Page 1


Education 2006- 2012

Satit Chulalongkorn Demonstration School Middle and High School

2012 - 2017

Kasetsart University (Bangkhen) Faculty of Architecture - B.LA. Graduated

Nontachai Pianchob Landscape Architect

Nickname

Non

Nationality

Thai

Date of Birth

24 March 1993

Address

27 Ekkachai 59 Bangbon Bangkok,Thailand

Mobile Email

(+66)62 569 8118

Experience 2014-2016

Architecture Kasetsart University ASA Camp Committee - Architecture Kasetsart University ASA Camp

2014

Architecture Expo 2014 : Eighteenth.Eighty (18:80) Volunteer - ASA Expo’57 part ASA Forum

2015

Architecture Student Club Kasetsart University President - Architecture Student Club Kasetsart University

non.pianchob@gmail.com

Architecture Internship

Skills

Internship - Studio TAILA Co.,Ltd 2016

Thai Association of Landscape Architects Workshop (TALA) Workshop - Member in P Landscape Co.,Ltd

2017 (May- Sep)

Pergolar Landscape & Architecture Landscape Architect

2017(Oct) - Present

Shma Co.,Ltd Landscape Architect


Content 01

Thesis - Fragment Flower Center

4-7

02

Competition - Clock Tower

8-9

03 Volunteer - ASA Camp 10-15 04

Exhibition - Art space form paper bag

16-17

05

Exhibition - Ceremony of Graduation

18-19


“หอนาฬิกา เมืองสงขลา” ในอดีตจังหวัดสงขลามีหอ นาฬิกาตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกรามวิถี ตัดกับถนนจะนะบริเวณด้านข้างของ โรงเรียนอนุบาลสงขลา เป็นวงเวียน สำ�คัญที่เป็น Land Mark ของเมือง ต่อมาได้มีการรื้อถอนหอนาฬิกาไป เนื่องจากกีดขวางการจราจร ต่อมาประชาชนมีการเรียก ร้องเทศบาลนครสงขลา อยากให้ รื้อฟื้นหอนาฬิกาประจำ�เมืองนำ�ร่อง ภายใต้โครงการ IMT-GT ในโครงการ Old town ในการยกระดับย่านเมือง เก่าเข้าสู่การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่อง เที่ยวในระดับนานาชาติ เทศบาลนคร สงขลาจึงมุ่งเน้นที่พัฒนา ส่งเสริม และสร้างนครสงขลาให้เป็นนครที่มี ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว การศึกษา และการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ย่าน เมืองเก่าสงขลาให้มีความสวยงาม ทรงคุณค่าและมีความสำ�คัญทาง ประวัติศาสตร์ พัฒนาเมืองเก่า สงขลาเป็นเมืองมรดกชาติและผลัก ดันสู่มรดกโลกต่อไป เทศบาลนครสงขลาจึงมี แนวคิดที่จะดำ�เนินการจัดทำ�โครงการ “การประกวดออกแบบหอนาฬิกา” เพื่อจะได้แนวคิดในการออกแบบหอ นาฬิกาและพัฒนาแบบแปลนเพื่อนำ� ไปก่อสร้างต่อไป


