Page 1

Barbara Brennan

Healing en creatie vanuit je innerlijke kracht

: Core light healing


Core Light Healing


Care Light Healing Barbara Ann Brennan Healing en creatie vanuit je innerlijke kracht Mijn persoonlijke zoektocht en geavanceerde healingconcepten om het leven te creĂŤren waarnaar je verlangt.


Colofon

" ... een fascinerend boek voor iedereen die de

© 2017 Barbara Brennan School of Healing, Ine.

u tw r

i

e king van energie op je mentale, fysieke

In het Engels verschenen bij Hay House UK Ltd. London, UK

en spirituele gezondheid wil begrijpen, en

Oorspronkelijke titel: Core Light Healing © 2018 Nederlandse uitgave uitgeverij Samsara

zichzelf wil bevrijden van destructieve patro­

Books, Amsterdam Illustraties binnenwerk door Aurelien Pumayana

nen en verdrongen trauma's die een optimaal

Floret en Bonu Yu Vertaald uit het Engels door Vera Groen Vormgeving omslag en binnenwerk Ivar Hamelink ISBN 978 94 9141 180 9 NUR 726 Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van uitgeverij Samsara, Amsterdam.

leven in de weg staan. 11


7

INHOUDSOPGAVE Woord van dank Voorwoord

9 11

Inleiding: Gereedschap voor het leven in de eenentwintigste eeuw

15

11. Extreme dualiteit in de lagere astrale werelden

147

12. Negatieve intentie en de astrale wereld

155

13. Overzicht van 'vorig leven'-healing

163

14. Tijdcapsule-healing: de banden met het Deel I: Je blokkades helen en je creatieve energie bevrijden 1.

Ons Human Energy Consciousness System

2.

Ons creatieve proces via ons Human Energy Consciousness System

3.

verleden loslaten 23 25

proces

53

4.

Je leven ontrafelen

69

5.

Gereedschap om je leven opnieuw te creĂŤren 81

Deel H: Je creativiteit helen via het vierde niveau 91

6.

Praktische hogere zintuiglijke waarneming

7.

De vierde-niveau-werkelijkheid binnengaan lll

8.

Werelden, objecten en wezens van de vierde-niveau-werkelijkheid

9.

93

121

De fysica van de vierde-niveau-werkelijkheid 131

10. Andere verschijnselen in de vierde-niveau­ werkelijkheid: aanhechtingen, implantaten en buitenaardse wezens

173 185

16. Het leven na de dood

195

17. Healing van onze relationele koorden

201

18. Healing van traditionele voorouderlijke 43

Healing van het geblokkeerde creatieve

van je veld: relaties

15. Het Human Energy Field van het sterven

137

wortels

211

19. Eenheidbevorderende care-concepten

223

Appendix: Onderzoek van het HEF en HSP

233

Bibliografie

243

Register

245

De Barbara Brennan School of Healing

251


9

WOORD VAN DANK k ben iedereen die in mij en mijn werk gelooft ten

I

diepste dankbaar. Mijn spirituele gidsen zijn altijd

erg belangrijk geweest in mijn leven en waren be­

palend voor de boodschap die in Gore Light Healing wordt uitgedragen. Ik ben mijn man Eli Wilner, die de wijsheid en kracht had om mij dit prachtige pad te zien gaan, voor altijd dankbaar. Bijzondere dank aan al mijn loyale en toegewijde kantoormedewerkers: aan Diane Dodge, wier visie en bekwame leiding dit boek van concept tot reali­ satie bracht; aan Stuart Adams, voor zijn zorgzame, toegewijde en vakkundige werk, vanaf de eerste opzet tot aan het voltooide boek; aan Denise Mollo, die het hele project op briljante wijze runde en onmisbare inzichten verschafte als illustratief en redactioneel adviseur. Ook de medewerkers van de Barbara Brennan School ofHealing hebben me altijd gesteund, waarvoor ik hen eeuwig dankbaar ben. Hartelijk dank aan Lisa VanOstrand voor haar hulp bij de verwezenlijking van dit boek, en de illustrato­ ren Aurelien Pumayana Floret en Bona Yu voor hun prachtige illustraties.


11

VOORWOORD Ik denk dat Barbara Brennan gemakkelijk kan wor­

ouderlijk huis verliet om te gaan studeren. Barbara's

den beschouwd als de meest invloedrijke praktijk­

jeugd speelde zich af in een tijd dat een pak slaag

gerichte healer en helderziende van de eenentwin­

voor de meeste ouders nog een heel gewone vorm

tigste eeuw. Haar werk is zonder meer visionair en

van straf was. Ze groeide op in een tijd waarin alles

baanbrekend. Barbara Brennans theorieën over het

ongetwijfeld enorm verschilde van de wereld van

menselijk energieveld (Human Energy Field, afgekort

vandaag. Maar vanuit zowel globaal als persoonlijk

tot HEF) worden nog steeds alom aangehaald. Haar

perspectief is de boodschap die Barbara brengt tijd­

HEF-theorieën zijn zelfs aangepast en opgenomen

loos. Vanuit mondiaal perspectief wordt de huidige

in het algemene discours over energetische hea­

mensheid geconfronteerd met dezelfde problemen

ling. Ze zijn cruciaal geweest bij het informeren en

als vroeger. Vanuit persoonlijk perspectief verlan­

begeleiden van veel van de meer recent ontwikkelde

gen we als mens allemaal naar een zinvol leven en

energetische healingmethoden. Ook andere aspec­

de maximale verwerkelijking van onze scheppende

ten van haar werk, zoals het belang van een zuivere

vermogens.

intentie, hebben hun diepgaande werkzaamheid

Core Light Healing is een boek dat verslag doet

bewezen. Ik weet zeker dat haar school, workshops,

van een leven dat gericht is op de verschijnselen

boeken, studenten en algehele invloedssfeer duizen­

die Barbara Brennan anders hebben gemaakt dan

den, zo niet miljoenen mensen over de hele wereld

andere therapeuten. Barbara's gedachten tijdens

hebben bereikt.

haar verwerking van deze verschillen en haar strijd

Mensen zijn onmiskenbaar gefascineerd geraakt

om in het reine te komen met beide aspecten van

door Barbara's levensverhaal. Ze wilden meer weten

zichzelf - wetenschapper en healer - zijn evident

over haar jeugd, haar helende vermogens, en de on­

in dit boek. Velen van ons willen de onzichtbare

zichtbare wereld van psychische fenomenen die ze

wereld zien, voelen, en ervaren; dit kan gewoon het

kon zien en ervaren. Deze onderwerpen waren vaak

gevolg zijn van het verlangen om contact te heb­

aanleiding voor vele vragen van haar studenten en

ben met een overleden familielid. En daarin ligt een

het publiek op haar lezingen. Barbara channelde

van Barbara's grootste gaven: haar vermogen om

informatie, variërend van persoonlijke tot mondiale

een brug te slaan tussen de zichtbare en onzichtbare

problemen, over een breed scala aan onderwerpen,

werelden en de lezer in de gelegenheid te stellen die

inclusief - maar niet beperkt tot - gezondheid, hea­

werelden samen met haar te doorkruisen.

ling, psychologie, spiritualiteit, engelen en demo­

Core Light Healing gaat over het creatieve proces

nen. Geen enkel thema dat iemand van dienst zou

om het leven van je dromen te manifesteren!

kunnen zijn werd als onbespreekbaar beschouwd.

In Deel I bespreekt Barbara de structuur van het

Nu kan de lezer Barbara's levensverhaal voor het

Human Energy Consciousness System (HECS). Ze be­

eerst vernemen in haar eigen woorden. Een deel van

schrijft vervolgens het creatieve proces dat door het

het materiaal kan gedateerd en misschien zelfs ou­

HECS heen stroomt. Wanneer de creatieve impuls

derwets overkomen. Dit is niet ondenkbaar, aange­

wordt gedeblokkeerd kunnen we ons verlangen

zien Barbara Brennan opgroeide in de jaren veertig

manifesteren. Helaas hebben we allemaal blokkades

van de vorige eeuw op een boerderij in Wisconsin,

die de creatieve stroom belemmeren. De blokkades

Amerika. Ze vertelde vaak dat ze in haar jonge jaren

zijn de plekken waar we onze energie hebben afge­

nooit veel meer had gezien dan koeien, totdat ze het

sloten als gevolg van wonden en trauma's die zich


12

Core llght healing

in de kindertijd hebben voorgedaan. Deze blokkades

koorden dienen om {onzichtbaar) informatie door

beletten ons te creëren wat we willen en brengen

te geven, meestal tussen twee mensen. We creëren

ons in een vicieuze cyclus van zich herhalende

bijvoorbeeld genetische koorden tussen ons en onze

patronen. Barbara begeleidt ons bij de stappen die

biologische ouders en vervolgens relationele koor­

we moeten zetten om deze blokkades op te heffen. Zodra de blokkades zijn opgeheven kan de creatieve

den naar mensen met wie we persoonlijke banden

energie vrij gaan stromen, en het eindresultaat is

verstoringen met zich meedragen die ons creatieve

niet alleen de fysieke manifestatie van ons hartsver­

proces in de weg zitten. Voorouderlijke wortels die

hebben. Deze koorden kunnen ofwel gezond zijn, o f

langen, maar ook meer core-essentie, meer core-licht.

beschadigde genetische koorden zijn, verbinden ons

Het baanbrekende boek Licht op de aura liet de lezers

met onze voorouders en dragen onjuiste geloofs­

kennismaken met de verstrekkende gevolgen van

overtuigingen met zich mee die meerdere generaties

het HEF als voertuig voor onze ervaring van de

worden voortgezet. Barbara Brennan geeft gedetail­

werkelijkheid. Op vrijwel dezelfde manier neemt

leerde uitleg over het helen van genetische en rela­

Deel II van Core LightHealing de lezer mee op een

tionele koorden en voorouderlijke wortels.

ongekende reis naar het vierde, of astrale, niveau

Dit boek bevat ook gechannelde poëzie van haar

van het HEF, waarin deze mysterieuze en vaak

gids, Heyoan, die de concepten die hier worden

onbegrepen wereld en haar diepgaande gevolgen op

gepresenteerd verder verklaart en integreert. Elk

ons, onze relaties en menselijkheid worden belicht.

hoofdstuk eindigt bovendien met vragen, om de

Het vierde niveau vormt de brug tussen de driedi­

lezer aan te zetten tot het nader verkennen van

mensionale fysieke wereld en de hogere spirituele

en werken met de stof die in dat hoofdstuk wordt

werelden. Het vierde niveau omvat alles, zowel

behandeld. Geniet van de reis waarop we van zelfex­

voorwerpen en mensen als gedachtevormen. Dit

ploratie overgaan naar een geleide wandeling op het

is het niveau van relatie, en derhalve zijn we altijd

raakvlak tussen de fysieke en spirituele wereld. Aan

aan het cocreëren met de bewoners van het vierde

het eind van deze reis heb je een groter inzicht in

niveau, door middel van de wet 'het gelijke trekt het

de manier waarop jij de schepper van je eigen leven

gelijke aan'. Dit niveau wordt ook de astrale wereld

bent!

genoemd. Aangezien het vierde niveau niet bestaat in de driedimensionale werkelijkheid is dit niveau

Lisa VanOstrand

onzichtbaar voor het blote oog. Maar sinds mensen­

Afgestudeerd aan de Barbara Brennan School of

heugenis hebben allerlei culturen het beschreven,

Healing (BBSH) in 1995

en ook toegang gehad tot deze wereld.

BBSH A&P afdelingshoofd

Deel II begint met een beschrijving van hoe hogere

Voormalig decaan van BBSH Advanced Studies

zintuiglijke waarneming (High Sense Perception, afge­ kort tot HSP) werkt en hoe je de HECS-niveaus kunt waarnemen. Voordat we het vierde niveau kunnen begrijpen, moeten we het eerst waarnemen! Barbara geeft gedetailleerde uitleg van het vierde niveau en van de manier waarop het anders functioneert dan de fysieke wereld. Ze geeft tal van voorbeelden uit haar eigen healingpraktijk, waaronder haar ervarin­ gen met het werken met verschillende voorwerpen en wezens, een bezoek aan de lagere sferen van het vierde niveau, en haar aanvaringen met zwarte magie. Barbara definieert de blokkades op het vierde niveau die het creatieve proces belemmeren als 'tijdcapsu­ les' die waarschijnl ijk al meerdere levens bestaan. Ze beschrijft het proces van het bevrijden van deze geblokkeerde creatieve energie door middel van tijdcapsule-healings. Ze legt uit hoe het HECS wordt be'învloed door het stervensproces en door reizen via het astrale lichaam. Omdat het vierde niveau een relatieniveau is, vinden we er verschillende typen koorden. Deze


INLEIDING

J

GEREEDSCHAP VOOR HET LEVEN IN DE EENENTWINTIGSTE EEUW

Je staat met één voet i11 de fysieke werkelijkheid e11 met de andere in de spirituele werkelijkheid.

I

n mijn eerste boek Licht op de aura, Healing via het menselijke energieveld, was ik vooral gericht op

de structuur en functie van de eerste zeven niveaus van het menselijke energieveld, zijn relatie tot het menselijk lichaam, en zijn toepassing bij hands-on­

Daartussen ligt de vaste grond van je core, je diepste kem.

healing. Licht op de aura biedt een beter inzicht in hoe en waarom hands on healing werkt. -

-

In mijn tweede boek Bronnen van licht richtte ik me HEYOAN

op een nadere toelichting van ons healingproces waarmee we ons leven vormgeven. Ons healingpro­ ces beweegt door ons menselijk energiebewustzijn­ systeem (Human Energy Consciousness System, of HECS), dat uit vier dimensies bestaat: ons fysieke lichaam, ons menselijke energieveld, onze hara en onze care-essentie. In dit derde boek, Core Light Healing, Healing en creatie vanuit je innerlijke kracht beschrijf ik hoe je het leven waarnaar je verlangt kunt creëren door je creatieve levensenergie die vanuit je care-essentie in de kern van je bestaan oprijst, te leren begrijpen, te helen, bevrijden en benutten. Om dit te doen moet je de dieperliggende delen van je wezen leren herkennen en je ermee vertrouwd maken. Het gaat hierbij zowel om je innerlijke goedheid als je in­ nerlijke duisternis. Om je creatieve care-energie te bevrijden moet je je zielsverlangen, de diepere bron van licht, liefde en leven in jou, leren eerbiedigen. Deze bron van creativiteit in jou is veel krachtiger dan je kunt bedenken. Je leven zal voorgoed ver­ anderen als je haar leert accepteren en je met haar verbindt. Ieder levend schepsel op de aarde - en


16

Inleiding

Core light healing

17

waarschijnlijk overal elders in het universum - heeft

moest zeggen, wat je niet moest doen, hoe je je niet

over het meer waait, absorbeert ze waterdamp. Dit

meten van de verschillen in zowel het gereflecteerde

een innerlijk core-licht of core-essentie, uniek voor

moest gedragen, en wat je moest geloven, zelfs als

experiment diende om erachter te komen hoeveel

als uitgestraalde licht van verschillende aardopper­

ieder schepsel. In feite ben jij het zelf!

het belachelijk was. Mensen leken nooit oprecht

het vochtgehalte stijgt wanneer de lucht over het

vlakken, op verschillende hoogten, om de effecten

te zijn over wat ze werkelijk dachten of voelden.

water waait.

van de atmosfeer op de straling die afkomstig was

lk behaalde mijn bachelor in natuurkunde aan de

van de aarde te kalibreren. We hadden al deze me­

Ik nodig je uit met mij deze reis te ondernemen.

Ze deden alleen maar

jouw reis zijn. Ieders reis is uniek en persoonlijk.

zich hoorden te voelen. lk dacht niet zoals andere

faculteit natuurkunde en vervolgens mijn master

tingen nodig om ze t e vergelijken met de satelliet­

mensen dachten. Ik was er absoluut niet in geïnte­

aan de afdeling meteorologie van het UW. Bij de

gegevens. Tussen de expedities door verwerkte ik de

Het zal

Laat jezelfzijn wie je bent. Wie je bent

is

goddelijk.

alsof ze zich voelden zoals ze

resseerd om net als iedereen te zijn - zelfs niet op de

afdeling meteorologie richtte ik me op de fysica

gegevens om methoden te vinden om de satellietge­

middelbare school! Ik wilde liever niet als de andere

van de bovenste atmosfeer, in plaats van het weer

gevens te corrigeren die door de atmosfeer werden

meisjes zijn. Er werd van ons verwacht dat we

te leren voorspellen. Mijn masterscriptie ging over

gewijzigd. Ik was dol op mijn werk bij Goddard. Ik

economie gingen studeren. Ik wilde natuurkunde

het ontwerpen en bouwen van de omnidirectlonele

mis het nog steeds, tot op de dag van vandaag.

Laat deze essentie van het zelf die het licht is

en wiskunde studeren. Maar toen stemde de hele

infrarood-radiometer die werd overgevlogen naar

Enkele jaren later, toen ik nog steeds onderzoek

door je hele lichaam, je veld,

middelbare school op mij om homecoming queen

satelliet Tiros III, de derde satelliet die door de VS

deed bij Goddard, waren er allerlei veranderingen

door je vier dimensies en je leven schijnen.

[vrouwelijke afgevaardigde van een school bij bij­

werd gelanceerd. Dr. Vemer Suomi was de professor

voorbeeld reünies en sportwedstrijden] te worden!

die me begeleidde. Hij was lid van de wetenschappe­

gaande in Amerika, met name rond Washington DC waar ik woonde. De vrouwenemancipatie en de

Laat het door het universum schijnen; het is grenzeloos.

Ik wist dat ik het zou worden, maar ik had geen idee

lijke adviesraad van President John F. Kennedy.

rassenrellen waren voorpaginanieuws in Washing­

Het zal je naar en door je leven leiden

waarom. Ik had niet eens een vriendje. Als home­

verder dan je allergrootste verlangen.

coming queen moest ik een jongen vragen om met

NASA Goddard Space Flight Center

ik fysicus was, had ik me nooit beziggehouden met vrouwenbevrijding. Maar toen realiseerde ik me dat

ton en hadden effect in het hele land. Aangezien

mij naar het homecoming-bal te gaan. Ik was veel te Het zal je in je leven brengen,

verlegen. Dus vroeg ik uiteindelijk de football-speler

Mijn eerste baan na de universiteit was die van

de baan die ik destijds had zeer ongebruikelijk was

het leven waarvan je hebt gedroomd

die ik geacht werd te vragen. Ik kende hem niet eens

NASA research-fysicus bij het Goddard Space Flight

voor vrouwen. Ik was in feite jarenlang de enige

zolang je je k11nt herinneren!

en had zelfs nog nooit "hallo" tegen hem gezegd!

Center. Dit was helemaal in de beginjaren van de

vrouwelijke fysicus op mijn afdeling, totdat Mary

Ga met me mee naar de schitterendste,

Hij zei ja. We wisten niet eens wat we tegen elkaar

NASA. lk werkte met remote sensing- [teledetectie}

Tobin werd aangenomen. Toen waren we de enige

meest verheven 'jij'! De 'jij' die je nooit voor mogelijk had gehouden! Degene naar wie je je

hele leven hebt verlangd!

Mijn pad, mijn leven Ik vertel je een stukje van mijn levensverhaal om

moesten zeggen, want we kenden elkaar helemaal

instrumenten, die meegingen aan boord van de

twee vrouwelijke wetenschappers op onze afdeli ng

niet. Ik voeld e me bovendien vreselijk opgelaten

Nimbus 2-satelliet. Ik b ouwde testte en kalibreerde

lk neem aan dat er meer vrouwen werkten bij God­

omdat mijn moeder mijn jurk zelf had gemaakt.

ze

Iedereen droeg prachtige officiële kleding die door

vlucht op de satellieten.

lk woonde op dat moment in een wijk van Washing­

zijn ouders voor hem was aangeschaft. Ik kon nau­

Het instrument, dat 'medium-resolutie infrarood­

ton DC met een overwegend zwarte bevolking.

radiometer' (MRIR) werd genoemd, vloog op de

Omdat ik in Wisconsin was opgegroeid en al vroeg

Nimbus 2-satelliet. De MRIR mat straling van de

in mijn leven was begonnen met werken, had ik

welijks wachten tot het achter de rug was.

De universiteit van Wisconsin (Madison)

een voorbeeld te geven van het pad dat ik heb

,

ook, zowel in het lab voor de vlucht als tijdens de

.

dard, maar niet bij ons.

aarde in vijf verschillende golflengtes, variërend

gewoon nooit nagedacht over ras of seksuele geaard­

van het ultraviolet en het zichtbare deel tot het

heid. Ik was niet op de hoogte van de onrechtvaar­

gekozen, dat me heeft gebracht waar ik nu ben. Het

Omdat mijn ouders geen geld hadden om de studie

infrarood van het elektromagnetisch spectrum. Ik

dige manier waarop kleurlingen en homo's werden

verleden leren waarderen is respect hebben voor je

te betalen, begon ik op twaalfjarige leeftijd met wer­

verwerkte de gegevens van deze instrumenten en

behandeld. Sommige van onze collega's bij Goddard

levenslessen, ongeacht wat die zijn geweest. Dus

ken. Ik onderhield de tuin van de buren en was hun

schreef en publiceerde artikelen over de informatie

waren zwart. Mary en ik hadden geen enkele bijge­

volgt hier mijn beknopte geschiedenis.

vaste babysit. Ik bleef de hele middelbareschool-

die we verzamelden.

dachte wanneer we een auto huurden en rondreden

Ik ben geboren in Oklahoma, in een boerenschuur

tijd doorwerken, en bracht bier en burgers naar de

Toen er een probleem ontstond met de interpretatie

met onze collega-vrienden om de locaties te bezoe­

op een grote tarwefarm. De navelstreng zat om mijn

klanten in een drive-in-restaurant. Daarna werkte

van de satellietgegevens gebruikten we een Convalr

ken waar onze expedities ons heen brachten. Maar

nek gedraaid en ik was blauw aangelopen. Er was

ik als serveerster, en later als hostess in een leuk

990-vliegtuig ('Galileo') om de data te controleren.

op een dag, toen we op het punt van vertrek stonden

geen dokter aanwezig. Mijn moeder vertelde me

restaurant. Halverwege mijn studie moest ik er een

Ik was 'hoofdonderzoeker' bij de MRIR-vliegtuigme­

vanuit een stad in het zuiden van de VS, wilden onze

dat ze niet wisten of ik het zou overleven, omdat ik

semester tussenuit om geld te verdienen. Ik werkte

tingen die werden gedaan om de MRIR-satellietge­

twee vrienden niet met ons meekomen.

geen geluid maakte tijdens de geboorte. Maar toen,

toen in een deurenfabriek van middernacht tot 's

gevens te controleren. We vlogen zo hoog mogelijk,

We waren ontdaan en konden niet achterhalen

voegde mijn moeder er graag aan toe: "Begon je

morgens vroeg. Met een hamer sloeg ik de scheuren

direct onder de Nimbus 2-satelliet wanneer die over

waarom ze zo boos op ons waren! We wisten niet

heel veel herrie te maken en daarmee ben je nooit

in het fineer van voorfronten plat, nadat ze uit een

kwam vliegen. We deden dit boven allerlei verschil­

wat we verkeerd hadden gedaan. Toen herinnerden

meer opgehouden ! Natuurlijk geloofde ik haar,

grote snijmachine waren gekomen. Dit was waar­

lende aardoppervlakken, zoals het hoog gecon­

ze ons eraan dat ze zwarte mannen waren en da t we

want ze was goudeerlijk.

schij nl ij k de slechtste baan die ik ooit heb gehad.

centreerde zoutwaterbekken van de Salton Sea in

ons bevonden in een van de zuidelijke staten. Het

Kort na mi jn geboorte verhuisden mijn ouders naar

Toen ik genoeg geld had verdiend verruilde ik de

Zuid-Californië, de Salar de Atacama, een extreem

wa s

een andere staat, en toen van het ene huis naar het

staatsuniversiteit voor de universiteit van Wisconsin

droge woestijn in Argentinië, de dik beboste groene

dat gewoon in een auto rondrijden met onze col­

andere. We verhuisden elke twee jaar of zo weer.

(UW) in Madison.

jungles aan de Rio Negro, de bovenloop van de

lega's gevaarlijk zou kunnen zijn. Op dat moment

Ik begon al jong voortdurend kritische vragen te

Later, in mijn eerste onderzoeksbaan bij de UW

Amazone, de Arctische ijskappen, het koude An­

besefte ik wat er in het land gaande was. Ik raakte

stellen over de werkelijkheid, tot ergernis van mijn

werkte ik aan een onderzoek waarbij ik op een bin­

tarctische Ross-ijsplateau, tijdens stormen in zowel

geëngageerd!

omgeving. Mijn begrip van de werkelijkheid was

nenvaartschip vaak heen en weer voer over Lake

de Atlantische Oceaan als de Stille Oceaan, boven

Ik steunde gelijke burgerrechten voor iedereen. Ik

gewoon heel anders dan dat van andere mensen.

Mendota, om vochtgehalte en temperatuur van de

verscheidene oceanische golfhoogten en allerlei

trad zelfs toe tot de vrouwenbeweging en liep mee

Het leek allemaal te gaan over regels: wat je niet

lucht boven het meer te meten. Wanneer er lucht

soorten wolkenformaties. Dit ging allemaal om het

in demonstraties voor gelijke beloning voor vrou-

"

te gevaarlijk. We waren geschokt door het feit


18

Inleiding

Core light healing

19

wen. Ik deed dit ondanks het feit dat ik op profes­

dit anders; het instrument zat in mijn eigen hoofd.

Galileo wat nauwkeuriger door zijn telescoop keek

bepaalde hypotheses om ze te toetsen. Daarna kan

sioneel gebied altijd was gerespecteerd en hetzelfde

Wat een verrassing! Het functioneerde in sommige

en zag dat de aarde niet het centrum van het uni­

men een theorie postuleren, de theorie toetsen met

loon verdiende als mijn mannelijke collega's bij

opzichten zelfs net zoals de MRIR. Dus ging ik

versum was, werd hij beschouwd als een ketter en

experimenteel bewijsmateriaal en uiteindelijk, na

NASA. Ik ontdekte dat veel vrouwen in de VS wer­

gewoon door met het ontwikkelen en verfijnen van

door de kerk achter slot en grendel gezet. Vele jaren

een heleboel werk, bewijzen of weerleggen. Er is

den onderbetaald. Dit schudde me echt wakker. Ik

mijn vermogen om het HEF waar te nemen door

later, toen Pasteur probeerde zijn ziektekiemtheorie

altijd meer achter de horizon.

begon na te denken over andere levensvragen. Door

meer observaties van het fenomeen uit te voeren

te verkondigen, maakte men hem belachelijk door

Ik hield van die NASA-baan en heb veel respect

alle sociale kwesties die in Washington speelden

met behulp van HSP. lk gebruikte mijn HSP om het

te zeggen: "Hoe kan iets wat zo klein is dat ik het

voor de toegewijde wetenschappers met wie ik heb

maakte ik een veranderingsproces door.

HEF-fenomeen te observeren in en tussen mensen.

niet eens kan zien mij doden?" Het is nu algemeen

samengewerkt. Wij hoorden bij de eersten die het

Ik raakte geïnteresseerd in de innerlijke ruimte en

Ik lette tijdens mijn opleiding tot bio-energetisch

aanvaarde kennis. We hebben geleerd om de weten­

voorrecht hadden om deel uit te maken van die

psychologische processen. Ik ging naar weekend­

therapeut op de HEF-interacties wanneer mensen

schap te vertrouwen. De wetenschap heeft onze op­

vroege verkenningen.

workshops in bio-energetica. Het beviel me zo goed

door persoonlijke psychologische processen gin­

vattingen over de werkelijkheid drastisch veranderd.

Maar in de loop van de jaren zeventig, toen de

dat ik de opleiding voor bio-energetisch therapeut

gen. Ik zette deze observatiepraktijk voort toen ik

Het idee van actie op afstand en het concept van

tijden veranderden, raakte ik meer geïnteresseerd in

ging doen aan het

therapeut en groepsleider werd. lk leerde veel over

een krachtveld zijn noodzakelijk om waarneembare

gebruikelijke energetische afweersystemen van men­

natuurlijke verschijnselen zoals de zwaartekracht en

innerlijke ruimte. lk begon me te concentreren op de innerlijke ruimte om te ontdekken wat er in mijzelf

sen, die uiteindelijk hun lichamelijke gezondheids­

het elektromagnetisme te verklaren. lemand moest

healing en ontwikkeling nodig had. Ik deed per­

problemen veroorzaken.

dat bedenken en dat deden lsaac Newton en James

soonlijke therapiesessies om mijn innerlijke werke­

lk was verbaasd hoeveel informatie er beschikbaar

Clerk Maxwell. Hun werk heeft wetenschappelijk

lijkheid te verkennen en de manier waarop ze zich ontwikkelde, en hoe mijn vroege jeugdervaringen

Institute ofPsychophysical Synthesis

in Washington DC. Het Psychophysical Synthesis lnstitute Twee jaar lang deed ik de fulltime (veertig uur per

was via HSP. Alle persoonlijke gedachten, gevoelens

bewezen dat je iets niet fysiek hoeft aan te raken om

week) opleiding lichaamsgerichte psychothera-

en bewegingen waren zichtbaar in het HEF, voordat

het te beïnvloeden.

van invloed waren op mijn ervaring van de werke­

pie aan het Psychophysical Synthesis lnstitute. ln

ze zich in de fysieke wereld manifesteerden.

De wetenschap verrast ons wanneer ze onze oude

lijkheid. Ik onderzocht de keuzes die ik had gemaakt

deze periode leerde ik de menselijke energievelden

Om duidelijk te krijgen hoe HSP werkt, observeerde

overtuigingen ter discussie stelt. Nu kijken wij naar

in persoonlijke relaties, en stelde ze bij als ze niet

ik mijn eigen HEF terwijl ik op hetzelfde moment het

het heelal en zien andere mogelijke werelden. Er

gezond voor me waren. De verkenning van mijn

HEF van mijn cliënten waarnam, door mijn focus

is water op Mars! ls er ook leven op Mars? Yep, we

'innerlijke ruimte' werd zo interessant dat ik besloot

Maar ze kon de energiestroom in het lichaam van

heel snel te verleggen van de ander naar mijzelf.

hebben het gevonden - micro-organismen (niet de

om er een officiële studie van te maken. Dus verliet

mijn medestudenten duidelijk zien en beschrijven.

Mijn observaties onthulden dat het veld van deze na­

kleine groene mannetjes van onze verbeelding).

ik mijn onderzoeksbaan bij Goddard. Op het ver­

Dus besloot ik om te observeren hoe ze 'zag', en ko­

tuurlijke bio-energie een enorme hoeveelheid gede­

Meer recentelijk heeft men met de Cassini-sonde

eiste formele ontslagformulier moest ik mijn reden

pieerde wat ze aan het doen was. Tot mijn verbazing

tailleerde informatie bevatte. Dit omvat onder meer

ontdekt dat er meer water in de interstellaire ruimte

voor het ontslag invullen. lk gebruikte de tekst van

informatie over de gezondheid van de cliënt, oorza­

aanwezig is dan op aarde. Weer een nieuwe! De

een populair lied 'The Great Mandala', dat ging over

ken van een gebrekkige gezondheid, de relatie tussen

reden om op zoek te gaan naar water is dat water

het innemen van je plaats op het wiel van het leven

het mentale en emotionele functioneren, de manier

nauw verbonden is met het biologische leven {zoals

dat door jouw korte tijdsspanne draait.

aangezien ik tot op dat moment nog nooit had

waarop de werking van het HEF van invloed is op de

we dat kennen tot nu toe).

Mijn favoriete baas bij Goddard, dr. Bill Nordberg,

gehoord van een dergelijk fenomeen.

fysieke gezondheid, en ook over de levenskeuzes van

Dus waarom nemen we niet gewoon aan dat het le­

afkomstig uit de Oostenrijkse bergstreken, was altijd

Ik bleef mijn vaardigheden verder ontwikkelen door

de cliënt en de levensstijl die het resultaat is van die

ven - zelfs intelligent leven - overal is, in plaats van

luchthartig en vriendelijk. Ik voelde respect voor

methodisch te observeren hoe mijn energieveld

keuzes. Ik schreef hierover in

zelden voorkomend? Ja, we moeten het bewijzen,

hem en genoot van onze samenwerking. Nadat hij

(HEF) functioneerde wanneer ik mijn hogere zin­

ln Bronnen

tuiglijke waarneming (HSP) gebruikte om het HEF

(HEF's) waarnemen. Een van de opleiders van mijn toenmalige groep was blind als gevolg van staar.

werkte het! Toen ik eenmaal had geleerd om na te doen wat zij deed, kon ik ook zien wat ze beschreef. Aanvankelijk was ik verbijsterd door wat ik 'zag',

Licht op de aura.

maar waarom hebben we die negatieve veronderstel­

mijn ontslagformulier had gelezen, riep hij me op

proces via onze vier HECS-dimensies - het fysieke

ling? Waarom zeggen we niet: "Het leven moet zich

zijn kantoor en vroeg op joviale toon:

van mijn cliënten te observeren. HSP is gewoon een

lichaam, het menselijk energieveld, de hara en de

vertonen in vele vormen! Het leven is waarschijnlijk

manier om informatie te ontvangen door gebruik

core-essentie. Ik behandelde ook het thema hoe

overal! Laten we proberen om het te vinden in zijn

te maken van de natuurlijke ingebouwde zintuigen

menselijke interacties begrepen kunnen worden

vele verrassende vormen!" Het is slechts een kwestie

die we al hebben, maar die door de meeste mensen

vanuit het perspectief van onze vier dimensies. Ik

van tijd voordat de wetenschap leven vindt in het

gewoon niet worden onderkend, laat staan dat ze

kreeg voor het eerst inzicht in deze vier dimensies

universum. We zijn net begonnen met kijken.

weten hoe ze deze kunnen toepassen. Dus ontwik­

door het channelen dat ik deed toen ik lesgaf in

Op een dag zullen we, met wat hulp van de weten­

kelen ze gewoonweg niet het vermogen om dit te

healing.

schap, instrumenten ontwikkelen om de energeti­

doen. Ik bedacht de term

hogere zintuiglijke waarne­ ming, omdat termen als 'psychisch' of 'helderziend'

Nieuwe ideeën hebben soms enige tijd nodig om in

sche bewustzijnsvelden te zoeken en te meten die

te burgeren, vooral ideeën die ons persoonlijk ra­

(vanuit mijn perspectief) innig deel van het leven

psychologie in Washington DC, bij dr. James Cox,

iets raars en zweverigs suggereerden. Ik leerde veel

ken. Soms worden religieuze doctrines ingezet om te

uitmaken. Maar om iets te onderzoeken moet je

aan het Psychophysical Synthesis lnstitute - dat

van deze eenvoudige observaties. En ik gaf er jaren­

voorkomen dat nieuwe ideeën aanslaan! De weten­

nieuwsgierig zijn ten aanzien van waargenomen

later

lang de voorkeur aan er andere mensen niets over te

schap heeft ons bevrijd van veel oude denkwijzen.

fenomenen. Dan moet je ideeën hebben over wat je

- en zette een praktijk op. Om me verder te ontwik­

vertellen.

Jarenlang heeft de kerk de mensen geleerd dat de

observeert en waar je naar zoekt.

kelen studeerde ik vervolgens bio-energetica bij dr.

Ik was heel verbaasd om te zien hoe systematisch

aarde het middelpunt van het heelal was. De aarde

Het is zelfs nog beter om een paar persoonlijke er­

John Pierrakos, die medeoprichter was van het Bio­

en logisch het HEF functioneerde. Ik bemerkte hoe

was het domein van de mens en de hemelse sferen

varingen te hebben die je nieuwsgierigheid wekken

energetica lnstituut in New York City, samen met dr.

vergelijkbaar het menselijk energieveld en de na­

bevonden zich aan het firmament op heldere bollen

om de juiste vragen te vinden. Vervolgens kun­

Al Lowen. Dr. Lowen is de auteur van het populaire

tuurlijke aarde-energievelden die ik bij Goddard met

die rond de aarde draaiden. Toch heeft de weten­

nen die vragen worden gesteld via waarnemingen.

boek

de MRlR had opgemeten bleken te zijn. Toch was

schap geen gemakkelijke geboorte gehad. Toen

Vragen leiden tot meer vragen, en uiteindelijk tot

nog enkele boeken.

van licht richtte ik me op het healing­

"Barbara! Wat is een Mandala?!" We hebben allebei enorm gelachen! Core-energetica Ik studeerde verschillende typen lichaamsgerichte

Community of the Who/e Person werd genoemd

Lichaamstaal en karakter, en schreef daarnaast


20

Core light healing

inleiding

Tijdens deze opleiding begon ik kleuren en vormen

Elke dag zijn er steeds meer mensen die ze erva­

te zien in en rond het hele lichaam. Naarmate ik

ren. Elke dag zijn er meer mensen geïnteresseerd.

dit 'lichtachtige' verschijnsel bleef observeren werd ik nieuwsgierig naar hoe dit (voor mij) nieuwe

Waarom? Omdat ze ons de vele levenservaringen

verschijnsel zich verhield tot wat ik al kende door

binnen het momenteel geaccepteerde (en beperkte)

leren begrijpen die niet verklaard kunnen worden

mijn onderzoekswerk aan zowel de universiteit van

paradigma van wat het betekent om in een fysiek

Wisconsin als bij het Goddard Space Flight Center. Pas later ontdekte ik dat het fenomeen werd be­

lichaam te leven. Ik zou willen beginnen met de hypothese dat ons

sproken in de esoterische literatuur en omgeven

leven en fysieke lichaam vol energie zijn. Nou, dat

was door mysterie. Het werd de aura genoemd, een

weten we al; dat is al gemeten. Er zijn magnetische

term die me nooit aanstond. Er was een 'aura' van

velden en elektrische stromen die door het hele

speciaal-zijn rond de mensen die de aura kunnen

lichaam lopen. Ja, de grovere vormen zijn gemak­

waarnemen. Ik heb het nooit mysterieus gevon­

kelijker te meten; zelfs acupunctuurmeridianen

den, en dat is het ook niet. Ik zie gewoon een heel

kunnen worden gemeten. Veel mensen die ze meten

natuurlijk verschijnsel dat eigenlijk heel vergelijk­

gaan ervan uit dat de gemeten energetische schom­

baar is met wat ik had gemeten bij de NASA. Er is

melingen van het lichaam uitsluitend gegenereerd

slechts één groot verschil. Dit verschijnsel is nauw

worden in en door het lichaam. Maar geldt dat ook

verbonden met het leven en houdt rechtstreeks

voor al die energievelden? Stel dat er fijnere ener­

verband met levenservaring. Het grote probleem

gieën zijn die moeilijker te meten zijn. Stel dat som­

is dat, voor zover ik nu weet, dit verschijnsel nooit

mige velden lichamelijk zijn en anderen niet. Stel

echt goed gemeten is. lk denk dat dit komt omdat

dat de andere, subtielere velden eigenlijk a priori (of

er extra metingen nodig zijn om het te begrijpen,

vóór) het fysieke lichaam bestaan.

zoals een duidelijker begrip van bewustzijn en de

Waarom zou je aannemen dat energielichamen

bewuste ervaring van het leven. Zijn er manieren

helemaal niet bestaan, terwijl mensen eeuwenlang

om het t e meten? Een dergelijk onderzoek zou dan

hun ervaringen en waarnemingen ervan hebben

een huwelijk zijn tussen de fysische, neurologische

beschreven in de talen en concepten van hun cul­

en psychologische wetenschappen, en eventueel iets

tuur? Waarom zouden we veronderstellen dat ze

nieuws waar geen mens nog weet van heeft. Tot die

niet voor en na het lichaam bestaan, zoals ook door

tijd zal ik het moeten doen met wat ik zelf te bieden

vele culturen is beschreven, zonder te proberen om

heb over dit prachtige fenomeen waarvan we veel

ze op te meten?

kunnen leren over onszelf en de levende wereld

Toen de appel op Newtons hoofd viel, kwam het

waarvan wij deel uitmaken.

idee van de zwaartekracht bij hem op, omdat hij zag

Bij gebrek aan wetenschappelijke apparatuur voor

wat er gebeurde. Het maakte hem nieuwsgierig. Dat

het observeren of meten van de aura, gebruikte ik

overkwam mij ook. Ik begon dingen te zien. Ik werd

mijn HSP-vermogen om haar te observeren. Met

nieuwsgierig. Ik ging op zoek naar de verschijnse­

behulp van HSP kwamen er nog veel meer vragen

len. Hoe meer ik keek, hoe meer ik zag, hoe meer ik

en opmerkingen bij me op. Ik stond steeds opnieuw

nauwkeurig ging observeren. Ik schreef hierover in

verbaasd over wat ik waarnam. Het was helemaal

Licht op de aura, hoe je de energievelden rond alle

niet wat ik had verwacht, en ik leerde al snel om

natuurlijke wezens kunt ervaren - bomen, planten,

veel vooropgezette ideeën die ik erover had los te

dieren - en ik verwees naar deze velden als le­

laten. Ik was indertijd bang, verlegen en beschaamd,

vensenergievelden. (Ik noemde de velden die men­

en hield mijn observaties vele jaren geheim.

sen omhulden menselijke energievelden.) Daarom

Wij staan nog in de kinderschoenen bij het verken­

werden na jarenlange observaties de levensenergie­

nen van de Ievensenergievelden. De wetenschap

velden voor mij een normaal onderdeel van de na­

heeft dit onderwerp nog niet echt uitgewerkt. Er is

tuurlijke wereld. Ze functioneren als deel ervan - en

zeer weinig of helemaal geen onderzoek naar gedaan.

een zeer belangrijk deel. Ooit zal dit fenomeen een

Dus totdat de wetenschap zich verder ontwikkelt,

normaal onderdeel vormen van het moderne leven,

vertrouw ik op mijn HSP om informatie te verzame­

misschien in deze eenentwintigste eeuw. Het is eeu­

len over de levensenergievelden en hun ingrijpende

wenlang algemeen geldende kennis geweest bil vele

rol in zowel ons eigen leven als het leven zelf.

inheemse volkeren over de hele aarde. Binnenkort

Ga in de geest van de zoektocht met mij mee op deze grote verkenning die net is begonnen. Ik hoop

meten, zoals alles waar we nieuwsgierig naar zijn.

dat dit boek je nieuwsgieriger zal maken ten aanzien van de levensenergievelden rondom ons en in ons.

rig zal maken.

zullen we de instrumenten ontwikkelen om het te Dus ik hoop dat dit boek je in ieder geval nieuwsgie­

Nieuwsgierigheid Nieuwsgierigheid leidt tot observatie die leidt tot onderzoek dat leidt tot ontdekking die leidt tot inzicht dat leidt tot toepassingen die vervolgens ons leven beter maken! Toen ik nieuwsgierig werd begon ik de verschijnse­ len te observeren. Ik stelde mezelf veel vragen en vervolgens onderzocht ik deze nieuwe wereld van energiebewustzijn bij elke gelegenheid die ik kreeg. Met elk antwoord zette ik nog een stap verder in het onbekende. Elk antwoord leidde tot nog moeilijker vragen die ons huidige, algemeen geaccepteerde wereldbeeld ter discussie stelden. Bestaan er le­ vensenerglevelden? Zijn ze verbonden met hoe we ons leven leiden, met onze gezondheidstoestand, met hoe we ons leven vormgeven, met onze dood? Hoe? Bestaan ze buiten datgene wat we als fysiek leven definiëren? Is er leven voorbij het fysieke? ls dat ons huidige of toekomstige leven? Wat is de hemel vanuit een meer hedendaags perspectief? Wat is de hel? Is er, met het oog op hoe we het heelal nu beschouwen, een meer bevredigende manier om ze te beschrijven vergeleken met de tijd waarin de grote hedendaagse religies ontstonden? Kunnen we een manier vinden om deze dingen te begrijpen die meer van toepassing is op hoe we ons leven nu er­ varen? Hoe kan zulke informatie ons helpen om een gezonder, gelukkiger leven te creëren waarin we ons leven kunnen herscheppen op de manier waarop we het zouden willen? Wat is, lieve lezer, zinvol voor jou? Wat betekent dit leven voor jou? Wat is het leven waarnaar je verlangt? Dit boek gaat over het herscheppen van je leven (en je gezondheid) tot het leven van je dromen, door je levensenergievelden te gaan begrijpen en ze vervolgens te benutten, want ze zijn wie Jij bent!

21


DEELI

JE BLOKKADES HELEN EN JE CREATIEVE ENERGIE BEVRIJDEN

NWanneer de tijd rijp is voor verandering, volgt verandering vanzelf. Ze ontvouwt zich van binnenuit en maakt ons vrijer om ons leven te herscheppen in overeenstemming met het doel van ons leven."

BARBARA BRENNAN


Hoofdstuk 1

ONS HUMAN ENERGV CONSCIOlJSNESS SVSTEM

Liefde bestaat vóór het leven. Liefde is de adem van het leven vóór de eerste ademhaling in spirituele of fysieke vorm.

V

oordat we toekomen aan Care Light Healing is het noodzakelijk om het HECS (Human Energy

Consciousness System) te bestuderen, en de struc­

tuur en werking ervan te leren kennen. Ik heb dit gedetailleerd beschreven in mijn eerste twee boe­

Liefde komt vóór liet licl1t.

ken, Licht op de aura en Bronnen van licht. Ik zal het

De grond van je wezen is het niets,

hier kort samenvatten en nieuwe informatie toevoe­

of niet-iets-lleid.

gen.

Liefde ontstaat uit de leegte als de creatieve kracht.

Voorbij de fysieke wereld van de drie dimensies gaan

HE.YOAN Het begon allemaal toen ik een kind was, en op­ groeide op een boerderij in Wisconsin. Mijn eerste uitstapjes in de niet-fysieke werkelijkheid werden jarenlang niet onderkend. Ik besefte niet dat ik ruimtes betrad buiten de normale driedimensio­ nale fysieke wereld waaraan we allemaal gewend zijn. Omdat ik op een boerderij woonde, was ik me intens bewust van het bestaan van levenscycli. Ik zag de seizoensgebonden aanplant van gewassen, de geboorte van jonge dieren in de lente, het oog­ sten in de herfst, enzovoort. De natuurlijke wereld bewoog zich in eindeloze levenscycli, en elke cyclus was uniek en essentieel voor alle andere. Ik probeerde door het bos te lopen met mijn ogen dicht, omdat ik de bomen wilde 'zien' of 'voelen' voordat ik ertegenaan zou lopen. Ik vond het raar dat ik de boom allang kon voelen voordat ik dichtbij kwam. Dus ging ik ervan uit dat ik het he­ lemaal niet kon. Ik nam aan dat ik ongeduldig was en gewoon mijn ogen niet lang genoeg dicht kon


26

Ons human energy consciousness system

Core light healing

houden voordat ik bij de boom was. De bomen

vaties realiseerde ik me dat de energetische be­

voelden altijd een stuk groter en dichterbij dan

wustzijnsverschijnselen altijd voorafgingen aan de

27

dimensie is onze natuurlijke goddelijke bron van

Het Human Energy Consciousness System (HECS)

leven; het is de bron van het leven in ons. Zowel in

ze waren. Ik snapte er niets van, maar ik bleef het

fysieke. Dat is belangrijk! Ik bedacht dat energiestro­

het centrum van de core-star als aan de buitenkant,

proberen!

men misschien vorm organiseren. Maar hoe doen ze

Graag wil ik je laten kennismaken met het systeem

die zich oneindig ver uitstrekt, bevindt zich wat ik

In de zomer leken de bomen, wanneer ik ze zo

di t? rs het een soort natuurlijke energie die ook een

dat ik vanuit mijn ervaring van de afgelopen veertig

noem de 'fluweelzwarte leegte' (zie Figuur 1-1). De

probeerde te zien, op grote groene omhullingen van

vorm van codering of intelligentie bevat, of mis­

jaar heb ontwikkeld door mijn observaties van

Jicht. In de herfst werden de omhullingen rood. Als

schien zelfs een vorm van onbekend bewustzijn? Zo

het fenomeen van menselijk energiebewustzijn. Ik

teerd leven. Het zit vol onvoorstelbare kracht;

het winter werd ontspon zich een hele hoop activi­

noem dit het Human Energ}' Consciousness System, of­

teit, waarbij het groen naar binnen werd getrokken

ja, dan moesten de energievelden die ik waarnam een soort bewustzijn hebben. Toen ik dit besefte,

het is de bron van alle manifestatie. Dit ongedif­

tewel HECS. In dit hoofdstuk zal ik zowel het HECS

ferentieerde leven bestaat in ons en ove ral om

en sprankelende, mistige wolken naar buiten zweef­

rezen er meer vragen. Waarom houden de meeste

als het menselijk energieveld, of HEF, bespreken. Het

ons heen. Het is het fundament van alles wat 'le­

ven' wordt genoemd, op alle niveaus die ons bekend

fluweelzwarte leegte krioelt van niet- g e manifes ­

den. De winter bracht een heldere, stille omhulling

wetenschappers zich niet bezig met deze innige re­

is belangrijk op te merken dat het in de vele jaren

met een lichte glinstering. Het was net alsof ik in

latie tussen bewustzijn en leven? Waarom is bewust­

waarin ik het HEF heb bestudeerd en geobserveerd,

zijn, met inbegrip van deze vier dimensies. Wanneer

een druppel water keek, maar zonder de natuurlijke

zijn meestal gescheiden van het onderzoek naar hoe

duidelijk werd dat de energieën die deel uitmaken

ik het via HSP waarneem is het in voortdurende

vergrotingselgenschappen van water, door de ho­

de wereld werkt, inclusief anatomie en fysiologie?

van dit veld in wezen bewustzijn zijn. En vanwege

beweging, maar toch is het stil. Het is niet manifest,

gere dichtheid dan die van lucht.

Waarom heeft zo'n onuitgesproken aanname van

dit belangrijke onderscheid is de toevoeging van het

maar toch ervaar ik daar meer leven dan in om het

In het voorjaar werden de omhullingen rond de

verdeeldheid zo lang standgehouden?1

woord consciousness aan het Human Energy Con­

even welke van de vier dimensies van de gemanifes­

sciousness System in dit boek opgenomen om je

teerde niveaus van ons bestaan.

Na deze schijnbaar onverklaarbare verschijnselen

eraan te herinneren dat energie bewustzijn is.

Vanuit mijn perspectief is er een relatie tussen deze

heldere, glinsterende omhulling van de winter trok

jarenlang te hebben bestudeerd, begon ik te besef­

Ik ga dan verder met de beschrijving van de werking

fluweelzwarte leegte, gevuld met niet-gemanifes­

groen licht omhoog vanuit het diepste binnenste,

fen dat aangezien deze energievelden deel van het

van ons creatieve proces via het HECS en zijn uiterst

teerd leven, en het kwantummechanisch concept

waardoor de kleur van de omhulling van de boom

leven lijken te zijn, het leven in de wereld van

grote belang voor alle aspecten van ons leven. Ik zal

van het nulpunt-veld. Aangezien de fluweelzwarte

vanuit de heldere winterstilte transformeerde tot een uitbarsting in lentegroen.

energiebewustzijn niet noodzakelijkerwijs precies

bespreken waarom het zo belangrijk is om te begrij­

leegte en het nulpunt-veld de bronnen zijn van alle

hetzelfde zou zijn als het leven in de fysieke wereld.

pen hoe dit proces werkt, zodat we niet alleen een

manifestatie, denk ik dat ze één en dezelfde zijn. De

bomen opnieuw actief; ze trokken heldere licht­ punten vanuit de lucht eromheen naar binnen. De

Na een tijdje raakte ik eraan gewend om het met

Het zou natuurlijk werkzaam zijn in een wereld van

optimale gezondheid kunnen creëren, maar ook het

een wordt begrepen vanuit het perspectief van di­

open ogen te zien, en ik ging er gewoon van uit dat

energiebewustzijn, en de fysica die voor zo'n wereld

iedereen dat deed. Voor mij was het niets bijzon­

zou gelden zou verschillen van de fysica die de fy­

leven waarnaar we verlangen. Ik kan het belang van h et leren toepassen van dit creatieve levensproces

spectief van de quantumfysica. Op het persoonlijke spirituele niveau sluiten we ons erop aan met een

recte spirituele ervaring, en de ander vanuit het per­

ders. Ik kon zien of de bomen gelukkig of verdrietig

sieke wereld reguleert. Het zou een leven buiten de

niet genoeg benadrukken. Het stelt ons in staat onze

waren (vanuit het perspectief van een kind), honger of dorst hadden en ziek of gezond waren.

fysieke werkelijkheid zijn, maar tegelijkertijd nauw

creativiteit te begrijpen en te reguleren, om onze

zuivere intentie om ons leven, onze Levenswensen,

verbonden met de fysieke werkelijkheid.

persoonlijke levensdoelen te bereiken en het leven

en ons ontwaken te creëren. Vanuit het oogpunt

Ik kende de vier winden en wat ze met zich mee­

Zulke ervaringen en de wijsheid die erdoor wordt

te leiden dat we willen. Als we eenmaal de uitwer­

van de fysica hopen we ons inzicht in de fysieke we­

brachten naar het land als ze op bepaalde tijdstip­

opgedaan verschaffen een prachtige plattegrond

king van energiebewustzijn op onze fysieke wer­

reld uit te breiden, instrumenten te ontwikkelen die

pen in het jaar van plaats wisselden. Ik zat stille-

waarmee we koers kunnen houden in de eenen­

kelijkheid begrijpen, kan er een enorme creatieve

onze energieproblemen zullen oplossen, ons HECS

tjes in het bos zonder me te bewegen, om te zien

twintigste eeuw. De mensheid neemt haar eerste

kracht in ons worden ontketend, omdat we nieuwe

te meten en te helen, en ons fysiek naar de sterren

hoeveel kleine dieren er over mijn voeten zouden

babystapjes van het leven binnen een fysieke,

wijzen van zijn en doen leren.

te laten brengen.

lopen. Ik praatte zacht met de dieren, die ik als mijn

psychologische en spirituele oriëntatie van zichzelf

Na in dit hoofdstuk het HECS te hebben besproken,

Het is mogelijk door middel van diepe meditatie

vrienden beschouwde. Ik was vooral dol op padden en schildpadden. Ik ontdekte een manier om een

en de wereld, naar een leven met een groter gewaar­

zal ik meer informatie geven over het HECS en het

de fluweelzwarte leegte binnen de core-star direct

zijn van energiebewustzijn en de manier waarop

HEF, wat essentieel is om te begrijpen hoe we in de

te ervaren. De directe ervaring van dit oneindige

pad lange tijd op mijn neus te laten zitten. We staar­ den gewoon in elkaars ogen. Hoe is het om jou te

dit onze wereld schept en beïnvloedt. Deze stapjes

werkelijkheden van energiebewustzijn functioneren

grenzeloze leven is heel bijzonder. Het is de bron in

brengen ons op een uitgestrekt, onbekend terrein

die verbonden zijn met de vier aspecten of dimen­

ons en binnen elke cel van ons lichaam van waaruit

zijn, dacht ik dan. Hij bleef zwijgen. Hij was alleen

van de ervaring van in leven zijn of, zoals ik lie-

sies van het HECS en met elk niveau van het HEF.

we ons HECS, ons lichaam en ons leven opbouwen.

maar, nou ja, een pad aan het zijn.

ver zeg: 'levendheid' te zijn. Het vereist dat we het

De structuur van het HECS is heel eenvoudig. Er

Een belangrijk punt over de fluweelzwarte leegte is

De natuurlijke wereld die mij omringde was voort­ durend aan het veranderen, evolueren en reorgani­

grootste deel van onze basale veronderstellingen

zijn vier belangrijke aspecten of dimensies aan het

dat ze alle kenmerken van de spirituele 'lege ruimte'

loslaten over 'hoe de dingen zijn'.

HECS. De vier dimensies zijn de core-star, de hara,

lijkt te hebben waarnaar door vele wijzen op de

het menselijk energieveld en het fysieke lichaam. Ik

wereld wordt verwezen. Mijn gebruik van de term

seren. Ik zocht naar aanwijzingen over de manier waarop dit proces zich voltrok. De veranderingen

zie deze vier aspecten als verschillende 'dime nsies'

HECS kan worden opgevat als be tre kking heb-

waren ritmisch, natuurlijk, en begonnen altijd eerst

van ons wezen. Ik gebruik het woord dimensies bij

bend op alle manifestaties van het leven, materiële

met de beweging van licht en energie rond en door

gebrek aan een betere term. Elke dimensie is duide­

en immateriële. Dit omvat ook dat wat de 'leegte'

alles heen. Dan volgden de fysieke verschijnselen.

lijk verschillend van de andere dimensies en functi­

wordt genoemd, het niveau van bewustzijn zonder

Natuurlijk wist ik niet dat het licht en energie was.

1. Het is slechts een kwestie van tijd voordat de wetenschap de

Het was gewoon een natuurlijke levensstroom, niet

levende energiebewustzijn-velden in de hele

gescheiden van wat dan ook. Ik zag dat deze cycli overal zijn - binnen, rond, tussen en in verbinding met alles. Toen ik als volwassene doorging met mijn obser-

natuurlijke wereld

zal ontdekken en meten; deze velden maken ten diepste deel uit

Veel onderzoekers zijn er al mee bezig. Dus totdat vertrouw ik op mijn hogere zintuiglijke waarneming

van het leven. het zover is,

om informatie te verzamelen over de levensenergievelden en de ingrijpende rol die ze spelen in ons persoonlijk

leven

.

oneert volslagen anders.

gedachten en zonder zelf. Maar er zit een addertje onder het gras! Gedachteloosheid en zelfloosheid

De core-star

sluiten de ervaring van levend zijn of gewaarzijn niet buiten.

De diepste dimensie van ons wezen is de core­

Vanuit dit centrale gebied van niet-iets-heid komt

dirnensie waarîn de care-star bestaat. De care-star-

de schepping van licht, de rand van de sch eppin g


28

Core light healing

Ons human energy consciousness system

van niet-iets-heid naar de manifestatie van licht. Het core-star-licht is de eerste manifestatie vanuit de leegte naar individualiteit. Het v erschijnt als een helder lichtpunt dat vanuit onze diepste kern naar buiten straalt, alle richtingen op.

Het is zuiver licht, maar bestaat niet noodzakelijker­ wijs uit kleuren zoals we die normaal waarnemen (zie Figuur 1-2). Dit licht is anders voor elk individu­ eel levend wezen op aarde Het is de optelsom van .

alles wat we zijn geworden, op ons meest verfijnde zijnsniveau, via al onze ervaringen in onze vele incarnaties gedurende vele duizenden jaren. De es­ sentie die vanuit deze plaats binnen in ons naar bui-

29

ten straalt is uniek. Het is de 'gedistilleerde', zuivere

essentie van alle hogere beginselen die we hebben opgenomen, verteerd, geleerd en zijn geworden. Het is bovendimensionaal, maar het is holografisch en verschij nt in het centrum van elke fysieke cel van ons lichaam, in de kern van de cel, en in ons DNA. De core-star is het tegenovergestelde van een zwart gat. Deze spuwt gemanifesteerd leven uit! Hieronder volgt Heyoans beschrijving van de connectie tussen de fluweelzwarte leegte en core­ essentie: Er is geen scheiding tussen de leegte van de care-essentie en al het andere in je leven. Het opwellen van je levenskracht en zijn verschijningsvormen komt vanuit deze diepe schijnbare leegte. Je vindt deze diepe, f/11weelzwarte leegte in het centrum van elke cel, in elke celkern, in het DNA, altijd omringd door de supernova-explosie van care-essentie. De bara De volgende dimensie waarin we bestaan is de hara. De core-star-dimensie is de basis voor de hara. De haradimensie wordt ervaren als intentie of doel­ stelling. De bara speelt een belangrijke rol bij een succesvolle incarnatie - en verduidelijking - van je levensdoel en intentie om te incarneren. De hara speelt ook een rol bij onze variërende inten­ ties, zoals je in latere hoofdstukken zult

zien.

De hara bestaat uit een verticale lichtbuis langs de middenlijn van

het lichaam. Er zijn twee extra bui­

zen die midden door de armen en benen lopen. Om­ dat de hara de basis is voor het HEF (het HEF wordt hieronder beschreven), is ze niet alleen verbonden met de zeven belangrijkste chakra's in het midden

van het lichaam, maar ook met een aantal secundai­ re chakra's die zich in de armen en handen, en ook in de benen en voeten bevinden (zie figuur 1-3). Als ze gezond is, strekt de hara zich uit van ongeveer

1 tot 1,2 meter boven het hoofd tot helemaal naar het midden van de aarde. Boven aan de hara zit een kleine omgekeerd e trech­ ter waar ze a ndere dimensies ingaat die naar het

goddelijke reiken. Zoals eerder besproken in Licht op de aura en Bronnen van licht is dit het punt waar 1-1 De fluweelzwarte leegte

1-2 De core-star

de haralijn ontspringt; ik noem dit het individu­ atiepunt (ID-punt). Het vertegenwoordigt onze


30

Ons human energy consciousness system

Core light healing

eerste individuatie vanuit de care-star-dimensie in deze incarnatie, en via dit punt hebben we onze directe verbinding met het goddelijke. De zetel van de ziel is gelegen in het gebied van het

navel, afhankelijk van hoe lang je bent (zie Figuur

ze wordt met kracht gevuld via meditatie en oefe­

wordt sterk beïnvloed door onze gedachte n e n

1--1 ). Wanneer de tan tien gezond is, is ze een bol

ningen. Geavanceerde healers weten hoe ze de ener­

die de krachtige energie van intentie bevat. De tan

giestromen in de harabuis vanuit de tan tien naar de

emoties. D e niveaus 5 tot e n met 7 vormen de spirituele wereld.

tien kan enorme hoeveelheden kracht huisvesten;

kleine handchakra's kunnen reguleren om helende

Een ander perspectief van het HEF hangt af van

bovenste borstbeen (het manubrium). Hij v erschijnt als een zacht pulserend licht

in

31

verschillende roze,

lavendel- en witte kleuren. Dit licht draagt ons ziels­ verlangen naar wat we willen bereiken in dit leven.

ene rgie vrij te laten komen. Martial-arts-beoefenaars

de vraag of het niveau verbonden is met ratio,

kunnen tijdens hun oefeningen dit vermogen van

wil of emotie. In de HEF-dimensie is tijd niet

de tan tien ook reguleren en benutten (zie aanhang­

langer lineair, maar een aangeboren aspect van elke

sel). Het is de kracht van zuivere intentie.

ervaring van energiebewustzijn. Aangezien ons

Heyoan gaf een voorbeeld van zo'n kracht, toen hij

energiebewustzijn kan worden onderverdeeld in de

Het belangrijkste krachtcentrum in de hara lijkt op

zei:

drie aspecten van onze levenservaring, worden alle

een holle cilinder. Het heet de tan tien. Het ligt in de hara, ongeveer twee tot drie duimbreedten onder de

De tan tien omvat de ene toon

ervaren als ratio, wil óf emotie.

waarmee je je fysieke lichaam

In dit boek zal ik de termen 'emotie' en 'gevoelens'

Dit verlangen leidt ons door ons leven.

vormen van energiebewustzijn in de HEF-'dimensie'

omhoogtrekt tot manifestatie

enigszins door elkaar gebruiken, maar ook binnen

vanuit je moeder, de aarde.

verschillende contexten. In het geval van ratio, wil en emotie hebben we - zoals je in Hoofdstuk 3 zult

Het onderste deel van de hara onder de tan tien strekt

zien - de neiging om aan één of twee van deze as­

zich, wanneer ze gezond is, diep naar beneden uit, hele­

pecten boven de of het andere de voorkeur te geven.

maal naar het middelpunt van de aarde. Als dit gebeurt

Deze neiging leidt tot op zekere hoogte tot versto­

zijn we goed geaard en verbonden met ons incamatiedoel

ringen in ons HECS. Bijvoorbeeld: is het voor jou

in dit huidige leven op aarde.

belangrijker om dingen logisch te begrijpen (ratio),

Het Human Energy Field (HEF)

vind je het leuk om dingen gedaan te krijgen (wil)?

De haradimensie is de basis voor het HEF, en moet

de algemene betekenis van de ongestructureerde

geef je er de voorkeur aan ze te voelen (emotie), of lk gebruik de term 'gevoelens' ter aanduiding van

\:

!\

bestaan voordat het HEF kan ontstaan. Veel le zers

niveaus van de velden en bijbehorende chakra's.

zullen dat wat ik het HEF noem, herkennen als het

Niveau 2 en het tweede chakra zijn bijvoorbeeld ge­

auraveld of energielichaam, en deze termen kunnen

relateerd aan gevoelens. Elke disbalans in ratio, wil

door elkaar heen worden gebruikt.

of emotie is direct zichtbaar in de niveaus van het

Beschrijving van de basisstructuur van het HEF:

veld dat correspondeert met onze ratio (het derde

Het HEF bestaat uit vele niveaus, of fre quen ­

niveau en het zevende niveau van het HEF), wil (het

'

tiespectra' van energie. De eerste zeven zijn de

eerste en vijfde niveau), en gevoelens (het tweede,

bekendste niveaus. Houd er rekening mee dat het

vierde en zesde niveau).

HEF veel meer niveaus heeft dan de zeven die hier

Ik zal ook een onderscheid maken tussen emoties en

worden vermeld. Elk van de zeven frequentiespec­

gevoelens in onze interacties met anderen. In deze

tra heeft een specifieke functie, gekoppeld aan ons

context zijn emoties reacties op een siruatie uit het

levensproces. Het HEF is niet gelaagd als een ui. Het

verleden, die leiden tot een verstoring in ons HECS,

frequentiebereik van elk niveau loopt helemaal door

terwijl gevoelens reacties zijn op een situatie in het

en strekt zich uit vanuit het fysieke lichaam. Elk vol­

huidige moment.

gend niveau van hoger frequentiebereik breidt zich

Deze drie aspecten in evenwicht brengen maakt vol­

steeds verder uit vanuit het lichaam. De gezondheid

gens mijn gids Heyoan deel uit van het werk van

en specifieke aard van elk niveau zijn heel belang­

\

rijk wanneer we de creatieve kracht bestuderen door

Het heilige helende pad

de HEF-niveaus, want dit is wie we zijn, en hiermee

van spiraalsgewijs tot je core-essentie komen.

creëren we niet alleen hoe we het leven ervaren,

\

maar ook hoe we vele aspecten van ons eigen leve n

Het is een pad van de stukken van jezelf

ervaren.

die z ijn verspreid over tijd en ruimte

In dit hele boek zullen we het HEF bekijken

verzamelen en in de heelheid brengen

vanuit allerlei verschillende perspectieven die

van het heilige nu in jou.

allemaal invloed hebben op het creatieve proces.

1-3

1-4

De harabuizen

De hara

Vanuit één perspectief komen de niveaus 1 tot en

Een ander perspectief op het HEF is om te kijken

met 3 van het HEF overeen met de driedimensi­

of het ni veau gestruct ure erd of ongest ructur eerd

onale werkelijkheid. Niveau 4 is de b rug tussen

is. Het HEF bestaat uit afwisselend gestructureer­

de fysieke wereld en de niet-fysieke wereld, en

de (oneven) en ongestructureerde (even) niveaus.


32

Core lig ht healing

Ons human energy consco i usness system -

-- --

--

---

De gestructureerde niveaus van het H EF Het

bereidheid van de cliënt tot verandering, de zelfzorg

dat onze gevoelens ten aanzien van anderen met

eerste, derde, vijfde en zevende niveau bestaan uit

van de cliënt, de kwaliteit van de healer, enzovoort.

zich meedraagt. In Bronnen van licht heb ik uitge­

gestructureerde lijnen van licht met helder stralende deeltjes die erdoorheen stromen. Het eerste niveau

Meestal, maar niet altijd, zijn er meerdere herstruc­

breid beschreven hoe dit werkt tussen mensen. Het

tureringssessies nodig. Bij elke herstructurering gaat

zesde niveau bestaat uit prachtige amorfe bundels

bestaat uit blauwe lijnen van licht. Het is het ener­

de cliënt in kwantumsprongen vooruit op zijn weg

diffuus licht, die vanuit ons lichaam alle kanten op

giebewustzijn van onze persoonlijke wil. Het zorgt

naar gezondheid. Deze geavanceerde technieken

stralen. Het Is het bioplasma van onze hogere god­

ook voor de structuur van ons fysieke lichaam. Het

gaan ook heel goed samen met de gangbare gezond­

delijke gevoelens. (Zie figuren 1-5 tot en met 1-12

derde niveau heeft een structuur van gele lijnen van

heidszorg die de medische beroepsgroep verleent.

voor gekleurde afbeeldingen van elk niveau van het

licht. Het is het energiebewustzijn van ons rationele

De ongestructureerde niveaus van het HEF: De

HEF. Zie Figuur 1-13 voor alle zeven HEF-niveaus.)

denken dat we in de fysieke wereld gebruiken. Het

veelkleurige ongestructureerde niveaus van diffuus

De zeven chakra's: Binnen het HEF bevinden

vijfde niveau correspondeert met de goddelijke wil

licht die ingeklemd zitten tussen de eenkleurige

zich energiecentra die chakra's worden genoemd.

in ons en is een model voor het eerste. Het lijkt

lichtlijnen zijn gevoelsniveaus. Ze zijn samengesteld

In de hindoeïstische traditie worden de chakra's

meer op het negatief van een foto - waar j e lijnen

uit bioplasma, de substantie van onze gevoelens.

beschouwd als bloemen met bloemblaadjes, maar

van licht zou verwachten is lege ruimte; waar je

Het tweede niveau lijkt op gekleurde wolken van

'chakra' betekent 'wiel'. Voor mij zien ze eruit als

lege ruimte zou verwachten is een ondoorzichtige

licht en bevat onze gevoelens over onszelf. Het

kegelvormige draaikolken die met de klok mee

donkerblauwe kleur. Het zevende niveau bestaat uit

vierde niveau heeft een grotere dichtheid dan wol­

draaien als ze gezond zijn. Een kloksgewijze draaiing

hele krachtige gouden lijnen van licht. Het komt

ken en is een soort dikke gekleurde vloeistof, zoals

trekt het energiebewustzijn, of bioplasma, het HEF

overeen met onze hogere of goddelijke geest.

gelatine voordat die opstijft. Het is het bioplasma

in. Elk chakra bestaat op elk niveau van het veld

:

De lichtlijnen bestaan rond en in alle delen van het

en bestaat uit hetzelfde soort energiebewustzijn van d a t niveau. Dit betekent het volgende:

1. De chakra's op het eerste niveau van het veld bestaan uit blauwe lichtlijnen waar lichtdeeltjes doorheen stromen, net als bij de rest van het eerste HEF-niveau.

2.

Op het tweede niveau bestaan de chakra's uit diffuse gekleurde wolken van licht die in de­ zelfde richting wervelen als de energiedeeltjes in de gestructureerde lijnen.

3.

Op het derde niveau bestaan de chakra's uit fijnere lijnen van licht die geel van kleur zijn. Ze hebben ook fijne lichtdeeltjes erdoorheen stro­ men, maar die zijn kleiner dan die op het eerste niveau. Deze lichtlijnen lijken te sprankelen.

4.

Op het vierde niveau van het veld bestaan de chakra's uit veelkleurig bioplasma dat dikker en zwaarder is dan dat van het tweede niveau.

lichaam. Ze omlijnen in wezen (in drie dimensies) alle verschillende delen van het lichaam, zowel de binnenkant van het lichaam, zoals ledematen, organen en cellen, als de binnenkant van de cellen. Daarom heb je op elk gestructureerd niveau van het veld een driedimensionaal perspectief, zowel de buitenkant als de binnenkant van elk willekeu­ rig deel van het lichaam. Dit perspectief bestaat uit de lichtlijnen van dat niveau (blauwe lijnen op het eerste niveau, gele lijnen op het derde niveau en gouden lijnen op het zevende). Wat ik hiermee bedoel is dat als je kijkt naar een willekeurig deel van het lichaam, bijvoorbeeld op het eerste niveau van het veld, je het zult zien als een dredime nsi i

33

--- ---

­

onale compositie van blauwe liinen van licht: de organen zien eruit als organen die zijn samengesteld uit blauwe lichtlijnen met licht-'deeltjes' die erdoor­ heen stromen. Het is heel belangrijk om dit te begrijpen en te leren zien bij de toepassing van geavanceerde healing­ vaardigheden. Deze lijnen raken beschadigd in het veld, lang voordat er sprake is van welke ziekte dan ook. De lijnen raken ook beschadigd wanneer we gewond zijn. Dit is gemakkelijk te zien. Door het herstructureren van de gebroken, versleten of ge­ draaide lijnen met Brennan Healing Science-vaardig­ heden, wordt het gewonde of zieke orgaan sneller weer gezond dan wanneer de lijnen niet werden geherstructureerd. Hoeveel en hoelang het lichaam van een cliënt het herstructureringswerk kan volhouden dat door een beoefenaar van Brennan Healing Science wordt uitgevoerd, hangt af van heel

veel factoren, zoals de gezondheidstoestand van het lichaam van de cliënt en van het HEF, de hoeveel­

1-5

1-6

heid energie die het HEF van de cliënt aankan, de

Etherisch lichaam Niveau 1

De nieren, gezien vanuit Niveau 1

1-7 Emotioneel lichaam Niveau 2


34

5.

