__MAIN_TEXT__

Page 1

ISSUE

2017

192-SLICE CT SCAN

แม่นยำ�มากขึ้น ปลอดภัยสูงขึ้น ด้วยปริมาณรังสีที่ต่ำ�กว่า

‘เส้นเลือดขอด’ ภัยเงียบ ไม่ควรมองข้าม

ทุกนาที ขณะนอนหลับ อาจเกิดภาวะ ‘หยุดหายใจ’ ศูนย์ตรวจการนอนหลับ SLEEP LAB CENTER

คลอดมั่นใจ ลูกน้อยปลอดภัย ใส่ใจนมแม่ ศูนย์ครรภ์คุณภาพ

ห่วงใยสุขภาพคุณ

ด้วยกระดายาษตา

MECHANICAL FIBROSCAN วแบบไหน… THROMBECTOMY เทคโนโลยีทางเลือกใหม่ ปวดหั บอกอะไรเรา เพิ่มโอกาสกู้วิกฤตกับนวัตกรรม การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

ในการตรวจ “ตับ”

ถนอทมั้งสเล่ม

และใช้หมนึกถั่วSเหoลืyIอnง k จากน้ำ�มั


Editor's Note สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน เข้าสู่ช่วง หน้าหนาวแล้ว ช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศ ค่อนข้างเปลีย่ นแปลง อาจท�ำให้รา่ งกายปรับ สภาพไม่ทัน และท�ำให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่าย รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ โรงพยาบาลนนทเวชครบรอบการก่อตัง้ 35 ปีเต็ม เมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา เรา ก�ำลังก้าวเข้าสู่ 3 รอบ แห่งการก่อตั้ง หรือ 36 ปีแห่งการบริการด้านการรักษาพยาบาล อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับสากล ด้วยการขยายความร่วมมือกับโรงพยาบาล ภาครัฐทีเ่ ป็นโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาล เอกชนระดับตติยภูมใิ นด้านการพัฒนาวิชาการ การแพทย์ โดยวางเป้าหมายในการพัฒนา ด้านวิชาการให้กบั กลุม่ บุคลากรทางการแพทย์ ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับในระดับชาติและ นานาชาติ เพือ่ ให้ผรู้ บั บริการทุกท่านได้รบั บริการสุขภาพทีไ่ ด้มาตรฐาน ปลอดภัยและ มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดย Healthy Living ฉบับนี้ เราขอเสนอเรื่องสุขภาพใกล้ตัวที่ทุกคนมองข้าม ได้แก่ อาการนอนกรนอันตรายอย่างไร โรคเส้นเลือดขอดภัยเงียบที่แฝงอยู่กับ กิจวัตรประจ�ำวันของตัวคุณเอง นวัตกรรมการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงวิธี คิดพิชติ ปัญหาด้วยการ “การปรับมุมมอง” เป็นต้น ขอให้ทกุ ท่านมีความสุขกับข้อมูล และสาระความรู้ที่ทีมงานคัดสรรน�ำมาฝากกัน แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ ด้วยความปรารถนาดี นพ.พรมพันธ์ พรมมาส ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล ที่ปรึกษา บรรณาธิการบริหาร บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ สถานที่ติดต่อ ติดต่อโฆษณา Email ออกแบบและจัดพิมพ์

นพ.พรมพันธ์ พรมมาส ปัทมา พรมมาส ประพิชญา พรมมาส นิตยา ชื่นศิลป์ สุชีรา วิจิตรสาร, อมรรัตน์ สินสวัสดิ์ แผนกการตลาด โรงพยาบาลนนทเวช 30/8 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2596-7888 ต่อ 2568 contactus@nonthavej.co.th บริษัท เกรท ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์ จ�ำกัด โทร. 0-2183-0781-2

• Healthy Living เป็นวารสารรายสามเดือนของบริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จ�ำกัด (มหาชน) ข้อเขียนและบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคัดลอกหรือน�ำไปตีพมิ พ์ โดยไม่ได้รบั อนุญาต อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

Contents 06

NTV News

12

Product Highlight

ทุกนาทีขณะนอนหลับอาจเกิดภาวะ ‘หยุดหายใจ’ Sleep apnea the hidden danger

15

Product Highlight

18

นนทเวชบนสื่อ ศูนย์ตรวจการนอนหลับ Sleep Lab Center

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือดเฉพาะทาง โรคเส้นเลือดขอด

Product Hilight

เพิ่มโอกาสกู้วิกฤตกับนวัตกรรมการรักษา ด้วยวิธี “Mechanical Thrombectomy หรือการใส่อุปกรณ์สายสวนหลอดเลือดสมอง”

22

My Story บันทึกประทับใจ

24

ปวดหัวแบบไหน…บอกอะไรเรา

Product Hilight

FibroScan เทคโนโลยีทางเลือกใหม่ในการตรวจ “ตับ”

28

แค่พลิกความคิดชีวิตก็เปลี่ยน

30

คลอดมั่นใจ ลูกน้อยปลอดภัย ใส่ใจนมแม่

Changes Your Thinking, Changes Your Life


โรงพยาบาลนนทเวช

ร่วมท�ำบุญ และถวายความอาลัย เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

น�้ำตานองท่วมพื้น ความสุขที่เคยมี ดับสลายเรี่ยวแรงลี- ดวงจิตแตกเป็นชิ้น ชีวากษัตริย์ผู้ กราบบาทพระภูมิพล จงรักภักดิ์ดวงมน ธ มอบสุขทั่วหล้า เชิญบุญโบยโบกฟ้า รับเสด็จพระทรงธรรม์ เสด็จสู่นิพพานพลัน กราบพระบาทเทิดไว้

ปฐพี เหือดสิ้น ลาย่าง ยาตรนอ แหลกแล้วใจประชา ครองชน เทิดฟ้า ตราบชีพ สิ้นแล ราษฎร์ซึ้งพระการุญ ฟากสวรรค์ ทิพย์ไท้ ดั่งจิต บรรลุเฮย ตราบนี้นิรันดร

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนนทเวช ร้อยกรองประพันธ์โดย อำ�ไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

คุณปัทมา พรมมาส ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จ�ำกัด (มหาชน) น�ำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และ เจ้าหน้าที่ ร่วมท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมจัดพิธถี วายความอาลัย น้อมร�ำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยร่วมกัน ยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยเป็นเวลา 89 วินาที และร้องเพลงสรรญเสริญพระ บารมีพร้อมเพรียงกันเบื้องหน้าพระบรม ฉายาลักษณ์ ณ บริเวณโถงด้านหน้า โรงพยาบาลนนทเวช เมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2559


นนทเวชบนสือ่ NTV News

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมตอบแทนสังคม ภายใต้โครงการ “สุขง่ายๆ เพียงแค่ให้ และแบ่งปัน”

คุณปัทมา พรมมาส ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ�ำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ และมอบเงินบริจาคให้กบั หน่วยงานภาครัฐ เนือ่ งใน โอกาสครบรอบ 34 ปี ภายใต้ชอื่ โครงการ “สุขง่ายๆ เพียงแค่ให้ และแบ่งปัน” เพือ่ เป็นการตอบแทนสังคม ในรูปแบบต่างๆ โดยมีหน่วยงานภาครัฐทีเ่ ข้าร่วมรับ มอบเงินบริจาคทั้งหมด 10 หน่วยงาน ได้แก่ 1. สภากาชาดไทย 2. มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ 3. มูลนิธสิ ริ นิ ธรราชวิทยาลัย ใน พระราชูปถัมภ์ 4. ศิรริ าชมูลนิธิ 5. มูลนิธคิ ณะพยาบาล ศาสตร์ 6. มูลนิธิดินดีน�้ำใส แห่งประเทศไทย 7. มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (โรงเรียนศรี สังวาลย์) 8. มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา 9. สถาน คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี พร้อมมอบเตียงผู้ป่วย จ�ำนวน 3 เตียง และมูลนิธิสิรินธร

โรงพยาบาลนนทเวช ผูน้ �ำ ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร ในโครงการ Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015

นพ.อุดม เชาวรินทร์ รองผู้อ�ำนวยการ สายงานบริหารงานแพทย์และการแพทย์ โรงพยาบาลนนทเวช เข้ารับมอบรางวัลยอดเยีย่ ม ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร (The Best of Network Co-Operation Award) ในโครงการ ‘Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015’ ฐานะที่โรงพยาบาล นนทเวช ให้ความส�ำคัญในความพึงพอใจของ ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด ตาม มาตรฐานการบริการด้านประกันสุขภาพที่ให้ ความส�ำคัญลูกค้าเป็นศูนย์กลางของบริษทั เมือง ไทยประกันชีวติ ณ ห้อง เลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรม สวิส โซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลนนทเวช เดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ ทางการแพทย์ระหว่างประเทศไทย-จีน

นายแพทย์อุดม เชาวรินทร์ รองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล สายงาน บริหารงานแพทย์และการแพทย์ นายแพทย์จงคัง แซ่เจี๋ย รองประธาน สมาคมการค้าไทย-จีน และอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนจีน ใน นามตัวแทนผูบ้ ริหารโรงพยาบาลนนทเวชเปิดบ้านให้การต้อนรับ คณะแพทย์ ผูบ้ ริหารโรงพยาบาล 12 โรงพยาบาลจากประเทศจีน เข้าเยีย่ มชมโรงพยาบาล นนทเวช โดยความร่วมมือจากสมาคมการค้าไทย-จีน เพือ่ มุง่ เน้นแลกเปลีย่ น องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีทางการแพทย์ อีกทัง้ ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างไทย-จีนให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง 6

โรงพยาบาลนนทเวช รับรางวัลการประสานงาน ยอดเยี่ยม ในโครงการ Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2015

นพ.อุดม เชาวรินทร์ รองผูอ้ ำ� นวยการ สายงานบริหารงานแพทย์และการแพทย์ โรงพยาบาลนนทเวช ในนามตัวแทน ผู้บริหารโรงพยาบาลฯ เข้ารับมอบรางวัล การประสานงานยอดเยี่ยม (Allianz Ayudhya Most Admired Award) ในโครงการ ‘Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2015’ ฐานะที่ โรงพยาบาลนนทเวช ให้ความร่วมมือใน การประสานงานด้านต่างๆ กับอลิอันซ์ อยุธยา รวมถึงการให้ความส�ำคัญบริการ ทางการแพทย์ เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ประโยชน์ สูงสุด ณ ห้องบอลรูม โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมสร้างลูกน้อยให้ฉลาด ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เพื่อเริ่มต้นก้าวแรกสู่การเป็น คุณพ่อคุณแม่

