Page 1

การตรวจสอบค่าใช้ จ่าย(บัญชีเจ้าหนี้การค้า) “สานักงานอานวยสุ ขการบัญชีและกฎหมาย”

โดย นางสาวนริศรา จิว๋ แหยม

รายงานฉบับนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีบริหาร) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พุทธศักราช 2556


2


3

บช.1

ชื่อ.................นางสาวนริ ศรา............นามสกุล..................จิ๋วแหยม..............ชื่อเล่น..............น้อง.................... E-mail...........nong_Te-quiero@hotmail.com..................โทรศัพท์ ..............083-6201561.............................. ชื่อสถานที่ประกอบการ…..สํานักงานอํานวยสุขการบัญชีและกฎหมาย........................................................... ที่อยู่สถานประกอบการ..........88/75...หมู่บา้ นปรัชญาโฮมทาวน์....ซอยเสรี ไทย 95........แขวงมีนบุรี............. เขตมีบุรี............กรุ งเทพมหานคร 10510 .............โทรศัพท์……084-5500011….............…………….……. ตาแหน่ งงานที่ฝึก……..….ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต................................................................................... รายละเอียดงานที่ทา……………..ทําบัญชีและตรวจสอบบัญชี........................................................................ ข้ อคิดหรือข้ อเสนอแนะสาหรับน้ องๆ…......การทํางานอาจจะมีอุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยแต่เราต้องมีความ........ รับผิดชอบและความอดทน เราก็จะผ่านมันไปได้ การเคารพรุ่ นพี่และการอ่อนน้อมถ่อมตน จะทําให้เราอยู.่ ... ในสถานที่ทาํ งานได้อย่างมีความสุข สําหรับการฝึ กงานที่สาํ นักงานแห่งนี้พี่ๆเป็ นกันเอง ใจดี และได้ฝึก....... ปฎิบตั ิงานได้ทาํ งานจริ งๆ เหมาะสําหรับที่จะไปฝึ กงานหาความรู… ้ …………………………………….…... เหมาะสมให้นอ้ งฝึ กงานต่อ

ไม่เหมาะสมให้นอ้ งฝึ กงานต่อ


4


(ก)5

กิตติกรรมประกาศ จากการศึกษาและเรี ยนรู้การฝึ กงานของข้าพเจ้า ทําให้ขา้ พเจ้ารู้ว่าการเรี ยนเป็ นการเรี ยนรู้เกี่ยวกับ ทฤษฎีแต่ไม่ได้มีการลงมือปฏิบตั ิงานจริ ง ซึ่งจะทําให้เราไม่เข้าใจเท่าที่ควรแต่การทํางานเป็ นการนําความรู้ที่ เราได้รับมาลงมือปฏิบตั ิทาํ งานจริ งๆซึ่งจะแตกต่างกับการเรี ยนเป็ นอย่างมาก การทํางานต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ความอดทนเพียรพยายาม และความมีไหวพริ บต่างๆในการแก้ปัญหา เพราะในแต่ละสถานที่ ทํางานไม่มีทฤษฎีการทํางานที่ตายตัว ขึ้นอยูก่ บั ปัญหาที่เจอ อาจจะต้องนําความรู้ที่เราได้เรี ยนมา มา ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ แต่อย่างไรก็ตามรายงานฝึ กงานเล่มนี้จะไม่สามารถสําเร็ จลุล่วงได้หาก ไม่ได้รับความอนุเคราะห์ สนับสนุนทั้งทางด้านความรู้ การเงิน แรงงานลํากําลังใจจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ ขอขอบคุณ คุณอํานวยสุข ทางดี สํานักงานอํานวยสุขการบัญชีและกฎหมาย ที่ได้ให้ความ อนุเคราะห์รับนิสิตเข้าไปฝึ กงาน ซึ่งคอยสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีและทําบัญชี แนะนําวิธีการต่างๆในการทํางาน ขอขอบคุณอาจารย์พชั นิจ เนาวพันธ์และอาจารย์ทุกท่านในสาขาบัญชีบริ หาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา ที่คอยให้ความรู้ต่างๆมากมายเกี่ยวกับบัญชีและเรื่ องอื่นๆ แนะนําวิธีการวางตัวในการฝึ กงาน และสนับสนุนการฝึ กงานของนิสิตโดยการไปนิเทศเด็กฝึ กงาน ขอขอบคุณบิดา มารดา และญาติพี่นอ้ งที่คอยให้กาํ ลังใจและสนับสนุนในเรื่ องต่างๆตลอด ระยะเวลาในการฝึ กงาน ขอขอบคุณเพื่อนๆร่ วมสาขาบัญชีบริ หาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชาทุกคน ที่มี ส่วนช่วยทั้งแรงกายและแรงใจที่ทาํ ให้รายงานฝึ กงานเล่มนี้สาํ เร็ จขึ้นลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ขอขอบคุณผูท้ ี่อยูเ่ บื้องหลังความสําเร็ จของรายงานฝึ กงานเล่มนี้อีก มากมาย ข้าพเจ้าขอขอบคุณมา ณ ที่น้ ีดว้ ย สุดท้ายนี้ หากรายงานการฝึ กงานเล่มนี้มีขอ้ ผิดพลาด หรื อจุดบกพร่ องประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่น้ ี ด้วย

นริ ศรา จิ๋วแหยม


(ข)

6

คานา รายงานการฝึ กงานเล่มนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริ ญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต

(การ

บัญชีบริ หาร) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา โดยผูจ้ ดั ได้รวบรวม เนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการฝึ กงานช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 18 มีนาคม 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 เกี่ยวกับ งานด้านตรวจสอบและการจัดทําบัญชี โดย เนื้อหาในเล่มรายงานจะประกอบไปด้วย ความสําคัญของการ ฝึ กงาน ประวัติสาํ นักงาน งานที่ได้รับมอบหมาย ความรู้ที่ได้รับจากการฝึ กงาน วิธีการปฏิบตั ิงานจริ งและ ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึ กงาน ผูจ้ ดั ทําหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า รายงานเล่มนี้จะช่วยทําให้นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผูท้ ี่สนใจ ได้รับ ประโยชน์และความรู้จากรายงานเล่มนี้ ไม่มากก็นอ้ ย หากรายงานการฝึ กงานเล่มนี้มีขอ้ ผิดพลาดประการใด ก็ ขออภัยมา ณ ที่น้ ีดว้ ย

นริ ศรา จิ๋วแหยม ผูจ้ ดั ทํา


7

สารบัญ เรื่อง

หน้ า

กิตติกรรมประกาศ คํานํา บทที่ 1 บทนํา ความสําคัญของการฝึ กงาน วัตถุประสงค์ของการฝึ กงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึ กงาน 10 บทที่ 2 การฝึ กงาน ณ สํานักงาน อํานวยสุขการบัญชีและกฎหมาย สถานที่ต้งั ประวัติสาํ นักงาน ผังองค์กร คําอธิบายลักษณะงาน ผลิตภัณฑ์ของสํานักงาน กลุ่มลูกค้าของสํานักงาน 15 งานที่ได้รับมอบหมาย ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึ กงาน ประเด็นสําคัญจากการฝึ กงานนําสู่รายงานการศึกษา บทที่ 3 การตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้การค้า วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ความหมายของหนี้สิน 20 ประเภทของหนี้สิน ความหมายของเจ้าหนี้การค้า การควบคุมภายในเกี่ยวกับ เจ้าหนี้การค้า วิธีการตรวจสอบบัญชี เจ้าหนี้การค้า บทที่ 4 ข้อค้นพบจากการปฏิบตั ิงานจริ ง วิธีการ(ขั้นตอน)ในการปฎิบตั ิงานจริ ง กรณี ศึกษาการตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้การค้า บทที่ 5 สรุ ป บรรณานุกรม ภาคผนวก ข.

