Page 1

ISSUE

2015

โครงการ นนทเวชสีเขียว

ส่งต่อไอเดียสีเขียวเพื่อสังคม และชุมชนที่น่าอยู่

HERITAGE OF NONTHAVEJ HOSPITAL ความหมายของ

‘ดอกพุทธรักษา’

CHANGES YOUR THINKING CHANGES YOUR LIFE แค่พลิกความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน

ดอกไม้ ประจำ�โรงพยาบาล

ห่วงใยสุขภาพคุณ

ด้วยกระดายาษตา

โรงพยาบาลครอบครัวชั้นนำ� ด้วยมาตรฐานการรักษาระดับสากล Joint Commission International (JCI)

ถนอทมั้งสเล่ม

และใช้หมนึกถั่วSเหoลืyIอnง k จากน้ำ�มั


Editor's Note โรงพยาบาลนนทเวช เปิดให้บริการ มากว่า 34 ปี พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 35 อย่าง มั่นคง ด้วยการเติบโตพร้อมกับการพัฒนา อย่างต่อเนือ่ ง มุง่ มัน่ ให้บริการภายใต้พนั ธกิจ ‘ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างมี คุณภาพมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน โดย ยึดคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิและศักดิศ์ รี ผู้ป่วย’ ให้บริการรักษาพยาบาลด้วยศูนย์ เฉพาะทางกว่า 20 สาขา ล่าสุดกับนวัตกรรมเพื่อการผ่าตัดแผล เล็กผ่านกล้อง 3 มิติ ‘3D Full High Definition Laparoscopic Surgery’ ยกระดับ การบริการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อเสริมศักยภาพการรักษาพยาบาลให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการ ด้านสุขภาพอย่างครบวงจรภายใต้คุณภาพ มาตรฐานระดับสากล นวัตกรรมการผ่าตัดที่ไม่เพียงช่วยให้แผลผ่าตัดเล็กลง แต่ ศัลยแพทย์ยังสามารถมองเห็นพิกัดของอวัยวะที่ละเอียดซับซ้อนได้ดี ช่วยลดอัตรา การบาดเจ็บต่ออวัยวะ ลดเวลาในการผ่าตัด ท�ำให้การผ่าตัดมีความปลอดภัยมากยิง่ ขึน้ เป็นอีกนวัตกรรมการรักษาที่โรงพยาบาลนนทเวชคัดสรรมาน�ำเสนอให้กับคุณ เพื่อการรักษาเฉพาะทางที่ดีที่สุด ทั้งนี้ ไม่ว่าคุณจะประสบกับปัญหาสุขภาพใดๆ ก็ตาม ไม่ควรชะล่าใจ เพราะ เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ ด้วยความปรารถนาดี นพ.พรมพันธ์ พรมมาส ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล ที่ปรึกษา บรรณาธิการบริหาร บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ สถานที่ติดต่อ ติดต่อโฆษณา Email ออกแบบและจัดพิมพ์

นพ.พรมพันธ์ พรมมาส ปัทมา พรมมาส ประพิชญา พรมมาส ตรียาพร ตุ่มศรียา สุชีรา วิจิตรสาร อมรรัตน์ สินสวัสดิ์ แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลนนทเวช 30/8 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2596-7888 ต่อ 2568 contactus@nonthavej.co.th บริษัท เกรท ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์ จ�ำกัด โทร. 0 2756 9631-3

• Healthy Living เป็นวารสารรายสามเดือนของบริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จ�ำกัด (มหาชน) ข้อเขียนและบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคัดลอกหรือน�ำไปตีพมิ พ์ โดยไม่ได้รบั อนุญาต อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

Content 04

NTV News

นนทเวชบนสื่อ

06

NTV Society

10

Product Highlight

ด้วยเทคโนโลยี 3D Full High Definition Laparoscopic Surgery

16

Quality Organization

ประสบการณ์กว่า 34 ปี นนทเวช โรงพยาบาลครอบครัวชั้นน�ำ ด้วยมาตรฐานการรักษาระดับสากล Joint Commission International (JCI)

20

My Story

เมื่อการผ่าตัดไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่คิด คุณสมรักษ์ ณรงค์วิชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

นนทเวชเพื่อสังคม

28

Changes Your Thinking, Changes Your Life

24

รอบรั้วนนทเวช

มากกว่าค�ำว่า ‘แผลเล็ก’

องค์กรคุณภาพ

บันทึกประทับใจ

CSR in NTVstyle

แค่พลิกความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน


นนทเวชบนสือ่ NTV News

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

นายแพทย์พรมพันธ์ พรมมาส ผูอ้ ำ� นวยการ โรงพยาบาลนนทเวช พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล นนทเวช ร่วมกับ มูลนิธิ ดินดี น�้ำใส แห่ง ประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ ชาวบ้านต�ำบลระบ�ำ ร่วมกันปลูกป่าเพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ โดยลงพืน้ ทีใ่ นการปลูกป่า บริเวณเขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี จ�ำนวนกว่า 500 ต้น เพือ่ สร้างความสมบูรณ์ ให้กับธรรมชาติต่อไป

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมมอบเงิน เพื่ อ สนั บ สนุ น กิ จ การของมู ล นิ ธิ รพ.ศรีธัญญา

โรงพยาบาลนนทเวช มอบเงินให้มลู นิธศิ ริ ริ าช สมทบกองทุน ศ.นพ.เฉลิม พรมมาส

โรงพยาบาลนนทเวช น�ำโดย คุณประพิชญา พรมมาส ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล และ คุณรัชฎา แสวงรุจิธรรม ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ พร้อมด้วยคุณภาโณตม์ พรมมาส ในนามทีมผูบ้ ริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีแ่ ละผูร้ บั บริการ เข้ามอบเงินจ�ำนวน 4,000,000 บาท สมทบกองทุน ศ.นพ.เฉลิม พรมมาส เพือ่ เป็นทุนพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนนักศึกษาวิชาเเพทย์ โดยมี ศ.ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล เป็นผูร้ บั มอบ ณ ห้องประชุม คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้น 2 ตึกอ�ำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมมอบสิง่ ของ เพือ่ เด็ก ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสถาบันมะเร็ง แห่งชาติ

คุณภาโณตม์ พรมมาส ตัวแทนผูบ้ ริหาร โรงพยาบาลนนทเวชและคณะ ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จ�ำนวน 300,000 บาท เพื่อใช้ในการศึกษา วิ จั ย และการรั ก ษาโรคมะเร็ ง โดยมี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มส�ำราญ ผู้อ�ำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับและ รับมอบเงินบริจาค

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันหัวใจโลก

มูลนิธหิ วั ใจแห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเดินการกุศลเพือ่ เทิด คุณประพิชญา พรมมาส ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ คุณประพิชญา พรมมาส ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวย พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลนนทเวช พร้อมคณะผู้บริหาร การ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระชนมพรรษา และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนนทเวช ร่วม โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมมอบสิง่ ของจ�ำเป็น ครบ 60 พรรษา และเนื่องในวันหัวใจโลก บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจการของมูลนิธิ ส�ำหรับเด็ก อาทิ นมผง น�้ำยาปรับผ้านุ่ม เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล และเพือ่ กระตุน้ โรงพยาบาลศรีธัญญา รวมเป็นเงินจ�ำนวน น�้ำยาซักผ้า กระดาษเปียก น�้ำมันร�ำข้าว ให้คนไทยใส่ใจการดูแลสุขภาพ ปลอดจาก 280,183 บาท โดยมีนายแพทย์ศิริศักดิ์ รวมถึงยาและเวชภัณฑ์ทจี่ ำ� เป็น เพือ่ ร่วมเป็น โรคหัวใจ โอกาสนี้ฝ่ายการพยาบาลในนาม ธิติดิลกรัตน์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาล พลังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสถาน ตัวแทนโรงพยาบาลนนทเวช พร้อมใจใส่เสือ้ ศรีธญ ั ญา และคณะกรรมการมูลนิธฯิ ให้การ สงเคราะห์ โดยมี คุณวราภา สยังสกุล ม่วงเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมหน่วยงาน ต้อนรับและรับมอบเงิน นักจิตวิทยาช�ำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับ ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 1,000 คน ณ สวนหลวง ร.๙ เมื่อเร็วๆ นี้ และรับมอบเงิน 4


โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมแสดง ความยินดี 45 ปี ไทยทีวีสีช่อง 3

โรงพยาบาลนนทเวชน�ำโดย คุณภาโณตม์ พรมมาส ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการบริหาร และ คุณตรียาพร ตุ่มศรียา Medical Center Portfolio Management Manager เข้าร่วมแสดงความยินดี กับสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวสี ชี อ่ ง 3 เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 45 ปี โดยมี คุณวรวรรธน์ มาลีนนท์ รองกรรมการ ผู้จัดการ ให้การต้อนรับและรับมอบเงิน บริจาคเพื่อใช้ในการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนขาดแคลนหรือยากจนในท้องถิน่ ทุรกันดาร ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 พระราม 4

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมแสดง ความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา การประปานครหลวง ครบรอบ 48 ปี

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมแสดง ความยินดี 25 ปี หนังสือพิมพ์ขา่ วสด

