได้ ดี เ พี ย งใด หรื อ เราแสวงหาโอกาสที่ ค นอื่ น ยั ง ไม่ เ ห็ น ได้ ม าก น้ อ ยเพี ย งใด ถ้ า ไม่ เ ข้ า ใจที่ ผ มพยายามบอก ให้มองดู มด และ “Dream Project”.

“ผมชอบท้าทาย Conventional Wisdom!!” Spain Jingkaojai


ไม่ใช่อยู่ได้ด้วยการเอาตัวรอด เพราะการเอาตั วรอด ไม่ใช่วิถีทางที่ถูกต้องกับทุกอย่าง แต่ด้วยการรักษา และเคารพมารยาทในการอยู่ร่วมสังคมการทางาน กับเพื่อนร่วมงานไม่แบ่งชั้นวรรณะ

ข้อคิดดีๆ กับคาว่า “พอ” ของนิรุตติ์ ศิริจรรยา กับคาว่า“พอ” จุดเริ่มต้นของความสุขผม คิด ว่ า อยู่ ที่ การค้ น หาตั ว เองให้ พ บไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ย บางคนใกล้ตายยังไม่รู้ว่าตัวเองต้ องการอะไร เพราะ ติดอยู่กับความหลง หรือติดอยู่กับกระแส อะไรก็ ตาม ผมก็เช่นกันเคยถูกชักจูงจากสังคม จากเพื่อน ให้ไปทางานหลาย ๆ อย่าง แต่ไม่ว่าทางานอะไรก็ ตาม ต้ อ งท าด้ ว ยความ ชอบ จึ ง จะประสบ ความสาเร็ จ และต้ อ งรั บผิ ด ชอบต่ องานให้ ดี ที่สุด เท่าที่จะทาได้ ขณะเดียวกันไม่มีงานไหนราบรื่น ไม่มี หรอกที่ ตั ว เราจะไม่ เ ครี ย ดหรื อ ไม่ มี ค วามทุ ก ข์ หรือไม่หงุดหงิด อยู่ที่ว่าแก้ไขให้ดีขึ้นได้ไหมถึงจะไม่ได้ ทั้งหมด แต่อย่าเลวลงก็เท่านั้นเอง นั่นคือการดารง ชีวิตอยู่จนเมื่อผมเข้าสู่วงการภาพยนตร์ ได้ไปถ่าย หนั งตามสถานที่ ต่าง ๆ จึ งค้น พบว่ าจริ ง ๆ แล้วตัวเองชอบทา งานอิสระและไม่จาเจ ไม่มีเวลา ทางานตายตัว และไม่เครียด ทุกคนในกองถ่ายเป็น เพื่อนกันหมด ตั้งแต่นั้นผมก็ติดอยู่กับงานแสดงมา ตลอด ซึ่งไม่ว่าจะทางานอะไรก็ตามเราต้องทาตัวให้ อยู่ได้นานที่สุด ท่าที่จะนานได้

ทุกคนมีความสาคัญในการทางานเหมือนๆ กัน เพียงแต่รับผิดชอบหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเท่า นั้นเอง รวมทั้งการจัดระเบียบวินัยให้กับชีวิต ไม่ใช่ รับผิดชอบในการทางานดี แต่ไม่ดูแลตัวเอง ในเมื่อ พ่อแม่ 9 คนที่ทางานหนักต้องพักผ่อนบ้าง ไม่ใช่ ทางานจนสลบคาโต๊ะ คาเก้าอี้ หรือรอ ให้ป่วยก่อน แล้วค่อยไปหาหมอ ขณะที่รถป้ายแดงกลับหมั่นเช็ด ถู จ นสี ถลอก ท าไมจึ ง ห่ ว งรถมากกว่ า ตั ว เอง เหมือนกับ ชีวิตได้มาฟรีก็เลยไม่ดูแลขอให้คิดสักนิด ว่าชีวิตคนยืนยาวกว่าของใช้เยอะ ณ วันนี้ผมมาถึงจุดที่ตัวเองเพียงพอแล้ว ได้ ท างานที่ ช อบและได้ มี ชี วิ ต อยู่ ใ นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ตัวเองรัก เสร็จงานกลับบ้านสวนที่จันทบุรีอยู่กับ ความเรียบง่ายของธรรมชาติอยู่กับการปลดปล่อย ไม่บังคับตัวเองว่าจะต้องกินอาหารเมื่อไร นอนหรือ ตื่นเมื่อไร ผมกินอาหารวันละมื้อมา 8 ปี จะกิน ก็ต่อเมื่อหิว และกินแค่พออิ่ม ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ การพักผ่อนที่ดีที่สุดคือ นอนหลับ และจะตื่นเมื่อ ร่ า งกายต้ อ งการ ไม่ ได้ บั ง คั บ ว่ า ต้ องตื่ น เพื่ ออะไร เพราะอะไรก็ไม่หนีเราไปไหน ต้นไม้ยังรอ บ้านก็ยั ง รอเราอยู่ ผมใช้ ชี วิ ต อย่ า งนี้ ม าสามสิ บ ปี ไ ม่ เ คยรู้ จั ก ความเหงา พอคนงานกลั บ ไปหมด บ้ า นจะเงี ย บ ไม่ มี ค นอยู่ ใ นสายตา ผมปิ ด ไฟ มองเห็ น ดาวเต็ ม ท้ อ งฟ้ า น อน ฟั ง เสี ย ง จั ก จั่ น แ ค่ นี้ ส าหรั บ ผมก็พอแล้ว นิรุตติ์ ศิริจรรยา

