Page 1


05;96+<*;065

05+,?

:^PUNZ[PSSTPNO[ILHUL^UHTLPUN\P[HYZI\[PZ[OLN\P[HYTHU\MHJ[\YLY^P[OHULZ[HISPZOLKOPZ[VY`HUKX\HSP[`OLYP[HNL +LZWP[LVMP[ZZOVY[OPZ[VY`:^PUNOHZHSYLHK`LZ[HISPZOLKHMPULYLW\[H[PVUHTVUNZ[WSH`LYZV]LY[OL^VYSK :^PUNOHZNHPULKTHU`LUKVYZLLZPU[OLT\ZPJMPLSKHUKJVU[PU\HSS`L_WHUKZHUKPTWYV]LZP[ZWYVK\J[SPULZ IYPUNPUNTVYLZLSLJ[PVU[OHUL]LYMVY`V\ :V\[O2VYLHOHZILLUYLJVNUPaLKHZVULVM[OLSHYNLZ[6,4N\P[HYWYV]PKLYZPU[OL^VYSKZPUJL Z 5VUL[OLSLZZ[OL 4HKLPU2VYLH SHILSZ[PSSPU]VRLZ]PZPVUZVMSV^JVZ[HS[LYUH[P]LZ[VOPNOLUKTHU\MHJ[\YLYZ ([:^PUNV\YTPZZPVUPZ[VIYLHR[OPZWYLQ\KPJLHUKZOV^[OL^VYSK[OH[^LHYLWYVMLZZPVUHSZ^OVHYLHISL[VWYVK\JL [Y\LWYVMLZZPVUHSNYHKLPUZ[Y\TLU[ZMVYWYVMLZZPVUHSZ -YVT[OLJOVPJLVMYH^TH[LYPHSZ[V[OLMPUHSZL[\W:^PUNPZQ\Z[HIV\[X\HSP[`UL]LYHSSV^PUNJVTWYVTPZL ;OLW\ISPJOHZYLZWVUKLK[V[OPZHUKVUS`HM[LY`LHYZMVYYPZL\W:^PUNILJHTL[OL5VZLSSPUNLSLJ[YPJN\P[HYIYHUKPU2VYLH ;LJOUVSVN`PZUV[IHZLKVUNVVKTH[LYPHSZHUKZRPSSM\SKL_[LYP[`VUS`I\[PUJS\KLZ[OLH[[P[\KLOV^`V\MPUPZO`V\Y^VYRZ[OH[JV\U[ 0U:^PUN^LKV[OPUNZ\U[PS[OL`HYLQ\Z[YPNO[0[ZHUHYK\V\ZWYVJLZZVMJYLH[PUN KLZ[YV`PUNHUKYLI\PSKPUNYLWLH[LKS`\U[PSP[ILJVTLZQ\Z[[OLWLYMLJ[N\P[HY^P[OUV[OPUNSLM[[VHKKVY[V[HRLH^H` :^PUNOHZILLU^LSSRUV^UMVYP[ZH[[LU[PVU[VL]LY`KL[HPSPU:^PUN»Z*\Z[VT:OVWN\P[HYZ -YVT*\Z[VT:OVWN\P[HYZ[VYL[HPSN\P[HYZL]LY`WYVK\J[^P[O[OL¸:^PUN¹SVNVOHZ[VILX\HSPMPLKI`ZHTLYPNPKZ[HUKHYK 6\YZPUJLYLH[[LU[PVU[VX\HSP[`HUKKL[HPSJVZ[Z\ZTVYLMVYTHU\MHJ[\YPUN:^PUNN\P[HYZ[OHUV[OLYTHU\MHJ[\YLYZ TH`JVUZPKLYHZHKLX\H[L )\[^LKVUV[[HRLZOVY[J\[ZPUN\P[HYZILJH\ZL^LOH]LMV\UK[OH[[OLJHYLM\SLK\JH[LKWSH`LYJHUOLHY[OVZLZOVY[J\[Z ;OPZTH`L_WSHPUOV^^LJV\SKILJVTL IYHUKPUVUS``LHYZHM[LYLZ[HISPZOTLU[HUKOH]LZ[H`LK[OLYLZVMHY

05;96+<*;065 -(*;69@

:>05. :THZO

 

,3,*;90*.<0;(9: :>05.ZLYPLZ 9ZLYPLZ 790:4ZLYPLZ 7ZLYPLZ :ZLYPLZ 4.ZLYPLZ *3(::0*ZLYPLZ ,AZLYPLZ :0.5(;<9,ZLYPLZ )(+:205ZLYPLZ ;ZLYPLZ

     

)(::.<0;(9:

>LILNHUV\YI\ZPULZZHZ:>05.*\Z[VT:OVWI\PSKPUNJ\Z[VTN\P[HYZMVY[VWJSHZZT\ZPJPHUZPUJS\KPUN);6 1LMM>H[ZVU5PNO[9HUNLY ;OLU^LL_WHUKLKV\YI\ZPULZZ[VYL[HPSN\P[HYZ[OH[`V\JHUJOLJRPUV\YJ\YYLU[WYVK\J[SPUL-PUHSS`MVYSV^JVZ[N\P[HYMPLSK ^LKL]LSVWLKHUL^IYHUK:THZO 7LVWSLSLHYUOV^[VWSH`[OLN\P[HYMYVTVULVMTHU`RPUKZVMPUZWPYH[PVU/V^L]LY^OLYL`V\Z[HY[^P[O^OH[VM[LUKLJPKLZ ^OLYL`V\LUK\W^P[O^OH[ >LILSPL]LN\P[HYTHU\MHJ[\YLYZOH]LHK\[`[VWYV]PKLYLSPHISLN\P[HYZMVYILNPUULYZ.\P[HYZMVYILNPUULYZHYLHZPTWVY[HU[HZ OPNOLUKN\P[HYZMVYWYVMLZZPVUHSN\P[HYPZ[Z ;OPZPZ^O`^LKL]LSVWLK[OL:THZO

.ZLYPLZ 71ZLYPLZ ;<5,-<3ZLYPLZ :)ZLYPLZ 4616ZLYPLZ 1(AAZLYPLZ

2L`[V:\JJLZZVM:>05.

+ZLYPLZZLYPLZ :4ZLYPLZ

 

;OL^VYSK^PKLYLW\[H[PVUVM:^PUNPZUV[Q\Z[[OLYLZ\S[VMV\YN\P[HYZ»KLZPNUHUKWLYMVYTHUJLVUS` ;OLM\UKHTLU[HSRL`[VZ\JJLZZVM:>05.PZ¸6\[Z[HUKPUN7LVWSL¹ ,]LY`Z[HMMH[:^PUNOHZHIHJRNYV\UKHZHWYVMLZZPVUHST\ZPJPHU 4VYLV]LY^L^LYLHSSJHYLLY]L[LYHUZ^P[OKLJHKLZVML_WLYPLUJLPUN\P[HYLUNPULLYPUN ;OPZL_WSHPUZ^O`^LHYLHSZVJHSSLK¸:^PUN.\P[HY;LJOUVSVN`¹ -YVT[OLYPNPKJOVPJLVMYH^TH[LYPHSZHUKZVWOPZ[PJH[LKJYHM[ZTHUZOPW[VMPUHSZL[\WL]LY`WYVK\J[PVUZ[HNLPZJVUK\J[LK HUKTHZ[LYLKI`:>05.LYZN\P[HYPZ[ZMVYN\P[HYPZ[ZPU[OL^VYSK

-PUHSS`^V\SK`V\SPRL[VRUV^[OLILZ[WHY[VMHSS& >LYLQ\Z[NL[[PUNZ[HY[LK

   

(*6<:;0*.<0;(9:

:4(:/ *6369*/(9; :6-;HUK/(9+:/,33 70*2<7:

  


The Korea  Factory

:PUJLP[ZLZ[HISPZOTLU[PU:^PUN2VYLHMHJ[VY`OHZWSH`LK[OLTHQVYYVSLPUI\PSKPUN\WP[ZMHTLHZX\HSP[`N\P[HYI\PSKLY 4HKLI`L_WLYPLUJLKJYHM[ZTLU\ZPUNWYLTP\TSL]LSYH^TH[LYPHSZHUKOHYK^HYLVUS`:^PUN»Z2VYLHMHJ[VY`OHZNHPULKP[ZMHTLPUJS\KPUNP[ZJ\Z[VTZOVW ^OPJOOHZTHKLTHU`ZPNUH[\YLTVKLSZMVYHY[PZ[ZPUJS\KPUN)SHPY;OVYU[VUHUK1LMM>H[ZVUHUKL[J >P[OP[ZL_WLYPLUJLKJYHM[ZTLUYLUV^UI`[OLPYLSHIVYH[LJYHM[ZTHUZOPW:^PUN»ZYL[HPSN\P[HYZMYVTP[Z2VYLHMHJ[VY`OH]LILLUYLNHYKLKHZWYLTP\TX\HSP[`N\P[HYZHZ^LSSHUKWYLMLYYLKI` IV[OPU[LYUH[PVUHSKPZ[YPI\[VYZHUKKVTLZ[PJKLHSLYZ :^PUN»Z2VYLHMHJ[VY`^PSSOH]LWSH`LKHUPTWVY[HU[YVSLHZP[OHZKVULHZMHYHZP[SHZ[Z

The Indonesia  Factory ;OL0UKVULZPHMHJ[VY`^HZLZ[HISPZOLKPU°°HUKPZSVJH[LKPU:\YHIH`H0UKVULZPH>P[OP[ZHZZPK\V\Z0UKVULZPHUZ[HMMZHUK2VYLHU[LJOUPJHSZRPSSZ [OL0UKVULZPHMHJ[VY`OHZPUJYLHZLKP[ZJHWHJP[`VMZ[HISLOPNOX\HSP[`N\P[HYZHUKOHZL_[LUZPVUHOLHKPUHNHPU 0U0UKVULZPHMHJ[VY`:^PUNN\P[HYZHYLTHU\MHJ[\YLKMYVTZ\WLYPVYTH[LYPHSZ\ZPUN[OLSH[LZ[Z[`SL[LJOUVSVN`:[HISLHUKPUJVTWHYHISLX\HSP[`PZ[OH[JOHYHJ[LYPaLZL]LY`N\P[HY^LTHRL ;VLUZ\YL[OPZX\HSP[`[OLYH^TH[LYPHSHUKOHYK^HYL^L\ZLHYL[OLILZ[NYHKLH]HPSHISLPU[OLTHYRL[(M[LYOPNOZ[HUKHYKTHU\MHJ[\YLWYVJLZZ L]LY`N\P[HYZ[PSSOHZ[VNV[OYV\NOZ[YPJ[WVZ[WYVK\J[PVUX\HSP[`JOLJR6US`HM[LYWHZZPUN[OPZZ[HNLLHJON\P[HYJHUILTV]LK[V^HYLOV\ZLHUKYLHK`MVYZOPWWPUN >P[OZ[YLUN[OLULKX\HSP[`Z[HUKHYK:^PUNOHZ[YPLK[VTHU\MHJ[\YLILZ[N\P[HYZ[OH[L]LY`VUL^V\SKSV]LHSS[OL[PTL 7SH`:^PUNHUKMLLS[OLKPMMLYLUJL