คุณภาโณตม์ พรมมาส ตัวแทนผูบ้ ริหาร โรงพยาบาลนนทเวช คุณตรียาพร ตุ่มศรียา Medical Center Portfolio Management Manager พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดี และมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการ ‘แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่ง น�ำ้ ล�ำคลอง’ ผ่านมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพฒ ั น์ เนื่องในวาระครบรอบ 25 ปี หนังสือพิมพ์ ข่าวสด โดยมี คุณชุมฉันท์ ช�ำนิประศาสน์ บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ข่าวสด ให้การต้อนรับ

‘เพชรบุญชู’ นักมวยไทยยอดเยี่ยม ‘สยามกีฬาอวอร์ดส์’

เข้าตรวจสุขภาพดวงตาด้วย ‘เครื่อง ตรวจจอประสาทตา Fundus Camera 200 องศา’ โรงพยาบาลนนทเวช ให้การต้อนรับ ‘เพชรบุญชู’ เอฟ.เอ.กรุ๊ป นักมวยไทย ยอดเยีย่ ม ‘สยามกีฬาอวอร์ดส์’ ทีม่ อบความ ไว้วางใจให้โรงพยาบาลนนทเวชดูแลสุขภาพ ดวงตาด้วย ‘เครื่องตรวจจอประสาทตา Fundus Camera 200 องศา’ เทคโนโลยี ล่าสุดที่มองเห็นภาพดวงตากว้างกว่า 200 องศา สามารถตรวจหาความผิดปกติที่จอ ประสาทตาได้อย่างละเอียด ด้วยเวลาเพียง 2 นาที เพื่อวางแผนการดูแลรักษา และ ป้องกันได้อย่างถูกวิธี ณ คลินิกจักษุ ชั้น 3 โรงพยาบาลนนทเวช

โรงพยาบาลนนทเวช มอบความความห่วงใย “รู้ทัน...มะเร็งกระเพาะอาหาร” บ.เอ็นเอ็มบี-มินิแบ ไทย จำ�กัด

คุ ณ ตรี ย าพร ตุ ่ ม ศรี ย า Medical Center Portfolio Management Manager คุ ณ ตรี ย าพร ตุ ่ ม ศรี ย า Medical พร้ อ มคณะ ในนามตั ว แทนผู ้ บ ริ ห าร Center Portfolio Management Manager โรงพยาบาลนนทเวช ได้จัดกิจกรรมการ พร้ อ มคณะ ในนามตั ว แทนผู ้ บ ริ ห าร บรรยายเชิงวิชาการเรื่อง “รู้ทัน...มะเร็ง โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมมอบกระเช้าแสดง กระเพาะอาหาร” โดยได้รับเกียรติจาก ความยินดี กับการประปานครหลวง เนื่อง นพ.ณัฐพล ไชยนุวัติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 48 ปี และ โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาล มอบเงินเพื่อสนับสนุนโครงการ “กปน. ปัน นนทเวช ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ รอยยิ้ม เพื่อสังคม” โดยมีคุณวัชรี ประสาท ความรูแ้ ก่พนักงาน บริษทั เอ็นเอ็มบี-มินแิ บ เขตต์การ รองผูว้ า่ การการประปานครหลวง ประเทศไทย (จ�ำกัด) เพื่อให้ทราบถึงความ (บริการด้านตะวันออก) ให้การต้อนรับ ณ น่ากลัว วิธกี ารดูแลและป้องกันตัวเองให้หา่ ง ไกลจากโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ณ บริษทั ส�ำนักงานใหญ่การประปานครหลวง เอ็นเอ็มบี-มินิแบ ไทย จ�ำกัด (โรงงาน บางปะอิน)

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมแสดงความยินดี 3 ทศวรรษสภาการพยาบาล

คุณภาโณตม์ พรมมาส ตัวแทนผูบ้ ริหาร โรงพยาบาลนนทเวช พร้อมคณะ ร่วมมอบ กระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในวาระครบ รอบ 3 ทศวรรษ สภาการพยาบาล โดยมี รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ให้การต้อนรับ ณ สภาการพยาบาล กระทรวง สาธารณสุข เมื่อเร็วๆ นี้ 5


รอบรัว้ นนทเวช NTV Society

ก้าวสู่ปีที่ 35 แห่งความสำ�เร็จ

ด้วยบริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล กว่าจะเป็น ‘โรงพยาบาลนนทเวช’

หากย้อนกลับไปเมื่อกว่า 30 ปี ก่อน ‘ชาวนนทบุรี’ ส่วนใหญ่เลือกที่ จะเดินทางเข้าไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ใจกลางเมือง กรุงเทพมหานคร เนื่องจากจังหวัดนนทบุรียังไม่มีโรงพยาบาลคุณภาพที่จะ เป็นทางเลือกและสามารถรองรับชาวนนทบุรใี นยามทีเ่ จ็บป่วยได้มากนัก อีก ทั้งเรื่องของการเดินทางจากนนทบุรีเข้าไปยังใจกลางเมืองเพื่อการรักษาและ เพือ่ เยีย่ มไข้ของตัวผูป้ ว่ ยหรือญาติมติ รเองก็ดกี ไ็ ม่สะดวกสบาย เมือ่ เล็งเห็น ถึงการขาดแคลนที่ส�ำคัญนี้ คุณลพชัย แก่นรัตนะ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล นนทเวช จึงมีด�ำริวา่ “จังหวัดนนทบุรคี วรจะมีโรงพยาบาลคุณภาพทีส่ ามารถ รองรับชาวนนทบุรใี นยามเจ็บไข้ได้ปว่ ย และสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวก สบาย” ‘โรงพยาบาลนนทเวช’ จึงถือก�ำเนิดขึ้นบนที่ดินกว่า 4 ไร่ ริมถนนงามวงศ์งาน โดย จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ภายใต้ชื่อ บริษัท นนทบุรี พัฒนา จ�ำกัด มีเตียงรับผู้ป่วยใน 60 เตียง เริ่มเปิดด�ำเนินการให้บริการรักษาพยาบาล เมื่อ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2524 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท มหาชน จ�ำกัด ในนาม บริษัทโรงพยาบาลนนทเวช จ�ำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2536 6


โรงพยาบาลนนทเวชได้นำ� ดอกพุทธรักษา ดอกไม้สัญลักษณ์ประจ�ำวันพ่อแห่งชาติ มา ใช้เป็นสัญลักษณ์ของโรงพยาบาล เพื่อสื่อ ความหมายถึงความสุขและความร่มเย็น โดย ค�ำว่า พุทธรักษา (พุทธ-รักษา) เป็นค�ำมงคล หมายถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงปกป้องคุ้มครองให้มีแต่ความสงบสุข ร่มเย็น สอดคล้องกับพันธกิจโรงพยาบาล นนทเวช คือ การให้บริการด้านการรักษา พยาบาลอย่างมีคณ ุ ภาพ มีประสิทธิภาพและ ได้มาตรฐาน โดยยึดคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิและศักดิศ์ รีผปู้ ว่ ยและมีการพัฒนา อย่างต่อเนือ่ ง ด้วยการดูแลผูป้ ว่ ยเสมือนดูแล คนในครอบครัว ใส่ใจทัง้ สุขภาพกาย สุขภาพ ใจ รวมถึงความรู้สึกต่างๆ โดยทีมแพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพที่มีความ เชีย่ วชาญเฉพาะทาง อบอุน่ เสมือนหนึง่ เป็น ครอบครัวเดียวกัน เพือ่ ส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้า มาในโรงพยาบาลจนกระทั่งลูกค้ากลับบ้าน ไปด้วยความประทับใจ มีความสุข และมี สุขภาพดี

เบือ้ งหลังความสุขและสุขภาพดี ของทุกคนในครอบครัว จากรุน่ ...สูร่ นุ่

คุณลพชัย-คุณปทุมมาศ แก่นรัตนะ ผูก้ อ่ ตัง้ โรงพยาบาลนนทเวช

ภายใต้การบริหารงานจากรุน่ สูร่ นุ่ สืบทอดเจตนารมณ์จาก คุณลพชัย แก่นรัตนะ ผูก้ อ่ ตัง้ โรงพยาบาลนนทเวช ที่มุ่งหวังให้ จังหวัดนนทบุรีมีโรงพยาบาลคุณภาพที่สามารถรองรับ ชาวนนทบุรใี นยามเจ็บไข้ได้ปว่ ย และสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกสบาย จวบจนถึงช่วง การบริหารงานโดยทายาทรุน่ ที่ 2 คุณปัทมา พรมมาส ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาล นนทเวช จ�ำกัด (มหาชน) และนายแพทย์พรมพันธ์ พรมมาส ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลนนทเวช ซึง่ มุง่ มัน่ สูก่ ารเป็นโรงพยาบาลครอบครัวชัน้ น�ำระดับประเทศ มุง่ เน้นการรักษาคนไข้ในระดับ ตติยภูมิ รักษาโรคที่มีความซับซ้อน เน้นการรักษาแบบองค์รวมและมุ่งเน้นการส่งเสริม สุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูผู้ป่วย 7


ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม พรมมาส (หลวงเฉลิมคัมภีรเวชช์)

