Page 1

สือ ่ การสอนอิเ ล็ก ทรอนิค เพื่อ การศึก ษา (E-Book) เรื่อ ง อุป กรณ์ค อมพิว เตอร์แ ละการใช้ง าน อุป กรณ์ จัด ทำา โดย นายธนเดช ปานพิม พ์ เลขที่ 7 ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 6/3 นัก เรีย นโรงเรีย นบ่อ พลอยรัช ดาภิเ ษก เสนอ ครูส มหญิง ผิว ทองงาม โรงเรีย นบ่อ พลอยรัช ดาภิเ ษก อำา เภอบ่อ พลอย จัง หวัด กาญจนบุร ี สำา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา มัธ ยมศึก ษา กาญจนบุร ี เขต 8


ส่ว นประกอบของคอมพิว เตอร์ และหลัก การทำา งานของ คอมพิว เตอร์ คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึง่ หมายถึง การนับ หรือ การคำานวณ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า "เครื่อ ง อิเ ล็ก ทรอนิก ส์แ บบอัต โนมัต ิ ทำา หน้า ที่เ หมือ นสมองกล ใช้ สำา หรับ แก้ป ัญ หาต่า งๆ ที่ง ่า ยและซับ ซ้อ นโดยวิธ ีท าง คณิต ศาสตร์" คอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อใช้ทำางานแทนมนุษย์ ในด้านการคิดคำานวณและสามารถจำา ข้อมูล ทั้งตัวเลขและตัวอักษรได้เพื่อการเรียกใช้งานในครั้งต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถจัดการกับสัญลักษณ์ได้ด้วยความเร็วสูง โดย ปฏิบัติตามขั้นตอนของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถ ในด้านต่างๆ อีกมาก อาทิเช่น การเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์ การรับส่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่องและสามารถประมวล ผลจากข้อมูลต่างๆ ได้ ซึ่งเราจะมาทำาความรู้กับ ส่วนประกอบของ คอมพิวเตอร์ กันครับ


ส่ว นประกอบของคอมพิว เตอร์ และหลักการทำางานของ คอมพิวเตอร์จะมีวงจรการทำางานพื้นฐาน 4 อย่าง (IPOS cycle) คือ 1.ส่ว นรับ ข้อ มูล (Input Unit) 2.ส่ว นประมวลผลข้อ มูล (Central Processing Unit) 3.ส่ว นแสดงผล (Output Unit) 4.หน่ว ยความจำา (Memory Unit)


1.ส่ว นรับ ข้อ มูล (Input Unit) ทำาหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่หน่วยความจำาหลัก ปัจจุบัน อุปกรณ์มากมายแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

- Keyboard (คีย ์บ อร์ด ) Keyboard เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการนำาข้อมูลลงในเครื่อง คอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นปุ่มตัวอักษรเหมือนปุ่มเครื่องพิมพ์ดีด เป็นอุปกรณ์รับเข้าพื้นฐานที่ต้องมีในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง จะรับ ข้อมูลจากการกดแป้นแล้วทำาการเปลี่ยน เป็นรหัสเพื่อส่งต่อไปให้ กับคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ที่ใช้ในการป้อนข้อมูลจะมีจำานวนตั้งแต่ 50 แป้นขึ้นไป แผงแป้นอักขระส่วนใหญ่มีแป้นตัวเลขแยกไว้ต่าง หาก เพื่อทำาให้การป้อนข้อมูลตัวเลขทำาได้ง่ายและสะดวกขึ้น การ วางตำาแหน่งแป้นอักขระ จะเป็นไปตามมาตรฐานของระบบพิมพ์ สัมผัสของเครื่องพิมพ์ดีด ทีม ่ ีการใช้แป้นยกแคร่ (shift) เพื่อทำาให้ สามารถใช้พิมพ์ได้ทงั้ ตัวอักษร ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็ก ซึง่ ระบบรับรหัสตัวอักษรที่ใช้ในทางคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็น รหัส 7 หรือ 8 บิต กล่าวคือ เมื่อมีการกดแป้นพิมพ์ แผงแป้นอักขระ จะส่งรหัสขนาด 7 หรือ 8 บิต นี้เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์


