Page 1

ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ Social Network คืSocial Network คือ สังคมออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณหาเพื่อนบนโลกอินเตอร์ เน็ตได้ง่ายๆ เราสามารถที่จะสร้างพื้นที่ส่วนตัวขึ้นมา เพื่อแนะนำาตัวเองได้ เช่น -Face BoSocial Network คือ สังคม ออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณหาเพื่อนบนโลกอินเตอร์ เน็ตได้ง่ายๆ เราสามารถที่จะสร้างพื้นที่ส่วนตัวขึ้นมา เพื่อ แนะนำาตัวเองได้ เช่น -Face Book Hi5 Friendster My Space Orkut Bebo Tagged เว็บ SNS (Social Network Site) เหล่านี้ลว้ นแล้วแต่เป็ นเว็บที่สร้างขึ้นมาเพื่อการตอบสนองความต้องการในการติดต่อธุรกิจหรื อหา เพื่อนบนโลกไซเบอร์ท้ งั สิ้ น ok Hi5 Friendster My Space Orkut Bebo Tagged เว็บ SNS ความเสี่ ยงที่พบมากก็คอื ความก้าวร้ าวในสังคม ผลการวิจยั แสดงว่าเยาวชนที่ประพฤติตวั ก้าวร้าวในโลกออนไลน์น้ ันมีโอกาสเป็ นเหยือ่ ในทางออนไลน์ มากกว่าเด็กปกติถึงสองเท่า ดังนั้นการใช้แนวทางสันติของเด็กเองคือกุญแจสำาคัญสำาหรับประสบการณ์บวก หรื อลบที่เด็กจะได้รับ เราได้ยนิ เรื่ องการกลัน่ แกล้งในโลกไซเบอร์ มามากมาย แต่ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย เหมือนที่ปรากฏในข่าว วัยรุ่ นส่วนใหญ่ไม่เคยพบปัญหาการกลัน่ แกล้งในโลกไซเบอร์ แต่มีพฤติกรรมเชิง ลบแบบอื่นๆ ที่ถือเป็ นการกลัน่ แกล้ง ซึ่งเกิดขึ้นในโรงเรี ยนและสามารถแสดงออกออนไลน์และทาง โทรศัพท์ เช่น การแก่งแย่งแข่งขันทางสังคม การล้อเล่นที่กลายเป็ นการสร้าความเจ็บปวด ความผิดพลาดที่ น่าอับอาย การระบายอารมณ์โกรธ การโต้เถียงกัน ฯลฯ ทั้งหมดนี้ไม่อยูใ่ นข่าย "ความก้าวร้าวโดยเจตนาและ ำ และความไม่สมดุลของอำานาจที่เป็ นความหมายของการกลัน่ แกล้ง แต่เราจำาเป็ นต้องช่วยเหลือ เกิดขึ้นซ้าๆ" บุตรหลานของเราในการหลีกเลี่ยงการแสดงออกแบบนี้ ทางออนไลน์ เพื่อประโยชน์ของตัวเด็กเองและ เพื่อนๆ การโพสต์ ข้อมูลที่น่าอับอายหรือสร้ าง ความเสื่ อมเสี ยเกีย่ วกับตัวเราเอง ข้อความ รู ปภาพ หรื อวิดีโอที่อาจทำาให้เราอับอายทั้งในขณะนี้และใน อนาคต ไม่วา่ จะโพสต์เองหรื อคนอื่นโพสต์ให้กต็ าม นี่คือปั ญหาเรื่ องชื่อเสี ยง การศึกษาวิจยั แสดงให้เห็นว่า วัยรุ่ นผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีประสบการณ์น้ ันมักจะตระหนักว่ากิจกรรมทางสังคมออนไลน์และ การใช้การตั้งค่าความเป็ นส่วนตัวนั้นมีความสำาคัญในเรื่ องของการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ แต่คุณสามารถช่วย ให้เยาวชนได้คิดว่าการแบ่งปันจะสะท้อนตัวตนของพวกเขาอย่างไร ความอับอายและการเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง นั้นอาจเกิดขึ้นทันที หรื ออาจเป็ นผลเสี ยไปถึงอนาคตได้ เนื่องจากลักษณะของสื่ อที่ลบออกได้ยาก ความท้ าทายของการอยู่หน้ าจอ - การใช้เวลากับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งมากเกินไปอาจมีผลเสี ยอย่างมากกับกิจกรรมอื่นๆ ในชีวิตของเรา การ กำาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้เวลาอยูห่ น้าจอนั้นเป็ นเรื่ องของการพูดคุยในครอบครัว และสร้าง