เพราะได้รับแรงบันดาลใจและแนวทางการท�ำงานด้านการแพทย์จากผู้เป็นบิดา ‘ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม พรมมาส (หลวงเฉลิมคัมภีรเวชช์)’ อดีตรัฐมนตรีกระทรวง สาธารณสุข ล�ำดับที่ 14 ของประเทศไทย (23 กันยายน 2500-26 ธันวาคม พ.ศ. 2500 และ1 มกราคม 2501-20 ตุลาคม พ.ศ.2501) พยาธิแพทย์ไทยคนแรกที่มีชื่อเสียงเป็นที่ ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้มีคุณูปการต่อวงการแพทย์ไทยในปัจจุบัน ใน ฐานะนักเรียนทุนพระราชทานเล่าเรียนจากสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หรือ ‘สมเด็จพระราชบิดาฯ’ รุ่นแรก และเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับ ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจาก มหาวิทยาลัย Johns Hopkins ในปี พ.ศ. 2466 ผู้ซึ่งอุทิศเวลา ทุ่มเทก�ำลังกาย ก�ำลังความคิดและสติปัญญาในการวางรากฐานและ ปรับปรุงการศึกษาในวงการแพทย์และการสาธารณสุขทั้งในด้านวิชาการและด้านบริการ สู่ประชาชนให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับอารยประเทศ

ดังนัน้ การด�ำเนินงานภายใต้การบริหารงานโดยคุณปัทมา พรมมาส ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ�ำกัด (มหาชน) และ นายแพทย์พรมพันธ์ พรมมาส ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลนนทเวช จึงเป็นการเติบโตพร้อมกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นให้บริการ ภายใต้พนั ธกิจทีว่ า่ “ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิและ ศักดิศ์ รีของผูป้ ว่ ย” เพือ่ ให้คนไข้ได้รบั การรักษาทีด่ ที สี่ ดุ ดังเจตนารมณ์ และปรัชญาแนวทางการด�ำเนินงานจากบิดาของทั้ง 2 ท่าน โดยตลอดระยะเวลา 34 ปี โรงพยาบาลนนทเวชให้บริการด้าน การรักษาพยาบาลอยูค่ ชู่ าวนนทบุรพี ร้อมการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง โดย มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางภายใต้หลักการด�ำเนินค่านิยมหลัก (Core value) : CARES Customer Centric: การมุง่ เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการ ให้บริการ ค้นหาและตอบสนองความคาดหวังในการให้บริการรักษา พยาบาลด้วยใจโดยค�ำนึงถึงความต้องการทางร่างกายและจิตใจของ ลูกค้าแต่ละกลุม่ ด้วยการพัฒนาวิธกี ารทีส่ ร้างสรรค์ในแบบทีเ่ หนือความ คาดหวังของลูกค้าอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างความประทับใจ ความเชือ่ มัน่ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า Accountability & Integrity: มุง่ เน้นรับผิดชอบในหน้าที่ และปฏิบัติตามจริยธรรม - มุ่งมั่นตั้งใจที่จะท�ำงานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลส�ำเร็จตาม หน้าที่และแผนงานที่ก�ำหนด ยินดีจะรับผิดชอบกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น มีความซื่อสัตย์ในการท�ำงาน - ยึดมั่นในการประพฤติตนถูกต้องตามจริยธรรม สอดคล้องตาม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลักกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมุ่งมั่นที่ จะรักษาผลประโยชน์ขององค์กร 8

คุณปัทมา พรมมาส ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ�ำกัด (มหาชน)

นายแพทย์พรมพันธ์ พรมมาส ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลนนทเวช

Result-Oriented: มุง่ เน้นบรรลุเป้าหมายในการท�ำงาน

ให้ส�ำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดรวมทั้งการจัดสรรและ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด Excellent Teamwork: มุ่งเน้นการท�ำงานเป็นทีม และเคารพให้เกียรติผอู้ นื่ เพือ่ ให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายของ ทีมงาน องค์กร โดยการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนเอง อย่างดีที่สุดและเคารพและให้เกียรติผู้อื่น รวมทั้งให้ความ ช่วยเหลือและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่นและสร้างก�ำลังใจ ภายในทีม มีส่วนช่วยเหลือแก้ไขความขัดแย้งและรักษาความ สามัคคีภายในทีม Safety: มุ่งเน้นการยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อ ความปลอดภัย และบริหารความเสีย่ งเชิงรุก โดยการสร้างจิตส�ำนึก และพัฒนาวิธีการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้า แพทย์ พนักงาน และชุมชนข้างเคียงที่เราปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย


ภารกิ จ ที่ ส�ำคั ญ ในการ ด�ำเนินการของโรงพยาบาล นนทเวชเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ตลอดเวลา 34 ปี คือ ความ ซือ่ สัตย์ มีคณ ุ ธรรมจริยธรรม เคารพในสิทธิของผู้ป่วยและ มีจติ วิญญาณในวิชาชีพการ รักษาพยาบาล รวมทั้งดูแล พนักงานเปรียบเสมือนคนใน ครอบครัวด้วยความเมตตา รวมทั้ ง พั ฒ นาที ม งานให้ สืบสานจิตวิญญาณนี้ โดย มีพนื้ ฐานคุณธรรมและความ กตัญญูตอ่ สังคมเพือ่ นมนุษย์ และประเทศชาติ รวมใจรักษ์สืบสานปณิธานผู้ก่อตั้ง คุณประพิชญา พรมมาส ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล ทายาทรุ่นที่ 3

โรงพยาบาลนนทเวชจัดงาน ครบรอบ 34 ปี ก้าวสูป่ ที ี่ 35

คุณลพชัย แก่นรัตนะ ผูก้ อ่ ตัง้ โรงพยาบาล นนทเวช คุณปัทมา พรมมาส ประธาน กรรมการบริหารโรงพยาบาล นพ.พรมพันธ์ พรมมาส ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล น�ำคณะ ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที ่ โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมท�ำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันครบรอบ 34 ปี ก้าวสู่ปีที่ 35 โรงพยาบาลนนทเวช นอกจากนีย้ งั มีการจัด แสดงนิทรรศการ “ร่วมใจรักษ์ สืบสาน ปณิธานผู้ก่อตั้ง” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ เป็นมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ของโรงพยาบาล นนทเวช การมีส่วนร่วมสร้างสังคมที่ด ี ในด้านต่างๆ ตลอด 34 ปีที่ผ่านมา

9


Product Highlight

MIS Center โรงพยาบาลนนทเวช เป็นศูนย์เทคโนโลยีผา่ ตัดแผลเล็กทีร่ วมศัลยแพทย์เฉพาะทางกว่า 11 สาขา โรคเฉพาะทางนรีเวช โรคทางตา โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคทางล�ำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมทัว่ ไป ศัลยกรรมปอดและช่องอก โรคทาง หู คอ จมูก โรคกระดูกและข้อ ศัลยกรรมพลาสติก ทีเ่ ชีย่ วชาญการผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัด แผลเล็กผ่านกล้อง ภายใต้มาตรฐาน JCI ทีท่ วั่ โลกยอมรับ 10


ปัจจุบันวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีการ ผ่าตัดได้พฒ ั นาเป็นอย่างมาก ซึง่ ปฏิเสธไม่ได้ ว่าเมือ่ หลายปีกอ่ นนวัตกรรมการผ่าตัดทีช่ ว่ ย ให้ฟน้ื ตัวได้อย่างรวดเร็ว เช่น การผ่าตัดแผล เล็ก (Minimally Invasive Surgery) ได้เข้า มามีบทบาทในการรักษาโรคได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเทคโนโลยียังคงมีการ พัฒนาต่อเนื่อง ส�ำหรับการผ่าตัดแผลเล็ก ผ่านกล้อง 3 มิติ ‘3D Full High Definition Laparoscopic Surgery’ นวัตกรรมการ ผ่าตัดใหม่ล่าสุด ที่ไม่เพียงช่วยให้แผลผ่าตัด เล็กลง แต่ยังจะช่วยให้ศัลยแพทย์สามารถ มองเห็นพิกัดของอวัยวะที่ละเอียดซับซ้อน ได้ดี ช่วยลดอัตราการบาดเจ็บต่ออวัยวะ ลด เวลาในการผ่าตัด ท�ำให้การผ่าตัดมีความ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

โดยศัลยแพทย์จะเริม่ จากการเจาะรูขนาด เพียง 3-5 มิลลิเมตร บริเวณทีจ่ ะผ่าตัด จากนัน้ จะสอดอุปกรณ์กล้อง ซึ่งส่วนปลายสามารถ เคลื่อนไหวได้ 4 ทิศทาง ท�ำให้ศัลยแพทย์ มองเห็นอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายได้อย่าง ชัดเจน ผ่านจอทีวีในระบบ 3 มิติ สามารถ มองเห็นมุมมองภาพ ทัง้ ความกว้าง ความยาว และความลึก ในขณะทีท่ ำ� การผ่าตัดได้อย่าง ชัดเจนแม่นย�ำ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการ ผ่าตัดดีขึ้น นอกจากเราจะพัฒนาเทคโนโลยีด้าน การผ่าตัดอย่างไม่หยุดยั้งแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ เราต้องพัฒนาควบคู่กันไปก็คือห้องผ่าตัด ระบบปลอดเชื้อ โดย ‘แผนกห้องผ่าตัด’ โรงพยาบาลนนทเวช ให้บริการตรวจวินจิ ฉัย และรักษาโรคที่ต้องท�ำหัตถการได้ทุกสาขา ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วย ฉุกเฉิน โดยแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ท�ำการ