(ก) (ข) 9 9

11 11 11 12 12 15 18 19 20 20 21 21 22 26 26 48 49 50


8

สารบัญภาพ ภาพที่

หน้ า

1 สมุดรายวันซื้อ 2 ใบสัง่ ซื้อ 3 ใบส่งสิ นค้า/ใบแจ้งหนี้ 4 ใบส่งของ/ใบกากับภาษี/ใบวางบิล 5 ใบเสร็ จรับเงิน 6 ใบสาคัญจ่าย 7 ใบส่งของ/ใบกากับภาษี/ใบแจ้งหนี้ 8 ใบวางบิล 9 ใบเสร็ จรับเงิน 10 แยกประเภทเจ้าหนี้ การค้า 11 การกระทบยอดเจ้าหนี้ การค้าเดือนม.ค. 12 การกระทบยอดเจ้าหนี้ การค้าเดือน ธ.ค. 13 รายละเอียดเจ้าหนี้ การค้ายกไปปี 2555 14 กระดาษทาการปี 2554 15 งบทดลองปี 2554 16 รายละเอียดเจ้าหนี้ การค้าปี 2554 ยกไป ปี 2555 17 งบทดลองปี 2555 18 กระดาษทําการปี 2555 19 รายการปรับปรุ ง 44 20 กระดาษทําการปี 2555 21 งบแสดงฐานะทางการเงิน 22 รายละเอียดเจ้าหนี้การค้ายกไป ปี 2556

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


9

บทที่ 1 บทนา ความสาคัญของการฝึ กงาน การผลิตนักบัญชีที่ดีมีคุณภาพนั้น จะศึกษาหาความรู้ภาคทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียวคงจะเป็ นไปไม่ได้ จําเป็ นต้องมีการฝึ กภาคปฏิบตั ิให้มากเพียงพอจนสามารถปฏิบตั ิงานในหน้าที่ได้อย่างดี มีความมัน่ ใจ และ เชื่อมัน่ ในการทํางาน การฝึ กงานเป็ นกระบวนการภาคปฏิบตั ิ เปรี ยบเสมือนหัวใจของการผลิตนักบัญชีที่มี คุณภาพ เป็ นประสบการณ์ที่จาํ เป็ นและสําคัญยิง่ เพราะเป็ นช่วงสําคัญที่นิสิตจะได้นาํ ทฤษฏีที่ได้จากการ เรี ยนรู้ในสาขาการบัญชีบริ หาร ไปประยุกต์สู่การฝึ กงานภาคปฏิบตั ิเป็ นโอกาสสําคัญที่นิสิตได้ฝึกงานภายใต้ การแนะนําของผูบ้ งั คับบัญชา อาจารย์ที่ปรึ กษา และอาจารย์ประจําสาขา ได้ฝึกการทํางานร่ วมกับบุคลากร ที่เกี่ยวข้องในสถานที่ทาํ งานของตนเองหรื อฝึ กปฏิบตั ินอกสถานที่ เป็ นต้น การฝึ กงานจําเป็ นอย่างยิง่ สําหรับการศึกษาในชั้นปี สุดท้าย การฝึ กงานเป็ นการเสริ มทักษะและประสบการณ์ให้เตรี ยมพร้อม สําหรับการทํางานทั้งในระหว่างการศึกษาและภายหลังการศึกษา โดยนิสิตจะได้นาํ ความรู้จากภาคทฤษฏี ไปสู่การฝึ กการปฏิบตั ิในระยะเวลาที่กาํ หนด เพื่อเป็ นการเพิ่มทักษะในด้านการทํางานเตรี ยมพร้อมก้าวเข้าสู่ โลกแห่งการทํางานที่แท้จริ ง วัตถุประสงค์ของการฝึ กงาน การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึ กงาน) ของนิสิตบัญชีบริ หาร มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1. เพื่อให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชี 2. เพื่อให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาบัญชีบริ หาร 3. เพื่อให้นิสิตได้พฒั นาบุคลิกภาพในการเป็ นนักบัญชีหรื อผูต้ รวจสอบบัญชีอย่างสมบูรณ์แบบ 4. เพื่อให้นิสิต สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาร่ วมกับผูอ้ ื่น ให้ลุล่วงไป ด้วยดี 5. เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มทักษะ และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเป็ นจริ งในสถานประกอบการณ์ใน อนาคตต่อไป 6. นิสิตจะได้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบตั ิงานและสามารถใช้สติปัญญาแก้ไขได้ อย่างมีเหตุผล 7. เพื่อฝึ กให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีเคารพ มีระเบียบวินยั มีความอดทนและทํางาน ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8. เพื่อให้นิสิตมีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน เพื่อเป็ นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปภายหลังจาก สําเร็ จการศึกษา


10

9. รัฐบาล

เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเอกชน และหน่วยงาน 10.เพื่อสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนิสิตกับเพื่อนร่ วมงานและสถานประกอบการณ์

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับจากการฝึ กงาน 1.ได้ฝึกตนเองเรื่ องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 2.ได้ฝึกตัวเองให้เป็ นคนที่มีระเบียบวินยั มากขึ้น เช่นการเข้ามาทํางานให้ตรงต่อเวลา 3.ได้ประสบการณ์และความรู้จากการฝึ กงานจริ ง 4.ได้เรี ยนรู้การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น 5.ได้เรี ยนรู้การปฏิบตั ิตวั ในขณะฝึ กงาน 6.ได้เรี ยนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากการฝึ กงาน เข้าใจหลักของการทํางานมากขึ้น 7.ได้มีโอกาสรู้จกั ผูค้ นมากขึ้น 8.ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการทํางาน


11

บทที่ 2 การฝึ กงาน ณ สานักงาน อานวยสุ ขการบัญชีและกฎหมาย สถานที่ต้งั 88/75 หมู่บา้ นปรัชญาโฮมทาวน์ ซอยเสรี ไทย95 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร 10510 ประวัตสิ านักงาน สํานักงานอํานวยสุขการบัญชีและกฎหมาย ตั้งอยูเ่ ลขที่ 88/75 หมู่บา้ นปรัชญาโฮมทาวน์ ซอยเสรี ไทย95 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ 02-919-8714 โทรสาร 02-919-8714 สํานักงานก่อตั้งเมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2549 เจ้าของสํานักงานชื่อ นางสาวอํานวยสุข ทางดี มีพนักงาน จํานวน 3 คน ผังองค์กร หัวหน้าสํานักงานบัญชี ตําแหน่ง ผูต้ รวจสอบบัญชี

ผูช้ ่วยผูต้ รวจสอบ

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

สานักงานบัญชีมพี นักงานรวมทั้งหมด 6 คน ประกอบไปด้ วย 1.นางสาวอํานวยสุข ทางดี ตําแหน่ง ผูต้ รวจสอบบัญชี 2.นายยงยุทธ ปุยเจริ ญ ตําแหน่ง 3.นางสาวสิริมา ไพกังวาน ตําแหน่ง 4.นางสาวอังศุมาลิน แซ่กาํ ตําแหน่ง 5.นางสาวพัฒนฉัตร ลาวเวียง ตําแหน่ง 6.นางสาวปัทมา ขนเม่น ตําแหน่ง

พนักงานบัญชี

ผูช้ ่วยผูต้ รวจสอบบัญชี พนักงานบัญชี พนักงานบัญชี พนักงานบัญชี พนักงานบัญชี


12

คาอธิบายลักษณะงาน ผู้ตรวจสอบบัญชี มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องและความครบถ้วนของจํานวนเงินที่ บันทึกลงในสมุดบัญชี รวมทั้งเอกสารทางการเงินของสถานประกอบการ สถาบันเอกชน หรื อหน่วยงาน รัฐบาล : ตรวจสอบรายการต่าง ๆ ที่บนั ทึกไว้ในสมุดและการโอนรายการ ต่าง ๆ เป็ นไปโดยถูกต้อง ; ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร จํานวนเงินที่รับมาและ จ่ายไป ตลอดจนหลักทรัพย์ที่ซ้ือขาย ; ตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วนของใบสําคัญคู่จ่ายให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในข้อบังคับ คําสัง่ ระเบียบของหน่วยงาน และระเบียบของราชการ มติคณะรัฐมนตรี และตามเงื่อนไขเงื่อนเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา ;ตรวจสอบและให้ คําแนะนําการดําเนินการด้านภาษี ;เสนอรายงานผลการตรวจสอบและเสนอแนะการจัดทําเอกสารทางการ เงินต่าง ๆ ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี ทําหน้าที่ช่วยผูต้ รวจสอบบัญชี ในการตรวจสอบงบการเงินให้กบั ลูกค้า จัดทําเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดูแลและปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน ประสานงานและ ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลและปฎิบตั ิงานได้ตรงตามนโยบายที่บริ ษทั กําหนด พนักงานบัญชี มีหน้าที่ทาํ งานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมรายการรายรับ และรายจ่ายของหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน จัดทําเป็ นรายงานตามระบบ และระเบียบของการทําบัญชี จัดทําบัญชีดว้ ยตนเองหรื อ ร่ วมทํางานกับผูอ้ ื่น กํากับดูแลการทํางานบัญชีของเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้อง และนําเสนอผูม้ ีหน้าที่ ความรับผิดชอบตามลําดับ อาจทํางบดุลประจําปี อาจทําหน้าที่ในการรับ และการจ่ายเงินตามที่ได้รับ มอบหมาย ผลิตภัณฑ์ของสานักงาน สํานักงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ 1.บริ การรับทําบัญชี ประกอบด้วย 1.1 บันทึกบัญชีและปิ ดบัญชีประจําเดือน ประกอบด้วย - บันทึกรายการค้าประจําเดือน จัดทําสมุดบัญชีซ้ือ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน , สมุด บัญชีจ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทัว่ ไป และบัญชีแยกประเภท - จัดทํางบทดลอง กระดาษทําการและงบการเงิน อันได้แก่ งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดง การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ - จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - จัดทําทะเบียนสินทรัพย์ - จัดทํารายละเอียดประกอบบัญชีที่สาํ คัญ เช่น รายละเอียดลูกหนี้ , รายละเอียดเจ้าหนี้ รายละเอียดต่างๆ ประกอบงบการเงิน ฯลฯ