ความเสี่ยงที่จะติดต่ อกับผู้ใหญ่ ในทางที่ไม่ เหมาะสม อย่าว่าแต่ไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์เลย ความเสี่ ยงที่เยาวชนจะได้รับอันตรายจากคนที่รู้จกั กัน ทางอินเทอร์เน็ตทัว่ ไปนั้นมีอยูน่ อ้ ยมาก ได้มีความเข้าใจผิดในวงกว้างเกี่ยวกับการศึกษาวิจยั ในปี 2005 ที่พบว่าเด็กวัยรุ่ น 1 ใน 7 คนเคยได้รับข้อความเรื่ องเพศออนไลน์ที่ไม่พึงประสงค์ แต่ผดู ้ าำ เนิน การศึกษาวิจยั คือ Crimes Against Children Research Center ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลที่อธิ บายว่าข้อความ เหล่านี้มกั จะไม่ได้มาจากผูล้ ่าเหยือ่ และผูร้ ับส่ วนใหญ่ไม่คิดว่าเป็ นเรื่ องร้ายแรง "ส่ วนใหญ่จาำ กัดอยู่ เพียงความคิดเห็นหรื อคำาถามสั้นๆ ทางออนไลน์ ในห้องแชท หรื อข้อความแบบโต้ตอบทันที ซึ่งใน จำานวนนี้ส่วนมากเป็ นความคิดเห็นที่หยาบคายเท่านั้น" และ "เยาวชนเกือบทั้งหมดสามารถรับมือ กับข้อความที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างง่ายดายและมีประสิ ทธิ ภาพ" ข้อความเหล่านี้ มีไม่ถึง 1% ที่นาำ ไปสู่การติดต่อกับตัวบุคคลจริ งๆ และผูด้ าำ เนินการศึกษาระบุวา่ "ไม่มีหลักฐานว่าผูล้ ่าเหยือ่ เหล่านี้ มี การสะกดรอยตามหรื อลักพาตัวเหยือ่ โดยใช้ขอ้ มูลที่โพสต์ในไซต์สังคมออนไลน์ ”

โซเซียลมีเดียกลายเป็ นเทรนด์สาำ คัญของโลกในปี 2011 ที่ผา่ นมา มันเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ร่ วมสมัย และทุกสิ่ งทุกอย่างรอบตัว นับตั้งแต่ชีวิตประจำาวัน ความสัมพันธ์ระหว่างผูค้ น เรื่ อยไป จนถึงโอกาสการทำาธุรกิจแบบใหม่และแก็ดเจ็ตใหม่อีกสารพัดที่จะต้องออกมาเพื่อรองรับการ ทำางานเกี่ยวกับมัน

1. ผูใ้ ช้ Facebook เพิ่มขึ้นช้าลง แต่ปริ มาณการใช้ยงั พุง่ สูงขึ้น

จำานวนสมาชิกที่พงุ่ พรวดพราดตลอด 3-4 ปี ที่ผา่ นมา ทำาให้ ตอนนี้ Facebook มีผลู้ งทะเบียนมากกว่า 800 ล้านคนทัว่ โลก แน่นอนว่ามันย่อมถึงเวลาที่จาำ นวน สมาชิกใหม่ที่เข้ามาจะค่อยๆ ชะลอตัวลง ยกเว้นจากตลาดที่เพิ่งเกิดใหม่ อย่างในประเทศกำาลัง