ผ่าตัดด้วยเครือ่ งมือทีท่ นั สมัยมีความปลอดภัย สูงด้วยระบบปลอดเชื้อ และการควบคุม คุณภาพห้องผ่าตัดตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ แผนก ห้องผ่าตัดมีแนวทางการปฏิบตั ติ ามนโยบาย ‘International Patient Safety Goal’ ใน การตรวจสอบยืนยันก่อนผ่าตัดเพื่อความ ปลอดภัยโดยผ่าน ‘Three Verification Processes’

11


FIRST VERIFICATION 1. ถูกคน

ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อระบุตัวผู้ป่วยให้ถูกคนด้วยข้อมูล อย่างน้อย 2 ตัวชีบ้ ง่ เช่น ตรวจสอบ ชือ่ -สกุล ร่วมกับ วันเดือนปีเกิด

2. ถูกการผ่าตัด

ทบทวนผู้ป่วยถึงการผ่าตัดที่จะท�ำ

3. ถูกตำ�แหน่ง

ท�ำสัญลักษณ์ระบุต�ำแหน่งที่ท�ำการผ่าตัด (Mark Site) โดย แพทย์ ด้วยการใช้ปากกาชนิดพิเศษ (Marking Pen) ที่ไม่ลบเลือน ภายหลังจากที่ท�ำความสะอาด 12

SECOND VERIFICATION

1. ทบทวนการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดของผู้ป่วยอีกครั้ง 2. ทบทวนการท�ำสัญลักษณ์ระบุตำ� แหน่งท�ำผ่าตัด (Mark Site) อีกครั้ง 3. ทวนสอบความพร้อมใช้ ของเครือ่ งมือและอุปกรณ์การผ่าตัด อีกครั้ง

THIRD VERIFICATION (TIME OUT)

ทีมผ่าตัดทุกคนท�ำการขาน เพื่อทวนสอบร่วมกันในเรื่องของ ความถูกต้องทั้งหมดก่อนการผ่าตัด


แนะนำ�คุณหมอ

1. มัน่ ใจ ในทีมศัลยแพทย์

• มีทีมศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์ มากกว่า 11 สาขา

2. มัน่ ใจ ในเครือ่ งมือ และเทคโนโลยี การผ่าตัด

• มีเครื่องมือการผ่าตัดที่ทันสมัย ผ่าน ระบบการสอบเทียบ และบ�ำรุงรักษามากกว่า ปีละ 2 ครั้ง • ระบบ Sterilization เพื่อการผ่าตัดที่ ปราศจากเชื้อ

3. มัน่ ใจ ในความปลอดภัย

• ความพร้อมในการรับรองการผ่าตัด ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโทง • มีกระบวนการ Three Verification Processes ในการตรวจสอบยืนยันก่อนการ ผ่าตัด เพื่อให้ ถูกคน ถูกหัตถการ ถูกต้อง

4. มัน่ ใจ ในระบบป้องกันการติดเชือ้

• ห้องผ่าตัดระบบปิด ที่มีระบบกรอง เชื้อโรค และระบบหมุนเวียนอากาศ HAVC System เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนอากาศ แบบ Laminar Flow และประตูสญ ุ ญากาศ เพื่อลดโอกาสเกิดการติดเชื้อ

5. มัน่ ใจ ในการดูแลเอาใจใส่ตลอด ระยะเวลาในการผ่าตัด 1. ขาน ชื่อ-สกุล, วันเดือนปีเกิด 2. ขาน ชื่อการผ่าตัด 3. ขาน ต�ำแหน่งข้างที่ท�ำการผ่าตัด 4. ขาน เครือ่ งมือ อุปกรณ์ผา่ ตัดพร้อมใช้ 5. ขาน ชื่อแพทย์ผ่าตัด แพทย์ผู้ช่วย วิสัญญีแพทย์ พยาบาลส่งเครื่องมือ มั่นใจ ผ่าตัดปลอดภัย เทคโนโลยี ทันสมัย ด้วยห้องผ่าตัดมาตรฐาน JCI ที ่ โรงพยาบาลนนทเวช

• โดยมีระบบ Continuous Vital Signs Monitoring ซึ่งทีมผ่าตัดจะมีการวัดและ บันทึกสัญญาณชีพพร้อมกับสังเกตอาการ และอาการแสดงของผู้ป่วยตลอดเวลา เพื่อ ความปลอดภัยและลดภาวะแทรกซ้อนที่ ป้องกันได้

13


องค์กรคุณภาพ Quality Organization

ประสบการณ์กว่า 34 ปี นนทเวช

โรงพยาบาลครอบครัวชั้นนำ�ด้วยมาตรฐานการรักษาระดับสากล Joint Commission International (JCI) โรงพยาบาลนนทเวช เปิดให้บริการมากว่า 34 ปี พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 35 อย่างมั่นคง ด้วยการเติบโต พร้อมกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นให้บริการภายใต้พันธกิจ “ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลอย่าง มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน โดยยึดคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีผู้ป่วย และ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” ให้บริการรักษาพยาบาลด้วยศูนย์เฉพาะทางกว่า 20 สาขา

ด้วยสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่เปลี่ยนไป นโยบาย รัฐบาลที่ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ในภูมิภาค การบริการสุขภาพรูปแบบใหม่เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเคลื่อนย้ายประชากรและแรงงานทั้งในและต่างประเทศจาก นโยบายการเปิดเสรีอาเซียน ตลอดจนจํานวนประชากรสูงอายุทเี่ พิม่ มากขึน้ สิง่ เหล่านีส้ ง่ ผลให้สถานบริการสุขภาพต้องพัฒนา “คุณภาพ” เนื่องจาก “ผู้บริโภค” ต้องการได้รับบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล�ำดับ เช่นเดียวกับ โรงพยาบาลนนทเวชที่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการรักษาโดยมุ่งเน้น 16

พัฒนาการรักษาผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ ซึ่งจ�ำเป็นต้องอาศัยทักษะ ความช�ำนาญพิเศษเฉพาะทางในการวินิจฉัยโรค และการผ่าตัด ที่ซับซ้อน โดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยในระดับสูง จึงจ�ำเป็นที่ต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานที่มีความรู้ ทักษะ ความเชีย่ วชาญเฉพาะทาง เพือ่ มุง่ หวังให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การรักษาพยาบาล อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยสูงสุด โดยกว่า 34 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลนนทเวชได้พฒ ั นาและปรับปรุงคุณภาพการรักษาพยาบาล อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ จนได้รับการ รับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้


การรับรองคุณภาพมาตรฐาน โรงพยาบาล HA&HPH Hospital Accredited since January 2007

การรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล JCI JCI Accredited since JUNE 2011

โรงพยาบาลนนทเวช ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับ สากล Joint Commission International (JCI) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นกับ JCAHO ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กร ทีใ่ ห้การประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาลปีละกว่า 18,000 แห่งในสหรัฐอเมริกา

โรงพยาบาลนนทเวช ได้ผ่านการรับรองคุณภาพตาม มาตรฐาน HA&HPH (Hospital Accredition )จากสถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2550 ที่ผ่านมา เพื่อแสดงว่าโรงพยาบาล นนทเวชมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ย การ สร้างเสริมสุขภาพและการบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบ ทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา คุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยสูค่ วามเป็นเลิศ ภายใต้กรอบ มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189 : 2012

แบบอย่างที่ดีในด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเยื่อบุโพรงมดลูก เจริญผิดที่ Endometriosis (Good Practice of โรงพยาบาลนนทเวชเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับ Endometriosis Accreditation)” จากสถาบันรับรอง คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ การรับรองคุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ตงั้ แต่ปี 2003 จนถึงปัจจุบนั จากส�ำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด ภายใต้โครงการ “บริการ ทางการแพทย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Good Practice)” สาธารณสุข ประกาศนียบัตรรับรองระบบคุณภาพความปลอดภัยด้าน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 เป็นต้นมา เพื่อแสดงว่า โรงพยาบาลมีการออกแบบระบบงานเพื่อการดูแลผู้ป่วย อาหารมาตรฐานระดับสากล GMP/HACCP แผนกโภชนาการ (Nutrition Department) โรงพยาบาลนนทเวช ได้รับ ที่มีคุณภาพ โดยอาศัยพื้นฐานทางวิชาการ มีพัฒนาอย่าง ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ GMP (GOOD MANUFACTURING ต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีส�ำหรับการดูแลโรคเยื่อบุโพรง PRACTICE) HACCP (HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT) มดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) จากบริษัท URS (United Registrar of systems (Thailand) Limited) โรงพยาบาลมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ซึง่ เป็นระบบคุณภาพความปลอดภัยด้านอาหารมาตรฐานสากล เพือ่ แสดงว่า ISO 50001 แห่งแรกของไทย แผนกโภชนาการ (Nutrition Department) มีระบบการจัดการและควบคุม โรงพยาบาลนนทเวช เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกใน ประเทศไทยทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ กระบวนการผลิตอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยอย่างสุงสุด การรับรองคุณภาพบริการทางการแพทย์ทเี่ ป็นแบบอย่างทีด่ ี พลังงาน (ISO 50001) จากบริษัท URS (United Good Practice of Endometriosis Accredited since Registrar of systems (Thailand) Limited) นับเป็น เครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานอย่าง January 2010 โรงพยาบาลนนทเวชได้รับ “การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่เป็น เป็นระบบและยั่งยืน 17