โรงเรียนบ้านแม่ตะละ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ ตำ�บลสันสลี อำ�เภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เปิดสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษา โดย นักเรียนร้อยละ 95 เป็นชาวเขาเผ่าม้ง บ้านแม่ตะละเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บน ภูเขาสูง ชาวบ้านส่วนใหญ่เป้นชาวเขาเผ่าม้ง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และหัตถกรรม เย็บปักถักร้อย สภาพแวดล้อมที่อาคารเรียนมีอยู่ เป็น อาคารเรียนที่ใช้พื้นที่การสอนทุกระดับชั้นร่วม กัน ระบบการจัดการ การใช้งานต่างๆยังไม่ เป็นระบบที่ชัดเจน มีใช้งานพื้นที่ทับซ้อนใน หลายๆจุด สภาพอาคารเรียนมีสภาพดี เนื่อง จากเพิ่งทำ�การก่อสร้างได้ไม่นาน แต่สภาพ พื้นที่ส่วนกลางทั้ง ห้องสมุด ห้องรับประทาน อาหารหรือพื้นที่สีเขียว มีไม่เพียงพอต่อความ ต้องการ ซึ่งจากความต้องการหลักของ อาจารย์ในโรงเรียนต้องการให้มีพื้นที่สำ�หรับ การเรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน รวมถึง แหล่งเก็บองค์ความรู้ต่างๆ คือห้องสมุด ซึ่ง จะมีผลต่อการเสริมสร้างความรู้ที่ดีให้กับ นักเรียนที่ทำ�การศึกษาในโรงเรียน ทางสโมสรนิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีความเห็นว่า โรงเรียนแม่ตะละ สมควรเป็นสถานที่ตั้งค่าย อาสาพัฒนาครั้งที่ 11 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน การสร้างโอกาสและพัฒนาชุมชนให้แข็งแรง ขึ้นต่อไป


ชุมชนบ้านเทพภูเงิน บ้านเทพภูเงิน หมู่ 7 ตำ�บลน้ำ�โสม อำ�เภอน้ำ�โสม จังหวัดอุดรธานี เริ่มก่อตั้ง หมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2524 เป็นชุมชนที่ยังไม่ จัดตั้งเป็นหมู่บ้านที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ ก่อนบ้านเทพภูเงินเป็นพื้นที่สีแดงเป็นฐานของ ผกค.(ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์) เมื่อเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านมีราษฎรอาศัย อยู่จำ�นวน 7 ครอบครัว และรวมกันเป็น ชุมชน “เทพภูเงิน” คำ�ว่า เทพ มาจากที่เดินที่ ถูกน้ำ�ท่วมตามโครงการพระราชดำ�ริอ่างเก็บ น้ำ�ที่บ้านเทพประทาน และที่ดินที่ถูกจัดสรร ได้เท่ากับที่ได้รับพระราชทานมาจากพระเจ้า แผ่นดิน คำ�ว่าภู มาจากพื้นที่ทำ�กินที่เป็นภูเขา คำ�ว่า เงิน มาจากราษฎรได้ปลูกยางพารา เป็นจำ�นวนมาก เงินก็จะไหลมาเทมาจากน้ำ� ยางพาราที่ขาย จึงเป็นที่มาของคำ�ว่าเทพภู เงิน บ้านเทพภูเงิน เป็นชุมชนที่ยังไม่ได้จัด ตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพเกษตรกรรม ทำ�สวนยาง และปลูกไร่ ข้าวโพด ส่วนใหญ่ทำ�งานในตอนกลางคืน ถึงเช้ามืด และพักผ่อนในตอนกลางวัน โดย ปัจจุบันศาลาซึ่งเป็นที่ทำ�กิจกรรมของชุมชน ยังคงชำ�รุดและไม่มีงบประมาณจัดสรรในการ ซ่อมแซมเสี่ยงต่อการใช้งาน ทางสโมสรนิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศ่าสตร์ จึงมีความเห็นว่า โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน และชุมชนบ้านเทพภูเงิน สมควรเป็นสถานที่ตั้ง ค่ายอาสาพัฒนาครั้งที่ 12


โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นในสังกัดกรมตำ�รวจ พื้นที่รับ ผิดชอบของกองกำ�กับการตำ�รวจตระเวนชายแดน ที่ ๒๔ จังหวัดอุดรธานี กองบัญชาการตำ�รวจ ตระเวนชายแดน โรงเรียนเปิดทำ�การสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๘ รับเด็กจากหมู่บ้านวังชมภู และบ้านนา อ่างคำ� ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียน และอาคารประกอบ จากมูลนิธิ ดร.สุมิตร เลิศสุมิตรกุล เป็นเงินจำ�นวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามแปลน ที่กองบัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดนกำ�หนด คือ อาคารเรียน ๑ หลัง, อาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง, อาคารโรงครัว - โรงอาหาร ๑ หลัง, อาคาร สหกรณ์และห้องพยาบาล ๑ หลัง, อาคารบ้านพัก ครู ๑ หลัง และห้องน้ำ� - ห้องส้วม ๑ หลัง เมื่อเริ่มก่อตั้ง มีนักเรียน ๕๕ คน มีครู ตำ�รวจตระเวนชายแดน ๗ นาย ปัจจุบันมีนักเรียน ทั้งสิ้น ๕๗ คน เป็นชาย ๒๗ คน หญิง ๓๐ คน มี ครูตำ�รวจตระเวนชายแดน ๗ นาย