6.

35

Op het vijfde niveau lijken de chakra's op het

de kleur van elk chakra overeenkomstig het speci­

dat door de chakra's op alle HEF-niveaus wordt

negatief van een foto die als het ware de 'blauw­

fieke HEF-niveau waarop je zit.

opgenomen stroomt naar elk ledemaat, ellc orgaan

druk' voor het eerste niveau levert.

Het energiebewustzijn dat door elk chakra wordt

en ellce cel. Zo ontvangen alle onderdelen van het

Op het zesde niveau stralen de chakra's al­

opgenomen op elk gestructureerd niveau wordt op

fysieke lichaam energiebewustzijn van elk chakra

le energiebewustzijn-veld (Universa[ Energy Field,

dat niveau door het hele HEF verzonden langs de

op elk HEF-niveau. Het HEF en het fysieke lichaam

prachtige kleuren.

lichtlijnen die naar alle delen van het lichaam lei­

werken samen als een fijnmazig systeem van bio­

afgekort tot UEF) of de om ons heen liggende bioplasmavelden naar elk niveau van de ener­

Op het zevende niveau bestaan de chakra's uit

den. Het energiebewustzijn dat door het chakra op

energiebewustzijn en fysiek levend vlees. Je kunt het

de ongestructureerde niveaus van het veld wordt

gielichamen.

HEF beschouwen als een ander, subtieler elektrisch

leen maar prachtig iriserend Jicht uit in allerlei

7.

Ons human energy consciousness system

Core light healing

zeer krachtige gouden lijnen van licht, net als in de rest van het zevende niveau.

Zoals je in de bovenstaande l ij st kunt zien varieert

opgenomen volgt ook de stroom van de lichtlij­

lichaamssysteem dat nauwkeuriger is afgestemd op

nen van de gestructureerde niveaus, maar stroomt

onze gedachten, wil en gevoelens dan de organismen

meer als bioplasma. Al het energiebewustzijn

die je bestudeert bij anatomie en fysiologie.

De chakra's hebben drie belangrijke functies: L

2.

Ze brengen energiebewustzijn van het universe­

Ze dienen als zintuiglijke organen voor zintuigen die overeenstemmen met het HEF, die buiten dat wat in de fysieke wereld als normaal wordt be­ schouwd liggen (hogere

iglijke waarneming).

z i ntu

Ze vormen zo een doorgang naar andere werke­ lijkheden die ons van dienst zijn in ons fysieke le­ ven, via plotselinge ideeën die gewoon opkomen, intuïtie, een gevoel dat iets goed of verkeerd is, of een gevoel dat er iets gaat gebeuren.

3.

Ze reguleren het HEF-niveau waarmee ze corres­ ponderen (het eerste chakra correspondeert met de basistoon van het eerste niveau, het tweede met de basistoon van het tweede, enzovoort). Dit wordt een zeer nuttig hulpmiddel voor HSP'ers om onderscheid te leren maken tussen verschillende niveaus van het veld om ze op een

heel nauwkeurige manier waar te nemen en te herstructureren. Figuur 1-14 (zijaanzicht met chakra's) laat de zeven hoofdchakra's zien en het verticale energiekanaal (VEK)-systeem. Het VEK is de belangrijkste krachtstroom die verticaal langs de wervelko­ lom stroomt waarin het hart of de wortel van de zeven chakra's zijn ingebed. De hoofdhuis van de hara ligt ook binnen het VEK. Het VEK wordt waargenomen als mooie, lichtge­ vende, vervlochten koorden van licht die door het midden van het lichaam op en neer spiraliseren en pulseren. Het eerste chakra ligt tussen de benen, waar het het fysieke lichaam binnenkomt bij het perineum. Zijn punt bevindt zich in het sacrale/staartbeen­ gewricht. Het tweede chakra betreedt het lichaam in het bek­ kengebied boven het schaambeen, aan de voorkant van het lichaam en in het midden van het sacrale gebied, aan de achterkant van het lichaam. Zijn punt ligt in het centrum van het lichaam, in het midden van het heiligbeen. Het derde chakra ligt aan de voorkant in de solar plexus en aan de achterkant in het middenrifschar­ nier. De punt ligt diep in het lichaam, vlak voor de 1-8 Mentaal lichaam Niveau 3

1-9

1-10

Astraal lichaam Niveau 4

Etherisch model Niveau 5

fysieke ruggengraat

.

Het vierde chakra ligt in het centrum van het li-


36

Core light healing

Ons human energy consciousness system

chaam aan de voor- en achterkant van het hart. Het

Elk chakra bestaat uit verschillende kleinere vor­

ligt niet aan de linkerzijde zoals het fysieke hart.

texen die precies binnen de omvattende kegelvorrn

Het vijfde chakra is gelegen aan de voor- en achter­

passen. Het eerste chakra heeft slechts vier vortexen,

kant van het midden van de keel.

terwijl het krui nchakra er naar men zegt duizend

Het zesde chakra ligt in het midden van het voor­

heeft. Hoe hoger je gaat binnen de chakra's, hoe

hoofd en e rtegenover aan de achterkant van het

kle i ner ze worden en hoe moeilijker het wordt om

,

hoofd. De punten zitten idealiter

in

het centrum

hun aantal te tellen. Verschillende oude tradities

van het derde ventrikel (van het brein).

geven verschillende aantallen 'bloemblaadjes' aan

Het zevende of kroonchakra zit boven op het

voor elk chakra. Figuur 1-15 geeft het aantal kleine­

hoofd, in het midden. In het ideale geval raakt zijn

re vortexen of bloemblaadjes aan dat wordt gebruikt

punt de toppen van het zesde chakra in het derde

binnen de hindoeïstische traditie.

ventrikel in het brein.

Merk op dat de chakra's gekoppeld zijn aan elkaar.

Het zevende is gekoppeld aan het eerste, en het tweede, derde, vierde, vijfde en zesde zijn gekop­

Figuur 1-15

peld aan de voor- en achterzijde van het lichaam.

Het aantal vortexen in elk hoofdchakra

De kleinere vortexen in elk chakra zijn ook voor en achter aan elkaar gekoppeld. Dit is erg belangrijk bij

CHAKRA

de healingvaardigheid van het herstructureren van

7- kruin

AANTAL KLEINE VORTEXEN 972 violet-wit

de chakra's op elk niveau van het veld, omdat be­

6- voorhoofd

96 indigo

schadiging van een chakra of een kleine vortex van

5- keel

16 blauw

een chakra van invloed zal zijn op de werking van

4- hart

12 groen

zijn tegenhanger aan de andere kant van het fysieke

3- solar plexus

10 geel

lichaam. De vortexen van elk chakra metaboliseren

2- sacraal

6 oranje

op elk niveau een andere frequentie van energiebe-

1- wortel

4 rood

\

., \ \� \

, I ·\

1

;}

\ ,

, -11

1-12

Universele liefde lichaam Niveau 6

Ketherisch model Niveau 7

1-13

1-14

De zeven niveaus van het auraveld

De zeven hoofdchakra's en het verticale energiekanaal

37


38

Care light heaHng

Ons human energy consciousness system

39

wustzijn. Het energiebewustzijn wordt dan naar de

HECS-bioplasma voedt het menselijk energieveld en

cessen. Elke verstoring in een chakra zal meer effect

netische velden. Volgens mij bestaan het HEF, de

delen, organen en cellen van het lichaam gebracht

draagt ook informatie over het omliggende UEF.

hebben dan een verstoring in andere delen van het

hara en de core-star uit bioplasma.

die het aanwenden voor een gezond functioneren.

De chakra's zijn ook perceptuele centra die waar­

HEF. Ik zal de algemene typen verstoringen die in

Dit bioplasma van het HEF is direct verbonden met

De chakra's en het metabolisme van HECS-bio­

nemen via hogere zintuiglijke waarneming (HSP).

chakra's worden aangetroffen en specifieke voor­

bewustzijn. Bioplasma bevat energiebewustzijn. De

plasma en HSP: Chakra's metaboliseren HEF-bio­

Wanneer ze goed functioneren, geven ze ons de

beelden van verstoringen in het solar plexus-chakra

meeste mensen zijn zich niet bewust van hun ener­

plasma. Aangezien chakra's geladen zijn, trekken ze

mogelijkheid de wereld buiten onze normale zin­

en hun effecten bespreken in Hoofdstuk 3.

giebewustzijn en kunnen het niet voelen. Of als ze

geladen energiebewustzijn of energetisch bioplasma

tuiglijke waarneming waar te nemen. We kunnen in

Een opmerking over bioplasma: er zijn vier toe­

dat wel voelen, doen ze deze ervaring af als 'intuïtie',

aan en in zich vanuit het omliggend bioveld of

een veel breder scala van percepties waarnemen. Dit

standen van materie - vast, vloeibaar, gasvormig en

of 'een gevoel hebben' dat ze 'iets weten', of 'iets

universeel energieveld (UEF). Chakra's zijn kegel­

wordt verder besproken in Hoofdstuk 6 over toege­

plasma's - waaruit we zijn gemaakt. Plasma's zijn

moeten doen', zoals ergens weggaan en naar een

vormige structuren die ook bioplasma of energiebe­ wustzijn hun centra in trekken door rond te draai­

paste HSP.

groepen geladen deeltjes of ionen; de interstellaire

andere plaats gaan, of 'nu meteen naar

Vanwege deze uiterst belangrijke functies spelen

ruimte zit er vol mee. Aangezien de plasmadeeltjes

Houd in gedachten dat er ook andere soorten plas­

en, net zoals een tornado dingen in zich trekt. Dit

onze chakra's een belangrijke rol in onze levenspro-

geladen zijn, worden ze beïnvloed door elektromag-

ma's in het fysieke lichaam zijn, zoals bloedplasma,

// /

·)

\1

t\ ;

)

1

Het fysieke niveau

De aura

1-16 Het Human Energy Consciousness System

De hara

De care-star

1-16

(HECS)

Het Human Energy Consciousness System

(HECS)

huis gaan'.


40

Care light healing

of de interstitiële vloeistoffen die soms ook worden

Hoofdstuk 1 Zelftoetsing: een paar oefenin­

aangeduid als plasma's. Hier bedoelen we echter het

gen om je HEF en HECS te voelen

bioplasma van het HEF. 1.

Probeer de niveaus van je HEF te voelen. Men­ sen die meer fysieke activiteiten doen zijn er

Het fysieke lichaam

Het fysieke lichaam is het laatste van de vier aspec­

beter in eerst de lagere niveaus te voelen. Als

ten van ons bestaan. Het HEF is de basis en het zich

je meer een gevoelsmens bent, probeer je dan

ontwikkelend patroon of model voor het fysieke

te concentreren op het tweede niveau. Als je

lichaam dat vóór het fysieke lichaam ontstaat. Het

de liefde boven alles stelt, richt je dan eerst op

fysieke lichaam is genesteld in het HEF en is ook

het vierde niveau. Als je geneigd bent je over

volledig afhankelijk van de drie diepere dimensies

te geven aan de wil van God, richt je dan eerst

voor zijn ontstaan, leven, groei, vorm en gezond­

op het vijfde niveau, hoewel dat het moeilijkst

heid.

kan zijn om te voelen. Wie veel tijd besteedt aan

Alle andere aspecten van de drie bovenstaande

meditatie kan soms het zesde of zevende niveau

dimensies bestaan binnen en in het hele fysieke li­

gemakkelijker voelen. Als je meditatie gericht is

chaam. Het fysieke lichaam kan niet zonder deze be­

op het voelen van gelukzaligheid of spirituele

staan. Dit geldt voor alle levensvormen in de fysieke

extase, probeer dan eerst het zesde niveau te

wereld. Elke cel, inclusief alles in de cel, heeft een

voelen. Als je meditaties zich richten op de stilte

core-star en een hara. Elke cel heeft een levensdoel.

en de goddelijke geest, probeer dan eerst het

Figuur 1-16 toont alle vier dimensies van het

zevende niveau te voelen. Gebruik de informatie

HECS.

in dit hoofdstuk om je te helpen. Voel, zie, hoor,

weet en ervaar het niveau van het door jou gekozen veld. 2.

Kun je het verband zien tussen elk HEF-niveau en je levenservaring? Het gaat erom jezelf te herkennen in de niveaus van je HEF.

t

3.

Neem jezelf waar als elk van de vier dimensies van je HECS. Wees je bewust welk aspect van jezelf het gemakkelijkst waar te nemen valt, en welke het moeilijkst. Oefen.


Hoofdstuk 2

ONS CREATIEVE PROCES VIA ONS HUMAN ENERGV CONSCIOUSNESS SVSTEM

De mensheid heeft de geschenken va11 cocreatie, vm1

De creatieve levenspuls via het HECS

de vrije wil,

van liet fysieke licllaam

(Opmerking: de termen 'creatieve proces' en 'crea­

en jullie energiebew11stzij11-systeem,

tieve puls' worden in dit hoofdstuk door elkaar

met inbegrip van intentionaliteit en core-essentie.

gebruikt.) Nadat Heyoan me op de hoogte had gebracht van

[111/ie hebben het gereedschap 0111 bewuste medesc/1eppers te worden.

de vier dimensies of aspecten van ons bestaan, gaf hij me informatie over het creatieve proces via de vier dimensies. Aanvankelijk ging ik ervan uit dat

Ht YOAN

hij het had over het creatieve visualisatieproces om te krijgen wat je wilt in je leven, oftewel het materialisatieproces. Maar het bleek veel meer te zijn dan alleen dat. Heyoan liet me inzien dat ons lncarnatieproces zelf een scheppende daad is. Daarnaast is incarnatie een manier om meer creatieve mogelijkheden te schep­ pen voor onszelf en andere mensen, want in onze incarnatie leren we veel over onszelf. Heyoan zegt dat het creatieve incarnatieproces al lang vóór dat wat we incarnatie noemen, maar ook lang voor de conceptie, van start gaat. Volgens Heyoan ontspringt het creatieve proces diep in het centrum van de core-star, in de fluweel­ zwarte leegte waar het krioelt van krachtig, ongedif­ ferentieerd, ongemanifesteerd leven. In ons crea­ tieve proces activeren we de fluweelzwarte leegte van ongedifferentieerd leven in ons door erin o p te gaan met ons verlangen o m te creëren. Succes kan alleen worden bereikt met onze zuivere intentie die in overeenstemming is met ons verlan­ gen en met de intentie van de Schepper. Het geschenk van incarnatie is creatie. Ieder van ons


44

Core light healing

Ons creatieve proces via ons human energy consciousness system

is geboren met een verlangen om te creëren. Het verlangen van elk individueel mens is uniek en zeer specifiek. Dit is zowel het doel van als de reden om te incarneren. Wanneer we op deze wijze creëren, ontwikkelen en verruimen we de expressie van onze unieke goddelijke essentie in ons core-licht, dat met elk van die creaties meer gaat stralen. Het creatieve proces stroomt dan vanuit onze kern naar de dimensie van de haralijn en wordt in de hara omgezet in onze creatieve intentie of doelstel­ ling. De hara bewaart deze intentie om de creatieve puls omhoog te laten stromen naar onze volgende dimensie, het HEF. Daarbij wordt ze omgezet in de drie aspecten van het HEF - ratio, wil en emotie waarmee we vervolgens ons fysieke leven creëren.

Hoe de relatie tussen aspecten van het HECS

je intentie moeiteloos. Op zulke momenten heb

gen met de goddelijke wil op het niveau van de wil,

tot het idee van dimensies leidt

je geen weerstand tegen de creatieve levensstroom

en de evolutionaire ontwikkeling van ons vermogen

die door je heen gaat. Zie F iguur 2-1, die een rechte

om in alle levensomstandigheden voor liefde te

Zoals uiteengezet in Hoofdstuk ! lijkt elk aspec t

haralijn laat zien. Wanneer de creatieve kracht je

kiezen op het ongestructureerd gevoelsniveau.

haradirnensie in stroomt, activeert ze he t subliem

Om je hiervan bewust te worden moet je in staat

van het HECS zich te nestelen in het andere. Elk

je ziel huist. Sommigen noeme n

aspect lijkt voort te vloeien uit en afhankelijk te

verlangen dat

zijn van het aspect waarin het voor zijn bestaan is

het je sublieme obsessie. Wat dat is voor jou is je

in

misschien nog niet duidelijk. Waar hunker je naar?

stroomt de creatieve levenspuls door elk HEF-ni­

of niet-iets-heid, dat krioelt van leven, wordt de

Wat voor leven wil je leiden? Ruim alle persoonlijke

veau:

fluweelzwarte leegte geleidelijk aan licht. Dit licht, dat het punt van onze oorsprong, onze core-star is, beïnvloedt onze bara omdat het de basis is van de hara. De hara is de basis van het HEF en beïnvloedt het. Het HEF is de basis van ons fysieke lichaam en beïnvloedt het. Er is geen directe connectie tussen via verschillende dimensies. De invloeden lijken te

taboes op die je hierbij hebt. Sta jezelf in elk geval toe erover te fantaseren. Laat de fantasie uitgroeien langt. Sta jezelf toe ernaar te verlangen. Begin met

Het zevende niveau van het HEF is de manifestatie

je scheppingsproces; het is waarvoor je bent geboren.

of werkzaamheid van onze hogere of goddelijke

Oefen het, voel het, zie het, ken de details ervan en

geest. Wanneer je creatieve levenspuls door je ze­

laat het dan groeien. Laat het iets worden wat je ver­

vende niveau heen beweegt, wordt dat ervaren als een besef van goddelijke wijsheid. Als je je ervan

rast. Dit is wat Heyoan zei over verlangen:

bewust bent op het zevende HEF-niveau voel je mis­

fundamentele aspecten van onszelf in de volgende

Jullie zijn medescheppers van alles waarnaar je verlangt.

schien dat je creatie een goddelijke inspiratiebron

gemanifesteerde dimensie, op een manier die meer

Gewoon doordat je weet dat je ernaar verlangt,

heeft.

lijkt op een transformatie van invloed naar de vol­

kun je er absoluut zeker van zijn

gende dimensie, in plaats van een directe stroom of

dat je al begonnen bent het te scheppen.

De creatieve puls op het zesde niveau van het HEF

transmissie van een substantie. Er is dus een grote

Al je zoete verlangens

Wanneer de creatieve levenspuls door het zesde ni­

zijn eigenlijk creaties waannee je een tijd geleden bent

veau gaat, brengt ze je gevoelens over goddelijkheid

Laten we eens nagaan wat deze transformatie in

begonnen

tot uiting. Op dit niveau voel je de

praktische termen betekent.

creaties die reeds werkelijkheid aan

transformatie in de invloed van de creatieve levens­ puls die door elke dimensie heen stroomt.

het worden zijn.

kracht

Ervaar de sterke creatieve kracht in je tan tien. Er­

door het zesde niveau van het veld stroomt. Veel

vaar je verbinding met Vader God en Godin Moeder

mensen ervaren op dit niveau wellicht ook godde­

De care-star bestaat uit geii1dividueerde goddelijke

Aarde op elk van de verre uiteinden van de haralijn.

lijke extase voor hun schepping.

essentie. Wanneer de essentie van de core-star naar

Als je hara gezond en dus evenwichtig is in alle

manifesteert via het HEF

de hara stroomt, wordt ze getransformeerd in de ha­

aspecten die hierboven zijn genoemd, stroomt je

De creatieve puls op het vijfde niveau van het HEF

radimensie: essentie wordt intentie. Naarmate intentie

creatieve kracht op een evenwichtige manier door

wordt getransformeerd op elk niveau van het HEF,

alles heen, afdalend naar de fysieke wereld vla de

Wanneer ze door het vijfde niveau heen gaat, uit de

wordt ze tot expressie gebracht als het energiebe­

volgende dimensie, je HEF.

creatieve levenspuls zich als je vrije wil, en wordt

De creatieve puls via het HEF

om de goddelijke wil te begrijpen en je erop af te

beïnvloed door de ontwikkeling van je vermogen

wustzijn van ratio, wil en emotie, overeenkomstig het niveau van het veld. Wanneer het energiebewustzijn

stemmen. Als je je ervan bewust bent op het vijfde

van het HEF de fysieke wereld bereikt, wordt het omgezet in levend vlees. We bestaan dus uit alle vier

Je creatieve kracht stroomt vervolgens vanuit je

niveau, ervaar je een volmaakt patroon van god­

deze 'dimensies'.

haradimensie naar je HEF-dimensie. Merk in figuur

delijke zorgvuldigheid naarmate je schepping zich

'- 1 de verbinding op tussen de hara en het

ontvouwt.

Hoe het creatieve proces zich manifesteert via de dimensies van core-star en

bara

HEF; de

hoofdbuis van de hara bevindt zich in het verticale energiekanaal (VEK) van het HEF. l n het HEF

manifesteert ze zich eerst

Een rechte haralijn

creatieve

intens, dat je ondanks alles waarmee je wordt ge­

zal zijn. Vertrouwen is de creatieve levenskracht die

Overzicht van het creatieve proces dat zich

2-1

zo

confronteerd, kunt voelen dat je schepping subliem

Je bent hun schepper.

/ �û/

De creatieve puls op het zevende niveau van het HEF

tot een gerijpte visie op wat het is waarnaar je ver­

bewegen alsof ze opwellen vanuit de diepere, meer

(

zijn om elk niveau van je veld te voelen wanneer de creatieve levenspuls erdoorheen stroomt. Zo

genesteld. Vanuit het centrale gebied van niets-heid,

hen, maar toch beïnvloeden ze elkaar als het ware

"

45

in

De creatieve puls op het vierde niveau van het HEF

de hoogste niveaus van

Je creatieve proces wordt opgestart in je diepste

je HEF en daalt vervolgens af, van de hogere naar de

Tijdens de gang door het vierde niveau uit de cre­

kern of core. Het haalt creatieve energie uit de flu­

lagere niveaus, op weg naar fysieke manifestatie.

atieve levenspuls zich als je liefdevolle gevoelens

weelzwarte leegte. De creatieve energie wordt eerst

Terwijl ze door elk HEF-niveau stroomt, neemt ze

voor anderen, en wordt bepaald door de ontwikke­

geîndividualiseerd, wanneer ze zich door de core­

de eigenschappen aan van elk niveau - ratio, wil of

ling van je vermogen om anderen lief te hebben in

star beweegt als care-essentie. Dan stroomt ze in

emotie - en de staat van onze evolutionaire ontwik­

relaties. Als je je ervan bewust bent op het vierde

de haradimensie, via je intentie om alles te creëren

keling van dat niveau, zoals de mate van begrip en

niveau, ervaar je een liefdevolle relatie met je schep­

wat je wilt creëren. Wanneer je haralijn vanbinnen

helderheid op rationeel niveau, ons vermogen om

ping die je creatieve proces ondersteunt.

volledig in evenwicht en gecentreerd is, stroomt

onze persoonlijke wil in overeenstemming te bren-

Het vierde niveau is het niveau vóór fysi eke


46

Ons creatieve

Core light healing

proces via ons human energy consciousness system

47

Ons fysieke lichaam heeft waardering en Liefdevolle

de bedoeling om gericht te leren.

hebt) concepten die ons helpen begrijpen hoe de

in de driedimensionale werke lijkhe id . Op het

zorg nodig, en erkenning voor zijn spectaculaire

Gore-essentie is niet begrensd op die manier. Ze kan

wereld eigenlijk werkt. Hoe meer we hierover leren,

vierde niveau vind en al je interacties me t ande­

complexiteit en aangeboren schoonheid. Zorg dra­

uniek individueel zijn, als uitdmkking van je individu­

hoe beter we ons diepste verlangen zullen kunnen

gen voor ons fysieke lichaam is een overeenkomst

ele kemkwaliteiten, maar maakt ook deel uit van alle

verwezenlijken.

die we zijn aangegaan voor het geschenk van het

wezens, manifeste en niet-manifeste.

manifestatie. Niveaus

1, 2 en

3 sp elen zich af

ren plaats; daarom i s het het niveau van r ela­ ties. En omdat dit het niveau is v óó r

de fysieke

werkelijkheid, omvat het zowel de zichtbare

De vier fasen van de creatieve levenspuls

incarnatieproces. Het is het voertuig waarmee we

als onzichtbare werkelijkheden. Daarom zal je

onze creaties manifesteren in de fysieke wereld.

Incarnatie

relatie met iedereen in je fysieke wereld en ook

Het creatieve proces wordt ook beïnvloed door onze

aliseren, in een georganiseerde vorm van manifestatie,

Het creatieve proces verloopt in vier fasen. In mijn

met alle andere dingen in deze werkelijkheid een

is

een gevolg van de intentie om te individu­

levensomstandigheden die het resultaat zijn van

met als doel om meer geïndividualiseerde core-essentie te

en o r m effect hebben op je creatieve proces. De

ons creatieve proces in de loop der tijd. Om dit te

creëren, die vervolgens kan worden ervaren als licht­

vorige boek, Bronnen van licht, heb ik deze fasen sta­ se (stilstand], expansie, stase en contractie genoemd.

w e rkelijkhe id op het vierde niveau zal in Deel Il

kunnen doen is het vereist dat we onze levensom­

gevende leegte zonder het zelf te verliezen, zonder te

Er is altijd een moment van stase, gevolgd door

uitgebreid worden verkend.

standigheden onderkennen, begrijpen en leren ver­

verdwalen in ongedifferentieerde goddelijke heelheid.

beteren - fysiek, emotioneel, mentaal en relationeel. Om dit te kunnen doen, moet je eerst leren hoe je me­

De creatieve puls op het derde niveau van het HEF Nadere toelichting op de levenspuls

een golf van expansie, dan weer een moment van stase, waarna weer een golf van contractie volgt. Deze wordt dan weer gevolgd door een moment van

deschepper kunt worden samen met het goddelijke. Dus

stase, waarna een nieuwe golf van expansie begint.

moet je eerst leren hoe het goddelijke creëert. Je moet vra­

Alle levende wezens volgen deze creatieve levens­

tieve levenspuls je gedachten en mentale inzicht uit.

Toen Heyoan me onderrichtte over de creatieve

gen: "Hoe creëert het goddelijke via mij, een manifestatie

puls. Merk op dat in sommige situaties zoals in

Dit niveau wordt beïnvloed door de ontwikkelings­

levenspuls deed hij dat in fasen. Eerst leerde hij mij

van het goddelijke?" Hier komt het antwoord:

een healing, de creatieve puls begint met expansie,

fase van je menselijke geest. Als je je ervan bewust

het creatieve proces zoals eerder in dit hoofdstuk

bent op het derde niveau, heb je de nodige mentale

staat beschreven. Dus dacht ik dat de laatste fase het

Bij het doorlopen van het derde niveau drukt de crea­

scherpte om je schepping fysiek te verwerkelijken. De creatieve puls op het tweede niveau van het HEF

gevolgd door stase, contractie, en vervolgens we er stase. Ongeacht waar je de creatieve puls begint,

Het goddelijk universum

gematerialiseerde product was, een toestand van uit­

is een wederkerig universum.

deze vier fasen zijn altijd aan de orde en ze volgen

muntende gezondheid, een schilderij, je inkomen of

Het is vriendelijk.

op elkaar als een golf die aan komt rollen en zich

een relatie.

Het reageert op jouw creatieve stroom

weer terugtrekt.

Maar toen zei Heyoan:

door medeschepper te worden met jou.

De eerste fase van

Tijdens haar gang door het tweede niveau drukt de creatieve levenspuls je gevoelens over

jezelf uit, en

wordt bepaald door je staat van liefde voor

Nee, dat is pas halverwege het creatieve proces!

jezelf.

Zelfliefde moet worden herkend, erkend, begrepen

de creatieve levenspuls: eerst is

er de stilte van de diepe zwarte leegte, diep binnen

"Wat bedoel je?" vroeg ik.

en gecultiveerd als een noodzakelijke vaardigheid

Heyoan legde me toen de rest van het creatieve pro­

om een gezond leven te leiden. Als je je ervan

ces uit wanneer het de omgekeerde richting opging

Als jij je stromende creatieve kracht tegenhoudt,

de care-star van waaruit de hele schepping ont staa t

wacltt het universum gewoon op je

Dit is een punt van stase.

.

De tweede fase van de creatieve levenspuls: in de

totdat je haar weer opnieuw laat stromen.

tweede fase volgen we de creatieve levenspuls die ontstaat in de core-star en stroomt door de hara,

Oorzaak en gevolg

het HEF, en vervolgens naar het fysieke. Van deze

bewust bent op het tweede HEF-niveau beleef je

en de diepere niveaus van iemands bestaan betrad

plezier bij het scheppen ervan en krijg je een betere,

- naar de diepere niveaus van het HECS zoals zojuist

De bovenstaande uitspraak van Heyoan betekent

expansie vanuit de care brengt de essentie van wie

meer liefdevolle visie op jezelf.

beschreven, maar in omgekeerde richting. (Zie het

dat het goddelijke ons niet dwingt iets te doen, of

je bent zichzelf tot uiting via de dimensies van

volgende deel over de vier fasen van de creatieve le­

zelf iets te worden. God straft ons niet persoonlijk

intentie (haraniveau) en persoonlijkheid (HEF of

venspuls.) Het voltooide uiteindelijk zijn schepping

voor het wel of niet doen van iets. In plaats daarvan

auraniveau), en dan manifesteert je schepping zich

in een stralender licht in de core-star.

wacht het goddelijk universum gewoon tot wij de creativiteit in ons leven op gang brengen. Dan geeft

De derde fase van de creatieve levenspuls: na het

het navenant antwoord op al onze gedachten, ver­

bereiken van het fysieke niveau gaat de creatieve

De creatieve puls op het eerste niveau van het HEF Wanneer ze door het eerste niveau gaat, komt je

Toen verkondigde Heyoan:

creatieve levenspuls tot uiting als je fysieke ge­ voelens, zintuiglijke sensaties en je wil om op dit

Het uiteindelijk 'product' zo je wilt,

langens en daden

(inclusief de

negatieve). Dit wordt

in de fysieke wereld.

puls in een statische rustmodus. Het is de stase aan

moment te worden geïncarneerd. Je creatieve puls

van de creatieve levenspuls is meer geïndividueerde core­

gewoon oorzaak en gevolg genoemd.

het eind van onze expansie. Wij nemen hier wat tijd

wordt bepaald door de staat van de energetische

essentie!

Hoewel veel mensen oorzaak en gevolg in de loop

voor zelfobservatie terwijl we over onze schepping mijmeren. Zoals Heyoan ons al zei is dit eigenlijk

vorm van je fysieke lichaam. Als je je ervan bewust bent op het eerste niveau voel je de fysieke wil om

van vele levens 'karma' noemen, kan deze term een "Wat is dat?" vroeg ik.

je creatieve daden gestalte te geven. Ook ervaar je

negatieve connotatie hebben - alsof het straf zou

pas halverwege het creatieve proces.

zijn, vooral wanneer we het persoonlijk opvatten.

De vierde fase van de creatieve levenspuls: na de

meer plezier in je lichaam en je leven in de fysieke

De geïndividueerde core-essentie is het

Maar er is geen God die straffen uitdeelt Oorzaak

zelfobservatie trekt de creatieve levens pu ls zich weer

wereld naarmate je creatie zich materialiseert.

geïndividueerde goddelijke

en gevolg is gewoon de manier waarop het uni­

terug van de fysieke wereld via het auraniveau naar

in elk wezen. Het is zowel universeel als individueel.

versum functioneert. Als we niet het effect (re­

het haraniveau,

sultaat) krijgen dat we willen, weten we gewoon

Hier, diep in de care bereiken we de laatste fase van

"Hoe kan dat?"

nog niet hoe we het kunnen creëren. Er is meer

de creatieve levenspuls. Vaak ervaren we weerstand

onderricht nodig totdat we weten hoe we dat moe­

tegen deze fase, maar het is belangrijk om te ont­

De creatieve puls die zich manifesteert in de fysieke wereld

Het creatieve proces condenseert vervolgens in ons

De core-essentie van de core-star bestaat buiten de

.

en dan weer terug naar de care.

ten doen. We dienen inzicht te krijgen in onszelf en

houden dat we net zoveel tijd en aandacht moeten

fysieke lichaam en de fysieke wereld. Het komt tot

fysieke en energetische dimensies die je kent. Ze is niet

uiting in onze acties in de fysieke wereld en wordt

afhankelijk van de gebruikelijke ruimtecoördinaten,

hoe wij functioneren, en onze onjuiste dualistische concepten over de werkelijkheid te vervangen door

geven aan de contractiefase van de creatieve puls,

beïnvloed door onze fysieke gezondheidstoestand.

waartoe je jezelf een tijdje beperkt in je incarnatie, met

zuivere geïntegreerde (of holistische, als je dat liever

fase die daarop volgt. Wanneer de creatieve puls via

als aan de stille leegte van de diepe innerlijke stase­


48

Core light healing

Ons creatieve proces via ons human energy constiousness system

de vier dimensies terugstroomt naar onze core-star,

Levenspulsen

brengt ze alles wat er is geleerd en gecreëerd terug naar het individuele zelf. Zo is het eindresultaat

Ze rijst niet alleen op vanuit de core-star,

49

heen gezien heb. Maar ons energieveld is meestal wel zuiver in bepaalde levensdomeinen. In deze

De creatieve levenspuls

maar vanuit elke cel van je lichaam, vanuit elk deel van elke cel,

domeinen zijn we in staat onbelemmerd te creëren.

het DNA, de elementen en de atomen.

In figuur 2-2 duiden de pijlen die door het HEF

van de creatieve levenspuls het creëren van meer

is niet slechts één puls, maar oneindig veel pulsen

goddelijke care-essentie. Dan gaan we weer de diepe

van oneindige fasen,

innerlijke stase van de stille leegte in, tot onze vol­

frequenties en afmetingen, allemaal

gende creatieve impuls opkomt

Het leven breidt zich uit, creëert,

voortvloeiend uit de aJre-e.ssentie.

proces in de fysieke wereld wanneer ons HEF niet

gaat in stase, reflecteert,

geblokkeerd is. Dit zijn onze levensgebieden waarin

.

heen gaan op het zuivere, onbelemmerde creatieve

gaat in contractie, destilleert de kennis,

de dingen gewoon vanzelf komen. Als we ervoor

en brengt bewust gewaarzijn naar het centrum van

kiezen om iets te creëren, werkt het. Geen enkel

je wezen.

probleem! Meestal vinden we het niets bijzonders.

Er zijn vele fasen in deze creatieve golf van leven.

We concentreren ons er niet eens op. We doen het gewoon. Het stroomt gewoon naar beneden via de

Elk individu pulseert in veel verschillende

verschillende niveaus, geeft uiting aan de speciale

fasen van expansie en contractie

aard van elk niveau, terwijl het dat aspect van onze

rond verschillende aspecten van het leven.

creatieve intentie creëert. We noemen deze dingen

Sommige zijn lang, andere kort.

talenten. Elk mens verschilt van anderen.

Sommige zijn snel, andere langzaam.

Iedereen heeft veel van zulke talenten. Wat zijn de

Alle levenspulsen zijn universeel.

jouwe? Veel mensen hebben net als ikzelf geleerd

Elke levenspuls doordringt alles.

om onze talenten of goede aspecten niet te benoe­

Elk van je daden, elk van je frasen,

men, uit angst dat we zelfzuchtig zouden overko­

bereikt de grote expansie van het universum.

men. Dit is gewoon ongezond. Meestal merken we

Alles wordt gesynchroniseerd

de levensgebieden die door onze talenten soepel

in de grote symfonie van het leven.

functioneren niet op. Toch zijn onze talenten meer

De resultaten van een zuiver creatief proces

waardoor onze care-essentie volledig tot uiting

via het HECS

komt. Ze zijn de aspecten van ons bestaan waarin

dan alleen dat. Ze zijn de aspecten van ons bestaan

we gewoon volautomatisch onze ontwikkelde core­ Als je hara en HEF zuiver, opgeladen en in even­

essentie uitdrukken. Uiteindelijk zijn het aspecten

wicht zijn ten aanzien van een bepaald verlangen,

van ons bestaan waarin hogere beginselen worden

zul je het gemakkelijk kunnen manifesteren. Je doet

uitgedrukt.

dit in feite elke dag al. Je creëert zo gemakkelijk in

Bijvoorbeeld: een vriendin van mij, met wie ik vele

de gebieden waarin je zuiver bent dat je het niet

jaren heb samengewerkt, heeft het vermogen om in

eens opmerkt. Voor jou stelt het niets voor. Maar

een staat te zijn van diepe ondersteunende aandacht

voor je vrienden is het iets verbazingvvekkends!

voor iedereen met wie ze communiceert. Dit is een

Ze vragen je: "Hoe doe je dat?"

expressie van het hogere beginsel van goddelijke

Je zegt misschien: "Oh, het is niets bijzonders, het

liefde. Een andere vriendin heeft het vermogen om

gaat gewoon vanzelf."

diep aanwezig te zijn, zelfs in de fysieke cellen van

Aan de andere kant zeg jij hetzelfde ten aanzien van

andere mensen. Zij doet dit ongeacht hun emotio­

de talenten van je vriend(inn)en. Dit zijn kernta­

nele of fysieke toestand, ook als het een stervenspro­

lenten. Ze zijn direct afkomstig uit de core-essentie

ces betreft. Dit is een expressie van goddelijke wil en

die jij of je vrienden hebben gecreëerd in je levens­

goddelijke liefde. Een vriend heeft een passie voor

ervaringen, al of niet in deze incarnatie of in welke

integriteit en principes, en is in staat verwarrende

incarnatie dan ook. In deze aspecten van je bestaan

situaties te verduidelijken. Dit is een uitdrukking

condenseert de creatieve stroom rechtstreeks vanuit

van goddelijke waarheid. Weer een ander kan men­

je core. Je hebt er geen blokkades of niet-geheelde

sen die het niet met elkaar eens zijn rustig en kalm

wonden. Met het woord 'aspect' verwijs ik naar je

tot overeenstemming brengen. Dit is een expressie

fysieke, emotionele, mentale en spirituele staat van

van goddelijke waarheid en wil. Een andere vrien­

zijn in elk aspect van je leven, zoals gezondheid,

din is een echte opvoeder en draagt er altijd zorg

carrière of relaties.

voor dat studenten tot succesvolle afronding komen

Laten we nu eens kijken hoe het creatieve proces

(nog een uitdrukking van goddelijke waarheid en

werkzaam is via een ideaal, zuiver, niet-geblokkeerd

wil). Weer een andere is toegewijd aan de goddelijke

2-2

HEF. Ik heb nog nooit een HEF gezien dat op alle

waarheid en een andere vriend is de meest georgani­

Het zuivere creatieve proces dat via het HEF tot fysieke manifestatie komt

vlakken volledig zuiver is. Dat geldt ook voor de

seerde persoon die ik ooit heb ontmoet (goddelijke

vele spirituele leiders en goeroes die ik door de jaren

wil). Al deze mensen hebben hun zielsverlangen


50

Core light healing

gevolgd, hebben gewerkt en gestudeerd ten behoeve van de ontwikkeling van hun talenten, waardoor hun care-essentie prachtig tot uiting komt in deze dingen waarvan ze houden.

Hoofdstuk 2 Zelftoetsing: een paar vragen over je HECS en je creatieve proces 1.

Traceer je creatieve proces door je HEF-niveaus heen. Probeer ze zo goed mogelijk te voelen met behulp van de informatie in dit hoofdstuk. Voel ze, zie ze, neem ze waar. Ga eerst terug in jouw levensgeschiedenis om iets te vinden wat je echt wilde, en toen uiteindelijk kon scheppen in je leven. Neem nota van het persoonlijke proces dat je doormaakte toen het elk niveau van je veld doorliep: hogere geest, wil en gevoel; ver­ volgens door liefdevolle relaties; en verder via persoonlijke/menselijke geest, wil en gevoel.

2.

Traceer nu je creatieve proces via de vier fasen van de creatieve puls: stase, expansie, stase en contractie.

3.

Verbind elke creatieve ervaring met de creatieve kracht van de liefde die door je heen stroomt.


Hoofdstuk 3

HEALING VAN HET GEBLOKKEERDE CREATI EV E PROCES

Deze exploratie kan worden beschouwd als werk om de door jou heen stromende creatieve energieën te openen om te ontdekken en te begrijpen hoe ze worden

I

n het Laatste hoofdstuk beschreef ik het zuivere creatieve proces en liet ik zien dat het eindresul­

taat van onze creatieve puls (en van de creatie zelf) goddelijke core-essentie, of meer core-licht is. Hoe

geblokkeerd

we ons leven en onze gezondheid beleven is afhan­

en ze vervolgens te openen om cocreatie te leren en te

kelijk van hoe welgevormd, helder en evenwichtig

verhelderen.

de vier dimensies van ons bestaan zijn, met inbegrip

Je bent l1ier om je bewust te worden van je doel,

een grote invloed op de creatieve puls wanneer die

van elk HEF-niveau. Elk van de vier dimensies heeft namelijk cocreëreu met het goddelijke.

door elke dimensie heen beweegt. Aangezien de die­

Je leert niet om te ontdekken wat er mis is,

pere dimensies de fundering zijn van de hogere di­

of wat er slecht is, of wat er verwerpelijk is aan jou.

mensies is hun invloed sterker, net als bij de funde­

Je bent hier om je persoonlijke cocreatieve proces met het

erbovenop rusten.

goddelijke te leren en te verlleldere11.

Het healingwerk moet alle aspecten van onze vier

HioYOAN

hara en het HEF, maar ook hun specifieke aspecten:

ring van een gebouw. Elke verstoring in de diepere dimensies zal van invloed zijn op alle dimensies die

dimensies omvatten. Dit betekent niet alleen de de staat van de drie aspecten van de hara, evenals haar plaatsing, afstemming en verbinding met de aarde; de gezondheid en het evenwicht van de HEF-niveaus, en niet in de laatste plaats: hoezeer we aanwezig kunnen zijn bij onze levenspuls en haar eer kunnen betuigen, op elk moment dat we ons le­ ven ermee scheppen. Daarvoor is het belangrijk een gedegen inzicht te hebben in onze vier dimensies en in hoe ze geblokkeerd kunnen raken. We moeten bewust aanwezig leren zijn in elke dimensie, en de dimensies bewust gewaarworden wanneer het crea­ tieve proces door ze heen stroomt.


54

Healing van het geblokkeerde creatieve proces

Core light healing

Het geblokkeerde of vervormde creatieve proces

55

Vervorming in de hara: Als er vervorming is in je

seren en bekrachtigen van binnenuit. Eén manier om

emotieaspect je haralijn meer naar voren. Wanneer je niet in harmonie bent, weerstand voelt

hara, zul je je creatieve kracht splijten overeenkom­

intentie toe te passen is om je mate van evenwicht te

stig die vervorming. Dit heet 'gespleten intenties'.

meten tussen de drie aspecten van je psyche: ratio,

en probeert de wereld te dwingen om te doen wat jij wilt, is je haralijn naar de achterkant van je lichaam verschoven. Dit interfereert dan met onze creatieve

Soms stuit onze creatieve kracht die door de vier

Je hebt je creatieve kracht in twee tegengestelde

wil en emotie. In Hoofdstuk 2 besprak ik ratio, wil en

dimensies naar beneden stroomt op verstoringen

richtingen gespleten, die elkaar vervolgens ophef­

emotie als een manier om het HECS te bekijken. Als

tijdens het scheppingsproces. Dit zijn de gebieden

fen in de mate waarin ze niet in evenwicht zijn.

ze alle drie in balans zijn, heb je je centrum of zui­

kracht en splitst haar in hveeën. Het gevoelsaspect

waaraan we moeten werken in dit leven. Met an­

Als ze diametraal tegenover elkaar staan en even

vere intentie bereikt - de intentie om heel te worden,

van onze creatieve energieën is gedaald en geschei­

dere woorden: op elk gebied waar sprake is van

krachtig zijn, dan wordt er niets gecreëerd. Je hebt

om de zelfidentiteit van je dualiteit achter je te laten

den van ons wilsaspect. Dit wordt eigengereidheid

verstoring van het creatieve proces, is persoon­

een patstelling bereikt in jezelf! Je rijdt jezelf in de

en tot heelheid te komen. Je bent in harmonie met

genoemd. Volgens Heyoan is wat de meeste mensen 'wil' noemen eigenlijk een verstoring van de wil. Het

lijke groei vereist. Zulke gebieden in jezelf zijn niet

wielen en je krijgt helemaal niets voor elkaar in dat

het universum en leidt gewoon je leven zoals het is,

moeilijk te vinden. Wat heb je altijd al gewild, maar

creatieve proces.

zonder weerstand te bieden. Dan kun je het leven

heb je nog steeds niet kunnen manifesteren in je

Intentie is iets heel anders dan wil. Door te verduide­

vormgeven vanuit de ervaring en het perspectief van

is een 'dwingende stroom', en is een van de meest

leven? Elke storing op elk gebied van je hara of HEF

lijken wat het betekent en hoe je het gebruikt, wordt

heelheid. Als deze drie niet in evenwicht zijn, zet het

gangbare manieren waarop wij het creatieve proces

zal interfereren met je creatieve proces.

intentie een goed instrument voor centreren, stabili-

wilsaspect je haralijn meer naar achteren, en zet het

verstoren. Figuur 3-1 toont een veelvoorkomend voorbeeld van hoe het HEF uit evenwicht raakt tijdens een dwingende stroom. De haralijn en het VEK verschuiven richting rug; door deze verschui­ ving worden de chakra's aan de achterkant van het lichaam erg groot. In deze configuratie wordt dit soort mensen openlijk agressief en dwingt het leven en andere mensen om te gehoorzamen aan de bevelen van zijn ego. Het is deze vervormde configuratie die de wijdverbreide misvatting van de wil initieerde/deed ontstaan. We gebruiken onze zogenaamde 'wil' om ons veld te verstoren en ande­ ren/de wereld/God te manipuleren om te doen wat wij willen, wanneer we dat willen. Maar het is geen ware wil. Het is een dwingende stroom die ons HEF uit balans brengt en interfereert met ons vermogen om datgene te scheppen wat we willen in ons leven. Er zijn een heleboel minder voor de hand liggende manieren om het leven te dwingen ons te geven wat we willen. We kunnen de arme, emotionele under­ dog worden, waarin ons VEK en onze haralijn ten onrechte naar voren zijn geplaatst (Figuur 3-2), of we kunnen iemand worden die onderdanig is, maar vervolgens de ander een mes in de rug plant (figuur 3-3), waarbij de hara en het VEK naar voren zijn ge­ plaatst op de onderste helft, en naar achteren op de bovenste helft. De hara en het VEK kunnen ook ver­

\

drongen worden naar beide zijden van het lichaam.

\

Dit resulteert in overactiviteit wanneer ze aan de rechterkant zitten, en onderactiviteit als ze aan de linkerkant terechtkomen. Natuurlijk zijn er nog veel

\\

meer hara/VEK-verstoringen. HEF-verstoringen zul­ len nader worden toegelicht in het volgende deel. Kort samengevat: wanneer je intentie gespleten is, is je creatieve stroom gespleten. De creatieve energieën gaan in tegengestelde richtingen. Ze staan tegenover elkaar en onze oorspronkelijke intentie om te creëren wordt geblokkeerd. Als één kant van je gespleten intentie sterker is, zal de daardoor verzwakte crea­

3-1

3.2

3-3

Geforc.eerde energetische afweer in het HEF

Passief-onderdanige afweer in het HEF

Passief-agressieve afweer in het HEF

tieve kracht in de richting van de sterkere intentie gaan. Maar ze heeft wellicht niet genoeg energie om


56

Healing van het geblokkeerde creatieve proces

Core light healing

57

je intentie te manifesteren of, als dat wel gebeurt is

alle eerste zeven niveaus van het HEF lopen. In dat

rituele goddelijke liefde. Ik heb geen enkele verkleu­

geloofssystemen dat ook. Als je een dualistisch ge­

je manifestatie zwak, onvolledig, onbevredigend, en

geval is degene die deze blokkades heeft erg ziek.

ring op welk niveau dan ook gezien boven niveau 4.

loofssysteem hebt, zullen je bara en HEF vervormd

niet helemaal wat je voor ogen had. Je bent niet in staat om volledig te creëren wat je bewust van plan

Verstoringen in de gestructureerde niveaus van

De betekenis van g eloof: De ongestructureerde

zijn. Met andere woorden:

het HEF: Al je creaties hebben een zuivere creatieve

niveaus hebben niet alleen betrekking op aangehan­

Vervonningen van de hara en het HEF

gen stagnerende dualistische geloofssystemen, maar

zijn kenmerkend voor het dualisme waarin we leven,

intentie en een volkomen rechte haralijn voor dat

energiestroom door alle aspecten van je HEF nodig om compleet en heel te zijn. Bijvoorbeeld: als de

zijn eigenlijk de inhoud van dualistische geloofs­

omdat het HEF en de hara onafscheidelijk zijn

specifieke doel neer te zetten. Om zo'n gespleten­

op de ratio georiënteerde niveaus van je veld, 3 en

systemen. Dit komt omdat de ongestructureerde

van onze ervaring van de werkelijkheid.

was, totdat je in staat bent om een sterke, zuivere

heid te helen is heel wat zelfexploratie en zelfont­

7, meer ontwikkeld zijn, kan dit tot gevolg hebben

niveaus het vermogen hebben om krachtige emoties

dekking nodig om je bewust te worden van de twee tegengestelde krachten en erachter te komen hoe

dat de energie van het HEF abusievelijk naar boven

en gevoelens te conserveren. Het healingproces dient

De holistische

wordt gericht, richting het hoofd. In zo'n geval cre­

dus niet alleen het veld schoon te maken, maar ook

naarmate de vervormingen

deze twee tegengestelde krachten je oorspronkelijke

eren we een afweer, als de slimme manipulator.

nieuwe holistische concepten te leren ter vervanging

van het HEF en de hara worden geheeld.

creatie in de weg staan. De oorzaak van je gespleten

Vervormingen in de gestructureerde niveaus (1,

van de oude, verouderde, dualistische. Dualistische

intentie is je gebruikelijke negatieve geloofssysteem

3, S en 7) doen zich, evenals de chakra's op deze

concepten zijn allemaal gebaseerd op het splitsen

Helaas zijn onze verouderde dualistische ideeën

in je kindbewustzijn, dat verderop in dit hoofdstuk

niveaus, voor als scheuren, kloven, verstrengelingen

van dingen in twee contrasterende helften (zwart

duizenden jaren lang onderwezen. Ze zijn niet

en in Hoofdstuk 4 nader wordt beschreven. Zodra

of verstoringen van de lichtlijnen. Dergelijke ver­

of wit, man of vrouw) of tegengestelde helften

langer bruikbaar om een gezond leven te leiden in

je je gespletenheid begrijpt en heel maakt, kun je je

storingen op de gestructureerde niveaus vervormen,

(goed tegenover slecht, jij tegenover mij - zelfs of/

de eenentwintigste eeuw. Het is onze opdracht voor

creatieve doelstelling en energieën weer voor je oor­

veranderen, misleiden en stoppen of lekken al je

of kan op die manier worden gezien).

de eenentwintigste eeuw de ondraaglijke pijn van

spronkelijke schepping inzetten. Die oorspronkelijke

creatieve energie wanneer ze probeert door deze ni­

Holistische concepten ondersteunen en bevorderen

de onderdrukking en de straf achter ons te laten die

doelstelling kan vanuit het perspectief van een kind

veaus van je HEF naar de fysieke wereld te stromen om zich te manifesteren in de fysieke werkelijkheid.

diepgaande healing en voorkomen het oprichten

inherent is aan de gespleten werkelijkheid van het

zijn voortgekomen. Het duurt een paar weken om

van blokkades, veroorzaakt door een dualistische

dualisme. Ons idee dat de wereld is opgebouwd uit te­

haar te laten rijpen tot volwassenheid. Na die verdere

Als er scheuren zijn in de chakra's zijn ze niet in

manier van leven. Holistisch leren leven betekent

gengestelde

rijping is je oorspronkelijke intentie van toepassing

staat de creatieve energieën op te brengen die nodig

dat je op een heel andere manier leeft in en reageert

Het veroorzaakt veel verwarring wanneer het zich

op je volwassen leven en je volwassen creaties.

zijn voor het manifesteren van je creaties.

op het universum en het leven, en dat je bewust

uitbreidt tot onze geloofssystemen.

Verstoringen in de ongestructureerde niveaus van

creëert. Zo bouw je een sterke basis voor je leven,

In de eenentwintigste eeuw komen steeds meer

het HEF: Vervormingen in de ongestructureerde

gebaseerd op holistische beginselen en concepten

culturen intensief met elkaar in contact door de

niveaus van het HEF creëren ook storingen in de

die je integratie in een nieuwe geordende innerlijke

mondialisering en modernisering. Er is behoefte aan

creatieve energiestroom. Niveau 2 is onze gevoel­

ervaring van het leven binnen een goedgezind,

een nieuw inzicht in de betekenis van het goddelij­

In de volgende paragrafen zullen we ontdekken

servaring van het zelf, ons vermogen om gezonde

overvloedig universum ondersteunen.

ke. Deze nieuwe concepten zullen holistisch moeten

wat blokkades zijn en hoe ze het creatieve proces

zelfliefde te koesteren. Niveau 4 is onze gevoelser­

Elk niveau van het HEF correspondeert met een

zijn, en geïntegreerd in de HEF-niveaus die verbon­

dat door het HEF stroomt verstoren. Ik behandel de

varing voor anderen met wie we in relatie zijn en

bepaald onderdeel van onze werkelijkheid en is

den zijn met het goddelijke. Goddelijke geest, god­

Hoe blokkades eruitzien

in het HEF en waar

ze zich bevinden

werkelijkheid wordt ons duidelijk

helften is

de oorzaak van veel problemen.

manier waarop blokkades het creatieve proces in de

ons vermogen om lief te hebben in allerlei soorten

gerelateerd aan specifieke holistische concepten die

delijke liefde en goddelijke wil zullen een heel ander

weg staan en ongezonde dynamiek van blokkades

relaties, en om op een gezonde manier te geven

overeenstemmen met de functie(s) van dat niveau.

begrip nodig hebben, dat is gebaseerd op tolerantie

door het HEF en de schade die daardoor ontstaat te

en ontvangen. De vervormingen van niveau 2 en 4 doen zich voor in de vorm van blokkades, die

Totdat de blokkades op alle niveaus van het veld en

en wederzijds respect.

de chakra's zijn aangepakt en uitgeschakeld, kan het

Op een meer persoonlijk niveau moeten de oude

laten zien. Later zal ik een helende aanpak demon­ streren om blokkades uit het HEF te verwijderen.

bestaan uit opgehoopt donker energiebewustzijn in

creatieve proces deze HEF-niveaus niet op een volle­

ideeën en gewoonten ten aanzien van beperkende

Wat meestal een blokkade wordt genoemd is

allerlei modderachtige kleuren, zoals groenbruin of

dig vrije, ongehinderde manier doorlopen. Daarom

liefde worden losgelaten, zodat we onvoorwaarde­

donker opgehoopt energiebewustzijn. Deze op­

donkerrood. De blokkades bestaan uit het gestag­

lijk kunnen gaan liefhebben. Dit vereist een geheel

hoping doet zich alleen voor op het tweede en

neerde energiebewustzijn van verschillende onop­

is het bestuderen van holistische beginselen en concepten een essentieel onderdeel van de healing

vierde niveau van het veld, de ongestructureerde en gevoelsaspecten van het HE F. Het hoopt zich

geloste emotionele ervaringen. Blokkades doen zich

van vervormde niveaus van het HEF.

het leven in de moderne wereld. De oude geloofs­

ook voor in de chakra's op de ongestructureerde

omdat een of meer van de gestructureerde niveaus,

niveaus van 2 en 4. Dit soort blokkades kan de

Dualistische werkelijkheid en holistische

de manier waarop de wereld functioneert moeten

werkelijkheid

worden vervangen door open communicatie en

nieuw begrip van wat liefde is, wat essentieel is voor overtuigingen over mensen die anders zijn en over

inclusief de ratio- en wilsaspecten (1, 3, S en 7) die

creatieve kracht volledig stopzetten en haar energie

de energiestroom door het veld begeleiden ver­

absorberen. Wanneer ze zich in een chakra bevindt

vormd zijn geraakt. Technisch gezien omvat een

op deze niveaus, stopt zo'n blokkade de opname

Aangezien de HEF-niveaus bestaan uit persoonlijke

gemeenschap begrijpen en actief tegemoet treden

blokkade elk vervormd gestructureerd niveau en elk

van het energiebewustzijn via het chakra, dat nodig

wil (niveau 1), gevoelens over jezelf (niveau 2), ratio

met liefde en respect. Onderdeel van d it proces is

verzwakt of te weinig opgeladen ongestructureerd

is om deze niveaus van het veld op te laden om z e

(niveau 3}, gevoelens binnen relaties (niveau

het loslaten van vooropgezette ideeën over mensen

niveau, plus de donkere opgehoopte energie in de

sterk en gezond te maken.

goddelijke wil in jezelf (niveau 5), gevoe le ns over

die anders zijn dan wij.

ongestructureerde niveaus van het veld. Meestal

Niveau 6 komt overeen met onze spirituele gevoelens

het goddelijke (niveau 6) en de goddelijke geest in

In de holistische praktijk is elk individu volledig

doen al deze soorten verstoringen zich voor in een

en ons vermogen om goddelijke spirituele liefde en

jou (niveau 7), zal elke vervorming op elk van deze

zelfverantwoordelijk. Zoals ik al eerder zei is het

van de blokkades. Een blokkade kan al of niet door

extase te ervaren. Verstoringen op niveau 6 van het

niveaus leiden tot een gebrek aan of zwakte van dat

leren van holistische concepten en het vervangen

alle eerste zeven niveaus van het veld Jopen en kan

HEF doen zich meestal voor als zwakte of gebrek aan

aspect van jezelf en je creaties. Als gevolg hiervan

van de oude dualistische ideeën een zeer belangrijk

zich overal in het HEF bevinden. Blokkades zijn

energiebewustzijn, in plaats van als duisternis en

zul je er ook eerder dualistische dan holistische

onderdeel van het healingproces. Ik zal deze holisti­

meestal van invloed op twee of drie niveaus van het

stagnatie. Dit komt omdat de meeste mensen in hun

veld. Maar in zeer ernstige gevallen kunnen ze door

leven niet veel tijd besteden aan het ervaren van spi-

concepten op na houden over al deze aspecten van je bestaan en je leven. Als ze vervormd zijn, zijn je

worden beschreven in Hoofdstukken 5 en 19.

nieuwe ontdekkingen. We moeten deze wereldwijde

4), de

sche concepten in dit boek presenteren. De meeste


58

Healing van het geblokkeerde creatieve proces

Core light healing

We hebben allemaal vervormde hara's en blok­ kades in onze HEF's: De waarheid is dat de men­ selijke situatie in dit stadium van onze menselijke evolutie nog een lange weg te gaan heeft voordat er een holistische samenleving kan ontstaan. Ik heb nog nooit een volledig zuivere en evenwichtige HEF of bara gezien die de hele tijd evenwichtig en zuiver blijft. Iedereen heeft persoonlijk healingwerk te doen. Healingwerk omvat het leren begrijpen en ontwikkelen van hogere kernbeginselen in jezelf waarnaar je kunt leven, evenals het helen van de hara en het HEF. Kort samengevat: ons niet-ontwikkeld inzicht in de wereld - onze onbewuste dualistische geloofs­ systeem en ons gebrek aan kennis van de werkelijke holistische manier waarop het universum feitelijk werkzaam is - voorkomt dat we beschikken over een zuiver creatief proces. Dus moeten we niet alleen leren wat onze blokkades zijn en ze vervolgens op­ ruimen - we dienen ook nieuwe holistische begin­

dat idee los! Het laatste wat je wilt doen is de rest

terugkerende negatieve ervaringen. In Hoofdstuk

van je leven besteden aan het vertroetelen of in

4 zal ik het proces beschrijven van het creëren van

wat er wordt geschapen.

slaap wiegen van je blokkade! Je moet de blokkade

blokkades in de baarmoeder en daarbuiten.

Onze gevoelens geven energie aan

openen en haar opgesloten onontwikkeld bewust­

Hoe pijnlijker en frequenter de ervaring, hoe sterker

het scheppingsproces.

zijn loslaten, opvoeden en helpen ontwikkelen

de blokkade die wordt gecreëerd. Aangezien alle

naar een holistische staat. Je moet ook een positief

gezinnen een zich herhalende negatieve dynamiek

Onze wil bepaalt

kennen, creëren alle kinderen die erin opgroeien

het patroon of de vonn van de schepping.

je er nog geen hebt.

blokkades in hun veld. Dit geldt voor iedereen.

Ik zal dit verder verduidelijken. Laten we de vol­

Hoe een blokkade in het HEF wordt gecreëerd:

Wanneer deze drie niet synchroon lopen,

gende vragen onderzoeken: Hoe wordt een blokkade

Er is een hele simpele manier waarop blokkades

blijft onze creatie incompleet!

geschapen? Waar in het HEF bevinden zich blok­

energetisch worden gecreëerd. Zodra we geschrok­

kades en waarom? Wat houdt een blokkade op haar

ken zijn of angst voelen, is er één ding dat we eerst

plaats? Wat is de relatie tussen onze blok.kades en

doen, zonder erover na te denken. Het gebeurt in

sterker worden: Blokkades verdwijnen niet zomaar,

onze wonden? Waarom gaan blokkades niet gewoon

feite zo snel dat het onmogelijk tegen te houden is,

omdat ze dat niet kunnen. Ze hebben de energie

weg? Hoe beïnvloeden blokkades ons creatieve

want het is een fysiologische reactie. Het eerste wat

niet om te veranderen totdat we er meer energie­

proces en daarmee ons leven? Waarom herscheppen

we doen is plotseling inademen en die inademing

bewustzijn aan toevoegen. Het energiebewustzijn

ze de vicieuze cycli van negatief gedrag en ervarin­

vastzetten. Dit is de reeks gebeurtenissen die zich

in de blokkade blijft gespleten in een staat van

gen in ons leven? Hoe doorbreken we onze vicieuze

voordoet:

cycli? En, natuurlijk, hoe helen we onze blokkades? Het proces van blokkades scheppen in ons HEF:

We ademen plotseling in en zetten de adem vast.

levenskracht. Deze holistische beginselen moeten de dualistische beginselen vervangen aan de hand

wat ons beangstigt. Het zou een gewoon ongeval

Ons gealarmeerde lichaam gaat in de vecht-of­

kunnen zijn, of misschien heeft iemand ons op ne­

vluchtrespons.

over dualistische geloofssystemen en de schade die ze veroorzaken aan onze creatieve puls. Blokkades in het HEF verzwakken, vervormen of onderbreken het creatieve proces gewoon zodat wat je creëert niet precies is wat je verwachtte dat de uit­ komst zou zijn. In hoeverre je resultaat afwijkt van wat je wilde, is afhankelijk van de sterkte en mate van dualistische gespletenheid in de blokkades. Om dit te begrijpen, moeten we eerst de aard van een blokkade begrijpen. Om een blokkade op te ruimen zul je nieuwe concepten moeten aanleren. Het zogenaamde innerlijk kind: Hier is een eenvoudig concept om mee te beginnen. Het gaat om een populaire vorm van therapie, 'innerlijk

Waarom blokkades niet verdwijnen, maar s teeds

lagere energie tot er genoeg energiebewustzijn aan het systeem wordt toegevoegd om de gevoelens e n

We scheppen een blokkade wanneer we iets ervaren

dit hoofdstuk zal ik meer gedetailleerde uitleg geven

Onze geest bepaalt

volwassen ego ontwikkelen waarmee je dit doet, als

selen te leren ter ondersteuning van onze creatieve

waarvan we onbewust hebben geleefd. Verderop in

59

gedachten weer bij elkaar t e brengen. Als het bovenstaande je onzinnig lijkt, herinner je

gatieve wijze behandeld. Een heel simpel voorbeeld

dan enkel een pijnlijke ervaring uit je jeugd. Dat is niet moeilijk om te doen. Herinner je alleen maar het moment dat je als kind iets pijnlijks meemaakte

hiervan is het volgende: Je bent vijf jaar oud. Je moe­

De vecht-of-vluchtrespons van het HEF is anders.

der is de tafel aan het dekken voor een etentje. Ze

Zodra we onze adem inhouden, wordt de normale

en je er niets aan kon veranderen.

heeft haar goede serviesgoed en kristallen glazen ge­

energiestroom van het HEF onderbroken en wordt

Weet je het weer? Heb je het?

pakt en voorzichtig neergezet. Je pakt een kristallen

het energiebewustzijn van onze gedachten afge­

Goed...

wijnglas en loopt ermee naar de tafel. Je struikelt en

splitst van dat van onze gevoelens. Met andere

Ben je aan het huilen?

valt. Het glas breekt en je bent zo geschrokken dat je

woorden: energetisch scheiden we de energie van

begint te huilen. Je moeder draait zich met een diepe

onze gevoelens af van de energie van onze gedach­

Aangezien je het je herinnert zonder de gevoelens die je

zucht om en staart je geschokt en verbijsterd aan.

ten. Dit is een feitelijke gebeurtenis in het energie­

toen had, betekent het dat je gevoelens niet stromen. De

Eventjes flitsen er beelden door haar hoofd van hoe

bewustzijn van het HEF.

gevoelens van de herinnering worden nog steeds geblok­

Onze voelenergie bevriest, en onze denkenergie

Aangezien je het je herinnert, stroomt je mentale energie

hard ze gewerkt heeft om genoeg geld te verdienen om eindelijk haar favoriete glazen te kopen, zonder

keerd.

dat ze hier ook maar enige controle over heeft. Ze is

wordt meer actief en alert. Zo hebben we onszelf

wel nog steeds.

ook boos omdat ze nu ook nog deze bende zal moe­

opgesplitst in dualiteit.

Je hebt je mentale energie van de herinnering niet geblok­

Onze denkgeest is erop ingesteld op zijn hoede te

Ja? Snap je het?

ten opruimen voor haar feestelijke dinertje. Haar woede stijgt en ze schreeuwt dat je stil moet zijn en

keerd.

moet ophouden met huilen! Dan is ze bang dat je

zijn voor elke situatie die vergelijkbaar is met de

Zo simpel is het.

toegepast in groepstherapie:

jezelf pijn hebt gedaan. Ze heeft zichzelf weer onder

pijnlijke situaties in onze kindertijd.

De blokkade zal daar blijven totdat er weer

Draag geen zorg voor ;e innerlijk kind!

moment dat je viel hield je je adem in. Het goede

Deze gespletenheid tussen gedachten en gevoelens

om de gevoelens te ontgrendelen zodat ze weer

gevoel dat je had omdat je je moeder zo lief aan het

blijft totdat we ze weer samenvoegen. Er is healing

kunnen stromen, waardoor de mentale en ge­

helpen was, is verdwenen. Je bent heel bang en in de

en persoonlijke groei voor nodig om dit te doen.

kind-werk' genaamd, die over de hele wereld wordt

Je innerlijk kind bestaat niet! Je creëerde alleen een 'innerlijk kind'-label.

controle en kalmeert, maar het is te laat. Op het

genoeg energiebewustzijn in die blokkade komt

war. Vanaf dat moment zul je je gevoelens van angst

voelsenergieën weer samen kunnen komen. Dit gebeurt zelden vanzelf. Het tegenovergestelde is

en verdriet minder gemakkelijk uiten. Je gevoel ten

Zo zullen vanaf dat moment onze blokkades onze

gebruikelijker.

aanzien van iemand helpen is een beetje besmeurd

creatieve levensenergiestroom belemmeren. Met

Ons wordt vaak geleerd dat het ongepast is om

door terughoudendheid. Dat is een simpel geval. De

andere woorden: de blokkade creëert een gespleten­

gevoelens te hebben wanneer die vanzelf stromen.

Blokkades bevatten opgesloten onontwikkeld bewustzijn.

volgende keer dat er zoiets gebeurt zal er meer ener­

heid wanneer onze creatieve stroom door ons veld

Vanaf zeer jonge leeftijd wordt ons geleerd ze te

Het echte werk is om je onontwikkeld bewustzijn

giebewustzijn worden toegevoegd aan de blok.kade

gaat, op weg naar fysieke manifestatie.

onderdrukken. Elke keer dat er een gevoel wordt

dat opgesloten zit in de blokkade

en ben je nog meer op je hoede ten aanzien van

Zonder de energie van gevoelens die onze creaties

opgeroepen, wordt het onderdrukt. We zijn zeer

iemand helpen. Het leven tijdens de kinderjaren zit

activeert, kunnen deze creaties niet worden voltooid

creatief als het erom gaat onze gevoelens te onder­

bij iedereen vol met nog veel ingewikkelder, steeds

en zijn we niet succesvol, omdat

drukken. Hoe meer gevoelens we onderdrukken,

NIEUWE CONCEPTEN Innerlijk kind

=

onontwikkeld bewustzijn

los te laten en opnieuw te onderrichten. Met andere woorden: er zit geen kind in jou. Laat


60

Care light healing

Healing van het geblokkeerde creatieve proces

hoe meer energiebewustzijn van een lagere frequen­ tie zich rond de gevoelens ophoopt. Zo accumuleren blokkades dichte, donkere energie op het tweede

en vierde niveau. Op het tweede niveau vormen ze donkere wolken; op het vierde wordt het dik, kleve­

rig slijm. Na verloop van tijd, naarmate de blokkade in kracht toeneemt, wordt het meer complex en

ontstaan er lagen. Bovendien hopen zich soortgelijke wonden op in hetzelfde lichaamsgebied, die zich verzam elen rond een archetype. Zo groeien onze blokkades uit tot complexe verstoringen in het veld. De stroom van energiebewustzijn in ons HEF loopt rond de blokka­ de. We worden zeer gevoelig voor bepaa lde situaties die een energiestroom oproepen die de blokk ade vol­ doende kan verstoren om de innerlijke gevoe lens vrij te laten komen, zodat we deze situaties in ons leven gaan vermijden. In feite creëren we hele levensstijlen die onze blokkades op hun plaats helpen houde n. D e anatomie van een blokkade: Laten we eens kijken naar de details van een blokkade vanuit het perspectief van Figuur 3-4, een diagram van de

anatomie van een blokkade. Een blokkade heeft meerdere lagen; elke laag helpt de blokk ade op haar plaats te houden. Op de buitenste laag zit de uiter­ lijke afweer. Het is een sterke buitenlaag, waar we de meeste mensen niet doorheen laten. Deze buitenste afweer helpt ons ons correct te gedragen volgens de levensstijl van onze familie en de cultur ele normen waarin we opgroeien en volwassen word en. Als we volwassen zijn komen onze irratione le

gedachten en onopgeloste emoties naar buiten wanneer we niet kunnen ontkomen aan bepaalde ideeën en emotionele energieën die lijken op de ideeën en emoties waarmee we het als kind moeilijk hadden. Elke 'uiterlijke' situatie die verge lijkbaar is met een onverwerkte jeugdervaring kan irratio­ neel of emotioneel gedrag bij ons oproe pen als de situatie krachtig genoeg is om door onze buitenste afweer heen te komen. Deze emotionel e/irrationele energie is onopgelost gebleven. Het is de achterge­ bleven afweer van het kind dat we eens waren toen we onszelf probeerden te verdedigen, maar het niet konden. Wanneer ze alsnog eruit komt , is ze on­ volwassen. Als we het als volwassene oppa kken (en uiteindelijk ons niet langer irrationeel verdedigen dat we ons zo hebben gedragen), geven we toe (aan degenen die we vertrouwen) dat het niet echt om de situatie ging waar we op dit moment in zitten. Als kind hadden we niet de macht om onze uit­ gangssituatie te veranderen Ja, jonge kinderen leren hoe ze ouders kunnen manipuleren Maar het leven v�n een ki�d wordt beheerst door zijn ouder s. Jonge kmderen z1in volledig machteloos om bepaalde aspecten van hun situatie te veranderen . De meeste volwassenen zullen alles doen om zich niet mach­ teloos te voelen, dus kunnen we inzien waarom er weerstand is om deze innerlijke plaatsen die we allemaal hebben in te duiken. Bij diepe re beschou­ wing blijkt: .

.

Veel van de angst die volwassenen in therap ie hebben om weg te zakken in de pijn van de vroege jeugd is de angst van de ervaring van totale machteloosheid.