พัฒนาต่างๆ ทว่าปริ มาณการใช้งานของสมาชิกแต่ละคนจะยังคงเพิ่มขึ้นพรวดพราดต่อไป หลังจาก ที่เรา add friends ถึงกันเพิ่มขึ้น ก็เพิ่มโอกาสที่จะคลิกลิงก์และแชร์ ขอ้ มูลต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นตามไป ด้วยล่าสุดจากการสำารวจพบว่าสมาชิกแต่ละคนใช้เวลาออนไลน์ Facebook เฉลี่ย 7.5 ชัว่ โมงต่อ เดือน และตัวเลขนี้เองที่จะเพิม่ ขึ้นต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเปลี่ยนหน้าตาใหม่เป็ นแบบ Timeline ก็ยงิ่ ดึงดูดให้สมาชิกแต่ละคนเปิ ดดูขอ้ มูลของเพื่อนๆ มากขึ้น รวมไปถึงเกมและแอพฯ ต่าง ๆ ที่มีความดึงดูดมากขึ้นด้วย

2. หมดยุค Page View มาตรวัดใหม่ ๆ จะมาแทนที่

วงการโฆษณาออนไลน์พ่ งึ พาตัวเลขสถิติ Page View มา ตั้งแต่ยคุ อินเตอร์เน็ตเริ่ มบูมเมื่อ 10 กว่าปี ก่อน จนเมื่อเวลาผ่านไป ทุกคนล้วนรู ้กนั แล้วว่า Page View มีความน่าเชื่อถือลดลง และไม่สามารถสะท้อนความนิยมหรื อความคิดของผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ต ได้จริ ง เมื่อลักษณะการใช้งานอินเตอร์ เน็ตเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จนมีคาำ พูดว่านี่คือยุคของ Death of the Page View เอเยนซี่โฆษณาระดับโลกหลายแห่ งกำาลังเริ่ มต้นหามาตรวัดแบบใหม่ เพื่อ คำานวณหาสิ่ งที่มีคุณค่าคู่ควรแก่การลงโฆษณา เช่น Starcom MediaVest Group ทำางานร่ วมกับกลุ่ม Share This หามาตรวัด “เนื้อหา” ที่ถูกแชร์ บ่อยๆ และมีอิทธิ พลแผ่ออกไปในวงกว้างอย่างแท้จริ ง แทนที่จะนับเพียงจำานวนผูท้ ี่เปิ ดเข้ามาดูคอนเทรนต์น้ ัน ๆ เท่านั้น


3. YouTube คืบคลานเข้าสู่ทีวีในห้องนัง่ เล่น

รายการทีวีจะไม่ได้มาในบ้านเราเพียงแค่ทางเสา อากาศและสายเคเบิลทีวีอีกต่อไป มันจะเข้ามาผ่านทางเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต บรรดาอุปกรณ์ทีวีจาำ พวกสมาร์ททีวีและท็อปบ็อกซ์ต่าง ๆ เริ่ มมีความพร้อมมากขึ้น อย่างเช่น Google TV ทำาให้ช่องทาง วิดีโอของ YouTube ไม่ได้ถูกจำากัดอยูแ่ ค่บนหน้าจอมอนิเตอร์ คอมพิวเตอร์ อีกแล้ว มันจะกลายเป็ น ช่องรายการมาตรฐานแบบฟรี ๆ ในทีวีของเราในปี นี้ และรู ปแบบของการดูทีวีในบ้านจะ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ในอีก 1-2 ปี ข้างหน้า เราจะได้ตื่นเต้นกับอะไรใหม่ ๆ มากมาย

