Page 1

1

By Saengtham College

มาสร้างสรรค์เว็บบล็อก

(Weblog) กันเถอะ

ก่อนอื่นหมดลองมาทาความเข้าใจคากันก่อนนะครับ Weblog มาจากคาว่า Web + log โดย คาว่า Web ซึ่งเรารู้จักกันดีว่ามาจาก World Wide Web ซึ่งหมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงกันไปทั่วโลก ส่วนคาว่า log แปลว่า บันทึก รวมกันเป็น Weblog นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า Blog ซึ่งเป็นเว็บไซต์พันธุ์ใหม่ รูปแบบใหม่ ที่กาลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก เราสามารถ นาเนื้อหาต่าง ๆ ทั้งข้อความ เอกสาร คลิปวิดีโอ ฯลฯ ใส่เข้าไปในบล็อกได้โดยง่าย จึงสามารถนามา ประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์ได้กับ แทบทุกวงการ การสร้างสรรค์ Weblog ทาได้อย่างรวดเร็ว ไม่ จาเป็นต้องใช้ทักษะทางคอมพิวเตอร์มากนักก็สามารถทาได้อย่างสวยงามน่าทึ่ง ดังที่ท่านจะได้ลงมือ ปฏิบัติในครั้งนี้ 1. ขั้นตอนการสร้างบล็อก การสร้างบล็อกเบื้องต้นมีขั้นตอนดังนี้ 1. พิมพ์ URL http://blogger.com ตรงนี้แล้วกด enter

1. คลิกปุ่ม “เริ่มต้น”

โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์


2 2. ใส่ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทยหรือ อังกฤษก็ได้) 3. เลือกชื่อ weblog

4. ใส่รหัสผ่าน 2 ครั้ง

5. ใส่อีเมลที่ใช้อยู่ปัจจุบัน

nong241@gmail.com nong241@gmail.com

6. ใส่Code โดยพิมพ์ตามตัวอักษร ด้านบน เพื่อยืนยันตัวตน 7. ยอมรับเงื่อนไข

8. กด “ขั้นตอนถัดไป

โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์


3

9. กด “ขัน้ ตอนถัดไป”

จะได้อีเมลใหม่อีกหนึง่ อีเมล (ในกรณีใส่อีเมลที่ยังไม่ได้เปิดใช้ งาน) 10. กด “กลับไปที่ Blogger”

11. กด “ดาเนินการต่อไปยังบล็อกเกอร์”

โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์


4

12. กด “บล็อกใหม่” เพื่อดาเนินการสร้างบล็อกใหม่

13. หัวข้อ : เป็นส่วนที่บอกเกี่ยวกับเนื้อหาของบล็อกว่าเกี่ยวกับอะไร 14. ที่อยู่ : เป็นการกาหนดที่อยู่ของเว็บบล็อกของเรา หรือกาหนด URL เวลาที่จะ ทา Link มายังเว็บบล็อกของเรา จะต้องใช้ URL นี้ (สาคัญมาก จาให้ได้ด้วย) **ก่อนจะเลือกใช้ URL ใด ให้สังเกตด้วยว่า ที่อยู่นั้นสามารถใช้ได้ไม่ซ้ากับคนอื่น โดยสังเกตจากเครื่องหมายถูกซึง่ จะปรากฏบริเวณด้านหลัง URL** 15. เลือกแม่แบบ แบบ “Simple”

16. เลือก “สร้างบล็อก” โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์


5 17. เลือก “ดูบล็อก” เพื่อดู หน้าเว็บบล็อก ของเรา

เพียงเท่านี้ เราก็จะได้บล็อกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “สื่อและเทคโนโลยี” ตามที่เราต้องการ

โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์


6 2. การใส่บทความในบล็อก เมื่อสมัครและเลือกรูปแบบ (Template) บล็อกของเราเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเพิ่ม บทความใหม่เข้าไปในบล็อกของเรา มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. คลิกเลือกที่ “บทความใหม่”