6:,1*'(/8;( Å&#x201A;&DQDGLDQKDUGPDSOHQHFN Å&#x201A;SLHFH$PHULFDQDOGHUERG\ Å&#x201A;,QGLDQURVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;6SHU]HOâ&#x201C;&#x2021;7ULP/RNWXQHUV Å&#x201A;:LONLQVRQâ&#x201C;&#x2021;9*EULGJH Å&#x201A;'XQFDQâ&#x201C;&#x2021;66/QHFN PLGGOHSX Å&#x201A;'XQFDQâ&#x201C;&#x2021;7%EULGJHSX Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU/3% /DNH3ODFLG%OXH

05' 0HWDOOLF5HG

6:,1*67$1'$5' Å&#x201A;&DQDGLDQKDUGPDSOHQHFN Å&#x201A;SLHFH$PHULFDQDOGHUERG\ Å&#x201A;,QGLDQURVHZRRGRUPDSOHILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;*RWRKâ&#x201C;&#x2021;6*WXQHUV Å&#x201A;*RWRKâ&#x201C;&#x2021;WUHPROREULGJH Å&#x201A;'XQFDQâ&#x201C;&#x2021;66/QHFN PLGGOHSX Å&#x201A;'XQFDQâ&#x201C;&#x2021;7%EULGJHSX Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU76 WRQH6XQEXUVW

%. %ODFN&RORU

6:,1*67$1'$5'$6+ Å&#x201A;&DQDGLDQKDUGPDSOHQHFN Å&#x201A;SLHFHVZDPSDVKERG\ Å&#x201A;0DSOHILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;*RWRKâ&#x201C;&#x2021;6*WXQHUV Å&#x201A;*RWRKâ&#x201C;&#x2021;WUHPROREULGJH Å&#x201A;'XQFDQâ&#x201C;&#x2021;66/QHFN PLGGOHSX Å&#x201A;'XQFDQâ&#x201C;&#x2021;7%EULGJHSX Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU1$ 1DWXUDO

76 WRQH6XQEXUVW

6:,1*67$1'$5'3/86 Å&#x201A;&DQDGLDQKDUGPDSOHQHFN Å&#x201A;)ODPHGPDSOH7RS Å&#x201A;SLHFH$PHULFDQDOGHUERG\ Å&#x201A;,QGLDQURVHZRRGRUPDSOHILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;*RWRKâ&#x201C;&#x2021;6*WXQHUV Å&#x201A;*RWRKâ&#x201C;&#x2021;WUHPROREULGJH Å&#x201A;'XQFDQâ&#x201C;&#x2021;66/QHFN PLGGOHSX Å&#x201A;'XQFDQâ&#x201C;&#x2021;7%EULGJHSX Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU75' 7UDQVSDUHQW5HG

7%/ 7UDQVSDUHQW%OXH

7%. 7UDQVSDUHQW%OXH

6:,1*9,17$*( Å&#x201A;&DQDGLDQKDUGPDSOHQHFN Å&#x201A;SLHFH$PHULFDQDOGHUERG\ Å&#x201A;,QGLDQURVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;6PDOOIUHWVL]H Å&#x201A;*RWRKâ&#x201C;&#x2021;6'WXQHUV Å&#x201A;*RWRKâ&#x201C;&#x2021;*(76EULGJH Å&#x201A;0RROORQâ&#x201C;&#x2021;96SLFNXSVHW Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU76 WRQH6XQEXUVW

9:+ 9LQWDJH:KLWH:>05..<0;(9:*63;+6MMPJPHS^LIZP[L!^^^Z^PUNN\P[HYZJVT*VU[HJ[PUMVYTH[PVU!Z^PUNN\P[HYZ'Z^PUNN\P[HYZJVT(J[\HSJVSVYTH`KPMMLYZSPNO[S`MYVT[OLJVSVYZOV^UPUPTHNLZ:WLJPMPJH[PVUZTH`JOHUNL^P[OV\[WYPVYUV[PJL


53/86 Å&#x201A;&DQDGLDQKDUGPDSOHQHFN Å&#x201A;)ODPHGPDSOHWRS Å&#x201A;$OGHUERG\ Å&#x201A;,QGLDQURVHZRRGRUPDSOHILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;*URYHUâ&#x201C;&#x2021;WXQHUV Å&#x201A;:LONLQVRQâ&#x201C;&#x2021;96,,.EULGJH Å&#x201A;6:,1*%OXHV%UHDNHU6WGPLGGOHSX Å&#x201A;6:,1*+HDUW%UHDNHUQHFN EULGJHSX Å&#x201A;WRJJOHVZLWFKHV VLQJOHKXPEXFNHU

Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU7%/ 7UDQVSDUHQW%OXH

75' 7UDQVSDUHQW5HG

7%. 7UDQVSDUHQW%ODFN 

5 Å&#x201A;+DUGPDSOHQHFN Å&#x201A;$OGHUERG\ Å&#x201A;5RVHZRRGRUPDSOHILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;6DWLQFKURPHKDUGZDUHV Å&#x201A;*URYHUâ&#x201C;&#x2021;WXQHUV Å&#x201A;:LONLQVRQâ&#x201C;&#x2021;96,,.EULGJH Å&#x201A;6:,1*%OXHV%UHDNHU6WGPLGGOHSX Å&#x201A;6:,1*+HDUW%UHDNHUQHFN EULGJHSX Å&#x201A;WRJJOHVZLWFKHV VLQJOHKXPEXFNHU

Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU:+ :KLWH

76 WRQH6XQEXUVW

5

5

Å&#x201A;+DUGPDSOHQHFN Å&#x201A;$OGHUERG\ Å&#x201A;5RVHZRRGRUPDSOHILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;6DWLQFKURPHKDUGZDUHV Å&#x201A;*URYHUâ&#x201C;&#x2021;WXQHUV Å&#x201A;:LONLQVRQâ&#x201C;&#x2021;96,,.EULGJH Å&#x201A;6:,1*%OXHV%UHDNHU6WGSX Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU$:+ $UWLF:KLWH

76 WRQH6XQEXUVW

%. %ODFN

'%/ 'DSKQH%OXH

Å&#x201A;+DUGPDSOHQHFN Å&#x201A;$OGHUERG\ Å&#x201A;5RVHZRRGRUPDSOHILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;6DWLQFKURPHKDUGZDUHV Å&#x201A;*URYHUâ&#x201C;&#x2021;WXQHUV Å&#x201A;:LONLQVRQâ&#x201C;&#x2021;96,,.EULGJH Å&#x201A;6:,1*%OXHV%UHDNHU6WGPLGGOHSX Å&#x201A;6:,1*+HDUW%UHNHUQHFN EULGJHSX Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU76 WRQH6XQEXUVW

%. %ODFN

$:+ $UWLF:KLWH

2* 2UDQJH

'%/ 'DSKQH%OXH

59 Å&#x201A;&DQDGLDQKDUGPDSOHQHFN Å&#x201A;$PHULFDQDOGHUERG\ Å&#x201A;,QGLDQURVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;6:,1*.OXVRQWXQHUV Å&#x201A;6:,1*9LQWDJHWUHPROREULGJH Å&#x201A;6:,1*%OXHV%UHDNHU,,SX Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU9:+ 9LQWDJH:KLWH

%. %ODFN 76 WRQH6XQEXUVW

5'(/8;(

Å&#x201A;&DQDGLDQIODPHGKDUGPDSOHQHFN Å&#x201A;4XLOWHGPDSOHWRS Å&#x201A;SLHFHDOGHUERG\ Å&#x201A;,QGLDQURVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;*URYHUâ&#x201C;&#x2021;WXQHUV Å&#x201A;6:,1*VWDQGDUGWUHPROREULGJH Å&#x201A;6:,1*+HDUW%UHDNHUQHFNDQG EULGJHSX Å&#x201A;6:,1*%OXHV%UHDNHU6WG PLGGOHSX Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU75' 7UDQVSDUHQW5HGEXUVW 76 WRQH6XQEXUVW

53/86 Å&#x201A;&DQDGLDQ+DUGPDSOHQHFN Å&#x201A;$OGHUERG\ Å&#x201A;)ODPHGPDSOHWRS Å&#x201A;5RVHZRRGRUPDSOHILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;6DWLQFKURPHKDUGZDUHV Å&#x201A;*URYHUâ&#x201C;&#x2021;WXQHUV Å&#x201A;:LONLQVRQâ&#x201C;&#x2021;96,,.EULGJH Å&#x201A;6:,1*%OXHV%UHDNHU6WG PLGGOHSX Å&#x201A;6:,1*+HDUW%UHNHUQHFN EULGJHSX Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU7%/ 7UDQVSDUHQW%OXH

75' 7UDQVSDUHQW5HG

7%. 7UDQVSDUHQW%ODFN

(J[\HSJVSVYTH`KPMMLYZSPNO[S`MYVT[OLJVSVYZOV^UPUPTHNLZ:WLJPMPJH[PVUZTH`JOHUNL^P[OV\[WYPVYUV[PJL*VU[HJ[PUMVYTH[PVU!Z^PUNN\P[HYZ'Z^PUNN\P[HYZJVT6MMPJPHS^LIZP[L!^^^Z^PUNN\P[HYZJVT:>05..<0;(9:*63;+
E-­Z-­LOK

Designed  to  work  on  guitars  of  all  styles   â&#x20AC;&#x153;E-­Z-­Lokâ&#x20AC;?  are  the  ultimate  in  the  quest  for

1 perfect  tuning  stability.

Control-­X

Thread  the  string  through  either  top  or  

2 bottom  hole,  pull  the  string  tight  and   3 4

make  a  wrap  around  the  post  then  thread   the  remaining  string  through  the  second   hole  pull  tight  again  and  you  now  have   a  locking  tuning  key.  The  string  is  now   firmly  attached  with  less  than  half  a  turn   around  the  tuner  post  when  tuned  to  pitch.