รางวัลชนะเลิศโรงพยาบาลคุณภาพระดับสูงสุด Platinum Award Platinum Award Hospital Quality 2009, 2011, 2014

เป็นรางวัลทีบ่ ริษทั อเมริกนั อินเตอร์แนชชัน่ แอสชัวร์รนั จ�ำกัด (AIA) ได้พจิ ารณาคัดเลือก มอบให้กบั โรงพยาบาลนนทเวชเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานสากลด้านบริการทางการแพทย์และ ระบบการบริการยอดเยี่ยม ในปี 2009 2001 และปี 2014

รางวัลชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยม Best Customer Service Award 2008-2009

เป็นรางวัลที่บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี พี จ�ำกัด มอบให้กับโรงพยาบาลนนทเวชที่มุ่งมั่น และพัฒนาเพือ่ มอบบริการทีด่ ที สี่ ดุ ให้กบั ลูกค้า อยุธยา อลิอนั ซ์ ซีพี เมือ่ ใช้บริการ ณ โรงพยาบาล ทั้งในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก โดยตัดสินจากคะแนนความพึงพอใจของลูกค้ากว่า หมื่นคน

รางวัลชนะเลิศโรงพยาบาลดีเยีย่ มด้านมาตรฐานการรักษาพยาบาลและ การบริการ BUPA GOOD PROVIDER AWARD 2005-2007

โรงพยาบาลนนทเวชเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลเกียรติยศชนะเลิศติดต่อกัน 3 ปีซ้อน คือปี 2005 2006 และ 2007 จากบริษัท บูพา ประกันสุขภาพ จ�ำกัด ซึ่งได้พิจารณา คัดเลือกมอบให้กบั โรงพยาบาลคูส่ ญ ั ญาเครือข่ายรักษาพยาบาลทีไ่ ด้มาตรฐานสากล การรักษา พยาบาลและระบบการบริการดีเยี่ยม

รางวัลรองชนะเลิศโรงพยาบาลที่ใช้ระบบ Electronic Data Interchange (EDI) ยอดเยี่ยม Best EDI-Customer AWARD 2014

เป็นรางวัลทีบ่ ริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้พจิ ารณาคัดเลือกให้กบั โรงพยาบาล นนทเวชเป็นโรงพยาบาลทีใ่ ช้เทคโนโลยีการซือ้ สินค้าผ่านระบบ Electronic Data Interchange (EDI) ซึ่งเป็นการสั่งซื้อสินค้าเข้าระบบ SAP โดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจ ระหว่างบริษัทคู่ค้าจากคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย�ำ 18


“JCI” คำ�ตอบของโรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน เป้าหมายที่ 2 ระดับสากล พัฒนาประสิทธิผลของการสื่อสารระหว่างทีม โรงพยาบาลนนทเวชมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและความ ปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ครอบคลุมถึงการ บริหารจัดการองค์กร ทิศทางและภาวะผู้น�ำ ระบบโครงสร้าง ความปลอดภัยทางกายภาพ ระบบการรองรับภาวะฉุกเฉิน ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ระบบการสือ่ สารและ สารสนเทศ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบ คุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยมัน่ ใจว่า จะได้รบั บริการด้านการรักษาพยาบาล ที่มีคุณภาพและปลอดภัยตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามารับบริการใน โรงพยาบาล จนกระทัง่ ผูป้ ว่ ยออกจากโรงพยาบาล ได้รบั ประโยชน์ สูงสุดจากกระบวนการดูแลรักษา โดยค�ำนึงถึงสิทธิและข้อพึง ปฏิบตั ขิ องผูป้ ว่ ย ได้รบั ความรูค้ ำ� แนะน�ำเกีย่ วกับโรคและอาการ ที่เป็น รวมถึงการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง

ผูป้ ว่ ยโรงพยาบาลนนทเวชจะได้อะไรจากมาตรฐาน JCI ?

การพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน JCI ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การรักษาพยาบาลทีม่ คี ณ ุ ภาพทัดเทียมกับ โรงพยาบาลในประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา ทัง้ นีป้ ระโยชน์ จาก JCI ที่ผู้ป่วยจะได้รับที่เห็นได้ชัดคือ มาตรฐานด้านความ ปลอดภัยของผูป้ ่วย ซึง่ เป็นเรือ่ งที่ JCI ได้ทำ� การพัฒนาร่วมกับ องค์การอนามัยโลกมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีผลงานวิจยั ทีน่ า่ เชือ่ ถือสนับสนุน จึงได้ก�ำหนดเป้าหมายความปลอดภัยไว้ทั้งหมด 6 ข้อที่โรงพยาบาลต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ได้แก่

เป้าหมายที่ 1

บ่งชี้ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง (Identify Patients Correctly) เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการ การดูแลรักษาพยาบาลที่ถูกต้องและถูกคน

(Improve Effective Communication) บุคลากรในทีมดูแลผู้ป่วยจะต้องมีการสื่อสารระหว่างกัน ทีช่ ดั เจนและมีประสิทธิภาพ เพือ่ ป้องกันความผิดพลาดจากการ สื่อสารข้อมูลการรักษาพยาบาล

เป้าหมายที่ 3

พัฒนาความปลอดภัยของระบบการใช้ยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูง (Improve the Safety of High-Alert Medications) เพื่อผู้ป่วยและผู้รับบริการจะได้รับการดูแลและเฝ้าระวัง หากมีการใช้ยาที่ต้องระมัดระวังสูง

เป้าหมายที่ 4

มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยปลอดภัยในการผ่าตัดถูกตำ�แหน่ง ถูกหัตถการ ถูกคน (Ensure Correct-Site, CorrectProcedure Correct-Patient Surgery) ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดถูกต�ำแหน่ง ถูกหัตถการ ถูกคน

เป้าหมายที่ 5

ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Reduce the Risk of Health Care-Associated Infections) ผูป้ ว่ ยจะปลอดภัยจากการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลโดยมุง่ เน้น ให้บคุ ลากรในทีมดูแลผูป้ ว่ ย ญาติ และผูท้ มี่ าเยีย่ มผูป้ ว่ ยล้างมือ อย่างถูกต้องสอดคล้องตามหลักมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อป้องกันการน�ำเชื้อโรคไปสู่ผู้ป่วย

เป้าหมายที่ 6

ลดความเสีย่ งในการได้รบั อันตรายของผูป้ ว่ ยทีม่ ผี ล จาก การพลัด ตก หกล้ม (Reduce the Risk of Patient Harm Resulting from Falls) ผูป้ ว่ ยจะได้รบั การประเมินความเสีย่ งต่อการพลัดตกหกล้ม และได้รับการเฝ้าระวังในทุกจุดบริการ เพื่อลดความเสี่ยงต่อ การเกิดภยันตรายของผูป้ ว่ ยจากภาวะพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาล

19


บันทึกประทับใจ My Story

เมื่อการผ่าตัด

ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่คิด คุณสมรักษ์ ณรงค์วิชัย

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

ขึน้ ชือ่ ว่าการเจ็บป่วยไม่วา่ จะเกิดขึน้ กับบริเวณใด ย่อมส่งผลให้เกิดความกังวลใจแก่ผู้ป่วยทั้งนั้น ยิ่ง เป็นความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับอวัยวะส�ำคัญอย่าง ดวงตาด้วยแล้ว แม้จะไม่กลัว แต่กไ็ ม่มใี ครทีจ่ ะไม่กงั วล รวมถึง คุณสมรักษ์ ณรงค์วิชัย รองกรรมการ ผู้จัดการ บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ก็เป็นอีกคนที่ เคยประสบปัญหาจอประสาทตาซ้ายฉีกขาด แต่ด้วย ก�ำลังใจทีด่ ี และความเชือ่ มัน่ ในแพทย์และโรงพยาบาล นนทเวช คุณสมรักษ์จึงเข้ารับการรักษาอย่างไม่รีรอ

20

“ตอนแรกยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไร เริ่มจากตาข้างซ้ายเหมือน มีแสงฟ้าผ่าเป็นแสงสีขาวๆ วาบเข้ามาที่ปลายหางตา เป็นอยู่สัก ประมาณ 2-3 วัน จากนัน้ ก็เริม่ สังเกตเห็นว่ามีเม็ดจุดๆ ในลูกตาข้างซ้าย จากนัน้ ตาเริม่ มองเห็นเป็นฝ้า จึงรีบเดินทางมาทีค่ ลินกิ จักษุ โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลนนทเวช เพื่อพบกับคุณหมอสมพร รี้พลมหา จักษุแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านจอประสาทตา หลังจากตรวจอย่างละเอียด พบว่าจอประสาทตาซ้ายฉีกขาด เนื้อเยื่อจอประสาทตาด้านขวามี พังผืด โดยคุณหมอได้อธิบายให้ฟงั ว่าอายุทเี่ พิม่ มากขึน้ ก็เป็นหนึง่ ใน ปัจจัยเสีย่ งทีม่ ผี ลต่อการเกิดโรคจอประสาทตาเสือ่ ม คุณหมอแนะน�ำ ว่าต้องท�ำการรักษาจอประสาทตาที่ฉีกขาดด้วยเลเซอร์เพื่อป้องกัน เลือดออกอีกเพราะหากปล่อยให้เลือดออกมากๆ จะไม่เป็นผลดี และ ด้วยหน้าทีก่ ารงานทีต่ อ้ งใช้สายตาค่อนข้างมากทัง้ การอ่านบทละคร


