Page 1

ความหมายของเครือข่ ายสั งคม ออนไลน์


ความหมายของเครือข่ ายสังคมออนไลน์ Social Network คืSocial Network คือ สังคม ออนไลน์ที่จะช่วยให้ คณ ุ หาเพื่อนบนโลกอินเตอร์ เน็ตได้ ง่ายๆ เรา สามารถที่จะสร้ างพื ้นที่สว่ นตัวขึ ้นมา เพื่อแนะนาตัวเองได้ เช่น Face BoSocial Network คือ สังคมออนไลน์ที่จะช่วย ให้ คณ ุ หาเพื่อนบนโลกอินเตอร์ เน็ตได้ ง่ายๆ


ความเสี่ยงที่พบมากก็คือความก้ าวร้ าวในสังคม

ผลการวิจยั แสดงว่าเยาวชนที่ประพฤติตวั ก้ าวร้ าวในโลกออนไลน์ นั ้นมีโอกาสเป็ นเหยื่อในทางออนไลน์มากกว่าเด็กปกติถึงสอง เท่า ดังนั ้นการใช้ แนวทางสันติของเด็กเองคือกุญแจสาคัญ สาหรับประสบการณ์บวกหรือลบที่เด็กจะได้ รับ เราได้ ยินเรื่อง การกลัน่ แกล้ งในโลกไซเบอร์ มามากมาย แต่ปัญหานี ้ไม่ได้ เกิดขึ ้นบ่อยเหมือนที่ปรากฏในข่าว วัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่เคยพบ ปั ญหาการกลัน่ แกล้ งในโลกไซเบอร์ แต่มีพฤติกรรมเชิงลบแบบ อื่นๆ


ความเสื่อมเสียเกี่ยวกับตัวเราเอง ข้ อความ รูปภาพ หรื อวิดีโอที่อาจทาให้ เราอับอายทั ้งในขณะนี ้และ ในอนาคต ไม่ว่าจะโพสต์เองหรื อคนอื่นโพสต์ให้ ก็ตาม นี่คือ ปั ญหาเรื่ องชื่อเสียง การศึกษาวิจยั แสดงให้ เห็นว่าวัยรุ่นผู้ใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีประสบการณ์นั ้นมักจะตระหนักว่า กิจกรรมทางสังคมออนไลน์และการใช้ การตั ้งค่าความเป็ น ส่วนตัวนั ้นมีความสาคัญในเรื่ องของการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ


ความท้ าทายของการอยู่หน้ าจอ -

การใช้ เวลากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปอาจมีผลเสียอย่าง มากกับกิจกรรมอื่นๆ ในชีวิตของเรา การกาหนด หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ เวลาอยู่หน้ าจอนันเป็ ้ นเรื่ องของ การพูดคุยในครอบครัว


ความเสี่ยงที่จะติดต่ อกับผู้ใหญ่ ในทางที่ไม่ เหมาะสม

อย่าว่าแต่ไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์เลย ความเสี่ยงที่ เยาวชนจะได้ รับอันตรายจากคนที่ร้ ูจกั กันทางอินเทอร์ เน็ต ทัว่ ไปนันมี ้ อยู่น้อยมาก ได้ มีความเข้ าใจผิดในวงกว้ าง เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั ในปี 2005 ที่พบว่าเด็กวัยรุ่ น 1 ใน 7 คนเคยได้ รับข้ อความเรื่ องเพศออนไลน์ที่ไม่พงึ ประสงค์


1. ผู้ใช้ Facebook เพิ่มขึ ้นช้ าลง แต่ปริมาณการใช้ ยงั พุง่ สูงขึ ้น

จานวนสมาชิกที่พงุ่ พรวดพราดตลอด 3-4 ปี ที่ผา่ นมา ทาให้ ตอนนี ้ Facebook มีผ้ ลู งทะเบียนมากกว่า 800 ล้ านคนทัว่ โลก แน่นอนว่ามันย่อม ถึงเวลาที่จานวนสมาชิกใหม่ที่เข้ ามาจะค่อยๆ ชะลอตัวลง ยกเว้ นจากตลาดที่ เพิ่งเกิดใหม่ อย่างในประเทศกาลังพัฒนาต่างๆ ทว่าปริมาณการใช้ งานของ สมาชิกแต่ละคนจะยังคงเพิ่มขึ ้นพรวดพราดต่อไป


วงการโฆษณาออนไลน์พงึ่ พาตัวเลขสถิติ Page View มาตังแต่ ้ ยคุ อินเตอร์ เน็ตเริ่ มบูมเมื่อ 10 กว่าปี ก่อน จนเมื่อ เวลาผ่านไป ทุกคนล้ วนรู้ กนั แล้ วว่า Page View มี ความน่าเชื่อถือลดลง


3. YouTube คืบคลานเข้ าสูท่ ีวีในห้ องนัง่ เล่น

รายการทีวีจะไม่ได้ มาในบ้ านเราเพียงแค่ทางเสาอากาศและสายเคเบิลทีวีอีกต่อไป มันจะเข้ ามาผ่านทางเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต บรรดาอุปกรณ์ทีวีจาพวกสมาร์ ททีวี และท็อปบ็อกซ์ตา่ ง ๆ เริ่มมีความพร้ อมมากขึ ้น อย่างเช่น Google TV ทาให้ ช่องทางวิดีโอของ YouTube ไม่ได้ ถกู จากัดอยูแ่ ค่บนหน้ าจอมอนิเตอร์ คอมพิวเตอร์ อีกแล้ ว


4. คนดังลงทุนสร้ างโซเชียลมีเดีย

สาหรับผู้ใช้ Twitter คงคุ้นเคยกับการที่ได้ เห็นเหล่าคนดังมากมายเข้ ามาทวีต ทักทายและแชร์ ข้อมูลต่าง ๆ กับแฟนคลับ Followers ของพวกเขาในรอบ 3-4 ปี ที่ผา่ นมา โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Twitter เปิ ดให้ คนดังและ แฟนคลับใกล้ ชิดกันมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ ้นมาก่อน


5. มิจฉาชีพลามถึงสมาร์ ทโฟนแน่ ๆ

หลังจากที่พวก phishing และ malware กระจายอยูต่ ามเว็บไซต์ตา่ ง ๆ และ อีเมลจนทาให้ ตดิ เครื่ องคอมพิวเตอร์ กนั งอมแงม และผู้ใช้ ถกู หลอกให้ คลิกอะไร ต่อมิอะไรมากมายมาแล้ ว การเจริญเติบโตของตลาดสมาร์ ทโฟน เป็ นสิ่งที่ดงึ ดูด ให้ แฮกเกอร์ พงุ่ เป้าเข้ ามาหา


6. อีคอมเมิร์ซทาได้ ง่าย และแพร่ หลาย

ใครที่เคยทาธุรกิจอีคอมเมิร์ซผ่านทางเว็บไซต์ตา่ ง ๆ คงต้ อง เคยเจอปั ญหามีลกู ค้ าเข้ ามาเยี่ยมชมน้ อย ถ้ าลองเปลี่ยน ช่องทางมา ใช้ โซเชียลมีเดียจะมีโอกาสมากขึ ้น

สื่อออนไลน์  
สื่อออนไลน์  

สื่อออนไลน์

Advertisement