4. คนดังลงทุนสร้างโซเชียลมีเดีย

สำาหรับผูใ้ ช้ Twitter คงคุน้ เคยกับการที่ได้เห็น เหล่าคนดังมากมายเข้ามาทวีตทักทายและแชร์ ขอ้ มูลต่าง ๆ กับแฟนคลับ Followers ของพวกเขาใน รอบ 3-4 ปี ที่ผา่ นมา โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะอย่างยิง่ Twitter เปิ ดให้คนดังและแฟนคลับใกล้ชิดกัน มากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่ส่วนใหญ่เป็ นไปแบบไม่เป็ นทางการ และคนดังส่ วนใหญ่เล่น โซเชียลมีเดียเหล่านี้ อยูแ่ ล้ว ไม่ได้มีการวางแผน วางกลยุทธ์การตลาดอะไรมากมาย


ในปี 2012 เราจะได้เห็นการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเอาจริ งเอาจังทางธุรกิจ เหล่าคนดังจะเข้ามาเล่น อย่างมีกลยุทธ์ มีแผนการ และหวังผลทางด้านการขายสิ นค้าหรื อบริ การของตนเองยิง่ ถ้าเป็ นคนดัง ระดับโลกที่มีเงินลงทุนเป็ นกอบเป็ นกำา ก็จะลงทุนสนับสุ นนผูส้ ร้างโซเชียลมีเดียที่ตนคิดว่าน่าจะ เวิร์ก อย่างเช่น ลีโอนาร์โดดิคาปริ โอ ลงทุนให้กบั Mobli จัสติน ทิมเบอร์ เลคลงทุนให้กบั Dekko

5. มิจฉาชีพลามถึงสมาร์ ทโฟนแน่ ๆ

หลังจากที่พวก phishing และ malware กระจายอยูต่ าม เว็บไซต์ต่าง ๆ และอีเมลจนทำาให้ติดเครื่ องคอมพิวเตอร์ กนั งอมแงม และผูใ้ ช้ถูกหลอกให้คลิกอะไร ต่อมิอะไรมากมายมาแล้ว การเจริ ญเติบโตของตลาดสมาร์ ทโฟน เป็ นสิ่ งที่ดึงดูดให้แฮกเกอร์ พุ่งเป้ า เข้ามาหา และมีทีท่าว่ามันกำาลังจะมาระบาดในโทรศัพท์ของเรา ผ่านการเปิ ดโซเชียลมีเดียต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ บรรดาแอพฯ ฟรี ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ บรรดาแอพฯ ฟรี ที่มีติดโฆษณาต่าง ๆ กำาลังมีแนวโน้มว่ามันจะนำาผูใ้ ช้ไปสู่เว็บที่มี phishing และ malware ได้ง่ายขึ้น

6. อีคอมเมิร์ซทำาได้ ง่าย และแพร่ หลาย

ใครที่เคยทำาธุรกิจอีคอมเมิร์ซผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ คงต้องเคย เจอปัญหามีลูกค้าเข้ามาเยีย่ มชมน้อย ถ้าลองเปลี่ยนช่องทางมา ใช้โซเชียลมีเดียจะมีโอกาสมากขึ้น เพราะโซเชียลมีเดียมีขอ้ ได้เปรี ยบเว็บไซต์มากมาย มันเหมาะสำาหรับการใช้ทาำ อีคอมเมิร์ซ เพราะ เปิ ดโอกาสให้ผชู้ ายสามารถมีลูกค้าคอยติดตามข่าวสารได้เป็ นประจำาแถมยังประกาศข้อเสนอต่าง ๆ ออกไปได้ในวงกว้างขึ้น และคาดว่าในปี 2012 โซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่จะมีเครื่ องไม้เครื่ องมือใหม่ ๆ มาให้สมาชิกได้ทาำ ธุรกิจอย่างง่ายดายมากขึ้นกว่านี้

โลกออนไลน์ สื่อออนไลน์  

ความหมาย ประโยชน์ของสื่อออนไลน์

โลกออนไลน์ สื่อออนไลน์  

ความหมาย ประโยชน์ของสื่อออนไลน์