13

- ลงทะเบียนเป็ นผูท้ าํ บัญชีให้ - ให้คาํ ปรึ กษาปัญหาบัญชีตลอดปี โดยไม่คิดค่าบริ การเพิม่ เติม - ให้คาํ แนะนําวิธีการทางบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง - ให้คาํ แนะนําระบบบัญชี รวมถึงการจําทําเอกสารประกอบทางการค้าที่ใช้เป็ นหลักฐา น ทางการค้าและประกอบการบันทึกบัญชีที่ถกู ต้องตามกฏหมาย 1.2 ยืน่ แบบประจําเดือน ประกอบด้วย - ให้คาํ แนะนําการยืน่ ภาษีมลู ค่าเพิม่ - VAT เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากรในกรณี ที่ลกู ค้า เป็ นผูย้ นื่ เอง - จัดทําและยืน่ ภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1) - จัดทําและยืน่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3) - จัดทําและยืน่ ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53) - จัดทําและยืน่ ภาษีมลู ค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30) - จัดทํารายงานภาษีซ้ือและรายงานภาษีขายประจําเดือน - จัดทําและยืน่ เงินสมทบประกันสังคมประจําเดือน - ให้คาํ ปรึ กษาปัญหาภาษีตลอดปี โดยไม่คิดค่าบริ การเพิ่มเติม 1.3 ยืน่ แบบประจําปี ประกอบด้วย - จัดทําและยืน่ ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) ต่อกรมสรรพากร - จัดทําและยืน่ แบบนําส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิ ชย์ (สบช.3) และสําเนารายชื่อผูถ้ ือ หุน้ (บอจ.5) - จัดทําและยืน่ ภาษีหกั ณ ที่จ่ายพนักงานประจําปี (ภงด.1ก) 2.วางระบบบัญชี เป็ นการให้บริ การออกแบบระบบเอกสาร การจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานให้แก่กิจการ ให้คาํ แนะนํา ปรึ กษาในการวางระบบการบัญชีและการควบคุมภายในด้านบัญชี 3.ตรวจสอบบัญชีให้กบั บริ ษทั ห้างร้านต่างๆ สํานักงานให้บริ การรับสอบบัญชี ตรวจสอบบัญชี สอบบัญชีประจําปี และ รับรองบัญชี สํานักงาน ตรวจสอบบัญชี ของเรา มีบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ มีประสบการณ์และเข้าใจธุรกิจ 4.ให้บริ การทางด้านการให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับภาษีอากร สํานักงานเราให้บริ การรับเป็ นที่ปรึ กษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร ให้กบั บริ ษทั และห้างฯ ต่างๆ โดยคิดค่าบริ การเป็ นรายเดือนในอัตราที่ตกลงกันระหว่างสํานักงานกับลูกค้า โดยจะให้บริ การปรึ กษาทุก เรื่ องที่เกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร และปรึ กษาได้ตลอดเวลาไม่จาํ กัดจํานวนครั้ง อย่างไรก็ตามการมีที่


14

ปรึ กษาเป็ นสิ่งจําเป็ นสําหรับธุรกิจที่ไม่มีผรู้ ู้อย่างแท้จริ ง เพราะจะทําให้เราดําเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ทั้ง เรื่ องการเงิน บัญชี และภาษีต่างๆ ไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นตามมาภายหลัง เพราะเมื่อพนักงานของท่านลาออก จากองค์กรของท่านไปแล้ว ความรับผิดต่างๆ ก็ตกอยูก่ บั เจ้าของธุรกิจ และเป็ นภาระที่ไม่สิ้นสุด 5.รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุน้ ส่วนบริ ษทั ให้บริ การงานด้าน จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนบริ ษทั ดังต่อไปนี้ 1. จดทะเบียนธุรกิจ ประเภท จดทะเบียนนิติบุคคล ได้แก่ - จดทะเบียนบริ ษทั - รับจดทะเบียนบริ ษทั - จดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน - จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั - จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุน้ ส่วน - จดทะเบียนตั้งห้างหุน้ ส่วนจํากัด - จัดตั้งคณะบุคคล - จดทะเบียนห้างร้าน - ร้านค้า ต่างๆ 2. จดทะเบียนธุรกิจ ประเภท จดทะเบียนแก้ไขบริ ษทั แก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น - แก้ไขเปลี่ยนแปลงอํานาจกรรมการ - ย้ายที่ต้งั สํานักงาน ห้างหุน้ ส่วนฯ บริ ษทั - จดทะเบียนเพิ่มทุน - จดทะเบียนลดทุน - จดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ - จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ - จดทะเบียนเพิ่ม ลด สาขา - จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ กรรมการเข้า-ออก จดทะเบียนเพิ่มกรรมการ จด ทะเบียนลดกรรมการ ฯลฯ - จดทะเบียน เปลี่ยนแปลง การโอนหุน้ และ บัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (บอจ.5) - จัดทําสัญญาโอนหุน้ และนําส่ง บัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (บอจ.5) - จดทะเบียน เลิก และ ชําระบัญชี - ขอมี เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษีอากร ของ คณะบุคคล นิติบุคคล - จดทะเบียน เข้าระบบ ภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ - จดทะเบียน แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ ต่อ กรมสรรพากร -ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง ลูกจ้าง และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ


15

กลุ่มลูกค้าของสานักงาน สํานักงานบัญชีมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย เช่น บริ ษทั จํากัด ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ห้างหุน้ ส่วนสามัญ ฯ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จํานวนมาก ขอยกตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เช่น 1.บริ ษทั บ้านเพลินตา จํากัด 2.บริ ษทั มามะโม่แป้ ง จํากัด 3.บริ ษทั ไทยสุวรรณวิวฒั น์ อินเตอร์เทรด จํากัด 4.บริ ษทั เวิลด์ คอมเทค จํากัด 5.บริ ษทั โรเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 6.ห้างหุน้ ส่วนจํากัดไกรวรรณ์ บริ การ 7.บริ ษทั ซีเอ็นไลน์ จํากัด 8.บริ ษทั โชกุน ไอเดีย จํากัด 9.ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอส.อาร์ .พี.เอ็นจีเนียริ่ ง 10.ห้างหุน้ ส่วนจํากัด แมตโต ทรานสปอร์ต งานที่ได้ รับมอบหมาย งานที่ได้รับมอบหมายให้ฝึกปฏิบตั ิอยูใ่ นส่วนของการตรวจสอบบัญชีและทําบัญชี ภายใต้การดูแล ของคุณอํานวยสุข ทางดี สํานักงานอํานวยสุขการบัญชีและกฎหมาย งานที่ทาํ มีดงั นี้  ด้ านตรวจสอบ 1.ทําแบบสรุ ปภาษี ภงด.1,ภงด.2,ภงด.3,ภงด.53 ภพ.30 ประกันสังคม ทั้ง 12 เดือน เพื่อเอาไว้เช็ค ตอนตรวจภาษีว่ายอดถูกต้อง 2.ตรวจเอกสารต่างๆที่นาํ มาขอภาษีซ้ือ เพื่อดูว่าเอกสารถูกต้องตามหลักของกรมสรรพากรที่ สามารถนําขอภาษีซ้ือได้ สิ่งที่ตอ้ งตรวจดู คือ (1) มีคาํ ว่า “ใบกํากับภาษี” ในที่เห็นได้เด่นชัด (2) มีชื่อ ที่อยู่ ของ ผูป้ ระกอบการตามที่ได้จดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่มและมีเลขประจําตัวผู้ เสียภาษีอากรของผูป้ ระกอบการ (3)มีชื่อ ที่อยูข่ องผูซ้ ้ือสินค้าหรื อผูร้ ับบริ การ (4) มีหมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีและหมายเลขลําดับของเล่ม ถ้ามี (5) ระบุชื่อชนิด,ประเภท, ปริ มาณและมูลค่าของสินค้า/บริ การ (6) มีช่องใส่ มูลค่าของสินค้า/บริ การที่ยงั ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม( ช่องยอดเงินก่อนภาษี ) กับ ช่องใส่ จํานวนVAT 7% ที่คาํ นวณจากมูลค่าของสินค้า/บริ การ(ช่องvat 7%) ให้แยกออกจากกันให้ชดั เจน (7) วัน, เดือน ,ปี ที่ออกใบกํากับภาษี ใช้ พ.ศ.หรื อ ค.ศ. ก็ได้