ในหน้าต่าง “บทความใหม่” นั้น จะมีด้วยกัน 2 แบบ ดังนี้ 1. แบบ "เขียน" ในส่วนนี้จะเหมือน Microsoft Word เกือบทุก ๆ อย่าง อยากเขียนอะไร อยากใช้ตัวหนา ตัวเอียง การใส่ Link เพียงแค่คลิกเมนูการใช้งานด้านบน มีข้อเสียคือ เวลา Copy อะไรก็ตามแล้วนามา Paste ลงในนี้ ลักษณะของของตัวอักษรจะเหมือนกับต้นแบบที่ Copy มาทุก อย่างครับ (ทาให้อาจมีปัญหาเรื่องจากจัดความสวยงามของบทความ) 2. แบบ "HTML" ส่วนนี้ต้องใช้ความรู้พอสมควรในการปรับแต่เนื้อหาหรือบทความที่เราเขียน ให้เป็นไปตามที่เราตั้งใจ ซึง้ ต้องใช้ความรู้ภาษา HTML พอสมควร แต่ไม่ได้ยากเท่าไร ข้อดีคือ สามารถ ปรับตามความต้องการของเราได้ทุกอย่าง เมื่อ Copy อะไรมาวาง ลักษณะตัวอักษรจะถูกปรับเป็น ตัวอักษรปกติของบล็อก ข้อสังเกตุ: การ Copy อะไรมาวางถ้าไม่อยากให้ลักษณะผิดเพี้ยน ไม่ตรงตามรูปแบบที่สวยงาม ให้ Copy แล้วทามา Paste ในส่วนของ HTML ข้อความทั้งหมดจะถูกปรับให้การแสดงผลเป็นค่าปกติ ของบล็อก ไม่ใช่ตามลักษณะต้นแบบที่ Copy มา

โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์


7

2. ใส่หัวข้อเรื่อง เช่น เรื่อง “Silicon Valle”(บอกให้รู้ว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไร)

3. ใส่เนื้อหาบทความ อาจ Copy จาก Word, Website ฯลฯ พร้อม ทั้งตกแต่งรูปแบบ อาจเพิ่มรูปภาพ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ที่มีให้ 4. เลือก “เผยแพร่” เมื่อต้องการเผยแพร่บทความทันที บทความจะแสดงหน้าบล็อกของเราทันที่ หรือเลือก “บันทึก” เพื่อบันทึกบทความไว้ก่อน จะยังไม่แสดงในหน้าบล็อก เหมือนการร่าง บทความ หรือเลือก “แสดงตัวอย่าง” เพือ่ ให้แสดงตัวอย่างบทความที่จะเผยแพร่ 1. 2. 3. 4. 5.

มุมมองการเขียนปกติ มุมมองการเขียนแบบ HTML Undo Redo แบบอักษร สามารถเลือกตัวอักษรได้ตาม ต้องการ 6. ปรับขนาดตัวอักษร (เล็กทีส่ ุด, เล็ก, ปกติ, ใหญ่ และใหญ่ที่สดุ ) 7. ลาดับหัวข้อตัวอักษร (ส่วนหัว, หัวข้อย่อย. ส่วนหัวย่อย และปกติ) 8. ตัวหนา 9. ตัวเอียง 10. ตัวขีดเส้นใต้ 11. ตัวขีดกลาง 12. สีของข้อความ 13. สีพื้นหลังของข้อความ 14. ทา Link ให้ข้อความ เราสามารถสร้าง Link ให้ข้อความได้โดยการ คลิกคลอบข้อความที่ เราต้องการแล้วกดที่เมนูนี้ ระบบจะให้ทา การใส่ URL (ที่อยู่ของ Link เช่น www.saengtham.ac.th) เมื่อคลิกที่

ข้อความจะถูกส่งไปยังหน้าเว็บที่เราใส่ Link เข้าไป 15. แทรกรูปภาพ (ระบบจะให้เราอัพโหลดไฟล์ รูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถ ปรับขนาดและจัดรูปแบบให้อยู่ซ้าย กลาง ขวา ได้) 16. แทรก Video 17. แทรกการข้าม 18. จัดการเรียง (ทาบทความให้ชดิ ซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา และทาบทความให้ชิด ทั้งขอบซ้ายและขวา) 19. ทารายการเรียงลาดับเป็นตัวเลข 20. ทารายการเรียงลาดับเป็นจุด 21. ใส่ "," ให้กับข้อความที่ต้องการเน้น คาพูด 22. ลบการจัดรูปแบบ 23. ตรวจตัวสะกด

โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์


8 3. การเข้าดูบล็อก เมื่อต้องการเข้าดูบล็อกที่เราสร้างสรรค์ไว้ มีวิธีการ ดังนี้

พิมพ์ที่อยู่ของเว็บบล็อกของเราในช่อง URL เช่น www.nong241.blogspot.com

หากต้องการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลในบล็อก ให้คลิกที่ “ลงชื่อเข้าใช้” เพื่อทาการ Sign In เข้า ระบบเสียก่อน

โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์


9

การตกแต่งบล็อก 1. การตกแต่งส่วนหัวของบล็อก การตกแต่งส่วนหัวของบล็อก ต้องออกแบบ ในโปรแกรมประมวลผลภาพ เช่น Photoshop (Width) 900 Pixels สูง (Height) 300 Pixels และความละเอียด (Resolution) 72 Pixels/Inch จากนั้นก็สร้างสรรค์หัว Blog

900

Photoshop ของแต่ละคนเลยนะครับ ซึ่งตรงส่วนนี้ ขอข้ามไปเลยนะครับ การนาภาพส่วนหัวเข้ามาใส่ในบล็อก เมื่อได้ภาพส่วนหัวที่ออกแบบจากโปรแกรมประมวลผลภาพอย่าง Photoshop แล้ว จึงค่อยนามา ใส่ในบล็อก โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 1. คลิกที่ “รูปแบบ” เพื่อเข้าสูส่ ่วนที่ใช้สาหรับการจัดรูปแบบ บล็อก

โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์


10

2. บริเวณ (ส่วนหัว) คลิกที่ “แก้ไข” เพือ่ เข้าไปเพิ่มรูปภาพบริเวณส่วนหัวของบล็อก

3. พิมพ์คาอธิบาย หรือคาโปรยเกี่ยวกับบล็อกของเรา ...(แล้วแต่จะ Create)

4. คลิกที่ปุ่ม “เลือกไฟล์” เพื่อเลือกหาไฟล์ ภาพส่วนหัวที่เราได้เตรียมเอาไว้ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ของเรา 5. คลิกที่ ปุ่ม “บันทึก”

รูปแบบการจัดวาง มี 3 แบบให้เลือก ลองเลือกดูครับ แต่ละแบบก็ดตี ่างกัน (ดูตัวอย่างแต่ละแบบ ทีด่ ้านล้าง)

เพียงเท่านี้ Webl e l ซึ่งการจัดวาง โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์


11 1. กรณีเลือกการจัดวางแบบ “เบื้องหลังชื่อและคาอธิบาย”

2. กรณีเลือการจัดวางแบบ “แทนทีช่ ื่อและคาอธิบาย”

3. กรณีเลือกการจัดวางแบบ “วางคาอธิบายไว้หลังภาพ”

โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์


12 การเพิ่ม Gadget Gadget คือเครื่องมือต่างๆ ที่ Blogger ได้จัดเตรียมไว้ให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มลงไปในบล็อก เป็นเครื่องมือ สาเร็จรูปใช้การง่าย สะดวกรวดเร็ว เราสามารถเพิ่มอุปกรณ์หรือสิ่งต่าง ๆ เล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ จากการเพิ่ม Gadget เข้าไปในบล็อกของเรา ซึ่ง Gadget มีมากมายหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเพิ่ม ภาพ วิดีโอ Html จาวา สคริปต์ ฯลฯ ดังภาพด้านล่างนี้

โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์


13

1. Gadget รูปภาพ ในเบื้องต้นนี้ เราจะทาการเพิ่มรูปภาพ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. คลิกเลือกที่ “เพิ่ม Gadget” เพื่อเพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ให้บล็อกน่าสนใจยิ่งขึ้น

2. คลิกที่ “รูปภาพ”