5

35,60 Ĺ&#x201A;&DQDGLDQKDUGPDSOHQHFN Ĺ&#x201A;$PHULFDQDOGHUERG\ Ĺ&#x201A;,QGLDQURVHZRRGRUPDSOHILQJHUERDUG Ĺ&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Ĺ&#x201A;/RFNLQJWXQHUV Ĺ&#x201A;6:,1*SLH]RWUHPROREULGJH Ĺ&#x201A;6:,1*+HDUW%UHDNHUEULGJHSX Ĺ&#x201A;6:,1*%OXHV%UHDNHU6WGQHFN PLGGOHSX Ĺ&#x201A;6:,1*3LH]R'73UHDPS Ĺ&#x201A;6FDOHPP Ĺ&#x201A;&RORU:+ :KLWH

05' 0HWDOLF5HG

76 WRQH6XQEXUVW35,60 Ĺ&#x201A;&DQDGLDQKDUGPDSOHQHFN Ĺ&#x201A;%DVVZRRGERG\ Ĺ&#x201A;,QGLDQURVHZRRGILQJHUERDUG Ĺ&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Ĺ&#x201A;:LONLQVRQâ&#x201C;&#x2021;(=/RNWXQHUV Ĺ&#x201A;6:,1*SLH]RWUHPROREULGJH Ĺ&#x201A;6:,1*6+$OQLFREULGJHSX Ĺ&#x201A;6:,1*66$OQLFRQHFN PLGGOHSX Ĺ&#x201A;6:,1*3LH]R'73UHDPS Ĺ&#x201A;6FDOHPP Ĺ&#x201A;&RORU76 WRQH6XQEXUVW

%. %ODFN

:+ :KLWH

With  the  Ctrl-­X,  you  can  mix  an  active   piezo  electric  guitar  bridge  with  your  magnetic   pickups  without  active  circuitry  ruining  the  sound of  your  magnetics.  The  Ctrl-­X  combined  with  the   X-­Bridge  will  allow  you  to  upgrade  your  Strat  to   the  performance  of  state-­of-­the-­art  hybrid  guitars.

Acoustic/Electric  blender Piezo  mono/stereo  switch 3-­way  toggle  switch (Electric  only/Acoustic  only/both)

35,606( Ĺ&#x201A;&DQDGLDQKDUGPDSOHQHFN Ĺ&#x201A;)ODPHGKDUGPDSOHWRS Ĺ&#x201A;SLHFH$PHULFDQDOGHUERG\ Ĺ&#x201A;,QGLDQURVHZRRGILQJHUERDUG Ĺ&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Ĺ&#x201A;6SHU]HOâ&#x201C;&#x2021;7ULP/RNWXQHUV Ĺ&#x201A;/5%DJJVâ&#x201C;&#x2021;;EULGJHDQG&RQWURO; Ĺ&#x201A;$FRXVWLFHOHFWULFEOHQGHU Ĺ&#x201A;3LH]RVWHUHRPRQRSXVKVZLWFK Ĺ&#x201A;'XQFDQâ&#x201C;&#x2021;7%EULGJHSX Ĺ&#x201A;'XQFDQâ&#x201C;&#x2021;66/QHFN PLGGOHSX Ĺ&#x201A;6FDOHPP Ĺ&#x201A;&RORU7%. 7UDQVSDUHQW%ODFN

7%/ 7UDQVSDUHQW%OXH

:>05..<0;(9:*63;+6MMPJPHS^LIZP[L!^^^Z^PUNN\P[HYZJVT*VU[HJ[PUMVYTH[PVU!Z^PUNN\P[HYZ'Z^PUNN\P[HYZJVT(J[\HSJVSVYTH`KPMMLYZSPNO[S`MYVT[OLJVSVYZOV^UPUPTHNLZ:WLJPMPJH[PVUZTH`JOHUNL^P[OV\[WYPVYUV[PJL

35,60 Ĺ&#x201A;&DQDGLDQKDUGPDSOHQHFN Ĺ&#x201A;SLHFH$PHULFDQDOGHUERG\ Ĺ&#x201A;,QGLDQURVHZRRGILQJHUERDUG Ĺ&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Ĺ&#x201A;6SHU]HOâ&#x201C;&#x2021;7ULP/RNWXQHUV Ĺ&#x201A;/5%DJJVâ&#x201C;&#x2021;;EULGJHDQG&RQWURO; Ĺ&#x201A;$FRXVWLFHOHFWULFEOHQGHU Ĺ&#x201A;3LH]RVWHUHRPRQRSXVKVZLWFK Ĺ&#x201A;'XQFDQâ&#x201C;&#x2021;7%EULGJHSX Ĺ&#x201A;'XQFDQâ&#x201C;&#x2021;66/QHFN PLGGOHSX Ĺ&#x201A;6FDOHPP Ĺ&#x201A;&RORU$:+ $UFWLF:KLWH


P-­3 Å&#x201A;+DUGPDSOHQHFN Å&#x201A;$OGHUERG\ Å&#x201A;,QGLDQURVHZRRGRUPDSOH ILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;6:,1*GLHFDVWWXQHUV Å&#x201A;6:,1*6\QFKURQL]HGWUHPROREULGJH Å&#x201A;6:,1*6$PLGGOHSX Å&#x201A;6:,1*6+QHFN EULGJHSX Å&#x201A;WRJJOHVZLWFKHV VLQJOHKXPEXFNHU

Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU76 WRQH6XQEXUVW

:+ :KLWH

Â

33/86 Å&#x201A;&DQDGLDQKDUGPDSOHQHFN Å&#x201A;)ODPHGPDSOHWRS Å&#x201A;$OGHUERG\ Å&#x201A;,QGLDQURVHZRRGRUPDSOH ILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;6:,1*GLHFDVWWXQHUV Å&#x201A;6:,1*VWDQGDUGWUHPROREULGJH Å&#x201A;6:,1*6$PLGGOHSX Å&#x201A;6:,1*6+QHFN EULGJHSX Å&#x201A;WRJJOHVZLWFKHV VLQJOHKXPEXFNHU

Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU7%/ 7UDQVSDUHQW%OXH

75' 7UDQVSDUHQW5HG

7%. 7UDQVSDUHQW%ODFN 

P-­2 Å&#x201A;+DUGPDSOHQHFN Å&#x201A;$OGHUERG\ Å&#x201A;,QGLDQURVHZRRGRUPDSOH ILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;6:,1*GLHFDVWWXQHUV Å&#x201A;6:,1*6\QFKURQL]HGWUHPROREULGJH Å&#x201A;6:,1*6$PLGGOHSX Å&#x201A;6:,1*6+QHFN EULGJHSX Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU$:+ $UFWLF:KLWH

%. %ODFN

76 WRQH6XQEXUVW

05' 0HWDOOLF5HG

P-­2  LH Å&#x201A;/HIW\PRGHORI3 Å&#x201A;$OOVSHFLILFDWLRQVDUHVDPHDV3

(J[\HSJVSVYTH`KPMMLYZSPNO[S`MYVT[OLJVSVYZOV^UPUPTHNLZ:WLJPMPJH[PVUZTH`JOHUNL^P[OV\[WYPVYUV[PJL*VU[HJ[PUMVYTH[PVU!Z^PUNN\P[HYZ'Z^PUNN\P[HYZJVT6MMPJPHS^LIZP[L!^^^Z^PUNN\P[HYZJVT:>05..<0;(9:*63;+
667$*( Å&#x201A;&DQDGLDQKDUGPDSOHQHFN Å&#x201A;)ODPHGPDSOHWRS Å&#x201A;,QGRQHVLDQPDKRJDQ\ERG\ Å&#x201A;5RVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;6:,1*GLHFDVWWXQHUV Å&#x201A;SRLQWV\QFKURQL]HGWUHPROREULGJH Å&#x201A;6:,1*6+%EULGJHSX Å&#x201A;6:,1*661QHFNSX Å&#x201A;6:,1*660PLGGOHSX Å&#x201A;WRJJOHVZLWFK VLQJOHKXPEXFNHU

Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU75' 7UDQVSDUHQW5HG

7%/ 7UDQVSDUHQW%OXH

7%. 7UDQVSDUHQW%ODFN

63/86 Å&#x201A;&DQDGLDQKDUGPDSOHQHFN Å&#x201A;%DVVZRRGERG\ Å&#x201A;0DSOHILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;/RFNLQJWXQHUV Å&#x201A;:LONLQVRQâ&#x201C;&#x2021;96,,.EULGJH Å&#x201A;6:,1*6$+EULGJHSX Å&#x201A;6:,1*6$QHFN PLGGOHSX Å&#x201A;WRJJOHVZLWFK VLQJOHKXPEXFNHU

Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU:+ :KLWH

%. %ODFN

05' 0HWDOLF5HG6 Å&#x201A;+DUGPDSOHQHFN Å&#x201A;,QGRQHVLDQPDKRJDQ\ERG\ Å&#x201A;0DSOHILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;6:,1*GLHFDVWWXQHUV Å&#x201A;SRLQWV\QFKURQL]HGWUHPROREULGJH Å&#x201A;6:,1*66SLFNXSVHW Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU76 WRQH6XQEXUVW

0*' 0HWDOLF*ROG

$:+ $UFWLF:KLWH

6 Å&#x201A;$OOVSHFLILFDWLRQVDUHVDPHDV6/+

6/+ Å&#x201A;+DUGPDSOHQHFN Å&#x201A;,QGRQHVLDQPDKRJDQ\ERG\ Å&#x201A;5RVHZRRGRUEXELQJDILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;6:,1*GLHFDVWWXQHUV Å&#x201A;SRLQWV\QFKURQL]HGWUHPROREULGJH Å&#x201A;6:,1*6+%EULGJHSX

Å&#x201A;6:,1*661QHFNSX Å&#x201A;6:,1*660PLGGOHSX Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU5' 5HG

%. %ODFN

$:+ $UFWLF:KLWH

63/86 Å&#x201A;&DQDGLDQKDUGPDSOHQHFN Å&#x201A;)ODPHGPDSOHWRS Å&#x201A;,QGRQHVLDQPDKRJDQ\ERG\ Å&#x201A;5RVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;6:,1*GLHFDVWWXQHUV Å&#x201A;SRLQWV\QFKURQL]HGWUHPROREULGJH Å&#x201A;6:,1*6+%EULGJHSX Å&#x201A;6:,1*661QHFNSX Å&#x201A;6:,1*660PLGGOHSX Å&#x201A;WRJJOHVZLWFK VLQJOHKXPEXFNHU

Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU75' 7UDQVSDUHQW5HG

7%/ 7UDQVSDUHQW%OXH

7%. 7UDQVSDUHQW%ODFN6 Å&#x201A;+DUGPDSOHQHFN Å&#x201A;,QGRQHVLDQPDKRJDQ\ERG\ Å&#x201A;0DSOHRUURVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;6:,1*GLHFDVWWXQHUV Å&#x201A;SRLQWV\QFKURQL]HGWUHPROREULGJH Å&#x201A;6:,1*6+%EULGJHSX

:>05..<0;(9:*63;+6MMPJPHS^LIZP[L!^^^Z^PUNN\P[HYZJVT*VU[HJ[PUMVYTH[PVU!Z^PUNN\P[HYZ'Z^PUNN\P[HYZJVT(J[\HSJVSVYTH`KPMMLYZSPNO[S`MYVT[OLJVSVYZOV^UPUPTHNLZ:WLJPMPJH[PVUZTH`JOHUNL^P[OV\[WYPVYUV[PJL