Het kindbewustzijn

Emotionele reactie

Oorspronkelijke wond

In de blokkade ligt datgene wat in de Padw erk­ lezingen het 'kindbewustzijn' wordt genoemd. Ons onontwikkeld kindbewustzijn in onze blokkades komt tot uiting als emotionele irrati onele reac­ ties om ons te verdedigen tegen het voele n van de pijnlijke gebeurtenissen van onze kindertijd die eronder liggen begraven. Als volwassenen zijn deze reacties uitdr ukkingen van verwarring over de werkelijkheid vanu it het bewustzijn van het kind dat we waren toen we de blokkades in ons creëerden. In wezen reageren we emotioneel vanuit ons onontwikkeld kindb ewust­ zijn. Het ontwikkelingsniveau van ons kindbe­ wustzijn zit op het niveau van een kind datI met ZtJn onontwikkeld intellect, de were ld in extre me tegenstellingen ervaart. De conclusies van het kindbewustzijn over de wereld zijn gewo on niet de ••

3-4 Anatomie van een blokkade

61

waarheid. In het denken van een kind zijn de we­

Pas wanneer j e je laat zakken in deze werkelijk diepe

reld en de mensen en de dingen daarin ofwel goed,

pijn die wordt vastgehouden in de oorspronkelijke

ofwel slecht. Het is het een of het ander.

wond kan de wond worden geheeld. De echte pijn

Kinderen generaliseren conclusies en laten ze voor

in de wond duurt misschien slechts een paar mo­

iedereen gelden. In het geval bijvoorbeeld van een

menten, of misschien de hele healingsessie. Tegelijk

vader die tegen een kind schreeuwt of het slaat,

met de pijn wordt de cliënt veel onthuld. Het ont·

kan het kind besluiten dat alle mannen net als zijn

hulllngsproces gaat nog een paar weken door nadat

vader zijn. Zijn conclusie over de werkelijkheid is

de wond is losgelaten. Dit zijn onthullingen over

gewoon 'alle mannen zijn wreed'. Het kind zal dan

hoe je je leven hebt geleid onder de beperkingen

gedrag jegens mannen ontwikkelen conform deze

van je beeldvorming, inclusief het v ermijden van

conclu sie.

keuzes, onnodige zelfopgelegde beperkingen, gebrek

Het heeft waarschijnlijk negatieve gevoe­

lens over mannen, zoals woede en angst. Wanneer

aan zelfkoestering1 problemen met autoriteiten en

het kind volwassen wordt, kan zijn gedrag jegens

ander ongezond gedrag. Er zijn nu echter twee grote

mannen wreedheid van mannen die zulke neigin­

verschillen met de tijd waarin de wond ontstond.

gen hebben uitlokken.

Tijdens de healing is de healer met de cliënt aan­

Beelden: Deze foutieve conclusies hebben een zeer

wezig in een liefdevolle staat van aanvaarding en

grote invloed op ons leven en vervormen ons crea­

bestraft hem niet. Ook kan de cliënt nu, als volwas­

tieve proces. Conclusies over de werkelijkheid zo­

sene, de huidige situatie die hij heeft geschapen

als hierboven komen samen om een voorstelling

vanwege de beeldvorming en geblokkeerde creatieve

of beeld te scheppen van hoe de werkelijkheid

energie veranderen. Het kost tijd, inzicht en oefe­

is. Dit beeld wordt bevroren in het verleden. Na

nen, maar het vindt wel plaats.

verloop van tijd wordt dit bevroren beeld over

De typen energiebewustzijn die tijdens een hea­

de werkelijkheid onbewust. Maar de emotionele/

lingsessie door de healer naar de wond worden

irrationele reacties die eruit voortvloeien zijn nog

gebracht zijn meestal die welke de healing van het

steeds werkzaam om te voorkomen dat we ons

beeld in de wond het best ondersteunen. Het zijn de

diep in onze blokkade begeven om de echte pijn

energieën van hogere beginselen en staten van zijn,

van onze vroege jeugd te voelen, toen we mach­

zoals onvoorwaardelijke liefde, waarheid, wijsheid,

teloos waren om iets aan onze situatie te doen.

vertrouwen en moed, afhankelijk van de aard van

Onze verwondingen: Wonden bestaan uit onont­

de verwonding. Onvoorwaardelijke liefde werkt

wikkeld energiebewustzijn dat werd geblokkeerd, uit

voor alles.

het nu en uit de creatieve levenspuls werd gehaald,

Dit type healing maakt onze oorspronkeiîjke crea­

en toen stagneerde in dat tijdskader in het verleden

tieve care-energie vrij die zich diep in de wond

dat de wond plaatsvond. In wezen heeft dat deel

bevindt. Ze heeft er gevangengezeten sinds we

van je wezen de leeftijd behouden die je had toen je

onze energiestroom stopten, op het moment dat de

nog niet sterk genoeg was om het incident dat toen

blokkade ontstond in onze vroege kindertijd. Dit ge­

plaatsvond te hanteren zonder de energiestroom en

deelte van onze creatieve kracht is gevangengezet en

de reactie van je systeem erop te blokkeren.

was sindsdien niet in staat in beweging te komen of

Een andere reden waarom wonden blijven bestaan

wat dan ook te creëren. Dit is een belangrijke sleutel

is dat ze daar worden vastgehouden omdat het

bij het opnieuw creëren van ons leven. We hebben

energiebewustzijn in de wond gesplitst is tussen

die creatieve energie moeten ontberen sinds we de

gevoelens en herinneringen, zoals eerder werd

blokkade schiepen We hebben veel blokkades die

beschreven. Aangezien deze energieën gesplitst zijn,

onze creatieve energieën gestagneerd houden. We

hebben ze niet de macht zichzelf vrij te maken. De

zijn niet in staat deze energieën te gebruiken om de

enige manier om ze te helen is om ze weer samen te

dingen te creëren die we in ons leven willen. In feite

.

brengen in heelheid. Daartoe brengt de healer meer

creëren de blokkades en onze emotionele/irrationele

energiebewustzijn in de wond. Dit activeert het

afweermechanismen van onze blokkades juist wat

energiebewustzijn, brengt het in het bewustzijn van

we niet willen op grond van de negatieve beelden

de cliënt, en de jeugdervaring brengt zichzelf tot

die we hebben over het leven. Laten we eens kijken

afronding naarmate ze uit de bevroren staat en weer

hoe dit gebeurt.

tot leven komt. Wanneer de hea1er de cliënt de wond bewust laat ervaren, dan (en alleen dan) komen we bij de echte pijn die werd vastgezet in de oorspronkelijk wond met alle bijbehorende 'ongemakkelijke gevoelens'.


62

Healing van het geblokkeerde creatieve proces

Care light healing

Hoe blokkades van invloed zijn op ons crea­ tieve proces en ons leven

63

verhelderd en vereenvoudigd tot het idee van de

komt omdat je je creatieve energieën hebt geblok·

afweerlinie op haar plaats te houden, zoals je ziet in

keerd en je niet kunt scheppen waarnaar je verlangt.

Figuur 3-4. Maar er zijn bepaalde dingen waardoor

oorspronkelijke wond die 'ongemakkelijke gevoe­

Zodra je de blokkade hebt opgeheven door je afweer

we zo van streek raken dat ze een reactie uitlokken.

lens' vasthoudt. Ik heb er in mijn werk de menselijk

Figuur 3-5 laat zien wat er met ons creatieve proces

los te laten en je oorspronkelijke kinderpijn te voe­

Dit gebeurt wanneer het inkomend energiebewust­

energlevelddynamiek aan toegevoegd van wat er in

gebeurt wanneer het wordt beïnvloed door blokka­

len, hervind je je oorspronkelijke creatieve energiei

zijn krachtig genoeg is om door onze buitenste

het HEF gebeurt om een blokkade op haar plaats te

des in het veld. Kijk eens naar je leven. Wat heb je,

deze zit dan niet meer opgesloten in de blokkade

afweer heen te breken. Dan raakt het de volgende

houden, de energie-uitwisseling tijdens het uiten

misschien al jarenlang, getracht te creëren?

zodat je haar kunt inzetten voor je creatieve verlan­

afweerlinie

Luister naar jezelf wanneer je dingen zegt als:

gens. Daarna is het een kwestie van heropvoeden

(ER). De ER laadt en splijt het energetisch veld van

tisch om te leiden en te transformeren, de vicieuze

"Waarom moet dit mij altijd overkomen?" of "O

van je kindbewustzijn, zodat het kan opgroeien en

de cliënt dat vervolgens de negatieve reactie door­

cyclus te helen door energetisch te werken met de

nee! Niet weer, daar gaan we weer", of "lk wist dat

leren hoe het kan functioneren in de echte wereld.

loopt. Deze negatieve reactie wordt dan de gang­

onderliggende oorzaken van de ER en de wondcon­

dit me weer ging gebeuren!" Dit zijn aanwijzingen

Recycling van een blokkade in het HEF: Zodra de

bare. Zodra ze gangbaar is geworden, wordt ze een

figuraties in het HEF. De psychodynamica van een

om je te laten weten dat je diep in de wond, in je

blokkade wordt geactiveerd door energie die erte­

zich herhalend gedragspatroon dat veel problemen

vicieuze cyclus wordt in het volgende hoofdstuk

onontwikkelde bewustzijn of kindbewustzijn, ervan

genaan botst, begint ze in beweging te komen. De

veroorzaakt in iemands leven. Dit herhaald patroon

uitgebreider onderzocht. Laten we eens kijken wat

overtuigd bent dat dit de manier is waarop de we­

en

activeert een emotionele reactie

van een ER, en hoe je kunt leren om een ER energe­

energie kan van zowel binnen als buiten de cliënt

heet een vicieuze cyclus. De begrippen 'emotionele

er in het energieveld gebeurt als een ER wordt geac­

reld functioneert. Elke keer dat dit je weer gebeurt,

afkomstig zijn om een emotionele reactie van de

reactie' en 'vicieuze cyclus' werden oorspronkelijk

tiveerd en het veld doorloopt.

wordt je onjuiste overtuiging diep in je kindbewust­

blokkade op gang te brengen. Meestal zijn in het

beschreven in de Padwerk-lezingen, gechanneld

Figuur 3-6(a) toont een blokkade in de zonnevlecht

zijn opnieuw bevestigd. Het komt niet omdat de

dagelijks leven de blokkades die we rond onze pijn

door Eva Pierrakos. Bert en Moira Shaw, ontwikke­

van een cliënt die erg donker en gecomprimeerd

wereld is zoals je kindbewustzijn denkt dat ze is. Het

vasthouden krachtig genoeg om onze buitenste

laars van het '50/50 Work', hebben deze concepten

is. Figuur 3-6(b) laat zien dat de blokkade omhoog-

3-5

3-6a

3-6b

3-6c

Het geblokkeerde creatieve proces

Cliënt met een blokkade in haar derde chakra

De blokkade begint het VEK in te gaan

Een cliënt recyclet een blokkade in haar veld


64

Care light healing

Healing van het geblokkeerde creatieve proces

gaat in het VEK. Naarmate de energie omhooggaat

Het HEF zuiveren van een blokkade om de

in het VEK, komt de blokkade steeds meer in een

creatieve kracht te bevrijden

cyclus terecht. Figuur

3-6(c)

toont de blokkade in

een volledige cyclus. Op dit punt aangekomen is de

Laten we nu eens kijken wat er gebeurt als een

persoon meestal volledig bezweken onder invloed

healer een blokkade opruimt, zoals de blokkade in

van de dualistische visie op de werkelijkheid die

Figuur 3-6(a). Figuur 3-7(a) laat zien wat er in een

in de blokkade in stand wordt gehouden. Na enige

healingsessie gebeurt wanneer de healer energie door

tijd te hebben vastgezeten in de vicieuze cyclus van

de blokkade heen gaat sturen. Het eerste wat er dan

ER's (emotionele reacties) en irrationele gedachten

gebeurt is dat de blokkade zich begint uit te breiden.

die wel of niet naar buiten worden gebracht (dat

Dit kan aanvankelijk verwarrend zijn voor de healer,

wil zeggen op een andere persoon worden gericht),

omdat het lijkt alsof de blokkade steeds groter wordt.

komt de blokkade weer tot rust en keert terug naar

Maar na slechts een paar minuten ziet de healer dat

haar normale rustplaats in het veld (Figuur 3-6(d)).

de blokkade gewoon een beetje uitzet omdat ze zich

Helaas wordt er telkens wanneer deze cyclus zich

losmaakt. Naarmate het proces doorgaat en het veld

herhaalt meer negatief/dualistisch energiebewust­

meer energie van de healer krijgt, ervaart de cliënt

zijn aan toegevoegd, waardoor ze nog meer gecom­

gevoelens uit de vroege kinderjaren, en beginnen de

primeerd en gangbaar wordt.

gesplitste stromen mentale en emotionele energie weer samen te komen. Figuur 3-7(b) laat zien dat de blokkade tijdens het loslaten goed op weg is in het VEK. Terwijl de blokkade omhoog blijft gaan door de chakra's

en

de niveaus van het veld, helpt de healer

de cliënt om het gedeblokkeerd energiebewustzijn te integreren in de hogere niveaus van het HEF (Figuur 3-7[c]). De healer doet dit door voorzichtig, op ho­ gere niveaus, energie naar het veld te laten stromen tijdens de expansiefase van de levenspuls. Zodra de healing is voltooid wordt veel van de geblokkeerde energie die in het verleden werd vastgezet (op de leeftijd waarop de blokkade werd gecreëerd) nu opnieuw geïntegreerd in

in

het hele HEF

van de creatieve kracht, inclusief de oorspronkelijke

transformeren. Andere healers zullen erdoorheen lo�

positieve intentie, losgelaten in de huidige creatieve

pen en het opnemen in hun energieveld. Als je het

processen van de cliënt. Alle creatieve verlangens

eruit wilt scheppen, schoonmaken, omvormen tot

die geblokkeerd waren hebben nu de kans om wer­

aarde-energie en diep in de aarde begraven, is dat

kelijkheid te worden. Bovendien worden de positie­

ook prima. (Figuur 2-2 toont het zuivere creatieve

ve eigenschappen die we meestal alleen toeschrijven

proces dat opnieuw wordt hersteld met de Brennan

aan kinderen nu ook bevrijd en geïntegreerd in het

Healing Science-methode.)

veld, in het hier en nu. De cliënt ervaart verbazing, uitbundigheid, een simpel plezier, vreugde, en­

Bevrijden van je creatieve energie om je le­

thousiasme voor het leven, en simpelweg liefde en

ven opnieuw te creëren

vertrouwen, hier en nu, ongehinderd door zinloze negatieve zelfcontrole. Ook voelt de cliënt opluch­

Laten we eens kijken wat er binnen de blokkade

ting omdat de angst in zijn leven sterk is afgeno­

gebeurde toen ze vrijkwam. Figuur 3-8 is een diagram

men. In Hoofdstuk 14 zul je zien dat geblokkeerde

dat de anatomie van een blokkade laat zien; deze

energie stolt in wat ik 'tijdcapsules' noem.

keer wordt de blokkade losgemaakt. Vergeet niet dat

Merk op dat Figuur 3-7(b) ook laat zien dat een deel

de energieën van onze gedachten en gevoelens ge­

van de blokkade volledig uit het veld verdwijnt

splitst worden in de blokkade. De cliënt zal ook bang

naarmate ze opstijgt door het VEK. Dit is de getrans­

zijn om de pijn te voelen. Het gaat erom je gewoon

formeerde en zuivere energie die zich als slijm had

over te geven aan de natuurlijke stroom van gevoe­

opgehoopt op het vierde niveau van het HEF. Ze wordt

lens, in dit geval de pijn van de cliënt. Merk op dat

getransformeerd doordat ze is opgestegen Via het VEK.

zodra er voldoende positieve ondersteunende energie

Naast de natuurlijke stroom via het VEK zijn er

naar de blokkade wordt gestuurd met de intentie om

andere manieren om het slijm te verwijderen en

te helen, de gesplitste intenties met tegengestelde

te transformeren. Tijdens een healing zoals zojuist

creatieve energieën binnen de blokkade opnieuw bij

beschreven kunnen healers het slijm ook met hun

elkaar komen als een eenheid, met de positieve in­

energiehanden opscheppen, omvormen tot een

tentie om te creëren. Dit bevrijdt vervolgens de hele

hogere frequentie en vrijlaten in het licht. Brennan

blokkade, inclusief afweerlinies, pijnlijke gevoelens

Healing Science-healers zullen het er nooit zomaar

en de oorspronkelijke creatieve care-energie.

uitscheppen en op de vloer gooien zonder het te

Waar de huidige klacht van de cliënt ook over gaat,

het huidige tijdskader. Ze sluit zich aan op de cre­

atieve levenspuls in het leven van de cliënt, in het nu. Toen het gevangenzat in de blokkade kon het kindbewustzijn niet opgroeien. Het is nu vrij om dit te doen. Het duurt een paar weken om op te groeien. In die tijd neemt het positieve volwassen ego van de cliënt de taak op zich om het onontwikkelde kind­ bewustzijn opnieuw op te voeden, zodat het kan groeien tot evenwichtige holistische volwassenheid. Vergeet niet dat alle blokkades dualistisch zijn; ze werden oorspronkelijk aangemaakt door het scheiden van de mentale herinnering en de gevoelservaring van een pijnlijke levensgebeurte­ nis. Zodra die splitsing wordt gemaakt ontstaat de blokkade, die minder energie bevat dan het omliggende HEF. Daarom kun je blokkades niet zo gemakkelijk zelf opruimen. Er moet zorgvul­ dig nieuwe, geïntegreerde energie naar de blok­ kade worden gestuurd om haar genoeg energie toe te dienen om de gevoelens te integreren met de herinnering. Zulke healings moeten worden ver­ 3-6d Blokkade keert terug naar normale rustplaats met extra negatieve energie

richt met tedere liefdevolle zorg en ononderbroken aandacht en aanwezigheid van de healer. De healer en de cliënt hebben het vastzittende deel

65

3-7b 3-7a

Healer verwijdert een blokkade in het veld van een cliënt

Healer verwijdert een blokkade in het veld van een cliënt.

Healer laat meer energie naar de blokkade stromen;

Heoler loot energie naar de blokkade stromen

blokkade gaat het VEK in


66

Core light healing

- - ----

----- ----- --- -- - - -- -------

dit proces zal de oorspronkelijke creatieve ener­

Hoofdstuk 3 Zelftoetsing: een paar vragen

gieën, die misschien al vele levens werden vastge­

die je jezelf kunt stellen over je geblokkeer­

houden in de blokkade, loslaten in het veld van de

de creatieve proces

cliënt om zijn leven opnieuw vorm te geven, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.

1.

Wat zijn de dingen waarnaar je het meest

Daarom is het nodig om de pijn te voelen, waar

verlangt in je leven, die je niet hebt kunnen

sommige mensen over klagen. Het is niet zo dat de

creëren?

healer gewoon wil dat de cliënt de pijn voelt: de pijn in de wond bevat de vastgezette oorspronke­

2.

lijke creatieve core-energieën die nodig zijn om de

Hoe verhoudt dit zich tot je ervaringen in je kindertijd?

cliënt de vrijheid te geven om te creëren wat de cliënt wil. Dit zijn precies de ontbrekende energieën die de cliënt nodig heeft om het leven opnieuw op

3.

In welke simplistische dualistische werkelijkhei gelooft je onontwikkeld kindbewustzijn?

de gewenste manier vorm te geven. Het is nood­ zakelijk om de beeldvorming rond de vastgezette creatieve energieën te herkennen en te zien hoe dat beeld het leven van de cliënt gevangen houdt, zodat de cliënt alsnog opgevoed kan worden. De resulta­ ten zijn de moeite meer dan waard.

wond

afweer

3-7c Healer verwijdert een blokkade in het veld van een cliënt Heoler integreert het gedeblokkeerd energiebewustzijn

3-8

in de hogere HEF·niveous

Details van een blokkade die verwijderd wordt


Hoofdstuk ll

JE LEVEN ONTRAFELEN

De vicieuze afweer-cyclus is eenvoudig,

Een andere manier om je blokkades te be­

maar wil zich zeer ingewikkeld voordoen.

schouwen

In je vicieuze cyclus kun je steeds opnieuw al je levensverhalen reciteren die vertellen !we vreselijk de dingen zijn geweest, hoe de patronen van het leven zich herhalen,

H

et werk om je illusies te ontsluieren en je leven te ontrafelen is waarschijnlijk het moeilijkste

dat je ooit zult doen. Het kost tijd, inspanning en

hoe het leven je onrecht aandoet.

toewijding, maar het is wel de moeite waard. Je leert

fe kunt steeds opnieuw veel verschillende manieren en

Je leven verandert in het leven dat jij wilt. Zodra je

incidenten aanhalen

je hieraan toewijdt, ontvang je alle hulp die je nodig

om het allemaal te bewijzen.

hebt. Soms lijkt dat misschien niet zo, maar op de

dingen waarvan je niet eens wist dat je ze kon leren.

fe vicieuze cycli zijn gewoon een afweer, gecamoufleerd

lange termijn ga je het begrijpen. Met elke stap

als leven.

die je zet op je spiraalvormig helende pad naar je

Ze zijn gewoon uitgebraakte, onverteerde,

diepste kern, zul je een beetje meer toegroeien naar

onverwerkte ervaringen.

het mooie lichtwezen dat je bent en komen er meer gedeelten van je leven samen. Je gaat de dingen

Toch

beschouwen vanuit het ruimere, meer geïntegreerde

beweegt het leven zich altijd naar het onbekende.

perspectief, als een hologram dat het geheel omvat

Elk moment is nieuw en anders dan het laatste.

van alle aspecten van je leven

.

Het is 11et proces van voortdurende cocreatie. Een overzicht van de drie essentiële stappen

Hr.YOAN

van dit werk 1.

De eerste stap is het ontrafelen van onze blok­ kades, die zijn gebouwd op basis van dualistische energie, overtuigingen en afweerlinies. Deze blok­ kades liggen ten grondslag aan onze vertrouwde cycli van pijn die we voor onszelf creëren.

2.

De tweede is het vervangen van de verinnerlijk­ te, negatieve stemmen van wat ons 'superego' wordt genoemd door een verstandig, vriende-


70

Je leven ontrafelen

Core light healing

71

lijk, liefdevol volwassen ego. We bekritiseren

net gewassen lakens heen die daar te drogen werden

en afweer worden krachtiger in de loop van het

Ik zal eerst ingaan op de stappen van de vicieuze

onszelf via ons superego, in plaats van onszelf

gehangen. Een ander geweldig boek over baby's in

leven. De afweer van het HEF wordt sterker en het

cyclus. Dan bespreek ik in het volgende deel hoe we

te stimuleren om gewoon een betere manier van

de baarmoeder is The Secret Life ofthe Unbom Child

HEF raakt steeds meer verstoord. We ontwikkelen

de vicieuze cyclus kunnen doorbreken en loslaten

zijn en doen aan te leren.

van Thomas Verny en John Kelly.

'vicieuze cycli' waarmee we onze pijn opnieuw laten

om ons leven opnieuw te creëren.

Het derde aspect, gepresenteerd in het volgende

Opbouw van blokkades kort na de geboorte:

ringen te creëren die vervolgens nog meer blokkades

circuleren door opnieuw soortgelijke pijnlijke erva­ 3.

De structuur van de vicieuze cyclus

vormen in het veld. Bijvoorbeeld: kinderen die zich

hoofdstuk, is onszelf opnieuw op te voeden ten aanzien van onze dualistische concepten en

Bij de geboorte wordt het HEF van de baby voor

verlaten voelen kunnen als volwassene situaties

Onze staat van zijn varieert van dag tot dag. Soms

overtuigingen, en ze te vervangen doot realisti­

de eerste keer blootgesteld aan het UEF [Universal

blijven aantrekken waarin ze worden verlaten.

zijn we meer gecentreerd in onze kern en leiden

sche en evenwichtige concepten die een stevig

Energy Field] buiten het HEF van de moeder. Het

Kinderen die misbruikt zijn kunnen als volwassene

we een vollediger leven; op andere momenten zijn

fundament worden waarop we een nieuw leven

veld van de baby spant zich bij elke ervaring. Het

situaties aantrekken waarin ze worden misbruikt

we meer afgescheiden van onze kern en heelheid.

kunnen bouwen. Ik noem deze concepten ver­

energetisch veld van de baby groeit zijn hele leven

of slecht behandeld. Je kunt waarschijnlijk wel een

Je kunt deze buitenste afweer beschouwen als een

door, en bij elke impact van het 'buiten'veld - het

paar eigen voorbeelden uit je kindertijd bedenken.

soort homeostase, of beter gezegd: onze staat van

Het onderliggende dualistische geloofssysteem is

onevenwichtige homeostase. Ik gebruik deze woorden

Je leven ontrafelen door het çreëren van

UEF - spant de baby zich, voegt meer kleur en vorm toe en ontspant zich weer. Het veld van de baby

wellicht zoiets als: "Ik ben slecht."

omdat we allemaal op een healingpad zijn naar

blokkades

wordt ook beïnvloed door het HEF van elk lid van de naaste familie.

De vicieuze cyclus van hopeloosheid, wan­

zekere zin uit balans, maar toch kunnen we een heel

hoop en machteloosheid

liefdevol leven leiden. Zo eenvoudig is het:

creëerd wanneer iets ons angst aanjaagt. Nu zal ik uit­

Wanneer het kleine kind pijn ervaart bij de ouders van het kind, is de eerste reactie om te zorgen dat de pijn verdwijnt, om haar te helen. Het kleine kind

Zoals eerder vermeld in Hoofdstuk 3 ligt de oor­

Wanneer je je in een tysiek lichaam bevindt,

leggen hoe onze blokkades worden gecreëerd naarma­

heeft nog geen ontwikkeld afweersysteem. Het kind

sprong van de informatie over de vicieuze cycli, met

dan heb je werk te doen.

te we door het leven gaan. Je betreedt het leven met

houdt van de ouders en wil hen helpen. Naarmate

inbegrip van het concept van emotionele reacties

bepaalde randvoorwaarden in jezelf en in je HECS. We

het kind opgroeit raakt het meer beïnvloed door de

die eraan zijn gekoppeld, in de Padwerk-lezingen,

kunnen deze voorwaarden 'tendensen' noemen.

vervormingen in het gezin.

gechanneld door Eva Pierrakos.

naar de manier waarop we ons leven leiden, kun­

Verstrengelingen: Blokkades creëren verstrenge­

nen we zien dat zelfs onze levensstijl onderdeel is

enigende concepten.

Randvoorwaarden van het leven: In het laatste hoofdstuk besprak ik hoe onze blokkades worden ge­

Opbouw van blokkades in de baarmoeder:

Wanneer we vanuit een breder perspectief kijken

Opbouw van blokkades tijdens de kindertijd

lingen die leiden tot vicieuze cycli van hernieuwde

van onze onevenwichtige homeostase. Tot op zekere

en daarna:

pijn die ons gevangen houdt, waardoor we in ons

hoogte hebben we allemaal de neiging om situaties

leven niet kunnen creëren wat we willen. Ik geef

uit de weg te gaan die ons afschrikken en uitdagen.

Naarmate kinderen groter worden leren ze afweer­

hier een paar eenvoudige basisideeën door over

Onze onevenwichtige homeostase is de staat waarin

Je incarneert in fysieke vorm met geconditioneerde tendensen. Je bent verbonden met je fysieke li­

onze diepste kern en heelheid. We zijn allemaal in

chaam tijdens zijn verdere ontwikkeling in de baar­

patronen aan om de pijn tegen te houden die hen al

vicieuze cycli. We creëren allemaal vicieuze cycli

we over het algemeen ons leven leiden. Het is ge­

moeder. Vanaf het moment van conceptie word je

van jongs af aan heeft beïnvloed. Naarmate kin­

van pijnlijke ervaringen in ons leven, omdat we

woon de huidige menselijke staat van zijn.

beïnvloed door je wereld. Je tendensen beïnvloeden

deren opgroeien worden ze ook actiever en stellen

niet heel zijn. Ons gebrek aan zelfkennis, gebrek

Zoals weergegeven op de volgende pagina in het

de manier waarop je reageert op deze invloeden.

ze zich meer open voor de buitenwereld omdat ze

aan eigenliefde en ons verkeerde begrip van hoe

diagram in Figuur 4-1 is de vicieuze cyclus de psy­

Jouw hele wereld is de baarmoeder en het fysieke

nieuwsgierig zijn. Tegen de tijd dat kinderen twee

het universum/het goddelijke via ons creëert, is de

chologische lus waarin je gevangen raakt wanneer

lichaam van je moederi je wordt beïnvloed door al­

of drie zijn hebben ze ongeveer 60.000 keer 'nee' te

oorzaak van ons lijden. We lijden allemaal onder

je je wond afschermt. Daarbinnen draai je cirkels

les wat zij ervaart. Je kunt de geluiden in en om haar heen horen: haar

horen gekregen.

onze misvattingen en onjuiste geloofssystemen over

om de wond heen en heel je deze nooit. Je voegt

Er worden afweersystemen ingesteld, niet alleen om

de werkelijkheid, op basis waarvan we ons leven

enkel meer harde pijn toe aan de blokkade. Er zijn

hartslag, fysiologische reacties en biochemische

bescherming te bieden tegen de directe impact van

scheppen. We voegen er dan nog meer lijden aan

vier belangrijke stappen rond de vicieuze cyclus die

processen. Op een bepaald moment tijdens je groei in de baarmoeder begin je te zien. Ik heb een video gezien van een foetus in de baarmoeder waarbij er een naald werd ingebracht voor een vruchtwater­

pijnlijke ervaringen, maar ook om de wereld te ma­

toe door het voelen van de oorspronkelijke pijn van

gemakkelijk te herkennen zijn:

nipuleren om te krijgen wat het kind wil. De typen

de wonden van onze vroege kindertijd uit de weg te

afweersystemen die kinderen creëren zijn die welke werken in de gezinsstructuur waarin ze opgroeien.

door de echte pijn van de vroege wonden zelf. We

homeostase

punctie. Toen de naald werd ingebracht draaide de

Kinderen leren hoe ze zich moeten gedragen vol­

herscheppen s teeds opnieu w vicieuze cycli van

Stap 2 = tweede afweerlinie =je emotionele en ir­

gaan. We lijden eigenlijk meer door onze afweer dan

Stap 1 =eerste afweerlinie =je onevenwichtige

foetus zijn hoofd om, keek naar de naald en pakte

gens familietradities die meestal onbewust zijn; dat

pijn die ons voortdurend belemmeren om het

rationele reacties

de naald met zij n handje . Dr. David Chamberlain,

wil zeggen, ze leren alles aan wat werkt. Helaas zijn

leven te creëren dat we willen. Dit soort pij n heet

Stap 3 =derde afweerlinie =je harde pijn die je

auteur van Babies Remember Birth, die jarenlang

alle afweersystemen dualistisch.

'harde pijn' omdat we ons terugtrekken, gespan­

steeds maar blijft creëren in je leven

baby's in de baarmoeder heeft bestudeerd, heeft veel

En dat betekent helaas dat kinderen hun energiebe­

nen raken en ons tegen de oorspronkelijke pijn

Stap 4 =terug naar onevenwichtige homeostase

van zulke verhalen. Hij observeerde dat tweelin-

wustzijn zullen moeten splitsen.

en hopelooshe i d v a n onze wonden verzetten. De

gen in de baarmoeder graag met elkaar spelen. Een

Zo worden kinderen dualistisch, en met elke pijn­

stappen kennen rondom de vicieuze cycli helpt ons

verhaal dat ik erg mooi vond gaat over een tweeling

lijke ervaring wordt de pijn diep in de wond gecom­

om de psychologische staat van zijn te begrijpen die

die elkaar graag kuste door het membraan van hun

primeerd. De wond wordt bedekt door de afweer

we doormaken als we erin gevangenzitten. Door dit

individuele foetale vruchtzak heen. Nadat ze waren

en vormt een blokkade in het energieveld. Steeds

begrip vinden we manieren om onze vicieuze cycli

je HECS-systeem. Ze kan van buiten of van binnen

geboren en groot genoeg waren om in de achtertuin

terugkerende pijnlijke ervaringen komen bij elkaar

te doorbreken en leren we hoe we het leven kunnen

je HECS komen:

te spelen, speelden ze daar hetzelfde kusspel door de

volgens 'het gelijke trekt het gelijke aan'. Blokkades

scheppen dat we willen.

Laten we deze stappen eens nauwkeurig bekijken: Stap 1 van de vicieu ze c yclus : Energie beïnvloedt


72

1.

Core light healing

Je leven ontrafelen

Buiten je HECS -van iemand anders, zoals je

manifesteert als een emotionele reactie (ER) of als

Aan de andere kant gebruiken we de termen emoti­

Stap 3 van de vicieuze cyclus: Als je doorgaat

zegt of doet wat jouw afweersysteem activeert.

een irrationele reactie {IR). Beide zijn dualistisch en

onele reacties (ER's) en irrationele reacties (IR's)

met beschuldigen en eisen, zul je in je harde pijn

onderdeel van je afweersysteem.

om aan te geven dat we niet in contact zijn met de

terechtkomen, die zowel machteloos als hopeloos

Binnen j e HECS - van dingen zoals akelige

Een opmerking over onze reacties versus onze responsen op het leven: Om menselijk gedrag te verduide lijken in termen van reacties of responsen

werkelijkheid over de huidige levenssituatie. Als we

is. Ze is machteloos en hopeloos omdat jij j e crea­

partner, een vriendin, je baas, iemand die iets

2.

dromen, onbedoelde zelfverwonding, ziekte of gewoon een slechte dag hebben, oorzaak onbe­ kend. Deze energie-input breekt door je eerste afweerli­ nie heen en verstoort je normale onevenwichtige homeostase. Stap 2 van de vicieuze cyclus: De energie die door je eerste afweerlinie rond je wond heen is gebroken, beïnvloedt het volgende afweerniveau, wat zich

73

niet in de werkelijkheid zijn ten aanzien van een le­

tieve kracht hebt weggegeven om je leven over te

ven ssituatie, reageren wij met emotionele en irratio

dragen aan een ander. Je hebt jezelf dus machteloos

op het leven, gebruiken we de termen rationele

nele reacties. In dit geval zijn we teruggevallen in ons

responsen en gevoelsmatige responsen om aan te

verleden en handelen we alsof het verleden zich nu

gemaakt door jouw vrije wil en creatieve kracht af te staan aan de ander die jij probeert verantwoordelijk

geven dat we in contact zijn met de werkelijkheid,

afspeelt. We hebben de tweede laag van ons afweer­

te maken voor jouw leven. Je zegt tegen jezelf: "O

gegeven de huidige levenssituatie. Als we in de wer­

systeem geactiveerd, waardoor ons energiebewustzijn

nee! Daar gaan we weer, ik wist dat dit zou ge beu­

kelijkheid zijn ten aanzien van een huidige situatie

wordt geblokkeerd en gespleten, en we zitten in de

ren!" Daarom is het hopeloos. Hoezeer je ook pro­

in het leven, hebben we rationele en gevoelsmatige

dualiteit. Bovendien zijn alle emotionele reacties ir­

beert om de schuld voor jouw leven aan die ander

responsen op die werkelijkheid. Met andere woor­

rationeel en zijn alle irrationele reacties emotioneel.

te geven, hoezeer je er ook op staat dat diegene jou

den: ons energiebewustzijn stroomt vrijuit. Ze is

Daarom heb ik onze reacties ter vereenvoudiging van

dit aandoet, het zal en kan niet werken. Je voelt de

niet gespleten of geblokkeerd.

î

2.

­

de communicatie afgekort, en noem ik ze ER/IR's.

hopeloosheid van de situatie. Maar het is niet de

Onze ER/IR's zijn gebaseerd op het geloofssysteem

situatie, het is jouw situatie, want jij bent degene die

van het onontwikkeld kindbewustzijn en gedragen

de situatie in stand houdt, niet

zich alsof het verleden

niet veranderen door hen te veranderen. Jij bent

nu is. Twee

belangrijke pun­

degene die moet veranderen.

ten ten aanzien van ER/IR's:

Stap 4 van de vicieuze cyclus: Als je niet leert

1.

� �

� Energie raakt afweer

Energie penetreert wond, roept afweer op

dat jij degene bent die moet veranderen en hoe je

Ze zijn dualistisch, wat wil zeggen dat de ge­ voelsenergie wordt gescheiden van de mentale

dat kunt doen, zul je na een pijnlijke interactie of

energie.

ruzie met je partner en je toevoeging van nog meer

Ze nemen geen zelfverantwoordelijkheid. Ze

terugkeren naar stap 1 van de vicieuze cyclus: je

pijn aan je wond, je ER/IR's laten bedaren en weer

2.

onevenwichtige homeostase. Helaas versterkt dit het

beschuldigen en eisen dingen van de ander.

afweer, raakt

energetisch traject van je reactie in je HEF. Het ener­ giebewustzijn van je vicieuze cyclus wordt versterkt,

Figuur 4-2 is een punt-voor-puntbeschrijving van de belangrijkste aspecten van een ER/IR. Het stelt

wat het eenvoudiger en meer waarschijnlijk maakt

de anatomie voor van een ER/IR en is nuttig om te

dat het zich opnieuw voordoet, aangezien we nu

bepalen of jij er een ondervindt.

Onevenwichtige homeostase "Met mij gaat alles prima"

1

Emotionele irrationele reacties Uit - Verwijten

In

- Schuld

- Eisen

- Schaamte

- Oordelen

- Ontkenning

eenmaal gewoontedieren zijn. Hoe vaker we onze

.

vicieuze cyclus-reactie herhalen, hoe waarschijnlij­ ker we er weer in terugvallen.

Figuur 4-2

De vicieuze cyclus doorbreken

ANATOMIE VAN EEN ER/IR 1. Een ER/IR kan intern of extern worden geactiveerd

.

2. Een ER/IR heeft niets te maken met de 'huidige

.situatie' in de 'buiten'wereld. 3. De persoon, situatie of gebeurtenis op wie/waar­ Energiebewustzijn van wond is toegenomen

Harde pijn van kindbewustzijn Terugkeer naar onevenwichti9e

onbekende en aan het gevoel van hulpeloosheid en machteloosheid waartegen je jezelf je hele leven

Een ER/IR is niet objectief. 5. Het is onmogelijk om objectief te communiceren met iem and die overspoeld wordt door een ER/IR. 6. Het direct uiten van een ER/IR jegens de persoon die jij aanwijst als de oorzaak ervan, kan die per­ 7. Wanneer je de instructie 'luister naar de kern

beeldrDit overkomt mij altijd"

van waarheid in wat ik ze g' gebruikt terwijl je Machteloos, slachtoffer, uitzichtloos, zelfveroordeling

De vicieuze cyclus bevestigt en herbevestigt het kindbewustzijn

cyclus te doorbreken. Je gaat het onbekende bin­ nen, en dit vereist overgave aan je angst voor het

op de ER/IR wordt overgedragen wordt gezien

soon verwonden.

homeostase/Versterking van wond en

In het begin is het heel moeilijk om de vicieuze

als de oorzaak van een ER/IR. 4.

4.1

zij. Je kunt je leven

een

ER/IR uitstort over degene die ervan wordt

hebt lopen verdedigen. Door het te doorbreken beweeg je je in de richting van de vrijheid van een creatief, liefdevol leven. Het vergt moed om je ge­ confronteerd te zien met de angst voor het onbe­ kende en de angst voor pijn. Maar als je eenmaal in de pijn zit, verandert alles. Als je eenmaal hebt geleerd van en gewend bent geraakt aan het proces van het doorbreken van je vicieuze cycli, zijn de resultaten prachtig. We laten

beschuldigd, maak je die ander ervoor verant­

onze creatieve liefdesenergie vrij, die gevangenzit

woordelijk om te achterhalen wat iemands kern

in de wond die ook gevangenzit in de blokkade.

van waarheid is terwijl jij hem/haar verwondt.

Door elke vicieuze cyclus te doorbreken, creëren we een nieuwe manier van leven, een leven van


74

Core light healing

Je leven ontrafelen

spiraalsgewijs naar onze kern bewegen. Met elke

deze figuur is er een bewuste keuze om spiraals­

spiraal komt er meer creatieve liefdesenergie vrij. Met elke spiraal leren we om te vertrouwen op

wonden los te laten in plaats van op de trigger te

het proces van overgave aan de 'zachte pijn' van

reageren met een ER/IR.

oude wonden. Met elke spiraal leren we omgaan

Er zijn specifieke stappen voor het doorbreken van

me t onze angsten die onze w eg naar binnen

van die stappen.

ingaan om de zachte pijn te voelen, of levenslang de harde pijn, hopeloosheid en machteloosheid

Stappen voor het doorbreken van de vici­ euze cyclus:

opnieuw creëren, en het onvermogen om een gezond en vervuld leven op te bouwen. Er is inzicht, inspanning, geloof en een toegewijde

1.

oefenpraktijk voor nodig om de vicieuze cyclus te

De eerste stap is je te richten op je intentie om geheeld te worden en te leren onderkennen dat

doorbreken, maar hoe meer je het doet, hoe gemak­

je een ER/IR ondergaat. Leren onderkennen dat

kelijker het wordt. Figuur 4-3 toont het doorbreken

je in een ER/IR zit en leren daarmee om te gaan

van de vicieuze cyclus wanneer je geconfronteerd wordt met een situatie die onze afweer triggert. In

is essentieel voor persoonlijke groei.

2.

Sommige punten om dit te onthouden zijn:

Energie penetreert

de vroege kindertijd automatisch een negatieve

dert.

conclusie kan trekken over wat je met dit voor­

c. Je hebt je macht overgedragen. Je gelooft dat

werp gaat doen.

als zij veranderen, je leven zich herstelt. Het

c. Wat het ook is dat je probeert te krijgen op

wordt alleen hersteld wanneer jij verandert.

dat moment, geef het op. Overtuig jezelf ervan

d. Je vicieuze cyclus gaat door totdat jij veran­

dat je erover zult praten wanneer jullie allebei

dert en verantwoordelijkheid neemt voor je

meer gecentreerd en geaard zijn.

leven.

d. Als er kwetsende dingen tegen je worden

De persoon die een ER/IR heeft, is verantwoor­

gezegd, sta jezelf dan toe de oude pijn te voelen die ze omhooghalen. Als jij iets kwetsend hebt

je uiting geeft aan onontwikkeld kindbewustzijn

gezegd, sta jezelf toe de pijn te zien die je hebt

via je ER/IR.

toegebracht. Maak excuses aan jezelf en aan je

Bij het doorbreken van een gangbare vicieuze

partner. Welke vroege pijn was je aan het verde­

cyclus waarin je ronddraait met je partner is

digen toen je dat zei? Erken aan je partner dat

het cruciaal om nooit te proberen een discus­

het je onontwikkeld bewustzijn was dat sprak e n

sie voort te zetten als je in een ER/IR zit. Het

vergeef jezelf. e. Dit proces helpt je bij het ontwikkelen van keuzes kunt maken zoals deze.

Koppel je los van de communicatie. Zoek of bepaal een manier om de ander van tevoren

met positief

volwassen ego Helende innerlijke spiraal

Core-energie bevrijd Liefde Zachte pijn van

kindbewustzijn

"Ik kon er niets aan doen"

De vicieuze cyclus doorbreken en spiraalsgewifs je co re ingaan

wikkeld kindbewustzijn kan zitten en vanuit

een liefdevol volwassen ego waarmee je levens­

De vicieuze cyclus

4-3

b. Je wijst met de beschuldigende vinger en eist dat de ander op de een of andere manier veran­

werkt zelden. Breng de kracht op om toe te

"Kalmeer, haal diep adem, je bent veilig"

keer weer doenn

schrikken, omdat hij of zij ook in een onont­

geven dat je in een ER/IR zit en stop gewoon.

opgeroepen

Hik kan dit de volgende

isoleren van degene waar een ER/IR over gaat.

raakt wond wordt NIET

Zelfaanvaarding

naar buiten Je moet de energie van een ER/IR

dat dat gevoelens van opg eslote n zijn omhoog kan halen en je partner kan doen schrikken. b. Pak nooit iets op. Dit kan je partner ook laten

afweer, Afweer

doorbreken

a. In de eerste plaats: blokkeer nooit de deur, om­

delijk om er zorg voor te dragen. Onderken dat

3.

� Energie raakt afweer

partner, maar het is de moeite waard:

ces dat de werkelijke oorzaak van je situatie is. Leren omgaan met een ER/IR betekent leren om

.

leerde blik werpen op wat we kunnen doen bij elk

kan de keuze maken: een paar minuten de angst

soon, niet intern op jezelf en je innerlijk pro­

je intentie naar binnen te richten in plaats van

de vicieuze cyclus. Laten we eens een meer gedetail­

,

naar onze diepste kern, blokkeren. Ieder van ons

voor nodig en een actieve overeenkomst met je

a. Je focus is extern gericht op de andere per­

gewijs naar binnen te gaan om de pijn van oude

75

4.

S.

Wanneer je daadwerkelijk stopt met de cyclus

in te seinen. Ontkoppel en ga vervolgens weg.

om de focus naar buiten, op de ander te richten

Het is zeer belangrijk om dit van tevoren in te

en naar binnen gaat, dan kun je hiervoor kiezen

stellen en samen met je partner een afspraak te

als je in een passende situatie zit en jezelf de tijd

maken, zodat je partner gerustgesteld wordt en

kunt geven om in een diepe healing te gaan. Als

de situatie niet uit de hand loopt - zoals ruzies

dat niet zo is, kun je je volwassen ego inzetten

geneigd zijn te doen. Hier is wel wat oefening

om je gewoon los te maken van de verstrengelde

voor nodig. Hoe meer je oefent, hoe beter. Je

ER/IR-situatie, en ervoor kiezen om even iets

bereikt een punt dat je dit kunt doen voordat je

anders te doen. Er is ook vaardigheid en oefe­

in de ER/IR terechtkomt. Bijvoorbeeld: als je op

ning nodig om geen andere ER uit te spelen. Als

het punt staat een ER/IR te hebben, zeg je dat,

je wel de tijd en ruimte hebt voor zelfheallng

of je spreekt af welke woorden voor jullie beiden

kun je het volgende doen: richt je focus op de

zouden werken, bijvoorbeeld:

oorsprong van het probleem, de dualistische

a. "Ik krijg zo meteen een ER. Ik moet nu gaan,

energieën binnen de wond. Terwijl je je laat

maar ik kom terug!"

zakken in de pijn binnen de wond en de dualis­

b. "Ik zit in een ER. Ik heb even wat ruimte no­

tische energieën samenkomen, zal de pijn zacht

dig, ik zie je straks."

zijn, omdat het een stap naar heelheid is. Je aan­

c. "Ik heb even tijd nodig om te centreren."

dacht naar binnen richten en de angst, woede,

Dit bespaart je het veroorzaken van meer pijn,

gekwetstheid, enzovoort voelen van de pij n

zowel bij jezelf als bij je partner, door geen

in de wond is helend. Het is de oude, vroege

dingen te zeggen waar je later spijt van hebt.

pijn waarin je inderdaad hulpeloos was om de

Daarom is het belangrijk van tevoren met je

situatie te veranderen. Je was een kind destijds,

geliefde te praten en wederzijds aanvaardbare

en het was vreselijk. Nu kun je je gevoel van

manieren op te stellen om de cyclus te doorbre­

hulpeloosheid toelaten. Het is een opluchting

ken.

om gewoon te zijn met wat er was, de waarheid

Er zijn nog wat belangrijke dingen om te leren

ervan te onderkennen, liefde te voelen voor

doen als je ruzie hebt. Hier is wel wat oefening

jezelf en de pijn los te laten die diep vanbinnen,


76

misschien al vele levens, is vastgezet.

6.

Je superego

kunnen nu actief worden om je leven opnieuw vorm te geven. Je energieveld zal gaan stralen door de nieuwe core-energieën. Je zult je on­ middellijk jonger voelen. Je huid gaat ook meer stralen. Deze integratie van care-energieën heeft enige tijd nodig. Het is een doorgaand proces. Tijdens deze ervaring en enkele weken daarna zul je ook meer besef en bewustzijn hebben ten aanzien van je beeldvorming, je geloofsovertui­ gingen, waarom je hebt gehandeld zoals je deed

Heyoans huiswerk om je superego te onder­ zoeken

Tegelijk met de pijn bevrijd je de oorspronkelijke creatieve intentie en je creatieve kern-energieën

7.

Je leven ontrafelen

Core light healing

Je superego is enkel je verinnerlijkte stem van je angst voor de autoriteiten in je jeugd. Je hebt als kind je superego gecreëerd toen je de werkelijkheid als kind bedacht en begreep. Dus is je superego slechts zo oud als jij was toen je het creëerde. Je superego probeert je veilig te houden in een wereld die de autoriteiten in je jeugd als gevaarlijk beschouwden. Jij hebt die stemmen overgenomen en een superego voor jezelf gecreëerd dat je zogenaamd behulpzaam bij de les houdt.

Welke rol speelt je superego bij je disbalans?

Hoe straf je jezelf door je evenwichtigheid kwijt te raken?

Wat zijn je persoonlijke behoeften die je nog niet hebt leren vervullen?

Hoe verhouden je onvervulde behoeften zich tot de kritiek van je superego?

Ontwikkel een positief volwassen ego om je

Er is enige tijd nodig om het kindbewustzijn dat

9.

Het ontwikkelen van een positief volwassen ego

nu vrijkomt in je veld en In je leven op te voeden. is ook een belangrijke taak van de opvoeding van het bevrijde kindbewustzijn. Daarvoor moet

Herzie die conclusie! Wat zegt de verinnerlijkte negatieve autoriteit van je onvolgroeide kindbewustzijn tegen jou? Zie je hoe vaak hij negatieve zelfkritiek gebruikt?!

wustzijn herkennen. Het heet je superego. Het is de kinderversie van de interpretatie van de vraag waarom de volwassen autoriteit in zijn leven 'nee' of 'je bent slecht!' blijft zeggen

niet aardig voor je is. Waarom? Denk eens terug aan toen je zes of zeven jaar oud was en je naar oceaan voor de eerste keer zag en er zo snel als je maar kon heen rende. Denk er eens over na hoe het voelt om een zes- of zevenjarige te zijn en je ouders schreeuwen tegen je, in een poging te voorkomen dat je jezelf iets aandoet door de oceaan in te springen. Of hoe het voelt wanneer een ouder van een kind dat pijn heeft eist dat het stopt met huilen. De ouderlijke stem is hard,

Ze zegt dingen als: "Wie denk je dat je bent?" "Gedraag je en doe wat je hoort te doen." "Wees praktisch, neem geen risico's." "Huilebalk!" of "Jongens huilen niet."

aan die je ervaart? Hoe spreek je nu deze woor­ den uit tegen jezelf, telkens wanneer je jezelf berispt voor iets wat je wel of niet deed, of wilde

behandel je jezelf nu nog erger dan je ouders! Het is belangrijk om je superego te leren herken­ nen dat je in toom houdt. Dit is wat Heyoan heeft gezegd over het superego:

wichtige, rijpe, vriendelijke en liefdevolle volwas­ sene. Het volwassen ego is vriendelijk, liefdevol, zuiver en krachtig. Daarmee kun je praktische,

keuzes waarmee je je leven leidt. Voor het ontwikke­

Je superego heeft je ervan overtuigd dat je berispt wilt worden om je goed te gedragen. Dat geloof je toch niet echt? Overweeg, in plaats van jezelf te berispen dat alles wat je zorgen baart gekoppeld is aan een persoonlijke behoefte die je nog niet geleerd hebt te vervullen. fe superego blokkeert je leer proces door je te straffen met onevenwichtigheid.

Het is heel belangrijk om te begrijpen wat een posi­ tieve inne rl ijke autoriteit voor je doet, en hoe je zo

Autoriteit e n vrije wil

In jullie aardse wereld wordt autoriteit vaak verkeerd benaderd zoals je overal op aarde kunt zien. In sommige contreien staan strenge straffen op ongehoorzaam zijn aan 'autoriteit'. Natuurlijk zou je er woedend tegen ageren wanneer het interfereert met je door God gegeven recht van vrije wil.

len van een positief volwassen ego is het heel zinvol mensen die standvastig vriendelijk, zuiver en vast­ beraden zijn geweest en observeer hoe deze mensen zich gedragen in hun interactie met anderen, met

Je gebruik van de vrije wil wordt vervormd door je problemen met autoriteit. Overdenk de autoriteit in jezelf die je vrije wil reguleert.

name met ondergeschikten. Observeer hoe ze het doen, en oefen wat zij doen. Je kunt ze zelfs vragen hoe ze het doen, of welke vriendelijke autoriteiten zij in hun vroege jeugd hadden, die hen hielpen bij hun ontwikkeling. Oprechtheid, vriendelijkheid, zachtaardige beslistheid en persoonlijk respect voor

doen? Wat hoor je en wat voel je? Het is geen fijne stem, of wel? Dus hoogstwaarschijnlijk

ego. Het ontwikkelen van een volwassen ego is

om een goed model ter beschikking te hebben. Kies

Wees nu dat kind dat je was in zo'n soort situa­ tie. Wat zeg je tegen jezelf? Hoe voelt de energie

Oefen erin aardig voor jezelf te zijn in levenssituaties die je angst omhooghalen vanuit je vroege verwondingen.

te vervangen door een positief, of volwassen,

haalbare doelen en grenzen stellen die overeenstem­

Overweeg de mogelijkheid dat deze hele constn1ctie van kritische autoriteit binnen jezelf niet nodig is.

in je wond? Probeer nu een andere manier:

sche stem en een reactie op autoriteit is van ons kindbewustzijn, is het belangrijk om je superego

men met je levensdoelen. Het reguleert je vrijwillige

streng, boos en bang, allemaal tegelijkertijd.

autoriteit je van het voelen van de zachte oude pijn

zijn een paar dingen die Heyoan heeft gezegd over

Leer de taal te herkennen van het superego. Het is een taal van dualiteit. fe superego is het deel dat je bekritiseert! Het is het deel dat je pijnlijke ervaringen in dit leven niet aanvaardt. Het accepteert je fouten niet, en blijft je maar wijzen op elk ervan. Het respecteert zelfs niet je leerproces en geeft je geen tijd en ruimte om te leren.

en anderen. Hoe weerhoudt je negatieve inn e rl ijke

hoe autoriteit op aarde verkeerd wordt benaderd:

welzijn. Een volwassen ego is dat van een even­

buiten wilde lopen om te spelen, of toen je de

heeft behandeld als hoe jij nu omgaat met jezelf

Aangezien het superego onze verinnerlijkte kriti­

Zelfkritiek is de weerstand tegen je eenvoudige zachte pijn van spijt van je toenmalige keuze om de eenheid te ontvluchten.

tegen het kind. Het superego is dus een negatief ego. Het is een negatieve autoriteit die helemaal

Door je pijn te voelen, wordt het je duidelijk dat de autoriteit in je vroege jeugd je ongeveer net zo

een positief volwassen ego kunt ontwikkelen. Hier

noodzakelijk voor j e persoonlijke gezondheid e n

je eerst de volwassen egoversie van je kindbe­

de situatie. Geef je over aan je pijn en voel haar.

autoriteitsproblemen aan te pakken

vanuit je afweer, en wat de echte waarheid is.

8.

77

zichzelf en de ander zijn belangrijk. Observeer hoe je reageert in situaties, met name ten aanzien van autoriteiten. 1.

Wat is je reactie of respons op een autoriteit?

2.

Observeer jezelf in situaties waarin je het lastig vindt om aardig te zijn voor je zelf.

3.

Vind je het ook moeilijk om aardig te zijn voor ande­ ren die in dezelfde soort situatie zitten?

Zo ja, dan zit je waarschijnlijk vast in een nega­ tieve overtuiging en doorloop je de vicieuze cyclus rond een oude wond. Onderzoek deze vicieuze

cyclus. Zoek naar jouw wond die gekoppeld is aan

Hoe wil je je vrije wil inzetten? Regelt je innerlijke autoriteit je vrije wil op een vriendelijke en zachtaardige manier met jezelf! Heb je een begripvolle autoriteit in jezelf die je tijd en ruimte schenkt om je te centreren in jezelf om erachter te komen wat jouw waarheid is? Heb je een aardige en liefdevolle autoriteit in jezelf die je toestaat om te leven in extase en liefde, zoals jij dat het liefst zou willen? Heb je een vriendelijke en liefdevolle autoriteit in je die je eraan herinnert van jezelf te houden en jezelf te accepteren precies zoals je bent?


78

Core light healing

Schep je de mimte voor jezelf

In het volgende hoofdstuk reik ik je via Heyoan

om te zijn en te groeien

gechannelde transcripties aan van een paar vereni­

tot het verrukkelijke wezen dat je bent,

gende concepten en principes die hij in de loop der

om te zorgen dat dit verrukkelijke wezen

jaren heeft gedoceerd. Deze helpen ons een funde­

volledig tot expressie kan komen?

ring te leggen voor het creëren van het leven dat we verlangen.

Sta je jezelf toe om je liefde, je twijfel uit te dmkken en je creatieve kracht?

Hoofdstuk 4 Zelftoetsing: enkele vragen om jezelf te stellen over je verstrengelingen

De taak van het volwassen ego 1.

om het innerlijk wezen te vertrouwen

Maak een lijst van wat de randvoorwaarden van je leven zouden kunnen zijn.

Uiteindelijk is het de taak van het volwassen ego 2.

Ga op verkenning en maak een lijst van de blok­ kades die je misschien al in de baarmoeder hebt

met zijn creatieve ievenspuls en om je bewuste gewaarzijn

opgelopen. Wat waren de omstandigheden van

naar dat innerlijke wezen te brengen

je moeders leven en haar relatie met je vader toen jij in de baarmoeder zat?

om heelheid te leren. 3.

Ga op verkenning en maak een lijst van de blok­

Heyoan zegt dat als je eenmaal begrijpt hoe het

kades die je misschien kort na de geboorte hebt

scheppingsproces werkt, het de belangrijkste functie

opgelopen. Als je de omstandigheden van je

van het volwassen ego is om gebruik te maken van

ouders' leven niet kent, vraag ze er dan naar als

je door God gegeven vrije wil om gezonde holisti­ sche levenskeuzes te maken op basis van heelheid,

dat kan. 4.

vertrouwen en waarheid. Het gaat hierbij om alle

jouw geschapen blokkades in je vroege kinder­

keuzes die je elke minuut, elke dag, elk jaar, elk leven maakt.

Volg het spoor en maak een lijst van de door tijd. Onderzoek je jeugdfoto's. Wat zie je?

5.

Onderzoek je pijnlijke herinneringen uit de

Zie je hoe belangrijk de ontwikkeling van een

vroege kindertijd. Welke soorten blokkades cre­

vriendelijk, gezond volwassen ego is? Elke keuze die

eerde je toen?

we maken is een keuze voor hoe we onze creatieve

6.

Bestudeer de vicieuze cyclus en zijn structuur.

levenskracht van liefde inzetten. Elke keuze is een

Hoe doorloop je de vier basisstappen van je vici­

keuze van hoe we ons leven leiden. Met elke dua­

euze cycli? Kies de stap waarin je nu het vaakst

listische keuze splitsen we onze creatieve energieën

vast komt te zitten in je leven.

en neemt onze creatieve kracht af. Dit heeft los­ koppeling, afgescheidenheid, wantrouwen en pijn tot gevolg. Met elke keuze op basis van holistische beginselen groeien onze creatieve vermogens en creëren we contact, verbinding en saamhorigheid, die allemaal weer meer liefde, vreugde en zelfrespect scheppen.


Hoofdstuk 5

GEREEDSCHAP OM JE LEVEN OPNIEUW TE CREEREN • 1

Holistische concepten

ze weldra aan mij gaan doorgeven. In plaats van naar zichzelf te verwijzen ('ik zeg je dit') als de bron

IHeyoan gechanneld. Het lesmateriaal wordt

van de lezing zegt Heyoan soms:

gepresenteerd in een niet-lineaire poëtische vorm.

Met betrekking tot dit materiaal dat ik ga presen­

Het is het spirituele fundament geworden voor

teren - aangezien Heyoan veel informatie over het

Brennan Healing Science. Het biedt nieuwe uitvoerige

HECS doorgaf - is het noodzakelijk om te onthou­

holistische spirituele concepten die onze visie op de

den hoe ons creatieve proces ons HECS doorloopt,

spirituele werkelijkheid, religieuze doctrines en ons

zoals beschreven staat in Hoofdstuk 2. Het volgende

k heb sinds de vroege jaren tachtig lessen van

"Wij zeggen je dit."

fysieke leven ter discussie stellen. Sinds 1998 heb ik

lesmateriaal bestaat uit beschrijvingen van logische

deze boeken jaarlijks gepubliceerd in de boekenreeks

uitkomsten van de persoonlijke psychologische en

Seeds of the Spirit. Heyoan gebruikt woorden - proza

spirituele ervaringen die je hebt terwijl je in het cre­

en poëzie - op een andere manier, om ons te helpen

atieve proces zit. Hij begeleidt ons bij de methode

onze vastgeroeste dualistische werkelijkheid achter

waarmee je met compassie kunt werken aan wat

ons te laten en ons leven opnieuw te creëren door

onze creatieve stroom blokkeert: onze wonden, vici­

deze holistische manieren van denken en zijn te in­

euze cycli, emotionele reacties, innerlijke stemmen

corporeren. Soms daagt hij ons uit met buitenissige

en superego. Bevrijd van deze blokkades kunnen we

of misschien zelfs ongepaste manieren van omgaan

dan rechtmatig plezier en liefde ervaren door het

met onszelf en met anderen. Heyoan leert ons om

volgen van onze creatieve puls die vanzelf oprijst

onszelf en ons leven te bezien vanuit het bredere

vanuit de diepste kern van ons wezen.

perspectief van re-creatie van ons leven. In dit hoofdstuk en in Hoofdstuk 19 heb ik ook

De creatie van wonden en afweer in je leven

een aantal van Heyoans relevante lessen opgeno­ men in de vorm waarin ze aan de studenten op

Wanneer je erg jong bent heb je geen afweermecha­

school worden gepresenteerd. De woorden komen

nismen. Volwassenen begrijpen dit meestal niet. Als

rechtstreeks vanuit het perspectief van de spirituele

je jong bent heb je zo'n stralende levenskracht - ze

wereld en spreken ons direct en persoonlijk aan.

stroomt door je heen en je lichaam volgt. Je springt

Wanneer ik Heyoans lezingen channel, zie ik hem

en lacht en schreeuwt en stoort de volwassenen. Je

met een groep gidsen die zichzelf de Coimcil ofLight

gedraagt je niet zoals je je hoort te gedragen. Een

noemt. Soms zie ik ze verzameld rond een tafel aan

vermanende stem gebiedt je je te gedragen, een

de rechterkant van de scène, terwijl ze schuiven met

stem die je waarschuwt om stil te zijn of zegt dat

papieren alsof ze zich voorbereiden op de lezing die

je het verkeerd doet. Het zeer jonge kind kent het


82

Gereedschap om je leven opnieuw te creëren

Core light healing

verschil niet tussen het verkeerd doen en 'verkeerd

ren herkennen. Geef het een naam zodat het iets

ervaring in je jeugd, in een ander leven, of alles bij

zijn' of tekortschieten. Dus wanneer een volwassene

vertrouwds wordt. Dat is het moment dat je in de

elkaar wordt gecreëerd. Je creëert eigenlijk meer pijn

een kind gewoon wil leren lopen of aan tafel zitten,

lineaire tijd valt, en in de driedimensionale ruimte

in jezelf door zelfafwijzing. Je zet die zelfafwijzing

enzovoort, hoort het kindbewustzijn een van de vol­

van de trauma's. Wanneer je dit leert herkennen,

om je oorspronkelijke wond heen. Het is je zelfver­

gende dingen: "Ik ben verkeerd. Ik ben slecht. Ik ben

kun je leren kiezen met een zuivere intentie, om

werping en zelfkritiek die je harde pijn, de pijn rond

niet genoeg. Er is niet genoeg. Ik kan het niet zonder

jezelf niet te identificeren met de dualiteit. Je leert

je wonden creëren. Deze harde pijn is zwaar. Ze voelt

jou want ik ga het verkeerd doen. Alles is volmaakt

je identiteit te verschuiven naar heelheid en het

giftig en schrijnend. Het vergt moed om daar door­

en ik moet ook volmaakt zijn." Het kind leeft dan

immer verlichtend proces van co-creatie vanuit je

heen te gaan naar de wond. Maar zodra je je innerlijk

als het ware in zijn periferie om alles goed te doen.

goddelijke centrum, je core.

hebt overgegeven om erin te gaan, verandert alles.

Maar wat gebeurt er dan? Waar is de levenskracht?

Dat, mijn dierbaren, is het verlichtings- of bewust­

Ja, het is diepe pijn. In het begin kun je je kwetsbaar

Die is er nog wel. De creatieve levenskracht waarmee

wordingsproces in een notendop. Het is ontwaken

voelen - vooral omdat je er misschien vele eeuwen

jij je leven creëert wordt opgesloten in de afweerme­

tot het nu, dat altijd hier is, buiten de beperkingen

niet bent geweest. Wanneer je het kindbewustzijn

chanismen en negatieve conclusies van het kind.

van het zogenaamde ruimte-tijdcontinuüm.

dat de pijn niet begrijpt omvat houdt, dan is de pijn

De vicieuze cyclus

Overweeg de mogelijkheid van een altijd verlichtende toekomst, die eigenlijk een immer verlichtende wandeling naar het zelf is. Het is een wandeling naar het licht en de bron van leven en schepping in jezelf.

zacht en zoet en schenkt je een levenspuls. Want ze

Vaak lijkt het alsof er geen keuzevrijheid bestaat in het leven. Het lijkt alsof alle tradities in je leven, al je trainingen, al je scholing en studie, de religieuze

bevrijdt de co-creatieve levenspuls via het domein van je bestaan dat - misschien al eeuwenlang - niet is aangeraakt. Ja, in het begin moet je door de harde pijn. Dat duurt slechts een moment. De harde pijn is de weerstand.

praktijken en je opvoeding een bepaalde manier van zijn hebben gecreëerd voor jou die je onmogelijk kunt veranderen. Maar wanneer je de eenvoudige stappen

Creatieve healing-cycli doorlopen

Harde pijn, zachte pijn

Het is niet zo gemakkelijk deze cycli te leren doorlopen, maar het is goed en het is helend, dus geef jezelf de tijd tijd om deze vicieuze cyclus van verlangen te begrijpen, en daarna je zelfkritiek die je verlangen naar beneden haalt.

Harde pijn is de pijn van het verzet tegen het samenkomen van de twee helften van dualiteit.

leert die nodig zijn om te veranderen, gewoon een eenvoudige methode van ervoor kiezen de zachte pijn in te gaan in plaats van je afweer, dan wordt je leven een begrijpelijke spirituele weg om te gaan.

De vicieuze cyclus van aMeer is eenvoudig, maar wil zeer ingewikkeld overkomen. In je vicieuze cy­ clus kun je steeds weer opnieuw al je levensverhalen vertellen over hoe vreselijk de dingen zijn geweest, hoe de patronen van je leven zich herhalen, hoe het leven je tekortdoet. Je kunt steeds opnieuw allerlei verschillende incidenten en gebeurtenissen vertel­ len om het allemaal te bewijzen.

Je vicieuze cycli zijn gewoon afweer, gecamoufleerd als leven. Ze zijn gewoon uitgebraakte, onverteerde, onvenverkte ervaringen. Toch beweegt het leven zich altijd naar het onbekende. Elk moment is nieuw, en anders dan het laatste. Het is het proces van doorlopende co-creatie. Al je afweersystemen zijn ontworpen om jou gevan­ gen te houden in vicieuze cycli die de echte oplossing

Maar met je intentie en positieve keuze om door te gaan met wat je wilt creëren, bevrijd je je core-essentie, precies die core-essentie die je nodig hebt om je verlangen te creëren en je levensdoel te vervullen. Al deze dingen zijn besloten binnen de vier dimensies van je bestaan. Al je pijn kan worden geheeld door dit proces van het toepassen van de creatieve liefdeskracht die stroomt door je vier dimensies op de creatieve ievenspuls: expansie, stase, contractie, stase; expansie, stase, contractie, stase.

uit de weg gaan: gewoon je oorspronkelijke zachte pijn voelen die je in een helende spiraal brengt die je

Dit is de altijd aanwezige creatieve ievenspuis.

creatieve kracht bevrijdt en je leven verandert. Gebruik alles wat je hebt geleerd om helder en

Door je weerstand gaan en de zachte pijn van vroege wonden voelen heeft het grote voordeel van de twee helften van dualiteit weer bij elkaar brengen. Het is belangrijk om het verschil te herkennen tussen de zachte pijn van vroege wonden en de harde pijn van weerstand tegen de geloofsovertuigingen die alle mensen zo streng werden aangeleerd om zus of zo te handelen. Ze is niet voedend voor je ziel.

83

want je bent jong in dat energiebewustzijn dat vele levens geleden, of misschien gewoon in dit leven achter de creatieve kracht bleef zitten. De bron van een emotionele reactie

Een emotionele reactie kan worden geactiveerd vanuit je innerlijke dualiteit, of ze kan door een externe gebeurtenis ontstaan. Maar een emotionele reactie wordt alleen maar geactiveerd door die dingen. Ze zijn niet de bron. De bron van alle emotionele reacties en alle oordelen zit vanbinnen. Ze wordt gevonden in de geïsoleerde delen van je wezen, gevangen binnen een tijdcapsule van je onopgeloste restervaringen, ideeën, beelden en opvattingen over de werkelijkheid. Ai deze dingen zijn gefragmenteerd. Het zijn je halve creaties, je halve ideeën die nog steeds fragmenten zijn. Daarom zijn ze niet machtig wanneer je de immense oneindige eenheid in ogen­ schouw neemt, de immense goddelijke fundamenten van elk deel van je wezen. Ze zijn gewoon maar kinderspel. Stop je emotionele en irrationele reacties Het is een goed moment binnen dit proces dat al jarenlang aan de gang is, om in te zien dat ER/IR's geen

big deal zijn.

Het zijn gewoon dingen die zich

afspelen aan de oppervlakte; het is je afweerme­ chanisme. Je kunt de eenvoud ervan in jezelf en bij anderen herkennen. Je hoeft ze niet zo serieus te nemen of gewichtig te denken dat het iets vreselijks moet betekenen over jou. Ik zal je een geheim ver­

Integendeel, ze houdt de dualistische gespletenheid in stand waardoor meer harde pijn ontstaat. Ze zet een pantser om de wond.

tellen. Jullie kunnen allemaal je eigen en andermans ER/IR's de baas. Oefen je erin om te zeggen: "O! Het is een emotionele/irrationele reactie. Ho hum. Saai. Saai. Saai. Wat een tijdverspilling om ze zoveel

Wanneer je het pantser hebt doorbroken en het werk hebt gedaan om door die innerlijke muur te gaan zul je de zoetheid en de kwetsbaarheid inzien van het kindbewustzijn dat daar is.

aandacht te geven!"

\!erspil je tijd niet aan geloven in ER!IR's reacties. Zie in hoe saai ze eigenlijk zijn!

Hoe je pijn creëert voor jezelf

zuiver te worden op het moment zelf. Vind het moment waarop je automatisch overschakelt van

Overweeg de mogelijkheid dat je daadwerkelijk meer

heelheid naar dualiteit. Je kunt dat moment Ie-

pijn in jezelf veroorzaakt dan de pijn die door een

Je voelt je heel jong wanneer de twee helften van de gespletenheid samenko­ men,

De echte pijn werd lang geleden gecreëerd. De harde pijn van de ER/IR en de zelfkritiek die erop volgt via de vicieuze cycli is niet echt healingbrengende


84

Gereedschap om je leven opnieuw te creëren

Core light healing

pijn. Zolang je die zo serieus neemt, denk je mis­ schien dat ze je zal genezen. Je denkt misschien dat

schien lange tijd met iets bezig, misschien jaren,

de werkelijkheid.Je nam de negatieve stemmen van

komt door je heen

misschien wel decennia, en vraagt je af of het ooit

verschillende autoriteiten over naarmate je op­

op de vleugels van je heilige wensen, aangewakkerd door je heilige verlangen.

zal veranderen. En dan voel je dat het jou loslaat. Je

groeide (in welk leven dan ook) en maakte ze tot je

weet dat je zuiver bent in dat gebied van je leven.

eigen stemmen, vanuit het perspectief en begrip van

Het gebeurt echt. Wij geven je de garantie'dat het je

een kind. Toen je opgroeide hoorde je de stemmen,

Dit is cruciaal voor creatie:

zal gebeuren, misschien op verrassende manieren,

hoorde je de taal, je gebruikte die, je leerde die aan.

laat de creatieve kracht van de liefde opwellen

misschien op een manier waar je niet aan gedacht

Ze zitten nog steeds in je wond. Het is de taal van

via de aanwijzingen

hebt of die je nog niet begrqpt, maar er gaan zich

het kindbewustzijn dat in tweeën, misschien in vele

van je heilige verlangen

Harde pijn ervaren

veranderingen voordoen. Verandering komt soms

stuk.ken is gescheurd. Op die rand van scheiding

naar zelfexpressie.

betekentgewoon dat je op dit moment er niet op voorbereid bent of je niet veilig voelt,

op de meest ongebruikelijke momenten en op

tussen de stukken van het kindbewustzijn, juist op

manieren die je niet kunt begrijpen: verrassende

die splitsing kun je de harde pijn en die indringende

manieren, soms wanneer je denkt dat jou het ergste

negatieve stemmen voelen. Een van de eerste din­

de unieke liefde van het zelf

gebeurt wat er maar kan gebeuren - en dat blijkt

gen die je leert wanneer je zelfinzicht krijgt is dat je

is anders dan alle andere.

je deze harde pijn moet ervaren en moet leren 'op te komen voor jezelf, en het allemaal niet meer te pikken.' (Wij weten niet zo goed wat je bedoelt met dit soort uitspraken, maar jij net zomin, als je ze werkelijk op de keper beschouwt.)

om er gewoon in weg te zinken en de zachte pijn in je te voelen. Het is zo simpel. Hier is een andere kwestie die we je graag in overwe­

dan het beste te zijn.

ze hoort en herkent als onwaar.

