Page 1


การรับประทานผักผลไม้ สด ๆ นั้นให้ คุณประโยชน์ แก่สุขภาพ ร่ างกายแน่ นอน เพียงแต่ การกินผักแต่ ละครั้งควรคานึงถึงความ ปลอดภัย และอันตรายจากสารเคมีตกค้ าง หรือการสะสมจากยา ฆ่ าแมลง ยาฆ่ าวัชพืช ทีเ่ ป็ นสารก่อมะเร็งด้ วย โดยเฉพาะยาฆ่ า แมลงจาพวกคลอริเนตเตด ไฮโดรคาร์ บอน (Chlorinated hydrocarbon) หรือเรียกว่ า ออร์ กาโนคลอรีน (Organochlorine) ได้ แก่ อัลดริน เคลเธน ดีดีที คลอเดน ดรีลดริน เป็ นต้ น ซึ่งใช้ กาจัดแมลงได้ หลายชนิดอยู่ในธรรมชาติได้ นาน ไม่ สลายตัวง่ าย ก่อให้ เกิดปัญหาสารพิษตกค้ าง และเป็ น อันตรายมาก


เมื่อได้ รับสารนีใ้ นปริมาณมากจะทาให้ เวียนศีรษะ หน้ ามืด ท้ องร่ วง อาจเกิดหัวใจวาย และตายได้ แต่ ถ้าได้ รับในปริมาณ น้ อย ๆ ค่ อย ๆ สะสมในร่ างกายจะเป็ นสาเหตุให้ เกิดโรคมะเร็งได้ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่ า ผู้บริโภคควรหลีกเลีย่ งการกินผักนอกฤดูกาล โดยก่อนกินผัก หรือนามาปรุงอาหารทุกครั้งควรล้างนา้ ให้ สะอาด เพือ่ ป้องกัน สารเคมี และยาฆ่ าแมลงตกค้ างด้ วยการลอกเปลือกด้ านนอกออก ล้างผ่ านนา้ ก๊อกทีไ่ หลนาน 2 นาที


หรือแช่ ในนา้ ผสมเกลือ หรือนา้ ผสมนา้ ส้ มสายชู หรือแช่ ในนา้ ผสมโซเดียมไบคาร์ บอเนต 1 ช้ อนโต๊ ะต่ อนา้ 1 กะละมัง หรือประมาณ 4 ลิตร ทิง้ ไว้ นาน 10-15 นาที จากนั้นนาผักมาล้างนา้ สะอาดอีก 2-3 ครั้ง เพือ่ ให้ สารพิษที่ตกค้ างออกให้ หมด ช่ วยลดความเสี่ ยงต่ อการ เกิดโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งเต้ านม

ข้ อมูล : นิตยสารขวัญเรื อน ฉบับที่ 1016 มีนาคม 2557


วิธีง่ายๆ ในการลดสารพิษตกค้ าง ในผักและผลไม้


*ล้างผักหรือผลไม้ด้วยนา้ สะอาด โดยใช้ นา้ มากๆ และล้างหลายๆ ครั้ง จะลด ปริมาณสารพิษหรือยาฆ่ าแมลงทีต่ กค้ างมากับผักได้ ประมาณ 10-12 % ถ้ าล้างผ่ านนา้ ก็อกทีก่ าลังไหลอย่ างน้ อย 2 นาที จะลดสารพิษตกค้ างได้ ดขี นึ้ *ล้างผักด้วยนา้ ยาล้างผัก จะลดปริมาณยาฆ่าแมลงทีต่ กค้างลงได้ ประมาณ 25 % *ใช้ เกลือป่ น 1 ช้ อนโต๊ะ ผสมนา้ 1 กะละมัง แช่ นาน 10 นาที แล้วล้างด้วยนา้ สะอาดทันที ลดสารพิษตกค้ างได้ 29 - 38% *ใช้ ด่างทับทิม 20 - 30 เกล็ด ผสมนา้ 1 กะละมัง แช่ นาน 10 นาที ล้างออก ด้ วยนา้ สะอาด ลดสารพิษตกค้ างได้ 35-43 %


*ต้มหรือลวกผักด้วยนา้ ร้ อน ลดปริมาณสารพิษลงได้ 48 - 50 % *ปอกหรือลอกเปลือกชั้นนอกของผักหรือผลไม้ออกทิง้ เช่ น กะหลา่ ปลี ไม่ ควรเสี ยดาย แต่ ควรจะลอกชั้นนอกออก 4-5 ชั้น จะ ปลอดภัยมากกว่ า เพราะเปลือกชั้นนอกจะมีสารพิษตกค้ าง มากกว่ าชั้นใน เด็ดผักเป็ นใบๆ แช่ นา้ สะอาด นาน 10 - 15 นาที ลดสารพิษลงได้ 27-72 %


*ใช้ นา้ ส้ มสายชู 5% 1 ช้ อนโต๊ ะ ผสมนา้ 1 กะละมัง แช่ นาน 10 - 15 นาที ลดสารพิษได้ ประมาณ 60 - 84 % *ล้างด้ วยโซเดียมไบคาร์ บอเนต 1 ช้ อนโต๊ ะผสมนา้ อุ่น 1 กะละมัง แช่ ผกั นาน 15 นาที จะลดปริมาณสารพิษลงได้ ประมาณ 90 - 95 % *ถั่วแห้ งทุกชนิด ควรล้างด้ วยนา้ ให้ สะอาด ก่อนนามาปรุงเป็ นอาหาร ถ้ าเป็ นอาหารทีต่ ้ องต้ ม ควรทิง้ นา้ ต้ มครั้งแรก เสี ยก่อน เพือ่ ให้ ยาฆ่ าแมลงทีต่ กค้ างอยู่บนผิวหน้ าของเมล็ดถั่วหลุด ออกไปได้ มากทีส่ ุ ด ข้อมูล : http://www.tei.or.th/plibai

Km เรื่องสารพิษ  
Advertisement