16

3.ตรวจรายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขาย กับเอกสารต่างๆ เช่น ใบกํากับภาษี ใบเสร็ จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ บิล เงินสด ใบเพิม่ หนี้ ใบลดหนี้ เป็ นต้น เพื่อดูว่ามีเอกสารการขอภาษีซ้ือถูกต้องตรงกับรายงานภาษีซ้ือและ ตรวจดูว่ายอดภาษีซ้ือ-ภาษีขาย ตรงตามแบบภพ.30 ที่นาํ ส่งแก่กรมสรรพากรในแต่ละเดือน ในกรณี ที่ตรวจ แล้วพบปัญหา เช่น เอกสารหลักฐานไม่ครบ หรื อ แนบเอกสารหลักฐานผิด ต้องเขียนรายงานการตรวจสอบ ด้วย เพื่อแจ้งให้ทางลูกค้ารับรู้ว่ารายการที่ตรวจพบนั้นมีปัญหา ซึ่งอาจจะต้องแก้ไข 4.ตรวจยอดยกมาของภงด.1, ภงด.2, ภงด.3 ,ภงด.53,ประกันสังคม ยอดลูกหนี้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เจ้าหนี้การค้า ภาษีซ้ือรอใช้สิทธิและรายการอื่นๆที่สาํ คัญใน ปี 2554 กับงบทดลองปี 2555 ว่ามียอด ถูกต้อง ตรงกันหรื อไม่ 5.ตรวจด้านรายได้ของบริ ษทั คือ สมุดรายวันขายและสมุดรายวันรับเงิน 5.1สมุดรายวันรับเงิน วิธีการตรวจสอบ คือ ตรวจเอกสารที่แนบมากับใบสําคัญรับเงินว่า ครบถ้วนถูกต้องหรื อไม่และตรวจสอบการบันทึกบัญชีกบั สมุดรายวันขั้นต้นนัน่ คือสมุดรายวันรับเงิน ว่า บันทึกถูกต้องหรื อไม่ ในกรณี ที่บริ ษทั มีสาขา ต้องเช็คยอดรายได้ของสาขา ที่รับโอนมาในสํานักงานใหญ่ ด้วยว่ายอดที่รับโอนถูกต้องตรงกันกับสาขาหรื อไม่ และหากมีการรับเงินหรื อรับชําระหนี้ ต้องตรวจดูกบั Statement ของธนาคารด้วยว่ามียอดโอนเข้ามาจริ งหรื อไม่ 5.2 สมุดรายวันขาย วิธีการตรวจสอบ คือ ตรวจเอกสารที่แนบมากับ Voucher ว่าครบถ้วน ถูกต้องตรงตามหน้า Voucher หรื อไม่และตรวจสอบการบันทึกบัญชีจากหน้า Voucher กับสมุดรายวัน ขั้นต้นนัน่ คือ สมุดรายวันขาย ว่าบันทึกถูกต้องหรื อไม่ ในกรณี ที่บริ ษทั มีสาขาและขายเป็ นเงินเชื่อต้องเช็ค ยอดลูกหนี้คงค้างของสาขา ที่รับโอนมาในสํานักงานใหญ่ว่ายอดที่รับโอนมาถูกต้องตรงกันกับสาขาหรื อไม่ 6.ตรวจด้านค่าใช้จ่าย(รายจ่ายของบริ ษทั ) คือ สมุดรายวันซื้อ และ สมุดรายวันจ่าย 6.1 สมุดรายวันซื้อ วิธีการตรวจสอบคือ ตรวจหน้า Voucher กับเอกสารที่แนบมาว่าถูกต้อง ตรงกันหรื อไม่ และตรวจกับสมุดรายวันขั้นต้นนัน่ คือสมุดรายวันซื้อว่าบันทึกบัญชีถกู ต้องตามเอกสารและ หน้า Voucher หรื อไม่ ในกรณี ที่บริ ษทั มีสาขาต้องดูดว้ ยว่ายอดเจ้าหนี้คงค้างที่รับโอนมาในสํานักงานใหญ่ ด้วยว่ายอดถูกต้องตรงกับสาขาหรื อไม่ 6.2 สมุดรายวันจ่าย วิธีการตรวจสอบคือ ตรวจหน้า Voucher กับเอกสารที่แนบมาว่า ถูกต้องตรงกันหรื อไม่ และตรวจกับสมุดรายวันขั้นต้นนัน่ คือสมุดรายวันจ่ายว่าบันทึกบัญชีถกู ต้องตาม เอกสารและหน้า Voucher หรื อไม่ ในกรณี ที่มีการจ่ายชําระหนี้ ต้องตรวจกับ Statement ด้วยว่ามียอดจ่าย ออกไปจริ งหรื อไม่ เพิม่ เติมข้ อ 5,6 ในกรณี ที่ตรวจสอบแล้วเจอปัญหา เช่นบันทึกบัญชีผดิ บันทึกยอดเงินผิด หรื อลืม บันทึกบัญชี เป็ นต้น เราต้องเขียนรายงานการปรับปรุ ง เพื่อปรับปรุ งรายการที่เราตรวจเจอว่าผิดให้ถกู ต้อง และต้องถ่ายเอกสารหลักฐานรายการที่ปรับปรุ งแนบไว้กบั รายงานการปรับปรุ งด้วย เพื่อให้บริ ษทั รู้ว่า


17

รายการที่ปรับปรุ งนี้ผดิ และมีการสุ่มตรวจการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทเป็ นบางเดือนเท่านั้น(ใช้ วิธีการสุ่มตรวจ) 7.ในการตรวจบัญชีเงินฝากธนาคาร ต้องทํา หนังสือ ขอยืนยันยอดแบงค์จากธนาคารด้วยในการ ตรวจสอบ 8.ตรวจสมุดรายวันทัว่ ไป กับหน้า Voucher และเอกสารต่างๆที่แนบมาว่าถูกต้องหรื อไม่ 9.กระทบยอดลูกหนี้ เงินฝากธนาคาร ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ภาษีซ้ือ ภาษีซ้ือรอใช้สิทธ์ ภาษีหกั ณ ที่ จ่ายค้างจ่าย และรายการอื่นๆที่ตรวจแล้วพบว่ามีปัญหา ตัวอย่างเช่น - การกระทบยอดลูกการค้า โดยการนํา ลูกหนี้การค้ายกมาต้นงวด บวก ลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นระหว่างงวด หัก ลูกหนี้ที่รับชําระหนี้ระหว่างงวด คงเหลือ ลูกหนี้ปลายงวด หมายเหตุ ตัวเลขที่จะนํามากระทบยอด ต้องเป็ นยอดที่มาจากแยกประเภทในแต่ละเดือน และยอด คงเหลือหลังจากที่กระทบยอดแล้วจะต้องตรงกับยอดคงเหลือในแยกประเภทของแต่ละเดือนนั้นๆ 10.คํานวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ในปี 2555 เช่น อุปกรณ์สาํ นักงาน เครื่ องใช้สาํ นักงาน และ ยานพาหนะ 11.ทํางบทดลองของปี 2555 โดยการนําตัวเลขจากงบดุลปี 2554 มาใส่เป็ นยอดยกมาต้นงวด และนํา รายการที่เกิดขึ้นระหว่างงวด จากบัญชีแยกประเภททุกบัญชีมาใส่ในงบทดลอง ก็จะได้ยอดยกไปของงบ ทดลองในปี 2555 12.ออกกระดาษทําการของปี 2555 หลังจากออกกระดาษทําการเสร็ จเรี ยบร้อยตรวจสอบตัวเลขที่ได้ หลังจากออกกระดาษทําการ หากตัวเลขถูกต้องก็สามารถออกงบการเงินได้เลย แต่ถา้ รายการมีปัญหายอดไม่ ตรงก็ตอ้ งกับไปตรวจสอบใหม่ก่อน 13.ออกงบการเงิน ประกอบด้วย งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของส่วนผูถ้ ือ หุน้ งบต้นทุนบริ การ หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร และ คํานวณภาษี 14.หลังจากออกงบเรี ยบร้อยแล้ว ต้องกรอก ภงด.50, สบช.3, และ อบจ.5  ด้ านทาบัญชี 1.จัดเตรี ยมเอกสารสําหรับการบันทึกบัญชี โดยจัดทําใบสําคัญรับ สําหรับรายการรับเงิน ใบสําคัญ จ่ายสําหรับรายการจ่ายเงิน และใบสําคัญทัว่ ไป 2.บันทึกบัญชีลงโปรแกรม Formula ในสมุดรายวันเล่มต่างๆ ได้แก่ 1) GJ สมุดรายวันทัว่ ไป