Overweeg de mogelijkheid dat je negatieve zelfoor­

Telkens wanneer je een nieuwe splraal ingaat naar

delen over de problemen die je hebt, je gebreken - al

een bepaalde traumatische of pijnlijke ervaring, is

85

Creatie door middel van

Een persoonlijke mantra maken

ging geven:

die dingen die er mis zijn aan jou of de dingen die je

het moeilijk om die stemmen te laten stoppen. Er

Dus wat, lieve lezers, kun je dan doen behalve die

niet in je hebt (dat denk je althans) - afkomstig zijn

zijn veel meditatietechnieken die je kunnen helpen

stem herkennen? Stel je voor dat je veel verschillen­

Als iemand een ER/IR reactie heeft

van je kindbewustzijn. Het is niet uitgegroeid tot

je denkgeest te centreren. Het werk gaat erom die

de antwoorden kunt hebben zodra je de stem hoort,

een volwassen bewustzijn. Het is in tweeën gesplitst.

stemmen te herkennen en te benoemen. Geef ze

herkent en benoemt. Het is ook goed om de naam

Al die dingen waarvan je dacht dat ze verkeerd wa­

gewoon een naam. Zelfs als ze niet ophouden kun

van die stem te veranderen naarmate je vordert op

en agressieve ofchaotische energie op jou richt, beschouw het dan als een uitdaging om je gewoon te centreren in je kern.

ren aan jou - misschien al vele jaren, misschien al

je ze nog steeds een naam geven. In dit stadium van

je pad. Je zult verrast zijn hoe deze stem verandert

een heel leven - zien we op een heel andere manier,

persoonlijk ontwaken is het belangrijk om niet nog

en dat je haar een andere naam wilt geven.

Merk op dat je afweer misschien snel omhoogkomt,

in een heel ander licht. Alles, elk deel van jezelf dat

een oordeel toe te voegen aan wat er mis is met jou

Zodra je een negatieve stem hebt herkend, kun je

je als iets negatiefs ziet, alles waarvan je denkt dat

wanneer je de negatieve stemmen niet kunt stoppen.

ook een mantra creëren om je eigen healing ervan

het een vreselijke schande is en wat je misschien

Dat is net alsof je in een draaikolk of in een vicieuze

op gang te helpen. Misschien heb je al mantra's die

diep in jezelf verbergt, wat het ook is, het is iets

cyclus springt. Dus in plaats van je erop te richten

heel goed voor je werken. Er is een andere mantra

vooral ten aanzien van bepaalde dingen die in je kindertijd steeds werden herhaald binnen je gezin. Als kind schiep je afweermechanismen tegen deze dingen, maar als volwassene zijn deze afweersyste­ men echt verouderd. Naarmate je centreert in je kern, de verbinding her­ stelt met de heelheid van je bestaan en je zelfidenti­ ficatie zich verankert in de heelheid van je bestaan, zullen die gebeurtenissen met ER/IR's - de jouwe of die van een ander - saai worden. Het worden afleidingen die je niet hoeft te volgen; uitdagingen om je eigen reacties op te sporen, te kalmeren en te centreren. Herken het licht, de waarheid, de god­ delijke wil in jezelf. Herken je macht, je vrije wil en ie vermogen om beide te begrijpen, te kennen en te voelen. Herken de kracht van je aanwezigheid, je liefde en je vermogen om de oude pijnen in jezelf te voelen die je essentie en je plezier weer laten stro­

wat gesplitst is. Het is energie en bewustzijn. Het

om ze te stoppen, kun je ze als eerste stap beter

die we in gedachten hebben. Het is een mantra

is energiebewustzijn dat afgescheiden is, in tweeën

herkennen en een naam geven. Laat ze dan gewoon

die een van je kernkwaliteiten herhaalt zodat je je

gescheurd door een gebeurtenis die wellicht vele

los. Ja, ze kunnen nog steeds klagen, je vertellen dat

kernkwaliteit echt kunt gaan kennen, voelen, zien,

levens geleden plaatsvond. Sindsdien ben je niet

je laatst weer iets verkeerds deed en dat nu iedereen

horen en direct ervaren.

in staat geweest om jezelf waar te nemen, te zien,

boos op je zal worden, of dat er iets ergs zal gebeu­

Vind een kernkwaliteit die je als mantra kunt ge­

te horen, te kennen of te begrijpen op een gezonde

ren. Geef alleen een naam aan de stem. Die stem

bruiken. Wát die kernkwaliteit ook is, verkort haar

holistische manier. Sindsdien, misschien wel dui­

is de afweer die de echte pijn inkapselt. De stem

tot één woord. Het kunnen wel meerdere letter­

zend jaar geleden, koester je een negatief oordeel

creëert harde pijn; het is hele harde, lastige pijn om

grepen zijn, maar maak er slechts één woord van.

over jezelf. Je hebt jezelf beschuldigd van heel veel

jezelf te veroordelen. Daarom is het goed om haar

Je kernkwaliteit zal je helpen je care-licht uit te

slechte daden en tegelijkertijd heb je de harde pijn

te herkennen. Benoem haar en herken haar als een

breiden tot je hele intentie, je levensdoel en je aura­

van negatieve zelfbeschuldigingen ontkend.

irrationele afweer vanuit het heel jonge kindbewust­

veld wanneer ze opstijgt door de dimensies, via het

zijn. Daarom is ze irrationeel. De kracht van die stem Omgaan met negatieve innerlijke stemmen

geeft je een idee hoelang de pijn daar heeft gezeten en hoeveel pijn het deed toen je heel jong was.

fysieke niveau. Door haar als mantra te gebruiken, zal die kemkwaliteit je naar een meer gecentreerde plek brengen, waarbij jij je je negatieve verinner­

In het begin leer je de wond te voelen en ermee om te

lijkte stem herkent en een naam geeft.

men, en je creatieve levensstroom bevrijden.

gaan; je wordt geconfronteerd met de schaamte van

Verstoring van je creatieve vermogen door

En voel, zie, hoor, ruik, en raak nu een kernkwaliteit

je pijn. Je maakt jezelf misschien belachelijk wanneer

het superego

aan in jou, door je te concentreren op het midden

Het proces van de helende spiraalbeweging naar de core

je pijn hebt en je zegt: "Hé, je moet je niet zo voelen. Wat is er met jou aan de hand?", enzovoort.

Wanneer je de pijn van de kindertijd ingaat en gaat

die tussen het derde en het vierde chakra ligt. Vind

Het is mogelijk om deze negatieve stemmen in je

inzien hoe je uitbranders en kritische woorden hebt

je care-licht. Beweeg je er spiraalsgewijs heen. Laat

hoofd te herkennen. Er zijn veel namen voor: nega­

overgenomen, zul je ze kennen en herkennen als

het cilindrisch naar buiten stralen.

Het is jouw keuze, elk moment opnieuw.

tieve innerlijke autoriteit, superego, verinnerlijkte

je superego. Het is goed om het superego te leren

Richt je nu op het centrum van elk chakra, het cen­

ouders. Het zijn stemmen in je hoofd die vanuit het

herkennen en in te zien hoe het je creatieve proces

trum waar de toppen samenkomen, en vind de core­

Groeien op het spiraalpad

kindperspectîef spreken. Ze zijn vereenvoudigd om­

verstoort.

is eenvoudig. Het is een keuze van moment tot moment, elk moment opnieuw.

Groei vindt plaats in kwantumsprongen. Het spi­ raalvormig healingpad is niet lineair. Je bent mis-

van je core-essentie, het centrum van je care-star,

dat ze zijn ontstaan vanuit je innerlijk kindbewust­

essentie. Nadat je dat gedaan hebt, ga je kijken hoe de care-essentie opwelt binnen elk chakracentrum.

zijn in jou. Je pijn deed zich voor toen je een kind

De creatieve kracht van de liefde,

Vind nu de care-essentie in elke cel van je lichaam,

was, en vervolgens trok je bepaalde conclusies over

je creatieve proces van het moment,

in elke cel van je wezen.


86

Care light healing

Gereedschap

Geef jezelf voldoende tijd en accepteer alles wat e r

begin je de relatie te verkennen

gaat verwerkelijken waarvoor je hier bent geïncar­

door deze meditatie mogelijk i s voor jou. Laat alle

tussen je dualistische interpretatie

neerd. Je hebt jezelf reeds voor je geboorte de belofte

zelfoordelen die je hebt los.

van ervaring en je care-essentie.

gedaan dat je deze behoeften en verlangens zou ver­

om

je leven opnieuw te creëren

Laat de kritiek van het superego los. Laat je vreugde en verlangens opkomen, vooral nu. De meeste mensen zijn te verlegen om

wezenlijken. Je hebt fysieke, psychologische, mentale

de uitbundigheid en de opwinding te tonen

core-licht opwellen in elke cel van je lichaam. Het

Je dualistische interpretatie van ervaring

en spirituele verlangens, en de vervulling daarvan is

van de ware creatieve krachten die stromen

kan heel goed gebeuren op hetzelfde moment dat

is gebaseerd op je dualistische onderliggende overtuiging.

je belofte aan jezelf sinds de dag van je conceptie.

door het kanaal van heilige verlangens.

je de negatieve zelfkritiek hoort. Je zult merken dat

Wanneer je deze dualistische interpretatie oplost

je label of naam voor je negatieve innerlijke stem

blijf je achter met zuivere co re-ervaring.

Het is jouw waarheid. Zo'n grote pijn wordt veroorzaakt

Je heilige verlangens

transformeert naarmate je je core-essentie bereikt.

Wat volgt is het proces van je core-energieën

Vind nu, in deze toestand van meditatie, een van je

leren herkennen als de grote creatieve kracht

door ontkenning van je fundamentele waarheid

meest gebruikelijke negatieve innerlijke stemmen.

in al je ervaringen.

in de grond van je bestaan.

Persoonlijke healing vereist c:ore-identificatie

fe ontkent je eigen bestaansgrond

Met behulp van je kernkwaliteit-mantra zal dit

Geef haar een naam terwijl je de core-essentie vast­ houdt. Goed zo. Vind je kernkwaliteit-mantra. Als je dat niet kunt, ervaar dan alleen tegelijk zowel de

zijn verbonden met je hart, waar liefde opwelt vanuit je care-essentie. In het centrum van je core-star is ongedifferentieerd leven en levenskracht.

door jezelf je ware behoe�en te ontzeggen.

Het straalt uit vanuit het centrum van je wezen

Word je dus, mijn lieve schatten, meer bewust van

terwijl het opstijgt door alle niveaus.

negatieve stem als de core-essentie. Focus op beide.

Persoonlijke verandering vereist meer dan een ver­

Er zijn bepaalde ervaringen in je persoonlijke ge­

andering van een geïsoleerde persoonlijkheid. Het

schiedenis die je niet kon beschrijven of begrijpen.

vereist een diepe connectie en identificatie met de

wat je behoeften zijn en wat je verlangens zijn. Geef

Veel daarvan zijn veroorzaakt doordat je tegelijker­

core, je diepste kern.

jezelf toestemming om ze allemaal te vervullen, om

tijd zowel de care-essentie als de negatieve stem zag

Door het creëren van een interne neutrale waarne­

voor jezelf te zorgen in alle domeinen van je bestaan.

en hoorde. Dat is heel moeilijk voor een jong mens.

mer die getuige is van je gang door je gebruikelijke

Als kind kon je dit niet begrijpen en scheurde j e

vicieuze cycli, kun je oefenen om de stappen van de

Tot slot: we mogen liefde en plezier niet verge­

op het doel van je leven,

jezelf doormidden. Niet met opzet - j e wist gewoon

vicieuze cycli te herkennen en leren jezelf te iden­

ten! Heyoan herinnert ons eraan dat de creatieve

niet hoe je deze ervaringen moest inzetten om jezelf

tificeren met de core. Het kost tijd en oefening om

kracht is gebaseerd op de principes van liefde en

het doel van deze bijzondere incarnatie.

tot heelheid te brengen.

de stappen in de vicieuze cyclus te leren kennen, en

plezier

grenzeloos, naar alle richtingen

noeg kracht kunt verzamelen om een andere keuze

.

Het plezier van cre ëre n

te maken dan de gebruikelijke. Het is de keuze om je Het wezenlijke healingpad wordt geleid

afweer op te geven en je zachte pijn te voelen. Eerst

Een van de grootste genoegens van mensen is de

door de care-energieën die in het hart opwellen

leer je de oude zachte pijn te voelen van het jonge

ervaring van creëren.

en je naar het heilige nu brengen. Het spiraalpad van healing brengt je naar je wonden

kind, dat zo gewond was. Vervolgens kun je de ware zachte pijn voelen van jezelf afzonderen van de

Creëren is steeds in ontwikkeling.

goddelijkheid die je bent.

Het eindigt nooit. Creatie is niet alleen vorm,

om de blokkades te helen en de liefde te bevrijden

licht en kleur.

die je aan jezelf en anderen kunt geven.

Meebewegen met je bestaansgrond

We nemen het spiraalpad naar de wond

Jij bent de enige die jou tegenhoudt, en dus is

in het ruimte-tijdcontinuiim,

om de diepste kern te bevrijden.

zelfzorg je eerste taak, je eerste stap. De eerste stap is om met jezelf te zijn, om jezelf elk moment af te

en andere spirituele werelden. In het creatieve proces

We herkennen de kernkwaliteiten

vragen: "Wat wens ik nu voor mezelf?" "Waar ver­

schep je ook verwondering en plezier.

in onszelf en anderen.

lang ik naar?" Hoe zoet is het verlangen, hoe zoet is

We erkennen de kern.

Core-creatie Stem je opnieuw afop je doel,

het breekpunt te vinden. Dit is een punt waar je ge­ Het spiraalpad naar je core

Creatie is niet alleen manifestatie

Strijk neer in je prachtige lichaam herken het licht in elk van je cellen. Zie de core-star in elke cel van je lichaam, in elk orgaan. Ervaar het licht daar. Voel dit licht terwijl het beweegt door je hele wezen, opwellend vanuit de onuitsprekelijke diepte binnen de core-star. Wat wil je creëren in je leven? Zet je doel duidelijk neer. Laat los het verdriet, het lijden, de hopeloosheid, het gevoel opgesloten te zitten, het kleineren van jezelf, de weerstand tegen verandering, de angst dat verandering je kwaad zal doen. Stem je liever af op een groter levensdoel. Zowel je levenservaringen

de hunkering! En de vervulling van deze verlangens

Tijdens je 'eureka'-ervaring, tijdens je bewustwor·

Ondersteuning en spirituele begeleiding

is zelfs nog zoeter.

dingsproces stroomt er een heleboel aangename

staan altijd tot je dienst.

Je bent een creatief wezen. Maak de ketens los, de

energie door je lichaam, je levensenergieveld, je psy­

Wij zijn bij je, waar je ook bent

ketens waarmee je jezelf de gevangene maakt van

che en je hele wezen - er wordt een ware supernova­

om je te helpen herinneren aan je kernkwaliteiten

deze zelfoordelen, waarmee je jezelf onbewust be­

explosie van gewaarzijn gecreëerd!

waarvan je hebt besloten het onder ogen te zien,

Bevrijd je plezier i n het creëren

in je heelheid in dit bijzondere leven. Laat los de last van schuldgevoel, twijfel

die je troost, vrede en liefde kunnen schenken

perkt. Wanneer je naar binnen gaat en je centreert

terwijl jij de donkere tunnel van de ziel -

in je diepste kern, weet je heel goed dat dit woorden

de innerlijke duisternis en pijn - binnengaat

van waarheid zijn. Ja, in de fysieke wereld moet je

om haar te helen.

frustraties het hoofd bieden, want de vervulling

Mijn dierbare lieve vrienden.

van je wensen verloopt niet zo direct als in de

Wat zijn je verlangens?

spirituele wereld.

Wat zijn je wensen?

Toch is het pad van vervulling dat in een spiraal naar

Wat wens je te creëren in je leven?

het zelf loopt zeer de moeite waard, want door dit pad te volgen word je wie je bent, in die zin dat je

Met wie wil je het creëren?

Core-essentie Wanneer je zeer zorgvuldig de dualiteiten binnen jezelf in kaart brengt,

87

Hoe wil je het creëren?

als de omstandigheden waaronder je bent geboren zijn je leermiddelen. Het zijn de hulpmiddelen die je leren om dat onder ogen te zien te veranderen en te integreren

en zelfoordelen waarin je je cellen en je creatieve energie opsluit. Overweeg de mogelijkheid dat jezelf veroordelen slechts een andere manier is om je te verzetten tegen je creativiteit, tegen verandering.


88

Core light healing

Want ik zeg je dit en het is waar:

vanuit het onuitsprekelijke, het goddelijke

niet een van die zelfoordelen

en opwelt in je zuivere hart

bevat ook maar een greintje waarheid.

dat jij creëert.

En daarom vragen we je:

fe doet dit collectief

hoe zou je de rest van je leven willen besteden?

in het zuivere hart van de mensheid.

Welke fantastische ervaringen zou je willen

Menselijke Liefde is het geschenk dat de mensheid

genereren in je leven?

naar deze planeet brengt. Eer je hart en eer je liefde.

Alles wat je wenst en verlangt,

Eer het unieke van je liefde,

alles wat je tot stand zou willen brengen in je leven,

die persoonlijk en uniek is voor elk mens.

zit inderdaad al in het creatieve proces dat afdaalt,

Herinner je jouw unieke liefde

dat door de hogere niveaus van je veld

en haar vele facetten, terwijl ze opwelt

tot manifestatie komt.

vanuit de diepte van het hart

Het is nu aan jou om je te richten

en door elke cel van je lichaam stroomt

op die manifestatie,

op een unieke manier met jouw unieke kemkwaliteiten,

het heilige verlangen dat je in je hoge hart draagt.

die je al hebt ontwikkeld in andere

Verhelder dat wat nu voor jou is.

levenservaringen.

Het volgende moment kan het misschien anders voelen en lijken, er anders uitzien,

Hoofd.stuk

maar wat is het nu waarnaar je verlangt?

delen om je leven opnieuw te creëren

Overweeg de mogelijkheid dat dit allemaal

1.

werkelijkheid kan worden. Het hangt gewoon af van jou

5 Zelftoetsing: Heyoans hulpmid­

Mediteer op elk concept of principe waartoe je je aangetrokken voelt.

2.

Houd desgewenst een dagboek bij.2

en in hoeverre je de creatieve energieën die door je heen komen blokkeert, of toelaat en je overgeeft aan je individuele creatieve proces. [ij was niet de schepper van de omstandigheden waaronder jij bent geboren in dit leven.

fij als individu hebt niet je hele leven gecreëerd zoals het is.

fe bent inderdaad een schepper, maar alle mensen, alle wezens, creëren en scheppen zo samen een wereld in het fj;sieke. Vanwege jullie individualiteit ervaart ieder van jullie deze wereld anders al naargelang je vooropgezette ideeën, je geloofssystemen en je emotionele of irrationele zienswijzen. Behalve dit creëer je vanuit de diepte van je hart, vanuit de diepe kern van je wezen, een opwelling van onvoorwaardelijke liefde. Daarom noemen we het menselijk hart heilig. Dit is je instrument, dit prachtige hart, de bron van liefde in jou die oprijst vanuit je innerlijke diepte,

2. Ga voor meer lessen van Heyoan naar de website van Barbara Brennan School of Healing www.barbarabrennan.com om de boeken Seeds of the Spirit 1998-2009 te bestellen.


DEELll

JE CREATIVITEIT HELEN VIA HET VIERDE INIVEAU VA N JE VELD: RELATIES

"We beginnen ons proces met onze essentiële core-essen­ tie, en zien onze levenstaak en liet hele leven vanuit het

perspectiefvan het ontwikkelen en blootleggen van steeds meer care-essentie.

Tijdcapsules worden gewoon beschouwd als ofwel een verduistering van onze innerlijke scl1ittering, ofals een wegenkaart van de delen van onszelf die we niet herken­ nen als liefde." BA!Ul1\(\A BRENNAN

1


Hoofdstuk 6

PRAKTISCHE HOGERE ZINTUIGLIJKE WAARNEMING

Er is geen scheiding - en er is nooit een scheiding geweest tussen de spirituele en materiële wereld. HtYOAN

De aard van hogere zintuiglijke waarneming

H

ogere zintuiglijke perceptie of waarneming

(HSP - High Sense Perception) is waarneming

die zich uitstrekt buiten het bereik van dat wat

als normaal wordt beschouwd. Normale waarne­ ming werkt via de zintuigen en het zenuwstelsel van het fysieke lichaam.

HSP werkt via de zintuigen van

het menselijk energieveld, die deel uitmaken van de chakra's. Toen ik het menselijk energieveld

(HEF) en het HECS begon te observeren, nam ik-wegens mijn opleiding als fysicus - ook waar hoe ik ze obser­ veerde via hogere zintuiglijke waarneming, en hoe

HSP functioneert via het HEF. Dit gaf mij essentiële informatie over de manier waarop ik andere men­ sen kon leren hoe ze hun

HSP konden openen en

gebruiken. Met behulp van deze observaties stelde ik een functioneel, logisch en begrijpelijk systeem samen van hoe

HSP werkt via het HEF en het HECS.

Ik beschrijf het als volgt. Basis-HSP Met

HSP hebben we meer zintuigen dan de normale

vijf zintuigen waaraan we gewend zijn. Elk chakra van het menselijk energieveld heeft een eigen bij­ zonder HSP-zintuig. Terwijl chakra's bioplasma opnemen om onze vier dimensies energetisch op te laden vanuit de omringende natuurlijke bioplasmavelden, nemen ze ook de informatie op die het bioplasma bevat. Bioplasma zit vol infor-


94

Praktische hogere zintuiglijke waarneming

Core light healing

95

matie. De meeste mensen in de 'moderne wereld'

HEF, de hara en de care-star te zien, evenals de spiri­

die het netvlies ontvangt. De lichtsensoren op het

in alle vier onze bestaansdimensies te zuiveren en te

zijn zich niet bewust van de natuurlijke bioplasma­

tuele werelden waarin ze bestaan.

netvlies zijn gevoelig voor licht in het golflengte­

versterken. De healer moet goed geaard zijn en aan­

velden die zich overal om ons heen bevinden. Toch

Wanneer we het zesde chakra gebruiken om waar te

spectrum van 4000 tot 8000 ángström (gereflecteerd

wezig en zuiver zijn op alle vier bestaansdi.mensies

reageren ze er onbewust op wanneer het bioplasma

nemen, kijken we niet meer naar gereflecteerd licht.

zonlicht dat we 'zichtbaar licht' noemen).

tegelijk: die van het fysieke, het menselijk energie­

door ze heen gaat. Je kunt bioplasma ook energiebe­

We kijken naar het licht dat uit het HEF, de hara en

Dit is logisch, aangezien we overdag leven en dus

veld, de hara en de care-essentie.

wustzijn noemen.

de care-essentie zelf komt. Aangezien dit licht wordt

ogen hebben ontwikkeld om te zien in hetzelfde

Als de healer niet geaard is, zal de ontvangen in­

Het energiebewustzijn dat we voelen en waaruit

gegenereerd door dat waarnaar we kijken, geeft het

spectraal bereik als daglicht, afkomstig van de zon.

formatie moeilijk te begrijpen en onpraktisch zijn.

onze vier dimensies bestaan is niet alleen bio-ener­

veel meer informatie over waar we naar kijken dan

Dus wanneer we onze fysieke ogen gebruiken om

gie en informatie, maar ook een signatuur van wie

wat er door het gereflecteerde licht wordt verstrekt.

naar iets te kijken, kijken we eigenlijk naar het zon­

De informatie zal gebrekkig, onsamenhangend en moeilijk toepasbaar zijn in het leven. Dit resulteert

we zijn. Eerlijk gezegd is het meer dan een signa­

Het zevende chakra geeft ons het vermogen om de

licht dat wordt weerspiegeld door de dingen waarnaar

meestal in allerlei zogenaamd mysterieuze esoteri­

tuur, het is wat wij zijn.

hoge spirituele werelden te kennen en kan tegelijk

we kijken. Wij zien geen zichtbaar licht dat wordt

sche betekenissen om over te fantaseren, vergezeld

Hoewel je het misschien nog niet ervaart als jou,

net als de andere chakrazintuigen worden gebruikt

gegenereerd door de objecten, want dat is veel, echt

gaand van een vals gevoel van eigendunk. Zo iemand

kun je Ieren om je bioplasma te ervaren als bewust­

om de fysieke en spirituele werelden te integreren

véél te zwak om te zien. We kijken naar licht van

moet echter niet veroordeeld worden maar verdient

zijn met energie, als energiebewustzijn. Het energie­

en ons aldus naar een ander niveau te brengen.

de zon dat wordt weerspiegeld door de objecten die

ons mededogen, want het demonstreert gewoon een

bewustzif n dat wordt opgenomen door de chakra's

Het zevende chakra is erg nuttig voor het ontvan­

we zien met onze ogen. Dit weerspiegelde zonlicht

emotionele afweerlinie tegen de moeilijke en soms

van het HEF Is drager van een enorme hoeveelheid informatie. Helaas zijn de meeste mensen zich

gen van gedetailleerde informatie die de fysieke,

kan heel veel informatie geven over licht van de

pijnlijke werkelijkheid van iemands levenssituatie.

mentale en emotionele werkelijkheid integreert met

zon, maar verschaft veel minder informatie over het

Tenzij iemand veel heeft gestudeerd en geoefend,

momenteel niet bewust van de informatie die via

de spirituele wereld. De informatie kan overal over

object van waaruit het wordt weerspiegeld. Deze ge­

zodat het energiesysteem krachtige, coherente,

de chakra's tot hen komt. Toch reageren de meeste

gaan en is eerder spiritueel dan religieus van aard.

reflecteerde informatie geeft alleen informatie over

stralende, hoogfrequente lichtstroom en spanning

mensen er op een of andere manier onbewust op.

Ze kan gericht zijn of betrekking hebben op een

de weerspiegelingskenmerken van het object en wat

kan verwerken zonder dat zijn HEF gespleten raakt,

individu of een groep. Ze kan persoonlijk zijn of

daaruit kan worden afgeleid.

is het niet gezond voor diegene om te proberen

Chakra's zijn de zintuigen voor specifieke

betrekking hebben op iedereen. Ze kan samen met

Zelfgegenereerd licht biedt veel meer informatie

het zevende chakra te gebruiken om informatie te

soorten HSP

de HSP-zintuigen worden gebruikt om de informa­

over het object of de persoon die het genereert

channelen. Het is ook niet bijzonder nuttig, want

tie te integreren in een hogere staat van helderheid

dan gereflecteerd licht.

wanneer je veld niet sterk genoeg is om zo'n ex­

De chakra's zijn zintu iglijke organen. De chakra's

en inzicht die prak tisch toepasbaar is in zowel de

HSP geeft ons het vermogen om het zelfgegene­

treme kracht door je heen te laten stromen, zal het

nemen de informatie in het bioplasma waar wan­

fysieke als de spirituele wereld. Ik doe dit regelmatig

reerd licht waar te nemen dat afkomstig is van het

veld splijten en zal de informatie niet coherent of

neer dat erdoorheen stroomt. We vertonen een

wanneer ik lessen van Heyoan channel. De informa­

menselijk energieveld, de hara en de core-star. Deze

duidelijk zijn. Je kunt die dan niet interpreteren op

respons of reactie op dit binnenkomend energiebe­

tie wordt overgeleverd met de kracht van liefdevolle

lichtenergie valt buiten het zichtbare lichtspectrum

een relevante, nuttige manier die betrekking heeft

wustzijn. We zijn ons al dan niet bewust van onze

vriendelijkheid die de dingen volledig accepteert

van 4000 tot 8000 ängström. Als gegenereerd licht

op het fysieke leven en haar relatie tot de werelden

respons of reactie daarop. Je leven opnieuw creëren

zoals ze zijn, zonder te oordelen. Soms moet ze ver­

bevat het veel meer informatie over dat waardoor

boven de fysieke.

vereist dat je je bewust wordt van je respons of

der worden bestudeerd, en soms moet erop worden

het wordt gecreëerd dan gereflecteerd licht dat

Elk niveau van het HEF en de chakra's bestaat een

reactie op dit levensproces dat voortdurend door je

gemediteerd om haar te begrijpen.

kan. Een andere interessante observatie is dat dit

ander en specifiek frequentiebereik. Dit geeft ons

zelfgegenereerde licht van energiebewustzijn, dat

dus een model dat we kunnen gebruiken om de

reactie op inkomend energiebewustzijn verderop in

Belangrijke verschillen tussen informatie

uit levende wezens straalt, meer niveaus en andere

staat of de gezondheid van elk HEF-niveau waar te

dit hoofdstuk duidelijk maken.

van gereflecteerd licht en informatie van

eigenschappen heeft dan wat uit levenloze objecten

nemen. Met behulp van HSP, gericht op specifieke

De vo lgende lijst met chakra's van het H E F

uitgestraald of zelfgegenereerd licht

wordt gegenereerd.

HEF-niveaus, krijgen we een enorme hoeveelheid

Het HSP geeft dus veel meer informatie dan

informatie over het HEF, zowel voor inzichten in

heen beweegt. Jk zal het verschil tussen respons en

beschrijft hoe ze informatie ontvangen via een Zien met onze HSP werkt niet hetzelfde als zien met

wat we zien met onze fysieke ogen, aangezien

de psychologische dynamiek van een cliënt als in

onze fysieke ogen. Onze HSP ziet licht dat wordt

het meeste daarvan zonlicht is dat wordt weer­

de gezondheidstoestand van elk HEF-niveau van

Het eerste chakra neemt aanraking, lichaamsbe­

uit.gestraald vanuit de persoon, het ding of de situatie

spiegeld vanaf de buitenkant van alles wat w e

een cliënt. Toepassing van HSP om de toestand van

weging (het kinesthetische), lichaamspositie en

die of dat we observeren. Onze fysieke ogen zien

observeren.

het HEF waar te nemen laat ons precies zien wat er

lichaamshouding waar (proprioceptie).

zonlicht dat wordt gereflecteerd door wat we obser­

Alle informatie van het HEF, de bara en de core-star

nodig is voor de healing van elk niveau. Door elk

veren. Dit feit heeft veel te maken met de reden

die wordt waargenomen met HSP is gegenereerde

niveau van het veld te zuiveren, op te laden en te

waarom we zoveel meer informatie krijgen met HSP

energie in plaats gereflecteerde energie. HSP geeft ons

herstructureren volgens zijn behoeften wordt de

dan van lichamelijk zien. Dit is fundamentele fysica.

ook informatie vanuit verschillende soorten HEF­

g ezondheid hersteld. Dit soort werk omvat automa­ tisch ook de ervaringen van de cliënt met betrek­

bepaald HSP-zintuig:

Het tweede chakra neemt emotionele gevoelens waar. Het derde chakra geeft ons een vaag gevoel van

Het mechanisme van HSP werkt heel anders dan het

energiebewustzijn die ook worden gegenereerd binnen

weten (intuïtie).

mechanisme van onze fysieke ogen. Onze fysieke

in plaats van weerspiegeld door het menselij k energie­

king tot het trauma dat het HEF-letsel veroorzaakte.

ogen bewegen en focussen zich op het object dat we

veld, zoals klank, aanraking en trilling. Dit geldt ook

We hebben dit model jarenlang gebruikt op de

Het vierde neemt liefde en liefdevolle vriendelijk­

willen zien. De lenzen in onze ogen sturen het zon­

op het haraniveau en in de care-essentie.

Barbara Brennan School of Healing (BBSH) om

heid waar.

licht dat wordt weerspiegeld door het object naar de lichtsensoren op het netvlies. Onze ogen bepalen de

Het vijfde chakra neemt gehoor en smaak waar. Het zesde chakra geeft ons de mogelijkheid om het

studenten te trainen om het HEF te helen en waar te Ontwikkelen van HSP

nemen. Het werkt erg goed, en is gebaseerd op mijn jarenlange observatie van het HEF.

hoeveelheid licht die naar ze toekomt met een vari­ abel diafragma - onze pupillen zetten uit en trekken

Voor het ontwikkelen van HSP is jarenlang aardend

zich samen om de hoeveelheid licht te controleren

en persoonlijk therapeutisch werk nodig om onszelf


96

P raktische hogere zintuiglijke waarneming

Core light healing

97

sor', dat dieper in het HECS ligt, en dan krijg je de

van elk chakra. Daarnaast zijn er zegels voor elk

informatie.

niveau van het veld.

veld krachtig genoeg om energie door je zegels

Je kunt leren hoe je het HEF (inclusief je chakra's) kunt reguleren om de frequentie en kracht van energiebewustzijn dat in je zegels van perceptie gaat te controleren. In de esoterische literatuur werden de oeroude methoden aangeduid als 'de zegels openen'. Dit werd gedaan met behulp van

Dit lijkt op het eerste gezicht misschien ingewik­

te laten stromen, zul je in staat zijn het vierde

of horen zijn meestal de meest populaire zintuigen

datgene waar je nieuwsgierig naar bent of wat

en geladenheid van het chakra. De structuur van

diepe meditatiemethoden die van leraar op leerling

om te gebruiken. Aangezien elk HEF-niveau anders

je intuïtie je wil laten onder.zoeken. HSP-focus

het chakra zorgt ervoor dat het bioplasma via een

werden doorgegeven via beoefening. We kunnen

is, moet je om duidelijkheid te krijgen over de infor­

komt heel erg overeen met het focussen van je

spiraalbeweging diep in het chakra daalt (op voor­

nu analogieën trekken met gewone fysica, voor een

matie die je ontvangt, ook het niveau van het veld

fysieke ogen op wat je wilt zien. Je moet genoeg

waarde dat het met de klok mee draait, gezien van

juist begrip hiervan vanuit het perspectief van ons

kiezen dat je wilt observeren. Stel dat je bijvoor­

energiebewustzijn van het veld van de cliënt

buiten het lichaam). Dus om je HSP te laten werken

eenentwintigste-eeuwse wereldbeeld.

beeld het vierde niveau van je cliënt wilt zien:

binnen laten komen via de zegels van je visie­

via een willekeurig zintuig, moet het chakra dat

De zegels zijn heel klein vanuit fysiek perspectief,

HSP-technieken om de zegels van perceptie in de chakra's te openen

Figuur 6-1 toont een diagram van een chakra en het pad door het chakra dat het inkomend energiebe­ wustzijn of bioplasma van het HECS moet nemen om te worden waargenomen. Het HECS-bioplasma wordt in het chakra gebracht via de 'werveling'

dat zintuig verschaft op een gezonde wijze func­

en zitten in het VEK; zie Figuur 6-2(a). Afbeelding

Als je chakra in balans is, je focus gedegen, en je

keld, maar het is eigenlijk vrij eenvoudig en gemak­

niveau van je cliënt te zien, waar je je aandacht

kelijk om mee te werken. Eerst kies je je zintuig.

ook maar op richt.

Het kiezen van je zintuig bepaalt welk chakra je zult

2.

gebruiken om het HEF waar te nemen. Zien, voelen

Je nieuwsgierigheid is een geweldig hulpmid­ del. Volg haar door je aandacht te richten op

chakra (zesde chakra} in het frequentiebereik 1.

Als je een bepaald niveau van het veld van een

(of HEF-niveau) van het veld van je cliënt dat je

cliënt wilt zien, moet je eerst je eigen visie-chakra

wilt zien. Voor fysiek zicht moet je genoeg zichtbaar

tioneren, dat wil zeggen dat het rechtsom moet

6-Z(b) geeft de zeven zegels vergroot weer. Het VEK

draaien, gezien van buiten het lichaam, zowel aan

loopt diep in het fysieke lichaam, en bevindt zich

(zesde chakra, meestal het derde oog genoemd)

ongeveer in het ruggenmerg. Idealiter loopt het VEK

opladen en openen op het niveau van jouw veld

omgevingslicht hebben om iets te zien. Voor

Dit betekent dat het bioplasma dat spiraalsgewijs

niet in een boog zoals de rug, maar in een rechte

dat correspondeert met het niveau van het veld

HSP ligt het een beetje anders. Als het HEF dat

naar beneden draait in het chakra, zowel aan de

verticale lijn. Zegels lijken een beetje op lenzen; ze

van de cliënt dat je wilt zien.

je wilt zien erg krachtig is en een helder aura­

voorkant als aan de achterkant van het lichaam in

gedragen zich echter meer als elektronische poor­

Als je het vierde niveau van een cliënt wilt zien,

licht uitstraalt, dan zal het gemakkelijk te zien

tegengestelde spiralen naar elkaar toe beweegt. Net

ten, in zoverre dat alleen een bepaald frequentie­

moet je je HSP van je zesde chakra afstemmen

zijn, of zelfs in zeldzame gevallen te fel om naar

voordat het het centrum van het chakra bereikt,

bereik en energieniveaubereik erdoorheen kunnen.

op het vierde niveau van je veld en dienover­

te kunnen kijken. Maar meestal, vooral als je

stuit het inkomend bioplasma op iets wat een 'zegel'

Dit vereist een heleboel persoonlijke regulering van

eenkomstig de zegels openen in je zesde chakra

een healer bent die met zieke mensen te maken

wordt genoemd. Om te zorgen dat je het inkomend

je HEF om het energiebewustzijn door een bepaald

op het vierde niveau van je veld. Dit zal als het

heeft, zal hun veld niet erg helder zijn (en er

bioplasma kunt waarnemen, moet het het zegel

zegel op een bepaald niveau te sturen. Dit vereist

voldoende opgeladen is, het energiebewustzijn

is niet zoiets als verlichting die je kunt inscha­

betreden en passeren.

oefening, maar het is wel de moeite waard als je hel­

van je cliënt via het zegel in jouw visie-chakra

kelen, zoals in de fysieke wereld}. Je moet de

Zodra het energiebewustzijn door het zegel in het

dere informatie wilt ontvangen via je HSP. Er zitten

toelaten. Dus moet je je aandacht richten op het

extra energie leveren door het opladen van je

chakra heeft kunnen gaan, gaat het naar de 'sen-

zegels in zowel de voorste als de achterste aspecten

veld van je cliënt in het gebied dat je wilt zien.

de voorkant als aan de achterkant van het lichaam.

eigen veld. Hoe zwakker het veld van de cliënt, hoe sterker de lading die je in je eigen veld moet creëren om het veld van de cliënt waar te nemen. Dit betekent dus dat je jouw veld, niet het hunne, oplaadt om je HSP te vergroten. Het opladen van hun veld moet precies zo gebeuren als zij het nodig hebben.

Zo verschillen de technieken om HSP te leren van de technieken om healings te leren geven. Vergeet niet dat wij met onze fysieke ogen het gereflecteerde licht zien van de meeste dingen waarnaar we kijken, behalve uiteraard het licht van de zon, sterren, vuren, lampen, enzovoort. Als het 's avonds of 's nachts te donker is om te zien, doen we de verlichting aan om te kijken naar de reflectie van alle dingen om ons heen.

Met HSP nemen w e licht waar dat wordt uitgezonden, wat betekent dat het wordt uitgestraald vanuit het HEF en UEF, en niet daardoor wordt weerspiegeld. Dit en een paar andere dingen maken HSP anders dan fysiek zicht. Ik zal dit zo uitleggen. 6-1

6-2a

Chakra

Chakrazegels en het VEK

6·2b

HECS-bioplasma beweegt spiraalsgewijs naar chakra

Er bevinden zich zeven zegels in het VEK

Vergroting van zeven chakrazegels

3.

Als je stadia 1 en 2 hierboven hebt bereikt en je nog steeds het veld niet ziet, dan heb je jezelf


Core light healing

98

niet opgeladen tot aan het energieniveau dat

Praktische hogere zintuiglijke waarneming

Deze methode werkt om de zegels in alle cha­

de aura en uitvoerig in Bronnen van licht.) Naar­

Verander de manier waarop je je brein ge­

je nodig hebt om je zegels te openen zodat ze

kra's te openen. De raspademhaling kan worden

bruikt om informatie te verwerken

bioplasma kunnen doorgeven. Vergeet niet dat

mate je leert hoe je psychodynamica de werklng

gebruikt om eerst het hele veld op te laden, mits

van je veld beïnvloedt, weet je hoe belangrijk het

6.

het belangrijk is om jezelf eerst goed te gronden

je geaard blijft. Dan richt je je op het chakra dat

en je lagere chakra's op te laden om een opgela­

is om jezelf en de pijn uit je kindertijd te begrij­

je wilt opladen om de zegels daar te openen. In

den fundament in je veld op te bouwen voordat

pen, evenals de noodzaak van het ontwikkelen

feite is het een goed idee om eerst het gehele

je je gaat concentreren op het centrum van het

van een gezond functionerend volwassen ego om

veld op te laden voordat je probeert om HSP te

je afweermechanisme aan te pakken dat voor­

zekere hoogte klopt dit wel, maar het klopt voor

chakra met het zintuig dat je wilt gebruiken. 4.

5.

De meeste mensen die voor het eerst HSP mee­ maken of proberen te gebruiken, gaan ervan uit dat het lijkt op fysieke waarneming. Tot op

gebruiken. Begin met het eerste chakra, ga dan

komt dat je die pijn van vroeger voelt. In Bronnen

een groot deel ook niet - sommige zintuigen

omhoog langs alle chakra's, terwijl je de rasp­

zijn hetzelfde, andere niet. HSP vereist dat je het

Helaas hebben de meeste mensen wel een paar

van licht heb ik beschreven hoe je psychische

ademhaling of vuurademhaling toepast om ze

energiebe'\-vustzijn op een andere manier door je

chakra's die niet naar behoren functioneren. Dit

afweermechanismen je HEF verstoren. Ik wil hier

allemaal te openen en op te laden. Probeer niet

hersenen laat lopen dan je gewend bent. We zijn

is een van de dingen die HSP zo moeilijk maken

alleen maar zeggen dat je om jezelf te bescher­

om met behulp van HSP iets te zien te krijgen

men tegen het voelen van je vroegere

allemaal, door opvoeding, cultuur en scholing,

in het begin. Het is noodzakelijk om vertrouwd

totdat alle zeven chakra's zijn opgeladen. Ga

te raken met de gebruikelijke onevenwichtighe­

energiestroom door enkele chakra's moet blok­

terug naar je chakra dat correspondeert met het

manier door onze hersenen te laten stromen. Ie­

den in je veld, en te leren hoe je ze weer recht

keren. Aangezien de chakra's de toegang vormen

zintuig dat je wilt gebruiken en focus op de rest

dereen die op school heeft gezeten heeft onder­

kunt zetten. Er is een goede en eenvoudige

tot je HSP, maakt blokkeren ervan het onmoge­

van de oefening om met HSP te beginnen.

lijk om HSP te gebruiken die door die bepaalde

wijs gehad dat de manier waarop we ons brein

chakra's heen komt. Dus om je HSP te openen en

gebruiken heeft gevormd. Dit vormingsproces

manier om dit te doen. Om het chakra dat je

pijn, de

geprogrammeerd om energie op een bepaalde

wilt gebruiken op te laden, laad je eerst je hele

Veelvoorkomende problemen bij het leren

te ontwikkelen moet je je psychische problemen

omvat zowel de manier waarop het energie­

veld op door je goed te gronden in de aarde en

openen van

aanpakken en je gebruikelijke vervormingen

bewustzijn binnen de hersenen stroomt als de

HSP

diep adem te halen in elk chakra, te beginnen

van

het veld die voortvloeien uit je afweer leren regu­

frequentiespectra waarbinnen het brein functi­

Als je bij het opladen van je zesde chakra alleen

laat het draaien met de klok mee (van buitenaf

leren. Om deze vervormingen te kunnen regule­

oneert. In de VS, Europa en vele andere landen

kleur krijgt en geen vorm, is het je gelukt de

ren moet je een gezond, goed functionerend en

werd altijd de nadruk gelegd op leren door

gezien). Een geweldige manier om te aarden is

voorzijde van het zesde chakra te openen, wat

om te staan met je voeten iets verder uit elkaar

meelevend volwassen ego ontwikkelen.

betekent dat het functioneert en dat de top is

met het eerste chakra. Laad elk chakra op en

1.

dan schouderbreedte. Buig je knieën en houd ze

gecentreerd

gebogen. Wiebel niet op en neer aangezien dit

oneert aan de achterkant niet correct. Als je wel

de energie alleen maar verstrooit. Als je moet

memoriseren en deductief redeneren. Dit laadt de frontale en temporaalkwabben en verhoogt

Je afstemmen op het niveau van het veld dat

de frequenties tot bètagolven. Oosterse landen

je wilt observeren

zoals India en Tîbet hebben zich in het verleden

vorm maar geen kleur krijgt, ben je erin ge­

gericht op een traditie van contemplatieve me­

uitrusten, kom dan uit deze houding en schud

slaagd het achterste aspect van het zesde chakra

je benen uit. Probeer het opnieuw. Haal diep

Dit brengt ons bij de vraag hoe je kunt weten welk

ditatie, wat een totaal ander frequentiespectrum

te openen, en deze functioneert correct met de

niveau van het veld je oplaadt. Ik vond een eenvou­

en andere stroom van energiebewustzijn door

adem. Gebruik je handen om elk chakra op te

top in het VEK, maar de voorkant van het zesde

laden terwijl je met je focus en je aanraking

dige methode om dit te doen, omdat elk chakra een

de hersenen creëert. Dit heeft tot gevolg dat het

chakra functioneert niet correct.

basistoon heeft voor elk corresponderend niveau

centrum van de hersenen meer wordt geladen,

Als de afstemming goed is en je kunt de stroom

van het veld. Om een bepaald niveau van een veld

op zeer lage frequentiespectra - alpha-, theta-, en

van je energiebewustzijn regelen maar je ziet

te vinden ga je als volgt te werk:

omhooggaat door je chakra's.

5.

99

2.

Omdat ik het zicht en het zesde chakra heb

in

het VEK. Maar het chakra functi­

soms zelfs deltagolven. Je beleving van de wer­ kelijkheid maakt een enorme verandering door

nog steeds niets met HSP, dan is je veld niet

gekozen voor deze beschrijving, gebruik je de

sterk genoeg om voldoende energiebewustzijn

'rasp'-ademhaling die ik heb beschreven in Licht

door de zegels te laten stromen. Je moet je veld

chakra dat correspondeert met het niveau waar

tragere alpha- en thetagolven van meditatie gaat.

op de aura (bladzijde 166) om het zesde chakra

energetisch laden voordat je probeert je HSP

op te laden. Neem gewoon lange, diepe adem­

je je bewuste gewaarzijn op wilt richten. Hier­

Beide methoden om kennis te verzamelen zijn

te openen. Hoogstwaarschijnlijk moet je meer

mee maak je de frequentie van je handen gelijk

volstrekt legitiem en nuttig. De Yoga Sutras van

halingen die over het zachte palet boven aan d e

oefenen, je voeding en eetgewoonten checken,

aan de frequentie van het chakra.

Patanjali vormen een van de oudste teksten op

achterkant van je mond heen raspen. Stuur dan

misschien wat therapeutisch werk doen, en

Hiervoor houd je je handen met geopende palm

aarde. Ze schetsen vijf bewustzijnsstaten:

de energie naar je zesde chakra door te focussen

ook meer aarden. Of misschien moet je op dit

op de plaats waar de toppen van de voorste en

op je lichaam op de chakralocatie, en adem je

moment gewoon gaan dansen! Dansen werkt

De vijf bewustzijnsstaten van de Yoga Sutras

achterste aspecten van het zesde chakra samen­

diep in om je veld op te laden.

geweldig. Zet je favoriete muziek op en ga los.

Breng je bewustzijn naar het gevoel in je han­

van Patanjali:

komen in het midden van je hoofd in het gebied

Als dat niet werkt, neem dan je toevlucht tot an­

van het derde ventrikel, waar de zegels zich bevin­

den. Als je het in het begin niet kunt voelen,

dere methoden zoals voeding en therapeu isch

maak je dan geen zorgen. Je kunt het leren door

1.

Onrustig, dwalend, niet kunnen concentreren Verdoofd, afgestompt Afgeleid Messcherp, een constante stroom van gewaar­

1.

2.

3.

f werk. Het is misschien niet zo leuk, maar fe zult

den.

wanneer je van de betagolf-werkelijkheid naar de

Zorg dat je handen hetzelfde aanvoelen als het

(Richt je niet op je voorhoofd zoals veel mensen

te oefenen. Dit heeft wel wat oefening nodig

2.

het vroeg of laat moeten doen!

proberen te doen. Je kunt ook de yogatechniek

en bevestiging van iemand die het heeft leren

De voornaamste problemen die we tegenkomen

van de vuurademhaling gebruiken, in plaats van

doen. Maar zodra je het hebt ervaren en geoe­

3. 4.

bij het openen van HSP zijn meestal de proble­

fend, wordt het gemakkelijk.

zijn ten aanzien van één ding gedurende langere

de raspademhaling, omdat dat ook werkt. Maar

men die samenhangen met onze psychische

als je er niet aan gewend bent zou je duizelig en

Zodra je het niveau 'gevonden' hebt, breng je

tijd; dit kan doordringen tot de essentie van wat

kwesties. Om je veld te leren reguleren, moet je

gedesoriënteerd kunnen raken omdat je veld te

oefenen. De oefenpraktijk moet allereerst bestaan

veel wordt opgeladen en je het niet meer kunt

door het hetzelfde te laten aanvoelen als je

uit onderzoek van je veld en

reguleren.)

handen, die

getische psychologie. (Ik bespreek dit in Licht op

3.

je persoonlijke ener­

4.

dan ook

je aandacht naar dat niveau in je hele lichaam,

chakra.

je al hebt

gesynchroniseerd met het

5.

Stil =volledige helderheid, volledig gefocust, kan verbinding maken met het echte zelf, intuï­ tieve wijsheid komt op


100

Core light healing

Praktische hogere zintuiglijke waarneming

Ik weet zeker dat je de eerste drie bewustzijnsstaten

te veranderen of te veroordelen; je geeft jezelf

die Patanjali noemt gemakkelijk kunt herkennen.

gewoon toegang tot de informatie. Ga er niet

De vierde is een staat die tijdens meditatie vrij

van uit dat je de informatie naar jouw veld moet

101

Expansie en contractie in HSP

het gewonde been van de cliënt, moet de healer de

In Hoofdstuk 2 beschreef ik de expansie- en contrac­

de healer de hele dag bezig is om de vervormin-

pijn naar de healer toe trekken. Dit betekent dat

gemakkelijk kan worden bereikt door je te con­

overbrengen om deze te begrijpen. Dit is een

tiefasen van de levenspuls van het HEF en HECS.

gen van de pijn of ziekte in zijn eigen fysieke en

centreren op een voorwerp of mantra en je focus

grote vergissing die de meeste lichaamsgerichte

Je kunt ook HSP toepassen in dezelfde fasen. De

HECS-lichaam te trekken. Dat schept een behoorlijk

steeds terug te brengen naar dat voorwerp of die

therapeuten maken. Je hoeft dit niet te doen. Ik

healer kan informatie in zijn eigen lichaam halen

onaangename situatie, en vereist naderhand een

mantra, telkens wanneer hij afdwaalt. De vierde

zal dit nader uitleggen in het volgende deel.

om informatie over de cliënt waar te nemen; dat wil

heleboel zelfhealing. Zie Figuur 6-3(a) en 6-3(b) voor

zeggen: de healer kan de informatie over de cliënt

verduidelijking.

bewustzijnsstaat wordt ook gebruikt door indianen die in de jungle van het opper-Amazonegebied

5.

leven. Ze gebruiken deze in groepsmeditatie onder

Blijf in de getuigestaat van bewustzijn en laat de

voelen, zien en horen binnen het lichaam van de

De neiging van lichaamsgerichte therapeuten om

informatie bij je binnenkomen.

healer/HECS. Ik heb geconstateerd dat de meeste

de informatie in zichzelf te trekken is afkomstig van

mensen die lichaamsgerichte therapie doen automa­

een fundamentele misvatting over de werking van

Ga verder met stap 5. Ga niet proberen de in­

tisch de informatie in hun lichaam/HECS trekken

onze zintuigen in de fysieke wereld. We gaan ervan

leiding van een sjamaan. In de vierde bewustzijns­ staat observeren ze de levensgewoonten van dieren

6.

om ze gemakkelijker te kunnen vangen. Ze richten

formatie te interpreteren. Als je dit doet ben je

om deze te bemachtigen. Helaas is dit niet de beste

uit dat we de informatie ons lichaam in moeten

zich in meditatie op de vierde bewustzijnsstaat, als

namelijk uit de staat van getuige naar de actieve

keuze; om bijvoorbeeld te voelen wat er gebeurt in

trekken om haar te krijgen. Bij HSP is dit niet het

oefening om uiteindelijk de vijfde bewustzijnsstaat

denkstaat gesprongen en heb je je HSP stopge­

te bereiken, wat jarenlange oefening vereist. Als je

zet. Je probeert er nu achter te komen wat de

wilt weten hoe dicht je bij de vijfde bewustzijnsstaat

informatie betekent. Dat is geen HSP. Je hebt de

bent, tel dan alleen maar tot tien zonder een andere

reading stopgezet en je zult terug moeten naar

gedachte te denken, of denk alleen maar aan een

stap 1 en weer helemaal opnieuw beginnen!

getal, zoals één of tien, zonder een andere gedachte 7.

toe te laten!

Zodra je de informatie zich laat ontvouwen, ben je erin geslaagd je HSP en de reading vast te houden. Naarmate de informatie zich ontvouwt,

Dansen tussen de actieve en receptieve be­ wustzijnsstaten voor

wordt de betekenis ervan duidelijk - of niet.

BSP

HSP kan worden gezien als een dans tussen de ac­

8.

Als dat niet het geval is, ga dan naar stap 1 en

tieve en receptieve bewustzijnsstaten. Nauwkeuriger

stel nog een vraag. Laat je leiden door je nieuws­

gesteld: HSP gebruikt Patanjali's vierde bewustzijns­

gierigheid.

staat in een dans met de rationele geest in zowel de receptieve als de actieve staten. Hier zijn de stappen om HSP toe te passen voor niveau 1 van het HEF:

9.

De informatie die je ontvangt zal je vraag beant­ woorden, mits je een simpele vraag hebt gesteld. Zodra de vraag is beantwoord, zal je nieuws­

1.

Gebruik je rationele denkgeest, bepaal en besluit

gierigheid opnieuw worden aangewakkerd om

wat je wilt weten.

meer informatie toe te voegen aan wat je nu al weet, om het verhaal completer te maken. Je

2.

Stem je intentie erop af om het te vinden, en

kunt verdergaan met alles wat je nieuwsgierig­

richt dan je geest erop met behulp van Patanja­

heid oproept.

li's vierde bewustzijnsstaat, een geconcentreerde stroom gewaarzijn.

10. Om succesvol bezig te zijn met HSP, moet je le­ ren je snel te verplaatsen tussen de getuigestaat

3.

4.

Maak de kinesthetische verbinding. Stuur een

van zijn en de actieve staat van zijn van gerichte

pseudopod [een soort 'bijlage'] van energiebe­

intentie, terwijl je doelbewust door het lichaam

wustzijn naar die persoon en het lichaamsdeel

reist door je nieuwsgierigheid te volgen en actief

dat je wilt lezen. Oe hebt dit misschien automa­

op zoek te gaan naar wat je verhelderd wenst te

tisch al gedaan bij de vorige stap.)

zien.

Zodra je een sterke open kinesthetische verbin­

11. Hoe meer je oefent, hoe beter je erin wordt.

ding hebt gemaakt, ga je in een ontvankelijke

Uiteindelijk is de grote vraag: ben je aan het

getuige-bewustzijnsstaat en laat je de informatie

projecteren of aan het waarnemen? Deze kennis

zich ontvouwen. Merk op dat ik niet zei: 'laat de

gaat gepaard met feedback. Hoe meer je HSP

informatie binnenkomen.' Ik zei: 'ontvouwen'. Ik

wordt geverifieerd, hoe meer duidelijkheid je

zal dit zo meteen na deze genummerde stappen

krijgt over hoe het voelt, hoe je ziet (hoe het er­

uitleggen. We gebruiken de term getuige wan­

uitziet als je ziet met HSP), en hoe je hoort (hoe

neer je iets observeert of gadeslaat zonder het

het klinkt als je hoort met HSP).

6-3a

Healer trekt informatie (pijn) over cliënt in zijn lichaam

Niet correct


102

Praktische hogere zintuiglijke waarneming

Core light healing

103

eerd vanuit je HEF zonder je handen te hoeven

Strek je arm omhoog; kijk wat je met je hand

geval, omdat ons energielichaam veel flexibeler en

trekken in zichzelf, en dus een buis creëren binnen

vloeibaarder is dan ons fysieke lichaam.

de pseudopod en de informatie in zichzelf trek-

kunt voelen aan het plafond. Blijf proberen

gebruiken om de kinesthetische verbinding te

Aan de andere kant kan de healer zijn veld leren

ken. Dit is niet gezond voor beide betrokkenen. Het

totdat je iets kunt voelen.

leggen. Je bent dus vrijer om je handen te bewe­

Na dit een tijdje te hebben gedaan, ga je opmer­

gen zoals je maar wilt, om healing-op-afstand te

2.

uitbreiden om informatie waar te nemen in het

enige wat je hoeft te doen is je HSP in de pseudopod

fysieke lichaam van de cliënt of een willekeurig

brengen en ter plekke informatie ontvangen. Het

ken (niet kijken) wat je met je hand doet. Hoe

doen via je kinesthetische verbinding!

deel van het HECS: de healer voelt informatie in

is vergelijkbaar met kijken-op-lange-afstand. Het is

gebruik je haar? Gebruik je je vingers en/of je

8. Nu herhaal je hetzelfde proces zonder ook

het lichaam/HECS van de cliënt, ziet informatie in

alleen niet per se een lange afstand!

3.

het lichaam van de cliënt, of hoort informatie in het lichaam/HECS van de cliënt. Dit gebeurt heel

Oefening om de kinesthetische verbinding voor HSP

eenvoudig door een amoebe-achtige pseudopod van

te maken

energiebewustzijn te verzenden vanuit het vierde

1.

niveau van het HEF, om verbinding te leggen met de cliënt. Het probleem is dat de meeste mensen dan veronderstellen dat ze de informatie terug moeten

4.

Ga zitten en sluit je ogen. Zorg dat je niet naar

palm? Is je palm naar boven of naar beneden

maar een hand van je schoot te halen.

gekeerd?

9. Vervolgens doe je hetzelfde op afstand. Vraag

Voel je het plafond boven aan het plafond of

als het mogelijk is eerst toestemming aan een

beneden in je hand? Blijf dit checken totdat je

vriend(in) met wie je dit graag zou willen doen.

het weet.

a. Maak de kinesthetische verbinding met een

Als je het plafond beneden in je hand voelt,

vriend(in) en observeer hem/haar.

Houd je ogen gesloten totdat je bij het onder­

probeer dan doelbewust het plafond boven aan

b. Stel jezelf eenvoudige, directe vragen over

deel komt waar het tijd is om ze te openen.

het plafond te voelen, in plaats van de informa­

hem/haar.

het plafond kijkt voordat je hiermee begint.

5.

tie naar beneden te trekken in je hand. Houd

c. Noteer de tijd van je waarnemingen.

het boven aan het plafond. Je kunt het op deze

d. Bel ze wanneer je de kans krijgt om je waarne­

manier doen. Het is de beste manier, zoals hier­

mingen te verifiëren.

boven beschreven. 6.

Houd je waarnemingen in het begin eenvoudig.

Dansen tussen de actieve en receptieve geest

Hier zijn een paar vragen die je jezelf kunt stel­ 1.

len:

�·

zoek naar de gewenste informatie, door in je

heen?

verbeelding met je geest of hand uit te reiken en

b. Is het warmer of kouder dan het gebied erom­

de ruimte te scannen waar je deze kunt vinden.

heen?

Je zult uiteindelijk iets voelen. Wanneer je dit

c. Hangt het naar beneden vanuit het plafond,

hebt gelokaliseerd, leg je er kinesthetisch verbin­

of is het verzonken in het plafond?

ding mee om het beter te voelen.

d. Is het metaalachtig of organisch?

Zodra je de kinesthetische verbinding hebt

e. Is het fijn om te voelen?

gelegd, blijf je dit voelen en merk je op wat je voelt.

/

Breng jezelf in een receptieve getuigestaat en

f. Associeer je het met lucht, water, elektriciteit,

7.

Bepaal wat je precies wilt weten. Ga actief op

a. Is het ruwer of gladder dan het gebied erom­

warmte of licht?

laat de informatie ontvouwen. Verzamel je ge­

g. Raad wat het is.

voelsinformatie erover, dat wil zeggen: maak in

h. Wijs ernaar met je vinger en bekijk waar je

gedachten een lijst van hoe het voelt. Doe dit in

heen wijst om je waarnemingen te verifiëren.

een receptieve getuigestaat en laat de informatie

i. Hoeveel vragen heb je correct beantwoord?

ontvouwen.

Nu herhaal je hetzelfde proces op de volgende

2.

Probeer niet te interpreteren wat de informatie

3.

Naarmate de informatie zich ontvouwt, zal de

is.

manier: a. Reik omhoog en voel het plafond.

betekenis ervan duidelijk worden, of niet. Als

b. Zodra je verbonden bent met het plafond, beweeg je langzaam je arm naar beneden totdat

dat niet het geval is, ga dan weer naar stap 1 en

je handen allebei met de palmen naar beneden

stel nog een vraag.

gericht in je schoot liggen, terwijl je nog steeds

4.

Als de informatie duidelijk wordt, schrijf die dan

S.

Je kunt een dagboek bijhouden van je HSP-ob­

op als je wilt.

je verbinding met het plafond behoudt. c. Herhaal nu de pl.afond-exploratie-stappen die je de eerste keer deed, met beide handen in je

servaties voor latere referentie en verificatie.

schoot. d. Na het beantwoorden van alle vragen over

De aard van HSP-informatie

wat je hebt ontdekt wijs je, nog steeds met ge­

6-3b

sloten ogen, nogmaals naar wat je hebt gevon­

Er zijn twee basistypen HSP-informatie: letterlijke

den en open dan je ogen om te controleren wat

en symbolische. Zoals de namen al aangeven, wordt

je waarnam.

letterlijke informatie overgedragen via zowel fysieke

e. Oefen dit totdat het je lukt. Wanneer dit ge­

als HEF-waarneming, en gebruikt symbolische infor­

Healer brengt HSP in pseudopod om zich te verbinden met cliënt

beurt ben je erin geslaagd om de informatie niet

matie symbolen om informatie over te brengen.

Correct

in je te trekken, en heb je een pseudopod gecre-

Letterlijke informatie: Als je naar iemand met


104

Praktische hogere zintuiglijke waarneming

Core light healing

105

een gewond been kijkt en met letterlijke HSP een gebroken bot ziet, zal het eruitzien zoals het gebro­

De eerste drie niveaus van het HEF hebben

het HEF van de cliënt te ervaren op datzelfde ge­

werkt. Ik veronderstelde dat ze zoiets zou zijn als

betrekking op het functioneren in de fysieke

kozen niveau op de plaats waar je je hand legt.

onze normale zintuigen in de fysieke wereld, maar

ken bot in de fysieke wereld. Als je met letterlijke

wereld. Het openen van je HSP geeft inzicht in de

Op P4 kun je ter healing een verandering be­

HSP werkt niet als onze normale vijf zintuigen. Ik

HSP naar het eerste HEF-niveau kijkt, op en rond

HEF-niveaus die zich voornamelijk bezighouden

werkstelligen in het HEF van de cliënt op het

had een paar nogal moeilijke en verwarrende erva­

de plaats waar het bot is gebroken, zie je de gebro­

met het leven in de fysieke wereld. Het vierde ni­

gekozen niveau.

ringen in het begin van dit proces van openen van

Op PS kun je ter healing een verandering be·

mijn HSP. Hier zijn er een paar:

ken lijnen van het energiebewustzijn op het eerste

veau van het HEF heeft betrekking op de astrale

niveau van het veld. De lichtdeeltjes stromen niet

wereld. Zodra je je HSP op het vierde niveau van

werkstelligen en ook gebruikmaken van je HSP

Proberen te communiceren op twee niveaus

langer door de lijnen van het eerste niveau, omdat

het HEF opent, neem je niet alleen het vierde

om te observeren wat je doet als je het doet. Dit

tegelijk : Dit is gewoon een simpel voorbeeld om

de energiebewustzijn-stroom van het eerste niveau

niveau van je eigen en andermans HEF waar,

is een zeer belangrijke combinatie van vaardig­

een paar HSP-problemen te demonstreren. Op een

stopt wanneer de lijnen gebroken zijn. Dit is net

maar ook de astrale wereld en de astrale wezens

heden!

ochtend bracht ik mijn dochtertje naar school met

zoals de elektrische stroom in een draad die stopt

die op dat niveau bestaan en leven zonder fysiek

als de draad gebroken is en geen volledig elektrisch

lichaam. Dit brengt ervaringen van de astrale

circuit maakt.

wereld met zich mee die waarschijnlijk niet in

Als je dan naar het tweede niveau kijkt, zie je de

je beeld van de werkelijkheid passen, tenzij je

groeiende opeenhoping van het energiebewustzijn

eerdere training hebt gehad - wat veel mensen

Op P6 kun je er de vaardigheid aan toevoegen

de auto. Heyoan was met mij over iets aan het pra­

het effect van je healing op andere HEF-niveaus

ten. Ik kon zijn vorm over de hele voorruit van de

van de cliënt waar te nemen.

auto zien. Mijn dochtertje was tegelijkertijd aan het

Op P7 kun je de communicatie met je gids toe­

babbelen over allerlei schoolaangelegenheden.

voegen aan alle andere vermogens die je toepast.

Opeens riep ze: "Mam! Je luistert helemaal niet naar

Op PS kun je het communicatievermogen met

wat ik zeg!"

van het tweede niveau waar de lijnen van het eerste

niet hebben gehad. Wanneer je je HSP boven het

niveau zijn gebroken. Dit gebeurt omdat de stroom

vierde niveau opent, neem je de hogere HEF­

de gids van de cliënt toevoegen, plus luisteren

op het eerste niveau het ongestructureerde energie­

niveaus waar, evenals de spirituele werelden die

naar de mededelingen tussen de gidsen. Ont­

bewustzijn van het tweede niveau niet meer door

ermee corresponderen.

houd wel dat er een groot verschil is tussen communiceren met een gids en channelen.

dat gebied leidt. In plaats daarvan stroomt het niet meer door het gebied en hoopt zich op in dat gebied,

Energieniveaus in je HEF voor andere HSP­

wat meestal een opeenhoping van rood energiebe­

en healingvermogens

Coherentie creëren in het HEF

HEE

Naarmate je je HSP ontwikkelt, merk je dat je in

Een van de meest krachtige, gezonde en zeldzame

Beschadiging van het HEF op deze beide niveaus

staat bent veel meer dingen tegelijk te doen.

configuraties van het HEF is een coherent veld.

leidt ertoe dat fysieke healing niet zo snel ver­

Het is heel belangrijk om je HEF-capaciteit te vergro­

Coherentie houdt in dat de niveaus van het veld

wustzijn veroorzaakt op het tweede niveau van het

loopt als mogelijk zou zijn. Wanneer een healer de

ten om er grotere hoeveelheden energiebewustzijn

synchroon zijn, wat zorgt voor de meest efficiënte

beschadigde HEF-niveaus herstelt, verloopt fysieke

doorheen te kunnen laten stromen. Hoe meer ener­

energieoverdracht op elk niveau, en ook tussen de

healing veel sneller. Bij acuut letsel waarop meteen

giebewustzijn je door je veld kunt laten stromen

niveaus in beide richtingen (omhoog of omlaag

healingwerk wordt gedaan, kan het herstel zich in

terwijl je nog steeds in staat bent je veld te reguleren,

binnen de niveaus). Om je veld coherent te maken,

dagen of uren voltrekken, in plaats van in weken.

hoe meer vaardigheden je tegelijk kunt inzetten.

is het nodig om al je chakra's op elk niveau van

Symbolische i nformatie : Symbolische informatie

Elke vaardigheid die je wilt inzetten kost inspan­

het veld hetzelfde formaat te geven als alle andere

helpt de angst van de healer te omzeilen voor in­

ning en energie. Bijvoorbeeld: als je een healing wilt

chakra's op dat niveau. Zoals ik al eerder uitlegde,

formatie die geen goed nieuws bevat voor de cliënt.

geven en tegelijkertijd je HSP wilt gebruiken, heb je

bestaan de chakra's op elk niveau van het veld - op

Dit helpt de cliënt om achter de betekenis ervan te

daarvoor meer vermogen nodig in je veld. Het gaat

de gestructureerde niveaus bestaan ze uit lichtlij­

komen, in het tempo waarin hij er psychisch klaar

erom dat je dit vermogen moet kunnen hanteren

nen; op de ongestructureerde niveaus bestaan ze

voor is.

en reguleren zonder dat je veld breekt of chaotisch

uit ongestructureerd energiebewustzijn van die

Er zijn drie soorten symbolische informatie:

wordt door het hogere energiebewustzijn.

bandbreedte. Coherentie creëren in je veld is geen

1.

Hier volgt een lijst met standaardvaardigheden die

gemakkelijke klus, en is het resultaat van werken

Symbolen van de cliënt. In dit geval weet de

een healer kan leren naarmate de gereguleerde ener­

aan jezelf, terwijl je het spiraalpad loopt van healing

'reader' niet wat de symbolen betekenen. Deze

gieniveaus in je HEF in vermogen toenemen:

tot aan de care. Figuur 6-4 toont een afbeelding

methode creëert de minste angst voor de reader.

van een coherent veld. Naarmate de coherentie in Het eerste energieniveau, Pl [P voor Power], is

het veld groeit, groeit ook de mogelijkheid van een

Universele symbolen zoals de cirkel, de spiraal

wat ervoor nodig is om je bewustzijn op een

duidelijker en bruikbaarder HSP. Toch heb ik nog

of het gelijkarmig kruis.

bepaald niveau van je HEF te brengen, laten

nooit een coherent veld gezien. Ik denk dat we ons

we zeggen in je handen. Dit betekent dat je dat

in een langdurig evolutionair proces bevinden van

HEF-niveau in je handen kunt ervaren.

het creëren van coherente velden. Een stijging van

2.

De symbolen van de healer.

3.

Sommige healers gebruiken ze allemaal, sommige slechts enkele. Ik gebruik eigenlijk nauwelijks sym­

bolische informatie omdat ik de voorkeur geef aan de letterlijke.

Wanneer je in staat bent P2 te bereiken en nog

coherentie in het veld schept de mogelijkheid van

steeds je HEF reguleert, kun je een bepaald HEF­

een grote energietoename in het veld.

niveau over je hele lichaam ervaren, dat wil zeggen dat je je bewustzijn op dat niveau brengt

HSP en HEF-niveaus die corresponderen met de fysieke wereld, de wereld van het vierde niveau en de spirituele werelden

HSP is anders dan fysieke waarneming

over je hele lichaam. •

Bij P3 kun je niet alleen de vaardigheden van P2

Naarmate ik mijn HSP openstelde, ontdekte ik dat ik

toepassen maar ook kun je HSP gebruiken om

een heleboel aannames had over hoe waarneming

6-4 Diagram van

een

coherent veld


106

Praktische hogere zintuiglijke waarneming

Core light healing

Ik wist niet wat ik daarop moest zeggen, omdat ik in

geet voordat iemand stopt met vragen stellen.

het begin verplaatste ik me altijd, zodat er iemand

om tegelijk naar haar en naar Heyoan te luisteren.

naam noemt of een vraag stelt over de pati�nt:

pod creëerde en mijzelf kwam te zitten. Deze een­

dat stadium van mijn ontwikkeling niet in staat was

Ik wilde niet proberen haar uit te leggen wat er

Patiënten van artsen 'lezen' voordat de arts hun

Een arts die naar de steungroep van artsen was

107

je afspraaktijdstip. Natuurlijk kun je speciale

anders in de baan tussen de student die de pseudo­

afspraken maken, ook telefonische (zorg ervoor

voudige beweging verstoorde de concentratie van de

is). Geef nooit enige informatie buiten op straat,

indertijd nog te timide om over deze dingen te pra­

concert, feestje of andere sociale bijeenkomst.

dat de persoon niet alleen en niet buitenshuis

gaande was. Ik was nog veel te kopschuw om het

gekomen die tijdens een trainingsweek op BBSH bij

student, waardoor de student ermee ophield. Ik was

in een auto, trein, op een gang, conferentie,

Kort na dit incident besefte ik dat ik gewoon moest

over een patiënt van mij?"

ten en ik wilde de gevoelens van de studenten die

(Ik heb vragen gekregen in al dit soort ongepaste

dat ze het deden. Later gaf ik gewoon de hele klas de

heeft waarschijnlijk geen idee van het mogelijke

op de student te richten. Ik voegde er ook de kwes­

haar.) Soms kan het wellicht gepast zijn in een

te laten begrijpen hoe dit wordt gedaan en wat de

maar alleen als het positieve informatie is die

met iedereen over deze dingen te hebben.

leren snel te wisselen tussen de frequenties waarop ik was afgestemd. Ik kon me afstemmen op mijn

dochter, en dan snel afstemmen op Heyoan en zo

elkaar kwam, vroeg mij: "Mag ik u een vraag stellen

Ik 'las' onmiddellijk het veld van de patiënt voor

hem, en vertelde hem over de fysieke toestand van

en onbeschermde omstandigheden. Zo iemand

het deden niet kwetsen, omdat ze geen idee hadden

krachtige effect van zulke informatie op hem of

zijn patiënt en de psychische problemen die ver­

informatie die de student wilde weten, zonder me

ik om verschillende soorten HSP (zoals zicht, klank

familie. Hij antwoordde: "Leest u haar al voordat ik

tie van claimende kleverige koorden aan toe om ze

workshop over HSP bij wijze van demonstratie,

Uiteindelijk beheerste ik dat en kon ik ook twee

u niet dat ik u vertel wat het probleem is?"

gevolgen ervan zijn voor ons.

kan worden gedoceerd aan alle aanwezige stu­

in hun 'Zien': De eerste keer dat me dit overkwam

helemaal niet door.

heen en weer gaan. Na een paar jaar oefenen leerde en gevoel) allemaal tegelijkertijd te gebruiken. mensen op hetzelfde moment observeren.