3. กรอกข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับภาพ 4. คลิกปุ่ม “Browse” เพื่อหาไฟล์ภาพจาก เครื่องคอมพิวเตอร์

โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์


14

กาลัง Download ภาพจากเครื่อง เมื่อเสร็จแล้วจะ ปรากฎภาพที่เรา เลือก โดยจะย่อขนาด ของรูปภาพ ให้ โดยอัตโนมัติ อย่าลืม กด “บันทึก” ด้วยทุกครั้ง ผลงานที่ออกมาจะได้เป็นภาพที่เราเลือก และมีคาอธิบายภาพตามที่เราพิมพ์ใส่เข้าไปครับ

ผลงานที่ได้ คือภาพที่เรา เลือก และข้อมูล ที่เราใส่เพื่อ อธิบายภาพ

โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์


15

2. Gadget แบบสารวจ (POLL) Gadget แบบสารวจ (Poll) เป็น Gadget เพื่อแสดงแบบสารวจจากผู้อ่านบล็อกของ เรา เราสามารถตัง้ คาถามและคาตอบไว้ ให้ผู้อ่านได้ลงคะแนนกัน ว่าคาตอบไหนจะ ได้รับความนิยมที่สุด โดยมีวธิ กี ารดังนี้ 1. ตั้งคาถาม 2. คาตอบที่ 1. 3. คาตอบที่ 2. 4. คาตอบที่ 3. 5. คาตอบที่ 4. 6. คาตอบที่ 5. 7. สามารถเพิ่มคาตอบได้อีก 8. ให้ผู้อ่านเลือกได้หลายคาตอบ 9. วันที่และเวลาสาหรับปิดการแสดง แบบทดสอบ

เมื่อตั้งค่าและกดบันทึก ผลการแสดงก็จะออกมาในหน้าบล็อกเราดังรูป

โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์


16 3. GADGET สไลด์โชว์ (SLIDESHOW) Gadget สไลด์โชว์ (Slideshow) เป็นการแสดงรูปภาพให้เคลื่อนไหว Slide สลับกันไป มา ใครรักความสายความงามของบล็อกก็ลองนา Gadget สไลด์โชว์ (Slideshow) ไป ใช้งานกันดูครับ สามารถดึงรูปได้ตาม Keyword เช่น "ดวงอาทิตย์" รูปที่ถูกดึงมา แสดงก็จะเป็นรูปที่เกี่ยวกับดวงอาทิตย์นั้นเองครับ ส่วนการตั้งค่าก็งา่ ยมาก ๆ เราไปดูกันเลยครับ 1. หัวข้อที่สไลด์โชว์ 2. เลือกที่มาของรูปภาพว่าจะให้ดึงข้อมูลมาจากไหน 3. โดยจะให้ดงึ มาโดยใช้ Keyword หรือจากอัลบัม ของเรา 4. ใส่ Keyword ที่ต้องการให้รูปภาพแสดงว่าเกี่ยวกับ อะไร 5. ความเร็วในการสไลด์โชว์ 6. เปิดลิงค์ในหน้าต่างใหม่หรือเลือกแสดงรูปภาพแบบ สุ่ม 7. ตัวอย่าง 4. GADGET แถบวีดีโอ (VIDEO BAR) Gadget แถบวีดีโอ (Video Bar) สามารถ สร้าง List Video ง่ายๆ ใน บล็อกของเราได้ สามารถทาประโยชน์ ให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบดูวดี ีโอซึง่ จะแสดงผลเรียงกันลงมา มีการตั้งค่าที่ ง่ายมากๆ เรามาดูวิธีการตัง้ ค่ากันเลยครับ 1. ชื่อหัวข้อ 2. เลือกการดึงวีดโี อ ว่าจะ ดึงจากวีดโี อที่มีผู้เข้าชม มากที่สุด และอื่นๆ 3. “แชแนล” สามารถระบุ ห้องของ Video ได้ 4. ใส่ Keyword ที่จะให้วีดีโอแสดงว่าเกี่ยวกับอะไร 5. แสดงตัวอย่าง

โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์


17 5. GADGET รายชือ่ ลิงค์ (LINK LIST) Gadget รายชือ่ ลิงค์ (Link List) สามารถแสดง URL ของเว็บไซต์ หรือบล็อก ที่เรา จะนามาแสดง ซึ่งเราอาจจะตั้งหัวข้อได้หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ที่ใช้งานบ่อย เว็บไซต์ ที่ชื่นชอบ เว็บไซต์ของเพื่อน จากนั้นก็ใส่ URL ของบล็อกที่เราจะแสดงลงไป ผลก็จะ ออกมาเป็นชื่อหัวข้อและรายชื่อลิงค์ที่เราใส่เข้าไปเรียงกันลงมาตามลาดับที่เราตัง้ ค่าไว้ครับ ซึ่งสามารถ ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่างหลากหลาย เราไปดูการตั้งค่า Gadget รายชื่อลิงค์ (Link List) กันเลย 1. หัวข้อใหญ่ ชื่อเกี่ยวกับหมวดหมู่ลิงค์ที่ เราใส่เข้าไป 2. จานวนลิงค์ที่จะให้แสดงกี่รายการ (ไม่ต้องใส่ก็ได้) 3. จัดเรียงตามตัวอักษรหรือไม่ หรือไม่ ต้องจัดเรียง 4. ใส่ URL ของเว็บหรือบล็อกที่เรา ต้องการ 5. ตั้งชื่อแทน URL จะให้ Link แต่ละอัน ชื่ออะไร

ผลงานบล็อกที่ได้จากการเพิ่มเติม Gadget สไลด์โชว์ แถบวีดีโอ และรายชื่อลิงค์

โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์


18 การปรับแต่งแม่แบบ เพื่อให้บล็อกของเราดูดีมีชาติตระกูลมากยิ่งขึ้น เราอาจตกแต่งปรับเปลี่ยนแม่แบบที่เราเลือกใช้ได้ โดย มีวิธีการดังต่อไปนี้

ในส่วนนี้สามารถเลือกปรับเปลี่ยนแม่แบบได้ ตลอดจนปรับเปลี่ยนรูปแบบต่าง ๆ ของแม่แบบที่เราเลือกได้ ในที่นี้ ให้คลิกเลือก “ขั้นสูง” เพื่อปรับเปลีย่ นสีสันของพืน้ หลังครับ ตัวอย่างการปรับแต่งสีของแม่แบบ 1. Body Text : การปรับแต่งสีตัวอักษร

2. 1) สีพื้นหลังส่วนนอก 2) สีพื้นหลังหลัก และ

3. ลิงก์ตา่ ง ๆ

i โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์


19

นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดสีในส่วนอื่นๆ ได้อีกมากมาย ลองปรับเปลี่ยนสีในส่วนอื่น ๆ ตาม ชอบใจครับ ลองปรับเล่นดูนะครับ แล้วคราวหน้าเราจะมาลองเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของ ปฏิทินออนไลน์จาก le Slide.com, การนาไฟล์เอกสารมาใส่ไว้ใ นบล็อกของเราผ่า น issuu.com ตลอดจนการน าแบบสอบถามออนไลน์จาก G le s เพื่ อให้ บ ล็ อกที่ เรา สร้างสรรค์ขึ้นมานั้น มีความหลากหลาย และใช้ประโยชน์ได้มากมายยิ่งขึ้นครับ

โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์

เทมเพลตแบบต่าง ๆ ที่ Blogger มีไว้ให้เลือกสรร ลองเลือกดูตามใจชอบครับ


20 การเพิ่มเอกสารในบล็อก เราสามารถนาเอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น P e Pi บล็อกของเรา ่านี้ให้อยู่ในรูปของไฟล์ P แล้วจึงนาไปฝากไว้กับเว็บไซต์ที่ให้บริการ แปลงไฟล์ PDF ให้ไปเป็น e-Book อีกทีหนึ่ง เว็บไซต์เหล่านี้ได้แก่ www.issuu.com , www.script.com โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 1. เข้าเว็บไซต์ Issuu ซึ่งเป็นเว็บไซต์ให้บริการ Upload ไฟล์ PDF เพื่อทาเป็น e-Book

