Page 1

Powerpiont Presentation By Nutchari Yodi


รายงานเรือ ่ ง อินเตอร์เน็ต


ความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) จากการเกิด เครือข่าย ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork) ซึ่งเป็นเครือ ข่ายสำานักงานโครงการวิจัยชั้น สูงของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี วัตถุประสงค์หลักของการสร้าง เครือข่ายคือ เพื่อให้ คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อ และมีปฏิสัมพันธ์กน ั ได้ เครือ ข่าย ARPANET ถือเป็นเครือ ข่ายเริ่มแรก ซึ่งต่อมาได้ถูก


อิน เทอร์เ น็ต คือ เครือ ข่า ยคอมพิว เตอร์ท ี่เ ชื่อ มต่อ กัน เป็น จำา นวนมากครอบคลุม ไปทั่ว โลกโดยอาศัย โครงสร้า ง ระบบสื่อ สารโทรคมนาคมเป็น ตัว กลางในการแลกเปลี่ย น ข้อ มูล มีก ารประยุก ต์ใ ช้ง านหลากหลายรูป แบบ อิน เทอร์เ น็ต เป็น ทั้ง เครือ ข่า ยของคอมพิว เตอร์ และเครือ ข่า ยของเครือ ข่า ย เพราะอิน เทอร์เ น็ต ประกอบด้ว ยเครือ ข่า ยย่อ ยเป็น จำา นวนมากต่อ เชื่อ มเข้า ด้ว ยกัน ภายใต้ มาตรฐานเดีย วกัน จนเป็น สัง คมเครือ ข่า ยขนาดใหญ่ อิน เทอร์เ น็ต เป็น เครือ ข่า ยสาธารณะที่ไ ม่ม ีผ ู้ใ ดเป็น เจ้า ของ ทำา ให้ก ารเข้า สู่เ ครือ ข่า ยเป็น ไปได้อ ย่า งเสรีภ าย ใต้ก ฎเกณฑ์บ างประการที่ก ำา หนดขึ้น เพื่อ ไม่ใ ห้เ กิด ความ สับ สนและวุ่น วายจากการเชื่อ มต่อ จากเครือ ข่า ยทั่ว โลก


ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมี บทบาทและมีความสำาคัญต่อชีวิต ประจำาวันของคนเราเป็นอย่าง มาก เพราะทำาให้วิถช ี ีวิตเราทัน สมัยและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เนื่องจากอินเทอร์เน็ตจะมีการ เสนอข้อมูลข่าวปัจจุบัน และสิ่ง ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ผู้ใช้ทราบ เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน สารสนเทศที่เสนอในอินเทอร์เน็ต จะมีมากมายหลายรูปแบบเพื่อ สนองความสนใจและความ ต้องการของผู้ใช้ทุกกลุ่ม อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่ง สารสนเทศสำาคัญสำาหรับทุกคน เพราะสามารถค้นหาสิ่งที่ตน สนใจได้ในทันทีโดยไม่ต้องเสีย เวลาเดินทางไปค้นคว้าในห้อง

ความสำาคัญของอินเตอร์เน็ต


ประโยชน์ของ 1.สามารถติดต่อสื่อสาร อินเตอร์เน็ต กับบุคคลอื่นทั่วโลก 2.สามารถค้นหาข้อมูล ต่างๆได้เสมือนกับเราไป นั่งอยู่ที่ห้องสมุดขนาด ใหญ่ได้ข้อมูลมากมาย จากทั่วทุกมุมโลก 3.เปรียบเสมือนเวที่ให้ เข้าไปแสดงความคิดเห็น ได้ภายในห้อง สนทนา(chat room) และ กระดานข่าว(Web room) เป็นการเปิดโลก กว้างและวิสัยทัศน์ใน เรื่องที่นา่ สนใจ 4.สามารถติดตาม


โทษของอินเตอร์เน็ต

1.อินเทอร์เน็ตเป็นเครือ ข่ายขนาดใหญ่ที่มีผู้คน มากมายเข้ามาใช้ บริการ เป็นเวทีเปิด กว้างและให้อส ิ ระกับทุก คนที่เข้ามาเขียนข้อมูล 2.เกิดปัญญาหาของการ ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น การดาวน์โหลดเพลง หรือรูปภาพมารวบรวม ขาย หรือเป็นปัญหา อย่างยิ่งคือ การตัดต่อ ภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงให้ กลายเป็นภาพแบบ อนาจารหรือเสียหายได้ 3.ก่อให้เกิดปัญหาด้าน


จั ด ทำ า โดย ชื่อนางสาวนุชจรีย์

โยดี รหัสนักศึกษา 564101056 นักศึกษา ค.บ.1 สาขา ภาษาไทย

อินเตอเน็ด  
อินเตอเน็ด  
Advertisement