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมกับ บริษัท มีด้ จอห์นสัน นิวทริชนั (ประเทศไทย) จ�ำกัด จัดกิจกรรม “สร้างลูกฉลาดตั้งแต่อยู่ใน ครรภ์” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ให้กับลูกน้อยตั้งแต่ในครรภ์ โดยมี นาย แพทย์ประทีป หาญอิทธิกลุ ประธานองค์กร แพทย์ และผู้อ�ำนวยการศูนย์ผ่าตัดผ่าน กล้อง โรงพยาบาลนนทเวช กล่าวต้อนรับ และ กล่าวเปิดงาน ต่อด้วยการบรรยายเรือ่ ง “สร้างลูกฉลาดตั้งแต่อยู่ในครรภ์” โดย นายแพทย์วิศิษฐ์ ค้อสุวรรณดี แพทย์ผู้ เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารก ในครรภ์ พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ คุณมอส ปฏิภาณ ทีไ่ ด้มาร่วมเสวนา แชร์ประสบการณ์ การกระตุ้นพัฒนาการผ่านเสียงเพลง และ ร่วมกิจกรรม workshop การท�ำโมบายเพือ่ เตรียมเป็นของขวัญชิ้นแรกให้แก่ลูกน้อย ซึ่งได้รับความสนใจจากคุณพ่อคุณแม่กว่า 70 ครอบครั ว ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 6 อาคาร 6

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน ใช้อย่างรู้คุณค่า ช่วยชาติ ช่วยสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลนนทเวช น�ำโดยนายแพทย์ อุดม เชาวรินทร์ รองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล สายงานบริหารงานแพทย์และการแพทย์ ร่วม รณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานเกิดความรูค้ วาม เข้าใจ การจัดการพลังงานได้มีประสิทธิภาพ มาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO5001:2011 สร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดง ความยินดี คุณพ่อทีมชาติไทยมือใหม่ ‘จ่าเย็น คุณมงคล ทศไกร’

ทีมงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วย พญ.ลินดา อุดมศรีรงุ่ เรือง สูตนิ รีแพทย์ (แพทย์เจ้าของไข้) เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ และ บัตรสมาชิก Healthy Living Platinum บัตร สิทธิประโยชน์ส�ำหรับครอบครัวนนทเวช เพื่อ แสดงความยินดีกับคุณพ่อ-คุณแม่ทีมชาติไทย มือใหม่ คุณมงคล ทศไกร (จ่าเย็น) ปีกขวาดีกรี ทีมชาติไทย สังกัดเชียงราย ยูไนเต็ด และภรรยา คุณชมพู่ กมลา ทศไกร หลังให้ก�ำเนิดลูกชาย คนแรกหน้าตาน่ารัก สุขภาพแข็งแรง ‘น้องมาวิน’

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

นางปัทมา พรมมาส ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ�ำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ และมอบเงินบริจาคให้กบั มูลนิธิ โรงพยาบาลราชวิถเี พือ่ สมทบทุนในการก่อสร้าง อาคารศูนย์การแพทย์ 25 ชัน้ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผูร้ บั มอบ ณ โรงพยาบาล นนทเวช

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมรณรงค์ วันล้างมือโลก 2559 (Global Hand Washing Day 2016) โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมกิจกรรม 21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ

ฝ่ายการพยาบาล ในนามตัวแทนผู้บริหาร พร้อมทีมพยาบาล และเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาล นนทเวช เข้าร่วมพิธถี วาย พานพุม่ สักการะ หน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนือ่ งในวันพยาบาลแห่งชาติ เพือ่ เป็นการเฉลิม พระเกียรติ และร�ำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีต่อวิชาชีพการพยาบาล การสาธารณสุข และพสกนิกรชาวไทย ณ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็วๆ นี้

โรงพยาบาลนนทเวช น�ำโดยนายแพทย์อุดม เชาวรินทร์ รองผู้อ�ำนวยการ โรงพยาบาล สายงานบริหารงานแพทย์และการแพทย์ ร่วมรณรงค์วนั ล้างมือโลก 2559 (Global Hand Washing Day 2016) ภายใต้แนวคิด “มือสร้างสุข...สุข (อนามัย) สร้างโลก” เพื่อรณรงค์ให้พนักงาน ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป หันมาให้ความส�ำคัญของการล้างมืออย่างถูกวิธีจนเป็นนิสัย เพื่อช่วยลดการติด เชื้อโรคต่างๆ ที่ส�ำคัญได้ทางหนึ่ง

7


รอบรัว้ นนทเวช NTV Society

36 ปี แห่งคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล

‘โรงพยาบาลนนทเวช’

โรงพยาบาลนนทเวช ก้าวเข้าสูป่ ที ี่ 36 อย่างมัน่ คง ด้วยการรักษามาตรฐานการแพทย์ให้ก้าวหน้า ตลอดไปไม่หยุดอยู่กับที่ โดยการที่เราจะพัฒนา ขีดความสามารถและมาตรฐานให้ยกระดับก้าวน�ำหน้า ไปอีกขัน้ หนึง่ นัน้ สิง่ ส�ำคัญคือเราต้องพัฒนาด้านวิชาการ ให้กบั กลุม่ บุคลากรทางการแพทย์ให้มมี าตรฐานทัดเทียม กับในระดับชาติและนานาชาติ โรงพยาบาลนนทเวช มีแผนที่จะขยายความร่วมมือกับโรงพยาบาลภาครัฐ (โรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลระดับตติยภูม)ิ ในด้าน วิชาการการแพทย์มากขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ป่วยหรือ ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการดูแลใน มาตรฐานทัดเทียมระดับโรงเรียนแพทย์ซงึ่ เป็นมาตรฐาน ระดับสูงสุดของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับ

โดยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คุณปัทมา พรมมาส ประธาน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นพ.อุดม เชาวรินทร์ รองผูอ้ ำ� นวยการสายงานบริหารงานแพทย์และ การแพทย์โรงพยาบาลนนทเวชร่วมด้วย นพ.มานัส โพธากรณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ได้ลงนาม MOU เปิดตัวโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการและการท�ำวิจัยทางการแพทย์ ระหว่าง โรงพยาบาลนนทเวชกับโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่สุดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของไทย กับโครงการความ ร่วมมือทางวิชาการเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง การแพทย์ให้ทัดเทียมกับระดับโรงเรียนการแพทย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 11 และ 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี โดยข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน • พัฒนาด้านวิชาการด้านบุคลากร ให้มีศักยภาพสูงขึ้น • พัฒนาด้านนวัตกรรมทางการแพทย์รวมทัง้ เครือ่ งมือ อุปกรณ์ ทางการแพทย์ และนวัตกรรมอื่นๆ

วงการแพทย์ไทยในปัจจุบันพัฒนามาตรฐานการรักษาและคุณภาพมาโดยตลอด ส่งผลให้ การแพทย์สาธารณสุขของประเทศไทยเจริญทัดเทียมไม่แพ้ต่างชาติ รวมถึงโรงพยาบาลเอกชน ต่างพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันจนเรียกได้ว่ามีมาตรฐานเท่าเทียมกัน เช่นเดียวกันกับ โรงพยาบาลนนทเวชที่มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการรักษาและคุณภาพมาตลอด 36 ปี โดยทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆ ท�ำงานอย่างมุ่งมั่น เพื่อมอบการรักษาที่มีประสิทธิภาพและ การบริก ารที่เต ็ม เปี่ย มไปด้ว ยการดูแลเอาใจใส่ทนี่ า่ ประทับใจด้วยมาต รฐานการรักษาระดับสากล Joint Commission International (JCI) ภาพบรรยากาศพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงพยาบาลนนทเวชและโรงพยาบาลราชวิถี 8

9


Product Highlight

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 10

11


Product Highlight

ทุกนาทีขณะนอนหลับอาจเกิดภาวะ

‘หยุดหายใจ’

SLEEP APNEA THE HIDDEN DANGER ศูนย์ตรวจการนอนหลับ โรงพยาบาลนนทเวช เป็นศูนย์การตรวจ วินจิ ฉัยและรักษาอาการผิดปกติทเี่ กิดจากการนอน เช่น นอนกรน นอนไม่หลับ นอนกัดฟัน นอนขากระตุก และการหยุดหายใจขณะหลับ โดยทีมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การนอนหลับ อายุรกรรมระบบประสาท อายุรกรรมระบบทางเดินหายใจ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสต ศอ นาสิก

บริการของศูนย์ตรวจการนอนหลับ (Sleep Lab Center)

‘การนอนหลับ’ เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด ทีจ่ ะท�ำให้รา่ งกายได้พกั ส่งผลให้การท�ำงานของ ระบบต่างๆ ในร่างกาย จิตใจเป็นไปอย่างปกติ และมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวการ นอนไม่เพียงพอหรือนอนไม่มคี ณ ุ ภาพย่อมส่ง ผลเสียต่อสุขภาพ การด�ำเนินชีวติ และอาจเป็น อันตรายต่อชีวต ิ ได้ ความผิดปกติเกีย่ วกับ การนอนมีหลายปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหา นอนไม่หลับ ปัญหาการนอนหลับไม่มคี ณ ุ ภาพ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะง่วงนอนกลางวัน ภาวะ นอนกรนหยุดหายใจ เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งพบ ได้บอ่ ย ปัญหาดังกล่าวนอกจากท�ำให้รบกวน การนอนหลับของเพื่อนร่วมห้องแล้วยังท�ำให้ ผู้ป่วยมีภาวะหายใจแผ่ว หยุดหายใจ ท�ำให้ สะดุง้ ตืน่ บ่อย และสมองขาดออกซิเจน ซึง่ ส่งผล ให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน อัมพาต ขาดสมาธิ ความจ�ำสั้น ง่วงนอนกลางวัน หรือหลับใน อาจน�ำมาซึง่ อุบตั เิ หตุขณะขับรถและเสียชีวติ ได้ 12

• ตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของการนอนหลับด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Polysomnography) เป็นการตรวจนอนหลับในช่วงเวลากลางคืนประมาณ 6-8 ชัว่ โมง โดยผูป้ ว่ ยจะต้องนอนโรงพยาบาล 1 คืน เพือ่ ดูลกั ษณะการนอน ว่าหลับสนิทหรือไม่ ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจวัดระดับการนอนหลับ ตรวจ วัดคลืน่ สมอง ตรวจคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ ตรวจวัดลมหายใจ ตรวจวัดการเคลือ่ นไหว ของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ ตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ ตรวจเสียงกรน ตรวจท่านอนและตรวจวัดความอิ่มตัวของระดับออกซิเจนในเลือด • การรักษาด้วยเครื่องซีแพพ (CPAP) ถือเป็นมาตรฐานการรักษา โดยการเปิดขยายและถ่างทางเดินหายใจส่วนต้นในขณะนอนหลับ เครื่อง จะเป่าลมไปสู่จมูกผ่านทางหน้ากากตลอดเวลา ผู้ป่วยจะไม่เจ็บปวด เพื่อ ป้องกันไม่ให้ทางเดินหายใจตีบแคบ • การรักษาด้วยคลืน่ วิทยุ เพือ่ ท�ำให้เนือ้ เยือ่ เพดานอ่อนเกิดเป็นพังผืด และมีการหดตัว ท�ำให้ช่องเดินอากาศกว้างขึ้นและหายใจได้สะดวก แผล จะมีขนาดเล็กมากอยู่บริเวณใต้เยื่อบุเพดานอ่อนในช่องปาก • การรักษาโดยการผ่าตัด เพื่อเพิ่มขนาดของทางเดินหายใจส่วนบน ให้กว้างขึ้น และแก้ไขลักษณะทางกายวิภาคที่ผิดปกติ ซึ่งน�ำไปสู่การอุดกั้น ในระบบทางเดินหายใจส่วนบน การรักษาโดยการผ่าตัดมีหลายวิธีขึ้นอยู่ กับสาเหตุอยูท่ ตี่ ำ� แหน่งใด เช่น จีเ้ ยือ่ บุจมูกด้วยคลืน่ วิทยุ และ การใช้เลเซอร์ ผ่าตัดสลายเนื้อเยื่อต่อมทอนซิลให้มีขนาดเล็กลงร่วมกับการเย็บซ่อมแซม ต่อมทอนซิล ก็จะสามารถรักษาผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ • การให้ค�ำปรึกษาด้านปัญหาการนอนหลับ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากหลากหลายสาขา ทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การนอนหลับ อายุรกรรมระบบประสาท อายุรกรรมระบบทางเดินหายใจ และแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโสต ศอ นาสิก เนื่องจากโรคนอนหลับผิดปกติอาจเกิดจาก หลายๆ สาเหตุด้วยกัน

เหตุใดการนอนไม่มคี ณ ุ ภาพจึงเป็น อันตรายสำ�หรับบางคน?

การนอนกรนคงไม่เป็นอันตรายหากไม่ ได้มีภาวะหายใจแผ่วหรือหยุดหายใจ ซึ่ง สามารถเกิดขึ้นได้ขณะหลับกับผู้ที่มีปัญหา นอนกรน กลไกดังกล่าวเกิดจากการตีบแคบ ของระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ซึง่ เป็นมาก ขณะหลับ ผลที่ตามมาคนไข้มักจะสะดุ้งตื่น จากภาวะออกซิเจนต�่ำ หรืออากาศเข้าปอด ที่ลดลงบางครั้งอาจมีอาการคล้ายส�ำลักน�้ำ ซึง่ ผลต่อสุขภาพมีหลายประการดังทีไ่ ด้กล่าวไป

การตรวจ Sleep Test มีแบบใดบ้าง และควรเลือกตรวจอย่างไร?

การตรวจสุขภาพการนอนหลับ หรือ Sleep Test เป็นการตรวจที่เป็นมาตรฐาน ที่ใช้ในการวินิจฉัยและประเมินระดับความ รุนแรงของโรค ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ชนิดอุดกั้นจะมีผลต่อการวางแผนและการ ตัดสินใจทางเลือกในการรักษา สามารถแบ่ง ออกได้ เป็น 4 ระดับ ตามความละเอียดของ ข้อมูลที่ตรวจ โดยใช้ตามนิยามของสมาคม เวชศาสตร์การนอนหลับของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลดังนี้ ระดับที่ 1 การตรวจสุขภาพการนอน แบบสมบูรณ์โดยมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตลอดคืน เพื่อประเมินการวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง คลื่น ไฟฟ้ากล้ามเนื้อ ลูกตา ใต้คาง และขา คลื่น ไฟฟ้า หัวใจ การตรวจวัดระดับออกซิเจนใน เลือด การตรวจวัดลมหายใจ เป็นอย่างน้อย โดยอาจท�ำภายในห้องตรวจเฉพาะของสถาน พยาบาล หรือนอกสถานที่ แต่มีเจ้าหน้าที่ เฝ้าสังเกตอาการตลอดทัง้ คืนทีต่ รวจ ซึง่ การ ตรวจลักษณะนี้จะท�ำให้ทราบความผิดปกติ ของการนอนหลับประเภทอืน่ ๆ ของการนอน สามารถวินิจฉัยภาวะนอนกรนได้ทุกระดับ ความรุนแรง และในกรณีผู้ป่วยนอนกรน เจ้าหน้าทีจ่ ะให้ผปู้ ว่ ยใส่เครือ่ งอัดอากาศแรงดัน บวก และประเมินว่าผูป้ ว่ ยมีความจ�ำเป็นต้อง ใช้ค่าความดันอากาศระดับใดในการรักษา ซึ่งไม่สามารถท�ำในการตรวจระดับอื่น

การหายใจปกติ

อากาศสามารถเข้าสู่ปอดผ่านภาวะ ระบบทางเดินหายใจได้ปกติ

ภาวะนอนกรนหยุดหายใจ เนือ่ งจากทางเดินหายใจตีบแคบ

อากาศไม่สามารถไหลเข้าสู่ปอดเนื่องจาก มีการตีบแคบของทางเดินหายใจส่วนต้น

ระดับที่ 2 การตรวจสุขภาพการนอน จะไม่มสี ร้างความเจ็บปวดใดๆ นอกจากความ

ไม่คนุ้ เคยกับเครือ่ งมือทีต่ ดิ ตามร่างกายส่วน ต่างๆ เท่านัน้ นอกจากนีใ้ นวันทีท่ ำ� การทดสอบ ผู้รับการตรวจควรหลีกเลี่ยงการดื่ม กาแฟ ชา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์เป็นส่วนผสม หรือการออกก�ำลังกายอย่างหนัก หลังเที่ยง และไม่ควรใส่น�้ำมัน หรือครีมแต่งผม โดย ควรจะนอนในท่าที่สบายและเคยชินที่สุด ส�ำหรับกรณีที่ใช้ยารักษาโรคประจ�ำตัวเป็น มานาน เช่น ยาลดความดันโลหิต ยารักษา เบาหวาน หรือ ยานอนหลับ อาจไม่จ�ำเป็น ต้องหยุดยาก่อนตรวจ อย่างไรก็ดคี วรแจ้งให้ เจ้าหน้าทีแ่ ละแพทย์ทราบด้วย หลังจากตรวจ เสร็จ ในช่วงเช้า ผู้รับการตรวจสามารถตื่น นอนตามเวลาปกติ โดยกรณีที่ตรวจระดับ 2 อาจนัดแนะเวลากับเจ้าหน้าทีใ่ ห้มาถึงสถานที่ รับการตรวจตามสะดวก โดยเจ้าหน้าที่จะ ท�ำการแกะอุปกรณ์ต่างๆ ออก และน�ำกลับ ไปวิเคราะห์ผลและตรวจสอบโดยแพทย์ เตรียมตัวอย่างไรก่อนรับการตรวจ เฉพาะทางด้านการนอนหลับต่อไป

หลับแบบสมบูรณ์ โดยไม่มเี จ้าหน้าทีเ่ ฝ้าตลอด ทั้งคืน วิธีนี้อาจตรวจตามบ้าน ในห้องนอน ของผู้รับการตรวจเอง หรือ ตามสถานที่พัก ต่างๆ โดยจะมีเจ้าหน้าทีเ่ ข้าไปติดตัง้ อุปกรณ์ ให้แต่ไม่ได้เฝ้าระหว่างเวลาที่ตรวจ ลักษณะ ของการตรวจแบบนีม้ สี ว่ นประกอบและข้อมูล ที่มีความน่าเชื่อถือได้ใกล้เคียงกับ การตรวจ ระดับ 1 ระดับที่ 3 เป็นการตรวจภาวะหยุด หายใจที่บ้าน โดยการตรวจจะไม่ได้ดูคลื่น สมองเหมือนการตรวจระดับ 1 ข้อดีคอื สะดวก สบายค่าใช้จา่ ยไม่แพง อาจทำ�ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มี โรคประจำ�ตัว หรือสงสัยภาวะหยุดหายใจ ระดับกลางถึงขั้นรุนแรง ระดับที่ 4 เป็นการตรวจดูภาวะหยุด หายใจขณะหลับ โดยอาศัยการดูออกซิเจน ปลายนิ้ว ซึ่งมีความแม่นยำ�ในการวินิจฉัย น้อย

Sleep Test?

ผูร้ บั การตรวจส่วนมากสามารถนอนหลับ ได้ใกล้เคียงปกติ และไม่จ�ำเป็นต้องหยุดงาน เนื่องจากการตรวจท�ำในช่วงใกล้เวลานอน ปกติ โดยในวันทีต่ รวจผูร้ บั การตรวจควรสวม เสื้อผ้า เหมือนชุดที่ใส่นอนเป็นประจ�ำ โดย ท�ำจิตใจให้สบาย ไม่ตอ้ งวิตกกังวล เนือ่ งจาก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจการนอนหลับ (Sleep Lab Center) โทร. 0-2596-7888

13


Product Hilight

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือดเฉพาะทาง

โรคเส้นเลือดขอด

โรคเส้นเลือดขอด ภัยเงียบที่ แฝงอยู่กับกิจวัตรประจ�ำวันของ ตัวคุณเอง โดยเฉพาะคุณผูห้ ญิงที่ ดูแลเอาใจใส่เรียวขาคูส่ วยเป็นพิเศษ เพราะหากเกิดเส้นเลือดขอดขึน้ มา คงเสียความมั่นใจในการสวมใส่ กระโปรงหรือกางเกงขาสัน้ ไม่ใช่นอ้ ย เพราะจากสถิติการเกิดเส้นเลือด ขอด จะพบมากในผูห้ ญิง ผูส้ งู อายุ หญิงตัง้ ครรภ์ ผูม้ นี ำ�้ หนักมาก และ ผู้ที่นั่งหรือยืนนาน ๆ