Spain Jingkaojai


เพิ่งอ่านหนังสือเรื่อง ปู่เย็น จบบนเครื่องตอนกาลัง ไปมะนิลา เพื่อนที่ Nation พูดว่า "กูได้ยินเรื่องปู่ เย็นทีไร กูนึกถึงชีวิตมึงทุกที" ไม่ แ น่ ใ จว่ า มั น หมายถึ ง อะไรกั น แน่ ไม่ แ น่ แ ก่ ม า อา จ ต้ อง ไ ป พา ย เ รื อ ห า ป ล า ค น เ ดี ย ว อยากเขี ย นบอกบางตอนที่ ไ ด้ จ ากหนั ง สื อ เล่ ม นี้ แต่ความจริงของโลก เรามักปิดหัวใจและไม่เปิด ดวงตาส าหรั บ ที่ จ ะมองเห็ น คุ ณ ค่ า ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ เปลือกกายอันฉาบฉวยของผู้คนด้วยกันโดยเฉพาะ คนที่อยู่ใกล้และไร้วัตถุภายนอกใน ชีวิตเราพบเห็น และรู้จักผู้คนมากมาย แต่จะมีสักกี่คนที่เราค้นพบ คุณค่าและความหมายของชีวิต ที่เราสามารถ เอาเยี่ ย งคุ ณ ค่ า นั้ น ได้ โ ดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งเอาอย่ า ง วิถีชีวิต เราไม่ควรใช้ชีวิตแบบที่ถูกชีวิตต้อนให้จน ตรอก เราเบียดเบียนตัวเองได้ แต่ไม่ควรเบียดเบียน คนอื่น ความขาดตกบกพร่องของชีวิตนั้นเป็นเรื่อง ธรรมดา หากการไม่ดิ้นรนต่อสู้ชีวิตต่างหากที่ควร นับเป็นสิ่งอันน่าอับอาย ใครเขาจะว่าการค้าขายคือ การแข่งขัน ที่จริงไม่ใช่ การค้าขายคือการแบ่งปัน ต่างหาก แบ่งปันน้าใจให้คนด้วยกัน เรื่องใดที่ดู เหมือนจะนามาเรื่องความเดือดเนื้อร้อนใจ ลองได้ ผ่ า นการคั ด กรองย่อ ยสลาย จากความเย็น ของ ปู่เย็น เมฆฝนที่ครึ้มดาก็แทบไม่ลงเหลือเค้าเงาความ ขุ่นมัวให้เห็นอีก คนเราอาจพ่ายแพ้ต่อโรคภัย แต่ไม่ ควรจะพ่ายแพ้ต่อหัวใจ ปู่สะสมหลักไมล์ชีวิตที่วิ่งอยู่ บนถนนของการต่อสู้มานมนาน มันคนมากพอที่จะ ทาให้คนแก่คนหนึ่งไม่พลัดหลงไปกับมายาภาพคราบ ความฉาบฉวยใดๆอีก เพราะไม่เพียง " มองออก" แต่ยัง "มองเห็น" ว่าอะไรคือความสุขและความสงบ ที่แท้จริง ชีวิตของปู่ตกตะกอนจนนิ่งสนิท....

นานแล้ว มนุษย์ย่อมเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามแต่ การกระทาและสิ่งแวดล้อมอยู่ทุกขณะ แต่จริงอยู่เอง มิใช่หรื อว่า ถึ งที่สุด มนุษย์ ก็ย่อมมิ อาจเปลี่ยนไป ในความเป็นมนุษย์ ตราบเท่าที่สายน้ายังคงไหลขึ้น และลง... ดุจเดิมแม้นต่างที่มา แต่ความตายก็ให้ศักดิ์ และสิ ท ธิ์ แ ก่ ม นุ ษ ย์ ทุ ก ผู้ เ ที ย มกั น สั จ จะธรรมชี วิ ต คนเราก็ ไ ม่ ต่ า งอะไรจากสะพานข้ า มแม่ น้ านี่ แ หละ จะช้าหรือเร็ว สุดท้ายเราต่างก็ต้องลงจากสะพาน ด้วยกันทุกคน ผมไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นแบบไหน บอกไม่ได้ จริงๆ รู้แต่ว่าอยากใช้ชีวิตให้คนรอบข้าง"มองออก" และ "มองเห็น" คุณค่าของตัวผมเอง จากความ ตั้งใจจริง ว่าคุณค่าที่ทานี้ ทาให้คนอื่นจริงๆ ไม่ได้ เพื่อตัวเอง

ไม่รู้ผิดหรือถูก รู้แต่ว่าเป็นทางเลือกที่ได้เลือก เองนานแล้ว…..

Spain Jingkaojai

The Article  

The Article

The Article  

The Article

Advertisement