Å&#x201A;6:,1*6+1QHFNSX Å&#x201A;6:,1*660PLGGOHSX Å&#x201A;WRJJOHVZLWFKHV VLQJOHKXPEXFNHU

Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU76 WRQH6XQEXUVW

:+ :KLWH


0*+2752' Å&#x201A;&DQDGLDQKDUGPDSOHQHFN Å&#x201A;0DKRJDQ\ERG\ Å&#x201A;,QGLDQURVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;-XPERIUHWVL]H Å&#x201A;6:,1*GLHFDVWWXQHUV Å&#x201A;)OR\G5RVHâ&#x201C;&#x2021;RULJLQDOEULGJH Å&#x201A;6:,1*+HDUW%UHDNHUSLFNXSVHW Å&#x201A;%ODFNQLFNHOKDUGZDUHV Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU%. %ODFN

0* Å&#x201A;&DQDGLDQKDUGPDSOHQHFN Å&#x201A;)ODPHGPDSOHWRS Å&#x201A;0DKRJDQ\ERG\ Å&#x201A;,QGLDQURVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;-XPERIUHWVL]H Å&#x201A;/RFNLQJWXQHUV Å&#x201A;:LONLQVRQâ&#x201C;&#x2021;96,,.EULGJH Å&#x201A;6:,1*+HDUW%UHDNHUSLFNXSVHW Å&#x201A;%ODFNQLFNHOKDUGZDUHV Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU7%/ 7UDQVSDUHQW%OXH

75' 7UDQVSDUHQW5HG

7%. 7UDQVSDUHQW%ODFN

0*+2752' 0* Å&#x201A;&DQDGLDQKDUGPDSOHQHFN Å&#x201A;%DVVZRRGERG\ Å&#x201A;,QGLDQURVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;-XPERIUHWVL]H Å&#x201A;/RFNLQJWXQHUV Å&#x201A;+DUGWDLOEULGJH Å&#x201A;6:,1*'XDO0D[SLFNXSVHW Å&#x201A;%ODFNQLFNHOKDUGZDUHV Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU%. %ODFN

Å&#x201A;&DQDGLDQKDUGPDSOHQHFN Å&#x201A;0DKRJDQ\ERG\ Å&#x201A;,QGLDQURVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;-XPERIUHWVL]H Å&#x201A;/RFNLQJWXQHUV Å&#x201A;:LONLQVRQ96,,.EULGJH Å&#x201A;6:,1*+HDUW%UHDNHUSLFNXSVHW Å&#x201A;%ODFNQLFNHOKDUGZDUHV Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU%. %ODFN

0* Å&#x201A;&DQDGLDQKDUGPDSOHQHFN Å&#x201A;%DVVZRRGERG\ Å&#x201A;,QGLDQURVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;-XPERIUHWVL]H Å&#x201A;6:,1*GLHFDVWWXQHUV Å&#x201A;SRLQWV\QFKURQL]HGWUHPROREULGJH Å&#x201A;6:,1*7UL0D[+6+SLFNXSVHW Å&#x201A;%ODFNQLFNHOKDUGZDUHV Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU%. %ODFN :+ :KLWH DQG 05' 0HWDOOLF5HG

(J[\HSJVSVYTH`KPMMLYZSPNO[S`MYVT[OLJVSVYZOV^UPUPTHNLZ:WLJPMPJH[PVUZTH`JOHUNL^P[OV\[WYPVYUV[PJL*VU[HJ[PUMVYTH[PVU!Z^PUNN\P[HYZ'Z^PUNN\P[HYZJVT6MMPJPHS^LIZP[L!^^^Z^PUNN\P[HYZJVT:>05..<0;(9:*63;+


(=

&/$66,&;6( Å&#x201A;$OOVSHFLILFDWLRQVDUHVDPHDV&/$66,&; Å&#x201A;2ULJLQ,QGRQHVLD

&/$66,&; &/$66,&'& Å&#x201A;0DKRJDQ\QHFN Å&#x201A;0DKRJDQ\ERG\ Å&#x201A;5RVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPMXPERIUHWVL]H Å&#x201A;/RFNLQJWXQHUV Å&#x201A;:LONLQVRQâ&#x201C;&#x2021;:936% 7UHPROREULGJH Å&#x201A;6:,1*'XDO&ODVVLF6WG SLFNXSVHW Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU%. %ODFN

Å&#x201A;2ULJLQ.RUHD

&/$66,&'&6( Å&#x201A;$OOVSHFLILFDWLRQVDUHVDPHDV &/$66,&'& Å&#x201A;2ULJLQ,QGRQHVLD

Å&#x201A;.RULQDQHFN Å&#x201A;0DSOHWRS Å&#x201A;.RULQDERG\ Å&#x201A;5RVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPMXPERIUHWVL]H Å&#x201A;*URYHUâ&#x201C;&#x2021;WXQHUV

Å&#x201A;720EULGJH WDLOSLHFH Å&#x201A;6:,1*+HDUW%UHDNHUSLFNXSVHW Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU%. %ODFN

Å&#x201A;2ULJLQ.RUHD

Å&#x201A;+DUGPDSOHQHFN Å&#x201A;0DKRJDQ\ERG\ Å&#x201A;5RVHZRRGRUEXELQJDILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPMXPERIUHWVL]H Å&#x201A;6:,1*GLHFDVWWXQHUV Å&#x201A;SRLQWV\QFKURQL]HGUROOHUVDGGOH WUHPROREULGJH Å&#x201A;6:,1*6+%EULGJHSX Å&#x201A;6:,1*6+1QHFNSX Å&#x201A;6:,1*660PLGGOHSX Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU:+ :KLWH 0%/ 0HWDOLF%OXH

05' 0HWDOOLF5HG

0%. 0HWDOOLF%ODFN

.25,1$;6( Å&#x201A;$OOVSHFLILFDWLRQVDUHVDPHDV.25,1$; Å&#x201A;2ULJLQ,QGRQHVLD

.25,1$; Å&#x201A;.RULQDQHFN Å&#x201A;.RULQDERG\ Å&#x201A;5RVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;-XPERIUHWVL]H Å&#x201A;*URYHUâ&#x201C;&#x2021;ORFNLQJWXQHUV Å&#x201A;720EULGJH VWULQJWKUXERG\

Å&#x201A;$QWLTXHVLOYHUKDUGZDUHV Å&#x201A;6:,1*+HDUW%UHDNHUSLFNXSVHW Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU6%. 6DWLQ%ODFN

Å&#x201A;2ULJLQ.RUHD

& Å&#x201A;0DKRJDQ\QHFN Å&#x201A;0DSOHWRS Å&#x201A;0DKRJDQ\ERG\ Å&#x201A;5RVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPMXPERIUHWVL]H Å&#x201A;6:,1*GLHFDVWWXQHUV

Å&#x201A;720EULGJH WDLOSLHFH Å&#x201A;6:,1*'XDO&ODVVLF6WGSLFNXSVHW Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU96 9LQWDJH6XQEXUVW

&6 &KHUU\6XQEXVW

&/$66,&,, Å&#x201A;0DKRJDQ\QHFN Å&#x201A;PPKDUGPDSOHWRS Å&#x201A;0DKRJDQ\ERG\ Å&#x201A;5RVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPMXPERIUHWVL]HÅ&#x201A;*URYHUâ&#x201C;&#x2021;WXQHUV Å&#x201A;720EULGJH WDLOSLHFH Å&#x201A;6:,1*'XDO&ODVVLF6WGSLFNXSVHW Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU76 WRQH6XQEXUVW

$0 $PEHU DQG%. %ODFN

:>05..<0;(9:*63;+6MMPJPHS^LIZP[L!^^^Z^PUNN\P[HYZJVT*VU[HJ[PUMVYTH[PVU!Z^PUNN\P[HYZ'Z^PUNN\P[HYZJVT(J[\HSJVSVYTH`KPMMLYZSPNO[S`MYVT[OLJVSVYZOV^UPUPTHNLZ:WLJPMPJH[PVUZTH`JOHUNL^P[OV\[WYPVYUV[PJL

(= Å&#x201A;+DUGPDSOHQHFN Å&#x201A;%DVVZRRGERG\ Å&#x201A;5RVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPMXPERIUHWVL]H Å&#x201A;*URYHUâ&#x201C;&#x2021;WXQHUV Å&#x201A;6:,1*)5W\SHEULGJH Å&#x201A;6:,1*6+%EULGJHSX Å&#x201A;6:,1*6+1QHFNSX Å&#x201A;6:,1*660PLGGOHSX Å&#x201A;0LUURUSLFNJXDUG Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU%. %ODFN

:+ :KLWH

05' 0HWDOOLF5HG

0%. 0HWDOOLF%ODFN


Chang Gon Park

Tommy Kim

N\P[HYSPZ[

Jeff Watson

N\P[HYSPZ[

N\P[HYSPZ[

TOP

N\P[HYSPZ[

7200< *216( Å&#x201A;+DUGPDSOHQHFN Å&#x201A;)ODPHGPDSOHWRS Å&#x201A;$OGHUERG\ Å&#x201A;5RVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPMXPERIUHWVL]H Å&#x201A;*ROGKDUGZDUHV Å&#x201A;*URYHUâ&#x201C;&#x2021;WXQHUV Å&#x201A;6:,1*+HDUW%UHDNHUSLFNXSVHW Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU7( 7LJHU(\H

1% 1DWXUDO%XUVW

Å&#x201A;+DUGPDSOHQHFN Å&#x201A;4XLOWHGPDSOHWRS Å&#x201A;$OGHUERG\ Å&#x201A;5RVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPMXPERIUHWVL]H Å&#x201A;*URYHUâ&#x201C;&#x2021;WXQHUV Å&#x201A;6:,1*)5W\SHEULGJH Å&#x201A;6:,1*+HDUW%UHDNHUEULGJHSX Å&#x201A;6:,1*%OXHV%UHDNHU6WG QHFNDQGPLGGOHSX Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU76 4XLOWHGWRQH6XQEXUVW

$:+ $UFWLF:KLWH

%. %ODFN

-()):$7621 6,*1$785( Å&#x201A;0DKRJDQ\QHFN Å&#x201A;6SDOWHGPDSOHYHQHHUWRS Å&#x201A;0DKRJDQ\ERG\ Å&#x201A;,QGLDQURVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPMXPERIUHWVL]H Å&#x201A;*URYHUâ&#x201C;&#x2021;ORFNLQJWXQHUV Å&#x201A;720EULGJH VWULQJWKUXERG\ Å&#x201A;6:,1*+HDUW%UHDNHUSLFNXSVHW Å&#x201A;*ROGKDUGZDUHV Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU1$ 1DWXUDO