Maar gezien het belang van wat er tijdens een bepaal­ de healing gebeurt, is het belangrijk om te focussen

band hielden met een recent sterfgeval binnen haar zelfs maar iets heb verteld over haar klachten? Wilt "Nee, dat is niet nodig", antwoordde ik.

Enkele jaren later zag ik hem weer en vroeg hem of

de informatie nuttig was geweest. "U had gelijk",

was vele jaren geleden. Ik werkte met een workshop­

Dit is volkomen onbegrijpelijk voor de artsen die

nemer probeerde te kijken die zojuist zijn partner

op en te scannen via verschillende HEF-niveaus om

antwoordde hij.

Het is belangrijk om snel de frequentie te wisselen

een opleiding volgen aan de BBSH, totdat ik heb uit­

duidelijkheid te krijgen over hoe de healing verloopt. waarop je bent afgestemd, om duidelijk te krijgen

hoe de cliënt ermee omgaat in verschillende delen

Dus besloot ik naar hem te kijken terwijl hij aan het

keren.

dra de verbinding er is, wordt de arts een doorgang

ner. Vertel me wat je ziet."

hebt om een duidelijke uitleg te kunnen geven

keek door de energetische pseudopod met zijn part­

vertalen in gewoon Nederlands of welke taal er

of kanaal waar de informatie die hij wenst doorheen

om de antwoorden op vragen te ontvangen voordat

nen openen, hoef ik die niet te lezen, want de arts

kan stromen. Als artsen leren hoe ze hun HSP kun­

observeren was. Ik zei: "Kijk opnieuw naar je part­

worden beantwoord voordat ze hem stellen via hun

kunnen hun enorme kennis gebruiken om lastige

de. Tot mijn verbazing zag ik met HSP een beeld in

mensen die HSP niet begrijpen. Ik besteed veel tijd

hand liggende redenen hun patiënten meestal niet

zijn vraag heeft gesteld in de fysieke wereld, omdat

HSP - De vasthoudendheid van een student zien

dat me er een deel van ontgaat als ze niet stoppen

studenten merkte ik dit voor het eerst op in het

aan het vol ongeduld zitten wachten totdat iemand de informatie zo snel binnenkomt dat ik bang ben

met praten.

Zoals ik al zei kan ik communiceren op verschil­

wat ze doen.

om iets van mij te krijgen: Als docent met veel

klaslokaal. Maar eigenlijk gebeurt het in allerlei con­ texten. Het is net als iemands ogen in je rug voelen

lende niveaus tegelijk, maar ik moet de informatie­

- je kijkt om je heen en daar heb je ze!

municeren, omdat de fysieke sfeer zo verschrikkelijk

mand - meestal een student - die zich in dezelfde

stroom vertragen om op het fysieke niveau te com­ traag is in vergelijking met de hogere HSP-niveaus. Het is als de snelheid van het geluid in vergelij-

king met de snelheid van het licht! Vanochtend

Dit HEF-verschijnsel doet zich voor wanneer ie­

ruimte of dezelfde buurt bevindt als ik, besluit dat hij

hoe dan ook contact

met mij zal hebben. (Er zijn

handen voor mijn mond!

erg belangrijk is dat ze gaan. Vertel hen dat je

Protocol voor het toepassen en geven van

zelf arts bent en gemachtigd bent om dit te

tie die doelbewust, per ongeluk of anderszins wordt

mijn geest al een beeld ervan gezien, de omvang en

ligging in de dikke darm, had ik gezien dat de poliep aan een hele dunne draad hing, en dat ze goedaar­ dig was. Toen breide ze een eind aan haar zin door

te zeggen: "Zou je even naar mijn dikke darm wHlen

kijken?" Soms ben ik bang dat ik de informatie ver-

Dit is wat er gebeurt: zodra iemand dit besluit

vijf centimeter in diameter) veeleisend energiebe­

wustzijn naar me toe en plakt die in mijn HEF. Soms

lijst van het door mij aanbevolen protocol:

heeft het zelfs een haakje. Zoals je je vast wel kunt

Protocol voor HSP-informatie:

wordt automatisch gealarmeerd en ik volg het slij­

1.

voorstellen is dit heel ongemakkelijk. Mijn systeem merig koord meteen terug naar zijn oorsprong. In

7.

Neem of geef nooit informatie in een onge­

paste omgeving, zoals buiten je werkruimte of

Geef nooit regelmatige healingsessies aan ie­

mand met een ernstige ziekte, tenzij diegene in

behandeling is bij een arts naar keuze, die belast is met zijn casus.

probleem worden voor zowel de ziener als voor de­

met deze informatie hebben geleerd. Hier volgt een

levensbedreigende ziekte heeft, tenzij je precies weet wat diegene kan doen om zichzelf te hel­

ontvangen. Ik heb dit soort informatie op vele

gehad die me een strikt protocol voor het omgaan

Vertel iemand nooit dat hij een ernstige of

pen.

je deelgenoot van een enorme hoeveelheid informa­

neemt, stuurt hij een hele smalle stroom (vier tot

had ik in

doen.

Zoals je ziet: naarmate je HSP zich ontwikkelt, word

HSP-woorden gehoord

heeft. een poliep',

geen ziekte diagnosticeert - tenzij je, uiteraard,

6.

pen

gene die wordt gezien. Ik heb een aantal ervaringen

ze

moeten bezoeken. Maak hen duidelijk dat het

HSP-informatie in de zorg- en healingberoe­

vragen op een persoonlijk niveau te beantwoorden.}

'

Vertel mensen met een ernstige of levensbedrei­ gende ziekte altijd dat ze de arts van hun keuze

me die vroeg: "Kan ik je wat vragen?" Tegen de tijd

dat ze klaar was met die zes woorden, had ik al de

geschikt.

S.

neer begon te springen op het podium, met mijn

manieren misbruikt zien worden. Dit kan een groot

en het is voor mij gewoon niet mogelijk om al deze

Krijg helderheid over welke informatie gepast is

om door te geven. Vaak is niet alle informatie

zo opgewonden dat ik waar iedereen bij was op en

een heleboel mensen die mij dingen willen vragen

bijvoorbeeld werd ik gebeld door een vriendin van

ook maar wordt gesproken.

4.

niveau te verifiëren. Maar dat is niet wat er gebeur­

zijn hoofd van wat hij aan het bekijken was. Ik was

Verzamel informatie totdat je genoeg gegevens aan iemand zonder HSP. Leer de informatie te

ner te volgen, er zelf naar te kijken, en vervolgens

de beschrijving die hij me zou geven op het fysieke

diagnoses te ontsluieren. Ze vertellen om voor de

3.

Mijn plan was om gewoon na te gaan waar hij naar

doet het dan automatisch zelf. Veel artsen die zijn

afgestudeerd aan de BBSH zijn geweldig in HSP en

Heyoan. Ik controleer de informatie meerdere

hij zag correct was.

ze worden gesteld. Mensen begrijpen niet dat zodra

fysieke stem. Dit is soms zeer verontrustend voor

ste drie zintuigen en doe een reading minstens

drie keer opnieuw. lk gebruik er vier: visueel,

denkt, verbindt hij zich via het HEF met die cliënt.

HSP en fysieke zintuigen: HSP is veel sneller dan

ze een vraag formuleren in hun gedachten, die kan

Verifieer je informatie met behulp van ten min­

auditief, kinesthetisch en de channeling van

Ik kan de HEF-vorm de verbinding zien leggen. Zo­

de fysieke zintuigen. Het is bijvoorbeeld gemakkelijk

2.

deelnemer die in het lichaam van een andere deel­

was geweest in een oefening. Hij wilde weten of wat

gelegd hoe het werkt. Zodra een arts aan de patiënt

van zijn HEF, zijn emoties en fysieke lichaam.

Problemen veroorzaakt door het verschil tussen

denten. Als dat niet het geval is, geef haar dan

HSP - Deelnemers aan een workshop bevestigen

8.

Als iemand weigert naar een arts te gaan, stuur diegene dan naar een bevoegd therapeut die

het probleem op zich zal nemen. Of geef hem

een korte termijn waarbinnen hij een arts moet opzoeken en je kan bewijzen dat hij dat heeft

gedaan. Je moet wellicht stoppen met het geven

van healings in zo'n pijnlijke situatie. Je kunt

nooit de behoefte aan een arts vervangen. Vele mensen die naar een healer komen zijn doods-


108

Core light healing

bang om een diagnose te krijgen, en gaan in de

Hoofdstuk 6 Zelftoetsing: jouw persoonlijke

ontkenning. Sommige mensen gaan niet meer

verhaal van het openen van je HSP

naar hun arts (of welke arts dan ook) wanneer ze een diagnose krijgen. 9.

1.

Maak een lijst van de belangrijkste HSP-zintui­

met zijn arts te spreken om erachter te komen of

2.

Wat is jouw favoriete zintuig?

deze arts erin geïnteresseerd is om zijn casus met

3.

Wat is het verband tussen de zintuigen die je

Vraag als healer toestemming van de cliënt om

gen die je gebruikt.

jou te bespreken. Zorg dat je de contactgegevens

hebt ontwikkeld en de ervaringen uit je kinder­

van de arts hebt als deze geïnteresseerd is. Som­ mige artsen zijn geïnteresseerd; sommige niet.

tijd? 4.

Sommige artsen willen helemaal niets weten

niet hebt ontwikkeld en de ervaringen uit je kin­

van healers. 10. Toen ik een praktijk had in de buurt van Wa­

dertijd? 5.

Maak een lijst van alle ongemakkelijke ervarin­

6.

Heb je die geheimgehouden omdat dat gepast

shington DC kwam er een keer een arts naar de healingsessie van zijn patiënt en maakte aan­

gen die je hebt gehad vanwege HSP.

tekeningen terwijl ik een reading deed van het

was, of omdat je je ongemakkelijk voelde ten aanzien van je HSP?

veld en de arts uitlegde wat ik aan het doen was en waarom.

Wat is het verband tussen de zintuigen die je

7.

Is er een betere manier om met HSP -informatie

8.

Oefen ermee om het protocol voor de juiste

om te gaan? Enkele andere belangrijke punten: 1.

Als de arts geïnteresseerd is in de informatie die

toepassing van HSP te volgen. Wat is daarbij het

je kunt geven, zoek dan manieren om met hem

lastigst voor je? Heb je begrenzingsproblemen

of haar te communiceren. Een verkeerd gebruik

ten aanzien hiervan?

van en vage informatie ondermijnt de healer­ arts-relatie, die heel belangrijk is voor de toe­ komst van de gezondheidszorg. 2.

Samenwerken met een arts kan heel nuttig zijn voor een cliënt als het correct wordt gedaan.


Hoofdstuk 7

DE VIERDE-NIVEAU-WERKELIJKHEID BINNENGAAN

Niets wordt gecreëerd buiten cocreatie om. Er bestaat geen individuele creatie tenzij je je relatie met het hele universum bescl1011wt als manifest en niet-manifest.

aar gaat de vierde-niveau-werkelijkheid over?

W

De vierde-niveau-werkelijkheid is de wereld

van relatie. Het is het energiebewustzijn-aspect van onze relaties met ons gezin, onze vrienden

en alle anderen. Als energiebewustzijn-wereld HEYOAN

omvat het vierde niveau niet alleen voorwerpen en gedachtevonnen maar ook wezens, variërend van engelen tot duivels.

Ga met me mee op deze fascinerende reis om de werkelijkheden van het vierde niveau te ontdekken. Platland Plat/and is een interessant boekje, geschreven door

wiskundige Edwin A. Abbott. In de platte, tweedi­ mensionale wereld van Platland bestaan alleen de X- en Y-coördinaten, net als op een plat vel papier

(de horizontale coördinaat heet X, en de verticale coördinaat Y). Er kunnen alleen tweedimensionale wezens wonen omdat het net een vel papier is. De bewoners van Platland hebben geen verticale Z­ coördinaat, of derde dimensie. In het Platland-verhaal leiden de tweedimensionale wezens hun normale dagelijkse leven en alles is pri­ ma, totdat op een dag een driedimensionaal wezen vanuit de derde dimensie (de verticale Z-coördinaat) verschijnt en het arme verwarde tweedimensionale schepsel in zijn buik kietelt. In eerste instantie negeert het tweedimensionale schepsel dit, maar het kietelen blijft doorgaan. Dus gaat hij, als wiskundige Platlander, het probleem uitwerken en hij ontdekt dat hij alleen in zijn buik kan worden gekieteld door


112

De vierde-niveau-werkelijkheid binnengaan

Core light healing

113

een driedimensionaal wezen. Hij wordt erg enthou­

vinden in de 'droomtijd' of in de 'droomwerelden'.

de godinnenreligies als heidenen en veroordeelden

ook gezien als staten van bewustzijn waar de ziel

siast over zijn ontdekking en vertelt zijn vrienden

Ze gebruikten groepsrituelen en individuele rituelen

hun leden tot de hel. Hoe pijnlijk voor zowel de

doorheen reist en heen wordt gelokt. Maar deze ver­

over het bestaan van driedimensionale wezens. Ver­

en meditatie om daarheen te gaan om informatie

'heksen' als voor de christenen die dit deden. Wat

lokkingen zijn eigenlijk projecties vanuit de vertroe­

volgens beweert hij dat een driedimensionaal wezen

op te halen, bijvoorbeeld om de leefgewoonten van

jammer dat mensen van verschillende geloofssyste­

belde delen van de psyche van de overledene.

hem in zijn buik kietelt! Natuurlijk gelooft niemand

wilde dieren te leren kennen die op hun grondge­

men mensen beoordelen en veroordelen die er niet

Kortom, elke cultuur op aarde heeft zo zijn eigen

hem. Uiteindelijk zeggen ze allemaal dat hii gek is.

bied woonden om de jacht te vergemakkelijken. Ze

dezelfde overtuigingen op na houden!

manier van omgaan met het idee van werelden die kelingsweg tot healer en ook daarna heb ik vele er­

de fysieke wereld overstijgen. Tijdens mijn ontwik­

Hoe meer hii over de vreemde driedimensionale

deden dit zowel voor religieuze doeleinden als om

wezens praat, hoe vaker de anderen zeggen dat hij is

hun evenwicht met de natuurlijke wereld te behou­

Hedendaagse culturele opvattingen over

gek. Hij beseft dat het maar gewoon het beste is om

den, die voor hen heilig was en nog steeds is. Deze

andere werelden

het er niet meer over te hebben.

tradities bestaan tot op heden.

Wij hebben een soortgelijk probleem wanneer we met anderen praten over werelden van het vierde

De oude godinnenreligies

niveau. Ik vind het Platland-verhaal een nuttige

varingen van andere werelden gehad. Deze ervarin­ gen hebben me met zachte hand - en ook weleens

In de Amerikaanse cultuur van de Europese af­

met minder zachte hand - stap voor stap tot inzicht

stammelingen beginnen we, terwijl we nog steeds

gebracht in de werelden voorbij de fysieke.

vasthouden aan onze oude religieuze tradities, onze

springplank om de mogelijkheid van dergelijke wer­

De godinnenreligies domineerden de wereld, dui­

ervaringen van andere werelden ook te omschrijven

Het HEF en de werelden van energiebewust­

kelijkheden te gaan verkennen, te gaan begrijpen en

zenden jaren vóór de komst van de huidige patriar­

als andere bewustzijnsstaten ingaan - met name

zijn

uiteindelijk de mogelijkheid van vierde-niveau-wer­

chaal georiënteerde religies. Vrouwen werden geëerd

sinds onze hippietijd in de jaren zestig! Er is heel

kelijkheden of vierde-niveau-werelden te accepteren.

als verbindingskanalen tussen de onuitsprekelijke

goed onderzoek gedaan om hersengolven in kaart

De buiten-fysieke werelden komen overeen met de

Healers die te maken hebben met de vierde-niveau­

en de

te brengen en te vergelijken met ervaringen van

hogere niveaus van het menselijk energieveld (HEF), terwijl de eerste drie niveaus van het veld gekoppeld

fysieke

wereld, waarin de man zijn zaad

werkelijkheden hebben een soortgelijk probleem,

plantte om het leven op aarde in stand te houden.

andere staten van bewustzijn. Dus laten we eens

om iets te begrijpen wat buiten onze levenservaring

Op veel oude afbeeldingen hebben priesteressen

kijken naar hedendaagse verkenningen van andere

zijn aan de opbouw van een fysiek lichaam en het

lijkt te liggen. Maar is dat ook echt zo?

slangen rond de schouders, armen of nek gewik­

werelden of andere staten van bewustzijn. Het

fysieke leven. De hogere niveaus (4 tot en met 7 en

keld. De slang is het oersymbool van de kundalini,

verkenningsonderzoek van Robert Monroe, aan het

daarboven) zijn een zeer belangrijk onderdeel van

de kracht van lichtenergie die opstijgt langs de

Monroe Instituut in Virginia (in de buurt van Char­

iemands ze lf en zijn gekoppeld aan het leven dat

wervelkolom om lichaam en geest te zuiveren ten

lottesville), is geheel onbevooroordeeld.

het fysieke overstijgt, maar hebben ook een impact

Het werk van Robert Monroe

Als je het vierde niveau van het menselijk energie­

De vele-werelden-theorie bii healing

Opgeleid worden tot healer behelst ook de erva­

behoeve van verlichting. Veel meditatiepraktijken

ring van andere dimensies van het leven of 'andere

worden onderwezen om verlichting te bereiken via

,

op je fysieke leven.

werelden'. Informatie over andere werelden is

de opstijgende kundalini.

van oudsher onderdeel geweest van het menselijk bestaan. Vanaf het moment dat wetenschap en het

Later bereikte het christendom tijdens zijn opmerke­

Robert Monroe heeft uitgebreid onderz.oek gedaan

vierde niveau waarnemen. Deze bestaat buiten de

lijke noordelijke opmars de Britse eilanden en kwam

naar wat hij de geloofssysteem-gebieden noemt, die hij

fysieke driedimensionale wereld, maar omringt in

uitvoeren van experimenten zich ontwikkelden

daar in aanraking met de oude godinnenreligie, de

en zijn collega's ervoeren door verschillende staten

zekere zin ook de fysieke. De vierde-niveau-wereld

waren dergelijke ideeën niet meer acceptabel, omdat

godsdienst van de inheemse volkeren die in nauw

of niveaus van bewustzijn in te gaan. Hij was in

heeft een frequentiebereik boven, door en onder die

er geen bewijs was van hun bestaan, dat wil zeg-

contact stonden met het aardse. Ze leefden binnen

staat die bewustzijnsstaten te koppelen aan bepaal­

van de fysieke wereld.

gen van hun levende aanwezigheid. Het idee van ons

de natuurlijke levenscycli, net als alle andere schep­

de frequentiepatronen die zijn gemeten in het brein

Als je eenmaal de wereld van het vierde niveau

bestaan in andere dimensies wordt nu weer in ons

selen. Ze leidden hun leven via rituelen en eerden elk

van langdurige meditatiebeoefenaars, zoals Tibet­

leert observeren en binnengaan, moet je er even

bewustzijn gebracht en heroverwogen als een bron

seizoen met ceremonies. Alles werd beschouwd als

aanse monniken. Monroe ontwikkelde Hemi-Sync®,

aan wennen. De vierde-niveau-wereld is niet als de

van informatie om ons inzicht in onszelf en ons

levend, als levensenergie bevattend. In Avalon (het

een eenvoudige manier om deze meditatiefrequen­

fysieke wereld. Het werkt allemaal niet zoals in de

leven uit te breiden, en ons vermogen om ons leven

tegenwoordige Glastonbury) ontwikkelden de pries­

ties opnieuw te creëren bij wie dan ook. Met behulp

fysieke wereld. De eerste paar keer dat je deze wereld binnengaat verwachten we automatisch dat de

veld leert waarnemen, kun je ook de wereld van het

gezonder en gelukkiger te maken te vergroten, in

teressen healingmethoden met behulp van zowel

van koptelefoons om naar elk oor een iets andere

plaats van het gewoon maar te verwerpen als oud

levensenergie als kruiden. Ze gingen naar de top van

frequentie te sturen, kon Monroe de inputfrequentie

wereld van het vierde niveau functioneert volgens

bijgeloof. De vraag die voor ons ligt is: 110e kan ons

hun heilige heuvel, de Tor, om de sluier tussen de we­

in het midden van de hersenen controleren. Zo kon

de natuurkundige wetten van de fysieke wereld. Dat

moderne begrip van de natuurlijke wereld ons helpen

relden te penetreren. Het was een natuurlijk proces.

hij de verschillende frequenties die overeenstemden

is niet zo. In eerste instantie is dit heel verwarrend

kijken naar de zogenaamde 'andere werelden' die al dui­

Niet gehinderd door enig begrip van wat de prieste­

met de verschillende staten of diepten van medita­

en vaak heel beangstigend. Maar via nauwkeurige

zenden jaren in onze psyche aanwezig zijn? De meesten

ressen van de oude godinnenreligie in Avalon aan

tie van Tibetaanse monniken dupliceren.

observatie kun je bepaalde fundamentele wetten

van ons gaan hier niet verder, als gevolg van de

het doen waren, beschuldigden de indringers hen

Tibetaanse monniken hebben verschillende rede­

ontdekken aan de hand waarvan de vierde-niveau­

angst die onze huidige tradities ons hebben aange­

van hekserij en brachten hen om het leven. De hek­

nen om regelmatig te mediteren: om de geest tot

wereld functioneert. Hoewel het nog steeds een

leerd ten aanzien van deze andere werelden. Laten

senjachten en slachtingen gingen door tot in het

rust te brengen, om sereniteit te ervaren, om andere

uitdaging is, is de wereld van het vierde niveau bin­

we onze angsten aanpakken en eens kijken naar het

Amerikaanse Salem, Massachusetts. Dit staat bekend

werelden te ervaren, en ook om zich voor te berei­

nengaan met dit inzicht een grote uitkomst.

verre verleden en andere mogelijkheden, om te zien

als 'de tijd van de verbrandingen'. De heksenjagers

den op de dood. Poha heet de bestudering van de

of daar waardevolle informatie te vinden is.

wisten niet dat het woord 'heks' betekent 'vrouw die

meditatie om door deze andere werelden of staten

geneest met kruiden'.

van bewustzijn te reizen, via oefeningen om het ge­

Je HSP openen - je persoonlijke reis

Ondanks dit alles geloofden die christenen wel in

waarzijn gericht te houden op het heldere licht van

Zoals ik beschreef in Hoofdstuk 6 moet je om de

andere werelden die ze hemel en hel noemden.

hogere staten van bewustzijn. Volgens de boeddhis­

wereld van het vierde niveau binnen te gaan eerst

De indiaanse sjamanen in zowel Zuid- als Noord­

Maar vanwege de enorme verschillen in de twee

tische traditie gaat men bij het sterven door andere

je hogere zintuiglijke waarneming (HSP) openen op

Amerika verwijzen naar zulke ervaringen als je be-

godsdiensten zagen de christenen de vrouwen van

werelden, bardos genoemd. Deze werelden worden

het vierde niveau van je HEF. Om dit te doen is het

Indiaanse sjamanen


114

De vierde-niveau-werkelijkheid binnengaan

Core light healing

dat is misschien slechts het begin.

hij of het tegen je praat. Je hebt net je vijfde chakra

met 3 van je HEF te openen. Dit helpt enorm bij je

Toen ik engelen begon te zien, hield ik het stil en

geopend op het vierde niveau, op dezelfde golflengte.

zelforiëntatie zodra je het vierde niveau binnengaat.

kritiseerde mezelf door te zeggen: "Wie denk je wel

Wanneer je je vraag stelt, gebruik je ook je vijfde

De eerste ervaringen van hogere zintuiglijke waar­

dat je bent? Alleen bijzondere mensen zien enge­

chakra. Wanneer je gevoelens ten aanzien van jou

neming zijn meestal vrij eenvoudig. Je krijgt mis­

len." Later, nadat ik meer engelen had gezien, zei

ervaart zoals liefde en zorgzaamheid, heb je je vierde

ik tegen mezelf dat ik visioenen had. Een visioen is

chakra op het vierde niveau van je HEF geopend.

bijna even veilig als een droom. Alle religies heb­

Wanneer je de aanwezigheid voelt van het wezen en

ben het over mensen die visioenen hebben. Op een

zijn aanraking, heb je het eerste chakra op het vierde

je je, van de andere kant, in een hele moeilijke of

bepaalde manier is het een 'visioen' noemen een

niveau van je HEF geopend. Als je de interactie en

levensbedreigende situatie bevindt, zullen je HSP­

manier om onder de vraag uit te komen of het al

communicatie begrijpt, heb je je derde chakra op het

belangrijk om eerst je HSP op de niveaus 1 tot en

schien een droom die een speciale betekenis heeft over iets wat je kan overkomen. Je hebt misschien een visioen. Je kunt woorden horen in je hoofd. Als

ervaringen waarschijnlijk veel krachtiger zijn.

dan niet echt is, dat wil zeggen: net zo echt als de

vierde niveau van je HEF geopend. Heb je gevoelens

In het begin zal het HSP-zintuig dat het eerst opent

fysieke werkelijkheid. Een visioen is nog steeds iets

over jezelf met betrekking tot deze interactie, dan

bepalen welk type ervaring je hebt. Als je auditieve

dubieus, een beetje echt en een beetje niet-echt.

heb je je tweede chakra op het vierde niveau van je

zintuig eerst opent, dan zul je geluiden, muziek,

Als je visioenen blijft hebben, bereik je uiteindelijk

HEF geopend. Dus in principe zijn alle zes chakra's

of informatie horen. Als je zicht zich eerst opent,

een drempel die jouw interpretatie van de werke­

open en werkzaam op het vierde niveau van je HEF

dan zie je dingen buiten het normale bereik. Naar­

lijkheid in twijfel trekt. Dat werkt als volgt: stel dat

dat overeenkomt met het domein van het vierde

mate je meer zintuigen opent, zullen je ervaringen

je eerst een visioen hebt van een spiritueel wezen,

niveau. Je beleeft dus ook je eigen lichaam op het

informatie bevatten van die zintuigen. Je begint je

misschien een engel of een gids. Dan hoor j e dat

vierde niveau. Als j e j e blijft overgeven aan deze erva­

informatie te verifiëren door het combineren van de

het tot je spreekt. Een engel of gids horen spreken

ring, open je je kruinchakra op je vierde niveau van

verschillende zintuigen, zoals wij allemaal doen in

is gebruikelijk bij visioenen. Je interpretatie van de

je HEF. Je ervaart jezelf in en als deel van de wereld

de fysieke wereld. Je hoort bijvoorbeeld een hard ge­

werkelijkheid als een visioen is nog steeds intact.

van het vierde niveau, waar de engel/gids/het wezen

rommel, voelt de grond een beetje schudden, en ver­

Vervolgens stel je het visioen een vraag en de engel/

is, in plaats van dat je de vierde-niveau-wereld buiten

volgens zie je een vrachtwagen aankomen. Je had dit

gids/het wezen in het visioen geeft antwoord op je

jezelf ervaart, alsof je in een interactieve film zat.

ns

ken door het geluid van een vis die door het op­ pervlak van het stille meer heen verscheen, op jacht naar een insect. Ik kon de oppervlaktespanning van het water van het meer letterlijk voelen breken. Elke ochtend waren er hier en daar mistvlagen te zien over het meer. Ik hoorde soms een zacht briesje over het water dansen, wat op sommige plekken kleine stroompjes creëerde. Tegen de tijd dat we vertrok­ ken om over te gaan tot de orde van de dag stond de zon al een flink eind aan de hemel. Dit was allemaal een oefening in hogere zintuiglijke waarneming. Ik zat urenlang stilletjes in de boot zonder te bewegen, met alle zintuigen gespitst op de natuurlijke wereld om me heen. Ik zag dit nooit als een soort meditatie; het was alleen maar stil zijn. Ik ben mijn vader daar dankbaar voor. Mijn moeders invloed op mij was anders. Er is een langlopende 'zesde zintuig'-traditie in mijn moeders familie; mijn oma gebruikte het kennelijk de hele tijd, evenals mijn moeder. In mijn vaders familie­ stamboom waren de mannen allemaal lid van het geheime genootschap van de vrijmetselaars, die de VS hielpen vormgeven en opbouwen. De 'andere werelden' leken nooit zo 'bijzonder'. Ze

al verwacht te zien uit de informatie die je ontving

vraag! Nu kun je een visioen niet meer zo goed ge­

uit de eerste twee zintuigen en uiteraard je opgedane

bruiken als bevredigende uitleg. Nou, misschien zijn

Hoe ervaringen uit de kindertijd van invloed zijn op hogere zintuiglijke waarneming

Mijn moeder had een onwrikbaar geloof in God, het nooit. Toen ze enkele jaren geleden een viervoudige

ervaring met luidruchtige, zware vrachtwagens.

visioenen antwoorden op vragen, hoewel dat een

Als je je ervaringen zich laat ontvouwen en niet

beetje dubieus kan zijn voor sommige mensen.

meteen probeert te interpreteren, zal je HSP zich

De volgende stap kan zijn dat je de aanwezigheid

Mijn eerste uitstapjes naar de niet-fysieke werelden

ontwikkelen. Neem de tijd om informatie te verza­

van de engel/gids/het wezen voelt. Nu ben je verder

werden door mij jarenlang niet herkend. Ik wist

melen en neem niet meteen genoegen met eenvou­ dige, snelle antwoorden. Laat ze zich omvormen tot

verwijderd van het idee van een visioen. Je ziet het

niet dat ik ervaringen had in ruimten buiten de

wezen en het spreekt tot jou. Je stelt een vraag en

drie dimensies die we allemaal kennen. Maar na het

een voor jou werkbaar systeem.

je krijgt antwoord. Je voelt zijn aanwezigheid, dan

jarenlang bestuderen van de schijnbaar onverklaar­

raakt hij je aan en je kunt dat ook voelen. Je over­

bare verschijnselen begon ik te beseffen dat al mijn

De wereld van het vierde niveau ervaren via

stijgt het concept van een visioen. Het werkt niet

ervaringen veel beter begrepen konden worden

HSP

langer voor je. De interactie is nu relationeel. Je voelt

vanuit het perspectief van de vierde-niveau-werke­

zelfs de soort gevoelens ten aanzien van jou en de

lijkheid. Deze werkelijkheid Is heel anders dan onze

Naarmate je HSP zich ontwikkelt en je in staat bent

intentie van de engel/gids/het wezen. Misschien

normale, driedimensionale fysieke wereld.

waren gewoon een natuurlijk deel van het leven. geloof van een mosterdzaadje. Haar geloof wankelde bypassoperatie onderging, keek ze tijdens de ope­ ratie naar de engelen rond de operatietafel. Ze wist altijd wanneer er iets ging gebeuren. Ze wist altijd wanneer de telefoon zou gaan rinkelen, en of het goed of slecht nieuws zou zijn. Gewoon een gevoel, zei ze. Soms had ze een gevoel dat er iemand dood zou gaan. Ze wist niet wie het was, maar het ge­ beurde wel. Sommige van haar zusters, mijn tantes, gingen regelmatig naar healers.

om het op het vierde niveau van je HEF te regule·

ervaar je zelfs de omgeving van het wezen om jou

Wij hebben allemaal als kind de werelden buiten de

ren, neem je uiteindelijk vierde-niveau-wezens waar.

heen. Nu ben je duidelijk overgestoken en ervaar je

fysieke ervaren. Sommige ervaringen uit de kinder­

Het effect van negatieve ieugdervaringen op

In het begin gebeurt dat wellicht in een droom. Dat

de wereld op het vierde niveau.

tijd zijn fantasie; sommige zijn ervaringen op het

hogere zintuiglijke waarneming

is gemakkelijker te integreren in jouw systeem van

Laten we teruggaan en naar deze ervaring kijken om

vierde niveau van de werkelijkheid, zoals onzichtba­

de werkelijkheid.

te zien wat er gebeurt in het HEF dat ermee corres·

re speelkameraadjes die de meeste volwassenen niet

Dromen zijn waarschijnlijk de meest geaccepteerde

pondeert. Eerst zie je een visioen. Dit is informatie

kunnen zien, maar kinderen wel. Hier zijn een paar

Wanneer ik 'stout' was, strafte mijn moeder me. Ze legde me over de knie en gaf me een pak slaag. Het deed heel erg zeer. Maar ik was banger voor mijn

vierde-niveau-ervaringen. Bijvoorbeeld: mensen

uit je zesde chakra dat zich opent op een hogere

van mijn jeugdervaringen op de vierde-niveau-wer­

dromen over engelen, of hebben eenvoudige voor­

frequentie van het vierde HEF-niveau. Vergeet niet

kelijkheid. Heb jij ook iets dergelijks meegemaakt?

spellende dromen van dingen die kunnen gebeuren,

dat het vierde niveau overeenkomt met de wereld

zoals auto-ongelukken. Helderziendheid en dromen

van het vierde niveau, een wereld met een brede

Hoe jeugdervaringen onze kijk op de vierde­

komen via een van de HSP-zintuigen die vermeld

bandbreedte die zich zowel onder als boven de fysie­

niveau-werkelijkheid beïnvloeden

Toen ik ouder werd, realiseerde ik me dat mijn broer

staan in Hoofdstuk 6. Maar omdat je in slaap bent,

ke trillingen-sfeer van de aarde uitstrekt. De wereld

was geboren, maar dat mijn ouders me onder een steen

zeg je tegen jezelf dat het oké is, je bent niet gek

van het vierde niveau is vol wezens die varii:!ren van

Mijn vader nam me om vijf uur 's ochtends mee

geworden en het is gewoon een droom. Je hoopt

zeer hoog ontwikkelde en daarom zeer lichte, helder

uit vissen. Hij leerde me dat ik de boot zacht moest

waarschijnlijk zelfs op nog een droom. In onze

stralende en engelachtige tot wezens die nog niet zo

roeien, zodat de riemen geen geluid maakten wan­

cultuur mogen engelen ons komen opzoeken in

ontwikkeld zijn als de doorsneemens.

neer ze in of uit het water gingen. Ik was er goed in.

dromen. Dromen zijn oké. Iedereen heeft ze. Maar

Na het zien van de engel/gids/het wezen, hoor je dat

Ik hield van de stilte, die nu en dan werd doorbro-

vader. Wanneer hij thuis kwam van het werk en mijn moeder hem vertelde hoe stout mijn broer en ik waren geweest, werd hij woedend en sloeg ons. me altijd plaagde door me te vertellen dat ik niet hadden gevonden. Ik werd dan heel boos en ging enorm tekeer tegen mijn broer. Door deze ervarin­ gen leerde ik mijn HSP (hogere zintuiglijke waarne­ ming) gebruiken om te bepalen waar de volgende klap


116

De vierde-niveau-werkelijkheid binnengaan

Core light healing

vandaan zou komen. Dus was de ontwikkeling van

te zijn, helemaal niet te bestaan. Soms lag ik bijna

lichaam en voor het HECS. Ze verstoren de natuur­

mijn HSP tweeledig: die van de natuurlijke, rustige,

de hele nacht wakker terwijl ik probeerde de over­

lijke gezondheid van het veld en ook verminderen

meditatieve wereld die ik zowel in de boot op het meer als bij het spelen in de velden en bossen waar­ nam, en ook die welke ik gebruikte om negatieve situaties met mijn ouders te voorkomen. Ik denk dat die negatieve confrontaties een van de redenen was dat ik zo vaak in het bos zat toen ik wat ouder was.

stap te maken. Ik kreeg het niet bewust voor elkaar.

ze de frequentie en de coherentie.

Op sommige nachten, bij volle maan, als het erg

Hier volgen mijn eerste ervaringen op het vierde

koud was in mijn slaapkamer, projecteerde ik mezelf

niveau; in Hoofdstuk 10 zal ik meer vierde-niveau­

buiten het raam en ging ik naar de maan. Was het

ervaringen bespreken.

een droom? Wie weet? Ik had veel 'dromen' waarin

De tunneltest: Tijdens mijn overstap van bio·

ik door mijn slaapkamer zweefde.

energetisch therapeut naar healer had ik een paar

Mijn grootste probleem had ik wanneer ik 's nachts

ongebruikelijke ervaringen die midden in de nacht

HSP mee om moet gaan, omdat de meeste mensen

moest opstaan om naar de wc te gaan, die beneden

plaatsvonden. Twee nachten achtereen voelde ik dat

die HSP hebben ontwikkeld dat deden vanuit afweer. Zulke mensen hebben de neiging om alert te zijn op gevaar en op wat er mis is, in plaats van op wat er is.

was. Soms werd ik 's ochtends wakker en bleek ik

iemand me uit mijn lichaam probeerde te trekken

in bed geplast te hebben. Dit was heel verontrus­

terwijl ik sliep. lk verzette me. Op de derde nacht

tend omdat ik me duidelijk herinnerde dat ik naar

werd ik wakker en zag een wezen in de hoek van de

Bijvoorbeeld: Toen een van mijn cliënten heel jong

beneden was gegaan, naar het toilet. Ten slotte ging

kamer. Ik dacht dat het een engel was.

was, sloot haar moeder haar herhaaldelijk op in een

mijn moeder met mij naar de dokter voor mijn

Ik zei: "Hallo engel!", viel weer in slaap en had een

bedplassen. Hij zei tegen haar dat ze me gewoon

ingrijpende ervaring die begon als een droom:

Dit is een algemeen probleem waar iedereen met

kast. Het was daar donker en griezelig, met uitzon­ dering van de lichtspleet onder de deur door. Ze

elke keer dat ik wakker werd in een nat bed een pak

vertelde me dat ze zichzelf leerde door de lichtspleet

slaag moest geven. Dat deed ze ook. Ik denk dat dat

onder de deur heen te gaan (mentaal en emotio­

mij heeft gemotiveerd om een manier te vinden om

neel) en de hele dag naar plaatsen 'zweefde' waar ze

het te stoppen. Ik deed er heel veel moeite voor. lk

heen wilde gaan. Ze was heel bang en gebruikte haar HSP om gespitst te zijn op het volgende enge ding dat haar zou kunnen overkomen.

neer ik naar het toilet ging. Toen vond ik een oplos­

Ik was opgestaan om midden in de nacht naar de wc te gaan, en zat op het toilet naar mijn gezicht te kijken dat weerspiegeld werd in de koperen plaat rond de deurknop. Terwijl ik naar mijn reflectie staarde, veranderde mijn haar van blond naar een zwart a(Tokapsel. Toen veran­ derde het gezicht in dat van een donkergetinte man.

sing om het bedplassen te stoppen. Ik merkte dat ik

Plotseling was ik weer in bed en was ik niet langer

Wij zorgen er op de BBSH als we onze studenten

in de 'droom' de trap afliep alsof ik van een steile

aan het dromen, maar trokken twee wezens me uit

helling skiede. Dus elke keer als ik 's nachts de trap

mijn lichaam. Aan mijn ene kant was de man met

zoeken naar wat er mis is en gewoon zoeken naar

af 'skiede' naar het toilet, wist ik dat ik mezelf op

de afro die een rood-oranje gewaad droeg en aan de

wat er is. Op zoek gaan naar wat er mis is kan HSP

de een of andere manier moest dwingen om terug

andere kant was de engel. Hoe hard ik me ook ver­

te gaan naar de slaapkamer om mijn lichaam op te

zette, hun kracht was voor mij te groot om in mijn

dan de hele persoon mislopen. We hebben speciale

halen. Het kostte enige oefening, maar uiteindelijk

lichaam te kunnen blijven. Het voelde en klonk

lesmethoden ontwikkeld zodat de student zijn in­

kon ik halt houden, omdraaien en mijn lichaam

als een sterke wind die midden door mijn lichaam

overhalen om op de normale manier de trap af te

blies. Dit creëerde een grote innerlijke zuigkracht

van invloed zijn op zijn HSP, maar ook op zijn ver­

lopen. Dit maakte een eind aan het bedplassen.

die mij uit mijn lichaam zoog. Mijn trommelvliezen

mogen om healervakmanschap te ontwikkelen.

Ik had nog een andere interessante ervaring die

trilden alsof een innerlijke wind over ze heen woei.

HSP leren voor dat ze het verschil weten tussen

gemakkelijk negatief beïnvloeden, en de student zal

nerlijke gespletenheden kan vinden die niet alleen

concludeerde dat ik moest hebben gedroomd wan­

plaatsvond tijdens mijn zevende of achtste school­

Terwijl ze me eruit trokken, zeiden ze: "We gaan je

Mijn eerste ervaringen met het raakvlak tus­

jaar. Ik herinner me dat ik op een schommel zat in

sen de werelden

de achtertuin van het huis, en heel hard en heel

testen om te zien of je Gods wil kunt volgen, zodat je een healer kunt worden. Ga je akkoord?"

lang moest huilen, omdat de liefde van mijn leven Er was een andere, sterk negatieve invloed op de

nog niet was geboren. Pas een paar jaar geleden

jeugdige ontwikkeling van mijn HSP: getuige zijn

herinnerde ik me deze ervaring en besefte ik dat het

van de dood van de vele dieren, ofwel van vee ofwel

echt waar was. Mijn echtgenoot, de liefde van mijn

"Oké!" "Laten we eens kijken ofje genoeg kunt loslaten om door deze halve-meter-dikke betonnen muur te gaan. N "Oké!" zei ik, mezelf eraan herinnerend dat er veel

van wild dat mijn vader had gevangen om ons te

leven, was nog niet geboren!

ruimte zit tussen de moleculen. Ik liet los en gaf

eten te geven. Ik keek aandachtig naar het stervens­

Het bijeenbrengen van al deze ervaringen en ze

me over. We gingen er dwars doorheen. Toen zat ik

proces wanneer het dier overstapte van de ene we­

proberen te begrijpen naarmate ik opgroeide maakte

weer in mijn lichaam.

reld naar de andere. Ik zag de levensenergieën naar

me alleen nog maar nieuwsgieriger.

worsteling bij het overlijden. Het was zowel fascine­

Een paar van mijn eerste spontane vierde­

"Goed. Deze is een beetje moeilijker. Klaar?" "Ja", zei ik, knikkend met mijn energieveldhoofd. Ze namen me een diepe donkere tunnel in. Alles

rend als educatief om naar te kijken, en natuurlijk

niveau-ervaringen als volwassene

werd zwart. De druk was enorm. Ik voelde me alsof

binnen en omhooggetrokken worden tijdens hun

ik dood werd gedrukt. Eindelijk kon ik een licht

ook zeer angstaanjagend, omdat ik wist dat sterven ook mij zou overkomen op een dag. Als gevolg van

Allereerst wil ik heel duidelijk stellen dat geen

zien aan het eind van de tunnel. We gingen niet

deze ervaringen werd ik nieuwsgierig naar het raak­

enkele ervaring die in dit boek beschreven staat

helemaal tot in het licht, maar keerden net voor de

vlak tussen de fysieke en spirituele wereld. Ik vroeg

gerelateerd is aan drugs of alcohol. Ik drink geen

ingang terug. Later besefte ik dat het de tunnel tus­

me af hoe het zou zijn om dit leven te verlaten voor

alcohol, gebruik geen recreatieve drugs en heb dat

sen leven en dood was. (Zie Hoofdstuk 15 voor de

een leven in de geestelijke wereld. lk heb zelfs gepro­

ook nooit gedaan. Ik heb nooit sigaretten gerookt.

HEF-beschrijving van de dood.)

beerd me voor te stellen hoe het zou zijn om dood

Al deze dingen zijn heel slecht voor het fysieke

Ik kreeg indertijd healings bij een leraar in New York

117

City, omdat ik zelf in opleiding was om healer te wor­ den. De week daarop ging ik naar mijn healingsessie en vroeg mijn leraar me: "En, hoe is het met je?" "Ja, nou tijdens mijn training was er iets wat steeds probeerde me uit mijn lichaam te trekken, maar ik verzette me. Toen zag ik een engel in de hoek van de kamer." "Dat was ik. Je zag me maar steeds voor een engel aan. lk probeerde 1e uit je lichaam te trekken, maar je bleef weerstand bieden." "Oh wauw! Was jij dat?!" "Ja, en omdat jij je zo sterk verzette, vroeg ik Sai Baba om me te helpen." "Oh, dus dat was die man met de afro! Jullie namen me mee door de tunnel van leven en dood om te zien of ik me voldoende kon overgeven aan Gods wil om een healer te zijn. Klopt?" "Ja." "Ben ik geslaagd?" "Ja, je deed het behoorlijk goed." Binnen drie maanden vanaf het moment dat Ik geslaagd was voor de tunneltest, werd mijn massa­ gepraktljk en Bio/Gore Energetics -praktijk overspoeld met verzoeken van nieuwe cliënten die een healing wilden. Ik had niet aan reclame gedaan. Mensen kwamen, werden beter, en vertelden het door aan hun vrienden. Ik kon alle telefoontjes en adminis­ tratie niet meer aan, zodat ik een secretaresse en een boekhouder inhuurde. Ik verwees al mijn regelma­ tige cliënten voor Bio/Core Energetics naar andere therapeuten. Mijn healingpraktijk bloeide.

0, zóveel engelen en gidsen! Ik heb jarenlang veel engelen en gidsen gezien. Je hebt ze in alle soorten en maten. De engelen die ik heb gezien hebben allemaal vleugels. Gidsen over het algemeen niet. Gidsen verschijnen in verschil­ lende vormen en hoedanigheden, overeenkomstig de cultuur en geloofssystemen van de mensen met wie ze willen communiceren. Heyoan vertelde me dat de gidsen elke vorm kunnen aannemen die we nodig hebben om ze toe te laten en te herkennen. Hun voornaamste reden om met ons te communiceren is om ons te onderrichten en te helpen op onze weg naar heelheid. Volgens Heyoan zjjn gidsen wezens die vele malen zijn geïncarneerd en dus een andere relatie hebben met het fysieke aardse leven dan engelen. Engelen wonen in de hogere vibratie-sferen van de wereld van het vierde niveau en ook in de hogere spi­ rituele werelden boven het vierde niveau. Ik begrijp niet altijd wat ze doen. E.r kwamen verschillende aartsengelen naar de healingsessies die ik gaf aan het Padwerk 'City Center' in New York City. Nogmaals,


118

De vierde-niveau-werkelijkheid binnengaan

Core light healing

119

ik begreep niet wat ze aan het doen waren. Ik was te

geïncarneerd schepsel. De Pathwork Guide zei ook

het slapen of mediteren. Dus op een middag, toen

zal ik je helpen je te oriënteren op je reis door de

timide om dit soort dingen te vermelden. Ik sprak er

dat je moet incarneren als je vrije wil wilt. Zonder

ik was gaan liggen om wat te rusten, legde ik het

vierde-niveau-wereld, door je een paar kaders te

nooit over tenzij de betreffende cliënt het noemde.

incarnatie is er geen sprake van individuele vrije wil

Cayce-boek onder mijn hoofd en projecteerde mijn

bieden die voor mij hebben gewerkt, vanuit de

Bijvoorbeeld: de krachtige, viriele aartsengel

of individuele zelfwil. Het is dus gewoon logisch

bewustzijn erin. Plotseling zweefde ik buiten mijn

informatie die ik tijdens mijn ervaringen heb ver­ zameld.

Michaël viel een keer een healing binnen en be­

dat engelen de wil van God opvolgen zonder enige

lichaam, ver boven het huis. Dit was frustrerend

gon herhaaldelijk, in verschillende geometrische

aarzeling of gedachte over wat ze misschien anders

omdat ik dacht dat ik het boek niet zou hoeven te

patronen, met zijn zwaard over mijn cliënt heen te

zouden kunnen doen.

lezen om toch de informatie te krijgen.

zwaaien!

Er wordt meestal gedacht dat hoe groter het licht­

Toen ik de volgende dag een dutje deed, besloot ik

Hoofdstuk 7 Zelftoetsing: de grondslagen

"Wat ben je aan het doen? Wees voorzichtig!1' riep ik

wezen - of gids of engel - is, hoe hoogontwikkelder

om dezelfde techniek te gebruiken en mijn lichaam

verkennen van je relatie met HSP en het

telepathisch. Hij bleef er gewoon mee doorgaan. Ik

het is. Dit is niet altijd waar. Ik heb er veel gezien

achter te laten om naar New York City te gaan waar

onbekende

kon niets doen om hem tegen te houden.

die vrij klein zijn, maar zeer effectief in het helpen

mijn man werkte, gewoon om erachter te komen

De volgende dag, toen ik in de auto sprong op

van de mensen die ze begeleiden. Maar ik heb wel

of ik hem kon zien. We woonden nog steeds in een

Een kort overzicht van de ervaringen uit je kinder­

weg naar huis, in de Catskill Mountains, vroeg de

een keer een echt grote engel gezien. Hij deed me

klein huurhuisje in East Hampton, aan de oostkant

tijd om de basishouding ten opzichte van het on­

chauffeur: "Hier, wil je een boekenlegger?" Toen

denken aan de enorme boeddha in Nara, Japan.

van Long Island. New York City was honderdvijftig

bekende te signaleren die van beide zijden binnen

gaf hij me een boekenlegger met de afbeelding van

Hij kwam naar het Bridgehampton Community

kilometer naar het westen. Ik ging mijn lichaam

je familietraditie zijn doorgegeven. Een paar goede vragen om jezelf te stellen zijn:

aartsengel Michael erop. Het beeld leek precies op

House in New York, waar een van de lesweken van

uit, maar zodra ik probeerde naar New York City te

de engel die de dag ervoor op de healingsessie was

de BBSH werd gehouden. Het was in een tijd dat

gaan, ging ik de andere kant op. Ik probeerde het

verschenen. Aartsengel Michael bleef wekelijks naar

het administratieve werk erg moeilijk bij te houden

meerdere keren, en telkens vloog ik over Block Is­

de healingsessies van de cliënt komen, en met dat

was; de school werd al snel te groot voor de ruimte.

land naar het oosten. Ik kreeg het gewoon niet voor

jonge leeftijd, die niet konden worden uitgelegd

grote zwaard over de cliënt zwaaien. Uiteindelijk

Ik kampte met een hoge werkdruk en had ook

elkaar. Omdat mijn hoofd op het bed in de richting

of toegelicht met 'normaal' logisch denken? Hoe

gaf ik mijn pogingen om hem te stoppen op en

problemen met iemand die stage liep in een van de

van het zuiden lag, ging ik steeds uit mijn lichaam

ben je ermee omgegaan? Wat maakte je nieuws­

realiseerde me dat het zijn werk was. De cliënt werd

klassen. Soms, als ik onder grote druk verkeer, ga ik

en draaide dan naar links, terwijl ik dacht dat ik

gierig? Wat maakt je nu nieuwsgierig?

1.

Welke ongebruikelijke ervaringen had je op

beter. Ze was in feite een van de weinige mensen

tekeer tegen de spirituele gidsen die verantwoorde­

naar het westen zou gaan. Maar het was nooit de

die geen bijwerkingen ervoeren van hun chemo­

lijk zijn voor de BBSH. Deze keer dreigde ik ermee

juiste richting. Ik ben er nooit in geslaagd op die

zowel moeders als vaders kant van je familie ten

therapie. Op elke fles chemo plakte ze de tekst Pure

te stoppen (psychisch, tegen de gidsen) als de zaken

manier naar New York City te komen. Ik bleef oost

aanzien van de volgende onderwerpen:

Love. Later vertelde ze me dat ze elke dag bad tot

niet wat gemakkelijker werden gemaakt. Ik eiste

en west door elkaar gooien. Dat komt omdat reizen

a. werkelijkheden of werelden buiten de fysieke

aartsengel Michael. Dat moet de reden zijn geweest

dat de gidsen en de engelen me zouden helpen om

in de wereld van het vierde niveau heel anders in

b. persoonlijke spiritua11teit in relatie tot georga­

waarom hij bleef komen.

dingen opgelost te krijgen, of mij op zijn minst een

zijn werk gaat dan in de fysieke wereld. De uitda­

niseerde godsdienst

Ook aartsengel Gabriël verscheen op een healingses­

soort bevestiging zouden geven dat ik op het juiste

ging van astraal reizen is je geest te concentreren

c. de aard van het kwaad en zijn relatie met

sie, met een andere cliënt. Hij blies tijdens de hele

spoor zat.

- dat wil zeggen: hoelang je je geest gericht kunt

healing op zijn trompet. In het begin vond ik het

Via HSP eiste ik: "Of ik krijg een teken dat ik moet door­

houden op één ding. Waar je je geest op gericht

geweldig, maar na een tijdje wilde ik dat hij zou

gaan en dat ik bezig ben met mijn levenstaak ofik stop

houdt is waar je heen gaat. Zodra je de focus van je

stoppen. Het ging zo hard dat ik mijn concentratie

ermee!11 (Ik zou waarschijnlijk niet zijn vertrokken,

geest wijzigt, wijzig je ook wat we op aarde 'rich­

begon te verliezen. Ik weet nog steeds niet waarom

maar dat was de enige manier waarop ik om hulp

ting' zouden noemen. Je gaat ergens anders heen.

hij het deed. Zonder te vertellen wat ik zag en

wist te vragen in die begindagen van de school.)

Dus misschien kon ik mijn geest niet geconcen­

hoorde, vroeg ik de cliënt of ze iets wist over aarts­

Op de volgende lesweek op school, tijdens de

treerd genoeg houden. Hoe de vierde-niveau-wereld

engelen. Ze begon meteen over hoe verbonden ze

openingsmeditatie, verscheen er een enorme engel

functioneert wordt in het volgende hoofdstuk

zich voelde met aartsengel Gabriël.

die de hele zaal besloeg. Ik bedoel echt enorm. Het

besproken.

Ik vond zowel aartsengel Rafaël als aartsengel Ariël

plafond van de zaal was minstens acht meter hoog

veel minder storend. Aartsengel Rafaël verscheen

met een balkon helemaal rondom. Het gewaad van

in een uitstraling van zachte, tedere liefde en veel

de engel bedekte de hele zaal. De zoom van het

kleuren. Aartsengel Ariël was zo vluchtig dat de sfeer

kleed was net zo hoog als het plafond van de zaal.

van de kamer lichter werd, alsof er zachtjes kris­

Verwarring in de vierde-niveau-wereld

Zodra je via je HSP bent 'overgestoken' en je li­

Alleen de zoom van het kleed was al acht meter hoog!

chaam en de wereld op het vierde niveau ervaart,

talheldere lucht dwars door zowel de cliënt als mij

De hoeveelheid licht was oogverblindend.

begint de verwarring. Je hebt hoogstwaarschijnlijk

heen werd geblazen.

"Oké, oké! Ik snap het!" riep Ik via HSP naar de gidsen

je veronderstelling meegenomen dat de vierde­

Ik had verwacht dat de aartsengelen veel groter,

en de grote engel.

niveau-wereld en je vierde-niveau-lichaam net zo

stralender, krachtiger en ontzagwekkender zouden

functioneren als de fysieke wereld en je fysieke

zijn. Maar Heyoan herinnerde me eraan dat spiri­

Proberen om mijn bewuste gewaarzijn in

lichaam, maar dat is gewoon niet zo. Bovendien,

tuele wezens verschijnen zoals ze zelf willen en dat

een boek te projecteren

zoals ik heb uitgelegd in Hoofdstuk 6, werkt HSP niet zoals je normale vijf zintuigen.

doen al naargelang het het best is voor de healing Enkele jaren later was ik in East Hampton, New

Bereid je voor op een rit in de achtbaan, die een

Volgens de Pathwork Guide [lezingen door Eva Pier­

York, een boek aan het lezen over Edgar Cayce

paar hele vreemde ervaringen met zich mee kan

rakos] zijn engelen nooit geïncarneerd. Ze ken­

en hoe hij zijn bewustzijn in boeken projecteerde

brengen die niet logisch zijn en in eerste instantie

nen dus niet hetzelfde soort individualiteit als een

zodat hij de inhoud ervan kon opnemen tijdens

moeilijk te begrijpen! In het volgende hoofdstuk

van de cliënt.

2.

Wat waren de onuitgesproken houdingen aan

niet-fysieke werelden en met HSP 3.

Hoe heeft jouw houding tegenover het boven­ staande en HSP zich ontwikkeld als gevolg van deze ervaringen?

4.

Wat zijn jouw angsten met betrekking tot het ervaren van de vierde-niveau-wereld?


Hoofdstuk 8

WERELDEN, OBJECTEN EN WEZENS VAN DE VIERDE-NIVEAU-WERKELIJKHEID

Alle werelden, fysieke en andere, alle hemelse niveaus en alle hellen

n dit hoofdstuk zal ik de wereld van de vierde­

Iniveau-werkelijkheid beschrijven en verschillende

soorten objecten van de vierde-niveau-werkelijkheid

zijn altijd in cocreatie met elkaar.

en wezens die in deze werelden wonen bespreken.

Hl!YOAN

Reizen door de vierde-niveau-werkelijkheid

Als je de wereld van de vierde-niveau-werkelijkheid betreedt, denk je op het eerste gezicht wellicht niet dat ze heel anders is dan de fysieke wereld. Misschien denk je zelfs wel dat je nog in de fysieke wereld bent, omdat de omgeving er heel veel op lijkt. Toch zul je al na korte tijd het verschil opmerken, omdat deze vierde-niveau-werkelijkheid niet lang hetzelfde blijft. Er is een goede reden waarom de vierde-niveau-wer­ kelijkheid zoveel op de fysieke lijkt. Dat komt om­ dat we medescheppers zijn van de werkelijkheid van het vierde niveau. Ik zal later beschrijven hoe dit werkt. Eerst zal ik de verschillende voorwerpen en wezens beschrijven die deel uitmaken van de wereld van de vierde-niveau-werkelijkheid. Er zijn voorwerpen van de vierde-niveau-werke­ lijkheid. Deze objecten kunnen alles omvatten wat je ooit hebt gezien of waar je over hebt gedroomd, en onherkenbare dingen die je daarvoor misschien nog nooit gezien hebt of waar je nooit aan gedacht hebt - dingen die gemaakt worden door mensen of andere levende wezens, die ook de medescheppers zijn van de werelden van de vierde-niveau-werke­ lijkheid. Er zijn ook wezens van de vierde-niveau-werke­ lijkheid, die allerlei verschillende vormen, afme-


122

Care light healing

Werelden, objecten en wezens van de vierde-niveau-werkelijkheid

tingen en verschijningen aannemen. Zij kunnen eruitzien als normale dieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen en mensen. Ze kunnen figuren

zijn uit mythen en fabels, hemelen en hellen. Ze

kunnen van alles zijn, zelfs dingen die mensen zich

is het zo dat hoe verder ze teruggaan, hoe meer ze samengeperst zijn in het HEF. Soms zijn ze zo klein dat ze niet gemakkelijk kunnen worden gezien tot­ dat ze zich gaan uitbreiden en ontvouwen wanneer ze worden geactiveerd. Dit kan gebeuren wanneer

nooit kunnen voorstellen. Ze kunnen ook alles zijn wat de menselijke geest ooit heeft bedacht. Ze

iemands energiesysteem wordt geactiveerd door een

kunnen oeroude of jonge creaturen zijn; ze kunnen

ken, zoals een ziekte.

onherkenbaar zijn en ons bevattingsvermogen te boven gaan. Naast voorwerpen en wezens in de vierde-niveau­ werkelijkheid zijn er gedachtevormen. Gedachte­ vormen zijn eigenlijk

een

combinatie van e mo­

ties en gedachten, die ik liever psychonoëtische vormen (PNF's) zou willen noemen. PNF's zijn meestal niet erg groot of goed gevormd, aangezien ze voornamelijk bestaan uit negatieve emoties en irrationele gedachten die noch goed gevormd, noch goed georganiseerd zijn. Ze kunnen een heleboel negatieve dualistische energie in zich hebben en negatieve dualistische intenties achter zich hebben. PNF's worden gecreëerd door mensen en andere levende scheppende wezens. Wij creëren allemaal PNF's. Alle bovenstaande voorwerpen, wezens en PNF's van de vierde-niveau-werkelijkheid kunnen ook vast komen te zitten in het vierde niveau van het HEF. Ze worden meestal geassocieerd met blokka­ des of wonden in het HEF, die niet-verwerkte er­

varingen uit dit leven en andere levens bevatten. Deze voorwerpen, wonden en PNF's worden op het vierde niveau van het HEF behandeld met vierde­ niveau-healingtechnieken die worden beschreven in Hoofdstuk 14. Voorwerpen in de vierde-niveau-werkelijk­ heden

Op het vierde niveau van het menselijk HEF tref je vaak vele soorten wapens uit voorbije veldslagen

aan, zoals zwaarden en speren, schilden, pijlen en kogels, evenals diverse messen die ooit in iemands

sterke energie van buitenaf of door interne oorza­ Naast deze typische verwondingen kun je er vervloe­ kingen of beheksingen vinden die in het huidige of een vorig leven in het HEF zijn geplaatst, of op een voorouder zijn geplaatst en overgedragen aan latere generaties. Deze kunnen zich in elke vorm voordoen en vereisen aanvullende healingtechnieken, omdat ze bepaalde soorten rituelen of ceremonies voor­

schrijven die gebruikmaken van de gerichte Intentie van de persoon of personen die de vervloekingen of beheksingen hebben veroorzaakt. Die mensen

gebruikten geheime kennis en technieken, die soms

vele generaties lang werden doorgegeven. Die oude technieken zijn niet begrensd door het verstrijken van de tijd. Zulke zaken als oude ver­ vloekingen en beheksingen kunnen af en toe worden gevonden in het HEF van bepaalde zieke of gestoorde mensen. Hoewel het zelden voorkomt is het mogelijk dat de oude kennis en technieken nog steeds actief zijn in de vierde-niveau-werkelijkheid, en nog steeds worden gebruikt voor het oude doel om een positie van macht op te bouwen die kan worden gebruikt 'over' andere mensen. Hoewel zulke dingen misschien niet acceptabel zijn

Lijst met objecten van de wereld van de vierde-niveau-werkelijkheid:

1.

andere soorten verwondingen met verschillende

Onopgeloste ervaringen uit het huidige leven.

2.

Onopgeloste ervaringen uit andere levens.

3.

Vervloekingen, beheksingen of ceremoniële

fen en voorwerpen die bij martelpraktijken werden

voorwerpen, zoals schilden of symbolen, die

gebruikt. Mensen hebben door de eeuwen heen

tijdens het huidige leven of vroegere levens in

zulke verschrikkelijke dingen met elkaar uitgehaald

het HEF zijn geplaatst of in het HEF van voorou­

- het is bijna niet te geloven! In Hoofdstuk 11 be·

ders zijn geplaatst en aan latere generaties zijn

schrijf ik een paar voorwerpen die ik uit menselijke

energievelden heb verwijderd. Totdat deze ervaringen zijn verwerkt en opgelost, ongeacht hoe ver ze teruggaan in de tijd, zitten ze nog steeds in een bepaalde vorm in het HEF. Meestal

doorgegeven. 4.

PNF's, ofwel zelfgecreëerde of door anderen gecreëerde.

niet per se mee eens. Dat vind ik prima... we zijn tenslotte momenteel gewoon mensen.

De aard van deze wezens varieert enorm, van engelen en gidsen, van niet-geïncarneerde wezens

3.

Gidsen: gidsen zijn wezens die door vele incar­

tussen fysieke levens in, zoals mensen en dieren,

naties zijn gegaan en een niveau van heelheid

tot monsters en duivels. De wereld van de vierde­

hebben bereikt die ze kwalificeert om leraar te

worden en ons te begeleiden op ons incarnatie­

niveau-werkelijkheid bestrijkt een brede frequentie­ band van het leven. In de hogere frequenties vind

pad. De gidsen die ik heb gezien hebben geen

je licht, coherentie, synchroniciteit en vriendelijke,

vleugels. Ze verschijnen in allerlei groottes, vor­

zachtaardige wezens. Hoe hoger de frequentie, hoe

men en gedaanten, en communiceren met ons

sterker het licht, hoe meer geëvolueerd de wezens.

door middel van vormen van denken/voelen. Met behulp van HSP kunnen we ze zien, voelen,

Dit zijn de domeinen of geloofssysteem-gebieden die men de hemel noemt. Hoe lager de frequentie,

horen en aanraken. We hebben verschillende

hoe duisterder en akeliger het domein. Dit zijn de

gidsen: een hoofdgids, en andere gidsen die ons

niveaus van het vagevuur en de hel waarover we

verschillende dingen komen leren op verschil­ lende tijdstippen in ons geïncarneerde leven.

zoveel te horen kregen wanneer we ons niet goed gedroegen! Niemand wil eigenlijk naar deze geloofs­

4.

Deva's: deva's hebben veel gemeen met engelen,

systeem-gebieden. Er zijn veel van deze gebieden

maar ze zijn verantwoordelijk voor bepaalde

om uit te kiezen wanneer je deze fysieke wereld ver­

aspecten van het fysieke domein, zoals in de be­

laat, vooropgesteld dat je weet hoe je het moet doen

hoeften voorzien van de bewoners van bepaalde

en kunt doen door het licht en de helderheid van

spirituele locaties. Er was een deva in het Center

for the Living Force (CLF); deze 'deva van het

je HEF te reguleren! Maar later meer hierover. Terug naar de wezens; hier volgt een lijst van de typen

heiligdom' zweefde boven het centrum toen ik

niet-fysieke wezens die ik ben tegengekomen:

er woonde. Anderen zijn verantwoordelijk voor bepaalde plant- en diersoorten.

Lijst van wezens van de wereld van de vier­

5.

Natuurgeesten: natuurgeesten of elementalen

zijn verbonden met de verschillende aspecten

de-niveau-werkelijkheid:

van de natuur, zoals planten, bomen en bloe­ 1.

men.

Aartsengelen: de aartsengelen zitten boven in de vierde-niveau-werkelijkheid op de hogere spiri­

6.

2.

Andere wezens die nooit zijn geïncarneerd en moeilijk te herkennen zijn; anderen die niet

tuele niveaus van het HEF, dat wil zeggen niveau

Deze werkt met de negatieve intentie om schade te be­

uitgebreider bespreken in Hoofdstuk 12.

religies en culturen zijn het hier waarschijnlijk

wezens die leven in de vierde-niveau-werkelijkheid.

het vierde niveau werkt om zulke gevallen te helen.

rug zijn gestoken - zowel letterlijk als figuurlijk - en oorzaken, waaronder aanvallen van dieren, gifstof­

eruit te zien volgens het christendom. Andere Wezens uit de vierde-niveau-werkelijkheid zijn

steeds nodig om te begrijpen hoe de wereld van

de zogenaamde 'vloek' wordt geplaatst. Ik zal dit

Dat is de manier waarop ze geacht worden

Wezens uit de vierde-niveau-werkelijkheid

voor het moderne geschoolde denken, is het nog

rokkenen door angst op te roepen bij degene op wie

123

7 en daarboven. Ze kunnen echter overal heen

zijn geïncarneerd op aarde, maar misschien in

gaan waar ze willen.

andere fysieke stelsels in het universum.

Engelen: engelen kunnen ook vrijwel overal

7.

Onstoffelijke mensen: mensen tussen levens in. Ze gaan naar verschillende plekken in de vierde­

heen reizen waar ze maar willen, net als hoog­

niveau-werkelijkheid om dingen te Leren tussen

ontwikkelde menselijke wezens die het niveau van de bodhisattva's hebben bereikt. Velen van

fysieke levens door. Sommigen verdwalen en

hen bestaan op de spirituele HEF-niveaus op

zwerven rond na hun sterven. Er zijn groepen,

niveau 5, 6 en 7, en ook daarboven op de veel

zoals de boeddhisten, met name de Tibetaanse

hogere HEF-niveaus waarover ik nog niet heb

boeddhisten, die mediteren om deze verloren

geschreven. Engelen zijn wezens die nooit zijn

zielen te helpen. De Monroe-groep doet dit ook.

geïncarneerd. Ze volgen Gods wil volautoma­

Meer daarover in Hoofdstuk 16.

tisch. Het zou nooit bij een engel opkomen om

8.

Subpersoonlijkheden die niet geïntegreerd zijn

dat niet te doen. Omdat ze nooit zijn geïncar­

in hun zelf: dit zijn delen van wezens die losge­

neerd, hebben ze nooit een vrije wil gehad.

koppeld zijn van het geheel en ronddwalen op zoek naar hun zelf.

Alle engelen die ik heb gezien hebben vleugels. De beschermengelen die ik zie hebben vleu­

9.

Onstoffelijke (dat wil zeggen zonder fysiek

gels, hoewel dat misschien gewoon de manier

lichaam) dieren, vogels, vissen, et cetera: met in­

is waarop ik ze herken als engelen. Als er zoiets

begrip van wezens die gewoon tussen levens in

zou bestaan als een engel zonder vleugels, zou ik het waarschijnlijk in een andere categorie plaatsen, aangezien ik christelijk ben opgevoed.

zitten, en soms verdwaald zijn en rondzwerven. 10. Wezens van de vierde-niveau-werkelijkheid in diepe afgescheidenheid: meestal in de lagere


124

Werelden, objecten en wezens van de vierde-niveau-werkelijkheid

Core light healing

vierde-niveau-werkelijkheid. Ze zien er meestal vrij grotesk uit en proberen je bang te maken,

van bewustzijn te reguleren. Het zijn bewustzijns­ staten die we moeten leren ophelderen en oplossen

communicatie zit meestal vol met driedimensio­ nale verwijzingen en lineaire tijdslijnen. Als we die

meestal als een manier om zichzelf te bescher­

door middel van meditatie.

verwijderen hebben we onmiddellijk communica­

men vanwege hun eigen angst. Omdat ze in een diep isolement verkeren, hebben ze sterk ne­

De geloofssysteem-gebieden: De geloofssysteem­

tieproblemen. In sommige opzichten is het gebruik

gebieden worden onderverdeeld in subwerelden die

van de woorden geloofssysteem-gebieden misleidend,

gatieve overtuigingen en waardesystemen, dus

al dan niet aan elkaar zijn gerelateerd. Ze kunnen

omdat het woord gebied ruimte impliceert zoals wij

beter worden begrepen via de verzamelingenleer.

die in onze driedimensionale wereld definiëren.

Het is mogelijk om de wiskunde van de verza­

Laten we dus even een nieuwe term uitproberen:

kunnen ze ook een negatieve intentie hebben om jou kwaad te berokkenen omdat ze er plezier in scheppen dat te doen. Ze hebben een sterk

melingenleer toe te passen om te bepalen hoe de

dualistisch geloof in afgescheidenheid en zijn

geloofssysteem-gebieden functioneren. In de verza­

bang voor contact. Jou iets aandoen is wellicht

melingenleer definieer je de aard van een bepaalde

het enige soort contact dat ze aankunnen. Soms

verzameling die beperkt en bepaald wordt door be­

Dit maakt duidelijk dat geloof een grote rol in hun

nemen ze de vorm van kleine of middelgrote

paalde parameters. De parameters vormen samen de

bestaan speelt. Ook intentie speelt een grote rol bij

duivels. Hun 'duivelse' verschijning hangt af

aard van de ruimte. Vervolgens worden aan de hand

het creëren van deze werelden, aangezien intentie

van hoe zij denken dat duivels eruitzien volgens

van de parameters vergelijkingen ontwikkeld om te

grotendeels voortvloeit uit geloofsovertuigingen.

bepalen hoe de dingen werken binnen de verzame­

Uit mijn observaties blijkt dat de geloofssysteem-we­

de cultuur van hun laatste incarnatie.

Geloofssysteem-werelden

ling. Eerst bepaalt de wiskundige de parameters en

relden bestaan in het vierde-niveau-energiebewust­

Psychono�tische vormen

vervolgens gaat hij over tot het afleiden en oplos­

zijn-spectrum van het menselijk energieveld.