18

2) PC สมุดเงินสดจ่าย 3) PD สมุดซื้อเชื่อ 4) SC สมุดเงินสดรับ 5) SD สมุดขายเชื่อ ในกรณี ที่บริ ษทั มีรายการค้าไม่มาก หรื อ เป็ นบริ ษทั ที่เพิ่งเปิ ดดําเนินกิจการ จะทําการบันทึกบัญชีลง โปรแกรม Excel แทนโปรแกรม Formula เพื่อความสะดวกและรวดเร็ ว ง่ายต่อการแก้ไข และป้ องกัน โปรแกรม Error อีกด้วย 3.ออกงบทดลอง และกระดาษทําการ 4.ออกงบการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของส่วนผู้ ถือหุน้ งบต้นทุนบริ การ หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร และ คํานวณภาษี 5.กรอกภาษีหกั ณ ที่จ่าย ภงด.1,ภงด.2, ภงด.3, ภงด.53 ทางอินเตอร์เน็ต 6.นําส่งภาษีหกั ณ ที่จ่าย ภงด.1,ภงด.2, ภงด.3, ภงด.53 ทางอินเตอร์เน็ต และบางบริ ษทั ที่ตอ้ งไปจ่าย ที่กรมสรรพากร 7.จัดเรี ยงและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ทําใบสําคัญรับ ใบสําคัญจ่าย ใบสําคัญทัว่ ไป แนบกับเอกสาร และจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ ม 8.ถ่ายเอกสารต่างๆ ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการฝึ กงาน 1. ความขยัน เพราะงานที่ได้รับมอบหมายนั้นมีกาํ หนดเวลาที่ตายตัวทําให้เราต้องขยันทํางาน เพื่อให้เสร็ จตามกําหนดเวลา 2. ความละเอียดรอบคอบ การทํางานทุกครั้งต้องมีความละเอียดรอบคอบเพราะถ้ามีขอ้ ผิดพลาด อะไร คนผิดก็คือผูท้ าํ ที่ไม่มีความละเอียดมากพอ 3. ได้รับประสบการณ์จริ งในการทํางาน การฝึ กงานทําให้เราได้รับความรู้ใหม่ๆที่นอกเหนือจาก ในบทเรี ยน สิ่งเหล่านี้เป็ นประสบการณ์ที่มีค่าและสามารถนําไปใช้เมื่อเข้าทํางานจริ งได้ 4. ความมัน่ ใจในการทํางาน การฝึ กงานช่วยให้เรามีความมัน่ ใจและไม่ประหม่าเวลาทํางานเนื่อง เรามีประสบการณ์ในการทํางานมาแล้วนัน่ เอง 5. ความตรงต่อเวลา การฝึ กงานทําให้เราเป็ นคนตรงต่อเวลา เพราะถ้าเรามาไม่ตรงเวลาจะทําให้ถกู ตําหนิและอาจทํางานไม่เสร็ จได้ 6. ความอดทน การฝึ กงานจะช่วยฝึ กให้เรามีความอดทนต่อแรงกดดันได้ไม่ว่าจะเป็ นแรงกดดันใน เรื่ องเวลา หรื อแรงกดดันจากหัวหน้างานของเรา


19

7. เปิ ดโลกทัศน์ในวิชาชีพของตน การฝึ กงานช่วยให้เห็นโลกกว้างในงานที่เราต้องการจะทําช่วย ให้เห็นว่างานที่เราอยากจะทําในอนาคตนั้นมีอะไรนอกเหนือจากที่เราเรี ยนมาบ้าง นอกจากนี้ยงั เป็ นการ ทดสอบว่าเราเหมาะกับงานที่เราทําหรื อไม่ 8. ความรับผิดชอบ การฝึ กงานจะฝึ กให้เราบริ หารจัดการกับเวลาในการทํางานได้ ทําให้เรามีความ รับผิดชอบในการทํางาน 9. การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง การมาฝึ กงานทําให้เราต้องหาความรู้ดว้ ยตนเอง แม้เราจะถามพี่ที่ทาํ งาน ด้วยกันได้แต่ก็ไม่สามารถถามได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีความจําเป็ นที่จะต้องช่วยตนเองในการหาความรู้ เพิ่มเติม 10. รู้จกั ปรับตัว การฝึ กงานช่วยให้เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมการทํางานได้ ประเด็นสาคัญจากการฝึ กงานนาสู่ รายงานการศึกษา จากการฝึ กปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมา ได้ปฏิบตั ิงานด้านทําบัญชีและตรวจสอบบัญชีท้งั ด้านรายได้และ ค่าใช้จ่าย แต่สนใจที่จะทํารายงานในด้านของค่าใช้จ่ายของบริ ษทั คือการตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้การค้า ซึ่ง ทุกกิจการจะต้องมีการซื้อสินค้าเป็ นเงินเชื่อ ซึ่งเป็ นประเด็นที่น่าสนใจว่ามีการซื้อและมีเจ้าหนี้การค้าเกิดขึ้น จริ ง ด้วยจํานวนที่ถกู ต้องครบถ้วน


20

บทที่ 3 การตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้การค้า วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพือ่ ให้ แน่ ใจว่า 1. กิจการบันทึกรายการซื้อและเจ้าหนี้การค้าไว้ถกู ต้องครบถ้วน 2. เจ้าหนี้การค้าเป็ นหนี้สินที่มีอยูจ่ ริ ง กิจการมีภาระผูกพันในการจ่ายชําระหนี้ 3. การแสดงมูลค่า ได้บนั ทึกไว้อย่างถูกต้อง 4. การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินได้แสดงไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ความหมายของหนีส้ ิน หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบนั ของกิจการ ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต และกิจการ จะต้องจ่ายชําระภาระผูกพันในอนาคต ซึ่งอาจจะจ่ายในรู ปของเงินสด สินทรัพย์ หรื อบริ การ หนี้สินแบ่ง ออกเป็ น 2 ประเภท คือ หนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินไม่หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียนประกอบด้วย เงิน เบิกเกินบัญชีธนาคาร ตัว๋ เงินจ่าย เจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า หนี้สินที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น หนี้สินโดยประมาณ และส่วนของหนี้สินหมุนเวียนที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี ส่วนหนี้สิน ไม่หมุนเวียน เช่น หุน้ กู้ เงินกูร้ ะยะยาว เป็ นต้น ประเภทของหนีส้ ิน หนี้สินแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้ 1. หนี้สินระยะสั้น (Current Liabilities) หมายถึง หนี้สินที่ครบกําหนดชําระหนี้ภายใน 1 ปี 2. หนี้สินไม่หมุนเวียน (Noncurrent Liabilities) หมายถึง หนี้สินที่ครบกําหนดชําหนี้เกิน กว่า 1 ปี หนีส้ ินหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียนประกอบด้วย รายการดังต่อไปนี้ 1. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 2. ตัว๋ เงินจ่าย 3. เจ้าหนี้การค้า 4. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5. รายได้รับล่วงหน้า 6. หนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น


21

7. 8.

หนี้สินโดยประมาณ ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี

เจ้าหนี้ (Account Payable) เจ้าหนี้ หมายถึง สิทธิเรี ยกร้องของบุคคลหนึ่งที่มีต่อกิจการ ให้จ่ายชําระหนี้ เจ้าหนี้แบ่ง ออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้ 1. เจ้าหนี้การค้า (Trade Accounts Payable) หมายถึง เจ้าหนี้ที่เกิดจากการซื้อสินค้าเป็ นเงิน เชื่อ หรื อซื้อวัสดุที่ใช้ในการผลิตสินค้าเป็ นเงินเชื่อ 2. เจ้าหนี้อื่น (Others Accounts Payable) หมายถึง เจ้าหนี้ที่เกิดจากการซื้อสินทรัพย์อื่นที่ ไม่ใช่สินค้าเป็ นเงินเชื่อ หรื อการกูย้ มื เงิน ความหมายของเจ้าหนีก้ ารค้า เจ้าหนี้การค้า (Account Payable) หมายถึงจํานวนเงินที่กิจการมีภาระผูกพันที่จะต้องชําระให้กบั บุคคลหรื อกิจการอื่นเป็ นค่าสินค้าหรื อบริ การที่กิจการซื้อมาเป็ นเงินเชื่อ การควบคุมภายในเกีย่ วกับ เจ้าหนีก้ ารค้า 1. สมุห์บญั ชีหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย จะต้องตรวจสอบอยูเ่ สมอว่า บัญชียอ่ ยเจ้าหนี้จะมียอด รวมตรงกับบัญชีคุมยอดเจ้าหนี้การค้า 2. รายงานเจ้าหนี้การค้าคงเหลือมีการตรวจสอบกับเอกสาร เช่น ใบส่งของ หรื อบิลเก็บเงินที่ ได้รับจากเจ้าหนี้การค้า ถ้าแตกต่างกันต้องติดตาม 3. การปรับปรุ งยอดในบัญชีเจ้าหนี้การค้า ได้รับการอนุมตั ิโดยเจ้าหน้าที่ช้นั ผูใ้ หญ่ 4. ยอดคงเหลือด้านเดบิตในบัญชีเจ้าหนี้การค้า ต้องมีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ช้นั ผูใ้ หญ่ 5. ถ้ากิจการมีนโยบายที่จะชําระหนี้โดยได้ส่วนลดจะต้องมีการตรวจสอบเวลาการชําระหนี้ว่า เกินกําหนดหรื อไม่ 6. เมื่อได้รับรายงาน (Statement) จากเจ้าหนี้การค้าจะต้องมีการตรวจสอบว่าตรงกับรายการ ที่ลงบัญชีไว้หรื อไม่ ถ้าแตกต่างกันต้องติดตามค้นหาสาเหตุ 7. เจ้าหนี้การค้าที่ไม่มารับเงินนานเกินกว่าปกติจะต้องติดตามหาสาเหตุ