อยูร่ อบนอกจะไหลไปตามหลอดเลือดด�ำ เมือ่ มีความผิดปกติของการรวมกันของหลอด เลือดด�ำที่ต�ำแหน่งนี้จะท�ำให้เลือดย้อนลง ตามหลอดเลือดด�ำส่วนตื้น ท�ำให้มีการโป่ง ขยายตัวของหลอดเลือดด�ำส่วนปลายทีเ่ รียก ว่า “ภาวะหลอดเลือดขอด” ซึ่งเป็นความ ผิดปกติของหลอดเลือดด�ำทีท่ ำ� ให้ผปู้ ว่ ยต้อง มารับการรักษาจากแพทย์ที่พบบ่อยที่สุด

น้อยลง อาจเกิดการอุดตันของเส้นเลือดสูง และลิ้นเล็กๆภายในหลอดเลือดเสื่อม ไม่ สามารถปิดกั้นการไหลย้อนกลับของเลือด ได้ • ผู้หญิงมีโอกาสเกิดเส้นเลือดขอด มากกว่าผู้ชาย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง ของฮอร์โมนในผู้หญิง การตั้งครรภ์ รวมถึง การรับประทานยาคุมก�ำเนิด • การตัง้ ครรภ์ เกิดจากการเปลีย่ นแปลง ของฮอร์โมนในร่างกาย และมดลูกที่โตขึ้น กดหลอดเลือด จึงท�ำให้เกิดเส้นเลือดขอด ที่ขา ปกติจะหายเองภายใน 3 เดือนหลัง คลอด • หลอดเลือดขอดพบได้ 12% ของ ประชากรในประเทศตะวันตก อาจเกิดจาก การรับประทานอาหารของท้องถิ่น • กรรมพั น ธุ ์ การมี ป ระวั ติ ค นใน ครอบครัวที่เคยเป็นเส้นเลือดขอดมาก่อน ย่อมมีความเสี่ยงสูง

อาการแสดงของภาวะหลอดเลือดขอด

• ระยะแรก มักมีอาการปวดน่องหลัง จากการนัง่ หรือยืนเป็นเวลานาน แต่สกั ระยะ หนึ่งจะค่อยๆ รู้สึกผ่อนคลายไปเอง • ระยะปานกลาง อาการปวดเมื่อย ตุบๆ ตามน่อง และจะเริ่มมากขึ้นจนเป็น สาเหตุทท่ี �ำ ให้เกิดหลอดเลือดขอด ตะคริว มีอากากรบวมทีเ่ ท้า เส้นเลือดด�ำโป่ง • การท�ำกิจวัตรประจ�ำวันต่างๆ เช่น พองบริเวณขาพับ ผิวหนังบริเวณนั้นหมอง เส้นเลือดขอด เป็นโรคทีห่ ลอดเลือดด�ำ การยืน การนั่ง การเดิน เป็นเวลานานและ คล�้ำ อาจมีเส้นเลือดออกตามผิวหนังเพราะ ในบริเวณใต้ผวิ หนังชัน้ ตืน้ มีการโตขยายขนาด ต่อเนื่องจะท�ำให้การไหลเวียนของเลือดไม่ เส้นเลือดขอดแตก คดเคี้ยว สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า สะดวก จะเกิดแรงดันภายในหลอดเลือดด�ำ • ระยะเป็นมาก อาการที่น่ากลัวที่สุด ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณขา หลอดเลือดด�ำจะ • น�้ำหนักตัวที่มากเกินไป ท�ำให้เกิด คือการแตกของเส้นเลือดขอด มีอาการ ล�ำเลียงเลือดกลับเข้าสู่หัวใจในความดัน แรงดันสูงขึ้นภายในหลอดเลือดที่บริเวณขา ตกเลือดอาจพบอาการแทรกซ้อนโรคผิวหนัง ประมาณ 20 มิลลิเมตรปรอท โดยที่เลือด เป็นเหตุให้เกิดเส้นเลือดขอดที่ขาได้ และแผลเรื้อรังรักษายาก ในกล้ามเนื้อขาจะเข้าไปในหลอดเลือดด�ำ • อายุทเี่ พิม่ ขึน้ จะพบเส้นเลือดขอด ส่วนลึก ส่วนเลือดจากผิวหนังและเนือ้ เยือ่ ที่ มากขืน้ ผนังหลอดเลือดด�ำจะมีความยืดหยุน่ 15


เมือ่ ไรจะต้องไปพบแพทย์

• เส้นเลือดขอดโป่งพองมาก ผิวหนัง แดงและเจ็บ ผิวอุ่น แสดงว่ามีการอักเสบ • มีแผลหรือผื่นบริเวณที่เกิดเส้นเลือด ขอด • ผิวหนังบริเวณที่เกิดเส้นเลือดขอด หนาตัวและมีสีคล�้ำ • มีเลือดออกจากเส้นเลือดขอด • อาการของเส้นเลือดขอดรบกวน คุณภาพชีวิต • เส้นเลือดขอดปรากฏอย่างชัดเจน

การวินจิ ฉัยโรคหลอดเลือดขอด

แพทย์จะวินิจฉัยโรคนี้จากประวัติและ การตรวจร่างกายดูเส้นเลือดขอดทีท่ า่ ยืน ท่า นอน ท่านั่ง และแพทย์อาจจะส่งตรวจเพิ่ม เติมทางรังสีวิทยา ในรายที่สงสัยว่ามีความ ผิดปกติของหลอดเลือดด�ำส่วนลึก เช่น เคย มีประวัติขาบวม หรือมีแผลที่บริเวณข้อเท้า หรื อ ลั ก ษณะที่ น ่ า สงสั ย ว่ า อาจจะเป็ น หลอดเลือดขอดที่เป็นแต่ก�ำเนิด

การรักษาโรคหลอดเลือดขอด

การรักษาหลอดเลือดขอดมีหลายวิธี แพทย์จะแนะน�ำแนวทางรักษาเส้นเลือดขอด โดยพิจารณาจากอาการและลักษณะของ แต่ละบุคคล ตัง้ แต่การให้คำ� แนะน�ำให้ผปู้ ว่ ย หลีกเลี่ยงการยืนหรือนั่งประจ�ำที่อยู่นาน ๆ ควบคุมน�้ำหนักตัว และหมั่นออกก�ำลังกาย ด้วยการเดิน เพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อบริเวณรอบน่อง ส�ำหรับใน บุคคลทีม่ อี าการเส้นเลือดขอดเกิดขึน้ แล้วนัน้ มีวิธีที่สามารถรักษาให้หายได้หลายวิธี แต่ ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ • การฉีดยาเข้าหลอดเลือดขอด ท�ำให้ เกิดการแข็งตัวและตีบตัน ตัดการไหลเวียน ของหลอดเลือด เหมาะกับหลอดเลือดขอด ที่มีขนาดเล็กกว่า 3 มิลลิเมตร หรือในกรณี ท�ำการผ่าตัดรักษาหลอดเลือดขอดไปแล้ว แต่ยังมีหลอดเลือดขอดเล็กๆ หลงเหลืออยู่ 16

• การใช้เลเซอร์ เป็นอีกหนึง่ วิธที ไี่ ด้รบั ความนิยมจะใช้รกั ษาเส้นเลือดขอดขนาดเล็ก โดยจะส่งพลังงานเข้าไปท�ำลายเส้นเลือดขอด ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและไม่เจ็บตัวมาก • ใส่ถงุ น่องทางการแพทย์หรือการพัน ผ้ายืด ถุงน่องจะช่วยพยุงกล้ามเนือ้ ตรงทีเ่ ป็น เส้นเลือดขอด มักจะให้ใส่หลังจากได้รบั การ รักษาด้วยวิธีอื่น เพื่อให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้น กระชับ ป้องกันการเกิดเส้นเลือดขอดซ�้ำ • การผ่าตัดรักษาเส้นเลือดขอดออก เหมาะกับเส้นเลือดขอดขนาดใหญ่ เส้นเลือด ที่มีปัญหาแทรกซ้อน และในปัจจุบันมีเทคโนโลยีการรักษา “เส้นเลือดขอด” ด้วย Radiofrequency (RF) ถือเป็นหัตถการทีถ่ กู คิดค้นขึน้ มารักษา เส้นเลือดขอดที่ขา (Varicose veins) เพื่อ หลีกเลีย่ งการผ่าตัด โดยใช้สายสวนสอดเข้าไป และท�ำให้เกิดความร้อน โดยคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ (Radiofrequency) พลังงานความร้อนจะ ท�ำให้เส้นขอดทีม่ ปี ญ ั หาหดตัว ซึง่ ร่างกายจะ ตอบสนองโดยท�ำให้เส้นเลือดขอดนัน้ ตีบและ อุดตันไปในที่สุด ไม่ต้องผ่าตัด แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว

การดูแลตัวเองให้ห่างไกลปัญหา เส้นเลือดขอด

• ออกก� ำ ลั ง กายสม�่ ำ เสมอเพื่ อ ให้ กล้ามเนื้อแข็งแรง และระบบไหลเวียนของ เลือดดีขึ้น • ควบคุมน�้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ท ี่ เหมาะสม • สลับการสวมรองเท้าส้นเตีย้ เพือ่ เพิม่ การไหลเวียนของเลือด • ให้ยกขาสูงครัง้ ละ10-15 นาที วันละ 3-4 ครั้งโดยยกสูงระดับหน้าอก หรือยกขา สูงเมื่อนอนหรือนั่ง • งดการนั่งไขว่ห้างเป็นเวลานานๆ • หลีกเลี่ยงการใส่กางเกงที่ฟิตๆ หรือ สวมใส่ชุดที่รัดเกินไป • ลดอาหารเค็ม และรับประทานผักผลไม้ ให้มากเพื่อป้องกันอาการบวม • ถ้าหากต้องนั่งหรือยืนเป็นเวลานาน ให้ลุกเดินทุกชั่วโมง และขณะนั่งให้บริหาร ข้อเท้าตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกาสลับกัน เหยียดเท้าและกระดกเท้าท�ำสลับกัน

ขอบคุณข้อมูล นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ SOMBOON SUBWONGCHAROEN, M.D. สาขาที่เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมทั่วไปและผ่าตัดเส้นเลือดขอด ประวัติการศึกษา : • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความช�ำนาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป กรมการแพทย์ • ประกาศนียบัตรผู้มีความรู้ความช�ำนาญสาขาการผ่าตัด เปลี่ยนอวัยวะตับ Austin Hospital, Australia โรคที่รับตรวจ / รับปรึกษา / หัตถการที่ช�ำนาญ • การผ่าตัดเส้นเลือดขอดด้วยคลื่นวิทยุ (Endovenous RF Ablation) • การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะตับ (Liver Transplantation) • การตัดตับ (Hepatectomy) ตารางปฏิบัติงาน วันอาทิตย์ 10:00 - 12:00 น. ติดต่อนัดหมายแพทย์ได้ที่ คลินกิ ศัลยกรรมหลอด เลือดเฉพาะทาง ชั้น 1 โทร.0-2596-7888