PsychonoE!tische vormen (PNF's ) worden gecreëerd

waarop dingen binnen de verzameling zich onder­

sen van vergelijkingen die de manier beschrijven De wet 'het gelijke trekt het gelijke aan'

speelt elke persoon in het geweldspel een halve rol bij geweld, dat wil zeggen: slachtoffer of dader. Ze zullen waarschijnlijk af en toe zelfs van rol wisselen. De bijzondere kenmerken van elke rol hangen af van elk individueel geloofssysteem, dat nog andere angsten, en ook eisen bevat. Dit leidt tot een vicieuze cyclus tussen de betrokkenen. Een typische vicieuze cyclus gaat als volgt: terugtrekken, afhou­ den, dan eisen, gevolgd door tevergeefs inspelen op eisen. Dit leidt tot meer terugtrekken en afhouden, wat weer leidt tot hardere eisen, wat leidt tot meer afhouden, eindigend in misstanden, hetgeen ver­ volgens weer tot meer afgescheidenheid en terug­ houdendheid leidt. Deze vicieuze cyclus kan op elk gewenst moment beginnen. Het komt erop neer dat geen enkele eis ooit kan worden ingewilligd omdat deze van nature dualistisch is, wegens de eis dat de vervulling van de ander moet komen. Maar: Vervulling kan alleen komen vanuit het binnenste van degene die het eist

door ons en door andere scheppende wezens. Ze

ling gedragen. Deze interacties bepalen vervolgens

kunnen elke vorm of gedeeltelijke vorm aannemen,

de aard van de ruimte. Zo kun je uitzoeken hoe de

De wet 'het gelijke trekt het gelijke aan' in de

omdat ze meestal niet zo goed zijn doordacht. Hoe

van een ander!

dingen werken binnen dat type ruimte.

astrale wereld: De werelden en subwerelden van

meer we ons o p ze concentreren en ze visualiseren,

Geloofssysteem-gebieden bestaan niet noodzake­

de vierde-niveau-werkelijkheid trekken wezens aan

Dus als je merkt dat je

hoe duidelijker en beter gevormd ze zijn. Of, vanuit

lijkerwijs in ruimtelijke dimensies, omdat ze zijn

die soortgelijke overtuigingen en intenties hebben.

iets eist van een ander,

een negatief perspectief: hoe meer we hebben zit­

gecreëerd en in stand worden gehouden door de

Deze wezens worden daarheen getrokken of ze zich

overtuigingen van de wezens die ze bewonen.

al dan niet bewust zijn van hun overtuigingen. Dit is waarschijnlijk het meest verwarrende aspect van

ten broeden of geobsedeerd zijn geraakt door onze negatieve gedachten en emoties, hoe duidelijker omschreven en krachtiger de negatieve vormen

Een geloofssysteem-gebied bestaat dus niet, tot­

zullen zijn. Hun helderheid, frequentie en intentie

dat wezens met soortgelijke intenties en geloofs­ systemen tot elkaar worden aangetrokken door

is afhankelijk van wat de onze waren toen we ze cre­

hun overeenkomstige overtuigingen en intenties.

eerden. Daarom zitten ze verspreid over de verschil­

125

de astrale werelden, omdat de overtuigingen en

ga er dan zelf achteraan, voor jezelf! Daarom is zelfkennis, vooral inzicht in je persoon­

intenties die ze creëren onbe'WUSt kunnen zijn!

lijk psychisch proces, zo belangrijk in het omgaan kelijkheid, of astrale wereld, bij healing.

met het vierde HEF-niveau en de vierde-niveau-wer­

Dus om een geloofssysteem-gebied tot een ruimte­

De aard van een geloofssysteem-wereld

lende frequentieniveaus van de vierde-niveau-wer­

lijk gebied te maken, moeten de bewoners geloven

wordt bepaald door de overtuigingen en intenties

kelijkheid. Deze vormen spelen een negatieve rol in

dat het een ruimtelijk gebied is. Territoriale ruimte -

van de wezens die dat gebied scheppen

van de dimensie waarin die wezens geloven - wordt

of erdoor worden aangetrokken door de wet van

geschapen door hun geloof! De territoriale ruimte

'het gelijke trekt het gelijke aan'.

astrale wereld worden wij op onze beurt rechtstreeks de niveau. Die invloed stroomt naar beneden van

de wereld van de vierde-niveau-werkelijkheid. Werelden van de vierde-niveau-werkelijk­

ontstaat op grond van het geloof in een territoriale

heid en hun bewoners

ruimte door het wezen dat haar creëert. Dit is een

De wet 'het gelijke trekt het gelijke aan' in de

van de grondwetten van de opbouw van de wereld

fysieke wereld: Veel mensen simplificeren de wet

De werelden van de vierde-niveau-werkelijkheid

van de vierde-niveau-werkelijkheid.

'het gelijke trekt het gelijke aan' in de fysieke wereld

kunnen worden ervaren als ruimten waarvan

Deze werelden worden gecreëerd en in stand ge­

en raken daardoor verward, vooral als je in de duali­

houden door de geloofssystemen van de wezens

teit zit. Dualiteit maakt de wet 'het gelijke trekt het

die erin leven. Deze wezens blijven hun gebieden

gelijke aan' ingewikkelder, want als je in de duali­

in stand houden zolang ze erin leven.

teit zit van een negatief geloofssysteem gaat er een

Aangezien we ons zo vereenzelvigen met ons fysieke

ander aspect van deze wet meespelen.

lichaam dat volgens ons bestaat in de driedimensio­

In de eerste plaats zullen de geloofssy stemen in de

de aard wordt bepaald door de geloofssystemen van de wezens die deze werkelijkheid bewonen. Deze ruimten - geloofssysteem-gebieden, oftewel bardos - variëren van hemelen tot hellen en alles daartussenin. Er is een groot verschil tussen de wes­ terse weergave van geloofssysteem-gebieden en de

nale ruimte, kunnen we ons moeilijk voorstellen dat

fysieke wereld tot elkaar worden aangetrokken via

er iets bestaat zonder driedimensionale ruimte. We

'het gelijke trekt het gelijke aan'. Twee hele verschil­

beschouwen engelen als driedimensionaal - maar

lende mensen die allebei in geweld geloven worden

zijn ze dat? Wie weet dit? Meditatie kan helpen ons

bijvoorbeeld hoogstwaarschijnlijk naar elkaar toe

te ontdoen van deze beperking.

getrokken. Maar aangezien geloof in geweld dualis­

bestaan ze alleen in onszelf, door ons gebrek aan

Toch, als we erin slagen ons idee van driedimensi­ onale engelachtige wezens op te geven, blijven we

Binnen dualiteit trekken tegengestelden elkaar aan,

inzicht en ons gebrekkige vermogen om onze staat

zitten met het probleem van communicatie. Onze

omdat ze allebei een helft van het geheel zijn. Dus

oosterse traditie van bardos. Het westerse standpunt behandelt deze ruimten alsof ze buiten ons bestaan; de oosterse visie is dat ze alleen bestaan in onze psyche, niet dat ze een werkelijke locatie zijn waar we heen kunnen gaan! Dus in het oosterse denken

tisch is, bevat het ook een geloof in tegengestelden.

De wet 'het gelijke trekt het gelijke aan' en hoe de astrale wereld de fysieke beïnvloedt: Aangezien het vierde niveau van ons veld bestaat en leeft in de beïnvloed door de astrale wereld via ons eigen vier­ het vierde niveau naar het fysieke niveau en heeft een sterk effect op ons leven. Alle geloofssystemen die we aanhangen worden ondersteund en ver­ sterkt door de astrale werelden zoals hierboven beschreven en de wet 'het gelijke trekt het gelijke aan

'.

Deze wet trekt zowel negatieve als positieve

invloeden uit de astrale wereld naar ons toe. Dus als onze overtuigingen dualistisch en ongezond zijn, worden deze ondersteund en versterkt door wezens in de astrale wereld die dezelfde ongezonde dualistische overtuigingen aanhangen. En als we een emotionele reactie (ER) hebben, worden de astrale wezens die dezelfde gespleten overtuiging aanhangen tot ons aangetrokken, om onze dualiteit waaraan onze ER is gekoppeld te bekrachtigen! In zo'n omstandigheid zullen deze wezens onze nega-


126

Werelden, objecten en wezens van de vierde-niveau-werkelijkheid

Core light healing

tieve oordelen over onszelf en anderen versterken en vergroten. Dit maakt alles alleen maar erger voor alle betrokkenen. Zoals ik beschreef in Hoofdstuk 7: Zodra je je HSP

en dan je persoonlijke proces te verrichten om de overtuigingen die je niet meer wilt te vervangen door die welke voor je werken is uiterst belangrijk!

De lawaai-band-schil rond de aarde Nu je dit proces begrijpt, kun je het effect inschat­ ten dat dit op de mensheid heeft. Al deze dualis­ tische, energetisch bewuste levensvormen in

openstelt voor het vierde niveau, neem je ook de

de werkelijkheden van het lagere vierde niveau

wereld van de vierde-niveau-werkelijkheden waar

De wet 'het gelijke trekt het gelijke aan' en hoe

creëren een schil rond de aarde. Het staat bekend

onze fysieke en astrale niveaus globale gevol­

als de 'lawaai-band rond de aarde', maar het is in

gen creëren: Elke keer dat we een ER of IR hebben,

werkelijkheid een lawaai-band-schil van levens­

creëren we negatieve dualistische levensvormen in

vormen met dualistisch energiebewustzijn rond

de vierde-niveau-werkelijkheid, die vervolgens naar

de aarde. Wanneer je de aarde van verre afstand

degene gaan op wie ze gericht zijn. Deze vormen

vanuit de ruimte nadert, hoor je een enorm kabaal

blijven meestal vastzitten als het veld ze doorlaat.

van alle ellende, pijn, smeekbeden, woede, verdriet,

PNF's, gegenereerd door onze ER/IR-acties maken

angst en paniek. Velen van ons die nu zijn geïn­

en onderhouden een negatieve verbinding met de

carneerd werden door deze ellende aangetrokken

persoon op wie wij ze hebben gericht. Met andere

om hier te komen. Onze wens om te helpen en te

en zul je ermee te maken krijgen, of je je al dan niet bewust bent van je intentie en het geloofssysteem waarmee je werkt, plus het geloofssysteem van de vierde-niveau-wezens met wie je communiceert. Als je je niet bewust bent van je negatieve geloofs­ systeem of negatieve intenties, zul je wanneer er iets negatiefs gebeurt, denken dat dat komt omdat iemand anders het je aandoet! Dat kan wel zo zijn, maar omdat je er onbewust in gelooft trek je het, door 'het gelijke trekt het gelijke aan', naar jezelf toe, zowel vanuit de fysieke als vanuit de astrale wereld. De les die hier valt te leren is vergelijkbaar met de stappen die je in Hoofdstuk 4 volgde om de vicieuze cyclus te doorbreken. De fysieke en de astrale wereld blijven elkaar over­ lappen, zelfs na de dood. Bijvoorbeeld: Als je denkt dat je slecht bent en naar de hel zult gaan, en je je die voorstelt als vuur en zwavel met duivels, dan is dat waar je heen zult gaan op grond van je overtui­ gingen en intenties. Op z'n minst zul je er een tijdje heen gaan, totdat je een beter idee/geloof/intentie hebt opgedaan. Heb je andere opvattingen over na-de-dood-ervaringen, dan zul je die waarschijnlijk ervaren. Je gaat naar deze locaties die zich op ver­ schillende niveaus van de astrale wereld bevinden

1

volgens jouw geloof en intentie. Deze verschillende niveaus van de astrale wereld worden gecreëerd door de wezens - menselijke en andere - die erin geloven. Wees je bewust van waarin je gelooft! Wat je sterkste geloof of intentie ook is, of ze bewust is of niet, ze zal de overhand hebben.

Aangezien dit je geloofsovertiügingen zijn, kun je ervoor kiezen om ze te veranderen als je je ervan bewust bent en hun afloop niet prettig vindt. Als je je niet bewust bent van je overtuigingen en denkt dat de wereld gewoon zo is, dan heb je minder kans om je afloop te veranderen. Dus het verduidelijken van je intentie, het uitgraven en begrijpen van je onbewuste overtuigingen en hun effect op je leven, en je therapeutisch werk doen om uit te zoeken hoe ze tot stand zijn gekomen,

woorden: als je nog steeds boos bent op mensen uit

helen trok ons naar deze plaats van pijn en verdriet.

je verleden, blijf je negatief met ze verbonden via je

We namen de pijn en het verdriet op in ons we-

woede. Laat de woede los en je verbreekt de nega­

zen en ons lichaam toen we incarneerden als een

tieve verbinding.

manier om ze te helen. We werden hier uiteraard

De negatieve gedachtevormen die we creëren

ook heen getrokken door onze eigen behoefte om

127

Zoals je zeker hebt gemerkt is er een heleboel emoti· onele en irrationele retoriek gaande aan weerszijden van elk nationaal of internationaal politiek debat, politieke onenigheid of strijd. Het wereldwijde web in al zijn vormen staat er helemaal vol mee. Dit web geeft de mensheid de mogelijkheid om het nega­ tieve of positieve in een sneller tempo fysiek waar te maken vanwege de hoeveelheid mensen die bij het creatieve proces kan worden betrokken. Elke toe­ spraak, elke overdrijving, elke beschuldiging voegt meer dualistische energie toe aan het dualistisch aspect van de werkelijkheid van het vierde niveau. Het probleem is dat zodra het energiebewustzijn in de vierde-niveau-werkelijkheid een kritische massa bereikt, het op soortgelijke wijze kan condenseren in de fysieke wereld. Dit is het doel van de negatieve dualistische retoriek, om genoeg energiebewustzijn op te bouwen om dat wat iedere kant wil fysiek te manifesteren. Omdat elke kant zoveel mogelijk angst en woede oproept door de andere kant te beschuldigen, verhoogt dit de kans op fysieke

blijven ook op ons eigen vierde HEF-niveau, zelfs

onze persoonlijke dualiteiten te helen. De lawaai·

al sturen we ze naar anderen. Bovendien hebben

schil rond de aarde kan ook worden beschouwd als

de vormen die wij scheppen, net als de wezens die

het negatief dualistisch collectief onbewuste van de

hierboven worden genoemd, het vermogen om

mensheid.

keer wordt daarmee het dualistisch energiebewust­

niveau-werkelijkheid. Ze verzamelen zich volgens

Misbruik van de lawaai-band-schil voor pro­

retoriek wordt steeds opnieuw herhaald, vooral in

hun geloofssystemen op het energiebewustzijn­

paganda

de nieuwsprogramma's van de grote Amerikaanse

de vierde-niveau-werkelijkheid.

Helaas is er een ander, zeer alarmerend aspect

kopen! Ik vraag me af of ze enig idee hebben van

Dit soort processen omvat zelfs je negatieve gedach­

aan de lawaai-band-schil. Dat is het negatieve ge­

ten en emoties die niet hardop worden uitgespro­

bruik dat een groot deel van de mensheid ervan

ken! Telkens als we een ER/IR herhalen worden deze

maakt voor propaganda. Adverteerders zijn zich

dualistische levensvormen opgeladen, en ze groeien

terdege bewust van de effecten ervan en gebrui­

zelfstandig te bestaan in de wereld van de vierde­

niveau waar ze zijn, meestal een lagere trilling van

en worden sterker. Ze creëren een eigen leven, al

ken onze ER/IR's om ons te laten kopen wat zij

naargelang het negatieve energiebewustzijn waar­

willen. Politieke propaganda is een ander negatief

mee wij ze doordringen. Ze komen bij elkaar om

gebruik.

creatieve groepen te vormen met een soortgelijke intentie. Elke keer dat we een ER/IR hebben voelen ze zich tot ons aangetrokken. Ze komen die reactie ondersteunen, en doen mee aan de negatieve cre­ atie. Ze voeren gewoon het creatieve proces uit, net als alle andere creatieve wezens, maar vanuit het negatieve dualistische perspectief, want dat is wat ze

Heb je gemerkt dat wanneer een bepaalde politieke groepering iets twijfelachtigs wil doen zij haar plannen rechtvaardigt door eerst angst op te roepen in de vierde-niveau-werkelijkl1eid van de bevolking die ze wil overtuigen?

kennen. Dit is gewoon hoe het creatieve universum werkt. Bij jou werkt het ook zo. Je trekt negatieve gedachte- en emotievormen naar je toe van hetzelf­ de soort dat je meestal creëert. Het negatieve bouwt zichzelf op volgens de scheppingswetten van het universum. Het holistische proces werkt hetzelfde. De dualistische levensvormen scheppen gewoon volgens hun overtuigingen, net als de wezens die heelheid hebben bereikt.

Dit is ronduit gevaarlijk. Zo worden oorlogen gerechtvaardigd en begonnen. Wanneer het energiebewustzijn in de vierde-niveau-werkelijkheid een kritische massa bereikt, heeft het genoeg vermogen om in de fysieke wereld te condenseren als een gematerialiseerde gebeurtenis!

manifestatie. Elke keer dat iemand het herhaalt, groeit het in kracht en vastberadenheid, en elke zijn in de vierde-niveau-werkelijkheid versterkt. De

televisienetwerken, gewoon om het nieuws te ver­ wat ze doen. Ik betwijfel het. Iedereen die negatieve gebeurtenissen herhaalt voegt meer toe aan het gif­ tig brouwsel van de gespletenheid. Het verwordt tot fysiek geweld, tot terrorisme, tot oorlog - of wordt het vrede? Het zal uiteindelijk worden wat het col­ lectieve 'wij' wil dat het wordt. Onze individuele verantwoordelijkheid voor wereldwijde scheppingen Op welke manier we het dualistisch energiebewust­ zijn op ons vierde niveau ook meedragen, we maken automatisch verbinding met de schil van de lawaai­ band rond de aarde en helpen die op zijn plaats te houden. Sta maar eens stil bij jouw persoonlijke bijdrage aan de schil van de lawaai-band rond de aarde en hoe je die op zijn plaats houdt. Wat zijn jouw dualistische overtuigingen die dat deel van de lawaai-band-schil rond de aarde in stand houden, en zo bijdragen aan de bedreiging van de wereld­ vrede? Welke healing heb jij nodig om je negatieve overtuigingen los te laten om je te ontkoppelen van de portie negatieve overtuigingen die mede door jou blijven bestaan in het dualistisch collectief onbe­ wuste geloofssysteem van de mensheid? Je kunt ze


128

Care light healing

vinden door het hele proces te doorlopen dat in dit boek wordt beschreven.

over de werkelijkheid te leren reguleren en op te lossen. Het hangt ook af van onze ER/IR's, want die spelen een grote rol in onze negatieve creaties die

Door de mens gecreëerde werelden en we­ zens in de vierde-niveau-werkelijkheid

we toevoegen aan de lagere negatieve aspecten van de werelden van de vierde-niveau-werkelijkheid. Hopelijk brengen we, naarmate de mensheid deze

In alle jaren dat ik Heyoan channelde in een ver­

technieken aanleert en gebruikt voor psychische en

ruimde staat van bewustzijn, heb ik veel 'eureka'­

spirituele groei, minder negatief energiebewustzijn

ervaringen gehad ten aanzien van woorden en be­

naar de vierde-niveau-werkelijkheid en de fysieke

grippen die uit mijn eigen mond kwamen. Tijdens

werelden.

een van de channelings provoceerde Heyoan de menselijke angst voor de vierde-niveau-werkelijk­ heid. Hij gaf een lezing met de titel Treks through

Hoofdstuk 8 Zelftoetsing: verhelder je in­

the Fourth-Level Realities - Friends, Foes, or Your

zicht in de vierde-niveau-werkelijkheden

Children. In deze lezing legde hij uit dat wij mensen

medescheppers zijn van de werelden van de vierde­

Denk je dat je weleens een vierde-niveau-ervaring

niveau-werkelijkheid en dat we geen excuus hebben

hebt gehad van voorwerpen, wezens of psychono�

om bang te zijn voor onze eigen creaties: Heyoan zei

tische vormen? Hoe ging je ermee om? Vond je het

dat veel wezens in de vierde-niveau-wereld in feite

aangenaam? Was je bang?

onze kinderen zijn, waarmee hij bedoelde dat wij ze hebben geschapen. Deze opmerking verbaasde

1.

Wat heb je van de ervaring geleerd?

en verontrustte me op zijn zachtst gezegd. Heyoan

2.

Welke gebieden van de vierde-niveau-wereld

zinspeelde er lang geleden al op, zoals beschreven

heb je waargenomen: de hogere, middelste of

staat in Licht op de aura. Maar laat me je er allereerst aan herinneren dat ieder van ons deelnam aan het

onderste? 3.

Wat was je staat van bewustzijn die je op dat niveau bracht?

scheppen van de werelden van de vierde-niveau­ werkelijkheid, ze nog steeds blijft creëren en ook in

4.

Waarom nam je juist die gebieden waar?

stand helpt houden.

5.

Heb je een plan gemaakt om ermee om te gaan

De toekomst van de werelden van de vierde­

6.

Op welke manier hebben negatieve geloofssyste­

als het eventueel weer gebeurt? niveau-werkelijkheid

men de wereld van de vierde-niveau-werkelijk­ heid in stand helpen houden?

De toekomst van de werelden van de vierde-niveau­ werkelijkheid hangt af van hoe goed we in staat zijn om onze verkeerde beelden en geloofssystemen


Hoofdstuk 9

DE FYSICA VAN DE VIERDE-NIVEAU-WERKELIJKHEID

De astrale wereld is de wereld buiten de fysieke.

N

a vele jaren observeren en verkennen van de

vierde-niveau-werkelijkheid en informatie

De grenzen van de astrale wereld zijn niet dezelfde als die in de fysieke wereld. De fysica van de astrale wereld is ook anders.

channelen via Heyoan, heb ik naar mijn mening belangrijke informatie bijeengebracht over hoe de vierde-niveau-werkelijkheid van het HEF functio­ neert. Deze informatie kan een handige gids zijn om je ervaringen te verhelderen en je efficiënter te

Wanneer ;e de astrale wereld betreedt, ga je niet-fysieke werelden waarnemen en met ze com­ m1micere11. Dit proces wordt duidelijker naarmate je nieuwe manieren aanleert om in de vierde-niveau-werkelijkheid te zijn.

helpen functioneren in de vierde-niveau-wereld. De term

astraal wordt tegenwoordig helaas geasso­

cieerd met negatieve ervaringen. Dit komt door ge­ brek aan inzicht in de basisstructuur en het functio­ neren van de astrale wereld. Het is de basisstructuur van de astrale wereld die ervoor zorgt dat ze heel an­ ders werkt dan de fysieke wereld. De meeste mensen

HLYOAN

die de astrale wereld betreden verwachten dat ze net zo functioneert als de fysieke wereld, maar dat doet ze niet. Dit is verrassend en meestal beangstigend, totdat je leert hoe je je in de astrale wereld moet gedragen volgens haar manier van werken. Dus om ons avontuur te kunnen voortzetten dien je vooral te begrijpen hoe de astrale wereld in elkaar zit. De basisstructuur van de astrale wereld Als we de astrale wereld proberen te observeren of binnen te gaan, verwachten we automatisch dat we dingen gaan zien in ruimte- en tijdcoördinaten, en de drie materiële toestanden: vast, vloeibaar en gas­ achtig. Maar de vierde-niveau-werkelijkheid werkt niet op dezelfde wijze als de alledaagse fysieke we­ reld van ruimte en tijd en de drie toestanden van de materie. We kunnen haar zelfs proberen te interpre-


De fysica van de vierde-niveau-werkelijkheid

Core light healing

132

133

teren vanuit onze kennis van de atomaire of subato­

fysieke wereld een heleboel emotionele energie

(bijvoorbeeld wanneer we ons vervelen). De tijd

heeft genomen en de astrale wereld ingaat. De

maire wereld, maar geen van deze methoden werkt.

accumuleren en er flink wat kracht achter zet­

lijkt soms zelfs stil te staan, vooral wanneer we

mentale staat op het moment van de overdosis

De basisstructuur is qua vorm vast noch vloeibaar.

ten, voeren we het visualisatieproces uit dat de

een plotselinge schok ervaren zoals een hard

is de plek waar die persoon in de astrale wereld

Ze gedraagt zich niet als een gas, een molecuul of

denkbeeldige gebeurtenis in de fysieke wereld

geluid of een onverwachte akelige gebeurtenis.

een atoomdeeltje. Haar gedrag valt niet te begrijpen

zich zal manifesteren. Zie de lawaai-band-schil

Denk maar eens terug aan die slow-motion­

vanuit een van die perspectieven. Feitelijk geldt:

in Hoofdstuk 8. Veel van deze denkbeeldige

gebeurtenissen - zoals toen je plotseling op de

de mentale focus en intensiteit of kracht van

gebeurtenissen zijn niet afgehandeld en wach­

rem moest trappen om te voorkomen dat je de

emoties of gevoelens. Als je wilt reizen in de vierde-niveau-werkelijkheid moet je je intentie

heen zal gaan bij het overlijden. 14. Beweging en reizen worden bestuurd door

De basisstructuur van de astrale wereld

ten op afwikkeling - ze worden ofwel getrans­

auto vóór je zou raken die ineens stilstond toen

kent helemaal geen vorm!

formeerd door middel van een persoonlijk of

je eventjes een andere kant opkeek. Astrale tijd is

daarop aansluiten, je gedachten concentreren

Voorwerpen en wezens hebben geen vaste vorm!

groepsproces, of ze verkrijgen voldoende massa

niet per se lineair en beweegt zich niet altijd naar

en je gevoelens vrij laten stromen om erheen te

om zich te manifesteren in de materiële wereld.

de toekomst. Tijd, in welke astrale wereld ook,

zweven. Als je ergens naartoe wilt, doe dan net

Het visualisatieproces voor denkbeeldige gebeur­

is afhankelijk van de geloofsovertuigingen die

of je een raket bent. Je gevoelens zijn je brand­

tenissen wordt specifiek en doelbewust gebruikt

erop na worden gehouden door de wezens die

stof en je geest is je besturingssysteem. Als je

om voldoende kritische massa te creëren om

een bepaalde astrale wereld hebben gecreëerd en

niet het sterke gevoel hebt dat je ergens heen

Je moet hier even aan wennen wanneer je met de

zich te manifesteren in de fysieke wereld. Denk­

in stand houden. Tijd kan bijvoorbeeld vooruit

wilt gaan, zal het moeilijker worden om er te

astrale wereld gaat werken.

beeldige gebeurtenissen kunnen ofwel positieve

of achteruit bewegen of zelfs stilstaan. Als de we­

komen. Je mentale focus bepaalt waar je naartoe

ofwel negatieve intenties hebben.

zens in een bepaalde astrale wereld niets afweten

gaat. Dit is de uitdaging van astrale reizen: je

Om een gebeurtenis te materialiseren moet ze

van tijd, of er nog nooit over hebben nagedacht,

gedachten gefocust te houden op één ding. Zo­

een kritische massa bereiken in het collectief on­

zullen ze die ook niet creëren!

dra je je mentale focus wijzigt, verander je van

Ze hebben niet per se hetzelfde uiterlijk, zoals dezelfde grootte, vorm of kleur!

5.

Dus dat is WEL even anders!

fysica van de vierde-niveau-werkelijkheid of astrale wereld

De

6.

bewuste van alle wezens die bezig zijn met het

11. Astrale tijd is nauw verbonden met ruimte, want

richting. Hoe meer je je veld kunt zuiveren en je

Laten we nu eens onderzoeken hoe deze vierde­

creëren van een wereld van de vierde-niveau­

de astrale wereld is opgebouwd uit psychono­

gevoelens en je geest kunt reguleren, hoe beter

niveau-werkelijkheid functioneert en verduidelijken

werkelijkheid, of astrale subwereld.

etische gebeurtenissen. In de fysieke wereld

je het zult hebben in de astrale wereld, omdat

De aard van de ruimte in de vierde-niveau­

is de manier waarop we in onze ruimte leven

de fysieke wereld die alles vertraagt er niet is.

werkelijkheid wordt bepaald door het energie­

ingekapseld in tijd. De tijd blijft voortbewe-

De dingen gebeuren ogenblikkelijk, dus gaan

hoe ze verschilt van de fysieke wereld. Hier volgt

7.

een lijst van natuurkundige regels die gelden in de vierde-niveau-werkelijkheid. Door deze regels toe te

bewustzijn en de intentie van de gebeurtenis die

gen in de fysieke wereld. In de astrale wereld

passen op je ervaringen in de vierde-niveau-werke­

de ruimte en de locatie vormen waar de gebeur­

wordt tijd bepaald en ingekapseld in de ruimte.

lijkheid kun je jezelf gemakkelijker oriënteren in de vierde-niveau-werkelijkheid en je ervaringen beter

8.

begrijpen. Het is belangrijk om gedegen kennis en

oorzaak en gevolg er langzamer. 15. Je intentie kan je gevoelens ogenblikkelijk ver­ anderen. Jezelf ergens heen 'willen' werkt niet

tenis plaatsvond of denkbeeldig plaatsvond.

Bijvoorbeeld: Mijn beste vriendin en ik waren

Volgens het beginsel 'het gelijke trekt het gelijke

in Athene. We keken over een muur van de

per se omdat wat de meeste mensen bedoelen

aan' nemen gebeurtenissen de vorm aan van

Akropolis en we begonnen allebei spontaan te

met 'willen' in werkelijkheid een dualistische

een diep inzicht te hebben in hoe de astrale wereld

archetypes van geloofssystemen en intentie. Dit

huilen omdat we de hordes soldaten zagen die

dwingende stroom is. Dit kan je naar een ge­

werkt. Als je er terechtkomt, moet je weten hoe je je

geeft de wereld van de vierde-niveau-werkelijk­

bezig waren de Akropolis te vernietigen. Het is

loofssysteem-gebied brengen van eigenzinnige,

daar moet gedragen. Vergeet niet: hard wegrennen

heid haar structuur. Elk archetype kan worden

vreselijk pijnlijk om naar die plaatsen te gaan,

dwingende wezens die je willen overheersen en

helpt niet, aangezien er geen vaste grond is om op

beschouwd als een subwereld op zichzelf.

omdat de niet-afgehandelde gebeurtenis er nog

De fysica van elk willekeurige subwereld van de

steeds ingekapseld zit in de ruimte.

te rennen!

9.

Hier volgen zevenentwintig belangrijke aspecten

vierde-niveau-werkelijkheid wordt gedefinieerd

van de astrale wereld die beschrijven hoe het er is:

door de overtuigingen van het energiebewust­

1.

2.

3.

4.

De basisstructuur van de astrale wereld is opge­

12. Voorbije fysieke gebeurtenissen die zijn ingekap­ seld in de astrale ruimte kunnen worden gewist

dwingen te doen wat zij willen dat je doet. 16. Grenzen zijn flexibel in de astrale wereld. Onze

grenzen worden niet op een gestructureerde ma­ nier bepaald zoals in de fysieke wereld. Grenzen

zijn van die wereld en de wezens die in die

via een persoonlijk proces of een groepsproces.

in de astrale wereld zijn niet hetzelfde verschijn­

wereld wonen. Er kan in een astrale wereld bij­

Wanneer dit gebeurt wordt het energiebewust­

sel als in de fysieke wereld - tenzij je gelooft dat ze dat zijn, dan zullen ze dezelfde zijn.

bouwd uit psychonoëtische gebeurtenissen die

voorbeeld zoiets bestaan wat wij 'zwaartekracht'

zijn in die gebeurtenis geïntegreerd in de grote

zich in de fysieke wereld hebben voorgedaan óf

noemen, waar iedereen op dezelfde manier

eenheid, die kan worden ervaren als een grote

zijn denkbeeldig.

rechtop staat en naar beneden wordt getrokken.

kleurrijke liefdevolle zee van leven. Het eindigt

andere moment bepaald door je visie op jezelf

Een psychonoëtische gebeurtenis bevat tijd,

In een andere astrale wereld waar helemaal geen

dan via het creatieve proces in core-essentie en

en kunnen van het ene op het andere moment

locatie, achtergrondscènes, voorwerpen en we­

zwaartekracht is, zweeft iedereen rond. In alle

de schepping van meer care-essentie.

wijzigen. Toen ik begon met mijn healingwerk

zens.

astrale werelden of subwerelden kunnen het

We cocreëren allemaal op het vierde niveau om

licht en de kleuren anders zijn.

13. De locatie waar je je in de astrale wereld be­ vindt is de plek waar je automatisch heen wordt

17. Vorm en uiterlijk worden van het ene op het

zag ik een heleboel verschillende astrale wezens in mensen. Ik ging dan iemands HEF binnen en

dingen te realiseren in de fysieke wereld, zowel

10. Astrale tijd is heel anders dan fysieke tijd. In onze

getrokken door je intentie, mentale focus en

probeerde deze astrale aanhechtingen uit het

individueel als collectief. Alles wat in de fysieke

gewone fysieke wereld kennen we, met name

emoties - die allemaal onbewust kunnen zijn.

veld te halen, en dan veranderden ze van vorm

wereld wordt gecreëerd moet eerst het vierde

bij wetenschappelijk onderzoek, wat natuurkun­

Wanneer er een groot gebrek aan bewustzijn of

en gleden weg. Het is vreemd om deze astrale

niveau doorlopen; dat is het creatieve proces.

digen de 'pijl van de tijd' noemen. Hij beweegt

aan krachtige mentale en emotionele helderheid

wezens mee te maken, want we zijn eraan ge­

Denkbeeldige gebeurtenissen zijn mogelijke

meedogenloos naar de toekomst, altijd maar naar

is, zul je onverbiddelijk worden aangetrokken

wend dat mensen altijd dezelfde vorm hebben

toekomstige gebeurtenissen die in het schep­

de toekomst. We hebben ook onze persoonlijke

tot een ruimte die bij je past. Als je uit je li­

pingsproces zitten. Zodra genoeg mensen zich

ervaring van tijdsmoment(en). Soms ervaren we

chaam gaat en wilt reizen, ga je naar het astrale

- vooral emotioneel - op iets focussen, stijgt

dat de tijd zeer snel gaat (als we plezier heb-

gebied dat met jou overeenkomt. Dit is wat er

in een piepkleine ruimte worden geperst. Dit

de kans op fysieke manifestatie. Als we in de

ben) en soms lijkt de tijd langzaam te bewegen

gebeurt wanneer iemand een overdosis drugs

geeft soms de onjuiste indruk dat meer dan één

in de fysieke wereld. 18. Energiebewustzijn kan oneindig uitdijen of


134

Core light healing

De fysica van de vierde-niveau-werkelijkheid ���� ���

energiebewustzijn tegelijkertijd dezelfde ruimte

Methoden om de lagere vierde-niveau-werke­

kan innemen. Mensen hebben hier in de fysieke

lijkheid te verlaten

wereld een vaste vorm. In de astrale wereld kan een wezen heel groot of klein zijn omdat het

Het kan gebeuren - in dromen of verkenningen van

niet bestaat uit fysieke substantie.

de vierde-niveau-werkelijkheid

19. Waarneming is afhankelijk van de helderheid

-

dat je je ineens in

een lagere vierde-niveau-werkelijkheid bevindt. Dit

den van een eerdere ruimteschiplanding. Alles lijkt prima totdat de nieuwkomers ontdekken dat het inderdaad een gevaarlijke plek is en dat ze 's avonds alles moeten afsluiten met dikke stalen muren omdat ze anders worden aangevallen en gedo d door een onbekend monster met een onvoorstelbare

Hoofdstuk 9 Zelftoetsing: verruim je inzicht in de vierde-niveau-werkelijkheid

1.

gebeurt waarschijnlijk als je wilt leren hoe je vierde­

waarnemer. Een astraal wezen zal een bepaalde

niveau-werkelijkheid healing doet, en daardoor te

Naarmate de film vordert worden een van de

vorm aannemen om zich te verbinden met jou

maken krijgt met de werelden van de lagere vierde­

nieuwkomers en de dochter verliefd op elkaar en de

Bestudeer de belangrijkste punten op de lijst die beschrj i ven hoe de wereld van de vierde­ niveau-werkelijkheid werkt. Vergelijk ze met

kracht.

en frequentie van het energiebewustzijn van de

hoe je jouw ervaringen van de vierde-niveau­ werkelijkheid de eerste keer interpreteerde. Herinterpreteer nu je ervaringen met behulp

niveau-werkelijkheid. Ga dit niet leren zonder

situatie met het monster verergert. Dan vinden de

ervaren leraar. In zulke gevallen is het goed om te

nieuwkomers een enorme ondergrondse machine/

den. Dit heeft allerlei gevolgen, vooral als het

begrijpen hoe je uit de lagere werelden van de vier­

computer. De oude wetenschapper demonstreert

een verbinding is met iemand met wie je het

de-niveau-werkelijkheid kunt komen. Helaas is het

2.

trots dat de machine/computer direct wordt aange­

Wat heb je geleerd van elk van je ervaringen?

de eerste keren dat je ze ervaart meestal behoorlijk

3.

niet kunt vinden!

stuurd door zijn geest. Iedereen is onder de indruk.

Maak een lijst van alle onaangename of ang­

eng. Dus het beoefenen van de volgende methoden,

Maar de aanvallen van het vreemde onzichtbare

of de methoden die je het meest aanspreken, zal je

monster blijven maar doorgaan. Na veel strijd en

of met wat het zelf denkt te zijn. 20. Eenmaal verbonden ben je voor altijd verbon­

21. In de astrale wereld wordt er licht uitgestraald vanuit het voorwerp of wezen - in tegenstelling tot in de fysieke wereld, waar het zonlicht wordt

enorm helpen om naar een hoger niveau te komen

nog meer aanvallen wordt het duidelijk dat het

weerspiegeld. Dit zelfgegenereerde licht bevat

in de vierde-niveau-werkelijkheid.

monster is gecreëerd door het id van de wetenschap­

veel meer informatie over de ware aard van het

per - dat wil zeggen zijn diepere onbewuste waar Mediteer op het bouwen van een brug tussen

hij zich niet van gewaar is. "Monsters uit het id,"

Dit is vooral relevant in de lagere domeinen van

het derde en vijfde niveau van je HEF, wat het­

roepen zei Wanneer de oude wetenschapper sterft

de hel - dit zijn echt duistere sferen aangezien

zelfde is als een brug tussen het derde en vijfde

tijdens de strijd, verdwijnt het monster en gaat de

de wezens daar helemaal geen licht uitstralen.

spirituele niveau. Doe dit regelmatig en voordat

machine kapot.

voorwerp of wezen zelf dan weerspiegeld licht.

1.

je aan het werk gaat. Begin met het derde en

Dergelijke dingen gebeuren in de vierde-niveau-wer­

kan worden ingebracht in fysieke voorwerpen,

vijfde niveau te voelen, te zien en t e leren ken­

kelijkheid, maar er zijn geen machines of computers

die als container dienen.

nen, en oefen dan om je tussen die twee heen

bij betrokken. Het is gewoon de manier waarop de

en weer te verplaatsen. Dit is waarschijnlijk het

vierde-niveau-werkelijkheid werkt, vooral vanuit

22. Het energiebewustzijn van het vierde niveau

23. Boven en beneden kan ruimtelijk worden gedefi­ nieerd, door de hoeveelheid vibratie en helder­

moeilijkste item op deze lijst.

ons onbewuste, aangezien we ons er niet van be­

heid. Hoe hoger de vibratie, hoe helderder het

2.

Volg het licht. Ga naar het licht.

wust zijn. Zodra we ons gewaarworden van wat zich

licht en hoe hoger jij bent.

3.

Gebruik een mantra, de naam van een spiritu­

in ons onbewuste afspeelt en hoe het onbewuste

eel leider, de naam van God die in jouw religie

functioneert via de normale creatieve processen in

24. Goed en slecht kunnen worden gedefinieerd door vibratie, helderheid en intentie, niet door afme­

wordt gebruikt, of een religieuze figuur met wie

ons HECS waarmee we onze ervaring van de werke­

tingen (zoals bij het afmeten van iets).

je je het meest verbonden voelt. Ze bestaan al­

lijkheid creëren, kunnen we ons ook gewaarworden

lemaal in de spirituele goddelijke wereld.

van de manier waarop we onze eigen problemen

intensiteit, helderheid, coherentie en focus.

4.

Roep je gidsen, je goeroe of spiritueel leider.

creëren.

26. Macht in de vierde-niveau-werkelijkheid wordt

5.

Creëer een wit schild rond jezelf op het zevende

25. Macht kan worden gedefinieerd door frequentie,

teweeggebracht door mentale focus, die bepaalt

niveau van je HEF. Hiervoor dien je over je angst

waar de macht over gaat (helderheid van geest);

heen te stappen. Het is moeilijk te doen de eer­ ste keer. Het kost de nodige oefening.

opbouw van emotionele energie rond datgene waar de geest op gericht is, wat weer de mentale

6.

lah/Jahweh: vertrek." (Gebruik je eigen religieu­

intentie activeert; en precisie van wil. Dit omvat

ze/spirituele leider met wie je bent verbonden.)

het gebruik van de drie aspecten van onszelf ratio, wil en emotie - en hun onderlinge balans, wat je afstemming op je intentie weerspiegelt en

Beveel: "In de naam van Christus/Boeddha/Al­

7.

Gebruik het 'kinderavondgebed' uit het sprookje Hans en Grietje.

die ook kan helpen bepalen. Hoe duidelijker je intentie, hoe evenwichtiger je ratio, wil en emo­

Conclusie

tie; en hoe duidelijker, krachtiger, holistischer en gezonder je resultaten. 27. Veel dromen zijn ervaringen in de vierde-ni­ veau-werkelijkheid, zoals een trap af zweven of vliegen.

In de vierde-niveau-werkelijkheid nemen onze krachtige gedachten en overtuigingen daadwerke­ lijk vorm aan. Een van mijn favoriete films die dit proces laat zien is een oude film genaamd Forbidden Planet. Daarin strandt een groep ruimtereizigers op een planeet. Daar ontmoeten

ze

een oudere weten­

schapper en zijn mooie dochter, de enige overleven-

135

van de informatie in het deel 'De fysica van de vierde-niveau-werkelijkheid'.

stige ervaringen die je hebt gehad in de vierde­ niveau-werkelijkheid. 4.

Als je snel uit de vierde-niveau-werkelijkheid moet komen, welke van de punten in de lijst 'Methoden om de lagere vierde-niveau-werke­ lijkheid te verlaten' is dan volgens jou het nut­ tigst?


Hoofdstuk 10

ANDERE VERSCHIJNSELEN IN DE VIERDE­ NIVE AU-WERKELIJKHEID: A ANHECHTINGEN, IMPL ANTATEN EN BUITEN A ARDSE WEZENS Houd er rekening mee dat je bij de aanpak van astrale voorwerpen en wezens wordt uitgedaagd om voortdurend onvoorwaardelijke liefde te belichamen,

u je begrijpt hoe de vierde-niveau-werkelijkheid

N

functioneert, zal ik in dit hoofdstuk en de

volgende hoofdstukken ingaan op de verschillende soorten verschijnselen van de vierde-niveau-werke­

(of astrale verschijnselen) die je waarschijn­

zonder ook maar eventjes

lijkheid

het contact ermee te vergeten of te verliezen.

lijk vroeg of laat in de healingruimte zult tegen­ komen. Laten we beginnen met de eenvoudigste:

Dit is een moeilijke taak,

astrale aanhechtingen.

want ais je in een staat van angst terechtkomt, gaat de gehele opstelling terug naar hoe het was,

Astrale aanhechtingen op of in het veld

en moet je llelemaal opnieuw beginnen met de healing! Ten aanzien van dit onderwerp is het belangrijk HEYOAN

om allereerst te onthouden dat de astrale wereld samengesteld is uit energiebewustzijn. Het is zeer belangrijk om je hiervan bewust te zijn wanneer je de astrale wereld verder gaat onderzoeken. Vergeet niet dat in de astrale wereld de wet 'het gelijke trekt het gelijke aan' veel krachtiger is en veel sneller werkt dan in de fysieke wereld. Je

trekt voorwerpen of wezens naar je toe op grond van je gedachten, emoties en overtuigingen. Ze zullen zich vastmaken aan je veld en proberen om de overtuigingen die jullie delen te laten groeien. Deze aanhechtingen, zoals ze worden genoemd, zitten meestal op het vierde of astrale niveau van je HEF. Soms worden ze zelfs gevonden aan de buitenkant van je zevende niveau. Op andere ni­ veaus heb ik ze niet gezien. Maar ze beïnvloeden de andere niveaus van het veld wel, gewoon door op je vierde niveau te zitten. Het vierde niveau beïnvloedt de andere niveaus, met name het tweede. Als je een moeilijke relatie hebt met veel ruzies, zo-


138

Andere verschijnselen in de vierde-niveau-werkelijkheid

Care light healing

als ik ooit had, trek je veel van deze aanhechtingen

je herhaaldelijk kwaad spreekt. Elke actie kent een

werkelijkheid een uitnodiging is om mijn innerlijke

naar je toe. Ze proberen je te beïnvloeden om nog

gelijke en tegengestelde reactie! Ze zullen uitein­

vijanden naar buiten te brengen - die delen van

meer ruzie te maken en voeden zich met de nega­

delijk reageren! Dit soort energiebewustzijn wordt

mezelf die ik gescheiden hield van de 'ik' met wie

tieve energie die wordt opgewekt door zowel jou als

vermoedelijk niet zwakker op afstand, zoals elektro·

ik me identificeer! Dit is de diepere waarheid om te

je partner. Er komt negatieve energie vrij tijdens het

magnetische velden.

zorgen dat een ceremonie werkt: de vijanden zijn in

ruziemaken. De vrijgekomen negatieve energie acti­

ons, niet buiten ons! Als je jezelf hebt gezuiverd en

veert de onenigheden en verhoogt de kans op ruzie,

Astrale macht voor dualiteit of eenheid

want er hangt altijd veel negatieve restenergie rond

hangt af van intentie

om de volgende ruzie aan te wakkeren!

jezelf integreert met je innerlijk, kun je alles wat van buitenaf naar je toe komt hanteren. Zolang we onthouden dat onze primaire healing die

Deze negatieve energetische aanhechtingen zijn

Astrale macht is afkomstig van emotionele macht.

van onze innerlijke gespletenheid is, zal de dualisti­

gemakkelijk te verwijderen uit het veld van een

Maar om astrale macht toe te passen moet je je ook

sche buitenwereld in onze ogen gewoon een weer­ spiegeling van onze eigen dualiteit worden.

cliênt. Het is een kwestie van onvoorwaardelijke

richten op een doelwit. Dit vereist helderheid van

liefde laten stromen door jezelf en je handen, de

geest om de astrale macht naar een doelwit te stu­

aanhechting zachtjes vastpakken en optillen naar het licht. Ze wordt getransformeerd als ze wordt opgetild

Als je er de kracht van intentie vanuit je hara achter

naar het licht. Zulke aanhechtingen kunnen wezens

139

Ik heb zelfs een vorm gezien van een ceremoniële dolk in het derde oog van studenten van een zekere jonge goeroe die zei dat hij uit Tibet kwam. Hij was niet van plan om die astrale vorm in het derde oog van de studenten te laten zitten, maar had dat uit onwetendheid gedaan. Ik heb hem nooit ontmoet, maar hij stond erom bekend dat hij midden jaren zeventig rondreed op een motor in Washington DC. Hij gaf heel wat mensen shaktipat om hun derde oog te openen. Hij deed dat met een ceremoniële dolk. Helaas scheurde hij daarbij hun derde oog (hun zesde chakra) open, en beschadigde het zegel daarin. Aangezien zijn studenten geen controle

Mijn ervaring met astrale voorwerpen

hadden over hun HSP, noch over de astrale niveaus

zet creëer je veel meer macht.

Ceremoniële machtigingen en implantaten uit

Ze hadden daardoor hele vreselijke paranormale

zijn of voorwerpen, bijvoorbeeld allerlei soorten wa­

Wanneer je gelooft dat je tegen iets moet vechten,

huidige e n oeroude tijden: Ik was nogal verrast

pens die zijn blijven zitten vanuit vorige levens.

heb je gespleten intenties; dat wil zeggen dat j e

toen ik het eerste implantaat zag bij een cliënt.

jezelf ziet als iemand met een positieve intentie,

Opnieuw zette ik vraagtekens bij wat ik zag. Het was

terwijl je de ander ziet als iemand met een negatieve

een schild over haar hart. Heyoan vertelde me dat

intentie. Wanneer je je bezighoudt met het idee van

het er was geplaatst in de tijd van de oude godin­

De kenmerken van astrale macht

ren. Een doelwit kan elke persoon of elk ding zijn!

Zoals besproken in Hoofdstuk 9 wordt astrale macht

goed versus slecht, ben je bezig met dualiteit. Dua­

nenreligies op aarde, toen God werd beschouwd

gecreëerd door de mentale aandacht die haar richt;

listische intenties zijn niet zo krachtig als duidelijke,

als vrouw. Het doel van het schild was om deze

de kracht van de wil, die zijn doel voor ogen houdt;

positief gerichte intenties.

vrouw te helpen haar eed van trouw aan de godin te

en de opbouw van emotionele of sterk gevoelde

Talisman: Een talisman is bijvoorbeeld een voor­

behouden. Ze mocht nooit verliefd worden op een

energie, die hem kracht geeft - met andere woor­

werp dat doordrenkt is met astrale macht en inten­

man. Zij moest een maagdelijke strijder blijven die

den: de toepassing van de drie aspecten van ons­

tionaliteit. Elk voorwerp kan tot talisman worden

de tempel bewaakte.

zelf: ratio, wil en emotie. Dit soort macht kan voor

gemaakt. Als hij eenmaal is gemaakt kan de talis­

Het was een interessante serie healings. lk volgde

positieve of negatieve resultaten worden ingezet,

man worden gebruikt als een bron van kracht waar­

gewoon Heyoans instructies toen hij uitlegde hoe ik

met de bedoeling om te helpen of schade te berok­

uit de speciale astrale macht wordt geput waarmee

het schild kon verwijderen; het slijm opruimen dat

kenen, of een ander te overheersen. Zowel positieve

hil wordt gevuld. Hij kan ook worden gemaakt ter

zich eromheen had opgehoopt door diverse pijn­

als negatieve astrale macht zijn onderhevig aan

bescherming voor iets of iemand. Talismannen wor·

lijke ervaringen; de wond dichtschroeien met zilver,

dezelfde wetten.

den meestal gemaakt in ceremonies. Een talisman

Negatieve astrale macht kan worden gericht door

dan platina l.icht; het veld opbouwen op alle zeven

kan worden gemaakt voor jezelf of voor anderen, en

of op een individu of groep. Voorwerpen kunnen er

niveaus waar het was vernietigd; vervolgens het veld

kan hetzij worden opgeladen met heldere, positief

integreren met de rest van het veld op alle niveaus.

vol mee zitten. Eigenlijk doen we het de hele tijd,

gerichte intentie om te helpen, of met negatieve

meestal onbewust, soms halfbewust; soms genieten

Later, een tijdje na de healing, herinnerde ik me dat

dualistische intentie om kwaad te doen.

haar toenmalige klacht was geweest dat ze moeite

we ervan het opzettelijk te doen. Heb je ooit een

Een voorbeeld van een 'positieve' ceremonie is

telefonische woordenwisseling met iemand ge-

had met mannen. Ze was meer dan eens gescheiden

een ceremonie waarin je bij zonsopgang een steen

had, waarbij je woedend een eind maakte aan het

en had nooit langere tijd een relatie met een man in

'brandt' voor een bepaald positief doel, zoals je

gesprek door de hoorn op de haak te gooien? Enig

stand kunnen houden, ook al had ze vijf volwassen

healingpad volgen tot in je diepste kern. Je doel be­

idee waar je woede heen ging? Niet alleen naar de

kinderen uit haar huwelijk. Later hoorde ik dat ze

paalt of het positief of negatief is. Dit 'branden' van

persoon op wie je boos was, maar ook in de tele­

binnen een jaar na de healing hertrouwde.

stenen is een oude ceremonie van de Amerikaanse

Ik heb vele andere soorten implantaten verwijderd

foon. Raad eens wie die lading krijgt- de volgende

indianen. Je brengt jezelf in harmonie met een be­

persoon die gebruikmaakt van die telefoon! Hoe

die lang geleden waren aangebracht voor specifieke

paald positief doel of een intentie, en precies wan­

gaat het met je oor? Heb je ooit opzettelijk iemand

doeleinden, zoals scarabeeên die tijdens religieuze

neer de zon opkomt, haal je je steen drie keer door

belasterd? Waar denk je dat dat boze energiebewust·

ceremonies werden geïmplanteerd in de tijd van het

het vuur heen, terwijl je je intentie chant. Ik deed

zijn naartoe ging? Je hebt gelijk- rechtstreeks naar

oude Egypte, en insecten die minder lang geleden in

dit lang geleden met iemand die mij begeleidde en

de persoon die je belasterde, en het maakt niet uit

Afrika waren geïmplanteerd, een gewoonte die ook

vond het erg ontroerend.

waar hij zich bevindt op (of buiten) de planeet. Hoe

bij indianen bestond. Het doel hiervan was ofwel

Maar op dat moment dacht ik niet aan het feit

meer je het doet, hoe sterker het wordt. Het is net

om kracht te geven, of om schade te berokkenen. Ik

dat er bij zo'n ceremonie werd aangenomen dat ik

als bij elke gewoonte. Je bouwt routes waarlangs het

heb stenen implantaten gezien, doordrenkt met een

vijanden op mijn pad zou hebben. Deze vijanden

energiebewustzijn zich verplaatst - niet alleen via je

kracht om te helpen, macht te schenken of schade

werden gezien als iets buiten mijzelf. Ik weet nu ui­

eigen systeem, maar ook naar de mensen over wie

te berokkenen, die geïmplanteerd waren in een land

teraard dat elke vijand die buiten mij lijkt te zijn in

dat Atlantis wordt genoemd.

die hij opende, werd hun astrale visie vervormd! ervaringen. Al snel hoorden ze over mij en kwam er een hele stroom zielige, bange mensen naar me toe om hulp. Ik repareerde hun zesde chakra en hun zegel, waarna ik hun zesde·chakra-zegel sloot om de angst­ aanjagende visioenen te stoppen. Ik deed dit omdat ze hun veld, hun chakra's of de energiestroom door hun zesde chakra niet konden reguleren. Nu kon­ den ze niet genoeg energie door hun zesde chakra laten komen om hun zegel te heropenen. Daardoor werd hun visie weer gezond en adequaat gericht op het fysieke vlak. De healings maakten automatisch een eind aan hun griUige, oncontroleerbare, astrale visie-vervormin­ gen, omdat ik hun chakra's en zegel herstelde. Bij andere cliënten die zich bezighielden met de astrale wereld voordat ze naar mij kwamen voor healing, heb ik allerlei soorten astrale voorwerpen gezien op verschillende locaties in het energieveld. Deze voorwerpen waren daar hoogstwaarschijnlijk voor ceremoniële doeleinden geplaatst in zowel oude als meer moderne tijden. Mijn ervaring met astrale wezens Zelfgeschapen wezens aangetrokken tot een onvervulde behoefte: Een van de eerste keren dat ik een wezen van de vierde-niveau-werkelijkheid tegenkwam was tijdens een healingsessie waarin ik een vrouw hielp haar alvleesklier te genezen. Ze had chronische pijn in dat gebied. Toen ik bezig was het HEF te zuiveren op het vierde niveau in haar alvleesklier, stuitte ik op een nest babyharpijtjes! Ik was behoorlijk verrast en vroeg mijn gidsen om hulp. Ze zeiden dat ik elke babyharplj voorzichtig moest vastpakken, uit het HEF van de cliënt moest verwijderen, en optillen naar het licht. Toen ik daar­ mee bezig was beet een harpij me in mijn vinger!


140

Core light healing

De gidsen adviseerden me om onvoorwaardelijke liefdevolle energie door mijn handen en vingers te laten stromen terwijl ik bezig was. Dat werkte veel beter. De babyharpijen wilden niet uit hun nest ver­ wijderd worden. Nadat ik de baby's voorzichtig had verwijderd en opgetild naar het licht, heb ik ook het nest opgeruimd en opgelost in het licht. Toen ik ze in het licht zette, losten hun vormen zich op. Bevrijd van deze vervorming veranderde hun vorm in die van witte duiven. Vervolgens werd ik door de gidsen geïnstrueerd om het pus en andere gifstoffen die zich hadden opge· hoopt in de wond schoon te maken. Toen lieten de gidsen me zien hoe ik het veld kon opladen met het juiste energiebewustzijn op het vierde niveau. Ik ging door met het schoonmaken van het veld op de andere niveaus en rondde daarna de healing af. Nadat de cliënt was uitgerust vertelde ik haar wat ik had gezien. Aangezien ze zelf healer was, was het geen probleem om deze ongebruikelijke dingen te bespreken. In de weken die volgden op de healing had ze veel minder verlangen naar suiker en werkte in haar sessies aan haar neiging om haar behoefte aan moederliefde te vervangen door zoetigheid. De babyharpijen op de vierde-niveau-werkelijkheid vertegenwoordigden deze behoefte, net als haar frustratie en woede over haar onvervulde behoeftes in haar kindertijd. Vergeet niet dat wezens uit de vierde-niveau-werkelijkheid de vorm aannemen van wat ze zelf geloven te zijn, en worden aangetrokken door anderen via de wet van de aantrekkingskracht, oftewel 'het gelijke trekt het gelijke aan'. Zo konden ze zich in haar alvleesklier nestelen. Toen ik de cliënt vertelde dat de harpijen in witte duiven waren veranderd nadat ze waren verwijderd, leunde Heyoan over me heen en zei:

Ze waren de hele tijd al duiven! Dus werden de harpijen in de alvleesklier van mijn cliënt gecre�erd door haar onbewuste behoefte en woede, omdat ze niet genoeg moederlijke zorg had ontvangen. Dus we kunnen zeggen dat zij ze creëer­ de, of we kunnen zeggen dat zij ze aantrok. Het kan allebei waar zijn. Houd wel in gedachten dat je niet k unt zeggen of haar moeder genoeg voor haar deed. Het was meer de conclusie van haar onbewuste dat hi erbi j van belang was. Het is niet de mening van de therapeut/healer die hier telt. Het is de erken­ ning dat de cliënt gelooft dat het waar is en daar­ mee moet omgaan en in zichzelf moet oplossen, met steun van de therapeut. De healer voegt ook de helende kracht en de reconstructie van het HEF toe om de problemen te helpen oplossen. Het resultaat

Andere verschijnselen in de vierde-niveau-werkelijkheid

141

is een krachtiger herstel. De cliënt kan leren hoe ze

was dan ik. Ik weet niet of ze dat ooit heeft gedaan.

mij gepland. Ze deed elke dag sessies. Het waren

voor zichzelf kan zorgen en haar eigen zelfoordelen

Ze verhuisde naar een andere plaats en ik hoorde

allemaal gezamenlijke sessies met haar overleden

over haar onvermogen om dit te doen kan loslaten,

niet van haar weer.

oma aan de andere kant van de sluier tussen de

samen met haar onderliggende gevoelens van 'niets

Ge z amenli jke sessies tussen mensen en astrale

werelden. De sessies begonnen met een dialoog tus­

waard zijn' of 'slecht zijn'.

wezens: Toen ik eraan gewend raakte met wezens

Astrale vormen die betrekking hebben op psychi­

van de vierde-niveau-werkelijkheid om te gaan,

sen deze twee, via zowel mijn HSP als die van Clara, waarbij ze allebei de dingen zeiden die ze moesten

sche kwesties zijn niet slechts verzinsels van de ver­

begon ik gezamenlijke therapie-/healingsessies te

zeggen om hun relatie voor dit leven af te sluiten.

beelding. Het zijn echte energiebewustzijn-vormen

geven tussen wezens in de vierde-niveau-werkelijk­

Langzaam maar zeker, na dagenlange gezamenlijke

die het veld blokkeren, negatieve levenspatronen in

heid en mensen in de fysieke wereld. Ze leken vrij

zittingen, kwamen ze tot een afronding. Ten slotte,

stand helpen houden en ook de creatieve processen

veel op sessies tussen twee mensen in de fysieke

op de laatste dag, vertrok grootmoeder. Ze lieten

belemmeren waarmee we ons leven vormgeven.

wereld. Hier zijn een paar voorbeelden van dit soort

elkaar allebei los, en oma steeg op in de lichtbundel

Fantasie: Een van de moeilijkheden met betrekking

healings. Wanneer een wezen uit de vierde-niveau­

die in de hoek van de kamer verscheen. Daarna had

tot de verschijnselen in de wereld van de vierde­

werkelijkheid rond een fysieke persoon hangt, wil het meestal iets van die persoon. En vaak gaat het

Clara geen problemen meer met haar grootmoeder.

tussen werkelijk behulpzame gidsen en wezens uit

over iets wat het vierde-niveau-werkelijkheid-wezen

Meestal waren ze niet zo ingrijpend als in Clara's

de vierde-niveau-werkelijkheid die niet zo ontwik·

wilde afmaken toen het nog in de fysieke wereld

situatie. Het waren meestal korte contacten waarbij

keld zijn maar willen doen alsof ze dat wel zijn, of

leefde, maar daar niet in slaagde. Soms gaat het

de overledene het degene in de fysieke wereld heel

die alleen maar contact willen leggen met een mens.

gewoon over contact leggen met een geliefde die

duidelijk maakt dat het goed met hem gaat en dat

Een zo'n geval was in dit opzicht interessant. Een

zich nog steeds in de fysieke sfeer bevindt om hem/

hij nog leeft, maar in een andere werkelijkheid. (De

vrouw die geen sociaal leven had en niet goed was

haar te laten weten dat de 'overledene' eigenlijk

meesten vinden het daar veel beter dan hier in de

geïntegreerd in zichzelf, trok een aantal vierde-ni­

niet dood is, maar in deze andere werkelijkheid is.

fysieke werkelijkheid.)

veau-werkelijkheid-wezens aan die beweerden haar

Soms gaat het over een relatie in de fysieke sfeer die

Kinderen uit de vie rde-nive au-we rkel ijkheid: Een

spirituele gidsen te zijn. Zij kwam heel blij op haar

niet kon worden losgelaten na het overgaan naar

van de meestvoorkomende vormen van langdurige

therapiesessie omdat ze eindelijk contact dacht te

de vierde-niveau-werkelijkheid. Het volgende is een

relaties tussen de vierde-niveau-werkelijkheid­

hebben met haar gidsen! Toen ik die wezens tijdens

interessant voorbeeld van zo'n geval.

mensen en fysieke mensen die jarenlang blijven

de sessie zag bleken ze laag-ontwikkeld. Ze zagen er

Toen ik nog in het Pathwork Center woonde (het

doorgaan is die tussen gestorven kinderen en hun

duister en misvormd uit, en straalden een negatieve

toenmalige Center for the Living Force),

ouders - meestal hun moeder. Deze kinderen uit de

bedrieglijke intentie uit. Ik begon me grote zorgen

Nederland om Core Energetics-workshops te geven aan

te maken over haar onvermogen tot een helder

de Padwerk-leden die in Nederland woonden. Een

gezin en groeien erin op net als de andere kinderen.

contact met de realiteit. Ik stuurde de wezens naar

van de cliënten zat in de problemen. Kort voordat ik

Meestal zijn de moeders zich hiervan bewust. Ze communiceren met hun vierde-niveau-werkelijk­

niveau-werkelijkheid is om onderscheid te maken

ging ik naar

Sindsdien heb ik veel van deze sessies gegeven.

vierde-niveau-werkelijkheid blijven leden van het

het licht, en legde haar de situatie voor. We beslo­

arriveerde was ze binnen een paar weken tijd twee

ten 'normale' therapeutische sessies te gaan doen,

keer bijna gestorven. Ik zal haar Clara noemen. Clara

heid-kinderen, maar praten er niet over met andere

zonder psychische verschijnselen. Dat hielp enorm.

vertelde me een zeer interessant verhaal over haar

mensen. Ze vertellen mij wel over hen.

Ze moest haar normale leven reconstrueren in plaats

oma, die een paar weken voordat haar problemen

Een ander soortgelijk fenomeen is het veelvoorko­

van zich te verdiepen in psychische verschijnselen.

begonnen was overleden. Clara was opgevoed door

mend geval van fysieke kinderen die speelkameraad­

Door haar onder ogen te laten zien dat ze in haar

haar oma en voelde zich erg met haar verbonden.

jes hebben in de vierde-niveau-werkelijkheid. Veel

fysieke leven moest blijven in plaats van in een fan­

Toen haar oma stierf was Clara in diepe rouw en

kinderen hebben ze. Ze worden meestal fantasie­

tasiewereld te verdwijnen, begon ze met de weder­

miste haar zeer. Het was Clara gelukt contact te leg­

vriendjes genoemd, maar iedereen met vierde·

opbouw van een normaal leven in de fysieke wereld.

gen met haar overleden oma. Maar nu had ze een

niveau-werkelijkheid-visie kan - evenals de fysieke

Aanhechtingen i n de vierde-niveau-werkelijkheid

probleem. Haar oma bleef Clara steeds oproepen om

kinderen die met hen spelen - deze kinderen zien.

- Zwarte Kali: Tijdens een van de allerlaatste sessies

naar 'gene zijde' te komen. Twee weken voordat ik

in mijn vijftien jaar oude healingpraktijk in New

kwam had Clara's oma haar overgehaald om in de

Het is heel gebruikelijk bij kinderen van healers. Vierde-niveau-werkelijkheid-connecties met het

York City, net voordat ik overstapte naar fulltime

vensterbank van het raam op de derde verdieping te

fysieke leven: De meest merkwaardige ervaring die

lesgeven, zag ik Zwarte Kali voor het eerst. Ik werkte

gaan staan om eruit te springen! Clara zat een tijdje

ik ooit had met vierde-niveau-werkelijkheid-mensen

met een cliënt die multiple sclerose had. Tegen het

op de vensterbank, maar wist zich uiteindelijk weer

en fysieke mensen vond plaats op een dag toen

einde van de healing zag ik een enorme Zwarte Kali

terug te slepen naar haar kamer. Ze verkeerde in grote

er een nieuwe buitenlandse cliënt kwam voor een

met gekromde vingernagels en gepunte tanden

nood. Ze miste haar grootmoeder, maar wilde ook

healing. Tegen die tijd was ik gewend aan gidsen en

die zich vastklauwden in haar veld op het zevende

niet sterven. Toen deed zich een ander incident voor,

andere soorten wezens die regelmatig samen met

niveau. In eerste instantie probeerde ik haar te ver­

de dag voordat ik aankwam. Terwijl ze een warm bad

mijn cliënten naar de sessies kwamen. Maar deze

wijderen. Dat was niet zo gemakkelijk. Ik besefte dat

aan het nemen was, werd Clara bijna vergast. (Ik ben

keer was het een beetje anders. De vrouw kwam de

dit mijn vermogen te boven ging. Ik vertelde dit aan

er nooit achter gekomen hoe het gas werd aangezet,

kamer binnen en sloot de deur. Een paar minuten

de cli�nt en stelde voor dat ze naar iemand zou gaan

maar het gebeurde wel.) Clara zei ook dat haar groot­

later stommelden drie mannen uit de vierde-niveau­

die vertrouwd was met het Tibetaans boeddhisme;

moeder haar nog steeds naar de andere kant riep.

werkelijkheid, formeel gekleed in zwart pak, via de

iemand uit het verre oosten die meer gekwalificeerd

Gelukkig had Clara een week lang workshops met

gesloten deur de kamer binnen. Ze keken met een


142

Core light healing

serieus gezicht overal om zich heen, maar maakten een tamelijk schuchtere indruk omdat ze niet helemaal leken te weten wat ze daar moesten in die healingruimte. Ik vond het vreemd, want de meeste aanwezigen bij een healingsessie die ik eerder had gezien kwamen altijd als onderdeel van healing, hetzij om te helpen op een of andere manier (omdat ze een soort spirituele leider of goeroe waren ge­ weest voor de cliënt), hetzij als familieleden die con­ tact wilden maken. Deze jongens waren anders. Ze waren sterk, krachtig en zeer ernstig. Ze bleven maar steeds de grote ruimte waarin ik werkte controleren. Na een tijdje negeerde ik ze, aangezien ze niet van

Andere verschijnselen in de vierde-niveau-werkelijkheid

143

Het verhaal begint met mijn idee om haar te vra­

Center kan ik me geen universum voorstellen dat zo

zijn verschenen als gevolg van het Philadelphia­

beperkt is dat het geen intelligente wezens zou creë­

experiment. Ik heb programma's gezien over Area

gen mijn boek Licht op de aura te promoten. Eerst

ren die minstens gelijk zijn aan ons, en hoogstwaar­

51, een Amerikaanse luchtmachtfaciliteit in Nevada

stuurde ik het haar toe en vroeg of ze het wilde

schijnlijk geavanceerder dan wij. Ons zonnestelsel

- volgens geruchten de locatie waar de Amerikaanse

aanbevelen, en toen belde ik haar.

is erg jong, net als ons middelgrote melkwegstelsel.

overheid buitenaards e technologie of bezoekers

Ze zei: "Dit is een zeer ongebruikelijk boek! Kunt

Maar toch blijven we denken dat wij de beste, meest

verbergt. Ik herinner me dat ET's helemaal de trend

u me komen opzoeken in mijn huis in West Virgi­

geëvolueerde soort zijn. Ach, we zijn waarschijnlijk

waren bij een aantal van mijn meer far out- (z.oals ie­

nia?"

niet de enigen. Wat droevig voor ons dat we onze

mand uit 1960 zou zeggen) studenten. Maar helaas,

Ik reed zo snel mogelijk naar haar toe. Het hoogte­

visie op de toekomst op zo'n manier beperken.

ik heb er nog nooit een gezien. Misschien wil ik best

punt van de lange rit erheen was iets wat de hele

Waarschijnlijk vinden we op een dag zeer intelligent

een echte - in de betekenis van fysieke - ET ont­

reis duurde. Het leek wel alsof het niet uitmaakte

leven ergens daarbuiten. Of ze vinden ons - mis­

moeten, op voorwaarde dat hij/zij/het vriendelijk

welke bochten de weg maakte, de sterrenconstel­

schien hebben ze dat al gedaan!

en niet-invasief is, er redelijk uitziet en mij niet als

latie die de 'Pleiaden' wordt genoemd was volledig

Eerst dachten we dat we de belangrijkste soort

lunchhapje beschouwt; maar tot nu toe heb ik op

zichtbaar aan de heldere en mysterieuze nachtelijke

waren op een planeet die het centrum van het

dat vlak voor geen millimeter geluk gehad!

hemel. Ik heb me altijd al aangetrokken gevoeld

universum was. Galileo heeft ons dat echt betaald

Over ET's gesproken, ik gaf ooit een workshop aan het Omega Institute op hetzelfde moment dat de

tot de Pleiaden en het voelt voor mij alsof ik een

gezet - de aarde was niet eens het centrum van het

Een paar jaar later sprak ik een bevriende therapeute

zonnestelsel! Naarmate onze wetenschap zich meer

beroemde docent Whitley Strieber daar een van zijn

ontwikkelt, ontdekken we gewoon steeds grotere en

workshops aan het geven was. Hij verbleef toevallig

geleden. Ik heb vaak heimwee naar de Pleiaden. Ik

uit een ander land, die ik Sally zal noemen. Sally

betere dingen.

in de andere helft van het duplexhuisje dat mij was

word dan midden in de nacht wakker en ga op mijn

Kun je je voorstellen dat we inderdaad buitenaards

toegewezen om in te slapen. Het was dat weekend

balkon naar ze staan kijken, en voel een onverklaar­

plan leken contact te maken met de cliënt, maar ik bleef heel alert. Toen ik klaar was met de healing, vertrokken ze samen met haar. Ze leek niet te weten dat ze er waren en ik vertelde het haar ook niet.

vroeg of de vrouw die ze naar me toe had gestuurd ooit nog was gekomen voor een healing. Ik vroeg naar haar naam en het bleek de vrouw te zijn in de sessie met de drie jongens in zwart pak. Ik vertelde Sally over de vreemde kerels die zich als het ware door de gesloten deuren naar binnen hadden ge­ duwd en die zich zo leken te generen. Sally moest

persoonlijke connectie met ze heb. Misschien kwam ik zelfs ooit vanaf daar naar de aarde, eeuwen

leven vinden dat meer ontwikkeld is dan wij? Hoe

in dat huisje een enorme drukte, met hem aan de

baar verlangen om terug naar huis te gaan, naar

gaan we dat psychologisch verwerken? Maar de kans

ene kant en ik aan de andere. Een paar keer dacht

hun schoonheid en geavanceerde samenleving. Ik realiseer me dat de Pleiaden niet eens een groep

is groot dat het gebeurt. Immers, we leven op een

ik dat het huisje zou opstijgen. Een van de interes­

kleine planeet die draait om een nogal alledaags G3-

sante dingen die ik bij Whitley zag, was dat hij net

sterren is die dicht bij elkaar staan, maar dat alleen

type zon, dat noch speciaal, noch op een of andere

zo liep als Jeff Bridges in de film Starman: op zijn

maar lijken te zijn, vanaf de aarde gezien. Maar dat

manier uniek is in een universum dat er vol mee zit.

tenen, zijn hoofd omhoog en naar voren; en zijn

verandert mijn verlangen ernaar niet.

Ons melkwegstelsel is niet eens een oud melkweg­

hele lichaam naar voren leunend alsof het werd

Toen ik aan kwam rijden stond Elisabeth op de ve­

stelsel - sommige sterrenstelsels zijn vele lichtjaren

opgetild en naar voren gekanteld door een touw dat

randa om mij te begroeten. Ik wees op de Pleiaden

ouder dan het onze!

hem net boven de grond hield. Ik was daar met een

in de prachtige nachtelijke hemel, waarop ze zei:

Het is moeilijk om in andere zonnestelsels andere

groep van mijn BBSH-leraren die mij assisteerde.