%. %ODFN

7236,*1$785( Å&#x201A;0DKRJDQ\QHFN Å&#x201A;0DKRJDQ\ERG\ Å&#x201A;,QGLDQURVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPMXPERIUHWVL]H Å&#x201A;/RFNLQJWXQHUV Å&#x201A;720EULGJH VWULQJWKUXERG\ Å&#x201A;6:,1*+HDUW%UHDNHUSLFNXSVHW Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU%. %ODFN

(J[\HSJVSVYTH`KPMMLYZSPNO[S`MYVT[OLJVSVYZOV^UPUPTHNLZ:WLJPMPJH[PVUZTH`JOHUNL^P[OV\[WYPVYUV[PJL*VU[HJ[PUMVYTH[PVU!Z^PUNN\P[HYZ'Z^PUNN\P[HYZJVT6MMPJPHS^LIZP[L!^^^Z^PUNN\P[HYZJVT:>05..<0;(9:*63;+
%63 Å&#x201A;+DUGPDSOHQHFN Å&#x201A;6SDOWHGPDSOHWRS Å&#x201A;$OGHUERG\ Å&#x201A;0DSOHILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;6:,1*GLHFDVWWXQHUV Å&#x201A;6:,1*V\QFKURQL]HGWUHPROREULGJH Å&#x201A;6:,1*6$SLFNXSVHW Å&#x201A;&OHDUSLFNJXDUG Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU1$ 1DWXUDO

%6= Å&#x201A;+DUGPDSOHQHFN Å&#x201A;6SDOWHGPDSOHWRS Å&#x201A;%DVVZRRGERG\ Å&#x201A;5RVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;6:,1*GLHFDVWWXQHUV Å&#x201A;:LONLQVRQâ&#x201C;&#x2021;:936%7UHPROREULGJH Å&#x201A;%ODFNKDUGZDUHV Å&#x201A;6:,1*6+QHFN EULGJHSX Å&#x201A;6:,1*66PLGGOHSX Å&#x201A;&OHDUSLFNJXDUG Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU1$ 1DWXUDO

%67 Å&#x201A;+DUGPDSOHQHFN Å&#x201A;6SDOWHGPDSOHWRS Å&#x201A;$OGHUERG\ Å&#x201A;5RVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;6:,1*GLHFDVWWXQHUV Å&#x201A;6:,1*³7´KDUGWDLOEULGJH Å&#x201A;*ROGKDUGZDUHV Å&#x201A;6:,1*³7´6WGSLFNXSVHW Å&#x201A;&OHDUSLFNJXDUG Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU1$ 1DWXUDO

7

%6% Å&#x201A;-D]]EDVVVW\OHZLWK VSDOWHGEXUOWRS Å&#x201A;0RUHGHWDLOLQDSDJH ³-$==6(5,(6´Å&#x201A;+DUGPDSOHQHFN Å&#x201A;$OGHUERG\ Å&#x201A;5RVHZRRGRUPDSOHILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;6:,1*GLHFDVWWXQHUV Å&#x201A;6:,1*³7´KDUGWDLOEULGJH Å&#x201A;6:,1*³7´6WGSLFNXSVHW Å&#x201A;:KLWHSHDUOSLFNJXDUG Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU&6 &HUU\6XQEXUVW

:+ :KLWH

%. %ODFN

:>05..<0;(9:*63;+6MMPJPHS^LIZP[L!^^^Z^PUNN\P[HYZJVT*VU[HJ[PUMVYTH[PVU!Z^PUNN\P[HYZ'Z^PUNN\P[HYZJVT(J[\HSJVSVYTH`KPMMLYZSPNO[S`MYVT[OLJVSVYZOV^UPUPTHNLZ:WLJPMPJH[PVUZTH`JOHUNL^P[OV\[WYPVYUV[PJL

7* Å&#x201A;+DUGPDSOHQHFN Å&#x201A;,QGRQHVLDQPDKRJDQ\ERG\ Å&#x201A;0DSOHILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;6:,1*GLHFDVWWXQHUV Å&#x201A;6:,1*³7´KDUGWDLOEULGJH Å&#x201A;6:,1*76SLFNXSVHW Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU%. %ODFN

%/ %ORQGH

76 WRQH6XQEXUVW


* Å&#x201A;$OGHUERG\ Å&#x201A;+DUGPDSOHQHFN Å&#x201A;0DSOHRUURVHZRRG ILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;IUHWV Å&#x201A;´PPVFDOH Å&#x201A;6:,1*9LQWDJHW\SHWXQHUV Å&#x201A;6:,1*-%DVVW\SHEULGJH Å&#x201A;6:,1*-D]]VSHFLDOSLFNXSVHW Å&#x201A;YROXPHWRQH Å&#x201A;&RORU25 2UDQJH

6* 6XUI*UHHQ

$:+ $UFWLF:KLWH

%. %ODFN

76 WRQH6XQEXUVW

*675,1*6 Å&#x201A;$OGHUERG\ Å&#x201A;+DUGPDSOHQHFN Å&#x201A;0DSOHRUURVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;IUHWV Å&#x201A;´PPVFDOH Å&#x201A;6:,1*9LQWDJHW\SHWXQHUV Å&#x201A;6:,1*-%DVVW\SHEULGJH Å&#x201A;6:,1*-D]]VSHFLDOSLFNXSVHW Å&#x201A;YROXPHWRQH Å&#x201A;&RORU25 2UDQJH

6* 6XUI*UHHQ

$:+ $UFWLF:KLWH

%. %ODFN

76 WRQH6XQEXUVW

*$&7,9(

*$6+ Å&#x201A;6ZDPSDVKERG\ Å&#x201A;+DUGPDSOHQHFN Å&#x201A;0DSOHILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;IUHWV Å&#x201A;´PPVFDOH Å&#x201A;6:,1*9LQWDJHW\SHWXQHUV Å&#x201A;6:,1*-%DVVW\SHEULGJH Å&#x201A;6:,1*-D]]VSHFLDOSLFNXSVHW Å&#x201A;:KLWHSHDUOSLFNJXDUG Å&#x201A;YROXPHWRQH Å&#x201A;&RORU1$ 1DWXUDO

76 WRQH6XQEXUVW

*$&7,9( Å&#x201A;VWULQJV Å&#x201A;$OOVSHFLILFDWLRQVDUHVDPHDV *$&9,9( Å&#x201A;&RORU:+ :KLWH

%. %ODFN

76 WRQH6XQEXUVW

Å&#x201A;$PHULFDQDOGHUERG\ Å&#x201A;&DQDGLDQKDUGPDSOHQHFN Å&#x201A;0DSOHRUURVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;IUHWV Å&#x201A;´PPVFDOH Å&#x201A;6:,1*9LQWDJHW\SHWXQHUV Å&#x201A;6:,1*-%DVVW\SHEULGJH Å&#x201A;6:,1**URRYH+HDUWSLFNXSVHW Å&#x201A;6:,1**+SUHDPSY Å&#x201A;&RQWUROV9ROXPHWRQHEOHQGHU WUHEOHEDVVPLGGOH DQGWRJJOH DFWLYHSDVVLYH

Å&#x201A;&RORU:+ :KLWH

%. %ODFN

76 WRQH6XQEXUVW

=VS\TL ;VUL )SLUKLY ;YLISL ;VNNSL 4PKKSL )HZZ

(J[\HSJVSVYTH`KPMMLYZSPNO[S`MYVT[OLJVSVYZOV^UPUPTHNLZ:WLJPMPJH[PVUZTH`JOHUNL^P[OV\[WYPVYUV[PJL*VU[HJ[PUMVYTH[PVU!Z^PUNN\P[HYZ'Z^PUNN\P[HYZJVT6MMPJPHS^LIZP[L!^^^Z^PUNN\P[HYZJVT:>05..<0;(9:*63;+
781()8/ Å&#x201A;$OGHUERG\ Å&#x201A;)ODPHGPDSOHWRS Å&#x201A;&DQDGLDQKDUGPDSOHQHFN Å&#x201A;,QGLDQURVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;IUHWV Å&#x201A;´PPVFDOH Å&#x201A;6:,1*9LQWDJHW\SHWXQHUV Å&#x201A;6:,1*7)SLFNXSVHW Å&#x201A;6:,1*7)DFWLYHSUHDPSFLUFXLW Å&#x201A;&RQWUROV9ROXPHEOHQGHU WUHEOHEDVVDQG WRJJOH KXPEXFNHUVLQJOH

Å&#x201A;&RORU&% &KHUU\%XUVW

+% +RQH\%XUVW

3- Toggle

Volume Blender

Treble

Bass

Å&#x201A;$OGHUERG\ Å&#x201A;+DUGPDSOHQHFN Å&#x201A;0DSOHILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;IUHWV Å&#x201A;´PPVFDOH Å&#x201A;6:,1*9LQWDJHW\SHWXQHUV Å&#x201A;6:,1*-%DVVW\SHEULGJH Å&#x201A;6:,1*-D]]6SHFLDOEULGJHSX Å&#x201A;6:,1*36WDQGDUGQHFNSX Å&#x201A;YROXPHWRQH Å&#x201A;&RORU76 WRQH6XQEXUVW

%. %ODFN

781()8/ Å&#x201A;$OGHUERG\ Å&#x201A;)ODPHGPDSOHWRSRUQRW Å&#x201A;&DQDGLDQKDUGPDSOHQHFN Å&#x201A;,QGLDQURVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;IUHWV Å&#x201A;´PPVFDOH Å&#x201A;6:,1*9LQWDJHW\SHWXQHUV Å&#x201A;6:,1*7)SLFNXSVHW Å&#x201A;6:,1*7)DFWLYHSUHDPSFLUFXLW Å&#x201A;&RQWUROV9ROXPHEOHQGHU WUHEOHEDVVDQG WRJJOH KXPEXFNHUVLQJOH

Å&#x201A;&RORU&% &KHUU\%XUVWZIODPHGWRS

+% +RQH\%XUVWZIODPHGWRS

76 WRQH6XQEXUVWZRIODPHGWRS

9:+ 9LQWDJH:KLWHZRIDOPHGWRS:>05..<0;(9:*63;+6MMPJPHS^LIZP[L!^^^Z^PUNN\P[HYZJVT*VU[HJ[PUMVYTH[PVU!Z^PUNN\P[HYZ'Z^PUNN\P[HYZJVT(J[\HSJVSVYTH`KPMMLYZSPNO[S`MYVT[OLJVSVYZOV^UPUPTHNLZ:WLJPMPJH[PVUZTH`JOHUNL^P[OV\[WYPVYUV[PJL

3-$6+ Å&#x201A;6ZDPSDVKERG\ Å&#x201A;+DUGPDSOHQHFN Å&#x201A;0DSOHILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;IUHWV Å&#x201A;´PPVFDOH Å&#x201A;6:,1*9LQWDJHW\SHWXQHUV Å&#x201A;6:,1*-%DVVW\SHEULGJH Å&#x201A;6:,1*-D]]6SHFLDOEULGJHSX Å&#x201A;6:,1*36WDQGDUGQHFNSX Å&#x201A;YROXPHWRQH Å&#x201A;&RORU1$ 1DWXUDO