22

วิธีการตรวจสอบบัญชี เจ้าหนีก้ ารค้า การทดสอบสาระสาคัญ ( Substantive Test) การตรวจสอบรายการบัญชีและยอดคงเหลือโดยการทดสอบในสาระสําคัญ (Substantive Test) หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานประกอบรายการที่ปรากฏในงบการเงิน ซึ่งจะกระทําภายหลังการตรวจสอบ ระบบข้อมูล เพื่อให้ผสู้ อบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักในการตรวจสอบ 1. ความมีอยูจ่ ริ งหรื อเกิดขึ้นจริ ง ผูส้ อบบัญชี จะทดสอบรายการที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงิน ไม่ว่าจะสินทรัพย์ หนี้ สิน ทุน รายได้ และ ค่าใช้จ่าย ว่าจะต้องเป็ นรายการที่มีอยูจ่ ริ งหรื อเกิดขึ้นจริ งในกิจการที่รับตรวจสอบ 2. ความถูกต้องและครบถ้วนของรายการ โดยทัว่ ไปรายการประเภทสินทรัพย์ และรายได้มกั จะมีแนวโน้มที่จะแสดงไว้สูง กว่าที่มีอยูจ่ ริ ง ในขณะที่รายการประเภทหนี้สิน และค่าใช้จ่ายมักจะมีแนวโน้มที่จะแสดงไว้ต่าํ กว่าที่มีอยูจ่ ริ ง ดังนั้น ผูส้ อบ บัญชีจึงต้องพิสูจน์ว่ารายการเหล่านี้ได้ถกู บันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน (ไม่สูงหรื อตํ่า กว่าความเป็ น จริ ง) ในส่วนที่มีสาระสําคัญ 3. กรรมสิทธิ์และภาระหนี้สิน รายการที่จะบันทึกเป็ นสินทรัพย์ของกิจการ จะต้องเป็ นสิ่งที่กิจการมีกรรมสิทธิ์ และรายการที่จะ บันทึกเป็ นหนี้สินได้จะต้องเป็ นสิ่งที่กิจการมีภาระในการจ่ายชําระ ผูส้ อบบัญชีจึงต้องหาหลักฐานเพื่อดูว่า สินทรัพย์และหนี้สินที่บนั ทึกในงบการเงินมีกรรมสิทธิ์และภาระหนี้สินจริ ง 4. การตีราคาหรื อการกระจายราคา รายการที่แสดงในงบการเงิน จะต้องเป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป เช่น รายการที่ เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศจะต้องมีการแปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราที่หลักการบัญชีได้ระบุไว้ การตีราคา สินค้าคงเหลือต้องตีตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่ได้รับ เป็ นต้น ดังนั้น ผูส้ อบบัญชีจะต้องตรวจ สอบว่ารายการ เหล่านี้มีการแสดงมูลค่าถูกต้อง 5. การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน นอกจากรายการที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินแล้ว ผูส้ อบบัญชีจะต้องคํานึงถึงรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เช่น เรื่ องการนําสินทรัพย์ไปคํ้าประกันเงินกูย้ มื ผูส้ อบบัญชีตอ้ งพิจารณา ว่าได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลไว้หรื อไม่ การมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (สหกรณ์ถกู ฟ้ องร้องและอยูร่ ะหว่าง การดําเนินคดี) เป็ นต้น เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผูใ้ ช้งบการเงิน


23

การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ 1. เปรี ยบเทียบยอดเจ้าหนี้คงเหลือ โดยการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบยอดคงเหลือของบัญชีเจ้าหนี้ การค้าปี ปัจจุบนั กับปี ก่อน เพื่อดูความแตกต่าง และสอบสวนหาสาเหตุ -ตรวจยอดยกมาของบัญชีเจ้าหนี้การค้าว่าตรงกับยอดตามกระดาษทําการปี ก่อนหรื อไม่ -ตรวจดูรายการบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้สืบหารายการผิดปกติของจํานวนเงินและแหล่งที่มา -ตรวจยอดเจ้าหนี้ตามงบทดลองว่า ตรงกับยอดตามรายละเอียดเจ้าหนี้ และกับยอดคงเหลือตาม บัญชีแยกประเภท 2. เปรี ยบเทียบอัตราส่วนการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้าปี ปัจจุบนั กับปี ก่อน เพื่อดูความแตกต่าง และสอบสวนหาสาเหตุ วิธีการตรวจสอบอืน่ 1. ขอรายละเอียดยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ให้ตรงกับบัญชีคุมเจ้าหนี้ สุ่มตรวจการบันทึกเจ้าหนี้กบั เอกสาร ประกอบการบันทึกรายการ - ตรวจยอดเครดิตกับใบสัง่ ซื้อ เอกสารการรับสินค้าและใบกํากับสินค้าจากผูข้ าย - ตรวจยอดเครดิต กับ การจ่ายเงิน, รายการส่งคืนสินค้า, การอนุมตั ิปรับปรุ งยอดซื้อ 2. ตรวจสอบการซื้อเชื่อ 3. การตรวจสอบตัดยอดเงินสด 3.1 เงินสดที่ได้รับในงวดสุดท้ายของปี ได้รวมอยูใ่ นบัญชีเงินสดและเงินฝากระหว่างทาง และไม่ได้ รวมรายการของงวดบัญชีใหม่ 3.2 ตรวจเอกสารการบันทึกรายการถูกต้องตามงวดที่เกิดรายการดังนี้ -สรุ ปยอดเงินคงเหลือประจําวัน -สําเนาใบนําฝากเงินธนาคาร -ใบแจ้งยอดจากธนาคารช่วงก่อนวันสิ้นงวดต่อเนื่องต้นงวดบัญชีใหม่ ตรวจสอบว่ามีการ ประทับตราจ่ายแล้ว บนเอกสารประกอบการจ่ายเงิน 4. ตรวจสอบการตัดยอดซื้อ 4.1 เลือกรายการซื้อช่วงเวลาหนึ่งก่อนวันสิ้นงวดต่อเนื่องต้นงวดใหม่ ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการลงบัญชี ว่าบันทึกรายงานในงวดบัญชีที่ถกู ต้อง 4.2 เลือกรายการเพิ่มหนี้ที่เกิดช่วงหลังวันสิ้นงวด ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกรายการ และการบันทึกรายการบัญชีเหมาะสม 5. ตรวจสอบเอกสารการเป็ นหนี้ เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบรับของ 6. ตรวจสอบรายการจ่ายชําระหนี้หลังวันสิ้นปี