1.1 พิมพ์

www.issuu.com

1.2 หากยังไม่มีบัญชีของ Issuu ให้คลิกที่ “Create Account” เพื่อทาการสร้างบัญชี รายชื่อของเรา

2. จะปรากฎหน้าต่างสาหรับการลงทะเบียนเข้าใช้งาน ISSUU

2.1 กรอกข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ให้เรียบร้อย 2.2 Profile Name : เป็นชื่อสาหรับเข้าใช้งาน หรืออาจใช้ E-mail เป็นชื่อสาหรับเข้าใช้งานก็ ได้ แต่ข้อมูลนี้จะไม่สามารถแก้ไขได้ (จึงควรจาไว้ให้ดี) 2.3 ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ I accept… 2.4 คลิกที่ปุ่ม “Agree and Continue” โดย อาจารย์พิเชษฐ ลาวัลย์ บและดาเนินการต่อ เพื่อรุ้งยอมรั


21 3. เมื่อสร้างบัญชีใน โดยจะพบอีเมลที่มีรายละเอียด ดังนี้

เมล ในอีเมลที่ใช้สมัคร และยืนยันการสมัคร

3.1 คลิกที่ “Join Issuu” เพื่อยืนยันการสมัคร

3.2 คลิกที่ “Verify account” เพื่อยืนยันการ สมัคร เป็นอันเสร็จสิ้นการสมัครเข้าใช้งาน ใน ISSUU

**เพียงเท่านี้ เราก็สามารถเข้าใช้งานใน

โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์

**


22 เริ่มทาการฝากไฟล์ไว้ในเว็บไซต์ ISSUU กันดีกว่า 4. เมื่อสร้างบัญชีรายชื่อของเราใน ISSUU เสร็จแล้ว ให้ i PDF จากเครื่องของเราขึ้นสู่เว็บไซต์ของ ISSUU โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

เพื่อทาการ

l

4. เมื่อ Sign In เข้าไปในบัญชีของเรา แล้ว ให้คลิกทีป่ ุ่ม “Upload” เพื่อหา ไฟล์ที่ต้องการฝาก จากเครื่องของเรา 5. จะปรากฎหน้าต่างสาหรับการ Upload ไฟล์ PDF เพื่อทาเป็นเอกสารออนไลน์

5.4 คลิก Upload 5.2 กรอกข้อมูลต่าง ๆ ในช่อง Title, Description (สามารถใช้ ภาษาไทยได้ แต่ในช่อง Keywords ต้องใส่ภาษาอังกฤษ 2 คาขึ้นไป 5.1 คลิกปุ่ม “Browse” เพื่อหาไฟล์ที่เราต้องการ Upload (เอกสารไม่เกิน 500 หน้า และขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 mb.) **เป็นอันเสร็จสิ้นการ โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์

5.3 คลิก Type เพื่อเลือกรูปแบบของ บทความ ISSUU**


23 การนา Code จาก างไว้ในบล็อก 6. เมื่อเรา Upload File เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการ Copy Code เพื่อนาไปวางไว้ใน บล็อกของเรา โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

6. คลิกเลือกที่ “Published” เพื่อดูงานของเราที่ได้ p a 7. จะปรากฎหน้าต่าง Published ซึ่งจะแสดงเอกสารที่เราทาการ Upload ไว้ในระบบทั้งหมด ซึ่ง ในที่นี้มีแค่เอกสารเดียวเท่านั้นคือเอกสารที่ชื่อว่า “ประวัต”ิ ซึ่งเราจะเอาเอกสารนี้ไปฝังไว้ในบล็อกของเรา

7. คลิกเลือกที่ชื่องานที่เราตั้ง ในทีน่ ี้คือ “ประวัติ” เพื่อเข้าไป ปรับแต่งค่าต่าง ๆ ก่อนที่จะ Copy Code

8. จะปรากฎหน้าต่างของเอกสาร “ประวัติ” ให้ทาการคัดลอกโค๊ตเพื่อนาไปฝังไว้ในบล็อก

8. คลิกที่ปุ่ม

โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์

“ Get embed code”