- Mouse (เมาส์) Mouse เป็นอุปกรณ์ที่ทำาหน้าที่ป้อนข้อมูลอย่างหนึ่งแต่ที่เห็น การทำางาน โดยทั่วไปจะเป็นตัวที่ใช้ควบคุมลูกศรให้เคลื่อนที่ไปยัง ตำาแหน่งต่างๆ บนจอภาพ เหมาะสำาหรับใช้งานเมื่อต้องเลือก หรือ เลื่อนวัตถุต่างๆ บนจอ Mouse ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ 2 แบบ ได้แก่ 9 Pin, Serial Port และ PS/2 (Personal System Version2)

- Scanner (สแกนเนอร์) สแกนเนอร์ คือ อุปกรณ์จับภาพและเปลี่ยนแปลงภาพ จากรูป แบบของแอนาลอกเป็นดิจิตอล ซึง่ คอมพิวเตอร์ สามารถแสดง, เรียบเรียง, เก็บรักษาและผลิตออกมาได้ ภาพนั้นอาจจะเป็นรูป ถ่าย, ข้อความ, ภาพวาด หรือแม้แต่วัตถุสามมิติ


- Webcam (เว็บ แคม) เว็บแคมหรือชื่อเรียกเต็มๆว่า Web Camera (เว็บแคเมรา) แต่ ในบางครั้งก็มีคนเรียกว่า Video Camera หรือ Video Conference เว็บแคมเป็นอุปกรณ์อินพุตที่ สามารถจับภาพเคลื่อนไหวของเรา ไปปรากฏในหน้าจอมอนิเตอร์ และสามารถส่งภาพเคลื่อนไหวนี้ ผ่านระบบเครือข่ายเพื่อให้คนอีกฟากหนึ่งสามารถเห็นตัวเรา เคลื่อนไหว ได้เหมือนอยู่ต่อหน้า ถือว่าเป็นอุปกรณ์ทม ี่ ีประโยชน์ อีกตัวหนึ่ง และมีความจำาเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ

- Microphone (ไมโครโฟน)


ไมโครโฟน คือ อุปกรณ์รับเสียงแล้วทำาการแปลงเป็น สัญญาณไฟฟ้า เพื่อประมวลผลในเครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์ ผสมเสียงอื่นๆ ไมโครโฟนจะประกอบด้วยขดลวดและแม่เหล็กเป็น หลัก เมื่อเสียงกระทบตัวรับในไมโครโฟนจะทำาให้ขดลวดสั่น สะเทือนตัดกับสนามแม่เหล็ก จึงทำาให้เกิดสัญญาณไฟฟ้า ซึง่ เป็น หลักการทำางานตรงข้ามกับลำาโพง โดยทั่วไปไมโครโฟนใช้รับ เสียงพูดหรือเสียงร้องเพลง

- Touch screen (ทัช สกรีน ) ทัชสกรีน คือ จอภาพแบบสัมผัส ซึ่งเป็นจอภาพแบบพิเศษที่ เป็นทั้งอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล และอุปกรณ์นำาเข้าข้อมูล มักนำาไป ใช้กับธุรกิจร้านค้า โรงแรม สายการบิน พิพิธภัณฑ์ สถานบันเทิง คาราโอเกะ รวมถึงธุรกิจธนาคาร เช่น เครื่องเอทีเอ็ม ซึง่ ผู้ใช้งาน เพียงแต่นำานิ้วหรือใช้แท่งคล้ายดินสอหรือปากกา แตะ/กดลงบน ตำาแหน่งที่ต้องการบนจอภาพ