ราษฏรในหมู่บ้านยังมีความเป็นอยู่ไม่ดีเท่า ที่ควร ยังมีค่านิยมในการบริโภคอาหารประเภท สุกๆ ดิบๆ ใช้ผงชูรสในการปรุงอาหาร ไม่เห็นความ สำ�คัญเรื่องความสะอาดเท่าที่ควร เมื่อมีการเจ็บ ป่วยก็จะเดินทางไปใช้บริการที่สถานีอนามัยตำ�บล ทรัพย์ไพรวัลย์ ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๕ กิโลเมตร ทางสโมสรนิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหา วิทยาลัยเกษตรศ่าสตร์ จึงมีความเห็นว่า โรงเรียน ตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภูและชุมชน สมควรเป็นสถานที่ตั้งค่ายอาสาพัฒนาครั้งที่ 12


โครงการอาร์คเฟ๊บ ครั้งที่ 4 (archfeb4) เป็นกิจกรรมที่ถูกจัดต่อย อดมาจากโครงการปล่อยหนังสถา ปัตย์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาส แสดงความสามารถด้านความคิด สร้างสรรค์ความกล้าแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และยัง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องและส่งเสริม ความสามัคคีของนิสิตแต่ละชั้นปีดัง นั้นทางสโมสรนิสิตฯจึงเห็นสมควร ที่จะมีการดำ�เนินงานต่อเนื่องและ เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ของนิสิตจากองค์กรอื่นๆภายใน มหาวิทยาลัยด้วยเพื่อสร้างความ สัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะพร้อมถัง เป็นการแสดงความสามารถแสดง ศักยภาพในด้านต่างๆของนิสิตใน คณะให้เผยแพร่เป็นที่รู้จักในระดับ มหาวิทยาลัย รูปแบบโครงการจะมีการ ออกร้านค้าขายของ พื้นที่แสดงผล งานของนิสิต และการแสดงดนตรี โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมจาก องค์กรต่างๆในมหาวิทยาลัยทั้ง ในและนอกคณะเพื่อเป็นการแสดง ศักยภาพทางด้านงานวิชาการ และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการ จัดนิทรรศการนอกจากนั้นยังมี กิจกรรมการออกร้านของนิสิต ภายในคณะเพื่อเป็นการส่งเสริม ความสามารถทักษะทางความคิด และยังเป็นการหารายได้เข้าสู่นิสิต อีกทางหนึ่ง


พิธีอำ�ลาการจบการศึกษา (Ceremony of Graduation) เป็นกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้น เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสแสดงความ สามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องและส่งเสริม ความสามัคคีของนิสิตแต่ละชั้นปีดัง นั้นทางสโมสรนิสิตฯจึงเห็นสมควร ที่จะมีการดำ�เนินงานต่อเนื่องและ เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของ นิสิตจากแต่ละชั้นปี เพื่อสร้างความ สัมพันธ์ที่ดีภายในคณะพร้อมถัง เป็นการแสดงความสามารถแสดง ศักยภาพในด้านต่างๆของนิสิตใน คณะให้เผยแพร่เป็นที่รู้จักในระดับ มหาวิทยาลัย รูปแบบโครงการจะมีการ ออกแบบพื้นที่แสดงผลงานของ นิสิตแต่ะละชั้นปี เพื่อเป็นการแสดง ศักยภาพทางด้านงานวิชาการและ ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการจัดนิ ทรรศการในรูปแบบต่างๆกัน


Profile for Nontachai Pianchob

Nontachai Portfolio  

Nontachai Portfolio  

Advertisement