"Daar zijn we vandaan gekomen! Nou, kom gauw

planeten te vinden dan die van ons, omdat we nog

Als Whitley tijdens de lunch langs kwam lopen,

binnen en neem wat te eten."

niet de instrumenten hebben ontwikkeld om dit

maakten we allemaal gebruik van onze röntgenvisie om een zeer interessant voorwerp te observeren dat

Toen ik haar keuken binnenkwam zag ik een onge­ gebakken desserts, meer dan ik ooit bij elkaar had

heeft aangepast aan onze aardse omgeving, betekent

blijkbaar, voor zover we konden zien, geïmplanteerd was in zijn hoofd. Het had een hoge frequentie die

nog niet dat andere levenssystemen op de onze

zijn hersenen op een hogere frequentie liet draaien

waren taarten, cakes, bladerdeegflapjes met vruch­

moeten lijken. [nderdaad wijst het bewijsmateriaal

dan die van normale mensen. Bovendien was het

ten, koekjes, vruchtenbrood en andere gebaksoor­

er tot nu toe op dat het leven in staat is zich aan te

ook een observatie-instrument dat was aangesloten

ten. Het was net alsof je een Europese bakkerij

passen aan allerlei soorten, volgens ons vijandige,

op een 'schip' in een andere vierde-niveau-werke­

binnenwandelde.

omgevingen. Het leven schept gewoon ecosystemen

lijkheid. Daarmee konden 'zij' (de vierde-niveau­

"Hier, eet wat. Je hebt vast trek na zo'n lange rit",

wezens) ons en onze activiteiten observeren. We

zei ze, terwijl ze zoveel lekkernijen op een bord

schien niet. Ik heb veel van deze sessies geleerd.

waarin het dan gedijt. Een goed voorbeeld hiervan is het levend ecosysteem dat is ontdekt in de super­

stapelde als ze maar kon. Ik was te verlegen om te

Ze hebben me de ogen geopend omtrent mijn rigide

wilden hem vragen hoe het voelde, maar waren te

hete warmwaterkraters, diep in de oceaan. Totdat

beschroomd en verlegen om het te vragen. Ik heb

zeggen dat ik eigenlijk niet snoepte. Dus genoot ik

we deze ontdekten geloofden we niet dat er leven mogelijk zou zijn bij zulke warme temperaturen.

nooit te zien gekregen wie 'zij' in het schip waren.

ervan en stopte mezelf helemaal vol.

Maar het is er!

Intieme ontmoetingen met Elisabeth Kübler­

weet!" zei ze.

Of de ET's die z.o populair waren bij New Age-groe­

Ross

"Wat wil je weten? Waar moet ik beginnen?"

lachen en zei dat de vrou"V die ze had gestuurd getrouwd was met het hoofd van de geheime dienst van dat land! Daar hebben we zo hard om gelachen! Ik denk dat dat een van de vreemdste gebeurtenis­ sen van mijn healingcarrière was. Blijkbaar waren de jongens in pak een soort lijfwachten, of misschien wilden ze dat alleen maar zijn! Wie weet? Ik zou willen zeggen dat je al deze ervaringen die ik heb beschreven precies kunt opvatten zoals jij wilt!

BARBARA BRENNAN Sommige kun je misschien begrijpen, andere mis­

ideeën over wat wel en niet werkelijkheid is. Ik wilde ze jou vertellen om je perspectief desgewenst te verruimen; dat is helemaal aan jou. Ik heb hoe dan ook geen oordelen! Zogenaamde buitenaardse wezens, in de volksmond bekend als ET's

Het onderwerp ET's is taboe, maar ik zal toch proberen het te bespreken. Als fysicus die research heeft gedaan voor NASA op het Goddard Space Flight

te doen. Maar dat betekent niet dat ze er niet zijn. Bovendien: alleen het feit dat ons lichaam zich

looflijke uitstalling van allerlei soorten verse, zelf­ gezien. Elk aanrechtblad en elke tafel stond vol. Er

"Dit is een geweldig boek. Vertel me alles wat je

"Leer me aura's zien!" zei ze, met een kop koffie in

peringen wel of niet bestaan, weet ik niet. Ik heb er nog nooit een gezien, althans niet in de fysieke wereld. Aan de andere kant heb ik wel ET-achtige

Dit brengt me op een aantal interessante ervaringen

de ene hand en een sigaret in de andere.

met Elisabeth Kübler-Ross, een prachtige vrouw

Ik ging het proberen, terwijl zij doorging met nog

wezens gezien in niet-fysieke werelden. Ik ben in

die haar leven wijdde aan het helen van anderen,

meer koffie en sigaretten. Ze was duidelijk niet van

hun schepen geweest in de niet-fysieke wereld.

die zich nooit inhield, een geweldige eigentijdse

plan om haar staat van bewustzijn te veranderen,

Mijn huis in Montauk bevindt zich zelfs in de buurt

leidersfiguur was, en voor veel mensen een heleboel

een basisvoorwaarde voor HSP. Ik probeerde te be­

van de radartoren waar de grote ET-entiteit zou

deuren opende.

denken hoe ik op beleefde wijze het gesprek op haar


144

Andere verschijnselen in de vierde-niveau-werkelijkheid

Core light healing --- ---

---------- -

aanbeveling van mijn boek kon brengen. Het zou

voor aids. Ik zag een insect in Afrika dat een beetje

echt oprecht was over wie ik ben, wat ik zie, en wat

veel betekenen, aangezien ik een onbekende auteur

leek op een bidsprinkhaan, een boek over insecten

ik

was op dat moment. Ik zei:

in de bibliotheek van Harvard dat melding maakte

ik lange tijd best bang ben geweest om dit boek te

werkelijk aan

het doen ben. Ik moet toegeven dat

"Om aura's te zien moet je je bewustzijn tot rust

van dit bijzondere Insect, en zelfs een vermoede­

schrijven. Maar de waarheid is altijd het beste, en ik

brengen terwijl je tegelijk de energiestroom door je

lijke remedie voor aids die het bloed van de patiënt

geniet van het schrijven!

lichaam verhoogt. Haal diep adem en centreer je."

filterde door een soort houtskoolachtige stof die het

"Waarom kan ik geen aura's zien, maar wel ET's?"

bloed zuiverde en dan weer in het lichaam bracht.

vroeg ze, mijn instructies negerend.

De channeling en de vragen gingen maar door, de

Hoofdstuk 10 Zelftoetsing: verken je erva­

"Ik heb nog nooit ET's gezien," zei ik, en liet de

hele nacht. Toen het eindelijk voorbij was, waren

ringen met andere astrale verschijnselen

vruchteloze HSP-les voor wat ze was. "Of ik moet

we negen uur verder. 1.

Heb je ooit ervaringen gehad met aanhechtin-

eigenlijk zeggen: ik heb ze alleen gezien in de

Toen ik tegen het ochtendgloren afscheid nam,

vierde-niveau-werkelijkheid. De lange en de kleinere

vroeg ik me af of het allemaal echt was. Was het

blauwe. Hoe zagen degene die jij hebt gezien eruit?"

een goede channeling geweest? Of was het gewoon

2.

Hoe heb je ze aangepakt?

"Die zag ik ook, maar ze waren echt (ze bedoelde fy­

de mysterieuze, mooie nacht en de verbijsterende

3.

siek). Ze lieten een stoel vlak achter mij in de lucht

ervaring om zo'n beroemd mens te ontmoeten?

4.

Wat is je geloofssysteem ten aanzien van ET's? Heb je ervaringen met ET's? Zet ze op een rijtje.

S.

Hoe heb je de ervaring van ET's verzoend met je

6.

Op welke manier heb je astrale verschijnselen

zweven. Ze namen me mee in hun schip."

Toch Leek het alsof we elkaar al decennialang ken­

"Wow! Hoe zag het eruit daarbinnen? Ik was in een

den. Maar waarschijnlijk was Elisabeth altijd zo. Ik

schip in de vierde-niveau-werkelijkheid", zei ik,

geloofde echt niet dat al die channeling of dat ET­

terwijl ik het gesprek zo goed mogelijk bij probeerde

gedoe waar was. Maar, zoals altijd, zei ik tegen me­

te houden.

zelf: "Wacht en kijk maar gewoon of zich hier iets

"Het was net een operatiekamer, met tafels aan de

uit ontwikkelt. Maar nu, Barbara, geef je je gewoon

buitenkant van de cirkel. Alles was lichtgrijs of wit.

over aan de extase."

Ze werkten aan mensen", zei ze.

We hadden alle channeling opgenomen. Ik liet de

"Ja, er waren tafels", antwoordde ik. "Alles had een

banden achter bij Elisabeth. Ik weet niet wat ermee

lichtgrijze kleur. De tafels hadden een lichtere bekle­

gebeurd is. Ik herinner me niet wat er nog meer op

ding, bijna wit. Er was een groot gat in het midden

stond. lk heb ook nooit geprobeerd het insect te

van het schip, als een hoog atrium. Het leek de plek

vinden in de Harvard-bibliotheek, in de entomo­

te zijn waar ze dingen het schip in leviteren. Ik zag

logie-encyclopedie. Maar toen ik wegging wist ik

helemaal geen trappen. Ik wil weten hoe ze dat

wel één ding zeker. Ik had een vriendin en collega

doen - leviteren, bedoel ik. Het heeft iets te maken

voor het leven gevonden, voor wie ik echt liefde e n

met andersom draaiende magnetische velden. Ik

respect voelde, iemand die niet bang was om haar

denk dat ik er zo terechtkwam, maar ik herinner

waarheid te spreken, ongeacht wat iemand ervan

me niet dat ik werd opgetild. Het is allemaal net

dacht of de mogelijke gevolgen van het bespreken

een droom, maar toch lijkt het echt. Weet je wat ik

van dergelijke (voor een arts) ongepaste dingen als

bedoel?"

ET's.

"Het was geen droom", zei ze, op een no-nonsense

Ik ging nog een keer bij haar op bezoek en nam een

toon.

student mee die haar wilde ontmoeten. We hadden

"Het leek op een ziekenhuis of een laboratorium,

grote verwachtingen op weg ernaartoe. De bijeen­

maar er was niemand", vervolgde ik.

komst was vergelijkbaar met de eerste, maar zonder

Naarmate we bleven praten werd het steeds vreem­

de ET's en de channeling. Elisabeth hield haar ener­

der. We leken de 'andere wereld' in en uit te stro­

gie terug. Ze leek de vrouw die ik had meegenomen

men.

om haar te ontmoeten niet erg te mogen. Ze vertel­

Toen vroeg Elisabeth: "Doe je ook aan channelen?"

de me de volgende keer dat ik haar zag dat ze haar

"Ja."

niet vertrouwde, omdat ze niet aan zichzelf werkte.

"Goed, channel voor mij!"

Toch was het een prachtige ontmoeting. Deze keer

"Oké," zei ik, en begon mijn staat van bewustzijn

verscheen er ter afronding van het bezoek tijdens de

te verruimen. Ik verwachtte dat ze slechts een paar vragen zou stellen, maar het ging maar door. Ik

in Virginia een regenboog over de weg, net vóór

volle drie uur terugrijden naar het Pathwork Center

herinner me vaag dat Ik op een bepaald moment

mijn auto. Het was fantastisch!

vierde-niveau-werkelijkheid-ET's de kamer in zag

Ik zag Elisabeth nog een paar keer. Elke keer dat ik

komen, in het begin van de channeling. We zagen ze allebei. Toen veranderden we snel van onderwerp

haar op een conferentie tegen het lijf Liep was ze

en channelde ik het grootste deel van de nacht over allerlei dingen, zoals de oorsprong en remedie

ik mijn werk in de wereld deed. Daarmee bedoelde

uitermate vriendelijk en stelde ze me de vraag of ze meestal of ik mijn nek wel ver genoeg uitstak en

gen? Zet ze op een rijtje.

beleving van de werkelijkheid? door dit hoofdstuk beter leren begrijpen?

145


Hoofdstuk 11

EXTREME DUALITEIJ IN DE l.AGERE ASTRALE WERELDEN

Dat wat 'hel' of de 'onderwerelden' wordt genoemd zal worden gezuiverd en verhelderd. i p vergeten? Want wat is de hel anders dan een de

Je gooit er energie uit of110udt e nergie binne11 voor een ex plosie aclttemf. fe kunt iemand mondeling aanvallen of negatieve dingen tegen hem zeggen.

De zielen die zc i h op de hel richten verkeren in grote pijn. Ze zijn daar gewoon omdat zij hun licht niet ervaren, en geen liefde voelen voor zichzelf. Ze ervaren hun zuiverheid niet. Ze ervaren hun leven niet. Dit is de grote pijn van de hel of de zogenaamde Hellen.

Dat is hetzelfde soort afweer op kleinere sclmal. HEYOAN

at ik in dit boek probeer te doen is een begrij­

Wpelijker kader verschaffen van bepaalde werel­ den die door de intellectuele wereld als niet-echt en

niet-bestaand worden beschouwd. In onze cultuur

Als een wezen geen zeifliefde heeft, is dat wezen verloren in de duisternis, kan de liefde het zeer moeilijk bereiken, omdat liefde en licht beangstigend zijn voor zo'n wezen. Daarom, wanneer er licht komt tot dat wezen, reageert het met afweer en aanvallen.

worden ze via onuitgesproken wetten als gevaarlijk beschouwd en men gaat er slechts mee om binnen een 'geaccepteerde' godsdienstige context of via de psychiatrie die ze afdoet als denkbeeldige hallucina­ ties als gevolg van psychoses, die worden geprojec­ teerd op de wereld buiten het zelf - dat wil zeggen:

niet-bestaand. Overweeg de mogelijkheid dat die wezens die ze 'duivels' noemen zich in diepe vergetelh eid bevinden. Ja, ze richten ellende en kwaad aan, maar ze doen het vanuit een vergeten en afgescheiden­ heid, zozeer dat wanneer het licht verschijnt hun afweer onverbiddelijk is.

Omdat ik deze werelden zelf heb ervaren, ben ik het

/11/lie begrijpen nu allemaal wat afweer is. Wanneer je in de afweer gaat, word je bang en boos.

Deze houding en de acties die eraan gekoppeld

persoonlijk niet eens met veel religieuze interpreta­ ties van ervaringen die met deze werelden worden geassocieerd, en het gebruik van de term het kwaad. Dit maakt

ze

tot slechte, zelfs gevaarlijke ervaringen

(vooral ervaringen met de lagere regionen van de vierde-niveau-werkelijkheid). Het labelt ook de per­ soon die ze heeft als ofwel door de duivel bezeten, of psychotisch. Geen van deze labels is erg nuttig. zijn leiden tot meer pijn, zowel voor degene die de wereld van de lagere vierde-niveau-werkelijkheid


148

Extreme dualiteit in de lagere astrale werelden

Care light healing

ervaart als voor degenen die er verblijven of erin

Veel religies prediken de strijd tussen de krachten

gevangenzitten. Als je deze werelden hebt ervaren

van het licht en de krachten van de duisternis. He­

zie je gemakkelijk in hoe de woorden hemel, hel en

vagevuur zijn ontstaan. Helaas heeft de religieuze

interpretatie tot gevolg dat degenen die in de Lagere

Het is misschien de enige manier waarop ze contact kun­ nen maken!

dat het juist onze gewoonte om dualistisch te den­

Ik weet zeker dat je dit zelf ook weleens hebt ge­

ken is die ons in de problemen brengt. Dualistisch

daan, maar waarschijnlijk niet in die mate. Toch

vierde-niveau-werkelijkheid gevangenzitten in de

denken leidt tot de noodzaak om partij te kiezen.

is het een normaal proces als je iemand voor het

steek worden gelaten, terwijl de psychiatrie zulke

Heyoan zegt:

eerst ontmoet. Wanneer je contact wilt maken met

'hallucinaties' probeert te elimineren met medicatie.

Partij kiezen

Geen van deze benaderingen is erg sympathiek.

betekent dualiteit ondersteunen.

Nu ik als healer met een aantal mensen heb gewerkt die 'psychotisch' waren verklaard, ben ik het ermee eens dat velen van hen medicatie nodig hebben

Partij kiezen

voor hun eigen veiligheid. Er is veel tijd en veel healingwerk voor nodig, in samenwerking met een

We bestudeerden de Cayce-lezingen, bespraken ze, en gingen dan mediteren. Cayce's werk is fantas­ tisch. Het kan een duidelijk beeld geven van de spiri­

meenschappelijke interesses en belangen, nietwaar?

tuele wereld en hoe je er op een positieve en nuttige

Dus eigenlijk kun je de schijnbaar slinkse manoeuvres

manier mee kunt communiceren om het fysieke bestaan te verbeteren. Een van mijn vrienden in de

willen leggen. Zou jij dat niet ook doen als je gevan­

Cayce-groep, Iris, bestudeerde het Tibetaans boed­

genzat in zo'n negatieve toestand?

dhisme. Iris mediteerde al vele jaren. Ik kwam bij

Een andere manier om dit fenomeen te beschouwen Een nieuwe manier om de duisternis van de

per week gezamenlijk. Ik ontmoette er een paar hele aardige mensen, van wie sommigen Quakers waren.

iemand die je niet kent, ga je eerst op zoek naar ge­

van astrale wezens ook opvatten als gewoon contact

vergroot en verergert de gespletenheid.

De zwarte 'slechte1 entiteit Mijn Edgar Cayce-studiegroep mediteerde één keer

yoan zegt dat dit gewoon dualistisch denken is, en

ervaringen van de hand wijst als fantasie en deze

149

is dat wezens die gevangenzitten in de lagere astrale

haar thuis voor een paar meditaties samen met haar. In deze stille meditaties zagen wij allebei dezelfde

psychiater die bereid is om de medicatie Langzaam af

lagere astrale werkelijkheid van het HEF

werkelijkheid genieten van negatieve genoegens, zodat

te bouwen, om zo'n cliënt zorgvuldig te begeleiden

in te gaanWe moeten holistisch leren denken,

ze zullen proberen om jou ook daarin te betrekken

pelijke achtergrond, vroeg haar altijd wat ze zag, in

naar een innerlijke balans. Je moet dit echt nooit

zonder de spanning van de tegenstellingen, zoals

door het vinden, vergroten en naar buiten halen

plaats van haar eerst te vertellen wat ik zag. Dit soort

symbolische beelden. Ik, met mijn wetenschap­

proberen te doen zonder juiste medische begeleiding.

ik beschreef in de vorige hoofdstukken. De wezens

van die delen van jou die genieten van dezelfde

bevestiging was zeer behulpzaam en moedigde me

In veel van zulke gevallen zijn er niet alleen fysiologi­

die de lagere astrale gebieden hebben gecreëerd en

soort negatieve pleziertjes als zijl

sche oorzaken van psychische problemen, maar ook

er leven hebben geen enkele herinnering meer aan

aan om verder te gaan in mijn zoektocht naar duide­ lijkheid in HSP en inzicht in de spi rituele werelden.

extreme vervormingen van het energieveld.

hun heelheid. Ze zijn losgekoppeld van hun aange­

Dit kan worden gezien als

Een paar jaar later, toen ik in het laatste jaar zat van

In dit hoofdstuk zal ik proberen de aard van de extre­

boren goedheid die diep in de grond van hun wezen

gewoon een manier om contact te leggen!

mijn bio-energetische opleiding, gebeurde er iets

mere dualistische niveaus van het energiebewustzijn

bestaat en lijden daarom diepe pijn.

Of misschien is dit de enige manier

normale ervaringen te interpreteren, en dat het heel

van de vierde-niveau-werkelijkheid, of lagere astrale werelden, te beschrijven. Dit zijn de geloofssysteem­

Herken wanneer een negatieve intentie een

gebieden van zeer negatief energiebewustzijn, ex­

poging is om contact te maken

waarop ze contact kunnen leggen!

wat me leerde dat er vele manieren zijn om para­ belangrijk is om te weten hoe je dit op een posi­ tieve, nuttige manier kunt doen. Het werd duidelijk

Wanneer je dus de psychologie van de lagere astrale

dat een zeer belangrijke voorwaarde voor heldere

pijn, marteling, verwarring, zelfhaat, zelfverminking

Dus als we een uitstapje maken naar de lagere astra­

wezens die je ontmoet gaat begrijpen, krijg je een

HSP is dat je een stevige, gegronde kennis hebt -

en verlorenheid. Dit zijn de domeinen van de lagere

le werkelijkheid om de zogenaamde 'duistere enti­

goed hulpmiddel

teiten' te ontmoeten, houd dit dan in gedach te n om

negatieve impulsen aan te pakken! Je bent immers

je eigen energiebewustzijn-systeem werkt,

je te helpen je persoonlijke verbinding in stand te

samen met hen geïncarneerd om hen tot heelheid

van hoe je dit moet reguleren. Dit alles vergt in feite

treme duisternis, extreme psychologische en fysieke

astrale wereld die door religies hel en vagevuur wor­ den genoemd. Verschillende religies verkondigen dat

in

handen om je eigen angst en

kennis van je psychische processen, kennis van hoe en

kennis

de hel de plek is waar God mensen heen stuurt om

houden met je heelheid - je diepe innerlijke goed­

te brengen!

heel wat training en werk aan jezelf.

straf te ondergaan voor hun zogenaamde zonden.

heid, het fundament van je bestaan - want wanneer

Zo word je in je loopbaan als healer bij het betreden

Een cliënt van een therapeut in de kliniek waar ik

Andere benamingen van over de hele wereld voor

je de duisterder gebieden betreedt word je omringd

van de lagere astrale werkelijkheid eerder uitgedaagd

in opleiding was, die ik Bud zal noemen, doodde

des, Jahannam, Naraka, Sheol, Tartarus en Yomi.

en beïnvloed door het dualistisch negatief energie­

om je eigen negatieve genoegens en intenties onder

bewustzijn dat er hangt. Die wereld van negatief

ogen te zien en te helen, dan de 'gemakkelijke uitweg'

Het zijn werelden met gespleten bewustzijn. De

energiebewustzijn en de wezens die er gevangen­

wezens die er w onen hebben geen enkele herin­

zitten in negatief genot, hebben ook de negatieve

wezens die daar zitten slecht. Dit is een noodzakelijke

tatieruimte gebracht voor een ceremonie. Ik kende

nering a a n hun w a r e zelf. Zij koesteren uiterst

intentie (dat wil zeggen de dualistische intentie) om

kwalificatie om astraal healingwerk te doen - net zoals

Bud niet, maar had hem weleens gezien wanneer

negatieve zelfoordelen en lijden diepe persoonlijke

jou in je dualistische (negatieve) intentie te trekken.

pijn. Heyoan zegt:

ik vele jaren geleden moest doen, toen er midden in

Ze worden aangetrokken tot dezelfde soort dualiteit

de nacht lagere astrale wezens, of zogenaamde 'duis­

In de spirituele werelden van God

in jou als die zij in zich hebben.

tere entiteiten' verschenen om me bang te maken.

nieuwsgierig naar de dood. Ik wilde weten waar hij

Ze willen het uit je trekken als een manier om

Maar ik hield vast aan mijn geloof in de goddelijke

was. Na de meditatie legde ik mijn handen op de urn met de as en projecteerde mijn bewustzijn erin.

zulke plaatsen zijn Annwn, Diyu, Duat, Gehenna, Ha­

zijn geen negatieve oordelen! Er is slechts liefdevolle vriendelijkheid en aanvaarding van de tekortkomingen van de mens

die zich op een moeizaam spiraalvormig healingpad naar hun diepe kem bevinden,

waar het zogenaamde licht en het zogenaamde duister

samenkomen in de transparantie van waarheid, wijsheid en integriteit!

te nemen door deze plaats de hel te noemen en de

zichzelf door zich op te hangen. Ik weet niet waarom en ken zijn levenssituatie niet. Bud werd gecremeerd en zijn as werd naar onze groepsmedi­

hij een sessie kwam doen. Ik kende zijn therapeut ook niet. Tijdens Buds ceremonie werd ik heel

contact te leggen. Dit betekent dat ze opzettelijk

werelden die ik direct had ervaren, en dwong de duis­

proberen het dualistische (dat wil zeggen, het gesple­

tere entiteiten om te vertrekken met mijn krachtige,

"Bud, waar ben je?"

tene) in jou naar buiten te brengen en te Laten groei­

heldere energiebewustzijn. Natuurlijk bad ik om hulp.

Ik voelde een scherpe, jachtige, onsamenhangende,

en. Ze willen je volledig in hun dualistische wereld

De hulp kwam eerst in de vorm van de Edgar Cayce­

brandende energie in de as - een soort bewustzijn

trekken. Ze zullen proberen om jouw dualistische ge­

meditatiegroep en vervolgens van het Pathwork Cen­

dat zich probeerde te bevrijden. Dat was het enige

spletenheid te vergroten en de negatieve kant ervan

ter in de Catskill Mountains in New York State, waar

wat ik voelde.

naar buiten te brengen die je geleerd hebt verborgen

ik jarenlang woonde en werkte aan mijn problemen.

te houden - zoals alle menselijke wezens. Je kunt dit

Ik ben voor altijd dankbaar voor die hulp.

deur werd geklopt. Het was mijn buurvrouw die bi­

beschouwen als een uitermate negatieve intentie, of

Hier is een van mijn eerste verhalen van mijn ont­

bliothecaris was, en de dame die beneden woonde.

je kunt het op een andere manier begrijpen:

moeting met een zogenaamde slechte entiteit.

Ze vertelden me dat ze dachten dat mijn huis in

,

De volgende dag was ik alleen thuis toen er op de


150

Extreme dualiteit in de lagere astrale werelden

Care light healing

151

brand stond en dat ik naar buiten moest komen.

was er bang voor. Aangezien niemand die ik kende

Hij liep achter je langs en kwam toen naar mij toe.

keek, Bud mij te hulp was gekomen omdat ik hem

Ik zei dat het volgens mij de vuile ramen waren!

de entiteit kon zien, behield ik ook twijfels aan mijn

Zijn kleuren werden lichter. Toen hij achter me

had geroepen, en ik kon hem zien en contact met

Ze nodigden me uit voor een kopje thee. Toen we

geestelijke gezondheid.

kwam staan, tilde ik hem omhoog in vonken van

hem maken. Anderen, behalve de Europese healer en

daar zaten met de thee vroegen ze me: "Ga je ooit

Toen dacht ik aan Iris van de Cayce-groep, dus belde

licht. Hij werd losgelaten in het licht."

Iris, konden dat niet. Nu realiseer ik me dat hij zich

weleens de deur uit in je voorhoofd?" "Nee," zei ik, "maar ik zou het graag willen probe­

ik haar. Ik vertelde haar niets over de situatie. Ik vroeg

Ik ging vredig naar huis. Ik heb hem nooit meer

wanhopig had vastgeklemd aan mijn benen in een

gewoon: "Kan ik weer bij je komen mediteren?"

gezien.

poging om niet verloren te gaan in het astrale. Dat

ren!"

"Oké," zei ze, "kom maar om drie uur."

Een zinniger i nterpretatie van de ervaring met 'de

komt vaak voor wanneer mensen zelfmoord plegen.

Dus probeerden we de hele avond om de deur in

Toen ik arriveerde gingen we niet Iris' huis binnen,

slechte entiteit': Naarmate de tijd verstreek begon

Er is achteraf zoveel verdriet en schuld dat ze in een

ons voorhoofd uit te stappen. Een van de vrouwen

zoals we meestal deden, maar nam ze me mee naar

ik te zien dat er een verband was tussen de erva-

nog diepere depressie verzinken dan voorheen. Ze

kon het niet. Ik zag dat de bibliothecaris een gouden

de tuin. We zaten in stilte onder een appelboom.

ring met Bud en deze ervaring met de zogenaamde

raken ook vaak verdwaald, omdat ze niet vertrouwd

lichtpunt werd en de deur uitging. Ik werd ook een

We gingen allebei in meditatie en kwamen er op

'duistere entiteit'. Dit plaatste de ervaring in een veel

zijn met hoe je in de astrale wereld kunt reizen.

gouden lichtpunt. Ik kwam bij de deur en stopte. Ik

hetzelfde moment uit zonder een woord te zeggen,

beter perspectief voor de verwerking ervan. Nadat ik

Er zijn twee manieren om hiernaar te kijken: vanuit

stond aan de rand van een afgrond - een oneindig

net zoals we eerder hadden gedaan.

er een tijdje aan had gewerkt in mijn sessies en mijn

een gespleten dualistisch perspectief van deze duis­

donker niets wat vol ongedifferentieerd leven leek

Iris zei: "Je wordt belaagd door een hele duistere en­

angst onder ogen had gezien, werd het me duidelijk

tere, slechte entiteit die me probeert te vermoorden,

te zijn. Ik was te bang om in de afgrond te springen,

titeit. Je aura is zwart vanaf de borst naar beneden.

dat Bud de duistere entiteit was. Sinds die erva-

of we kunnen zien dat het Bud was die zichzelf had

dus bleef ik daar staan en riep om Bud. Een paar

Het enige wat je moet doen is deze uit je lichaam

ring heb ik verschillende mensen meegemaakt die

opgehangen en in een hele diepe duisternis verzeild

uur later werd het allemaal nog vreemder. Een van

duwen met wit licht, je angst overwinnen en hem onvoorwaardelijke liefde sturen om hem los te laten

zelfmoord hebben gepleegd en daarna heel duister

was geraakt. En wie had hem geroepen? Ik!

de vrouwen wilde graag automatisch handschrift

worden, wanneer ze beseffen wat ze hebben ge-

Zoals Heyoan zei:

uitproberen. Ze was daarmee bezig, maar plotseling

in het licht. Ik zal je helpen. Deze 'duistere entiteit'

daan. Uiteindelijk helpt het niet om jezelf te doden.

stopte ze, wees naar iets wat ze op papier had gezet

vertoonde zich aan mij voordat je kwam, maar ik

Wanneer je je lichaam verlaat, merk je dat je veelal

Duisternis die

en riep uit: "Dit is een hele slechte entiteit!"

heb hem niet binnen laten komen."

dezelfde bent als voorheen met dezelfde twijfels en

ziet duisternis. Maar als je in het licht bent,

kijkt via duisternis

In de keuken begon de hond te blaffen en we wer­

Het was het overwin-je-angst-deel dat niet bepaald

problemen, maar dat je nu niet langer een fysiek

den alle drie doodsbang. We probeerden weer rustig

gemakkelijk leek. Nu was ik opnieuw nog banger. Ik

lichaam hebt om je emoties, angsten en zelfoordelen

licht dat kijkt via duisternis,

te worden. Ik bleef nog even en ging toen naar huis.

maande mezelf zoveel mogelijk tot kalmte en begon

te modificeren. In feite heb je nu meer zelfoordelen

zul je zien wat ze is.

Op dat moment zag ik de grote zwarte entiteit die

in stilte met Iris te mediteren.

en meestal meer angst, en ook meestal geen moge-

mij volgde. Ik wist niet wat ik moest doen. Geluk­

Ik begon 'de entiteit' uit mijn lichaam te duwen

lijkheld om je ervaring of perceptie te reguleren.

kig was ik alleen thuis, zodat niemand anders erin

met wit Jicht dat ik vanuit mijn kruinchakra naar

In een situatie als die van Bud loop je, als je in de

zat op zijn knieën naar mij te grijpen om contact

betrokken raakte. Ik liep trillend en bevend door het

beneden haalde en liefdevol tegen zijn grenzen aan

astrale wereld bent, grote kans om te verdwalen.

te maken, omdat hij de weg kwijt was. We hebben

huis met een bijbel in de hand. Ik probeerde kruisen

duwde. Ik werkte eraan mijn angst te overwinnen

De Europese healer die via oude Europese tradities

hem geholpen om bevrijd te worden in het licht.

van water te zetten op de muren. Het hielp niet. De

en onvoorwaardelijke liefde te voelen. Het was echt

met healing in aanraking kwam en lris, die opgeleid

De moraal van dit verhaal is: wanneer je in angst

daaropvolgende nachten bleef ik doodsbang.

zwaar. Ik concentreerde me op het licht en de liefde

was in de Tibetaanse traditie, noemden Bud allebei

zit, ga je monsters zien. De meeste wereldbeschou­

Een paar dagen later had ik een afspraak met een

en bleef hem uit mijn lichaam naar beneden duwen

een duistere entiteit, omdat zijn HEF zo donker

wingen weerspiegelen dit dualisme van goed versus

healer uit Europa. Hij probeerde de entiteit te ver­

met wit licht. Ik kon zien (met mijn ogen gesloten)

was. Geen van beide hadden ze de informatie die

slecht. Er zijn zwarte monsters en er zijn fantasti­

wijderen, maar het lukte hem niet. Uiteindelijk zei

dat Iris hem ook licht en liefde stuurde. Hij gleed

ik sindsdien heb verzameld, vanuit het perspectief

sche, prachtige engelen. De meeste leringen zijn zo,

hij: "Deze kwade entiteit zit je al vele levens ach­

uit mijn lichaam en liep achter mij langs in Iris'

van een bio-energetische therapeut/fysicus om dit

in plaats van: 'hier hebben we iemand die zo laag

terna! Je moet je krachten verzamelen om deze te

richting. Toen kwam er een hele grappige gedachte

waargenomen fenomeen vanuit een meer westers

is gezonken en zulke problemen had in zijn leven'.

bestrijden. Je moet proberen te winnen. Maar maak

op in mijn hoofd:

perspectief te herinterpreteren. Buds HEF was duis­

Hij had het zo moeilijk met zichzelf dat hij zichzelf

je geen zorgen, als je verliest, verlies je alleen je

Als je denkt dat jij het slecht getroffen hebt, denk dan

ter omdat hij met diepe wanhoop en schuldgevoel

doodde; ik riep hem en hij kwam me te hulp. Dat is

lichaam!" Nou, daar ging ik me zeker niet beter door

eens aan hem. Hij heeft niet eens een lichaam!

te kampen had omdat hij zelfmoord had gepleegd.

heel anders.

voelen! Ik werd er alleen nog maar angstiger door.

Ik grinnikte innerlijk en voelde onvoorwaarde­

Hij leed al vreselijk voordat hij zelfmoord pleegde.

Deze ervaring had diepe invloed op hoe ik de pa­ ranormale verschijnselen van het astrale interpre­

Dus ik keek en toen zag ik wat die ervaring was. Bud

Eindelijk was het tijd voor mijn vaste sessie met

lijke liefde voor dit arme schepsel, dat zonder zijn

Ik weet niets over de oorzaak van die wanhoop

mijn bio-energetisch therapeut. Hij leek niet erg

fysieke lichaam verdwaald was. Toen ik hem vulde

omdat ik niet zijn therapeut was, noch heb ik die

teerde. Veel religieuze leringen zijn heel negatief,

bezorgd of ongerust. Hij kon de zwarte entiteit niet

met liefde veranderde hij van een donkere vuil­

indertijd met HSP waargenomen. Daarna voelde hij

door 'lagere astrale wezens' als slecht of kwaad te

zien, maar hij zag wel mijn angst. Hij hielp me om

grijs*bruin-zwarte kleur in grijs tot lichtgrijs, en uiteindelijk werd hij wit licht. Ik zag hem naar Iris

zich er heel schuldig over, zoals de meeste mensen

bestempelen en ze naar nog lagere plaatsen te stu­

die zelfmoord plegen, want na de zelfmoord is het

ren, zoals de hel. Eerlijk gezegd slaan ze de plank

probleem niet alleen niet verdwenen, maar vaak

helemaal mis. Deze mensen/wezens hebben hulp

Hij zei: "Je zult hier meer aan moeten werken. Ik kan

gaan, waar hij helemaal licht werd. Naarmate Iris en ik hem omringden met onvoorwaardelijke liefde

nog veel erger geworden. Zodra hij zijn lichaam had

nodig. Het laatste wat ze nodig hebben is nog meer negatieve energie op zich geprojecteerd of naar

te werken aan mijn angst voor het onbekende, maar de zwarte entiteit ging niet weg. je wel meer sessies geven. Het is maar goed dat je

veranderde zijn HEF langzaam in wit licht en werd

verlaten, had hij die bescherming niet meer om de

niet naar een psychiater bent gegaan, want die zou je

hij verlost. Toen Iris en ik uit onze stiltemeditatie

negatieve gevoelens over zichzelf en zijn wanhoop

zich toe te krijgen. Deze wezens die zo in het duis­

medicatie geven en je achter slot en grendel zetten."

kwamen, beschreef ze precies wat ik had gezien.

over wat hij had gedaan in te tomen of bij te stellen.

ter leven zijn hun ware goddelijke aard ten diepste

Ik maakte meer afspraken met hem voor bio­

Iris zei: "Ik stuurde hem licht en liefde, maar hij

Ik herinnerde me dat ik mezelf ee.rst in de as van Bud

vergeten. Ze hebben hulp nodig, zoals wij allemaal

energetische sessies waarin ik leerde omgaan met

wilde niet gaan totdat jij hem ook licht stuurde.

had geprojecteerd, en daarna voor de kloof tussen de

met onze eigen duistere psychische plekken. Zoals

mijn angst en mezelf tot op zekere hoogte wist te

Toen jij uiteindelijk je angst overwon, duwde je

werelden had gestaan en hem had geroepen. Ik be­

Carl Jung zei: "We komen niet tot verlichting door

kalmeren. Maar de entiteit was er nog steeds, en ik

hem uit je lichaam met onvoorwaardelijke liefde.

sefte dat, nu ik er vanuit een nieuw perspectief naar

ons beelden van licht voor te stellen, maar door


152

Extreme dualiteit in de lagere astrale werelden

Core light healing

153

ons be,wst te worden van onze eigen duisternis."

want het was tijdens een healing die ik gaf in mijn

Na enige tijd merkte ik dat het steeds lichter werd

ling voor nodig, maar met de cliënt ging het daarna

Diep vergeten is een hele diepe gespletenheid in de psyche. Gespletenheid is het verdelen van de werkelijkheid in goed en slecht. Bij een diepe

werkruimte in New York City. Ik was net aan de

boven mijn hoofd, en ik leek in het licht op te stij­

werkelijk veel beter. Zijn endocriene stelsel werd

afsluiting toe van die healing. Ik hield mijn handen

gen. Al snel bevond ik me in een verlichte binnen­

wakker en hij ontwikkelde zijn mannelijkheid.

boven het zesde chakra van de cliënt en stuurde

plaats van wat een klooster bleek te zijn. Er kwamen

gespletenheid is slecht echt slecht (dat wil zeggen:

liefde en vrede naar de cliënt om hem in een hogere

een paar monniken in bruine pijen naar me toe. Ze

het kwaad), en goed is engelachtig. Helaas is iemand

staat van be,wstzijn te brengen. De veertigjarige

pakten mijn rechterhand en zeiden:

De taak van dit nieuwe millennium

met zo'n diepe gespletenheid geneigd zich meestal te

cliënt onder mijn handen was naar me toe gekomen

"Hier, wij nemen dit wel mee."

In dit nieuwe millennium komt de dualiteit waar­

identificeren met de negatieve kant van de gespleten­

omdat zijn lichaam zich niet volledig had ontwik­

Ik keek naar beneden en zag een stukje van de ziel

aan de mensheid vele duizenden jaren heeft vast­

heid. Wanneer de persoonlijkheid overschakelt naar

keld vanuit de puberteit naar mannelijkheid. Ik

van mijn cliënt in mijn rechterhand. Toen wezen ze

gehouden naar de oppervlakte om geheald en tot

de positieve kant van de gespletenheid, is het meestal

had hem al verschillende healings gegeven om de

een andere kant op en zeiden:

een geheel gemaakt te worden. De uitersten van

een overdreven onrealistische positieve houding die

ontwikkeling van zijn endocriene systeem te verbe­

11fij gaat naar counseling."

het zogenaamde licht en duister komen samen in

niet lang duurt en niet geaard is in de fysieke en spi­

teren, waardoor hij zich wat beter voelde.

Ik draaide me om en zweefde naar links. Ik kwam

heelheid. Georganiseerde religies worden geconfron­

rituele werkelijkheid. De meestvoorkomende uitdruk­

Plotseling viel ik in de hel! Ik tuimelde van de extase

voor en tussen de twee voorste poten van de sfinx

teerd met hun interne dualiteiten en veroordelende

king van dit type gespletenheid doet zich voor bij

van het zesde niveau van het veld naar beneden in

terecht. Een geheime deur in zijn borst ging open

controle over mensen.

mensen met het bipolair syndroom. Er is natuurlijk

de duisternis van het laagste aspect van het vierde

en toen was ik in de binnenkamer. (Dit speelde zich

Zoals Heyoan zegt:

altijd een fysiologisch aspect aan alle vormen van

niveau. Ik was in shock. Ik kon niet achterhalen

allemaal af in mijn psyche terwijl ik in de fysieke

gespletenheid en een aspect dat zich laat zien in het

hoe het was gebeurd. Ik dacht dat ik iets vreselijks

wereld nog steeds mijn handen boven het voor­

Je denkt toch niet echt dat

menselijk energieveld: hoe dieper het vergeten, hoe

verkeerds moest hebben gedaan. Ik doorzocht mijn

hoofd van de cliënt hield om hem op te tillen naar

je moet worden gestraft

duisterder, dichter en negatiever de energie. Een an­

recente verleden, maar kon niets vinden. Nadat ik

het zesde niveau.) In de kamer zag ik Heyoan, die

om je goed te gedragen,

dere manier van zeggen is dat iemand met een diepe

enige tijd had zitten worstelen met alle twijfels aan

op een gouden troon zat. Ik knielde voor hem neer.

of wel?

gespletenheid een zeer lage dunk van zichzelf heeft.

mezelf, begon ik om me heen te kijken. Het was zo

Hij gaf me een initiatie met helder stralend gouden

donker dat ik niets kon zien! Toen herinnerde ik me

licht. Toen zei hij:

Deze geweldige les is essentieel voor iedereen

een paar manieren die ik een tijdje terug had ge­

die astraal healingwerk doet.

leerd om uit de hel te komen, dus ging ik ze uitpro­

Hier is het geheim

Het is zo gemakkelijk om in duistere astrale werelden

beren. De eerste was om het licht te zoeken en in de

dat ik je zou onthullen

te kijken en l1et kwaad te zien.

richting van het licht te gaan. Maar er was nergens

wanneer je er klaar voor was.

Hoofdstuk 11 Zelftoetsing: verken je dualis­

1.

Maak een lijst van je levenservaringen die volgens jou in de categorie 'extreem dualisme' vallen.

Dat is niet wat die wezens da"ar nodig hebben!

enig licht te zien. Er was geen 'lichter boven' noch

Ze zijn al aan het worstelen met

'donkerder onder'; er was geen enkele gradatie in de

Jij en ik zijn een.

sterk negatieve zelfbeelden.

zwartheid. Ik wist niet welke kant ik op moest gaan,

Ik ben je overzie/.

Ze hebben er geen behoefte aan

omdat naar het licht zoeken niet werkte. Ik hoorde

dat anderen angsten op hen projecteren.

wel akelige geluiden, maar ik kon helemaal niets

Hoewel ze je misschien bang proberen te maken, doen ze dit omdat ze bang zijn voor jou!

2.

Hoe ben je ermee omgegaan op het moment dat ze plaatsvonden?

We hebben dezelfde core-star.

3.

Hoe heb je ze daarna opgelost, ten behoeve van

zien. Het was inktzwart. Toen begon ik te bidden

Jij, Barbara,

4.

Wat heb je geleerd over je innerlijke kracht en

om hulp. Dat leek ook niet te helpen. Dus begon ik,

bent de incarnatie van mij in dit leven.

de groei van je innerlijk wezen? hoeveel vertrouwen heb je nu ten aanzien van wat je aankunt?

Ze hebben behoefte aan luchthartige, liefdevolle accep­

met de focus op mijn christelijke achtergrond, en

tatie

gecombineerd met hindoeïstische chantritmes, van­

Ik heb deze ervaring jarenlang niet verteld aan

en erkenning van wie ze zijn!

binnen te zingen (zonder geluid), omdat ik de cliënt

anderen omdat het iets diep persoonlijks was en,

Wezens op het pad naar verlichting!

niet wilde storen die daar rustig lag.

dacht ik, misschien ook egocentrisch. Nu besef ik

"Jezus Christus, Jezus Christus!"

dat dit geldt voor alle mensen. We hebben allemaal

Voor zover ik kon zien werkte dit ook niet, maar

een gids voor het leven die onze overziet is. Andere

Stap voor stap begon mijn leven te veranderen in

ik ging er toch mee door. Toen, tot mijn verbazing

gidsen komen een tijdje bij ons om ons specifieke

iets veel mooiers dan ik ooit had durven dromen.

en ontsteltenis, hoorde ik een paar stemmen in de

dingen te leren, zoals healingtechnieken. Als we

Na een tijdje rust en studie was ik klaar om de 'hel'

duisternis vragen:

hebben geleerd wat ze ons kwamen leren, vertrek­

weer te ondergaan, maar op een andere manier. Ik

"Wie is dat?"

ken ze weer. Dus:

was er klaar voor om de vertrouwde duisternis en

Nou, toen werd ik pas echt bang! Volgens mijn

BARBARA BRENNAN

tische ervaringen

wanhoop binnen te gaan - maar deze keer als hea­

opvoeding daalde Christus af in de hel, maakte daar

ler. Ik was klaar om healing te geven aan die arme

contact met iedereen, en haalde iedereen die met

is je overzie/.

wezens die gevangenzitten in de duisternis en pijn

hem mee wilde eruit! Iedereen zou hem moeten

Die gids deelt

van de lagere astrale wereld. Hier is mijn verhaal.

kennen! MAAR ZIJ KENDEN HEM NIET!

dezelfde core-star met jou!

De gids die je hele leven bij je is

"Waarom kennen ze Christus niet?" riep ik tegen Ik reis voor de eerste keer naar de 'hel' als

mezelf.

healer

"Shhhh! Stil, Barbara. Rustig blijven!" Ik kalmeerde

herenigd met een deel van zijn ziel dat op de een of

mezelf en begon weer te chanten.

andere manier jaren, misschien zelfs levens, eerder

Ook voor die cliënt was het een keerpunt. Hij werd

Zoals ik eens beschreef in Licht op de aura werd ik

"Jezus Christus, Jezus Chrish1s!11 bleef ik maar chan­

van hem was gescheiden. Ik weet niet hoe hij ervan

de eerste keer dat ik naar de hel ging erg verrast,

ten, steeds weer opnieuw.

gescheiden was geraakt. Er was veel tijd en veel hea-


-

-

-

-

1

• • -

-

-

1

-

-

_.

-

Hoofdstuk 12

-. = tt@A1îl5�É - ,INJENTl�����IDE -

" .........

�N

1

-

191

... ....

-

IJ

i

Wat 'het Kwaad' wordt genoemd

.

"

A�llfRÄLE WERELQ "

:..�:;

.-

-

.

- -----.

aten we nu eens kijken naar wat er gebeurt als

kan worden gezien als extreme dualiteit,

L

gewoo11 een diep vergeten.

echt iets aan te doen.

HLYOAN

Beheksingen, vervloekingen en entiteiten

negatieve intentie wordt gebruikt om iemand

Beheksingen en vervloekingen kunnen heel gevaar­ lijk zijn. Ze zijn nog gevaarlijker als culturen hun bestaan ontkennen, omdat ze kunnen leiden tot allerlei ziekten, fysieke pijn, angst, vreemd gedrag, en zelfs tot de dood, zonder dat iemand de oorzaak weet op te sporen. Ik heb dit onderwerp bij nie­ mand bestudeerd, dus wat ik erover te zeggen heb is uitsluitend gebaseerd op mijn HSP-observaties en ervaringen als healer. Ik weet ook niet of er officieel verschil bestaat tussen de woorden vervloeking en

beheksing. Misschien zijn het gewoon verschillende woorden voor soortgelijke dingen uit verschillende culturen. Vervloekingen en beheksingen maken gewoon gebruik van de wetten die werkzaam zijn in de vierde-niveau-werkelijkheid die ik al heb beschre­ ven. Elke cultuur heeft zijn eigen vervloekingen en beheksingen geschapen die ze gebruiken. Alle culturen begrijpen en interpreteren ze ook overeen­ komstig hun eigen systeem. Wat is zwarte magie en waarom is ze zo krachtig? Zwarte magie is een georganiseerd systeem dat gebruikmaakt van informatie uit het energiebe­ wustzijn om andere mensen schade te berokkenen


156

Negatieve intentie en de astrale wereld

Core light healing

of te beheersen door misbruik te maken van hun

persoon. Hij had een enorme kracht. Hij was bin­

vervolgens om naar haar VW-bus te lopen. Toen we

Peter vertelde me ook dat hij had gestudeerd bij

157

zwakheden en hun gebrek aan inzicht in derge-

nengedrongen en had de macht over haar gegrepen

de trap af liepen naar de bus, begon ze op en neer

meer van dit soort mensen. Hij zei dat het normaal

lijke verschijnselen. Ze gebruikt dezelfde principes

via haar kruinchakra die wijd open stond, gescheurd

te springen en te krijsen en te schreeuwen alsof ze

was om entiteiten en vervloekingen die vastgeplakt

en wetten die werkzaam zijn in de vierde-niveau­

was en waarvan de beschermende schilden wa-

gek was. Ik probeerde haar weer te kalmeren. Het

zaten in het veld te verwijderen en over te zetten

werkelijkheid van het HEF die worden gebruikt voor

ren verdwenen. Er kwamen grote, massieve, dikke

duurde een tijdje voordat ze weer in staat was om

in dingen als kippen, eieren, of, zoals in zijn geval,

healing. Maar bij zwarte magie worden die wetten

zwarte tentakels of wortels naar beneden zetten in

te rijden en in haar VW te stappen. Ik verzekerde

zelfs in leerlingen! Hij zei ook dat het normaal was

op hele specifieke wijze gebruikt, in rituelen met

haar kruinchakra. De tentakels daalden verder naar

haar opnieuw dat ze de priester moest opzoeken die

om vervloekingen weg te halen en terug te sturen

voorwerpen en symbolen, inclusief het gebruik van

beneden en verstrengelden zich dwars door haar

ik had aanbevolen om een exorcisme te laten doen.

naar de persoon die ze had verzonden. Ik zette

creatieve seksuele energie. Deze rituelen worden

verticale krachtstroom, helemaal tot in haar derde

Uiteindelijk reed ze weg; eigenlijk was ik verbaasd

vraagtekens bij de ethiek van beide technieken en zocht naar een meer ethische manier om dit te

al eeuwenlang toegepast door geheime genoot­

chakra. Ze leken daar vast te worden gehouden door

over hoe goed ze nog kon rijden. Ik stuurde mijn

schappen. Zoals vermeld in Hoofdstuk 10 kunnen

een macht die mij totaal onbekend was. Die macht

gebeden met haar mee om haar ongelukkige toe­

doen.

voorwerpen en symbolen op deze wijze worden

had geen lokale oorsprong maar was afkomstig uit

stand te beteren. Ik was gewoon nog niet voldoende

Een 'vervloeking' vanuit overdracht: Het duurde

opgeladen om dualistische energieën en negatieve

een of andere afgelegen cultuur. Wat ik ook deed,

gekwalificeerd om die vorm van zwarte magie aan te

niet lang voordat ik opnieuw werd uitgedaagd, dit

intenties te dragen. Elke keer dat een ritueel wordt

ik kon geen enkele manier vinden om de tentakels

kunnen.

keer door middel van overdracht. Een van de lastige

herhaald, voegt het meer negatief energiebewust­

eruit te halen. Ze waren er neergezet en werden heel

De ethiek van omgaan met vervloekingen: In het

dingen van een leider zijn is de overdracht die stu­

zijn, macht en negatieve intenties toe aan de astrale

stevig vastgehouden door een kracht die mij onbe­

begin van mijn carrière was er een man, die ik Peter

denten doormaken op hun heilige healingpad naar

vormen en negatieve geloofssystemen waarop men

kend was. Ik was nooit eerder zo'n sterke, onwrik­

zal noemen, die bij me in opleiding kwam in New

de diepste kern. Overdracht is een term die wordt ge­

zich richt. Het kan krachtig en gevaarlijk zijn. Het

bare kracht tegengekomen. Ik wist dat ik de situ­

York City. lk merkte dat zijn derde chakra vreselijk

bruikt in de psychologie. Positieve overdracht vindt

zoekt en voedt zich met angst. Het is niet iets om

atie niet aankon. Dus stopte ik met de healing en

beschadigd was. Het schild was afgescheurd, de

plaats wanneer een cliënt of student zijn goede

mee te spelen. Het is gekoppeld aan grote reservoirs

probeerde haar te kalmeren om haar zover te krijgen

zegels beschadigd, en hij had een diep, gapend gat

gevoelens op de leider overbrengt, bijvoorbeeld een

van zwart negatief energiebewustzijn die zijn opge­

mij haar verhaal te vertellen, in de hoop dat ik een

in zijn centrum. Toen ik de omvang van de schade

leraar, healer of arts. In zo'n geval wordt de leider

bouwd in de vele eeuwen van menselijke existentie.

manier zou vinden om de wortels los te krijgen.

opmerkte vertelde ik niet wat ik zag, maar vroeg

in het begin beschouwd als alleen maar goed, en als

Een van de manieren waarop zwarte magie haar

Al snel begreep ik waarom ik het niet voor elkaar

hem naar zijn geschiedenis. Hij vertelde me dat hij

iemand die gaat zorgen voor de student/cliënt op

macht behoudt is dat het geheim wordt gehouden.

kreeg. Dit is het verhaal dat ze me vertelde:

ongeveer drie jaar bij een sjamaan had gestudeerd.

een manier die hij nooit eerder heeft gekend, maar

De meeste mensen denken niet dat het echt bestaat,

"Toen ik met mijn studie boeddhisme bezig was,

Hij was zijn leerling geworden. Het was zijn taak als

als kind heeft gewenst. Meestal wordt de leraar in

of zijn bang om erachter te komen. Maar ze zijn er

ontmoette ik een boeddhistische monnik uit Tibet.

leerling om de sjamaan te helpen bij het weghalen

het begin door de ogen van positieve overdracht

wel bang voor. Als ze wel denken dat het bestaat,

Ik werd verliefd op hem en we trouwden. Maar

van vervloekingen en entiteiten. Het ging als volgt:

beschouwd als een geweldige docent die zijn/haar

dan werkt zwarte magie in op hun angst om hen te

het werkte niet. Hij wilde alleen maar de baas over

de persoon met de vervloeking die moest worden

leven gaat veranderen. Dit is gedeeltelijk waar, maar

intimideren. Dus samengevat: je houdt je er verre

me spelen. Hij bleef maar energie zuigen. Ik kon

verwijderd werd neergezet in het midden van een

een groot deel ervan is positieve overdracht. Later,

van, of je leert hoe het werkt. Een goed boek om er

er niet meer tegen, dus vertelde ik hem dat ik een

kring, gevormd door mensen die elkaars hand vast­

wanneer de student een bepaald moeilijk punt in

meer over te weten te komen is De lans van het lot

echtscheiding wilde. Hij weigerde. Uiteindelijk zei

hielden om beschermende energie rond de cirkel te

zijn zelftransformatie bereikt, wanneer het diepere

door Trevor Ravenscroft. Het is het verhaal van Hit­

ik hem dat ik er zelf een zou regelen - tenslotte is

houden. Het doel van de kring mensen was om be­

zelftransformerende werk noodzakelijk is, ontstaat

lers zoektocht naar de speer die de zijde van Chris­

dit Amerika. Toen werd de controle nog erger. Kort

scherming tegen de vervloeking of entiteit te geven.

de negatieve overdracht vanuit de student. Het blijkt

tus doorboorde. Het vertelt de geschiedenis van die

daarna kwam ik erachter dat hij helemaal geen

De sjamaan trok de vervloeking of entiteit uit de

dat de leider een docent is, geen redder!

speer na Christus.

boeddhistische monnik was! Hij was een zwarte

aura van de vervloekte persoon en gooide die dan in

Op een gegeven moment belandde een van mijn

tovenaar! Hij heeft de hele tijd zwarte magie op mij

het derde chakra van zijn leerling (Peter). Wanneer

studenten in een zeer negatieve overdracht met mij.

Mijn ervaring met zwarte magie, beheksin­

uitgeoefend om mijn energie weg te zuigen. Ik kan

dit gebeurde, viel Peter op de grond, kronkelend

In plaats van met een therapeut aan negatieve over­

gen en vervloekingen

me niet van hem losmaken, en ik kan niemand vin­

van de pijn en verwarring. Peter werd vervolgens

dracht te werken, ging ze naar een negatief bevoor­

den die zelfs maar naar mij wil luisteren. Iedereen

uit de kring gesleept, terwijl de sjamaan zorgde voor

oordeelde paragnost die haar vertelde dat ik haar

Een cliënt met een ongebruikelijk probleem -

denkt dat ik gewoon gek ben. Help me! Alstublieft!

de persoon die hij aan het helen was. De kring van

had vervloekt in een ander leven, en dat de student

bezetenheid: Kort na mijn eerste reis naar de hel

Alstublieft! U moet het eruit halen!

mensen weerhield de vervloeking/entiteit ervan

'de vervloeking moest terugsturen'! Natuurlijk had ik nooit iemand vervloekt, dus kwam het erop neer

belde er een vrouw die zei dat ze me meteen wilde

HAAL HET ERUIT! IK KAN ER NIET MEER TEGEN!

opnieuw de aura van de patiënt in te gaan. Peter

zien. Ze leek zo wanhopig dat ik tijd voor haar

IK WORD GEK!" gilde ze, terwijl ze op en neer

vertelde me dat hij meestal nog wel drie uur bleef

dat de student me domweg vervloekte. Ach ja, het

vrijmaakte. Ze reed haar VW-bus naar het Center

sprong.

kronkelen op de grond, tot de krampen ophielden.

had niet veel effect. Het was gewoon overdracht. Ik

for the Living Force (CLF) waar ik op dat moment

"Het spijt me, ik kan het niet. Ik weet niet hoe ik

Daarna was hij nog eens twee weken ziek voordat

ontdekte toen slechts een van de vele problemen

woonde en parkeerde die in mijn voortuin. Ik liep

dat moet doen, en ik heb niet genoeg macht. Ik heb

hij herstelde. Peter zei dat de sjamaan veel mensen

van 'het terugsturen van vervloekingen'.

de buitentrap af om haar te begroeten. Ze sprong uit

het echt geprobeerd. Je hebt een exorcist nodig!

op deze manier had geholpen.

Heyoan leerde me hoe ik de hele zaak volledig kon

haar bus en probeerde me wanhopig haar verhaal te

Je moet naar een Tibetaanse monnik gaan - ga er

Ik maakte me zorgen om Peter en wat er met hem

helen, inclusief de getroebleerde vorige levens van

vertellen, waarbij ze soms onsamenhangend gilde.

alsjeblieft een zoeken. Probeer het Tibet House.

op de lange termijn zou gebeuren met een dusdanig

de vrouw. Ik hield onvoorwaardelijke liefde in mijn

Ik probeerde haar te kalmeren en haar de trap op te krijgen, naar de healingruimte. Haar HEF was op

Of ga naar een priester voor een exorcisme. Ik heb

beschadigd chakra. Ik werkte bijna elke les aan hem,

handen, verwijderde de vervloeking uit mijn veld

gehoord dat er een in New York City zit. Hij kan je

en ook nog toen hij studeerde om docent te worden

en ontbond die. Ik volgde het spoor van de vervloe­

zijn zachtst gezegd een puinhoop. Ik had nog nooit

misschien helpen. Ga alsjeblieft naar hem toe."

op mijn school. Toen hij eindelijk stopte met zijn

king terug en loste haar overal op. Het spoor liep

zo'n configuratie gezien vóór of eigenlijk sinds die

Ik schreef zijn naam op een stukje papier, bege­

studie bij de sjamaan behield zijn chakra de hea­

van de student, via de helderziende die haar ver­

dag. Ze werd bezet en beheerst door een andere

leidde haar de healingruimte uit en dwong haar

lings die ik hem gaf.

telde om haar naar mij terug te sturen, en toen naar


158

Care light healing

Negatieve intentie en de astrale wereld

iemand anders die ik niet kende. Ik loste de vloek

venaar. Toen ik de buitenkant van zijn veld naderde,

me toe voor een healing. Na een korte introductie

helemaal op, zodat niemand er last van wu krijgen.

vroeg ik zijn toestemming om het op te lossen. Hij

zei ze: "Mijn vriend probeert me te vermoorden met

De vakantie van haar dromen - of misschien

weigerde. Dus heb ik het niet van hem afgehaald.

zwarte magie! Ik ben doodsbang. Ik probeer zijn

niet: De eerste keer dat ik toevallig getuige was

Vervolgens hervatte en voltooide ik Pats healing, en

vervloekingen tegen te houden met meditatie en

van een vervloeking was in de healingruimte. Een

deed een normale sluiting voor haar veld.

gebed, maar Ik ben bang dat het niet werkt."

vrouw kwam naar me toe omdat het leek alsof ze

Daarna ging het al snel beter met Pat. Ik zag haar

"Wat bedoel je? Wat doet hij dat je dit denkt? En op

langzaam doodging. Ik zal haar Pat noemen. Haar

nog een paar keer. Elke healing richtte zich op de

welke manier doet hij dit?" vroeg ik haar voorzich­

gezondheid ging al twee jaar hard achteruit. Ze wist

wederopbouw en versterking van de vele niveaus

tig en in alle ernst.

niet waarom. Pat zei dat ze verschillende artsen had

van haar veld terwijl ze spoedig herstelde. Tijdens

"Ik zal het je laten zien," zei ze, ze trok het shirt met

bezocht, maar ze konden geen diagnose stellen en

een van die healings vroeg ik haar of ze ooit in het

lange mouwen dat ze droeg uit en deed haar hand­

geen enkel middel dat ze haar hadden gegeven leek

Caribisch gebied was geweest. Toen vertelde ze me

schoenen af. Ik kon mijn geschokte reactie maar met

te werken. Toen ik Pats veld begon op te laden en

haar verhaal:

moeite verbergen. Jeans handen en armen waren zo

schoon te maken in het eerste deel van de healing,

"Twee jaar geleden was ik in Jamaica op vakantie.

verschrikkelijk verbrand dat alle huid, en het weefsel

zag ik een astrale vorm aan haar veld vastzitten die

Ik ontmoette een man van daar, Jeremy. We werden

daaronder, was weggebrand. Ze had huidtransplanta­

letterlijk de levensenergie uit haar zoog. Toen ik Pats

verliefd op elkaar. Het was geweldig, we waren voor

ten die haar handen en armen bedekten tot halver­

veld onderzocht, merkte ik dat de vorm niet alleen

elkaar gemaakt. We zouden gaan trouwen. Hij zei

wege haar biceps. De getransplanteerde huid was

was aangesloten op haar veld, maar ook aan dat van

dat hij met mij terug zou gaan naar Amerika. Maar

ongeveer vijf millimeter dunner dan haar normale

iemand anders die zich ver van de staat New York,

op een ochtend tegen het einde van mijn vakantie

huid, zodat de huid plotseling dunner en rood was

waar wij waren, bevond.

stond er een hele boze inheemse vrouw in de ach­

op de overgang tussen het transplantaat en de nor­

Ik volgde de verbinding helemaal naar het Caribisch

tertuin van mijn huisje. Ze begon woedend naar me

male huid. Alle getransplanteerde huid leek blauw­

gebied. Dit was heel bijzonder voor mij, want ik had

te schreeuwen over iets. Ik verstond het dialect niet.

achtig rood. Ze vertelde me het volgende verhaal:

nog nooit wiets gezien. Ik bleef het veld op astraal

Toen zag ik het mes. Toen ze naar me wilde uitha­

"Hij heeft dit gedaan via zwarte magie - echt waar,

niveau lezen. Het was daar verbonden met een in­

len, kwamen er plotseling een paar lokale jongens

hij probeert me te verm oorden! Toen ik op een dag

heemse vrouw. Toen merkte ik dat de connectie niet

aanrennen die haar hadden horen schreeuwen, en

thuiskwam van mijn werk riep ik hem, maar hij

echt afkomstig was van de inheemse vrouw, maar

grepen haar en het mes. Ze schreeuwden de hele tijd

gaf geen antwoord. Toen besefte ik dat hij boven

gewoon de buitenkant van haar veld bedekte en

naar haar terwijl ze haar wegsleepten. Later kwamen

een ritueel aan het doen was. Ik was doodsbang. Ik

vandaar verder liep naar een eng uitziende man in

de jongens terug en vertelden me dat ze al vele jaren

ging meteen naar de kelder, naar onze meditatie­

wat ik indertijd een 'tovenaarsoutfit' zou noemen,

de wettige vrouw was van Jeremy en dat ze samen

ruimte, stak een kaars aan, en begon te mediteren

compleet met masker, veren, schild, en vreemd

verschillende kinderen hadden. Doodsbang en met

om mezelf te beschermen tegen wat hij deed. Ik was

uitziende voorwerpen rond zijn nek, riem en in zijn

een gebroken hart ging ik zo snel als ik kon terug

te bang om te mediteren, dus begon ik te bidden,

hand. Hij was de bron van de energievorm die de

naar huis!"

zo hard als ik maar kon. Toen ik mijn ogen open*

levensenergie van Pat uit haar zoog.

Pat huilde dikke tranen van verdriet en ik zat zwij­

deed stond het huis erboven in brand! Het kwam

Ik probeerde dit dikke, kleverige, slijmerige, nega­

gend bij haar. Toen ze klaar was vertelde ik wat ik

niet door mijn kaars. Ik blies snel mijn kaars uit en

tieve energiebewustzijn te verwijderen. Het was niet

had gezien in haar veld en wat er was gebeurd bij de

rende naar de begane grond, naar de voordeur. Die

gemakkelijk. Ik probeerde het terug te sturen naar

healing. De inheemse vrouw had een zogenaamde

zat op slot. Ik rende naar de achterdeur. Die zat ook

de oorspronkelijke schepper ervan, maar dat werkte

'obi-man' ingehuurd om Pat te doden met negatieve

op slot! Ik rende naar de ramen - die waren vergren­

niet. Dus centerde ik me in mezelf, ging in een toe­

psychische energie, zodat ze niet terug kon gaan

deld. Hij had het huis in brand gestoken en mij op­

stand van onvoorwaardelijke liefde en vulde mijn

naar Jamaica om Jeremy bij haar en haar kinderen

gesloten! Maar niemand zou me geloven. Ik bedekte

hele veld daarmee. Vervolgens concentreerde ik me

weg te halen.

mijn gezicht met mijn armen en handen, zodat ik

op mijn handen die bezig waren om de connectie

Een paar weken later kwamen er, zoals dat meestal

kon ademen. Uiteindelijk sloeg ik een ruit in en ben

los te maken van het veld van Pat; ik zorgde ervoor

gaat, een paar nieuwe cliënten voor healings. Een

ik naar buiten geklommen!"

dat ze beschermd waren en vol van onvoorwaar­

van hen kwam uit het Caribisch gebied. Deze

Ze stopte even, haalde diep adem en barstte in

delijke liefde. Toen begon ik langzaam, beetje bij

nieuwe cliënten hadden een boek geschreven over

tranen uit. "Ik heb maandenlang in het ziekenhuis

beetje, de negatieve vijandige energie op te lossen

de obi-man van het Caribisch gebied, en brachten

gelegen."

in liefde. Het duurde een hele tijd en kostte veel

een exemplaar voor me mee. Ze wisten niets over

Ik gaf Jean healings voor het herstel van alle niveaus

concentratie.

Pats healing. Zo heb ik de term obi-man leren ken­

van haar veld op haar armen, evenals de rest van

Toen ik alles in en rond Pat had omgevormd, ging ik

nen. De obi-man-traditie van het Caribisch gebied

haar lichaam. Er moest veel trauma worden verwij­

verder met het oplossen van het lange, dikke, kleve­

kwam mee met de Afrikaanse slaven. Zij zijn de

derd uit haar veld. Er zaten tranen in de gestructu­

rige slijmerige koord dat de connectie vormde met

medicijnmannen van de oude Afrikaanse culturen.

reerde niveaus en chaotische donkere wolken in de

de vrouw op het eiland. Toen ik haar veld bereikte,

Het is hun doel om mensen te helen volgens hun

ongestructureerde. De brand had niet alleen veel

vroeg ik haar (psychisch) toestemming om het op

culturele tradities.

rood achtergelaten op de ongestructureerde niveaus

te lossen en om te zetten in liefde. Ze ging akkoord.

De brand-vloek: De volgende keer dat ik te maken

van het veld, maar had ook de gestructureerde

Ik vormde alles om wat op en in haar veld zat, en

kreeg met een vervloeking was slechts een maand

HEF-niveaus op haar vreselijk verbrande armen en

volgde toen het slijmkoord naar de zogenaamde to-

later. Een vrouw, die ik Jean zal noemen, kwam naar

handen verwoest en verzwakt.

159

Volgens mijn HSP leek het inderdaad zo te zijn dat haar vriend had geprobeerd om rituele zwarte magie tegen haar te gebruiken, maar ik wist gewoon niet hoe, want het is iets waar ik niet veel over heb ge­ lezen. Alhoewel het me meer een soort brandstich­ ting leek, had ik geen 'echt' bewijsmateriaal. Het allerbelangrijkste was dat de cliënt werd beschermd tegen alle mogelijke verdere psychische aanvallen. Dat deed ik door haar veld schoon te maken, te versterken en te beschermen en haar zo te helpen haar centrum heel krachtig te maken. Zodra ze haar kracht herwon besloot ze om meer chirurgie te on­ dergaan zodat haar littekens hun normale textuur terug konden krijgen. Een Afrikaanse vloek, negen generaties later: Deze ervaring was ook een verrassing voor me. Tegen de tijd dat ik met deze vervloeking te maken kreeg, had de BBSH zich ontwikkeld tot een vierjarig programma, en in het tweede jaar van de opleiding leerde ik studenten hoe ze voorwerpen en wezens van de vierde-niveau-werkelijkheid uit hun veld konden verwijderen. Ik was verbaasd hoe stevig en hoelang een vervloeking zich

in

het veld kan hand­

haven. Negen generaties is een lange tljd. Eerst een geheugensteuntje: het grote verschil tus­ sen een astraal voorwerp in het veld en een astraal wezen in het veld is dat wezens vrije wil hebben en niet willen worden verwijderd. Ze vechten met je als je probeert ze te verwijderen, zoals de babyharpijen die in mijn vinger probeerden te bijten toen ik ze uit de alvleesklier van de cliënt haalde. Daarom is het verwijderen van wezens iets moeilijker dan het verwijderen van voorwerpen die vastzitten in het veld, maar zich niet verzetten wanneer ze worden verwijderd. De wezens zijn er neergezet door iemand anders of door de cliënten zelf, hetzij in dit leven of in een ander leven. Bovendien houdt de wil van de personen die de vervloeking of beheksing in het veld hebben gezet de vervloeking of beheks­ ing die moeten worden geheald in stand, als ze nog bestaat. Dus terug naar wat ik ervoer bij het lesgeven aan mijn klas. Ik was astrale healing aan het doceren aan tweedejaarsstudenten die healings deden op de behandeltafel. Ze leerden voorwerpen en wezens van de vierde-niveau-werkelijkheid te verwijderen. Toen ik door het lokaal liep om mijn studenten te assisteren, merkte ik dat een van de studenten e r moeite mee had. Ik ging naar haar toe o m h e t pro­ bleem te bekijken. De 'cliënt'-student die op tafel lag om de healing te ontvangen was van Afrikaanse afkomst. De 'healer'-student was niet in staat om het veld stabiel te houden, omdat ze niet genoeg energie had in haar veld. Ze wist ook niet zeker wat


160

Negatieve intentie en de astrale wereld

Core light healing

ze probeerde te verwijderen, wat ook een gevolg was

3.

Vervloekingen/beheksingen worden door iemand anders in of op het veld geplaatst. Zo

van niet genoeg energie voor de healing. Ik keek naar het veld van de cliënt-student op het vierde

iemand is opgeleid in, of praktiseert, een of

niveau, en zag dat haar verticale krachtstroom vol

andere soort sjamanisme, hekserij of voodoo.

zat met kleine, griezelig uitziende zwarte slangen.

4.

de hele wereld.

was om de healing te voltooien: de healer-student had niet genoeg kracht om de slangen met hun

Geheime genootschappen die deze krachten gebruiken bestonden en bestaan nog steeds over

Nou, dat verklaarde waarom er niet genoeg energie 5.

kwaadaardige intenties te verwijderen (ze werd ook

12. Het gebruik van wilskracht bij astrale healing

leidt meestal tot dualiteit om schade toe te bren­ gen of macht uit te oefenen. 13. Probeer dit niet in je eentje te doen. Je moet leren

hoe je moet omgaan met je angst voor het onbe­

161

Karma kan worden beschouwd als een kans om elk conflict op te lossen ofelk misverstand over de werkelijkheid op te he/deren dat je in je hebt.

kende en voor de inhoud van je onderbewuste. 14. Je relatie met de wereld van de vierde-niveau­

HEYOAN

Als degene die een vervloeking of beheksing

werkelijkheid wordt beïnvloed door je voorou­

Elke onopgeloste levenservaring uit welk leven

uitspreekt niet de bevoegdheid heeft om die in

derlijk verleden.

dan ook blijft in het veld rondhangen tot ze wordt

15. Je relaties met je levenspartner (zoals het hu­

opgelost. Dat zijn een hoop kansen in het HEF van

niet geacht zoveel energiebeheersing te hebben op

het veld te plaatsen, blijft ze gewoon op het veld

haar studieniveau). Dus nam ik de healing over,

zitten tot degene die vervloekt is een ER heeft.

welijk) omvatten het astrale verleden van de

vriïwel iedereen! Incarnatie is een gelegenheid om

en vroeg de student mij te assisteren. Ik begon de

Wanneer dit gebeurt verzwakt het veld voldoen­

families waarin je trouwt.

dat zogenaamde karma op te schonen. We blijven

de om de vervloeking toe te laten tot het veld.

slangen te verwijderen - in het begin een voor een,

16. Alle negatieve geloofssystemen worden gekop­

steeds opnieuw hetzelfde soort negatieve ervaringen

Vervloekingen/beheksingen kunnen vele gene­

peld aan en beïnvloed door de werelden van de

in ons huidig leven creëren tot we ze oplossen. Deze

wat tijd. Toen ik de slangen had verwijderd, bracht

raties duren als ze worden geplaatst door een

vierde-niveau-werkelijkheid die deze overtuigin­

re-creaties bieden, hoewel ze erg vervelend zijn, de

ik ze naar de hogere niveaus van het veld, waar ze

machtige persoon die is opgeleid in deze din­

gen aanhangen.

gelegenheid tot healing. Dat is een van de doelein­

hun oorspronkelijke, non-dualistische vorm aan­

gen. De kracht van een vervloeking of beheks­

namen als normale slang (zonder sinistere intentie).

ing hangt af van het vermogen van degene die

ling, 'tijdcapsule'-healing en relationele healing,

daarna een heleboel tegelijk. Dit kostte behoorlijk

6.