24 9. อาจเลือกปรับแต่งรายละเอียดของเอกสารให้สวยงามก่อน แล้วจึงมองหาโค๊ต โดยดูที่ Embed Code แล้วทาการคัดลอกโค๊ดทั้งหมด

9.2 เมื่อปรับค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ทาการ Copy Code โดยการ คลิกที่ช่อง “Embed Code” แล้ว กด t

9.1 ปรับแต่งค่าต่าง ๆ เช่น Layout, Size, Color ตามชอบใจ โดยดูผลงานตรงช่อง Preview (อยู่บริเวณด้านล้างสุด)

6. กด Ctrl+C ที่ แป้นพิมพ์ เพื่อสั่ง Copy

ผลของการปรับแต่งค่าต่าง ๆ ด้านบน จะ ปรากฎในส่วน Preview นี้

โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์


25 10. เมื่ อ ท าการ Copy Code “การออกแบบ”

จากเว็ บ ไซต์ ISS

10. คลิกเลือก “เพิม่ Gadget”

โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์


26 11. เมื่อปรากฎหน้าต่างสาหรับการเพิ่ม e Issuu e “HTML/จาวาสคริปต์”

เอกสารจาก

11. คลิกเลือก “HTML/จาวาสคริปต์”

12. จะปรากฎหน้าต่างของ i 13.

ซึ่งใช้สาหรับการวางคาสั่ง HTML และ บล็อก 12.1 ตั้งชื่อบทความ/เอกสาร

12.2 กด Ctrl+V เพื่อวาง Code

12.3 คลิกปุ่ม “บันทึก” ** เป็นอันเสร็จสิ้นการนาเอกสารจาก Issuu มาฝังไว้ในบล็อกของเรา **

โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์


27 การเพิ่มปฏิทินจาก Google เข้าไว้ในบล็อกของเรา บล็อกนั้น สามารถเชื่อมโยงกับปฏิทินของ Google ได้ และเมื่อเราแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในปฏิทินของ เราใน Google ก็จะส่งผลให้ปฏิทินในบล็อกของเรา Update ข้อมูลตามไปด้วยโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม การให้แสดงปฏิทินในบล็อกนั้นหมายถึงทุกคนสามารถเห็นและรับทราบข้อมูลกิจกรรมในปฏิทินของเราได้ แต่ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลกิจกรรมในปฏิทินของเรา ทั้งนี้เราต้องไปสร้างปฏิทินของเราก่อนใน Google โดยมี วิธีการดังต่อไปนี้ 1. เข้าเว็บไซต์ Google

1.1 เข้าเว็บไซต์ www.Google.co.th 1.2 คลิกที่รูปสามเหลี่ยม 1.3 คลิกเลือกที่ “ปฏิทนิ ”

2. เข้าสู่ระบบในบัญชีของ

le

อีเมลของ Gmail

2. Sign In โดยการใส่ User Name และ Password E-mail ของ Gmail ให้เรียบร้อย

โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์


28 3. จะได้ปฏิทินของ Google ซึ่งเราสามารถเพิม่ เติมกิจกรรมในแต่ละวันได้

3.1 เพิ่มเติมกิจกรรม โดยการ คลิกในช่องของวันที่เราต้องการ เพิ่มกิจกรรม 3.2 “เหตุการณ์” 3.3 “สร้างกิจกรรม” เมื่อทาปฏิทินได้แล้วก่อนที่จะนาปฏิทินไปฝังไว้ในบล็อกของเราได้นั้น แบบ “สาธารณะ” เสียก่อน โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 4. เมื่อทาปฏิทินได้แล้ว ให้เข้าไปตั้งค่าในปฏิทนิ โดยมีวิธีดังนี้

เราต้องไปตั้งค่าปฏิทินให้เป็น

4.1 4.2 เลือก “การตั้งค่าปฏิทนิ ”

โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์


29 5. จะปรากฎหน้าต่างสาหรับตั้งค่าปฏิทิน ให้เลือกที่ “ปฏิทิน” 5. เลือกที่ “ปฏิทนิ ” 6.