6%

0. Å&#x201A;%DVVZRRGERG\ Å&#x201A;&DQDGLDQKDUGPDSOHQHFN Å&#x201A;5RVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPMXPERIUHWVL]H Å&#x201A;IUHWV Å&#x201A;´PPVFDOH Å&#x201A;6:,1*6WGGLHFDVWWXQHUV Å&#x201A;6:,1*-W\SHGLHFDVWEULGJH Å&#x201A;6:,1*0RMRDFWLYHSLFNXSVHW Å&#x201A;6:,1*0RMRDFWLYHSUHDPS Å&#x201A;&RQWUROV9ROXPHEOHQGHU WUHEOHEDVV DQGWRJJOH DFWLYHSDVVLYH

Å&#x201A;&RORU%. %ODFN

6%. 6DWLQ%ODFN

05' 0HWDOOLF5HG

:6 :DOQXW6WDLQHG

6% Å&#x201A;%DVVZRRGERG\ Å&#x201A;+DUGPDSOHQHFN Å&#x201A;5RVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;IUHWV Å&#x201A;´PPVFDOH Å&#x201A;6:,1*6WGGLHFDVWWXQHUV Å&#x201A;6:,1*-W\SHGLHFDVWEULGJH Å&#x201A;6:,1*3-SLFNXSVHW Å&#x201A;6:,1*6%DFWLYHSUHDPS Å&#x201A;&RQWUROV9ROXPHWRQH Å&#x201A;&RORU:6 :DOQXW6WDLQHG %. %ODFN 

Å&#x201A;%DVVZRRGERG\ Å&#x201A;+DUGPDSOHQHFN Å&#x201A;5RVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;IUHWV Å&#x201A;´PPVFDOH Å&#x201A;6:,1*6WGGLHFDVWWXQHUV Å&#x201A;6:,1*PRGHUQGLHFDVWEULGJH Å&#x201A;6:,1*6RDSEDUSLFNXSVHW Å&#x201A;6:,1*6%DFWLYHSUHDPS Å&#x201A;&RQWUROV9ROXPHWRQH Å&#x201A;&RORU%. %ODFN 0:5 0HWDOOLF:LQH5HG

:6 :DOQXW6WDLQHG

6%$&7,9( Å&#x201A;%DVVZRRGERG\ Å&#x201A;+DUGPDSOHQHFN Å&#x201A;5RVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;IUHWV Å&#x201A;´PPVFDOH Å&#x201A;6:,1*6WGGLHFDVWWXQHUV Å&#x201A;6:,1*PRGHUQGLHFDVWEULGJH Å&#x201A;6:,1*6RDSEDUSLFNXSVHW Å&#x201A;6:,1*6%DFWLYHSUHDPS Å&#x201A;&RQWUROV9ROXPHEODQGHU WUHEOHEDVVDQG WRJJOH DFWLYHSDVVLYH

Å&#x201A;&RORU:6 :DOQXW6WDLQHG

%. %ODFN :+ :KLWH

(J[\HSJVSVYTH`KPMMLYZSPNO[S`MYVT[OLJVSVYZOV^UPUPTHNLZ:WLJPMPJH[PVUZTH`JOHUNL^P[OV\[WYPVYUV[PJL*VU[HJ[PUMVYTH[PVU!Z^PUNN\P[HYZ'Z^PUNN\P[HYZJVT6MMPJPHS^LIZP[L!^^^Z^PUNN\P[HYZJVT:>05..<0;(9:*63;+
-$==¶ Å&#x201A;6ZDPSDVKERG\ Å&#x201A;&DQDGLDQKDUGPDSOHQHFN Å&#x201A;0DSOHRUURVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;IUHWV Å&#x201A;´PPVFDOH Å&#x201A;6:,1*9LQWDJHW\SHWXQHUV Å&#x201A;6:,1*-%DVVW\SHEULGJH Å&#x201A;6:,1*-D]]6SHFLDOSLFNXSVHW Å&#x201A;&RQWUROV9ROXPHWRQH Å&#x201A;&RORU1$ 1DWXUDO-$==678',2 Å&#x201A;$OGHUERG\ Å&#x201A;)ODPHGRUTXLOWHGPDSOHWRS Å&#x201A;&DQDGLDQKDUGPDSOHQHFN Å&#x201A;0DSOHILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;IUHWV Å&#x201A;´PPVFDOH Å&#x201A;6:,1*9LQWDJHW\SHWXQHUV Å&#x201A;6:,1*-%DVVW\SHEULGJH Å&#x201A;6:,1*6WXGLR&XVWRPSLFNXSVHW Å&#x201A;6:,1*6WXGLRSUHDPS Å&#x201A;&RQWUROV9ROXPHWRQHEOHQGHU WUHEOHEDVVPLGGOH WRJJOH DFWLYHSDVVLYH Å&#x201A;&RORU7%/ 7UDQVSDUHQW%OXHZIODPHGPDSOH

7%. 7UDQVSDUHQW%ODFNZIODPHGPDSOH

76 WRQH6XQEXUVWZTXLOWHGPDSOH

%6%

- Å&#x201A;$OGHUERG\ Å&#x201A;+DUGPDSOHQHFN Å&#x201A;5RVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXP-XPERIUHWVL]H Å&#x201A;IUHWV Å&#x201A;´PPVFDOH Å&#x201A;1LNHOKDUGZDUHV Å&#x201A;6:,1*9LQWDJHW\SHWXQHUV Å&#x201A;6:,1*-%DVVW\SHEULGJH Å&#x201A;6:,1*-D]]GHOX[HSLFNXSVHW Å&#x201A;&RQWUROVYROXPHWRQH Å&#x201A;&RORU/3% /DNH3ODFLG%OXH

$:+ $UFWLF:KLWH

76 WRQH6XQEXUVW

:>05..<0;(9:*63;+6MMPJPHS^LIZP[L!^^^Z^PUNN\P[HYZJVT*VU[HJ[PUMVYTH[PVU!Z^PUNN\P[HYZ'Z^PUNN\P[HYZJVT(J[\HSJVSVYTH`KPMMLYZSPNO[S`MYVT[OLJVSVYZOV^UPUPTHNLZ:WLJPMPJH[PVUZTH`JOHUNL^P[OV\[WYPVYUV[PJL

Å&#x201A;$OGHUERG\ Å&#x201A;6SDOWHGEXUOWRS Å&#x201A;+DUGPDSOHQHFN Å&#x201A;5RVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;IUHWV Å&#x201A;´PPVFDOH Å&#x201A;6:,1*9LQWDJHW\SHWXQHUV Å&#x201A;6:,1*-%DVVW\SHEULGJH Å&#x201A;6:,1*-D]]VSHFLDOSLFNXSVHW Å&#x201A;6:,1*-%$FWLYHSUHDPS Å&#x201A;&RQWUROV9ROXPHEOHQGHU WUHEOHEDVVDQG WRJJOH DFWLYHSDVVLYH Å&#x201A;&RORU1$ 1DWXUDO


'6 Å&#x201A;'UHDGQRXJKWERG\ Å&#x201A;6ROLGVSUXFHWRS Å&#x201A;0DKRJDQ\EDFNDQGVLGH Å&#x201A;0DKRJDQ\QHFN Å&#x201A;5RVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;6:,1*GLHFDVWWXQHUV Å&#x201A;5RVHZRRGEULGJH Å&#x201A;PP3367XVNQXW Å&#x201A;´PPVFDOH Å&#x201A;2SHQSRUHILQLVK Å&#x201A;&RORU1$ 1DWXUDO

'

' Å&#x201A;'UHDGQRXJKWERG\ Å&#x201A;6SUXFHWRS Å&#x201A;0DKRJDQ\EDFNDQGVLGH Å&#x201A;0DKRJDQ\QHFN Å&#x201A;5RVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;6:,1*GLHFDVWWXQHUV Å&#x201A;5RVHZRRGEULGJH Å&#x201A;PP3367XVNQXW Å&#x201A;´PPVFDOH Å&#x201A;2SHQSRUHILQLVK Å&#x201A;&RORU1$ 1DWXUDO

Å&#x201A;'UHDGQRXJKWERG\ Å&#x201A;6SUXFHWRS Å&#x201A;0DKRJDQ\EDFNDQGVLGH Å&#x201A;0DKRJDQ\QHFN Å&#x201A;5RVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;6:,1*GLHFDVWWXQHUV Å&#x201A;5RVHZRRGEULGJH Å&#x201A;PP3367XVNQXW Å&#x201A;´PPVFDOH Å&#x201A;2SHQSRUHILQLVK Å&#x201A;&RORU1$ 1DWXUDO

'% '7 Å&#x201A;3DUORUERG\ Å&#x201A;6SUXFHWRS Å&#x201A;0DKRJDQ\EDFNDQGVLGH Å&#x201A;0DKRJDQ\QHFN Å&#x201A;5RVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;6:,1*GLHFDVWWXQHUV Å&#x201A;5RVHZRRGEULGJH Å&#x201A;PP3367XVNQXW Å&#x201A;´PPVFDOH Å&#x201A;2SHQSRUHILQLVK Å&#x201A;&RORU1$ 1DWXUDO

Å&#x201A;0LQLFXWDZD\ERG\ Å&#x201A;6SUXFHWRS Å&#x201A;0DKRJDQ\EDFNDQGVLGH Å&#x201A;0DKRJDQ\QHFN Å&#x201A;5RVHZRRGILQJHUERDUG Å&#x201A;6:,1*GLHFDVWWXQHUV Å&#x201A;5RVHZRRGEULGJH Å&#x201A;PP3367XVNQXW Å&#x201A;´PPVFDOH Å&#x201A;2SHQSRUHILQLVK Å&#x201A;&RORU1$ 1DWXUDO

(J[\HSJVSVYTH`KPMMLYZSPNO[S`MYVT[OLJVSVYZOV^UPUPTHNLZ:WLJPMPJH[PVUZTH`JOHUNL^P[OV\[WYPVYUV[PJL*VU[HJ[PUMVYTH[PVU!Z^PUNN\P[HYZ'Z^PUNN\P[HYZJVT6MMPJPHS^LIZP[L!^^^Z^PUNN\P[HYZJVT:>05..<0;(9:*63;+
'&( ł'UHDGQRXJKWERG\ ł6SUXFHWRS ł0DKRJDQ\EDFNDQGVLGH ł0DKRJDQ\QHFN ł5RVHZRRGILQJHUERDUG ł6:,1*GLHFDVWWXQHUV ł5RVHZRRGEULGJH łPP3367XVNQXW ł´PPVFDOH ł$UWHF(71SUHDPS ZEXLOWLQWXQHU ł2SHQSRUHILQLVK ł&RORU1$ 1DWXUDO