บันทึกประทับใจ My Story

Product Hilight

เพิ่มโอกาสกู้วิกฤตกับนวัตกรรมการรักษา ด้วยวิธี “ Mechanical Thrombectomy หรือการใส่อุปกรณ์สายสวนหลอดเลือดสมอง” “โรคหลอดเลือดสมอง” Stroke หรือ อัมพฤกษ์ อัมพาต เกิดจากหลอดเลือดทีไ่ ปเลีย้ งสมองมีการตีบตัน หรือแตก โรคหลอดเลือดสมองตีบอาจเกิดจากไขมันไป เกาะผนังหลอดเลือด ลิม่ เลือดเข้าไปอุดตัน หรือเกิดการ แข็งตัวของเลือด ท�ำให้สมองขาดเลือดส่งผลให้เกิดการ อาการแขนขาอ่อนแรง เดินเซ ปากเบีย้ ว พูดไม่ชดั ปวดหัว อย่างรุนแรง หากสังเกตเห็นหรือมีอาการดังกล่าว ควรรีบพบแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเพือ่ ตรวจวินจิ ฉัยและรักษา โดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่เข้าข่ายเสี่ยงเกิด โรคหลอดเลือดสมองเหล่านี้!

• • • • •

โรคเบาหวาน ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ อาทิ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหลอดเลือดหัวใจ สูบบุหรี่

อาการทีอ่ าจเกิดการตีบตันของเส้นเลือด

• ตาบอดเพียงส่วนหนึ่งของตา มักจะเป็นข้างเดียวและอาจ เป็นเพียงชั่วคราว เพราะลิ่มเลือดไปอุดตัน • เป็นอัมพาตแขน ขา พูดไม่ชัดหรือไม่เป็นค�ำพูด • หน้ามืด เป็นลม ล้มลงโดยไม่มสี าเหตุ อาจจะเป็นอาการของ หลอดเลือดใหญ่บริเวณก้านสมองตีบ

ใครควรตรวจหารอยโรคหลอดเลือดสมอง

• ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต เพื่อดูรอยโรคของหลอดเลือดแดง ที่คอ และติดตามผลเป็นระยะ • ผู้ป่วยที่เคยมีอาการสมองขาดเลือดไปเลี้ยงชั่วคราว • ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามผิดปกติหลอดเลือดแดงทีค่ อ ทัง้ รายทีม่ อี าการ และไม่มีอาการของโรคหลอดเลือดสมอง • ผูท้ ตี่ อ้ งเข้ารับการผ่าตัดโรคหลอดเลือดอืน่ ๆ เช่น ตัดต่อหลอด เลือดแดงหัวใจอุดตัน เพื่อตรวจประเมินค่าก่อนผู้ป่วยเข้ารับการ ผ่าตัด • ผู้ที่เคยเป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง หรือมีคนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 18

โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของภาวะทุพพลภาพอันดับ ต้นๆ ดังนั้น การป้องกันโรคจึงเป็นสิ่งส�ำคัญและคุ้มค่าที่จะต้องดูแล รักษาสุขภาพตนเองไม่ให้เกิดปัจจัยเสีย่ ง เมือ่ อายุมากขึน้ ควรควบคุม ความดันและไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ หากเป็นเบาหวาน ควรควบคุมระดับน�้ำตาลให้ใกล้เคียงปกติมากทีส่ ดุ ลดอาหารหวาน มัน เค็ม งดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกก�ำลังกาย สม�่ำเสมอ ตรวจสุขภาพประจ�ำปี และหากสังเกตพบอาการของโรค หลอดเลือดสมอง อย่ารอช้า! ควรรีบพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยเร็วที่สุดเพราะทุกนาทีมีค่า ต่อผลการรักษา


บันทึกประทับใจ Healthy Talk

Product Hilight

คุณบรรพต สุนทรสุข อายุ 42 ปี ผู้อำ�นวยการห้างหุ้นส่วนเนรมิต โปรดักชั่น จำ�กัด “ถ้าไม่เจอคุณหมอ ผมอาจจะคิดสั้นและท�ำอะไรแย่ๆ กับชีวิตเพื่อให้พ้นอาการทรมาณแบบนี้ ไปแล้ว ต้องขอขอบคุณคุณหมอสิริชัยมากๆ ครับ ยา 2 เข็มเปลี่ยนชีวิตผม 10 กว่าปีที่แย่ มากๆ ไม่มีอีกแล้ว ตอนนี้ผมไม่มีอาการปวดศีรษะอีกแล้ว ชีวิตดีขึ้นมากๆ ครับ”

“ผมทรมานกับอาการปวดศีรษะมากว่า 10 ปี รักษาอาการ ปวดศีรษะมาทุกรูปแบบทั้งแผนปัจจุบัน แผนโบราณ และทาง ไสยศาสตร์แต่ก็ไม่ดีขึ้น อาการปวดศีรษะกลับทวีคูณขึ้นทุกวัน ปวดระดับขั้นวิกฤตจนเป็นลมหมดสติ รบกวนการใช้ชีวิตประจ�ำวัน จนเกือบจะคิดสัน้ ด้วยอาชีพการงานของผมคือช่างภาพ เวลาไปงาน กับผู้ใหญ่ต้องตามนายตลอด ดังนั้นก่อนจะเริ่มท�ำงานผมต้อง รับประทานยาแก้ไมเกรนจ�ำนวนมากเพื่อป้องกันอาการเอาไว้ ผมรับประทานยามากจนมีอาการมือสัน่ เพราะกลัวว่าจะเกิดอาการ ปวดศีรษะระหว่างท�ำงาน ต้องซื้อยาเตรียมไว้ในกระเป๋าเหมือน เสพติด เมื่อการรักษาด้วยวิธีต่างๆ ไม่ได้ผล ผมจึงพยายามท�ำทุกวิถ ี ทางเพื่อช่วยเหลือตัวเอง เริ่มค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตว่า สถานพยาบาลใดบ้างที่มีความเชี่ยวชาญและมีคุณหมอเก่งๆ เรื่องปวดศีรษะ จึงมาพบข้อมูลของศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลนนทเวช วันแรกทีผ่ มมาพบคุณหมอ จากการซักประวัตกิ าร รักษาและอาการ คุณหมอวินิจฉัยว่าผมมีอาการปวดศีรษะแบบ คลัสเตอร์ ผมไม่รู้ว่าการปวดศีรษะแบบคลัสเตอร์เป็นอย่างไร จึงไป หาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ต่างๆ ในข้อมูลมีรายละเอียดอาการ ปวดศีรษะแบบคลัสเตอร์ ประมาณ 10 ข้อ ซึ่งอาการดังกล่าวตรง กับอาการที่ผมเป็นผมถึง 9 ข้อ ผมจึงตัดสินใจกลับมาหาคุณหมอ อีกครัง้ ในวันรุง่ ขึน้ เพือ่ เข้ารับการรักษาตามทีค่ ณ ุ หมอแนะน�ำทันที”

สัญญาณเตือนโรคที่ต้องรู้... ปวดหัวแบบไหนบอกอะไรเรา

ภาวะดังกล่าวพบได้ประมาณ ร้อยละ 0.1 ของประชากร พบในผู้ชายมากกว่า ผู้หญิง ปวดศีรษะแบบคลัสเตอร์จัดอยู ่ ในกลุ ่ ม (Trigeminal Autonomic Cephalalgias) ลักษณะอาการปวด ผู้ป่วย มักจะมีอาการปวดศีรษะข้างเดียวแถวลูกตา ขมับ อาการปวดมีความรุนแรง “Suicidal Headache” สิ่งส�ำคัญ ผู้ป่วย จะมีอาการ น�้ำตาไหล ตาแดง น�้ำมูกไหล หนังตาตก ข้างเดียวกับข้างที่ปวดศีรษะ ระยะเวลาที่ ปวดกินเวลาเป็นชัว่ โมงแล้วค่อยดีขนึ้ ความถี่ อาจเกิด 1-8 ครั้งต่อวัน ในผู้ป่วยที่มีอาการ เรื้อรังอาจมีอาการทุกวัน “ผมได้รับการรักษาอาการปวดศีรษะแบบคลัสเตอร์ ด้วยการฉีดยาเข้าศีรษะ 2 เข็ม เพื่อบล็อกเส้นประสาท หลังฉีดยา 2 อาทิตย์ ผมก็ไม่มีอาการปวดศีรษะอีกเลย สามารถใช้ชวี ติ ประจ�ำวันและท�ำงานได้เหมือนคนปกติทวั่ ไป จากเดิมที่จะมีอาการปวดศีรษะจนอาเจียนคล้ายศีรษะจะ แตกทุกครั้งเวลาตื่นนอนตอนเช้า โรคแบบนี้ใครไม่เป็นจะ ไม่รู้เลย การศึกษาหาข้อมูลเป็นสิ่งส�ำคัญ อย่าไปซื้อยา รับประทานเอง ผมทรมานกับในโรคนี้มา 10 กว่าปี ถ้าไม่ เจอคุณหมอ ผมอาจจะคิดสัน้ และท�ำอะไรแย่ๆ กับชีวติ เพือ่ ให้พน้ อาการทรมานแบบนีไ้ ปแล้ว ต้องขอขอบคุณคุณหมอ สิริชัยมากๆ ครับ 10 กว่าปีที่แย่มากๆ ไม่มีอีกแล้ว ตอนนี้ ผมไม่มีอาการปวดศีรษะอีกแล้ว ชีวิตดีขึ้นมากๆ ครับ”