2.ส่ว นประมวลผลข้อ มูล (Central Processing Unit) ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ที่จะขาดไม่ได้เลยคือหน่วย ประมวลผลกลาง หรือ ซีพียู เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โปรเซสเซอร์ (Processor) หรือ ชิป (chip) นับเป็นอุปกรณ์ ที่มีความสำาคัญมาก ที่สุดของฮาร์ดแวร์ เพราะมีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้ ป้อนเข้ามาทางอุปกรณ์อินพุต ตามชุดคำาสั่ง หรือโปรแกรมที่ผู้ใช้


ต้องการใช้งาน ส่วนประกอบของหน่วยประมวลผลกลางนั้น ประกอบไปด้วย 1. หน่ว ยคำา นวณ และตรรกะ (Arithmetic & Logical Unit : ALU) 2. หน่ว ยควบคุม (Control Unit) 3. หน่ว ยความจำา หลัก (Main Memory)

3.ส่ว นแสดงผล (Output Unit) หน่วยแสดงผล (Output Unit) ทำาหน้าที่แสดงผลลัพธ์จาก คอมพิวเตอร์ โดยมากจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท


3.1) หน่ว ยแสดงผลชั่ว คราว (Soft Copy) หมายถึง การ แสดงผลออกมาให้ผู้ใช้ได้รับทราบในขณะนั้น แต่เมื่อเลิกการ ทำางานหรือเลิกใช้แล้วผลนั้นก็จะหายไป ไม่เหลือเป็นวัตถุให้เก็บ ได้ ถ้าต้องการเก็บผลลัพธ์นั้นก็สามารถส่งถ่ายไปเก็บในรูปของ ข้อมูลในหน่วยเก็บข้อมูลสำารอง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในภาย หลัง ได้แก่ - จอภาพ (Monitor)

- อุป กรณ์ฉ ายภาพ (Projector)

- อุป กรณ์เ สีย ง (Audio Output)


3.2) หน่ว ยแสดงผลถาวร (Hard Copy) หมายถึง การ แสดงผลที่สามารถจับต้อง และเคลื่อนย้ายได้ตามต้องการ มักจะ ออกมาในรูปของกระดาษ ซึ่งผู้ใช้สามารถนำาไปใช้ในที่ต่าง ๆ หรือให้ผู้ร่วมงานดูในที่ใด ๆ ก็ได้ อุปกรณ์ที่ใช้เช่น - เครื่อ งพิม พ์ (Printer)

- เครื่อ งพลอตเตอร์ (Plotter)


4.หน่ว ยความจำา (Memory Unit)


หน่วยความจำา (Memory Unit) ทำาหน้าที่เก็บโปรแกรมหรือ ข้อมูลที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูล เพื่อเตรียมส่งออกหน่วยประมวล ผลกลางทำาการประมวลผล และรับผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล และเตรียมส่งออกหน่วยแสดงผลข้อมูลต่อไป ซึ่งหน่วยความจำา ของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้ 4.1) หน่ว ยความจำา หลัก (Main Memory Unit) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจดจำาข้อมูล และโปรแกรมต่าง ๆ ที่ อยู่ระหว่างการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ บางครั้งอาจเรียกว่า หน่วยเก็บข้อมูลหลัก (Primary storage) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 4.1.1) หน่ว ยความจำา หลัก แบบอ่า นได้อ ย่า งเดีย ว (Read Only Memory - ROM) เป็นหน่วยความจำาแบบสารกึ่ง ตัวนำาชั่วคราวชนิดอ่านได้อย่างเดียว ใช้เป็นสื่อบันทึกใน คอมพิวเตอร์ เพราะไม่สามารถบันทึกซำ้าได้ (อย่างง่ายๆ) เป็นความ จำาที่ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลอยู่แล้ว และพร้อมที่จะนำามาต่อกับไมโคร โพรเซสเซอร์ได้โดยตรง หน่วยความจำาประเภทนี้แม้ไม่มีไฟเลี้ยง ต่ออยู่ ข้อมูลก็จะไม่หายไปจากน่วยความจำา (nonvolatile) โดยทั่วไปจะใช้เก็บข้อมูลที่ไม่ต้องมีการแก้ไขอีกแล้วเช่น เก็บโปรแกรมไบออส (Basic Input output System : BIOS) หรือ เฟิร์มแวร์ ที่ควบคุมการทำางานของคอมพิวเตอร์ใช้เก็บโปรแกรม การทำางานสำาหรับเครื่องคิดเลขใช้เก็บโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ ที่ทำางานเฉพาะด้าน เช่น ในรถยนต์ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม วงจร ควบคุมในเครื่องซักผ้า เป็นต้น