6. จากนั้นให้ดูในส่วนของปฏิทินที่เราต้องการจะเผยแพร่ (สามารถสร้างปฏิทินได้หลายอัน) ในที่นี้จะ เลือกเผยแพร่ในสวนของปฏิทินที่มีชื่อว่า “N R” โดยให้คลิกเลือกที่ “ใช้ปฏิทินนี้รว่ มกัน” เพื่อตั้งค่า 6. เลือกที่ “การใช้งานร่วมกัน”

7. เมื่อเข้าสู่การตั้งค่าของปฏิทินแล้ว ให้ทาการติ๊กเครื่องหมายถูกที่หน้าข้อความว่า “ทาให้ปฏิทินนี้ เป็นแบบสาธารณะ” ซึ่งจะเป็นผลทาให้เราสามารถนาปฏิทินนี้ไปใส่ในบล็อกได้

7.1 ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ “ทาให้ปฏิทินนี้เป็นแบบ สาธารณะ” เพื่อกาหนดให้ผู้อื่นสามารถเห็นปฏิทิน ของเราได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้

7.2 คลิกปุ่ม “บันทึก” เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่า ปฏิทินให้เป็นสาธารณะ

โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์


30 เมื่อเราตั้งค่าปฏิทินให้เป็นสาธารณะเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเราจะเข้าไปทาการ Copy Code Code ที่ได้ไปฝังไว้ในบล็อกของเรา โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 8. เลือกคลิกที่ชื่อปฏิทินที่เราต้องการเผยแพร่

8. เมื่อตั้งค่าปฏิทนิ ให้เป็นสาธารณะแล้ว ให้คลิกเลือกชือ่ ปฏิทินที่เราต้องการ ใน ที่นี้ชื่อ “Nong R.” 9. จากนั้นให้ทาการคัดลอกโค๊ดทั้งหมดของปฏิทิน

9. ทาการ Copy Code โดยการลากคลุม (Highlight) Code ทั้งหมด แล้วกด Ctrl+C ที่แป้นพิมพ์ เพื่อสั่ง Copy โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์


31 เมื่อได้ Copy Code ของปฏิทินจาก Google มาแล้ว ให้กลับมาที่บล็อกของเรา แล้วเข้าไปในส่วนของ “การออกแบบ” จะได้หน้าตาดังนี้ 10. ทีบ่ ล็อกของเรา เข้าไปในส่วนของ “การออกแบบ” แล้วทาการ “เพิ่ม Gadget” ในที่นี้จะเพิ่ม Gadget ที่บริเวณด้านล่าง เนื่องจากมีพื้นที่เยอะ สามารถว่างปฏิทินได้

10. คลิกที่ “เพิ่มGadget” บริเวณด้านล่าง

11. เมื่อปรากฎหน้าต่างสาหรับการเพิ่ม e e “HTML/จาวาสคริปต์”

11. คลิกที่ “HTML/จาวาสคริปต์”

โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์


32 12. จะปรากฎหน้าต่างของ i

ซึ่งใช้สาหรับการวางคาสั่ง HTML และ 12.1 ใส่ชื่อของปฏิทิน

12.2 ใช้คาสัง่ a te t เพื่อวางคาสัง่ ที่เรา py ปฎิทินของ Google

12.3 คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เป็นอันเสร็จพิธี

เพียงเท่านี้เราก็จะได้ปฏิทินที่ ัติ เมื่อเราเข้าไปแก้ไขในปฏิทินของ Google มาโชว์ ไว้ในบล็อกของเราแล้ว เพื่อประโยชน์ในการนัดหมายต่าง ๆ ดังภาพด้านล่างนี้

โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์


33 ผลงานบล็อกที่ได้...ซึ่งจะมีทั้งปฏิทิน และเอกสารที่เรานามาฝังเอาไว้ ขอให้ทุกท่านสนุกสนานกับการสร้างสรรค์บล็อกนะครับ

โดย อาจารย์พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์

การทำเว็บบล็อก  
การทำเว็บบล็อก  

วิธีการสร้างเว็บบล็อก

Advertisement