24

7. สอบสวนยอดเดบิตในบัญชีเจ้าหนี้ 9. ยืนยันยอดเจ้าหนี้ วิธีการที่ใช้ในการขอให้เจ้าหนี้ยนิ ยันยอดมี 2 วิธี คือ 9.1 แจ้งยอดคงเหลือของหนี้ให้ทราบในหนังสือที่ส่งให้เจ้าหนี้ วิธีน้ ีเหมาะสําหรับกรณี ที่กิจการ สามารถปิ ดบัญชีและให้รายละเอียดเจ้าหนี้แก่ผสู้ อบบัญชีได้ วิธีน้ ีจาํ แนกตามลักษณะของข้อความใน หนังสือที่ส่งให้เจ้าหนี้ได้เป็ น2 วิธี คือ 9 .1.1 แบบตอบทุกกรณี แบบนี้จะขอให้เจ้าหนี้ตอบยืนยันกลับทุกกรณี ไม่ว่ายอดที่แจ้งไป จะถูกต้องหรื อมีขอ้ ทักท้วง วิธีน้ ีเหมาะสําหรับใช้ในกรณี ที่ผสู้ อบบัญชีตอ้ งการความเชื่อมัน่ และยอดหนี้คา้ ง ชําระแต่ละรายค่อนข้างสูง 9 .1.2 แบบตอบเมื่อทักท้วง แบบนี้จะขอให้เจ้าหนี้ตอบเฉพาะกรณี ที่มีขอ้ ทักท้วงต่อยอดที่ แจ้งไป วิธีน้ ีเหมาะสําหรับใช้ในกรณี ที่ผสู้ อบบัญชีเห็นว่าการควบคุมภายในด้านเจ้าหนี้ของลูกค้ามี ประสิทธิภาพเพียงพอและเจ้าหนี้แต่ละรายมียอดค้างชําระไม่สูงนัก 9.2 การสอบถามโดยไม่แจ้งยอดคงเหลือในหนังสือที่ส่งให้เจ้าหนี้ วิธีน้ ีเหมาะสําหรับกรณี ที่กิจการไม่สามารถปิ ดบัญชีเจ้าหนี้รายตัวหรื อไม่สามารถให้รายละเอียดแก่ ผูส้ อบบัญชีได้ ***ในกรณี ที่ผสู้ อบบัญชีไม่สามารถขอยืนยันยอดหรื อเจ้าหนี้ไม่ตอบยืนยัน ผูส้ อบบัญชีควรต้องทําการ ตรวจสอบโดยวิธีการตรวจสอบอื่น เพื่อให้ได้หลักฐานซึ่งแสดงให้ทราบถึงความมีอยูจ่ ริ งของเจ้าหนี้ทดแทน หลักฐานคํายืนยันยอด วิธีการตรวจสอบอื่นของบัญชีเจ้าหนี้ ได้แก่ -การตรวจสอบหลักฐานเอกสารสําคัญที่เกี่ยวข้อง เช่นตรวจใบรับรอง ใบกํากับภาษี สัญญาหรื อใบ ยืม -การตรวจสอบการจ่ายชําระเงินแก่เจ้าหนี้หลังวันสิ้นงวดบัญชี โดยตรวจดูหลักฐานใบเสร็ จรับเงิน จากเจ้าหนี้ หลักฐานการจ่ายเงินผ่านธนาคาร -การตรวจสอบรายละเอียดยอดคงเหลือของเจ้าหนี้ แต่ละรายกับบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้รายตัว 10.ส่งคําขอยืนยันยอดเจ้าหนี้ 10.1กําหนดแบบฟอร์มเอกสารและช่วงเวลาขอบเขตของรายการที่ตอ้ งการยืนยัน 10.2 เลือกเจ้าหนี้ที่ตอ้ งการยืนยัน และส่งคํายืนยันยอด สืบหาสาเหตุยอดผลต่างของยอดที่ยนื ยันกับ ยอดที่เจ้าหนี้ตอบกลับมา 10.3 ทํากระทบยอดเจ้าหนี้ ที่ไม่ตอบกลับมาเอกสารการแจ้งยอดคงค้างประจําเดือน 11. ขอหนังสือรับรองหนี้สินจากลูกค้า 12. ในกรณี ที่มีเจ้าหนี้การค้าที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ได้มีการแปลงค่าถูกต้องตามหลักการบัญชีที่ รับรองทัว่ ไป


25

13. พิจารณาจัดประเภทบัญชีใหม่สาํ หรับเจ้าหนี้การค้ากับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันหรื อเจ้าหนี้ที่มี จํานวนเงินมากและไม่ได้เป็ นเจ้าหนี้การค้าปกติ ( เช่น เจ้าหนี้พนักงาน กรรมการ หรื อผูถ้ ือหุน้ ) 14. สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่นาํ ไปจํานองและคํ้าประกันเจ้าหนี้การค้า 15.สอบหารายการที่ไม่ได้บนั ทึกรายการหนี้สิน 13.1ตรวจสอบรายการจ่ายชําระเงินหลังวันสิ้นงวด(ตั้งแต่วนั สิ้นงวดบัญชีที่ตรวจสอบ)ถึงวันที่ทาํ การตรวจสอบดูหลักฐานการชําระเงินของยอดที่คา้ งชําระ ณ วันสิ้นงวดและการบันทึกรายการบัญชี 13.2 ตรวจสอบหลักฐานประกอบการบันทึกรายการบัญชีสาํ หรับรายการที่ยงั ไม่มีการชําระเงินหลัง วันสิ้นงวด 13.3 สืบหาสาเหตุของรายการรับสิ้นค้าที่ไม่ตรงกับใบสัง่ ซื้อ หรื ไม่ตรงกับใบส่งของจากผูข้ าย 13.4 สอบทานหลักฐานหลักฐานรายจ่ายลงทุน สัญญางานก่อสร้าง ใบสัง่ งานต่างๆ ที่ไม่ได้บนั ทึก เจ้าหนี้ 13.5 สอบถามรายการบัญชีและการซื้อต่างๆที่ไม่ได้บนั ทึกรายการ 14.การตรวจสอบการแสดงรายการตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป 14.1 ยอดเจ้าหนี้ ณ วันสิ้นงวด แสดงรายการตามประเภทที่เหมาะสม ตามมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชําระ 14.2 ยอดหนี้ที่มีดุลด้านเดบิต ที่มีจาํ นวนเป็ นสาระสําคัญได้มีการจัดปรับแสดงเป็ นลูกหนี้ 14.3 มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น หลักทรัพย์ที่ใช้ในการคํ้าประกัน หนี้ 14.4 สอบถามฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับภาระหนี้สินหรื อข้อผูกพันที่อาจเกิดขึ้น ที่ยงั ไม่ได้มีการเปิ ดเผย


26

บทที่ 4 ข้ อค้นพบจากการปฏิบัตงิ านจริง ยกตัวอย่าง : กรณีศึกษาการตรวจสอบบัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า ตัวอย่าง บริ ษทั เวิลด์ คอมเทค จํากัด จดทะเบียนจัดตั้ง เป็ นนิติบุคคลประเภท บริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ 0105537090677 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สํานักงานใหญ่ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 898 ซอยหมู่บา้ นสินธร 4 ถนนแฮปปี้ แลนด์ แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร มีกรรมการ บริ ษทั จํานวน 3 คน ได้แก่ 1.นายอิทธิพล วงศ์เคี่ยม 2.นายจุมพล ธรรมธนสกุล 3.นางสาวคะนึงนิตย์ คําแหง โดยบริ ษทั ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต การออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และระบบสื่อสารทุกชนิด ตลอดจนนําเข้าและส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆด้วย ซึ่งจะแสดงขั้นตอน ตัวอย่างในการตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้การค้าของบริ ษทั เวิลด์ คอมเทค จํากัด จนสามารถออกกระดาษทําการ และงบการเงินได้ วิธีการ(ขั้นตอน)ในการปฎิบัตงิ านจริง ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสารและการบันทึกบัญชี 1.ตรวจเอกสารหลักฐานรายการซื้อต่างๆที่เป็ นการซื้อเชื่อ ตรวจกับหน้า Voucher ว่าบันทึกบัญชี ถูกต้องมีการตั้งเจ้าหนี้การค้าด้วยยอดที่ถกู ต้อง มีการแนบเอกสารหลักฐานที่ถกู ต้องครบถ้วน และตรวจกับ สมุดรายวันซื้อ(UV) ว่าบันทึกบัญชีถกู ต้องหรื อไม่ ซึ่งจะใช้วิธีการสุ่มตรวจเป็ นบางเดือนเท่านั้น โดยเทคนิค วิธีการตรวจสอบที่ใช้ คือ การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ (Examination of original documents) หรื อการ ตรวจ Vouching เป็ นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่บนั ทึกไว้ในสมุดบัญชี เช่น ใบกํากับสินค้า ใบกํากับ ภาษี ใบเสร็ จรับเงิน กรมธรรม์ประกันชีวิต สัญญาต่าง ๆ ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบสัง่ ซื้อ และใบสําคัญจ่าย เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของเอกสารกับรายงานบัญชี และ การตรวจดู (Inspection) เป็ นการตรวจดูเอกสาร หลักฐานต่างๆ


27

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้า

ภาพที่ 1 สมุดรายวันซื้อ


28

ภาพที่ 2 ใบสัง่ ซื้อ


29

ภาพที่ 3 ใบส่งสิ นค้า/ใบแจ้งหนี้


30

ภาพที่ 4 ใบส่งของ/ใบกากับภาษี/ใบวางบิล


31

ภาพที่ 5 ใบเสร็ จรับเงิน


32

ภาพที่ 6 ใบสาคัญจ่าย


33

ภาพที่ 7 ใบส่งของ/ใบกากับภาษี/ใบแจ้งหนี้


34

ภาพที่ 8 ใบวางบิล


35

ภาพที่ 9 ใบเสร็ จรับเงิน


36

2.เมื่อตรวจสมุดรายวันซื้อเชื่อกับหน้า Voucher แล้ว หลังจากนั้นจะตรวจการผ่านรายการไปยัง บัญชีแยกประเภท ซึ่งจะสุ่มตรวจเป็ นบางเดือนเช่นกัน โดยเทคนิควิธีการตรวจสอบที่ใช้ คือ การตรวจสอบ การผ่านรายการ(Posting) เป็ นการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของการผ่านรายการจากสมุด ขั้นต้นไปบัญชีสมุดขั้นปลาย (แยกประเภท)

ภาพที่ 10 แยกประเภทเจ้าหนี้การค้า


37

3.เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าบัญชีเจ้าหนี้การค้าไม่ถกู ต้อง ต้องตรวจสอบโดยการกระทบยอดเจ้าหนี้ การค้า โดยวิธีการกระทบยอด คือ เจ้าหนี้การค้ายกมาต้นงวด xx บวก เจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นระหว่างงวด xx หัก เจ้าหนี้การค้าที่จ่ายชําระแล้ว xx คงเหลือ เจ้าหนี้การค้าปลายงวด xx

ภาพที่ 11 การกระทบยอดเจ้าหนี้การค้าเดือนม.ค.