'&(

'&(/+ ł'UHDGQRXJKWERG\ ł6SUXFHWRS ł0DKRJDQ\EDFNDQGVLGH ł0DKRJDQ\QHFN ł5RVHZRRGILQJHUERDUG ł6:,1*GLHFDVWWXQHUV ł5RVHZRRGEULGJH łPP3367XVNQXW ł´PPVFDOH ł$UWHF(71SUHDPS ZEXLOWLQWXQHU ł2SHQSRUHILQLVK ł&RORU1$ 1DWXUDO

ł'UHDGQRXJKWFXWDZD\ERG\ ł6ROLGVSUXFHWRS ł0DKRJDQ\EDFNDQGVLGH ł0DKRJDQ\QHFN ł5RVHZRRGILQJHUERDUG ł6:,1*GLHFDVWWXQHUV ł5RVHZRRGEULGJH łPP3367XVNQXW ł´PPVFDOH ł$UWHF(71SUHDPS ZEXLOWLQWXQHU ł2SHQSRUHILQLVK ł&RORU1$ 1DWXUDO

$57(&(71

3 band  EQ  with  FND  tuner ł9ROXPH łEDQG(4 łPPZLGWKVOLPVKDSH ł/RZEDWWHU\LQGLFDWRU/(' ł/('FKURPDWLFWXQHU

'617( ł*UDQGFRQFHUWERG\ ł6ROLGVSUXFHWRS ł0DKRJDQ\EDFNDQGVLGH ł0DKRJDQ\QHFN ł5RVHZRRGILQJHUERDUG ł6:,1*GLHFDVWWXQHUV ł5RVHZRRGEULGJH łPP3367XVNQXW ł´PPVFDOH ł$UWHF('*(/7SUHDPS ZEXLOWLQWXQHU ł*ORVVILQLVK ł&RORU1$ 1DWXUDO:>05..<0;(9:*63;+6MMPJPHS^LIZP[L!^^^Z^PUNN\P[HYZJVT*VU[HJ[PUMVYTH[PVU!Z^PUNN\P[HYZ'Z^PUNN\P[HYZJVT(J[\HSJVSVYTH`KPMMLYZSPNO[S`MYVT[OLJVSVYZOV^UPUPTHNLZ:WLJPMPJH[PVUZTH`JOHUNL^P[OV\[WYPVYUV[PJL

$57(&('*(/7

EDQG(4ZLWK/&'WXQHU ł9ROXPH łEDQG(4 ł3KDVHVZLWFK ł/RZEDWWHU\LQGLFDWRU/(' ł/&'FKURPDWLFWXQHU


* ł'UHDGQRXJKWERG\ ł6ROLGVSUXFHWRS ł0DKRJDQ\EDFNDQGVLGH ł0DKRJDQ\QHFN ł5RVHZRRGILQJHUERDUG ł6:,1*GLHFDVWWXQHUV ł5RVHZRRGEULGJH ł3367XVNQXWDQGVDGGOH ł7RUWRLVHSLFNJXDUG ł´PPVFDOH ł*ORVVILQLVK ł&RORU1$ 1DWXUDO

 ł'UHDGQRXJKWERG\ ł6ROLGVSUXFHWRS ł0DKRJDQ\EDFNDQGVLGH ł0DKRJDQ\QHFN ł5RVHZRRGILQJHUERDUG ł6:,1*GLHFDVWWXQHUV ł5RVHZRRGEULGJH ł3367XVNQXWDQGVDGGOH ł´PPVFDOH ł6DWLQILQLVK ł&RORU1$ 1DWXUDO

&( ł'UHDGQRXJKWFXWDZD\ERG\ ł6ROLGVSUXFHWRS ł0DKRJDQ\EDFNDQGVLGH ł0DKRJDQ\QHFN ł5RVHZRRGILQJHUERDUG ł6:,1*GLHFDVWWXQHUV ł5RVHZRRGEULGJH ł3367XVNQXWDQGVDGGOH ł7RUWRLVHSLFNJXDUG ł´PPVFDOH ł$UWHF('*(/7SUHDPS ZEXLOWLQWXQHU ł*ORVVILQLVK ł&RORU1$ 1DWXUDO

-&( ł-XPERERG\ ł6ROLGVSUXFHWRS ł0DKRJDQ\EDFNDQGVLGH ł0DKRJDQ\QHFN ł5RVHZRRGILQJHUERDUG ł6:,1*GLHFDVWWXQHUV ł5RVHZRRGEULGJH ł3367XVNQXWDQGVDGGOH ł´PPVFDOH ł$UWHF('*(/7SUHDPS ZEXLOWLQWXQHU ł*ORVVILQLVK ł&RORU1$ 1DWXUDO

ł-XPERERG\ ł6ROLGVSUXFHWRS ł0DKRJDQ\EDFNDQGVLGH ł0DKRJDQ\QHFN ł5RVHZRRGILQJHUERDUG ł6:,1*GLHFDVWWXQHUV ł5RVHZRRGEULGJH ł3367XVNQXWDQGVDGGOH ł7RUWRLVHSLFNJXDUG ł´PPVFDOH ł*ORVVILQLVK ł&RORU1$ 1DWXUDO

(J[\HSJVSVYTH`KPMMLYZSPNO[S`MYVT[OLJVSVYZOV^UPUPTHNLZ:WLJPMPJH[PVUZTH`JOHUNL^P[OV\[WYPVYUV[PJL*VU[HJ[PUMVYTH[PVU!Z^PUNN\P[HYZ'Z^PUNN\P[HYZJVT6MMPJPHS^LIZP[L!^^^Z^PUNN\P[HYZJVT:>05..<0;(9:*63;+
$57(&)7(71

607( ł'UHDGQRXJKWERG\ ł6SUXFHWRS ł0DKRJDQ\EDFNDQGVLGH ł0DKRJDQ\QHFN ł5RVHZRRGILQJHUERDUG ł5RVHZRRGEULGJH ł&KURPHGLHFDVWWXQHUV łPP3367XVNQXW ł7RUWRLVHSLFNJXDUG ł´PPVFDOH ł$UWHF)7(71SUHDPS ZEXLOWLQWXQHU ł*ORVVILQLVK ł&RORU1$ 1DWXUDO

* &( ł'UHDGQRXJKWFXWDZD\ERG\ ł6ROLGVSUXFHWRS ł5RVHZRRGEDFNDQGVLGH ł0DKRJDQ\QHFN ł5RVHZRRGILQJHUERDUG ł5RVHZRRGEULGJH ł6:,1*GLHFDVWWXQHUV łPP3367XVNQXW ł7RUWRLVHSLFNJXDUG ł:KLWHRYDOLQOD\ ł´PPVFDOH ł$UWHF('*(/7SUHDPS ZEXLOWLQWXQHU ł*ORVVILQLVK ł&RORU1$ 1DWXUDO

3 band  EQ  with  tuner ł9ROXPH.QRE łEDQG(4 ł/('FKURPDWLFWXQHU

ł'UHDGQRXJKWERG\ ł6ROLGVSUXFHWRS ł5RVHZRRGEDFNDQGVLGH ł0DKRJDQ\QHFN ł5RVHZRRGILQJHUERDUG ł5RVHZRRGEULGJH ł6:,1*GLHFDVWWXQHUV łPP3367XVNQXW ł7RUWRLVHSLFNJXDUG ł´PPVFDOH ł*ORVVILQLVK ł&RORU1$ 1DWXUDO

&( ł'UHDGQRXJKWFXWZD\ERG\ ł6ROLGVSUXFHWRS ł5RVHZRRGEDFNDQGVLGH ł0DKRJDQ\QHFN ł5RVHZRRGILQJHUERDUG ł5RVHZRRGEULGJH ł6:,1*GLHFDVWWXQHUV łPP3367XVNQXW ł7RUWRLVHSLFNJXDUG ł´PPVFDOH ł$UWHF('*(/7SUHDPS ZEXLOWLQWXQHU ł*ORVVILQLVK ł&RORU1$ 1DWXUDO

607( ł'UHDGQRXJKW FXWDZD\ERG\ ł6SUXFHWRS ł/LQGHQEDFNDQGVLGH ł0DKRJDQ\QHFN ł5RVHZRRGILQJHUERDUG ł5RVHZRRGEULGJH ł&KURPHGLHFDVWWXQHUV łPP3367XVNQXW ł7RUWRLVHSLFNJXDUG ł´PPVFDOH ł$UWHF)7(71SUHDPS ZEXLOWLQWXQHU ł6DWLQILQLVK ł&RORU1$ 1DWXUDO

6077( ł2UFKHVWUDERG\ ł6SUXFHWRS ł/LQGHQEDFNDQGVLGH ł0DKRJDQ\QHFN ł5RVHZRRGILQJHUERDUG ł5RVHZRRGEULGJH ł&KURPHGLHFDVWWXQHUV łPP3367XVNQXW ł7RUWRLVHSLFNJXDUG ł´PPVFDOH ł$UWHF)7(71SUHDPS ZEXLOWLQWXQHU ł*ORVVILQLVK ł&RORU1$ 1DWXUDO

6067( ł6OLPFXWDZD\ERG\ ł6SUXFHWRS ł0DKRJDQ\EDFNDQGVLGH ł0DKRJDQ\QHFN ł5RVHZRRGILQJHUERDUG ł5RVHZRRGEULGJH ł&KURPHGLHFDVWWXQHUV łPP3367XVNQXW ł7RUWRLVHSLFNJXDUG ł´PPVFDOH ł$UWHF)7(71SUHDPS ZEXLOWLQWXQHU ł*ORVVILQLVK ł&RORU1$ 1DWXUDO:>05..<0;(9:*63;+6MMPJPHS^LIZP[L!^^^Z^PUNN\P[HYZJVT*VU[HJ[PUMVYTH[PVU!Z^PUNN\P[HYZ'Z^PUNN\P[HYZJVT(J[\HSJVSVYTH`KPMMLYZSPNO[S`MYVT[OLJVSVYZOV^UPUPTHNLZ:WLJPMPJH[PVUZTH`JOHUNL^P[OV\[WYPVYUV[PJL


60

60

ł'UHDGQRXJKWERG\ ł6SUXFHWRS ł0DKRJDQ\EDFNDQGVLGH ł0DKRJDQ\QHFN ł5RVHZRRGILQJHUERDUG ł&KURPHGLHFDVWWXQHUV ł5RVHZRRGEULGJH ł3367XVNQXWDQGVDGGOH ł7RUWRLVHSLFNJXDUG ł´PPVFDOH ł2SHQSRUHILQLVK ł&RORU1$ 1DWXUDO

