Page 1


เรื่องที่ 1. กมว.หารือถึงวิธีการออกประกาศ กปน. เรื่อง กำาหนดอัตราค่ าธรรมเนียม การควบคุมคุณภาพท่ อและอุปกรณ์ ประปา กมว. ควรดำาเนินการอย่ างไรเพือ่ ให้ สอดคล้ องกับข้ อสังเกตของสำำนักเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี ทกี่ าำ หนดไว้ ว่า “การกำาหนดอัตราค่ าบริการทดสอบความเทีย่ งตรงของ มาตรวัดน้ำ าที่จะเรียกเก็บจากหน่ วยงานภายใน-ภายนอก และบุคคลทั่วไป จัดเป็ นกฎที่ มีผลเป็ นการทัว่ ไปแก่ เอกชนที่เกีย่ วข้ อง ประกอบกับมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่ ง ราชอาณาจักรไทย บัญญัติว่า “การจำากัดสิ ทธิและเสรีภาพของบุคคลทีร่ ัฐธรรมนูญ รับรองไว้ จะกระทำามิได้ เว้ นแต่ โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย เฉพาะ การทีร่ ัฐธรรมนูญกำาหนดไว้ ” ฝกม. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒


ซึ่งรวมถึง กฎหรือข้ อบังคับทีอ่ อกโดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายด้ วย ดังนั้น การออกกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ คำาสั่ ง หรือประกาศที่มลี กั ษณะดังกล่ าว โดยมิได้ ระบุบทบัญญัติแห่ งกฎหมายเฉพาะที่ให้ อาำ นาจกระทำาได้ ไว้ ด้วย อาจทำาให้ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ คำาสั่ ง หรือประกาศ นั้น ขาดความสมบูรณ์ ในอันที่จะนำาไปบังคับใช้ กบั ประชาชนได้ จึงขอได้ โปรดนำาหลักการดังกล่ าวไปประกอบการพิจารณา ดำาเนินการ ออกกฎ ข้ อบังคับต่ างๆ ของ กปน. ในโอกาสต่ อไปด้ วย”


ข้ อพิจารณาของ ฝกม. ฝกม. เห็นว่ าการกำาหนดอัตราค่ าธรรมเนียมใดๆ นั้น กปน. จะกำาหนดได้ เฉพาะ ในส่ วนของการดำาเนินงานที่เกีย่ วกับ การผลิต จัดส่ งและจำาหน่ ายน้ำ าประปา ตาม วัตถุประสงค์ ของ พระราชบัญญัติ กปน. พ.ศ. 2510 แต่ การควบคุมคุณภาพท่ อ และอุปกรณ์ ประปาหรือการตรวจสอบมาตรฐานวัสดุก่อสร้ างเป็ นกิจกรรมในส่ วน ของธุรกิจเสริมเพือ่ เพิม่ รายได้ ในลักษณะ กปน. เป็ นผู้รับจ้ างไม่ อำจกำำหนดเป็ นค่ ำ ธรรมเนียมได้ เป็ นเรื่องการกำาหนดอัตราค่ าจ้ าง จึงไม่ ควรจัดทำำเป็ นประกำศ หรื อคำำ สั่ง เพราะจะทำาให้ ไม่ คล่ องตัวหากมีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลง และเห็นสมควรจัดทำำเป็ น ค่ มู ือปฏิบัติงำนเช่ นเดียวกับการรับจ้ างงานของสายงานบริการ


กิจกรรม

น้ำ าหนัก

1.1 งานเร่ งรัดหนีค้ ่าน้ำ าประปา 1.2 งานเร่ งรัดการฟ้องคดี

30 30

1.3 การจัดทำา Compliance Unit

5

1.4 การพัฒนาประสิ ทธิภาพกระบวนงานภายใน

10

1.5 การสำ ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ

10

1.6 แผนพัฒนาระบบการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี (CG)

5

1.7 การควบคุมภายในปี 2552 (โดยทริส)

10

หมายเหตุ (ได้ ปรับการดำาเนินงานให้ กระชับขึน้ จากเดิม 70-90 วัน เป็ น 65-85 วัน) วัดความรวดเร็วในการเร่ งรัดการฟ้องคดีหลังจากที่ รวก.(บ) อนุมัตฟิ ้ องแต่ ละคดี นำาเสนอ รวก.(บ) ภายในวันที่ 8 ของทุกเดือนก่ อน นำาส่ ง สคก. ฝกม. กำาหนดชื่อการพัฒนาฯ “ระบบจัดเก็บสั ญญา ตั้งตัวแทนบริการผู้ใช้ น้ำา” วัดระดับคะแนนโดยใช้ ปี 52 เป็ นฐาน ถ้ าได้ คะแนนเพิม่ ขึน้ 0.2 = A วัดระดับความเข้ าใจในเรื่อง CG ของ พนง. ด้ วยการสุ่ ม พนง.ตอบแบบสอบถาม วัดผลโดยได้ รับจากคณะอนุกรรมการฯ

gdfgdf  
gdfgdf  

dfgfgfdgfghfdsesfsdg