4.1.2) หน่ว ยความจำา หลัก แบบแก้ไ ขได้ (Random Access Memory - RAM) เป็นหน่วยความจำาหลัก ที่ใช้ ในระบบคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน หน่วยความจำาชนิดนี้ อนุญาตให้ เขียนและอ่านข้อมูลได้ในตำาแหน่งต่างๆ อย่างอิสระ และรวดเร็ว พอสมควร ซึง่ ต่างจากสื่อเก็บข้อมูลชนิดอื่นๆ อย่างเทป หรือดิสก์ ที่ มีขอ ้ จำากัดในการอ่านและเขียนข้อมูล ที่ต้องทำาตามลำาดับก่อนหลัง ตามที่จัดเก็บไว้ในสื่อ หรือมีข้อกำาจัดแบบรอม ที่อนุญาตให้อ่าน เพียงอย่างเดียว ข้อมูลในแรม อาจเป็นโปรแกรมที่กำาลังทำางาน หรือข้อมูลที่ ใช้ในการประมวลผล ของโปรแกรมที่กำาลังทำางานอยู่ ข้อมูลใน แรมจะหายไปทันที เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ถูกปิดลง เนื่องจากหน่วย ความจำาชนิดนี้ จะเก็บข้อมูลได้เฉพาะเวลาที่มีกระแสไฟฟ้าหล่อ เลี้ยงเท่านั้น


4.2) หน่ว ยเก็บ ข้อ มูล สำา รอง (Secondary Storage Unit) สามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 4 ประเภท ดังนี้ 4.2.1) แบบจานแม่เ หล็ก เป็นอุปกรณ์สำารองข้อมูลที่ เป็นลักษณะของจานแม่เหล็กสำาหรับบันทึกข้อมูลไว้ภายใน Disk ได้รับความนิยมและใช้งานมานานพอสมควรซึ่งเป็น ส่วนประกอบ ของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้หลักๆ เลยในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น ฮาร์ดดิสก์

4.2.2) แบบแสง เป็นสื่อเก็บข้อมูลสำารองที่ได้รับความ นิยมมากในปัจจุบัน โดยใช้หลักการทำางานของแสง การจัดการ ข้อมูลจะคล้ายกับแผ่นจานแม่เหล็ก ต่างกันที่การแบ่งจะเป็นรูป


ก้นหอย และเริ่มเก็บบันทึกข้อมูลจากส่วนด้านในออกมาด้านนอก ที่เป็นที่นิยมและรู้จักกันดี เช่น CD , DVD

4.2.3) แบบเทป เป็นสื่อเก็บข้อมูลที่สามารถเก็บข้อมูล ได้เป็นจำานวนมากและเข้าถึงข้อมูลแบบเรียงลำาดับต่อเนื่องกันไป มี การผลิตขึ้นมาหลากหลายขนาดแตกต่างกันไป เช่น DAT และ QIC เป็นต้นปัจจุบันไม่ค่อยถือเป็น ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

4.2.4) แบบอื่น ๆ เป็นสื่อเก็บข้อมูลแบบใหม่ที่พบได้ ทั่วไปในปัจจุบัน มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น Flash Drive, Thumb Drive , Handy Drive เป็นต้น อีกชนิดคือ Memory Card เพื่อใช้เก็บข้อมูลในกล้องดิจิตอลแบบพกพา


ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ และหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ และหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  
Advertisement