หากพูดถึงโรงพยาบาล นนทเวชนอกเหนือจากเรือ่ ง ของการรักษาพยาบาลที่มี คุณภาพ และคุณหมอเก่งๆ หลากหลายสาขา สิง่ ทีน่ กึ ถึง เป็นอันดับแรกๆ คือเรื่อง บริการและการดูแลลูกค้าเป็น อย่างดี ผมเองเป็นลูกค้าประจ�ำ ทัง้ การดูแล การติดตาม การ นัดหมาย ถ้ามีการเลื่อนนัด ก็มีการโทรมาปรึกษา หรือ กรณีคณ ุ หมอจะไปต่างประเทศ ก็มโี ทรมาแจ้งเลือ่ นนัดหมาย ผลตรวจทุกอย่างเป็นระบบ คอมพิวเตอร์ทั้งหมด เวลา ปรึกษาคุณหมอ คุณหมอ จะมีภาพให้ดเู ลยว่าก่อนหน้า การรั ก ษาเป็ น อย่ า งไร ภายหลั ง การรั ก ษามี ก าร เปลี่ ย นแปลงเป็ น อย่ า งไร มีขอ้ มูลให้เราเห็นอย่างชัดเจน ประทับใจมาก

พิจารณางานละครต่างๆ รวมถึงการจ้องจอ คอมพิวเตอร์ผ่านแว่นสายตานานวันเข้าก็ เริม่ รูส้ กึ ว่าไม่สะดวกสบาย คุณหมอจึงแนะน�ำ ว่าปัจจุบันมีการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาเพื่อ การมองเห็นทีช่ ว่ ยให้เราสามารถอ่านหนังสือ ได้โดยที่ไม่ต้องใส่แว่น ซึ่งผมเองก็รู้สึกสนใจ และตกลงทีจ่ ะเข้ารับการรักษาด้วยวิธดี งั กล่าว พร้อมๆ กับการท�ำเลเซอร์จอประสาทตา ข้างซ้าย จ�ำได้ว่ามาพบคุณหมอวันเสาร์ รุ่งเช้าวันอาทิตย์ก็ผ่าตัดเลย “หากถามว่ากลัวไหม...คงไม่กลัว แต่ ความกังวลก็มอี ยูบ่ า้ งเหมือนกันแต่คณ ุ หมอ บอกว่าไม่ต้องกังวล เพราะมีการฉีดยาชา เราเพียงแค่เตรียมตัวเตรียมร่างกายให้พร้อม เท่านั้น ด้วยความที่ผมเป็นคนที่ชอบไปหา หมอ ท�ำฟัน ขูดหินปูนก็ท�ำเป็นประจ�ำอยู่ แล้ว เลยมีความรู้สึกว่าคงจะเหมือนกับการ ท�ำฟันมัง้ (หัวเราะ) และก็คอ่ นข้างมหัศจรรย์ หลังจากท�ำเลเซอร์และผ่าตัดเปลีย่ นเลนส์ตา เสร็จในคืนวันอาทิตย์ พอช่วงเช้าคุณหมอ มาเพื่อเปิดตาและหยอดยา และให้ผมลอง มองไปรอบๆ ภาพทีเ่ ห็นก็ชดั เจน พอช่วงสายๆ สายตาก็ใช้ได้เลย ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ หลังจากหยอดยาเรียบร้อยแล้วคุณหมอก็ อนุญาตให้กลับบ้านได้ พร้อมนัดติดตามผล การรักษาทุกวันเสาร์ติดต่อกัน 2 ครั้ง ซึ่งใน การตรวจแต่ ล ะครั้ ง คุ ณ หมอจะมี ภ าพ เปรียบเทียบก่อน-หลังการรักษาให้ดวู า่ รอย ฉีกขาดนัน้ ถูกรักษาเรียบร้อยแล้ว โดยคุณหมอ จะอธิบายอย่างละเอียดและให้เราดูภาพถ่าย ก่อนท�ำเลเซอร์จะเห็นรอยฉีกขาดเป็นสีเหลืองๆ ซึง่ ตอนนีถ้ กู เลเซอร์ไว้หมดเรียบร้อยแล้วส่วน เลือดที่ตกค้างอยู่ในตาที่เห็นเป็นเม็ดเล็กๆ จะค่อยๆ หายไปภายใน 2 อาทิตย์ พอดวงตา ข้างซ้ายแผลหายโอเคเรียบร้อย เสร็จ หลังจากนัน้ อีก 1 เดือนคุณหมอก็จะนัดผ่าตัด อีกครั้งที่ตาข้างขวาเพื่อเอาพังผืดออกและ

ต้องรอให้จอประสาทตายุบกลับเข้าทีก่ อ่ นที่ จะท�ำการผ่าตัดเปลีย่ นเลนส์ตาได้ โดยระหว่างนัน้ คุณหมอจะวัดสายตาเพือ่ ตัดแว่นให้ใส่ระหว่าง รอเลนส์ที่ส่งไปตัดต่างประเทศเนื่องจากว่า เดิมทีตาข้างขวามองไม่ชัด หลังการผ่าตัด เสร็จเรียบร้อยก็สามารถกลับบ้านได้เลย ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล “หลังจากเปลีย่ นเลนส์ตาเรียบร้อยแล้ว ผมก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยไม่ต้องใส่แว่น สามารถมองระยะไกลระยะใกล้ได้ไม่มปี ญั หา เนือ่ งจากดวงตาข้างซ้ายคุณหมอใส่เลนส์มอง ใกล้สามารถอ่านหนังสือใกล้ๆ ได้เลย ส่วน ดวงตาด้านขวาคุณหมอใส่เลนส์มองไกล จากเดิมที่เคยอ่านหนังสือติดต่อกัน 1-2 ชั่วโมง พอเงยหน้ามาตาจะเบลอๆ พร่าๆ จนต้องพักสายตาและหยอดน�ำ้ ตาเทียมช่วย บรรเทา ก็เปลีย่ นไปในทางทีด่ ขี นึ้ เพราะเพียง แค่พักสายตาเดี๋ยวเดียวก็หาย การรักษาก็ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เครื่องไม้เครื่องมือทัน สมัย ถ้าพูดถึงเรื่องตาถ้าเป็น 5 หรือ 6 ปีที่ แล้วเป็นเรือ่ งทีย่ ากมาก แต่ปจั จุบนั เทคโนโลยี ทางการแพทย์ก้าวหน้า การผ่าตัดตาไม่ใช่ เรื่องใหญ่อย่างที่คิด”

21


นนทเวชเพือ่ สังคม CSR in NTVstyle

โครงการ นนทเวชสีเขียว ส่งต่อไอเดียสีเขียว เพื่อสังคม และชุมชนที่น่าอยู่ ‘ภาวะโลกร้อน’ เป็นค�ำฮิตที่คุ้นหูคนทั่วโลกกัน มากทีส่ ดุ ค�ำหนึง่ เพราะจากสภาพอากาศทีแ่ ปรปรวน อย่างมากในช่วงหลัง ไม่ว่าจะเป็นฝนหลงฤดู อากาศ ทีร่ อ้ นจัด หรืออากาศทีห่ นาวจัดจนท�ำให้เกิดหิมะตก เป็นครั้งแรกในหลาย ๆ พื้นที่ รวมทั้งภัยธรรมชาติที่ นับวันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ก�ำลังส่งสัญญาณ บอกให้เรารู้ว่า ‘ภาวะโลกร้อน’ ไม่ใช่เรื่องที่เราจะ มองข้าม

โรงพยาบาลนนทเวช ห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการ ด�ำเนินธุรกิจของโรงพยาบาลมีการใช้ทรัพยากร น�้ำ ไฟฟ้า พลังงาน สารเคมี ท�ำให้เกิดขยะอันตราย น�้ำเสีย สารเคมีอันตราย อาจก่อ ให้เกิดผลกระทบต่อพนักงาน ผู้ป่วย ชุมชน เป็นความเสี่ยงที่มีผล อย่างมีนัยส�ำคัญต่อธุรกิจ หากไม่มีระบบการจัดการที่ดีมีมาตรฐาน ดังนัน้ การสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนจึงมิได้มองเพียงการเติบโตทาง รายได้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการผสมผสานทีล่ งตัวระหว่างคุณภาพ ชีวิตที่ดี ความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทั้งหมดของเรา และความเสี่ยงที่เราจะไปตามวิสัยทัศน์ขององค์กร เราจึงเดินหน้า ‘โครงการนนทเวชสีเขียว’ เพื่อส่งต่อไอเดียสีเขียว เพือ่ สังคมและชุมชนทีน่ า่ อยู่ เพราะเราเชือ่ ว่าพืน้ ฐานส�ำคัญของการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น นอกเหนือจากการด�ำเนินชีวิตให้มีความสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการ สุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ ทุกคนสามารถร่วมมือร่วมใจร่วมกันรณรงค์เพือ่ ช่วยคลายภาวะโลก ร้อนได้เป็นอย่างดีภายใต้แนวคิด 11 Pillars ซึ่งประกอบไปด้วย Environmental Stewardship Structure, Education and Communication, Environmentally Preferable Purchasing, Waste Management and Reduction, Mercury Elimination, Energy Water and Climate, Environmental Services, Food Services, Sustainable Sites Management, Chemical Management and Health Promotion โดยโรงพยาบาลนนทเวช ได้ดำ� เนินการตัง้ คณะท�ำงานโรงพยาบาลสีเขียว ขับเคลือ่ น ‘โครงการ นนทเวชสีเขียว’ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งในปีแรกเรามุ่งมั่นที่จะน�ำร่องในระยะแรก 5 แนวคิดหลัก ได้แก่ Waste Management and Reduction, Energy Water and Climate, Food Services, Chemical Management, และ Health Promotion ภายใต้กิจกรรม ‘Green’