การรักษา แบ่งออกเป็นการให้ยา ป้องกันได้แก่ การให้ยาลดความดันบางกลุม่ เช่น Verapamil , ยากันชัก (Na Valproate, Topiramate), ยากลุ่ม Steroid, และการ รักษาขณะมีอาการ เช่น การดมออกซิเจนที่ มีความเข้มข้นสูง, การใช้ยากลุม่ Triptan ใน สาเหตุ ของการปวดศีรษะดังกล่าว รูปแบบฉีดเข้าใต้ผวิ หนัง หรือพ่นจมูก เป็นต้น เชื่ อ ว่ า เกิ ด จากสารสื่ อ ประสาทบริ เวณ นอกจากนี้แล้วการรักษาโดยการ block ต่อมใต้สมอง (Posterior Hypothalamus) เส้นประสาท (Occipital Nerve Block) ร่วมกับระบบประสาทอัตโนมัติ (Parasym- ยังช่วยรักษาและป้องกันอาการปวดได้ pathetic) มีความผิดปกติ โดยมีปจั จัยกระตุน้ โดยสรุปโรคปวดศีรษะมีหลายประเภท เช่น การดืม่ alcohol, อาหารจ�ำพวกไนเตรท, ซึง่ มีสาเหตุทแี่ ตกต่างกัน เมือ่ ผูป้ ว่ ยมีอาการ ปวดศีรษะควรรีบมาพบแพทย์เพือ่ ให้การ การอยู่บนที่สูงที่มีปริมาณออกซิเจนต�่ำ วินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง การซื้อยา การวินิจฉัยโรค ได้จากการซัก แก้ทานเองบ่อยครั้งอาจกระตุ้นให้อาการ ประวัติเป็นส�ำคัญร่วมกับการตรวจร่างกาย ปวดศีรษะเป็นมากขึ้นได้ (Medical ทางระบบประสาทและการส่งเอกซเรย์สมอง Overuse Headache) ปวดศีรษะแบบ คลัสเตอร์ พบได้น้อยแต่อาการรุนแรง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อแยกสาเหตุอื่น ส่งผลกระทบต่อ การใช้ชวี ติ เป็นอย่างมาก การวินจิ ฉัยทีถ่ กู ต้องและการรักษาทีเ่ หมาะสม สามารถท�ำให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นได้

โรคปวดศีรษะ เป็นภาวะทีพ่ บได้บอ่ ยในเวชปฎิบตั ิ สาเหตุของการปวดศีรษะ ที่พบได้เช่น กลุ่ม Tension, ไมเกรน, ปวดศีรษะที่เกิดจากพยาธิสภาพ ของสมอง ศีรษะ หรือต้นคอ อย่างไรก็ตาม ยังมีปวดศีรษะบางกลุ่ม ที่พบ ไม่บอ่ ย แต่มคี วามรุนแรงรบกวนชีวติ ประจ�ำวัน เช่น ปวดศีรษะแบบคลัสเตอร์ ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

ขอบคุณข้อมูล นพ.สิริชัย กิตติชาญธีระ SIRICHAI KITTICHANTEERA, M.D. สาขาที่เชี่ยวชาญ ประวัติการศึกษา โรค/หัตถการที่ช�ำนาญ

: อายุรกรรมประสาทวิทยา : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความช�ำนาญสาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี : ภาวะหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน : ภาวะการนอนหลับ : โรคปวดศีรษะ

ตารางปฏิบัติงาน วันจันทร์ วันอังคาร-วันศุกร์ วันเสาร์

09:00 - 11:00 น. 16:00 - 20:00 น. 09:00 - 20:00 น.

ติดต่อนัดหมายแพทย์ได้ที่ ศูนย์สมองและระบบประสาท โทร.0-2596-7888 23


Product Hilight โรคมะเร็งตับ พบได้บอ่ ยในคนไทย มีความรุนแรงและรักษายาก สาเหตุสว่ นใหญ่เกิดจากการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีและซีชนิดเรือ้ รัง รวมทัง้ โรคตับแข็งจากการดืม่ แอลกอฮอล์ และโรคไขมันสะสมในตับ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตับหากได้รับการวินิจฉัยเพื่อน�ำไปสู่การ รักษาที่รวดเร็ว สามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ ปัจจุบันได้มี การน�ำเทคโนโลยีในการตรวจหาภาวะพังผืดในเนือ้ ตับหรือภาวะตับ แข็ง โดยไม่ท�ำให้เกิดความเจ็บปวดใดๆ กับร่างกายผู้ป่วย ท�ำได้ง่าย รวดเร็ว ไม่เกิดแผล ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเมื่อเทียบจาก การเจาะชิ้นเนื้อตับนั่นคือ FibroScan

• ตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับ • ตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ

FibroScan คืออะไร?

เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับ และตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ โดยไม่เกิดความเจ็บปวดใดๆ กับร่างกาย และลดอัตราความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อน เมื่อเทียบ กับการเจาะตับ (liver biopsy)

ตรวจ FibroScan เพือ่ อะไร?

ผลตรวจไฟโบรสแกนสามารถช่วยใน การติดตามผลการด�ำเนินโรค และประเมิน ระดับความรุนแรงของภาวะตับแข็ง เพื่อดู ผลการตอบสนองการรักษาและวางแผนการ รักษาต่อไป โดยอาจใช้แทนการเจาะเนือ้ ตับ ในผู้ป่วยที่มีข้อห้ามหรือปฏิเสธการเจาะตับ รวดเร็ว... ทราบผลทันที

ตับ จัดว่าเป็นโรงงานศูนย์กลางของร่างกาย เป็นอวัยวะ ที่ส�ำคัญท�ำหน้าที่หลักในการขจัดสารพิษที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ กระแสเลือด รวมถึงเป็นแหล่งสะสมวิตามินต่างๆ ที่เป็น ประโยชน์ส�ำหรับร่างกาย อย่างที่ทราบกันว่าตับเป็นอวัยวะ ที่มีขนาดใหญ่และหนักที่สุด หลายคนจึงมักไม่ทราบว่า ตับ เกิดความผิดปกติ ตับไม่สามารถบอกคุณว่าตับก�ำลังประสบ กับปัญหาใด การปล่อยให้ตับอยู่ในภาวะผิดปกติเริ้อรัง ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาร่างกายก็จะค่อยๆ ลดลง ท�ำให้ ร่างกายต้องดูแลตัวเองด้วยการสร้างพังผืด ซึ่งหากปล่อยไว้ เป็นเวลาเนิ่นนาน อาจท�ำให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ ตามมา อาทิ โรคตับอักเสบ โรคตับแข็ง และที่หลายคนกลัวที่สุด คือ โรคมะเร็งตับ 24

หลักการทำ�งานของ FibroScan

FibroScan ใช้หลักการปล่อยคลื่นความถี่ต�่ำที่ 50 เฮิรตซ์ ด้วย เทคนิค VCTETM (Vibration Controlled Transient Elastography) เข้าไปในตับแล้ววัดคลืน่ ทีส่ ะท้อนกลับมาด้วยคลืน่ เสียงความถี่ ต�่ำ จากนั้นเครื่องจะประมวลผลออกมา เป็นค่าความแข็งเนื้อตับ หากตับเริ่มแข็งคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับจะเดินทางเร็ว ค่าที่วัดได้ก็ จะสูงตาม มีหน่วยวัดเป็นกิโลพาสคาล(kPa)

ส่วนการวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ สามารถวัดได้โดยมีชื่อ เรียกวิธนี วี้ า่ CAP (Controlled Parameter) ใช้หลักการปล่อยคลืน่ เสียงความถี่ต�่ำเข้าไปในเนื้อตับ และวัดค่าความต้านทานนั้นๆ หาก ตับมีปริมาณไขมันสะสมมาก ก็จะมีแรงต้านทานมาก ค่าทีไ่ ด้กจ็ ะสูง ตามมีหน่อยวัดเป็นเดซิเบล/ เมตร(dB/m) กระบวนการตรวจจะใช้ เวลาประมาณ 5-10 นาทีก็สามารถทราบผลได้ อีกทั้งยังไม่ต้อง เจ็บตัวจากการเจาะตับ และสามารถลดความเสีย่ งจากโรคแทรกซ้อน ที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อท�ำการรักษาได้อย่างทันถ่วงที

ใครเป็นผูต้ รวจ FibroScan ?

• แพทย์ หรือบุคลากรทีไ่ ด้รบั การอบรมจะเป็นผูต้ รวจไฟโบรสแกน ได้ดีที่สุด

ใครทีค่ วรได้รบั การตรวจด้วย FibroScan ?

• ตัวเหลืองและตาเหลือง • ท้องบวม ขาบวม • อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร • น�้ำหนักตัวลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ • ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงไวรัสตับอักเสบบีและซี • ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งตับ • ปวดแน่นบริเวณใต้ชายโครงด้านขวา บางรายอาจมีอาการ ปวดร้าวไปที่หลังหรือไหล่ • สงสัยเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรัง • สงสัยภาวะตับแข็ง • ผู้ที่ดื่มสุราเรื้อรัง

วิธกี ารตรวจ FibroScan

แพทย์จะให้ผปู้ ว่ ยนอนหงายโดยยกแขนทัง้ สองข้างไว้เหนือศีรษะ ทาเจลทีห่ วั ตรวจหรือผิวหนังผูป้ ว่ ยเพียงเล็กน้อย วางอุปกรณ์ปล่อย สัญญาณคลื่นความถี่ไว้ที่ชายโครงด้านขวาซึ่งเป็นต�ำแหน่งของตับ แล้วปล่อยสัญญาณคลื่นความถี่เข้าไปเบาๆ ทั้งหมด 10 ครั้ง เครื่อง ไฟโบรสแกนจะประมวลผลสะท้อนกลับมา ผลทีไ่ ด้เป็นค่าความแข็ง ของตับ เป็นตัวเลขตัง้ แต่ 1.5-75 กิโลพาสคาล และค่าปริมาณไขมัน สะสมในตับเป็นตัวเลขตั้งแต่ 100-400 เดซิเบล/เมตร และแพทย์ จะแปลผลที่ได้เพื่อเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยโรคตับ

ข้อดีในการตรวจด้วย FibroScan

• ไม่เกิดความเจ็บปวด และไม่เป็นอันตรายใดๆ กับร่างกาย • ใช้เวลาในการตรวจไม่นาน เพียง 5-10 นาที • ลดการบาดเจ็บจากการเจาะตับ • ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ทันทีหลังการตรวจ • ในกรณีที่ต้องติดตามผลอย่างใกล้ชิด สามารถตรวจซ�้ำได้ หลายครั้งและปลอดภัย • ตรวจง่าย รวดเร็ว ทราบผลทันที