60 ł'UHDGQRXJKWERG\ ł6SUXFHWRS ł/LGHQEDFNDQGVLGH ł0DKRJDQ\QHFN ł5RVHZRRGILQJHUERDUG ł'LHFDVWWXQHUV ł5RVHZRRGEULGJH ł7RUWRLVHSLFNJXDUG ł´PPVFDOH ł6DWLQILQLVK ł&RORU1$ 1DWXUDO

ł'UHDGQRXJKWERG\ ł6SUXFHWRS ł0DKRJDQ\EDFNDQGVLGH ł0DKRJDQ\QHFN ł5RVHZRRGILQJHUERDUG ł&KURPHGLHFDVWWXQHUV ZEODFNSHJV ł5RVHZRRGEULGJH ł3367XVNQXWDQGVDGGOH ł7RUWRLVHSLFNJXDUG ł´PPVFDOH ł*ORVVILQLVK ł&RORU1$ 1DWXUDO

%. %ODFN

:+ :KLWH

3. 3LQN

60

607

ł'UHDGQRXJKWERG\ ł6SUXFHWRS ł0DKRJDQ\EDFNDQGVLGH ł0DKRJDQ\QHFN ł5RVHZRRGILQJHUERDUG ł&KURPHGLHFDVWWXQHUV ł5RVHZRRGEULGJH ł3367XVNQXWDQGVDGGOH ł7RUWRLVHSLFNJXDUG ł$EDORQELQGLQJ ł$EDORQVRXQGKROHURVHWWH ł´PPVFDOH ł*ORVVILQLVK ł&RORU1$ 1DWXUDO

ł2UFKHVWUDERG\ ł6SUXFHWRS ł/LQGHQEDFNDQGVLGH ł0DKRJDQ\QHFN ł5RVHZRRGILQJHUERDUG ł6:,1*GLHFDVWWXQHUV ł5RVHZRRGEULGJH łPP3367XVNQXW ł7RUWRLVHSLFNJXDUG ł´PPVFDOH ł*ORVVILQLVK ł&RORU1$ 1DWXUDO

%. %ODFN

:+ :KLWH

60 ł'UHDGQRXJKWERG\ ł6SUXFHWRS ł/LGHQEDFNDQGVLGH ł0DKRJDQ\QHFN ł5RVHZRRGILQJHUERDUG ł'LHFDVWWXQHUV ł5RVHZRRGEULGJH ł7RUWRLVHSLFNJXDUG ł´PPVFDOH ł*ORVVILQLVK ł&RORU1$ 1DWXUDO

60 ł'UHDGQRXJKWERG\ ł6SUXFHWRS ł0DKRJDQ\EDFNDQGVLGH ł0DKRJDQ\QHFN ł5RVHZRRGILQJHUERDUG ł&KURPHGLHFDVWWXQHUV ł5RVHZRRGEULGJH ł3367XVNQXWDQGVDGGOH ł7RUWRLVHSLFNJXDUG ł´PPVFDOH ł*ORVVILQLVK ł&RORU1$ 1DWXUDO

(J[\HSJVSVYTH`KPMMLYZSPNO[S`MYVT[OLJVSVYZOV^UPUPTHNLZ:WLJPMPJH[PVUZTH`JOHUNL^P[OV\[WYPVYUV[PJL*VU[HJ[PUMVYTH[PVU!Z^PUNN\P[HYZ'Z^PUNN\P[HYZJVT6MMPJPHS^LIZP[L!^^^Z^PUNN\P[HYZJVT:>05..<0;(9:*63;+
:+

$:+

9:+

05'

75'

75%

White

66 Å&#x201A;+DUGPDSOHQHFN Å&#x201A;,QGRQHVLDQPDKRJDQ\ERG\ Å&#x201A;0DSOHILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;'LHFDVWWXQHUV Å&#x201A;+DUGWDLOEULGJH Å&#x201A;667%6EULGJHSX Å&#x201A;6671QHFNSX Å&#x201A;6670PLGGOHSX Å&#x201A;YROXPHDQGWRQHNQREV Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU:+ :KLWH

%. %ODFN

76 WRQH6XQEXUVW

'% 'DSKQH%OXH

66 Å&#x201A;+DUGPDSOHQHFN Å&#x201A;,QGRQHVLDQPDKRJDQ\ERG\ Å&#x201A;0DSOHILQJHUERDUG Å&#x201A;0HGLXPIUHWVL]H Å&#x201A;'LHFDVWWXQHUV Å&#x201A;+DUGWDLOEULGJH Å&#x201A;667%+EULGJHSX Å&#x201A;6671QHFNSX Å&#x201A;6670PLGGOHSX Å&#x201A;YROXPHDQGWRQHNQREV Å&#x201A;WRJJOH VLQJOHKXPEXFNHU

Å&#x201A;6FDOHPP Å&#x201A;&RORU:+ :KLWH

%. %ODFN

76 WRQH6XQEXUVW

'% 'DSKQH%OXH

Vintage  White

Metallic  Red

Transparent  Red

Transparent  Redburst

76

76

96

&6

&%

+%

'%

2-­tone  Sunburst   on  Alder

Cherry  Sunburst

2-­tone  Sunburst   on  Maple

Cherry  Burst

Vintage  Sunburst

Honey  Burst

Daphne  Blue

7%/

Transparent  Blue

/3%

%.

Lake  Placid  Blue

Black

7%.

Transparent  Black

:$

1$

1$

25

Natural  on  Spalted  topArctic  White

Natural  on  Ash

:>05..<0;(9:*63;+6MMPJPHS^LIZP[L!^^^Z^PUNN\P[HYZJVT*VU[HJ[PUMVYTH[PVU!Z^PUNN\P[HYZ'Z^PUNN\P[HYZJVT(J[\HSJVSVYTH`KPMMLYZSPNO[S`MYVT[OLJVSVYZOV^UPUPTHNLZ:WLJPMPJH[PVUZTH`JOHUNL^P[OV\[WYPVYUV[PJL

Walnut  Stained

Orange


+HDUW%UHDNHU 6* 6$

6%

gig  bag  for   electric  guitars

gig  bag  for   bass  guitars

gig  bag  for   acoustic  guitars

a  distinctive  high  end  and  midrange  attack.  

%OXHV%UHDNHU

Created  to  fit  on  classical  single  sound.     Staggered  pole-­pieces  arrangement   in  accordance  with  the  output  of each  string.

76WDQGDUG

T-­Standard  pickups  deliver  warm  &   soft  sound  at  the  neck  position,   snarling  squeaking  at  the  bridge  position.

'XDO&ODVVLF

Classical  humbucker. The  sound  is  fat  &  full,  with  balanced   output  that  works  well  with  single  coil   equipped  guitars.

'XDO&ODVVLF6WG

Higher  output  than  Dual  Classic.   Created  to  fit  on  Harder  Rockin'  Sound.   Featured  with  Alnico5  magnet,   Plain  Enamel  coil  and   German  Silver  back  plate.

-D]]&XVWRP

Made  with  Alnico  5  magnets,   Fiber  bobbins,  and  Heavy  Formvar  coils.   Jazz  Custom  pickups  deliver   the  low-­end  growl  and  up   front  midrange  punch.

-D]]6SHFLDO

Jazz  Special  pickups  deliver  the  original   vintage  tone  and  can  be  blended   to  make  a  variety  of  tones  suitable  for all  styles  of  music.

Å&#x201A;$OQLFRPDJQHW Å&#x201A;+HDY\IRUPYDUFRLO Å&#x201A;$:*FRLOJDXJH Å&#x201A;.QHFN.PLGGOH UHYHUVH SROHUHYHUVHZRXQG DQG .EULGJH'&UHVLVWDQFHV

Å&#x201A;$OQLFRPDJQHW Å&#x201A;+HDY\IRUPYDUFRLO Å&#x201A;$:*FRLOJDXJH Å&#x201A;.QHFN UHYHUVHSROH UHYHUVHZRXQG DQG .EULGJH'&UHVLVWDQFHV

Å&#x201A;$OQLFRPDJQHW Å&#x201A;3ODLQHQDPHOFRLO Å&#x201A;$:*FRLOJDXJH Å&#x201A;.QHFNDQG.EULGJH '&UHVLVWDQFHV

Å&#x201A;$OQLFRPDJQHW Å&#x201A;3ODLQHQDPHOFRLO Å&#x201A;$:*FRLOJDXJH Å&#x201A;.QHFNDQG.EULGJH '&UHVLVWDQFHV

(*&-%

Hardshell  case  for  bass  guitars

(*&67

Hardshell  case  for   electric  guitars -­  strat,  telecaster  or      super  strat  style  guitars

(*&67

Hardshell  case  for  electric  guitars -­  LP  style  guitars

The  HeartBreaker  cuts  through  with  

Å&#x201A;$OQLFRPDJQHW Å&#x201A;3ODLQHQDPHOFRLO Å&#x201A;$:*FRLOJDXJH Å&#x201A;.QHFNDQG.EULGJH '&UHVLVWDQFHV

Å&#x201A;$OQLFRPDJQHW Å&#x201A;+HDY\IRUPYDUFRLO Å&#x201A;$:*FRLOJDXJH Å&#x201A;.QHFNDQG.EULGJH '&UHVLVWDQFHV

Å&#x201A;$OQLFRPDJQHW Å&#x201A;+HDY\IRUPYDUFRLO Å&#x201A;$:*FRLOJDXJH Å&#x201A;.QHFNDQG.EULGJH '&UHVLVWDQFHV

Heavy  and  sticky  tone  works  well  with   masculine  over-­driven  sound.  Created to  fit  on  Harder  Rockin'  Sound.

(J[\HSJVSVYTH`KPMMLYZSPNO[S`MYVT[OLJVSVYZOV^UPUPTHNLZ:WLJPMPJH[PVUZTH`JOHUNL^P[OV\[WYPVYUV[PJL*VU[HJ[PUMVYTH[PVU!Z^PUNN\P[HYZ'Z^PUNN\P[HYZJVT6MMPJPHS^LIZP[L!^^^Z^PUNN\P[HYZJVT:>05..<0;(9:*63;+
:>05..\P[HYZ/LHK6MMPJL

+LVNL\UYP>VSSVUNT`LVU7HQ\ZP .`LVUNNPKV269,( ;LSLWOVUL!  -H_! ^^^Z^PUNN\P[HYZJVT Z^PUNN\P[HYZ'Z^PUNN\P[HYZJVT

:>05..\P[HYZ0UKVULZPH-HJ[VY`

+ZU)\S\YLZPR+LZH4HUK\YV 4HUNN\UNNHQHO5NVYV4VQVRLY[V 05+65,:0( ;LSLWOVUL! -H_!

:>05.4\ZPJ

Z[-SVVY41)\PSKPUN:LVN`VKVUN4HWVN\ :LV\S269,( -H_! ^^^Z^PUNT\ZPJJVRY PUMV'Z^PUNT\ZPJJVRY

Swing catalog 2012  
Advertisement