คุณสิริกร จันทร์มา

ผู้จัดการแผนกความรับผิดชอบต่อสังคม “โรงพยาบาลสีเขียวในนิยามของเราคือโรงพยาบาลที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีบนคุณภาพที่ ยั่งยืน ถ้าเราสนใจมองในเรื่องของการบริหารจัดการโรงพยาบาลสีเขียวที่ท�ำกันอยู่ดูเหมือน เป็นเรื่องของกายภาพอย่างเดียว แต่สิ่งที่เป็นจุดบ่งชี้ความส�ำเร็จ คือกระบวนการ เรามุ่งลด ทอนการสิ้นเปลืองในกระบวนการ หรือที่เรียกว่าการจัดการแบบลีน ลดการท�ำงานซ�้ำซ้อน ผลลัพธ์ที่ได้โดยตรงนั้นนอกจากจะเป็นการประหยัดต้นทุนแล้ว เรายังจะมีคุณภาพงานดีขึ้น และท�ำให้คุณภาพชีวิตของพนักงาน ผู้ป่วย ชุมชนข้างเคียงดีขึ้น ส่งผลอย่างมีนัยส�ำคัญต่อ คุณภาพบริการที่เหนือกว่าโดยมุ่งเน้นที่ความปลอดภัยของผู้ป่วย ดังนั้นโครงการนนทเวช สีเขียวจึงเป็นสิ่งที่จะเชื่อมโยงเราไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง” 24


กิจกรรม GREEN

G : Garbage โรงพยาบาลนนทเวชมีนโยบายในการจัดการมูลฝอย และการใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูล โดยน�ำแนวทางการลด คัดแยก และ น�ำมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้หลัก 3Rs คือ การใช้ทรัพยากรที่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ : เช่น แก้ว พลาสติก กล่อง เป็นต้น ลดการใช้ : สารเคมี ถุงพลาสติก กระดาษ ใช้ซ�้ำ : มีการน�ำวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ทยี่ งั สามารถใช้งานได้กลับมาใช้ซำ�้ เช่น ถุงผ้า การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทผี่ ผู้ ลิตเรียกคืน เช่น บรรจุภณ ั ฑ์นำ�้ ยาต่างๆ นอกจากนี้ตามมาตรฐาน JCI เราท�ำ เรื่อง การจัดการสารเคมีอันตรายและขยะ อันตราย ใน G : Garbage เรามุ่งมั่นที่จะท�ำ ‘โครงการขยะเพิ่มค่า’ และน�ำรายได้ที่เกิด จากโครงการไปสร้างคุณค่า สร้างอนาคต ช่วยเหลือสังคม สร้างโอกาสทีเ่ ท่าเทียม ช่วย เหลือผู้ด้อยโอกาส R : Rest Room การพัฒนาห้องน�้ำ ของโรงพยาบาลนนทเวชให้ได้ตามมาตรฐาน ห้องน�้ำสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ใน 3 เรื่อง คือ สะอาด (Healthy) เพียงพอ

( Accessibility) ปลอดภัย (Safety) E : Energy เนื่องจากวิกฤติพลังงาน เป็นประเด็นทีท่ วั่ โลกให้ความส�ำคัญเนือ่ งจาก ต้นทุนพลังงานปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้นและมี แนวโน้มที่พลังงานจะหมดลง โรงพยาบาล นนทเวชจึงมีระบบการจัดการพลังงานที่มี ประสิทธิภาพเพื่อให้ควบคุมการใช้พลังงาน ในองค์กรเกิดประโยชน์สงู สุดและคงอยูอ่ ย่าง ยั่งยืน ผ่านแนวทางการอนุรักษ์พลังงานที่ บุคคลกรทุกฝ่ายในองค์ให้ความร่วมมือเป็น อย่างดี อาทิ

ภาพบรรยากาศการเดินรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการอนุรักษ์พลังงานมาตรฐาน ISO

• ปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า ในส่วนที่ ไม่ได้ใช้งาน • ขึ้นลง 1-2 ชั้น ใช้บันไดแทนการใช้ ลิฟท์ • ส่งข้อมูลต่างๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ แทนการใช้กระดาษ • ปิดแอร์ ปิดไฟ 1 ชัว่ โมง และอุปกรณ์ ไฟฟ้าในช่วงพักกลางวัน • ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 องศาเซลเซียส • ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้า ทุกครั้งหลัง เลิกงาน 25


และอีกหนึ่งความภาคภูมิของโรงพยาบาลนนทเวช ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ระบบการจัดการพลังงาน ISO50001 โดยเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่าน การรับรองจากบริษัท URS : United Registrar of Systems (Thailand) ตั้งแต่ปี 2556 - ปัจจุบัน

คุณชัยยันต์ นาคเวียง

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และซ่อมบ�ำรุง คณะกรรมการจัดการพลังงาน (Saving Energy Committee: SEC) “ในปัจจุบนั การอนุรกั ษ์พลังงานและ การรักษาสิ่งแวดล้อมมิใช่เรื่องไกลตัวเรา อีกต่อไป ดังที่มีข่าวออกมาตามสื่อต่างๆ เกีย่ วกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลหรือ โรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งมีทั้งกลุ่มที่สนับสนุน และกลุ่มที่คัดค้าน ซึ่งล้วนแต่เป็นปัญหา ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น ด้วย สาเหตุนเี้ ราจึงหันกลับมาตระหนักถึงการ ใช้พลังงานและการรักษาสิง่ แวดล้อมภายใน โรงพยาบาลของเรามากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ สิง่ ที่ ภาพบรรยากาศการตรวจรับรอง Re-Accreditation ด้านการจัดการพลังงาน ISO50001 : 2011 เดือนกรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา เราสามารถร่วมมือกันท�ำได้กค็ อื การปฏิบตั ิ ตามนโยบายการจัดการพลังงานเพือ่ การ ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และในด้านความ E : Environment โรงพยาบาลนนทเวชด�ำเนินการการจัดการสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัย รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น เราได้มี และความปลอดภัย (Environment, Sanitation, Occupational, Safety) ทีช่ ว่ ยลดโลกร้อน การน�ำน�้ำเสียภายในโรงพยาบาลเข้า และการจัดการสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพโดยการพัฒนาสถานทีท่ �ำงานให้นา่ อยู่ น่าท�ำงาน กระบวนการบ�ำบัดตามเกณฑ์มาตรฐาน (Healthy Work Place) มีความปลอดภัย รวมถึงการฝึกซ้อมเตรียมการรับมือความเสี่ยง และกฎหมายที่ก�ำหนดก่อนที่จะปล่อย ภัยพิบัติต่างๆ เรามุ่งมั่นให้เกิดผลลัพธ์ที่ความปลอดภัยของผู้ป่วยและคุณภาพชีวิตที่ดีของ ออกสูส่ าธารณะ ซึง่ สิง่ ทีเ่ ราปฏิบตั ทิ งั้ หมด พนักงานเป็นส�ำคัญด้วยหลักการและแนวคิด สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา นี้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ เราเล็งเห็นความส�ำคัญของสุขภาพชีวติ ทีด่ ขี องพนักงานเราจึงด�ำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกัน การใช้พลังงานและสิง่ แวดล้อมทีม่ ตี อ่ สังคม ไข้หวัดใหญ่ เพื่อให้พนักงานมีภูมิคุ้มกันที่ดี สุขภาพแข็งแรง และประเทศชาติอีกด้วย” 26


N : Nutrition โภชนาการ หมายถึง

การจัดการกับอาหาร (Food) ที่เมื่อน�ำเข้า สู่ร่างกายแล้วช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ทั้ง ในด้านการเจริญเติบโต การให้พลังงาน การ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ การสร้างเสริม ภูมติ ้านทานโรค และการได้รับสารอาหารที่ เหมาะสมเพียงพอกับความต้องการของ ร่างกายซึง่ ก็ขนึ้ กับภาวะโภชนาการของแต่ละคน ทีแ่ ตกต่างกันไป ดังนัน้ โรงพยาบาลนนทเวช จึงให้ความส�ำคัญกับการเลือกวัตถุดบิ ในการ ประกอบอาหารจากแหล่งผลิตทีไ่ ด้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ปลอดสารพิษ ผลิตจาก แหล่งที่เชื่อถือได้ มีคุณค่าทางอาหารและ คุณประโยชน์ทางโภชนาการครบถ้วน มุง่ เน้น การดูแล เสริมสร้างสุขภาพของผู้รับบริการ และพนักงานให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ภายใต้หลักการ • โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จัด บริการอาหารด้วยระบบคุณภาพความ ปลอดภัยด้านอาหารมาตรฐานระดับสากล ตามระบบมาตรฐาน GMP/HACCP (Good Manufacturing Practice/ Hazard Analysis Critical Control Point) • อร่อยปลอดภัย ได้ประโยชน์ ด้วย การเลือกวัตถุดบิ ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและกฎหมายก�ำหนด นอกจากการเลือกวัตถุดบิ แล้ว ต้องค�ำนึงถึง คุณประโยชน์ของอาหารแต่ละชนิดในการ