ข้อห้ามในการตรวจด้วย FibroScan

• ไม่ตรวจในอวัยวะอื่นๆ ใช้ได้เฉพาะการตรวจตับเท่านั้น • ผู้ป่วยที่ติดอุปกรณ์ในร่างกาย เช่น pacemakers, defibrillators • ผู้ที่มีภาวะท้องมาน • หญิงตั้งครรภ์ • ผู้ป่วยที่ช่องซี่โครงแคบอาจขัดขวางการส่งให้สัญญาณ • ผูป้ ว่ ยทีอ่ ว้ นมาก หรือผูท้ มี่ นี �้ำในช่องท้องอาจท�ำให้สญ ั ญาณ ไปไม่ถึงเนื้อตับ คุณดูแล “ตับ” ดีแล้วหรือยัง... หากคุณก�ำลังรู้สึกอ่อนเพลีย เหนือ่ ยล้า หรือสงสัยว่าตัวเองอาจป่วยเป็นโรคทีเ่ กีย่ วกับตับ ควรหัน กลับมาใส่ใจสุขภาพ รับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ ออกก�ำลังกาย สม�ำ่ เสมอ และหมัน่ ตรวจเช็คสุขภาพ “ตับ” ของคุณเป็นประจ�ำโดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อป้องกันการเกิดโรคร้ายแรงต่างๆ ตามมา

คำ�แนะนำ� สำ�หรับการตรวจ FibroScan

• งดอาหารอย่างน้อย 2 หรือ 3 ชั่วโมงก่อนท�ำการตรวจวัด ด้วย FibroScan 25


Product Hilight

ประสิทธิภาพของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูง 192-Slice CT Scan

ประสิทธิภาพของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงนอก เหนือจากการท�ำเอกซเรย์ได้ทั้งร่างกาย ยังสามารถท�ำการตรวจ วินิจฉัยได้ในแต่ละส่วนของร่างกายตามความเหมาะสมได้อีกด้วย

เครือ่ งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 192-Slice CT Scan เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีอัน ทันสมัย ช่วยให้การตรวจหรือการคัดกรอง Screening เบื้องต้นมีประสิทธิภาพด้วยความเร็วและความละเอียด สูงของเครือ่ งดังกล่าว สามารถสร้างภาพได้ถงึ 192 ภาพ ในครั้งเดียวของรอบการหมุนหรือสแกน (360 องศา) ผ่านการฉายล�ำแสงเอกซ์ หรือ X-ray ผ่านอวัยวะที่ ต้องการตรวจในแนวตัดขวาง ด้วยความเร็วเพียง 0.3 วินาที ท�ำให้ได้ภาพเอกซเรย์ 20-192 ภาพ ส่งผลให้การ ตรวจมีความแม่นย�ำสูง โดยเฉพาะอวัยวะภายในที่มีการ เคลือ่ นไหวเช่น หัวใจ ซึง่ เครือ่ งเอกซเรย์ทวั่ ๆ ไปจะได้ภาพ ไม่ชดั เจน แต่ดว้ ยเครือ่ งดังกล่าวสามารถให้ภาพทีช่ ดั เจน ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงส่วนต่างๆ ของร่างกาย อาทิ เส้นเลือด เนื้อเยื่อ กระดูก หัวใจ หรือแม้แต่ท่อลม ในบริเวณปอดก็สามารถสร้างภาพได้ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 192-Slice CT Scan เป็นเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ที่ได้ รับการพัฒนาเพือ่ ช่วยให้แพทย์ตรวจและประเมินความผิดปกติของ หัวใจ สมอง และเกือบทุกส่วนของร่างกาย ตั้งแต่ศีรษะจรดปลาย เท้า การได้รบั อุบตั เิ หตุ และการแพร่กระจายของโรคมะเร็งได้เร็วขึน้ และแม่นย�ำมากขึน้ และมีความปลอดภัยสูงขึน้ ด้วยปริมาณรังสีทตี่ ำ�่ กว่า 26

1.สมอง เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง

192- Slice CT Scan สามารถทำ�ให้เราตรวจสอบ เส้นเลือดภายในสมองได้ ซึง่ ในบางครัง้ คุณไม่เคยทราบ ว่า คุณมีภาวะเสี่ยงเหล่านั้นอยู่ โดยอาจเกิดเส้นเลือดในสมองโป่ง หรือมีภาวะเสี่ยงต่อเส้นเลือดในสมองแตกทำ�ให้เป็นอัมพฤกษ์หรือ อัมพาตได้โดยไม่รู้ตัวมาก่อน อีกทั้งในกรณีที่มีก้อนเนื้อผิดปกติเช่น ก้อนเนื้องอกต่างๆ ก็สามารถตรวจพบได้ โดยแสดงถึงตำ�แหน่งและ ขนาดตลอดถึงลักษณะได้อย่างละเอียด ดังนั้นการตรวจเพื่อหารอย โรคในผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการผิดปกติตา่ งๆ จึงสามารถทำ�ได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลดีต่อการรักษา • เครือ่ งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 192-Slice CT Scan สามารถ Scan เพื่อตรวจดูการท�ำงานของสมองได้ครอบคลุมทั้ง สมอง ด้วยระยะครอบคลุมถึง 42 เซนติเมตร และยังสามารถตรวจ การท�ำงานของสมอง Cerebral Blood Perfusion เพื่อดูปริมาณ เลือดที่ไปเลี้ยงสมอง สามารถบอกได้ว่าสมองส่วนใดขาดเลือดไป เลี้ยง การตรวจพบก่อนที่จะมีอาการมาก ช่วยให้การรักษาง่ายขึ้น โดยการแปลผลจากแพทย์เฉพาะทางด้านรังสีระบบประสาท • ด้วยเทคโนโลยี CT Neuro Engine จะสามารถท�ำให้การ ตรวจวินจิ ฉัยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ตอบโจทย์ได้มากยิง่ ขึน้ ว่ามีเลือดออกหรือไม่ ขนาดหรือต�ำแหน่งของจุดทีม่ กี ารอุดตัน บริเวณ เนื้อสมองที่ตาย (Brain Infarction) มีขนาดเท่าใด และเลือดที่ไป เลี้ยงมีลักษณะอย่างไร (Blood flow) • มีเทคโนโลยีเพิ่มความเร็วและความแม่นย�ำ (Whole brain CT Perfusion, Neuro Best Contrast, Dual Energy) สามารถ ท�ำให้วินิจฉัยได้รวดเร็ว แม่นย�ำ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือด สมอง (Stroke) ความเร็วเป็นสิ่งส�ำคัญ เพราะเวลาที่เสียไปเท่ากับ เนื้อสมองที่เสียหายเพิ่มขึ้น 2.หัวใจ อวัยวะหนึ่งที่สำ�คัญ การตรวจโดยที่ยังไม่ แสดงอาการใดๆ ของโรคหัวใจขาดเลือดจึงทำ�เพื่อ ค้นหาความเสี่ยง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต จากหัวใจวายเฉียบพลัน หรือ Heart Attact เพราะเส้นเลือดแดง ที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจตีบ สาเหตุจากมีไขมันเกาะบริเวณผนัง หลอดเลือด การตรวจโดยใช้ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็ว สูง 192- Slice CT Scan ถือเป็นการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นที่มีความ แม่นยำ�สูง

• ด้วยรอบการหมุนหรือสแกน (Rotation time) ที่สั้นและ รวดเร็ว ท�ำให้สามารถสร้างภาพเส้นเลือดหัวใจได้คมชัด และลดการ สั่นไหว เพื่อลดโอกาสเกิดผลบวกลวง (False Postitive) หมายถึง กรณีทผี่ ลการตรวจบ่งบอกว่าเป็นบวก แต่ผรู้ บั การตรวจตรวจไม่พบ ว่ามีโรคจากการตรวจ และ ผลลบลวง (False Negative) หมายถึง กรณีผลการตรวจบ่งบอกว่าเป็นลบแต่ผรู้ บั การตรวจพบโอกาสทีเ่ ป็น โรคเพียง 10%

3.ปอด ด้วยความเร็วในการตรวจสูง จึงช่วยให้ผปู้ ว่ ย

บางกลุ่มที่มีปัญหาในการกลั้นลมหายใจใช้เวลา ในการกลั้นลมหายใจระหว่างการตรวจสั้นมากขึ้นกว่า อดีต ในขณะเดียวกันเทคโนโลยี CAER kv CT ยังท�ำงานด้วยปริมาณ รังสีทตี่ ำ�่ กว่า ท�ำให้สามารถลดปริมาณรังสีทผี่ ปู้ ว่ ยจะได้รบั ลงครึง่ หนึง่ และลดปริมาณสารทึบรังสีทใี่ ช้ลง แต่ยงั สามารถวินจิ ฉัยโรคลิม่ เลือด อุดกั้นในปอด (Pulmonary Embolism หรือ PE) ได้

4.หลอดเลือดหรือระบบเส้นเลือดแดง ทุกส่วนของร่างกาย สามารถทำ�การตรวจเส้นเลือด

ทั้งตัว โดยที่ยังวินิจฉัยและสร้างภาพได้อย่างสวยงาม • เส้นเลือดแดงที่ส่งไปเลี้ยงสมอง • เส้นเลือดแดงที่ส่งไปเลี้ยงแขน ขาทั้งสองข้าง • เส้นเลือดแดงที่ส่งไปยังไต • เส้นเลือดแดงหลักที่ส่งไปเลี้ยงร่างกายส่วนล่าง • เส้นเลือดแดงทุกส่วนในร่างกาย

การใช้ความเร็วในการตรวจเพียง 15 นาที สามารถสร้างภาพเสมือน ก�ำลังส่องกล้องเข้าไปในล�ำไส้ใหญ่ได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถตรวจหา สิง่ ผิดปกติได้ เพราะความสามารถของเครือ่ งสามารถสร้างภาพและ ภาพนัน้ สามารถเคลือ่ นไหวเสมือนท่องไปในร่างกายในส่วนทีต่ อ้ งการ ตรวจหาเช่นเดียวกับการส่องกล้องจริงๆ

7.ตับ สามารถค้นหารอยโรคในเบื้องต้นได้ เช่น

8.ระบบทางเดินปัสสาวะ ตรวจนิ่วในระบบ

9.ชิ้นเนื้อ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง

มะเร็งตับ การตรวจพบก่อนด้วยเครื่องมือที่มีความ แม่นยำ�และแสดงผลได้อย่างชัดเจน สามารถบ่งบอกถึง พยาธิสภาพของอวัยวะนั้นๆ ได้ จะช่วยให้ง่ายต่อการวินิจฉัย รักษา และติดตามผล ทางเดินปัสสาวะ โดยไม่ต้องฉีดสารทึบรังสี สามารถ ทำ�ได้ในคนไข้ที่ไตทำ�งานไม่ดี คนไข้แพ้สารทึบรังสี สามารถตรวจได้เพราะไม่ต้องฉีดสารทึบรังสี และสามารถดูความ ผิดปกติอื่นๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะและสาเหตุต่างๆ ของการ ปวดท้องได้ 192- Slice CT Scan สามารถทำ�การตรวจผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ ง เจาะแทงเข็ม เพื่อดูชิ้นเนื้อหรือเจาะหนอง ได้แม่นยำ� ยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างภาพแบบ 3D-guided แบบ Real-time

