Page 1


นำ้ อุ่นธรรมดำมีประโยชน์ มำกมำยไว้ เกินกว่ ำที่คุณคิด 1. ช่ วยป้องกันอำกำรบวมนำ้ และควำมอ้ วนจำก ไขมันสะสม กำรดื่มนำ้ อุ่นอุณหภูมิ 50 องศำ เซลเซียส จะช่ วยรั กษำอุณหภูมิในร่ ำงกำย และเพิ่มประสิทธิภำพกำรเผำผลำญอำหำร และขยำยหลอดเลือด จึงช่ วยป้องกันอำกำร ดังกล่ ำวได้


2. ช่ วยให้ ร้ ูสึกอิ่มเร็วขึน้ ลดกำรกินอำหำรเกินจำเป็ น กำรดื่มนำ้ อุ่นจะช่ วยกระตุ้นควำมรู้สึกอบอุ่นที่เยื่อ เมือกในช่ องปำก เพิ่มควำมเร็วในกำรไหลเวียนเลือด ไปยังกระเพำะอำหำร ซึ่งจะส่ งสัญญำณให้ สมองรั บรู้ ว่ ำอิ่มเร็วขึน้ จึงลดกำรกินอำหำรส่ วนเกินได้


3. ช่ วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนของกระเพำะอำหำรและ ลำไส้ เล็ก กำรดื่มนำ้ อุ่นจะช่ วยสร้ ำงควำมอบอุ่นและกระตุ้นกำร ทำงำนของอวัยวะภำยใน ทำให้ ระบบย่ อยอำหำรสำมำรถแยก สำรอำหำรที่ร่ำงกำยต้ องกำรออกจำกอำหำรที่กินได้ 4. ช่ วยแก้ อำกำรมือเท้ ำเย็น เมื่อร่ ำงกำยเย็น อวัยวะภำยในจะ เก็บสะสมไขมันไว้ มำกขึน้ เพื่อรักษำอุณหภูมิในร่ ำงกำย ซึ่งนำ้ อุ่นจะมำช่ วยเพิ่มอุณหภูมิและปรับสมดุลควำมเย็น ทำให้ ระบบต่ ำงๆ ในร่ ำงกำยกลับคืนสู่ควำมภำวะปกติ


5. ช่ วยปรับสภำพผิวแห้ งและบอบบำง เนื่องจำกนำ้ อุ่นช่ วยขยำย หลอดเลือดและเพิ่มอัตรำกำรไหลเวียนเลือดได้ ถึง 3,000 มิลลิลิตรต่ อนำที ทำให้ เอนไซต์ ภำยในเซลล์ ทำงำนได้ อย่ ำงมี ประสิทธิภำพ ช่ วยขจัดเซลล์ ผิวเก่ ำ และยับยัง้ กำรสร้ ำงเม็ดสี ตัวกำรของผิวหมองคลำ้ ได้ อีกด้ วย 6. ช่ วยเพิ่มภูมิค้ ุมกันโรค กำรดื่มนำ้ อุ่นจะช่ วยป้องกันอำกำรเลือด ข้ นกว่ ำปกติ จึงไม่ เป็ นต้ นเหตุแพร่ กระจำยของแบคทีเรียใน ร่ ำงกำย และยังช่ วยเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขำวที่เป็ นส่ วนสำคัญ ของภูมิชีวิต ทำให้ ร่ำงกำยแข็งแรง ป่ วยยำกขึน้


ประโยชน์ของน้ำอุ่น  

6 ประโยชน์ของน้ำอุ่น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you