ประกอบอาหาร ให้สอดคล้องกับภาวะสุขภาพ ของผู้รับประทานอาหาร • ตลาดนัดสีเขียว (Green Market) จัดพืน้ ทีจ่ ำ� หน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทคี่ วบคุม หรือไม่ใช้สารเคมีแบบเกษตรอินทรีย์ อาทิ อาหารเพือ่ สุขภาพพร้อมรับประทาน ผักและ ผลไม้ปลอดสารพิษ เพือ่ เป็นอาหารทางเลือก ให้กับผู้รับบริการและพนักงาน

ภาพบรรยากาศศูนย์โภชนาการ (Nutrition Center) โรงพยาบาลนนทเวช เดินทางไปศึกษาดูงาน กระบวนการปลูก ผักเกษตรอินทรีย์ (Organic Food) จากฟาร์มสาธิตการผลิต ผักอินทรีย์และไร่นาของชาวเกษตรกรอินทรีย์โดยตรงที่ อ.บางใหญ่ และ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เพือ่ เป็นทางเลือกวัตถุดบิ ในการประกอบอาหารให้กับผู้ป่วย ผู้รับบริการและพนักงาน ในโรงพยาบาล

คุณวิภาดา แซ่โคว้

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนบริการ

“แผนกโภชนาการ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมโรงพยาบาลสีเขียว มีหน้าที่หลักในการ จัดหา คัดเลือกวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัยจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ควบคุมการประกอบ อาหาร ตามหลักโภชนาการและโภชนบ�ำบัด ช่วยดูแลเสริมสร้างสุขภาพส�ำหรับการรักษา ผู้ป่วย หากผู้ป่วยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ จะช่วยให้ร่างกายของผู้ป่วยแข็งแรง ฟื้นฟูร่างกายได้เร็วขึ้นด้วยหลังจากได้รับการรักษาแล้ว” 27


แค่พลิกความคิดชีวติ ก็เปลีย่ น Changes Your Thinking, Changes Your Life

แค่พลิกความคิดชีวิตก็เปลี่ยน

CHANGES YOUR THINKING, CHANGES YOUR LIFE โดย : รัชฎา แสวงรุจิธรรม

28


หลายๆ ท่านคงเคยได้ยินค�ำกล่าวที่ว่า ‘คิดอย่างไรได้อย่างนั้น’ หลายๆ ท่าน อาจ จะเคยสงสัยว่าเป็นไปได้หรือ หรือเพียงแค่ เหตุบงั เอิญ อีกทัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญจากต่างประเทศ ยังเขียนถึงเรือ่ ง ‘กฎแห่งแรงดึงดูด หรือ Law of Attraction’ ซึ่งหาอ่านได้จากหนังสือ หลายๆ เล่ม ที่วางขายอยู่ตามร้านหนังสือ ชัน้ น�ำทัว่ ไป ก็ลว้ นมีหลักใหญ่ใจความส�ำคัญ อธิบายไว้คร่าวๆ ว่า ทุกความคิดมีแรงดึงดูด หากเราคิดกังวลเกีย่ วกับเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ บ่อยๆ เรือ่ งๆ นัน้ มักจะเกิดขึน้ จริง แต่หากเราเปลีย่ น ความคิดให้คิดถึงแต่เรื่องดีๆ คลื่นความคิด

ของเราก็จะดึงดูดเอาสิง่ ดีๆ เข้ามาในชีวติ ซึง่ สอดคล้องกับหลักธรรมค�ำสอนในพุทธศาสนา ที่สอนให้เราคิดดี พูดดี ท�ำดี แล้วสิ่งดีๆ ก็จะ เข้ามาหาเราเช่นเดียวกัน เป็นครั้งแรกส�ำหรับคอลัมน์ ‘แค่พลิก ความคิดชีวติ ก็เปลีย่ น’ จะได้ผา่ นสายตาของ ผูอ้ า่ นวารสาร Healthy Living ทุกท่านตัง้ แต่ ฉบับนี้เป็นต้นไป คอลัมน์ ‘แค่พลิกความคิด ชีวติ ก็เปลีย่ น’ คัดสรรสาระดีๆ แนวคิด ข้อคิด การใช้ชีวิตและเรื่องราวมากมายที่ท�ำให้เรา ยิ้มได้ เพียงเราพลิกความคิดจาก ‘ลบ’ เป็น ‘บวก’ เท่านั้น เพราะวันหนึ่งๆ เราพบเจอ สิ่งมากมายที่เป็นตัวแปรท�ำให้สุขภาพกาย และสุขภาพจิตนั้นขุ่นมัว สติเท่านั้นที่จะ ควบคุมจิต ให้เราคิดบวกหรือยกระดับจิตให้ สูงขึ้นในการกระท�ำความดีเพื่อตนเอง คน รอบข้าง ครอบครัว และสังคม ให้ก�ำลังใจ ทุกๆ คน ในการอยู่กับโลกใบนี้เพียง ‘พลิก ความคิดชีวิตก็เปลี่ยน’ มองสิ่งต่างๆ รอบ ข้างอย่างงดงาม และมีกำ� ลังใจ ท�ำสิง่ ดีๆ ต่อ ไป ก้าวเดินไปอย่างสง่างามกับคุณภาพชีวติ ที่ดี ขอยกตัวอย่างเรื่องของการคิดบวกจาก นิทานธรรมะ เรื่อง กบหูหนวก ซึ่งหลายๆ ท่านอาจจะเคยได้ยนิ หรือเคยอ่านผ่านตากัน มาบ้างแล้ว เรื่องมีอยู่ว่า ‘กบฝูงหนึ่งจัดการ แข่งขันปีนขึน้ ไปบนยอดเสาเพือ่ หาผูน้ ำ� ของ ฝูง กบแต่ละตัวต่างก็พยายามปีนขึ้นไป แต่ ระหว่างที่กบแต่ละตัวก�ำลังพยายามปีนขึ้น

ไปนัน้ ฝูงกบทีอ่ ยูด่ า้ นล่างต่างก็ตะโกนขึน้ ไป ว่า “ไม่สำ� เร็จหรอก เสานัน้ มันสูงเกินไป ไม่มี ใครท�ำได้หรอก” กบทุกตัวทีไ่ ด้ยนิ ค�ำพูดเหล่า นั้นต่างก็รู้สึกเหนื่อยและท้อจนต้องตกจาก เสาลงมาที่พื้นทุกตัว จนกระทั่งถึงกบตัว สุดท้ายที่ตั้งใจปีนขึ้นไปสูงขึ้นสูงขึ้น ฝูงกบ ข้างล่างยังตะโกนเหมือนเช่นเดิมว่า “ไม่ ส�ำเร็จหรอก เสานั้นมันสูงเกินไป ไม่มีใคร ท�ำได้หรอก” แต่กบตัวนี้ยังปีนขึ้นไปปีนขึ้น ไป จนในทีส่ ดุ มันก็ปนี ไปถึงยอดเสาได้สำ� เร็จ ทีเ่ ป็นเช่นนัน้ ก็เพราะว่าเจ้ากบตัวสุดท้ายนัน้ หูหนวกจึงไม่ได้ยนิ เสียงของฝูงกบด้านล่างที่ ตะโกนขึ้นไป’ นิทานธรรมะเรือ่ งนีส้ อนให้รวู้ า่ “ค�ำพูด นัน้ มีพลังอันยิง่ ใหญ่ พลังของค�ำพูดสามารถ จะดึงความฝัน ความหวัง ความปรารถนาใน หัวใจของคนเราให้สูญสิ้นหมดไปได้ เพราะ ฉะนั้นแล้วเราควรเลือกที่จะเก็บแต่ค�ำพูดที่ ท�ำให้หัวใจเราชุ่มชื่นหัวใจ และเลือกละเลย ค�ำพูดทีท่ ำ� ให้กำ� ลังใจเราเหือดแห้งหมดหวัง และเหนือสิ่งอื่นใดหากมีความหวังเกิดขึ้น แล้ว ขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพและเป็นตัว ของตัวเอง ความส�ำเร็จก็จะอยูไ่ ม่ไกล” แล้ว พบกับข้อคิดเพือ่ การใช้ชวี ติ ทีท่ ำ� ให้เรายิม้ ได้ กับคอลัมน์ ‘แค่พลิกความคิดชีวติ ก็เปลีย่ น’ กันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

29


Health living 1 2558  

- Product Highlight มากกว่าคำว่า 'แผลเล็ก' ด้วยเทคโนโลยี 3D Full High Definition Laparoscopic Surgery - Quality Organization องค์กรคุณภาพประ...

Health living 1 2558  

- Product Highlight มากกว่าคำว่า 'แผลเล็ก' ด้วยเทคโนโลยี 3D Full High Definition Laparoscopic Surgery - Quality Organization องค์กรคุณภาพประ...

Advertisement