38

จากภาพที่ 11 เป็ นการกระทบยอดเจ้าหนี้การค้าเดือน ม.ค. พบว่าการกระทบยอดเจ้าหนี้การค้าใน วงกลมสีแดงมียอดออกมาตรงกัน ซึ่งแสดงว่ายอดเจ้าหนี้การค้าถูกต้อง ส่วนในวงกลมสีฟ้าคือยอดยกมาจาก ปี 2554 แต่ขอยกตัวอย่างเพียง 2 เดือนเท่านั้น แต่ในการปฎิบตั ิงานจริ งต้องกระทบยอดทั้ง 12 เดือน

ภาพที่ 12 การกระทบยอดเจ้าหนี้ การค้าเดือน ธ.ค. จากภาพที่ 12 พบว่าการกระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้การค้าในเดือนธ.ค. ในวงกลมสีแดงยอดที่ได้ ถูกต้องตรงกัน ขั้นตอนที่ 2 การออกกระดาษทําการ 16 ช่อง (กระดาษทําการแบบรวม) 4. ก่อนการออกกระดาษทําการต้องตรวจสอบตัวเลขบัญชีเจ้าหนี้การค้าที่จะนํามาใส่ในกระดาษทํา การก่อนว่ายอดถูกต้อง โดยเปรี ยบเทียบยอดเจ้าหนี้การค้าคงเหลือของปี 2554 กับยอดยกมาของบัญชีเจ้าหนี้ การค้าปี 2555 เช่น


39

4.1 ตรวจยอดยกมาของบัญชีเจ้าหนี้การค้า ปี 2555 ว่าตรงกับยอดตามกระดาษทําการปี 2554 หรื อไม่

ภาพที่ 13 รายละเอียดเจ้าหนี้การค้ายกไปปี 2555


40

ภาพที่ 14 กระดาทาการปี 2554 จากภาพที่ 13 ในวงกลมสีแดงคือ ยอดเจ้าหนี้การค้ายกไปปี 2555 ซึ่งแสดงรายละเอียดเจ้าหนีการค้า ที่เกิด ขึ้นในปี 2554 แล้วคงเหลือยอดยกไปปี 2555 ด้วยจํานวนเงิน 370,658.41 บาท ซึ่งตัวเลขตรงกับ ยอดเงินในกระดาษทําการในปี 2554 4.2 ตรวจดูรายการบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้การค้า ปี 2554 ว่ายอดตรงกับยอดยกมาในปี 2555 หรื อไม่


41

4.3 ตรวจยอดเจ้าหนี้การค้าตามงบทดลองปี 2554 ว่า ตรงกับยอดตามรายละเอียดเจ้าหนี้ การค้าปี 2554 หรื อไม่ เมื่อตรวจแล้วพบว่าตัวเลขตรงกัน หลังจากนั้นก็จดั ทํางบทดลอง ปี 2555

ภาพที่ 15 งบทดลองปี 2554


42

ภาพที่ 16 รายละเอียดเจ้าหนี้ การค้าปี 2554 ยกไป ปี 2555 จากภาพที่ 15 และ ภาพที่ 16 พบว่ายอดเจ้าหนี้การค้าตามงบทดลอง ปี 2554 ตรงกับรายละเอียด เจ้าหนี้การค้า ปี 2554 ที่ยกไปปี 2555 ด้วยยอด 370,685.41 บาท ซึ่งยอดถูกต้องตรงกัน


43

ภาพที่ 17 งบทดลองปี 2555 5.เมื่อตรวจแล้วพบว่าตัวเลขที่ยกมาจากปี 2554 ถูกต้อง ให้นาํ ตัวเลขจากงบทดลองปี 2555 มาใส่ใน กระดาษทําการในช่องงบดุล ณ วันที่ 1 ม.ค.55 แล้วใส่รายการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ซึ่งเอามาจาก บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้การค้า ก็จะได้ออกมาเป็ นงบทดลองก่อนรายการปรับปรุ ง


44

ภาพที่ 18 กระดาษทําการปี 2555 6.เมื่อตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้การค้าแล้วพบว่ามีรายการที่ผดิ ปกติ เช่น บันทึกบัญชีผดิ บัญชี หรื อ บันทึกจํานวนเงินผิด เช่น บันทึกด้วยยอดที่สูงไปหรื อตํ่าไป ให้นาํ รายการที่บนั ทึกบัญชีผดิ นั้น มาใส่ในช่อง รายการปรับปรุ ง และต้องเขียนรายงานการปรับปรุ งด้วย หลังจากนั้นก็จะได้ออกมาเป็ นงบทดลองหลัง รายการปรับปรุ ง ซึ่งจะนําไปสู่การออกงบการเงิน

ภาพที่ 19 รายการปรับปรุ ง


45

ภาพที่ 20 กระดาษทําการปี 2555 จากภาพที่ 20 เมื่อออกกระดาษทําการจนถึงงบทดลองก่อนรายการปรับปรุ ง ก็จะได้ยอดเจ้าหนี้ การค้ายกไป ปี 2556 ซึ่งจะแสดงยอดในงบดุลด้วยยอด 271,274.40 บาท ขั้นตอนที่ 3 การออกงบการเงิน 7.เมื่อออกกระดาษทําการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ก็จะมาจัดทํางบการเงินโดยนําตัวเลขจากกระดาษทํา การมาจัดทํางบการเงินตามลําดับขั้นตอนต่อไปนี้ 7.1 งบต้นทุนงานบริ การ 7.2 งบกําไรขาดทุน โดยจัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่ายขายและบริ หารก่อน แล้วจึงนําตัวเลขที่ ได้มาใส่ในงบกําไรขาดทุน พร้อมทั้งคํานวณภาษี 7.3 งบดุล โดยจัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงินก่อน แล้วจึงนําตัวเลขที่ได้มาใส่ในแสดง ฐานะทางการเงิน


46

ภาพที่ 21 งบแสดงฐานะทางการเงิน 8.ตรวจสอบความถูกต้องของยอดบัญชีเจ้าหนี้การค้าหลังจากออกงบการเงิน โดยตรวจดูว่ายอดใน งบแสดงฐานนะทางการเงินมียอดคงเหลือถูกต้องตรงกับรายละเอียดเจ้าหนี้การค้าในปี 2555 ที่ยกไปในปี 2556 ด้วยยอด 271,274.40 บาท ซึ่งยอดที่ได้ออกมาถูกต้องตรงกัน


47

ภาพที่ 22 รายละเอียดเจ้าหนี้การค้ายกไป ปี 2556 ขั้นตอนที่ 4 การนําส่งงบการเงิน 9.กรอกแบบ ภงด.50 , สบช.3, และ อบจ.5 สรุปผลการตรวจสอบ 1. กิจการมีการบันทึกรายการซื้อและเจ้าหนี้การค้าไว้ถกู ต้องครบถ้วน 2. เจ้าหนี้การค้าเป็ นหนี้สินที่มีอยูจ่ ริ งและเกิดขึ้นจริ ง กิจการมีภาระผูกพันในการจ่ายชําระหนี้ 3. เจ้าหนี้การค้ามีการแสดงมูลค่าและบันทึกไว้อย่างถูกต้อง 4. มีการแสดงรายการ รายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้า และมีการเปิ ดเผยข้อมูลเจ้าหนี้การค้าในงบ การเงินไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน


48

บทที่ 5 สรุป ผลจากการปฏิบตั ิงานจริ ง ในเรื่ องของการตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้การค้าในขั้นแรกให้ ตรวจสอบเอกสารและการบันทึกบัญชี ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท หากตรวจพบ รายการที่มีปัญหาให้ปรับปรุ งรายการโดยการกลับรายการให้ถูกต้อง ออกกระดาษทําการและงบ การเงิน ซึ่ งสรุ ปได้ว่าบริ ษทั เวิลด์ คอมเทค จํากัด มีการบันทึกรายการซื้ อและบันทึกเจ้าหนี้ การค้าไว้ถูกต้อง เจ้าหนี้การค้าของกิจการเป็ นหนี้สินที่มีอยูจ่ ริ งและเกิดขึ้นจริ ง เจ้าหนี้การค้า แสดงข้อมูลไว้ถูกต้อง และมีการแสดงรายละเอียดเจ้าหนี้การค้าและเปิ ดเผยข้อมูลไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน


49

บรรณานุกรม http://www.jarataccountingandlaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5327411 http://www.jarataccountingandlaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538770853&Ntype=1


50

ภาคผนวก ข.


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66

ฝึกงาน  

น.ส.นริศรา จิ๋วแหยม รอบ1

ฝึกงาน  

น.ส.นริศรา จิ๋วแหยม รอบ1

Advertisement