ข้อดีของเครือ่ งตรวจวินจิ ฉัยโรคเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 5.กระดูกและข้อ ในการตรวจรักษาหรือวางแผนการ 192-Slice CT Scan

6. กระเพาะ ลำ�ไส้ใหญ่ ทวารหนัก และ เนื้อเยื่อต่างๆ ในช่องท้อง

รักษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อ ต้องการข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากกว่า เอกซเรย์ทั่วๆ ไป โดยรายละเอียดที่ได้รับแสดงในรูปแบบของภาพ 3 มิติ • ลดภาพรบกวนจากโลหะ (Metal Artifact) ท�ำให้สามารถ ประเมินการเชื่อมกระดูกที่หักได้ดีมากขึ้น และสามารถเอกซเรย์ได้ แม้ว่าผู้ป่วยใส่เหล็กในบริเวณดังกล่าว

• การตรวจล�ำไส้ใหญ่ (CT Colonoscopy) และการ ตรวจหลอดลม (CT Virtual Endoscopy) ด้วยเครื่องเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 192-Slice CT Scan ทดแทนการส่องกล้อง เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ป่วยโดยไม่ต้องวางยาสลบ ไม่ทรมาน ด้วย

• ผูป้ ว่ ยจะได้รบั รังสีได้รบั รังสีเท่าทีจ่ ำ� เป็น และน้อยทีส่ ดุ รวม ทั้งลดปริมาณรังสีที่อวัยวะส�ำคัญจะได้รับเช่น เต้านม หัวใจ ดวงตา และต่อมไทรอยด์เป็นต้น ด้วยเทคโนโลยี X-CARE ระบบการค�ำนวน ปริมาณรังสีแบบ Real-time และระบบการสแกนแบบ 2 พลังงาน (Dual Energy) • ลดปริมาณรังสีในการสแกนกับผู้ป่วยเด็ก ด้วยเทคโนโลยี CARE Child Technology • สามารถท�ำการตรวจผู้ป่วยที่ขนาดร่างกายใหญ่พิเศษได้ ด้วยขนาดอุโมงค์ 80 เซนติเมตร และเตียงที่สามารถรับน�้ำหนักได้ ถึง 307 กิโลกรัม • วินิจฉัยโรคท�ำได้รวดเร็ว แม่นย�ำยิ่งขึ้น ด้วย Work Station และระบบการสร้างภาพที่มีประสิทธิภาพ • สามารถท�ำให้การ Whole body Scan แสดงรอยโรคจาก อุบัติเหตุได้หลากหลายในการสแกนเพียงครั้งเดียว 27


แค่พลิกความคิดชีวติ ก็เปลีย่ น Changes Your Thinking, Changes Your Life

แค่พลิกความคิดชีวติ ก็เปลีย่ น

CHANGES YOUR THINKING CHANGES YOUR LIFE

ช่วงนีม้ กั จะมีเพือ่ นๆ น้องๆ มาแชร์ปญ ั หาจากการท�ำงาน ให้ผเู้ ขียนช่วยให้ค�ำปรึกษาอยูบ่ อ่ ยๆ ทัง้ ปัญหาจากหัวหน้า งาน เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่ปัญหาจากตัวเอง เล็กบ้าง ใหญ่บา้ งปนกันไป บางคนเลือกวิธกี ารแก้ไขปัญหาด้วยการ จบปัญหาตรงทีเ่ ดิมและขอไปเริม่ ต้นชีวติ ใหม่ในทีท่ �ำงานใหม่ บางคนเลือกใช้วิธีการอดทนและสื่อสารความรู้สึกตัวเอง ผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media) ซึง่ บางครัง้ ความรูส้ กึ ที่สื่อสารผ่านถ้อยค�ำหรือการแชร์ข้อความก็วิ่งย้อนกลับ มาท�ำร้ายตัวเองอีกรอบด้วยก็มี แล้วจะท�ำอย่างไร ท�ำไมจะ ต้องอดทนกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจ แต่ติดปัญหาคือเราไม่ สามารถสั่งให้ใครๆ ท�ำตามใจเราได้

“การปรับมุมมอง” คือวิธที ผี่ เู้ ขียนแนะน�ำได้ให้กบั เพือ่ นๆ

น้องๆ ที่ก�ำลังประสบปัญหาค่ะ เราลองสลับบทบาทกันใหม่ จากลูกน้องเป็นหัวหน้า จากหัวหน้าเป็นลูกน้อง ด้วยโจทย์หรือ ปัญหาแบบเดียวกันกับทีเ่ ราเจอ ลองมองในมุมทีอ่ ยูต่ รงกันข้าม กับจุดที่เรายืนอยู่ บางครั้งเราจะเจอค�ำตอบซ่อนอยู่ในนั้นว่า จริงๆ แล้วสิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหาอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ เราไม่ควรเก็บมาให้ความส�ำคัญก็เป็นไปได้ เพราะทุกคนต่างมี บทบาทและหน้าที่แตกต่างกัน การท�ำงานอาจมีปัญหาหรือ กระทบกระทัง่ กันบ้าง แต่หากมองไปทีเ่ ป้าหมายทีเ่ รามีรว่ มกัน นัน่ คือการท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จแล้ว สิง่ ทีเ่ รามองว่าเป็น ปัญหาอาจจะกลายเป็นเรื่องขี้ผงเลยทีเดียว ดังหลักธรรม ค�ำสอนของพระพุทธศาสนาที่เราสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ใน การท�ำงานร่วมกัน คือ สังคหวัตถุ 4 หลักธรรมที่เป็นเครื่อง ยึดเหนี่ยวน�ำใจของผู้อื่น ผูกมิตรและเอื้อเฟื้อเกื้อกูล ซึ่งเป็น เรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ ดังนี้ ทาน การให้ การเสียสละ การแบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่ คนอื่น ช่วยปลูกฝังให้เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว แบ่งปันกัน ปิยะวาจา การพูดจาด้วยถ้อยค�ำไพเราะอ่อนหวาน จริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เหมาะกับ กาลเทศะ พูดดีต่อกัน อัตถจริยา ช่วยเหลือกัน สมานัตตา การเป็นผูม้ คี วามสม�ำ่ เสมอ โดยประพฤติตวั ให้ มีความเสมอต้นเสมอปลาย วางตัวดีต่อกัน ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการท�ำงานในทุกๆ วัน แล้วพบ กันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ 28

29


“คลอดมั่นใจ ลูกน้อยปลอดภัย ใส่ใจนมแม่” ศูนย์ครรภ์คุณภาพ

Obstetrics And Family Maternity Center

การได้เป็น “คุณแม่” นับเป็นความส�ำเร็จอย่างหนึ่ง ในชีวิตของผู้หญิง การเป็นแม่ที่ดีมีคุณภาพควรเริ่มต้น ตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ ศูนย์ครรภ์คุณภาพ (Obstetrics and Family Maternity Center) โรงพยาบาลนนทเวช ปรารถนาให้ผหู้ ญิงทุกคนเป็นคุณแม่คณ ุ ภาพ ด้วยความ พร้อมด้านบริการดูแลรักษาทีม่ มี าตรฐาน โดยทีมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการ แพทย์ที่มีประสิทธิภาพ อาทิ เครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ(4D) ตรวจดูการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ ทารกในครรภ์ รวมทัง้ มีหอ้ งตรวจ ห้องผ่าตัด ห้องคลอด ที่ทันสมัย ประกอบไปด้วยบริการ ดังนี้ 1. การบริการตรวจสุขภาพ ให้ค�ำปรึกษาก่อนแต่งงาน และ เตรียม ความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ (Premarital Check Up and Counseling) 2. การบริการฝากครรภ์ทั้งการตั้งครรภ์ปกติและการตั้งครรภ์ ที่มีภาวะความเสี่ยงสูง ( Antenatal Care) 3. การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอด • การตรวจหาโรคและความผิ ด ปกติ ข องทารกโดย Ultrasound 2 มิติ และ 4 มิติ • การตรวจวิเคราะห์เกีย่ วกับพันธุกรรมต่างๆ การเจาะน�ำ้ คร�ำ่ เพื่อตรวจดูความ ผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์ (Amniocentesis)

• การตรวจเลือดเพื่อคัดกรองโรคต่างๆ • การตรวจเพื่อประเมินสภาวะทารกในครรภ์ด้วย Electronic Fetal Monitoring 4. การบริการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ การเตรียมตัวก่อนคลอด การดูแลหลัง คลอดและการส่งเสริมการ เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา (Pregnancy Education) 5. การคลอดและการดูแลหลังคลอด (Delivery & Postpartum Care) 6. การดูแลทารกหลังคลอด โดยกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด และ พยาบาลเฉพาะทางที่ผ่านการอบรม (Newborn Care) 7. การดูแลทารกที่คลอดก่อนก�ำหนด หรือมีอาการป่วยหลัง คลอด (Prematurity Care) โดยทีมกุมารแพทย์เฉพาะทาง และ พยาบาลเฉพาะทางที่ผ่านการอบรมพร้อมบริการตลอด 24 ชั่วโมง มีแผนกไอ.ซี.ยูทารกแรกเกิด (NICU) 8. การบริการให้ค�ำปรึกษาการวางแผนครอบครัว (Family Planning) เช่น รับประทานยา ฉีดยา ใส่ห่วง IUD ยาฝังคุมก�ำเนิด และท�ำหมันโดยวิธีทั่วไปและวิธีส่องกล้อง


Profile for Nonthavej Hospital

Health living issue 1 2017  

- ศูนย์ตรวจการนอนหลับ Sleep Lab Center ทุกนาทีขณะหลับอาจเกิดภาวะ 'หยุดหายใจ' - คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือดเฉพาะทางโรคเส้นเลือดขอด - ปวดหัวแบบไหน...

Health living issue 1 2017  

- ศูนย์ตรวจการนอนหลับ Sleep Lab Center ทุกนาทีขณะหลับอาจเกิดภาวะ 'หยุดหายใจ' - คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือดเฉพาะทางโรคเส้นเลือดขอด - ปวดหัวแบบไหน...

Advertisement