17. Een complete HEF-healing omvat astrale hea­

den van incarnatie.

Daarna begon ik met het traceren en ontbinden van

ze uitspreekt om hun HEF te reguleren en te

evenals andere soorten geavanceerde healing,

de negatieve energie van de vervloeking, terug naar

controleren met focus (ratio) en kracht (wil),

waarvan sommige in dit boek worden bespro­

Hoofdstuk 12 Zelftoetsing: onderzoek je er­

haar oorsprong. Toen ik terugging door de tijd en

aangewakkerd door emoties.

ken. Een volledige healing moet ten minste

varingen met negatieve intentie

Een vervloeking of beheksing moet worden op­

zeven HEF-niveaus omvatten, plus alle aspecten

de generaties, volgde ik het energiebewustzijn van

7.

de vervloeking die ik onderweg ontbond helemaal

gelost, niet teruggestuurd, want dat is hetzelfde

terug naar Afrika, waar z.e zo'n negen generaties

als een vervloeking uitspreken over degene aan

geleden was gecreëerd! Ik was stomverbaasd. Ik had

wie men haar terugstuurt.

geen idee dat zo'n ding door zoveel generaties heen

8.

Voorwerpen van de vierde-niveau-werkelijkheid

van het HECS.3

veld is het hart, het heilige menselijke hart,

Ik heb altijd een goede relatie gehad met slangen;

niveau van het veld gebracht, het goddelijke,

waaruit en waardoor onvoorwaardelijke liefde

als kind ving ik ze vaak om met ze te spelen. Later

het model (en de vorm) van alle dingen, om

in mijn leven leerde ik dat de oude godinnenreligie

hun oorspronkelijke doel terug te vinden.

stroomt. is voor healing van de vierde-niveau-werkelijk­

omvatte de slang gebruikte als een symbool van de

heid wordt gecreëerd, blijft het bestaan en zich

heid.4

kundalini, de levenskracht gericht op overleving/hea­

ontwikkelen, zoals alle wezens. 10. Wezens van de vierde-niveau-werkelijkheid wor­

sen gezien, maar niet zoveel, en ook niet van zo lang

den naar het licht gebracht om hun normale,

geleden! Het bleek dat de klacht die de cliënt-student aan de healer-student had voorgelegd chronische

gezonde, evenwichtige staat te hervinden. 11. Het belangrijkste hulpmiddel voor healing in de

Karma

Dit is een werkterrein dat niet licht mag worden opgevat of ontkend, zoals 'moderne' mensen vaak

vierde-niveau-werkelijkheid is onvoorwaardelij­

doen. Ik heb mensen gezien die bijna stierven of bij­

ke liefde. Ze stijgt sferisch op vanuit het midden

na krankzinnig werden door zulke dingen. De oude

Een basisoverzicht van wezens/voorwerpen

van het hartchakra wanneer het HEF helder en

traditionele manieren om deze zaken te bestrijden

en vervloekingen/beheksingen op het vierde

evenwichtig is. Om die staat te bereiken is het

leiden alleen maar tot meer strijd. Heyoan heeft

niveau van het HEF:

goed om naar de core-star te gaan en vervolgens

andere technieken onderricht die ze niet bestrijden.

via het haraniveau naar een staat van heldere,

In plaats daarvan gebruiken we onvoorwaardelijke

rugpijn was - de pijn verdween na die healing.

1.

2.

De vierde-niveau-werkelijkheid bestaat op de­

moeiteloze intentie.

liefde om de negativiteit van deze voorwerpen en

zelfde frequentieband als het vierde niveau van

wezens op te lossen en ze terug te brengen naar

het HEF.

het licht. We moeten ook het zogenaamd 'slechte

Voorwerpen kunnen worden geladen met energiebewustzijn van de vierde-niveau-werke­

3. Zie Licht op de aura 4. Noot voor de lezer: Ik heb niet alle healingtechnieken van de

lijkheid om te helpen of schade toe te brengen.

vierde-niveau-werkelijkheid opgenomen in dit boek, zoals de

Zulke voorwerpen kunnen dit energiebewustzijn overbrengen naar mensen. Sommige van deze voorwerpen worden talismannen genoemd. Ze

healing van aanhechtingen en implantaten in het veld, omdat die veel training vereisen, inclusief persoonlijk proceswerk voor het omgaan met de angst van de healer voor het onbekende die opkomt vanuit de diepte binnen de psyche, en persoonlijke

worden tijdens ceremonies gevuld met krachten

ondersteuning die de student nodig heeft bij het gewend raken

van de vierde-niveau-werkelijkheid.

aan de werelden van de vierde-niveau-werkelijkheid.

2.

Beschrijf hoe ze waren.

3.

Waren ze beangstigend? Zo ja, hoe ben je omge­ gaan met je angst?

20. Onthoud dat onvoorwaardelijke liefde essentieel

Zodra een wezen van de vierde-niveau-werkelijk­

ling/transformatie. Ik had wel eerder slangen in men­

heb je gehad waarbij negatieve intenties of ge­

19. Het fundament van het vierde niveau van het

die vastzitten in het veld worden naar het vijfde

9.

Welke vierde-niveau-werkelijkheid-ervaringen noegens betrokken waren?

alle relaties werkzaam zijn.

kon worden overgedragen!

die in de oudheid het grootste deel van de wereld

1.

18. Het vierde HEF-niveau is het niveau waardoor

karma' weghalen bij degenen die hun dualiteit uit­ spelen en anderen schaden.

4.

Wat heb je van ze geleerd?


Hoofdstuk 13

OVERZICHT VAN 'VORIG LEVEN'-HEALING

Om een individu te worden begon je aan de helende spiralen, via liet proces dat je incarnatie en reii1carnatie noemt.

D

e grote psychotherapeut dr. Stan Grof zei:

'1Elk van ons kan de eigenschappen manifesteren /ij hebt deze tennen - incarnatie en reïncarnatie - ge­

van een bewustzijnsveld dat

creëerd door ze te scheiden met je idee van iets wat tijd

ruimte, tijd en lineaire causaliteit overstijgt.

11

wordt genoemd. Dr. Grof zag de voordelen van het ervaren van onze Je l1ebt jezelf vele kansen en vele 'levens' gegeven

onbewuste, onopgeloste, pijnlijke levensmomenten

waarmee je kunt creëren.

die we als het ware in onszelf bevriezen. Als we dit

Met behulp van een lineaire tijdschaal kun je teruggaan

doen in een therapeutische setting geeft dat ons

in de tijd

de kans om ze te ervaren en ze dan op te lossen.

en je andere levenservaringen herinneren.

Sommige therapeuten noemen het ze aan ons laten

Al deze levenservaringen zijn hulpmiddelen voor het

sterven. Het werk van dr. Grof omvat het verwerken

herkennen van het zelf.

van onopgeloste ervaringen van zowel dit leven als eerdere of 'vorige levens'. Veel lichaamsgerichte

Ht:YOAN

psychotherapeuten doen dit werk nu omdat het zo effectief is. Dit soort werk vereist diep persoonlijk proceswerk met een goed opgeleide, ervaren hea­ ler/therapeut die zijn persoonlijk proceswerk heeft gedaan. Toepassing van HSP en kennis over hoe het HECS functioneert verbetert en verkort het hea­ Hngproces. Dit proces maakt het directer, aangezien de energieconfiguratie van het trauma direct kan worden bewerkt en verwijderd uit het HECS. Zodra dit is gedaan, geneest het fysieke lichaam snel. Het onderwerp 'vorig leven'-/regressietherapie is heel omvangrijk. Ik zal je een basisoverzicht en essentiële informatie geven voor regressietherapie. Na bespreking van regressietherapie in dit hoofd­ stuk ga ik door met een nieuwe manier van kijken naar het fenomeen 'vorige levens'. Ik ontwikkelde


Overzicht van 'vorig leven'-healing

Core light healing

164

HEF is niet volledig gezuiverd van de blokkades die

vragen wanneer ze die nodig had! Deze keer kreeg ze

werden veroorzaakt door het trauma tot het eerste

hulp.

ringen van zowel het huidige leven als van 'vorige

trauma volledig is geheald. Gewoonlijk laat het veld

De leiding van de cliënt volgen: Het is belangrijk

levens' omvat.

eerst het meest recente trauma van dezelfde aard

om te onthouden dat de healer tijdens de healing

los. De volgende healing laat hoogstwaarschijnlijk

de leiding van de cliënt volgt. De healer gaat overal

de op een na meest recente tijdsperiode waarin zo'n

heen waar de psyche en het lichaam van de cliënt

trauma plaatsvond los, enzovoort, achterwaarts in

heen reizen, met betrekking tot de voorgelegde

de tijd.

klacht van de cliënt. De healing gaat door totdat

In het algemeen zijn bijna alle belangrijke levens­

de tijdcapsule volledig is opgelost. Wanneer dit is

Het onontkoombare gevoel dat je probeert een

problemen van dit huidige leven veroorzaakt door

bereikt, is het veld van de cliënt schoon en krijgt hij

probleem uit een vorig leven op te lossen, het

onopgeloste ervaringen die vanuit vorige levens

niet opnieuw te maken met die specifieke erva-

werden overgedragen naar dit leven. Sommige daar­

ring en kwestie. Hij heeft de negatieve overtuiging

deze nieuwe technieken door te observeren hoe het HECS onopgeloste ervaringen van alle levenserva­

Er zijn

twee belangrijke dingen die opvallen

met betrekking tot het ervaren van vorige levens:

1.

gevoel dat er iets is wat je nog moet leren maar wat je blijft ontgaan, totdat je een vorig-leven­

van hebben geboortetrauma's in dit huidige leven

omtrent zichzelf en zijn leven opgelost. De cliënt

healing doet. In sommige gevallen blijkt een

tot gevolg. Bijvoorbeeld: een cliënt had een chro­

nam deel aan zijn healingproces en is beter gewor­

heel leven één grote poging om in het reine te

nisch probleem met haar nek. De navelstreng zat tij­

den. Hij heeft zichzelf bevrijd om zijn eigen leven te

komen met de teleurstellingen van de gedach­

dens haar thuisbevalling om haar nek gedraaid. Na

leiden door middel van zijn eigen keuzes. Zo krijgt

ten vlak voor het sterven in een vorig leven.

de geboorte was ze een paar dagen blauw (en stil).

de cliënt veel zelfrespect. Ja, de healer heeft inder­

Daarna had ze in haar jeugd verschillende blessures

daad meegeholpen, maar de cliënt is degene die

Personages uit een vorig leven kunnen worden

in hetzelfde nekgebied. Als vijfjarig kind klom ze

zijn onopgeloste problemen heeft opgelost door te

herkend als andere zelven of als een deel van je

op een standbeeld van een leeuw dat voor het Field

ervaren, los te laten, en de pijn te helen die erdoor

huidige zelf dat nog steeds problemen heeft die

Museum in Chicago stond. Haar oudere broer duwde

werd veroorzaakt.

moeten worden opgelost.

haar ervan af en ze viel met haar hoofd op het be­

De healer helpt ook het getraumatiseerde energie­

ton. Later in het leven zat ze een keer in de voorste

bewustzijn te verwijderen uit het HEF. Zodra het is

Diepe ontspanning gebruiken om het li­

passagiersstoel van een auto zonder veiligheidsgor­

gewist, helpt de healer bij het opladen

chaam naar het verleden te volgen

dels, en botste met haar hoofd tegen de voorruit

opbouw van het veld van de cliënt. De healer laat

toen de bestuurder de achterkant van de auto voor

de cliënt ook het psychologisch proces zien van de

hen raakte. Het resultaat was nog een whiplashbles­

manier waarop de cliënt het trauma compenseerde

2.

ln het begi.n werd ik opgeleid om vorig-leven­

en

de weder­

therapie te doen via diepe ontspanning en regressie

sure die chronisch werd. Elke keer dat ze een beetje

en zo zijn veld verkeerd afstemde. Als healer helpen

bij het Institute of Psychophysical Synthesis (IPS) in

druk op haar nekspieren zette, zoals wanneer ze iets

we de cliënt gewoon bij het hanteren van de emo­

Washington, DC. Tijdens de opleiding leerden we

oppakte wat een beetje te zwaar was voor haar zwak­

ties die het lichaam vrijgeeft. We zijn er om getuige

om heel goed op te letten dat we de cliënt niet naar

ke nekspieren, kwamen haar nekwervels scheef te

te zijn en de cliënt te bevestigen in zijn proces. De

een specifieke visie van een vorig leven, of naar

staan, wat chronische pijn veroorzaakte. Chronische

cliënten reageren goed en gaan goed vooruit bij het

een bepaalde emotie leidden. We begeleidden de

blessures zoals deze zijn heel moeilijk te genezen. Ze

oplossen van hun levenskwesties die hun oorsprong

cliënt rustig, met gesproken woord en af en toe een

vragen constante zorg en waakzaamheid om de bles­

hebben in hun vorige levens. Vóór de healing blok­

zachte aanraking, in een diepe ontspanning van

sure te beschermen tegen nieuwe kwetsuren. Dus:

keren de onopgeloste ervaringen, overgebleven van­

elk deel van zijn fysieke lichaam, te beginnen met

uit hun vorige levens, nog steeds hun levensenergie

de voeten. Dit werk werd gedaan terwijl de cliënt

Chronische blessures bieden je

in dit leven.

op een stevig smal bed of massagetafel lag. Zodra

een hulpmiddel voor het leren van zelfzorg

Mijn werk met de bio-energetische manier van om­

elk lichaamsdeel zich had ontspannen, begeleidde

en ook liefdevolle aanvaarding

gaan met vorige levens riep de diep in mij liggende

de geleide visualisatie de cliënt mentaal en fysiek

van je onvolmaaktheden.

psychische en helende factoren nog meer naar boven. Vanaf dat ik het veld kon zien, werkte ik er

terwijl de cliënt terugging in de tijd. Zodra dit was gebeurd, masseerde de therapeut het bepaalde fy­

Toen ze bezig was met de verwerking van een vorig

al mee vanuit het perspectief van de natuurlijke bio­

sieke lichaamsdeel van de cliënt dat gekoppeld was

leven dat te maken had met haar huidige toestand,

energetische energiestromen door het lichaam en

aan het trauma.

herinnerde ze zich dat ze op de brandstapel was ge­

het veld. Ik vergrootte de bio-energetische stromen waar het lichaam die blokkeerde, verwijderde en

Deze methode leidt de cliënt geestelijk en lichame­

storven met het touw vastgebonden rond haar nek

lijk, stap voor stap, terug in de tijd, en helpt de cli­

Ze had aan het touw getrokken om te ontsnappen,

reinigde stagnerende poelen van energie waar ze

ent om de oude trauma's die de lichamelijke blokka­

maar dat was haar niet gelukt. Om hulp vragen had

zich hadden opgehoopt en laadde de onvoldoende

de in dat specifieke gebied van het fysieke lichaam

niets geholpen, omdat de toekijkende omstanders

opgeladen gebieden met schone, heldere helende

veroorzaakten te herbeleven. Deze methode wordt

ook in haar situatie verzeild waren geraakt als ze

energie. Toen werd mijn visie nog verder geopend:

herhaald bij elke sessie die de cliënt ondergaat. De

hadden gereageerd. Elke keer dat ze aan het touw

in plaats van alleen het energiebewustzijn van het

.

therapie wordt voortgezet tot de cliënt alle herhalin­

trok, wurgde ze zichzelf nog meer! Het was een ho­

hele HECS te zien, begon ik de gebeurtenissen te

gen van het trauma ervaart en loslaat, inclusief de

peloze situatie geweest die eindigde in haar dood.

zien die zich hadden voorgedaan in het leven van

eerste keer dat het trauma gebeurde. Dit omvat alle

Nu, in dit leven, werd ze uitgedaagd om hoop te

de cliënt die zijn problemen hadden veroorzaakt.

vorige levens waarin het trauma zich voordeed. Het

vinden. Dat deed ze door weer te leren om hulp te

Korte tijd later begon ik vorige levens van mijn cli-

165

enten te zien. In eerste instantie boezemde mij dat angst in, dus vertelde ik andere mensen wederom niet wat ik zag. Ik kon de onderlinge samenhang zien van de levenservaringen van de cliënt. Erva­ ringen uit eerdere levens die niet waren opgelost werden gewoon overgedragen naar dit leven. Ze za­ ten dieper begraven in het veld, onder gelijksoortige onopgeloste ervaringen die zich in dit leven voorde­ den! Deze configuratie opende me echt de ogen en liet me zien dat sterven je niet uit een onopgeloste situatie verlost, maar die alleen vooruit duwt, naar de volgende incarnatie. Sterven verhoogt alleen maar je kans om opnieuw met hetzelfde probleem te maken te krijgen in soortgelijke persoonlijke situ­ aties op aarde - maar op een later tijdstip. Het vorig leven van een cliënt zien

Toen ik voor het eerst de vorige levens van mijn cliënten begon te zien voelde ik me hierdoor nogal in verlegenheid gebracht, en jarenlang vertelde ik niemand wat ik zag. De eerste keer dat het gebeurde was meteen gedenkwaardig, omdat het me onmid­ dellijk confronteerde met de vraag hoe ik moest omgaan met de informatie die ik kreeg. Toen mijn cliënt, die ik Sarah zal noemen, op mijn behandeltafel lag voor haar regressie naar een vorig leven, kreeg ik meteen een visioen: ik stond aan de zee van Galilea, in de buurt van een boot waar het kleed van Christus overheen was gegooid. In de verte zag ik over het water een stralend gouden licht naar mij toe komen. Naarmate het licht dichterbij kwam werd het groter en helderder. Toen zag ik dat het Christus was die over het water naar mij toe liep! Ik wist niet wat ik aan moest met dit visioen, want de cliënt was joods - dus hield ik mijn mond dicht. Alle visioenen die ik heb gehad tijdens healings hebben betrekking op de cliënt, niet op mij. Toch, omdat ik een christelijke opvoeding heb gehad, was dit misschien voor mij bedoeld. Maar elke keer dat Sarah kwam voor een healing verscheen het visioen weer. Ik dacht dat het misschien een vorig leven was dat ze had gehad in de tijd dat Jezus op aarde was, en dat ze hem had gekend. Maar ik heb nooit iets gezegd. Misschien had dat visioen betrekking op mij, misschien niet. Het was echter een goede les om geen dingen te delen wanneer je er niet helemaal zeker van bent dat de informatie betrek­ king heeft op de cliënt. Later, toen ik meer gerijpt was in mijn werk, vroeg ik het gewoon stilletjes aan Heyoan als ik niet zeker wist voor wie het was.


166

Core light healing

Overzicht van 'vorig leven'-healing

Hoe je kunt omgaan met het zien van een vorig leven van een cliënt

Sinds die tijd heb ik veel vorig-leven-healings gege­ ven. Ik zie de ervaringen uit vorige levens meestal vóór de cliënt ze ziet, maar ik wacht altijd tot d e cliënt z e zelf vindt. Dan kan i k z e bevestigen. Dit is een hele belangrijke manier van omgaan met de

4.

informatie die je kunt krijgen over vorige levens. Het probleem is dat als de healer vertelt wat hij ziet, dit door de cliënt niet kan worden ervaren als authen­ tiek, en vanaf dat moment zullen er twijfels zijn. Als

aan de andere kant de cliënt een directe ervaring heeft van een vorig leven -vooral als hij het in zijn eigen lichaam voelt zonder enige directe informatie van de healer - zal het voor de cliënt een authentieke ervaring zijn en dus heel helend. De cliënt zal de ervaring gebruiken om levensproblemen op te lossen die naar voren komen in de vorig-leven-ervaring, en die de cliënt persoonlijke informatie verstrekken met betrekking tot het oplossen van problemen in dit huidige leven. Dat is de kracht van vorig-leven­ healing. Ze kan je informatie verschaffen die je nodig hebt om problemen in je huidige leven op te lossen. Een bredere visie op 'vorige levens'

Door jarenlang te werken met 'vorige levens' en de verschijnselen te bezien als 'vorige levens', heb ik ingezien dat we veel verschillende soorten levens hebben die met elkaar zijn verbonden door de on­ opgeloste persoonlijke problemen die we meedragen naar volgende levenservaringen. Als we eindelijk de patronen doorbreken die we hebben herhaald in vele 'vorige levens', ondergaat ons huidige leven zeer snel een grote verschuiving naar een veel meer bevredigende ervaring. Overzicht van vorig-leven-verschijnselen

Er zijn vier belangrijke manieren om te werken met

Helderzien/psychisch: reading of channeling

Parapsychologisch: wetenschappelijk en experimenteel onderzoek van beweringen over vorige levens om te bewijzen of te weerleggen dat ze bestaan.

3.

Religieus: reïncarnatie is wel of geen geloofsarti­ kel of doctrine. De meeste wereldreligies ken­ nen de leer van reïncarnatie. Er wordt gezegd

Dr. Harold Lief schreef het volgende over dr. Ste­

zien eruit als angstaanjagende monsters, en worden

verwijderd bij het eerste Concilie van Nlcea in

venson in het fournal o(Nervous and Mental Disease:

afgebeeld bij de poorten van een tempel of aan de

325 na Chr. (Er zijn nogal wat boeken die dit

"Óf dr. Stevenson maakt een kolossale fout, óf hij

rand van een heilige Mandala, zoals de Zwarte Kali

bevestigen; maar een officiële katholieke website

zal bekend worden als de Galileo van de twintigste

met haar tanden en nagels vastgeklampt op het

ontkent het.)

eeuw.11

zevende niveau van het veld van de cliënt die ik in

Carl Jungs visie op vorig-leven-verschijnselen:

Hoofdstuk 10 beschreef. Het zijn beelden van d e

Psychotherapeutisch/healing: therapeutisch

In plaats van zich te concentreren op de vraag of vo­

eigen angst van de cliënt e n z e zijn er o m te voorko­

werk om de levenservaring te verbeteren en

rige levens daadwerkelijk bestaan, gebruikte dr. Jung

men dat de cliënt psychische domeinen betreedt die

energetische healing, waarop ik me in dit hoofd­

het verschijnsel archetypen voor therapeutische

hij nog niet aankan.

stuk zal richten.

doeleinden. Dr. Jung maakte duidelijk dat archety­

Vorig-leven-therapie kan, als ze niet correct wordt

pen - oude, universele karakterstructuren - de basis­

uitgevoerd of niet wordt gerespecteerd wegens haar

structuren vormen van onze psyche. Onze neiging

krachtige effect op het leven van de cliënt, uit­

leven-ervaringen

om de held, schurk, minnaar en despoot in onszelf

groeien tot het openen van de doos van Pandora. Ze

te ervaren stamt uit de archetypische sfeer. In de

kan enorme krachten ontketenen waarover de cliënt

Dr. Ian Stevenson: In zijn werk als psychiater

Jungiaanse therapie worden deze archetypen naar

misschien weinig controle heeft. Naar antwoorden

merkte dr. Jan Stevenson op dat jonge kinderen

buiten gebracht zodat de patiênt ze kan herkennen,

zoeken in vorige levens voor huidige problemen mag alleen worden uitgevoerd onder leiding van

vaak dingen zeiden die verwezen naar toen ik eerder

begrijpen en op laten gaan in de persoonlijkheid.

leefde of toen ik eerder doodging. Dr. Stevenson was

Jung verklaarde: "Je wordt niet verlicht door je beel­

een vakbekwaam en kundig therapeut. Een 'vorig

indertijd voorzitter van de afdeling Psychiatrie aan

den van licht voor te stellen, maar door je van het

leven' onthullen kan schokkend zijn. In een vorig

de universiteit van Virginia, en later directeur van

duister bewust te worden."

leven heeft de cliënt zich misschien onmenselijk

de afdeling Persoonlijkheidsonderzoek aan dezelfde

Jung zei dat vorig-leven-therapie een leeg scherm

gedragen jegens anderen - hij kan een moordenaar,

universiteit, waar hij bewijsmateriaal bestudeerde

biedt dat 'vorig leven' heet, waarop de archetypen

verkrachter, of gewelddadige soldaat zijn geweest.

dat het bestaan van vorige levens ondersteunde.

die diep in de psyche liggen opgeslagen worden

Zulke informatie kan een moreel probleem wor-

Hij doorzocht oude verslagen die herinneringen

geprojecteerd. Dit soort werk ontwikkelde zich tot

den dat de hele persoonlijkheid provoceert. Een

onderbouwden aan vorige levens, in het bijwnder

allerlei specialismen en werd 'schaduwwerk' ge­

cliënt kan zichzelf nog meer gaan veroordelen e n

herinneringen van kinderen. Helaas overleed dr. Ste­

noemd, omdat het betekende dat je onaangename

het vorig leven gebruiken a l s rechtvaardiging o m

venson in 2007, maar zijn werk blijft een geschenk

en vaak negatieve schaduwkenmerken in je psyche

zichzelf te denigreren, o f zelfs zichzelf t e beschadi­

voor iedereen. Dit deed hij onder meer:

onder ogen ging zien, in plaats van ze nog meer te

gen. De informatie vanuit een vorig leven kan er

Dr. Stevenson wijdde vijftig jaar aan de wetenschap­

onderdrukken.

zelfs toe leiden dat een cliënt die gaat uitbuiten ten

pelijke documentatie van herinneringen aan vorige

Er ontwikkelde zich een aantal andere protocollen

opzichte van anderen die hem zogenaamd schade

levens van kinderen uit de hele wereld. Hij deed

voor het omgaan met patiënten, die zeer belangrijk

berokkenden in een vorig leven. Ik zag dit een keer

onderzoek met kinderen die zich spontaan (zonder

waren bij het faciliteren van diepe verkenningen

gebeuren in een groep die ik leidde. Een lid van de

hypnose) een vorig leven herinnerden. Zijn metho­

binnen de menselijke psyche. Bijvoorbeeld: in het

groep beweerde zich een ander lid te herinneren die

dologie bestond uit de volgende stappen: 1. 2.

3.

4.

van vorig-leven-informatie. 2.

dat reïncarnatie uit de christelijke leer werd

Leidende figuren op het gebied van vorig­

verschijnselen uit vorige levens: 1.

167

5.

psychodynamisch proces werd dat wat echt is voor de

haar iets zou hebben aangedaan in een 'vorig leven'.

cliënt tot waarheid. Zo werd het zoeken naar waar­

Daarom was ze volgens haar logica nu vrij om de

Methodisch documenteren van de verklaringen

heid omgezet in zoeken naar betekenis. Een ander

persoon die zij beschuldigde ook iets aan te doen.

van het kind.

belangrijk aspect bij het zoeken naar betekenis was

Dit was misschien wel het meest schokkende dat ik

Identificeren van de overleden persoon die het

het belang van synchroniciteit in het leven van een pati­

heb ervaren in mijn hele carrière als begeleider van

kind zich herinnert t e zijn.

ent- met synchroniciteit in de betekenis van toeval

therapiegroepen. Ik moest haar uiteindelijk vragen

Controleren van de feiten van het leven van d e

dat een persoonlijke betekenis heeft, buiten de directe

de groep te verlaten.

overleden persoon die overeenkomen met d e

feiten van de situatie.

Toch zijn vorige levens niet bedoeld om te wor­ den teruggehaald en vervolgens weggegooid. Het

herinneringen van het kind.

De bewakers van de drempel: Een ander aspect

Vergelijken van moedervlekken en geboorteaf­

van dieper doordringen in de duistere domeinen

zijn levensenergieën die met elkaar en het ego in

wijkingen met verwondingen en littekens op de

van de psyche was de vraag hoe diep je moest gaan,

evenwicht moeten worden gebracht, om misschien

overledene, geverifieerd door medische dossiers.

en wanneer het gepast was. Hoe kon de therapeut

te worden geïntegreerd in een nieuwere en bredere

Uitsluiten van alle mogelijke 'normale' verkla­

dat weten, want de diepere psyche zit immers

visie op het zelf.

niet hetzelfde in elkaar als ons gewone dagelijkse

Sommige mensen zeggen dat er, zodra we een hele

ringen voor de herinneringen van het kind.

bewustzijn. Ze functioneert niet zo ordelijk als ons

serie vorige levens verkennen, een zeer opmerkelijk

Dr. Stevensons resultaten: Hij archiveerde uiteinde­

dagbewustzijn, maar is symbolisch, niet-logisch,

kenmerk naar voren komt: een constant proces van

lijk meer dan 3000 gevallen van congruente resul­

archetypisch, onvoorspelbaar en soms heel akelig.

omkering van het ene soort persoonlijkheidstype

taten en schreef een boek van 2200 bladzijden dat

Een veelvoorkomend idee ten aanzien van dit soort

naar zijn tegenhanger. Volgens mijn bevindingen

verband legt tussen moedervlekken en verwondin­

psychisch werk is dat we allemaal innerlijke bewa­

is dit niet waar. Ik heb zelfs het tegenovergestelde

gen die waren opgelopen in een vorig leven, getiteld

kers van de drempel hebben om te voorkomen dat we

gezien. Mensen hebben de neiging om tijdens hun

Reincamation and Biology.

te diep, te snel gaan. Zulke bewakers van de drempel

levens vergelijkbare ervaringen te herhalen in lange


Overzicht van 'vorig leven' -healing

Core light healing

168

series, maar in verschillende scenario's. Het is alsof

De meestvoorkomende vorm van psychische agres­

groepshealing. Ze zeiden dat hij niet naar het

we het probleem herhalen tot we het onder de knie

sie waaraan de meeste mensen zich bezondigen,

ziekenhuis hoefde te gaan. Hij overleed kort

maar waarvan ze niet begrijpen wat het doet, is

daarna.

krijgen.

vierde-niveau-werkelijkheid taboe en gevaarlijk verklaard. Het verkennen ervan gaat tegen som­ mige religieuze overtuigingen in, dus wil men er niet bij betrokken raken. Waarschijnlijk is dat

roddel of kwaadsprekerij! De meesten van ons zijn Struikelblokken die de bealer kan tegenko­

er weliswaar aan gewend, maar vinden het niet

Hoe je kunt omgaan met onbewuste negatieve

men bij het werken met het vierde niveau

leuk. Ik zie de negatieve energiestroom en scherpe

intenties: Als je cliënt een ernstige ziekte heeft,

uithalen van de roddelaar naar de mensen over wie

zorg er dan voor dat hij naar een arts gaat. Als

Projectie is een van de eerste struikelblokken bij

wordt geroddeld. Het maakt niet uit hoe fysiek ver

hij weigert naar een arts te gaan, stel ik voor dat

het werk in of met de werkelijkheid van het vierde

of dichtbij het slachtoffer zich bevindt!

je de cliënt zelf aanpakt, en hem Iaat weten dat

niveau. Je kunt heel gemakkelijk je dualiteit projec­

Hoe je kunt omgaan met psychische agressie: De

hij behalve naar een healer van zijn keuze, naar

teren op wat je waarneemt als je niet begrijpt hoe de

meeste mensen weten niet dat ze negatieve ener­

een arts van zijn keuze moet gaan. Toen ik nog

vierde-niveau-werkelijkheid werkt. Wanneer je blik

giestromen naar mensen sturen, die hen raken en

praktijk voerde kwamen er ernstig zieke mensen

vertroebeld is, zie j e de vertroebeling die vanuit het

kwetsen. Afhankelijk van je relatie met de persoon

naar mij toe die niet naar een arts wilden gaan. Ik

zelf wordt geprojecteerd, in plaats van dat wat is.

die roddelt of belastert, kun je hem of haar direct la­

stuurde ze altijd onmiddellijk naar een arts. Ik gaf

169

voor hen maar goed ook. Om dit uit te probe­ ren zijn jaren tijd, veel persoonlijk proceswerk en een gedegen gronding in de fysieke wereld nodig. 3.

Doodsangst kan het derde stadium zijn. Zodra je een paar goede ervaringen op het vierde niveau hebt beleefd, zoals met een engel of spi­ rituele gids, zul je waarschijnlijk niet bang zijn om het vierde niveau te betreden. Maar vroeg of laat, wanneer je in een slechte gemoedstoestand of nare droom zit, komt de doodsangst! Dit

Zoals ik al in Hoofdstuk 6 zei over HSP: je zoekt naar

ten weten wat de effecten ervan zijn. Je kunt ze ge­

hen geen healing zonder te weten wie hun arts was,

wat er is, niet naar wat er mis is. Alle angsten die de

woon vertellen dat het je een ongemakkelijk gevoel

en ook niet zonder hun toestemming om met de

waarnemer heeft ten aanzien van de vierde-niveau­

geeft om te praten over anderen die niet aanwezig

arts te overleggen.

werkelijkheid monden uit in drie verschijnselen:

zijn, of je kunt gewoon veranderen van onderweip.

Vergeet niet dat ontkenning een heel sterke

Je kunt ook een beschermend schild plaatsen rond

kracht kan zijn die extreme diepe angst verbergt.

hellen - nee! Of je realiseert je dat iemand kan vierde-niveau-werkelijkheid (en soms gebeurt

1.

2.

De projecties vanuit angst manifesteren zich

de persoon over wie geroddeld wordt.

vlak voor de ogen van de waarnemer. Wat

Onbewuste negatieve intenties bij healers zijn

Stadia van reacties op het astrale die in een

hierbij gebeurt is dat de angst van de waarnemer

ook vormen van psychische agressie en hebben een

persoonUjk therapeutisch proces moeten

de creatieve kracht wordt, die vervolgens de

enorm negatief effect. Ik ben er vaak getuige van ge­

worden aangepakt

gevreesde gebeurtenis of het gevreesde wezen

weest. De volgende voorbeelden hadden energiebe­

creëert, met andere woorden: projectie wordt

wustzijn-stromen en aanhechtingen lopen naar de

Er zijn verschillende stadia waar studenten van

creatie.

cliënten met wie ze werkten. Ze leken zich helemaal

healingwerk in de vierde-niveau-werkelijkheid door­

niet bewust te zijn van wat ze deden. Ik heb healers

heen gaan. Elk stadium moet zorgvuldig, ondersteu­

De angst van de waarnemer, die bestaat uit

gezien:

nend en liefdevol worden aangepakt.

energiebewustzijn, trekt soortgelijk energie­ bewustzijn aan. Wie waarneemt trekt precies

1.

datgene aan wat hij/zij vreesde te vinden in de

1.

Fascinatie is het eerste stadium. De vierde­ niveau-werkelijkheid binnengaan is een hele

vierde-niveau-werkelijkheid. Het is essentieel

die zich moesten gedragen op manieren die

nieuwe wereld betreden die zich zowel om je

om persoonlijk therapeutisch werk te doen om

niets te maken hadden met hun healing of situ­

heen als in jezelf bevindt. Het is in het begin

je angsten te onthullen en aan te pakken.

atie.

fascinerend omdat mensen nieuwsgierig zijn.

die niet genoeg training hadden gehad (als ze

Ze hebben verhalen gehoord over reizen in de

De waarnemer eist dat hij helderziend is. Een

dat überhaupt al hadden gehad) in hun eigen

vierde-niveau-werkelijkheid, waarbij je uit je

ander struikelblok dat ik vaak ben tegengeko­

persoonlijke psychodynamisch proces, en met

lichaam kunt gaan om dichtbije en verre vrien­

2.

3.

die duidelijk niet genoeg training hadden gehad en onethische eisen stelden aan hun cliênten,

gebeurt wanneer je de omvang van de vierde­ niveau-wereld gaat beseffen en een idee krijgt van de inhoud ervan. Hemelen zijn oké. Maar verdwalen of vast kan komen te zitten in de dat), vooral mensen die gediagnosticeerd zijn als schizofreen. Die diagnose krijgen is ook eng! 4.

Scheppen van een aanvaardbaar werkelijk­ heidssysteem. Het vierde stadium van omgaan met de vierde-niveau-werkelijkheid komt wanneer de student in staat is om zijn angst psychotherapeutisch te bestuderen en te ver­ werken, om een plaats in zijn basale werkelijk­ heidssysteem te creëren waar hij vierde-niveau­ ervaringen kan opslaan. Door 'De fysica van de vierde-niveau-werkelijkheid' (Hoofdstuk 9) te bestuderen en direct te ervaren dat de vierde­ niveau-werkelijkheid functioneert op de be­ schreven manier, wordt zij een plaats die op een begrijpelijke manier functioneert. Het is anders dan de fysieke sfeer, maar het is te bevatten. De student begrijpt nu dat er een manier is om door

men bij het opleiden van healers op BBSH is de

heel weinig zelfkennis over wat ze doen en hun

den te bezoeken - zelfs in andere landen - of

eis van de student om NU helderziend te zijn!

eigen onderliggende motieven voor hun gedrag.

door het zonnestelsel en daarbuiten kunt reizen.

De onderliggende angst is dat de student hele­

Ik ging ooit naar een healer die niet wilde dat ik

Ze willen vol enthousiasme nieuwe werelden

maal niet in staat is om HSP te leren. HSP force­

me zou ontwikkelen in mijn groeiproces, dat ik

verkennen. De meesten veronderstellen dat de

ren leidt alleen maar tot projectie en ingewikkel­

jong en onderdanig zou blijven en die me steeds

vierde-niveau-werkelijkheid net zo werkt als de

de fantasieën die de student verwarren en zijn

'meisje' bleef noemen. Ik besprak dit tijdens

fysieke wereld, behalve dat het vast leuker moet

ontwikkeling vertragen. Geduld, nederigheid en

een healingsessie. Na de healing, net toen ik

zijn. Laten we gaan, roepen ze. Maar zoals we

wilde vertrekken, noemde ze me sarcastisch een

weten gedraagt de vierde-niveau-werkelijkheid

ook aan zichzelf om zich te bevrijden van de

'meisje'. Ik besloot nooit meeI terug te komen. die ondermijnend zijn, kwaadspreken en zich­

zich niet zoals de fysieke wereld! En soms is het zoals we al zagen helemaal niet leuk! Van de

binnen als buiten zichzelf, door te leren hoe hij

zelf superieur verklaren aan andere healers. Ze

andere kant hebben veel mensen er nog nooit

Misbruik van vierde-niveau-werkelijkheid­

leken niet te beseffen dat ze vreselijke vormen

van gehoord en ze zouden het ook niet geloven

verscbijnselen en hoe je ermee om kunt gaan

in het veld creëerden die ze naar de mensen

als ze er wel over hoorden!

gericht persoonlijk proceswerk, evenals oefenen van vaardigheden zorgen dat de student grote vorderingen maakt bij het leren van HSP.

3.

stuurden over wie ze kwaadspraken. Er zijn verschillende belangrijke vormen van mis­ bruik van vierde-niveau-werkelijkheid-verschijnse­ len die ik heb meegemaakt.

4.

2.

Angst is het tweede stadium. Zodra mensen

die, in een groep die alleen een soort weekend­

erover horen en gaan inzien dat deze werkelijk­

training had gehad, iemand met een dodelijke

heid zou kunnen bestaan, is hun eerste reactie

hersentumor genezen verklaarden na een korte

angst. Dan wordt, zoals we hebben gezien, de

de vierde-niveau-werkelijkheid te navigeren. De student kan succesvol in de vierde-niveau­ werkelijkheid navigeren wanneer hij leert hoe hij zijn emotionele reacties kan reguleren en de vicieuze cyclus van negatieve, zich herhalende patronen kan doorbreken. De student werkt onderliggende angst voor het onbekende, zowel zichzelf onder controle kan houden, ongeacht wat hij ervaart. Natuurlijk heeft iedereen wel een mankement. Het werk om alle stukken van het zelf die zijn verspreid over tijd en ruimte naar het centrum terug te brengen en in je tota­ liteit te integreren gaat vele levens door.


170

171

Core light healing

Overdracht en projectie in het persoonlijk

van de soorten wezens die daar bestaan. Door deze

Hoofdstuk 13 Zelftoetsing: verkenning van

proces

ervaringen leerde ik hoe ik astrale wezens moest

je vorige levens

benaderen, met ze kon communiceren en hoe ik ze In het persoonlijk proces is het met betrekking tot

uiteindelijk kon helpen.

het werk in de vierde-niveau-werkelijkheid zeer

1.

Zet je vorig-leven-ervaringen langs een tijdlijn.

2.

Hoe beïnvloeden ze je huidige leven?

3.

Welke beelden en overtuigingen draag je nog

belangrijk om de termen overdracht en projectie te

Misbruik van werken met vorige levens door

begrijpen, en de gevolgen daarvan voor je ervaring

de cliënt

met je mee die gekoppeld zijn aan onopgeloste

Het is ook belangrijk om een diep contact met het

De drie belangrijkste manieren waarop een cliënt

Wat heb je over jezelf geleerd van je vorig-leven­

zelf te bewerkstelligen. Overdracht doet zich voor

misbruik kan maken van werken met vorige levens

wanneer iemand de kenmerken van een psycholo­

zijn de volgende:

gisch significant persoon (meestal een autoriteit uit

Vermijden van kwesties in dit leven: de cliënt

de kindertijd) projecteert op een ander mens. Op die

richt zich op andere levens om kwesties in dit leven

van de werkelijkheid.

ervaringen uit andere levens?

autoriteit vindt dan een 'overdracht' plaats.

te vermijden. De 'andere' levens worden meestal

Projectie verwijst ook naar het psychologische

beschouwd als levens waarin men krachtig, rijk of

verschijnsel waarbij iemand zijn eigen innerlijke

beroemd was.

gevoelens op iemand anders projecteert, alsof die

Projectie en schuld: in dit leven projecteren en

ander ze heeft in plaats van hijzelf. Een veelvoorko­

schuld laden op mensen voor wat je in andere le­

mend voorbeeld hiervan is bang zijn voor iemand

vens hebt ervaren - alsof ze je slecht hebben behan­

omdat je ervan overtuigd bent dat die persoon boos

deld in dat andere leven en er nu voor moeten beta­

is op jou, terwijl jij eigenlijk boos bent op hem/

len! Misschien leefden ze toen ook en hebben ze je

haar. Je voelt angst vanwege je eigen woede! Door

slecht behandeld in die andere incarnatie, maar je

die dingen te begrijpen, en de angst te helen die

daarop richten zal je niet helpen bij je healing. Het

eronder ligt wordt het je veel duidelijker hoe de

zijn jouw onafgemaakte zaken, niet die van hen!

werkelijkheid eigenlijk in elkaar steekt! Ik heb vele

Onafgemaakte zaken geven geen voorrechten:

jaren besteed aan therapie en aan training om bio­

onafgemaakte zaken uit vorige levens gebruiken om

energetisch therapeut te wqrden, wat me hielp om

zich in dit leven onrechtmatig privileges toe te ei­

deze dingen in mijn eigen persoonlijke proces te

genen. Het meest extreme voorbeeld dat ik hiervan

begrijpen. Ik doe nog steeds therapeutisch werk bij

zag was in een 'vorig-leven-groep'. Een gehuwde

mijzelf met iemand.

student, van wie de vrouw ook in de groep zat, ging

Je hebt een heleboel therapeutisch werk nodig als je

de andere vrouwen in de groep vertellen dat ze in

je wilt verdiepen in de werkelijkheid van het vierde

een vorig leven met hem getrouwd waren geweest

niveau om daar healing uit te voeren. Het is veel

en seksuele problemen hadden gehad. Dus nu moes­

moeilijker om psychologische problemen aan te

ten ze seks hebben om die problemen uit te werken!

pakken die gekoppeld zijn aan de ongewone erva­

Verschillende vrouwen in de groep deden alsof ze

ringen die iemand heeft in de astrale wereld.

hem geloofden, of misschien zagen ze het gewoon

Toen ik voor het eerst zulke ervaringen kreeg had ik

als een geweldig excuus. Deze training vond plaats

geen wegenkaart (zoals die ik beschreef in Hoofd­

op het platteland. Later kwam ik erachter dat hij

stuk 7) om me op weg te helpen. Naarmate mijn

een hut in het bos had die hij hiervoor gebruikte.

ervaringen met de vierde-niveau-werkelijkheid

Helaas ontdekte ik dit pas toen de lessen voor dat

toenamen, tekende ik mijn eigen wegenkaart. Wat

jaar achter de rug waren. Voordat je tot de groep

volgt is een beschrijving van de verschillende soor­

werd toegelaten moest je toezeggen om geen deel

ten vierde-niveau-ervaringen met allerlei wezens

te nemen aan seksuele activiteiten met andere

uit de vierde-niveau-werkelijkheid die me hielpen

klasgenoten, tenzij de studenten met elkaar waren

begrijpen wat er gebeurde en hoe ik ermee om

getrouwd, uiteraard. Zulke activiteiten veranderen

moest gaan. Eerst zal ik een paar astrale ervaringen

de groepsdynamiek.

beschrijven uit mijn eigen leven, en daarna een paar die zowel tijdens therapie als de healingsessies die ik gaf plaatsvonden. Ik had al eerder gehoord over dit soort ervaringen. Sommige waren verrassend en leerden me dat er waarschijnlijk geen limiet zit aan de ervaringen die je kunt hebben. Ze hielpen me een breder beeld te krijgen van hoe de astrale wereld functioneert en

4.

ervaringen? 5.

Heb je ooit iemand uit een vorig leven herkend? Hoe was dat voor je?


Hoofdstuk 14

TIJDCAPSULE-HEALING: DE BA NDEN MET HET VERLEDEN LOSLATEN

Als je eenmaal die oude wond in bent gegaan en de pijn hebt gevoeld, vind je daar gedeelten van je creatieve kracht die opgesloten zaten in de wond sinds die werd gecreëerd.

e hebben allemaal onze eigen werkelijkheids­

W

constructies over onszelf, ons leven en andere

mensen.

Sommige van die constructies zijn holistisch en geïntegreerd in ons gezonde volwassen ego. Binnen

Dus wat je het verleden noemt,

die levensgebieden waar onze holistische constructies

opgesloten in een tijdcapsule toen die creatieve kraclît

werkzaam zijn, zijn we gezond en wijs - misschien

werd vastgezet,

zelfs rijk! Deze gezonde werkelijkheidssystemen

is niet echt een verleden, vastgezet in tijd.

functioneren prima om het gelukkige, liefdevolle en bevredigende leven te creëren dat we willen. We

Het is eigenlijk je creatieve lichtenergie,

delen die geïntegreerde heldere wijsheid met onze

vastgehouden door de dichtheid van de wond die het

vrienden. We genieten van die vriendschappen en

licht verdraait.

helpen onze vrienden zelfs om zichzelf en hun leven

fe illusie van een verleden

Dus waarom zijn niet alle aspecten van ons leven

is eigenlijk je creatieve energie in stagnatie.

perfect? We zijn niet in staat om een perfect leven

Ze is niet blijven bewegen en stromen

kelijkheidssystemen niet gezond zijn. In feite zijn ze

te helen. Onze vrienden doen hetzelfde voor ons.

te creëren, omdat sommige van onze innerlijke wer­ in haar normale creatieve puls.

gesplitst in aparte delen die met elkaar in strijd zijn. Meestal zijn ze in tweeën gespleten; ze zijn dus dua­

Toegegeven, je gebruikt de concepten van tijd

listisch. We hebben allemaal ongezonde dualistische

om te begrijpen wat je herinnering noemt.

werkelijkheidssystemen die zijn gebaseerd op onze

Maar stel de mogelijkl1eid dat de herinnering

innerlijke dualiteit.

een bevroren idee is van een ervaring die eigenlijk. is vastgezet in de vorm van een capsule,

Onze innerliike dualiteit

die we beter een tijdcapsule kunnen noemen. Onze dualistische, ongezonde werkelijkheidscon­ Ze is gewoon gestagneerde creatieve energie

structies zijn meestal zowel onduidelijk als onbe­

die niet langer meebeweegt met de creatieve levenspuls.

wust. Ze vormen onze ongezonde geloofssystemen, waarmee we problemen en pijn voor onszelf creë­

Ht:YOAN

ren. We creëren zelfs problemen in het leven van anderen, vooral als ze vergelijkbare dualistische


174

Tijdcapsule-healing: de banden met het verleden loslaten

Core light healing

overtuigingen hebben. Met andere woorden - en tot op zekere hoogte - we helpen onze vrienden hun leven op dezelfde manier te verpesten als wij ons eigen leven verpesten! We zijn niet bewust van plan om een negatief resultaat te helpen creëren! Wij zijn

De reden dat het nog steeds pijnliik is is dat het nog steeds niet is opgelost.

175

die weer opduiken als moedervlekken, emotionele

gehouden overeenkomstig hun gelijkenis. Pijn­

en irrationele gedragsproblemen, en dualistische

lijke ervaringen die met elkaar vergelijkbaar zijn

geloofsovertuigingen die met elkaar in strijd zijn,

klonteren samen en bevinden zich in die delen

Het kan zich hebben voorgedaan in je jeugd of

maar tegelijkertijd tot elkaar worden aangetrokken

van het fysieke lichaam waar we fysieke moei­

zelfs in een vorig leven of vorige levens. Zo'n zich

volgens het principe 'het gelijke trekt het gelijke

lijkheden of kwetsuren hebben.

ons er niet van bewust dat het resultaat van onze

herhalende ervaring roept onmiddellijk een angst in

aan'. Allemaal binnen een en dezelfde mens! Wat

adviezen of acties ongewenst is, zowel voor onszelf

ons op die vergelijkbaar is met die welke we eerder

zitten we toch ingewikkeld in elkaar!

We moeten de niet-lineariteit van de tijd en de

als voor andere mensen die wij van advies dienen!

ervoeren, op een eerder moment in dit leven of in

connectie met blokkades die nu specifiek op het

een 'eerder' leven. Vaak is deze angst onbewust. Hij

misschien vele malen daarna - niet de macht had­

Tijdcapsules stollen rond een archetype. Of, in meer persoonlijke termen, ze hopen zich op rond een onjuist idee, geloof of gevoel over waar het leven over gaat en hoe we geacht worden te zijn in het leven. Dit culmineert uiteindelijk en herhaal­

vierde niveau van het HEF vastzitten niet vergeten.

om dingen te zien!

Daarom:

is verdrongen naar het onbewuste in een poging om

Het is belangrijk om ons bewust te worden van onze onbewuste dualistische overtuigingen, onze onbewuste dualistische energie, en onze onbewuste dualistische intenties.

een situatie aan te pakken (of zelfs te 'overleven') waarbij we de eerste keer dat die zich voordeed - en den om die te veranderen.

delijk in een wond op dezelfde locatie in ons fysieke

Om succesvol te zijn ten aanzien van je creatieve

lichaam als waar de tijdcapsule zich in het energie­

Daarvoor moeten we diep in onszelf op zoek gaan,

doeleinden moeten je doelen worden verenigd en

veld bevindt. Het proces voor het verwijderen van

met behulp van de krachtige techniek van tijdcap­

op één lijn gebracht. Als je doel niet duidelijk is, is

een tijdcapsule is vergelijkbaar met het proces van

sule-healing, om de volgende zaken te vinden:

het meestal gespleten. Wat ik bedoel met gespleten

het verwijderen van een blokkade, zoals beschreven

of dualistisch is dat je jezelf in de wielen rijdt. In

in de healingsequentie in Hoofdstuk 3.

Onze gespleten of dualistische overtuigingen en

zo'n geval is er niet genoeg goed afgestemde creatie­

hun oorsprong.

ve energie om je creatieve doel te bereiken. Zolang

Onze gespleten of dualistische intenties die

elk creatief energiebewustzijn dat wordt geassoci­

Zeven belangrijke aspecten van wonden uit een vorig leven: Soms brengen we onze onopgeloste problemen en eerdere verwondingen uit vorige

voortvloeien uit deze overtuigingen.

eerd met een bepaalde creatieve inspanning dualis­

levens als moedervlekken mee naar het volgende

Hoe onze gespleten of dualistische intenties

tisch blijft, zal het interfereren met je vermogen om

leven. Dit zijn zeven belangrijke aspecten van deze

elkaar bestrijden.

je creatie - wat die ook moge zijn - te voltooien.

wonden uit vorige levens:

Het doel van tijdcapsule-healing

1.

1.

2. 3.

4.

Welke eenheidbevorderende uitkomst we echt willen creëren.

Ze zijn afkomstig van soortgelijke trauma's

In de vierde-niveau-werkelijkheid bestaat informa­ tie in een vierdimensionaal veld, maar vanuit ons driedimensionale fysieke perspectief lijkt het op een driedimensionale wereld, want zo zijn we gewend

Maar binnen een blokkade, is tijd niet langer een pijl die alleen richting toekomst wijst, zoals in de fysieke wereld. Binnen een blokkade, is tijd bevroren vanaf het moment dat de blokkade ontstond. De tijd wordt ingekapseld binnen het energiebewustzijn in de blokkade in de mimte die de blokkade inneemt in het vierde niveau van het HEF!

en bevinden zich op dezelfde locatie op ons In Hoofdstuk 3 stond dat geblokkeerde energie ge­

Het doel van tijdcapsule-healing is om meer crea­

spleten intenties heeft en dualistisch is.

tieve energie in je leven te krijgen, en om levens­

Dualistisch energiebewustzijn bestaat uit twee onopgeloste, onvolledige werkelijkheidsconstructies die elkaars tegenpolen zijn. Ze resulteren in twee tegengestelde intenties die elke eraan gekoppelde creatieve daad die we proberen te stellen gewoon blokkeren. Dualistisch energiebewustzijn is niet goed in het creëren van wat we echt willen, omdat het niet genoeg zuivere overeenkomstige energie bevat om te creëren.

lichaam. 2.

lange problemen op te lossen waar je misschien

dat ze naar elkaar toe trekt. Zo kun je op één fy­

niet veel van begrijpt wanneer je in je huidige leven

sieke locatie veel vorige-levens-wonden vinden

zoekt naar eventuele oorzaken van deze problemen.

die lijken op die welke zich in dit leven hebben

Tijdcapsule-healing bevrijdt creatief energiebe­ wustzijn dat misschien wel honderden, of zelfs duizenden jaren heeft vastgezeten in een dualisti­ sche stagnerende, onbeweeglijke staat. Het proces van tijdcapsule-healing brengt onze dualistische creatieve energieën terug naar hun oorspronkelijke holistische staat, zodat ze hun oorspronkelijke doel kunnen voltooien. Daarom kun je met tijdcapsule-healing je leven opnieuw creëren zoals jij dat wilt! Waarom? Omdat zodra je holistische creatieve energiebewustzijn weer terug­

voorgedaan. 3.

Laat ik dat nogmaals op een andere manier zeggen:

Zij hebben een vergelijkbaar energiebewustzijn

Ze worden niet langs een tijdlijn gelegd maar zijn in het HEF in een vergelijkbaar energiebe­ wustzijn gewikkeld en geïsoleerd van de rest van

Binnen een blokkade die vastzit op het vierde niveau van het HEF wordt de tijd bevroren op het moment dat de blokkade ontstond. Zo wordt de blokkade gescheiden van de normale energiestroompulsen door het HEF. Door deze scheiding kan de persoon die de blokkade creëerde in het dagelijks leven functioneren, in plaats van verstrikt te ra­ ken in zijn diepe pijn van een eerder moment in het leven.

het veld. 4. 5.

De pulseringen en stromen van energiebewust­

In plaats daarvan maken we gebruik van een nieuw

zijn van het HEF gaan gewoon om ze heen.5

soort tijd als instrument voor healing. Daardoor

Het grote verschil in deze wonden waarop we

ontdekken we:

ons richten is dat ze hun oorsprong niet in dit leven hebben. 6.

Traditioneel worden ze vorig-leven-trauma's

keert in je HECS, je veel meer creatieve energie hebt

genoemd. In dit hoofdstuk zullen we die naam

Elke kant wordt gesteund door een machtige wils­

om chronische situaties te helen, te veranderen wat

echter opnieuw evalueren en vervangen. Zoals

kracht die eigenmachtig optreedt om ons zoge­ naamd te beschermen tegen de door ons gevreesde uitkomst. Deze wilskracht treedt automatisch in

je wilt veranderen, om te leven en te genieten van

we reeds beschreven in Hpofdstuk 9 worden de

werking - en meestal onbewust - wanneer er zich een levenssituatie voordoet die vergelijkbaar is met

Beschrijving van een tijdcapsule

iets heel pijnlijks dat we eerder hebben ervaren.

Tijdcapsules zijn conglomeraten van niet-geheelde

Tijd wordt, op het vierde niveau van het HEF, ingekapseld in de ervaring, in plaats van dat de ervaring wordt ingekapseld in de tijd, zoals in de fysieke wereld!

pijnlijke ervaringen in de vierde-niveau-werke­

je leven, en te creëren wat je verlangt.

lijkheid niet geordend volgens de lineaire tijd. 7.

De anatomie van een tijdcapsule

Onze pijnlijke ervaringen worden bij elkaar

gebeurtenissen uit zowel dit leven als vorige levens

S. Zie Hoofdstuk 3 voor een beschrijving van de manier waarop

die niet zijn opgelost. Ze bevatten fysieke wonden

een blokkade wordt gecreëerd.

Een tijdcapsule bevat een bepaald type wonden uit vele levens, die allemaal hebben plaatsgevon­ den op een bepaalde tijd en locatie in de fysieke wereld. Ze zijn niet langs een lineaire tijdlijn


176

Core light healing

Tijdcapsule-healing: de banden met het verleden loslaten

gelegd zoals je zou verwachten. In plaats daarvan bevinden ze zich in bepaalde gebieden in het HEF, zowel buiten als binnen het fysieke lichaam, waar je jezelf nog steeds herhaaldelijk pijn bezorgt. Ze zitten daar waar je dat lichaamsdeel niet volledig gezond lijkt te kunnen krijgen en waar je misschien chronisch pijn hebt. Figuur 14-1 is een diagram van een tijdcapsule. Ik heb elk 'vorig leven' in lineaire tijdsorde gezet zoals ze zich afspeelden in de fysieke sfeer. Bijvoorbeeld: Tl, dat staat voor Tijd l, is de eerste keer dat dit specifieke type wond zich voordeed, vele levens geleden. Wegens onderwijsdoeleinden laat ik negen levenservaringen voor dit specifieke type wond zien. Tijd 9 (T9) is de laatste keer dat dit type letsel zich voordeed. Het kan in een vorig leven of in dit leven gebeurd zijn. Houd er rekening mee dat de levens in Figuur 14-1 niet per se op elkaar volgen. Er kunnen vele levens tussen zitten waa rin de cliënt niet op

deze wijze verwond raakte. Tijdcapsules stollen rond een bepaald archetype waar een bepaald dualis-

tisch geloofssysteem aan gekoppeld is. Soortgelijke tijdcapsules zijn meestal gegroepeerd en gecompri­ meerd in een bepaald gebied van het fysieke li­ chaam, waarbij de eerste ervaring de diepste is (Tl). De volgende vergelijkbare ervaring die plaatsvond is Tijd 2 (T2). (Dat bedoel ik als ik zeg dat ze niet op een lineaire tijdlijn zfüen.) Een ander belangrijk punt ten aanzien van tijdcap­ sules is dat hoe langer ze in het veld zitten, hoe die­ per ze in dat veld worden gecomprimeerd, en hoe compacter ze worden. Ik heb ze zelfs een paar keer diep in het VEI< zien zitten, samengeperst tot het formaat van een punt aan het einde van een zin. De belangrijkste gebieden waar tijdcapsule­ healing effectief is

1.

2.

Elke vorm van chronische of irrationele angst, zoals angst voor verdrinking, kleine ruimtes, hoogten, insecten en slangen. Onzekerheid

3. 4.

Chronische depressie en weinig energie Fobieën

5.

Sadomasochistische gedragsproblemen Schuld- en martelaarscomplexen Materiële onzekerheid Eetstoornissen Ongevallen

6. 7.

8. 9.

10. Geweld en fysieke wreedheid ll. Langlopende familieveten 12. Seksuele problemen 13. Negatief agressief seksueel gedrag 14. E rnstige huwelijksproblemen 15. Chronische lichamelijke kwalen

T7

Het proces van tijdcapsule-healing

�T8 Healing Energy Consciousness

T9

(NOW)

14-1

Anatomie van een tijdcapsule

Het algemene proces van tijdcapsule-healing: Tijdcapsule-healing integreert Brennan Healing

Work en energieveldfenomenen met vorig-leven-the­ rapie en regressietechnieken. Tijdcapsules kunnen van invloed zijn op alle HEF-niveaus en zelfs op het hele menselijk energiebewustzijn-systeem (HECS). De meeste aandacht van de healer gaat naar het vrij­ maken van de tijdcapsule van het vierde niveau van het veld , en het volgen van de natuurlijke HEF-res­ pons door aJ zijn niveaus, waarbij het veld zichzelf opnieuw organiseert. Een paar weken - misschien zelfs maanden - na een tijdcapsule-healing blijft het hele HECS zich reorganiseren tot een veel gezondere staat van zijn. In deze periode integreert de cliënt zowel de pas vrijgekomen creatieve energie als de nieuwe vrijheid die hij in zijn leven ervaart. Terwijl zijn healing doorgaat verandert zijn leven, soms op

177

verrassende wijze, waaraan hij zich moet aanpassen. Hij ervaart meer zelfbeschikking in zijn leven. Na een periode van snelle verandering stabiliseert de nieuwe ontwikkeling en is het voor de cliënt relevant om nog een t ijdcapsule-healing te plannen. De tijdslengte varieert per individu en hangt af van het supportsysteem van de cliënt en zijn capaciteit om verandering in zijn leven te ondergaan. Soms komen cliënten meerdere malen per week voor tijdcapsule-healings. Maar het normale tempo is één of twee keer per week, afhankelijk van het vermogen van de cliënt om te wennen aan de ver­ anderingen die het gevolg zijn van de healings. HSP tijdens tijdcapsule-healing: Tijdcapsule-hea­ ling begint met het lezen van het HECS met HSP om de configuraties van 'vorige levens' in de tijdcapsu­ les te vinden en erachter te komen welke ervaringen er healing nodig hebben. De healer gebruikt geen HSP-informatie om de healing te programmeren of de cliënt een bepaalde richting op te sturen tijdens de healing. De healer gebruikt HSP-informatie als manier om meer aanwezig te zijn bij de cliënt. De healer onthult HSP-informatie pas aan de cliënt na de healing en nadat de cliënt over de ervaring heeft gepraat (als de cliënt ervoor kiest om dat te doen).

iaat toe al naargelang de veldpulseringen van de di­ ent en wat er nodig is voor de healingtechniek. De studenten leren hoe ze de kleur van de energie die uit hun handen en hun veld komt kunnen controle­ ren, en waar ze die heen moeten sturen in het veld van de cliënt. Tijdens elke healing pulseert het HEF op natuur­ lijke wijze door zijn vier-fasen-cyclus van expansie, stase, contractie en stase. Tijdens een healing ls de healer zich altijd bewust in welke fase die vier-fasen­ cydus-puls zich bevindt, en reguleert de healing in overeenstemming hiermee. Dit zorgt voor een veel efficiëntere healing. Vroeger noemden de tweede-

healer deelt dan HSP-informatie op een manier die de ervaring van de cliënt bevestigt, of geeft in sommige gevallen meer informatie dan de cliënt heeft ontvangen, om hem te helpen dieper inzicht te krijgen in de healing waaraan hij deelnam (door zijn bereidheid het verleden te ervaren om het te helen).

tijdcapsule-healing

De

De regulering van de energie die u i t de handen van de healer komt: Hoewel er veel technieken

zijn voor tijdcapsule-healing die gevorderde BBSH­ healers leren uitvoeren, die buiten het bestek van dit boek vallen, is regulering van de energiestroom uit de handen noodzakelijk voor elk type healing. We onderrichten het vanaf de eerste dag van de work­

shoptrainingen, en aan alle eerstejaarsstudenten. We noemen de eenvoudigste van deze technieken duw, trek, stop, laat toe en neutraal, want dat is precies wat ze zijn. Beginnende healers Ieren om energie uit hun handen te duwen. Ze leren hoe ze hun energie­ stroom volledig kunnen stopzetten en ook om die gewoon natuurlijk te laten stromen. Ze leren hoe ze hem aarheen kunnen sturen waar zij willen. Ze leren om schadelijke energie uit het veld van de cliënt te trekken met hun energiehanden. Maak je geen zorgen; ze leren de schadelijke energie te stoppen, schoon te maken en los te laten in het licht voordat ze vast komt te zitten in hun polsen of armen! Bij tijdcapsule-healing gebruiken we de eerste vier energieregulering-technieken van duw, trek, stop en

jaarsstudenten deze techniek 'Volg de golf'! (Tijd­ capsule-healing wordt onderwezen in het tweede jaar van de opleiding op de BBSH.) In het derde jaar van hun opleiding worden studen­ ten efficiënter in het afstemmen van de frequentie van de energie die uit hu n handen stroomt naar elk deel van, of iets in, het veld van de cliënt, inclusief elk niveau van het veld of bepaalde frequentie van een orgaan in het lichaam. Frequentie-afstemming wordt gedaan in neutrale modus en is zeer effectief. Healingtechnieken die worden gebruikt bij

Chelatie: Na een reading van het veld met HSP doet de healer een algehele zuivering van het HEF van de cliënt; deze healing wordt 'chelatie' genoemd. De healer verricht dit krachtige zuiveren, opladen en in evenwicht brengen van het veld door eerst zijn eigen veld op te laden en te openen, en vervolgens de helende energie uit het universum gewoon door hem heen te 'laten' stromen in de cliënt. De healer plaatst zijn handen zorgvuldig op de voeten van de cliënt en werkt van daaruit omhoog in het lichaam.

Het veld van de cliënt gaat door zijn normale ex­ pansie/stase/contractie/stase-pulsen terwijl de healer aan het werk is. De healer houdt eerst een hand op elke voet, waardoor hij helende energie laat stromen. Dan gaat de healer (als hij rechtshandig is) naar de rechterkant van de cliënt. Hij legt zijn rechterhand op de rechtervoetzool van de cliënt, en zijn linker­ hand op de rechterenkel van de cliënt, om energie door hem heen te laten stromen naar de rechtervoet en de rechterenkel van de cliënt. De healer buigt zich dan over het lichaam om hetzelfde te doen aan de andere kant. Nadat dit gebied is opgeladen gaat de healer naar de rechterenkel en -knie van de cliënt, enzovoort, tot hij de chakra's bereikt. Dan gaat hij via de chakra's omhoog, waarmee hij de energie op natuu rlijke wijze door het lichaam van de cliënt laat stromen.


178

Core light healing

Zie Figuur 14-2 voor de handposities van een che­ latie (als de healer linkshandig is, werkt hij meestal aan de linkerkant van het lichaam, met niet de rechter-, maar de linkerhand lager op het lichaam). In beide posities - rechterzijde of linkerzijde - gaat de healer omhoog in het lichaam in de 'laat-toe­ modus', waarmee hij het veld zuivert en oplaadt. De healer doet dit door zijn veld gewoon opgeladen en in laat-toe-modus te houden. Op deze manier stroomt de energie vanuit het universum naar de

Tijdcapsule-healing: de banden met het verleden loslaten

healer en vervolgens naar de cliënt. Het veld van de cliënt accepteert de helende energie al naargelang zijn behoeften. Het bepaalt hoe, wanneer en waar het de energie die vanuit de healer naar het veld toe stroomt ontvangt. Het veld van de cliënt brengt de energie die het ontvangt bovendien langs de veldlij­

in het VEK om opnieuw te verharden, tenzij de

179

om door te gaan met de creatieve onderneming die

healer haar stilzet. Het is de taak van de healer om

ze oorspronkelijk was begonnen, misschien al lang

de verharding van de gestagneerde energie te stop­

geleden. Deze energie kan nu weer integreren in de

pen en die te verwijderen in de expansiefase van

creatieve levenspuls van de cliënt door zowel alle

de puls. De vaardigheid die hierbij nodig is, is dat

niveaus van het HEF als de vier dimensies van het

je het verschil weet tussen het verhardend gestag­

HEC.

nen van de cliënt naar het gebied waar ze het meest

neerd energiebewustzijn en de natuurlijke gezonde

Nu, in het heden, zal het een creatie zijn die beter

nodig is.

ontvouwing van de creatieve energieën op hun weg

past bij het huidige leven. Ze zal overeenkomen met

Overzicht van de golf: De healer gebruikt zowel

de behoeften van de cliënt in dit leven, behoeften

HSP als algemene en gespecialiseerde Brennan Hea­

terug naar de diepste kern. Hiervoor is zowel oefe­ ning als heldere HSP nodig. Gelukkig is er een groot

die vergelijkbaar zijn met die in het vorige leven

ling Science-technieken om het afvalmateriaal van

verschil tussen de helende energie en de stilstaande,

van de cliënt. En nu, in deze tijd, kan de cliënt wel­

geblokkeerde energie die geheald moet worden.

licht de creatie die destijds werd geblokkeerd alsnog

gevangenzit in de tijdcapsule los te laten. De healer

De gestagneerde energie is duistere,

ten in dit leven als toen de oorspronkelijke creatieve

richt zich op en volgt het ontvouwen en omhullen

dichte, lage en dualistische energie.

puls werd geblokkeerd.

spreidt zich vanuit de diepte van het lichaam uit

De creatieve energie is helder,

Zodra het creatieve energiebewustzijn

door alle niveaus van het veld, door het vierde ni­

holistisch, energiek, levendig en helend.

sterk genoeg is,

de tijdcapsule op te ruimen en het originele crea­ tieve energiebewustzijn van de cliënt dat nog steeds

tot stand brengen. De cliënt heeft dezelfde behoef�

van het HEF met de creatieve levenspuls. Het HEF

veau (waar de tijdcapsules zijn) en vervolgens door de hogere niveaus naar de buitenste niveaus van het veld. Het bereikt stase, pauzeert en trekt zich vervol­ gens samen, diep naar beneden in de lagere niveaus,

tisch energiebewustzijn wordt losgelaten en ge­

Aangezien er op dezelfde fysieke locatie veel verge­

heald. De healer maakt gebruik van specifieke, meer

lijkbare wonden in elke tijdcapsule zitten, door veel

te bereiken.

geavanceerde healingtechnieken (zie het volgende

soortgelijke ervaringen die in veel verschillende tijd­

deel) om de tijdcapsule op te lossen en haar oor­

frames worden herhaald, zijn er veel healings nodig

spronkelijke creatieve puls vrij te laten komen en

om ze allemaal te verwijderen. Elk ervan moet

te activeren. Elke bijzondere healingtechniek wordt

worden gereinigd en het veld moet overal waar zich

in tijdcapsule-healing: Tijdens dit proces gaat de cliënt door de expansie en contractie van de crea­ tieve puls terwijl die door zijn HEF beweegt. Als de healer genoeg helende energie blijft concen­ treren in de tijdcapsule (bijvoorbeeld in tijdcapsule 9/T9 (NU) zoals in Figuur 14-1), zal de capsule opengaan en het vastgezette energiebewustzijn los­ laten. Wanneer dit gebeurt, herbeleeft de cliënt de gebeurtenis die deze wond heeft veroorzaakt. Deze wond kan afkomstig zijn uit een eerdere periode In dit leven of uit een vorig leven. Nu er meer energiebewustzijn naar de tijdcapsule stroomt zal de volgende tijdcapsule (T8 bijvoor­ beeld) opengaan, afhankelijk van welke al eerder geopend en losgelaten is. Bij elk loslaten van een tijdcapsule komt er meer energiebewustzijn vrij in de creatieve levenspuls, die het opengaan van de volgende ondersteunt. Dit proces blijft achteruit bewegen door dit leven. Naarmate we verder achter­ uitgaan in de tijd, kan er uiteindelijk iets vreemds gebeuren. De cliënt kan zichzelf plotseling in een ander tijdperk bevinden op aarde, misschien op een ander continent. Tijdens een healing wordt de puls van expansie/sta­ se/contractie/stase weerkaatst in het VEK. Wanneer de creatieve golf expandeert, wordt de gestagneerde energie omhooggeduwd in het VEK. Wanneer de 14-2 Handposities voor chelatie

worden vervuld!

doorgaan terwijl er steeds meer gestagneerd dualis­

om dan opnieuw in de diepte van het lichaam stase Het ritmische proces van expansie en contractie

L

kan de oorspronkelijke creatieve intentie

Deze full body-golf blijft het hele healingproces

creatieve golf zich samentrekt door de niveaus naar beneden, kan de gestagneerde energie weer afdalen

door de healer uitgevoerd in overeenstemming met

grote, chronische blokkades bevinden, volledig wor­

wat het HEF op dat moment nodig heeft. Het HEF

den hersteld. Dus gaat het golfproces vele healings

verandert bij elke expansie terwijl het oud, gestag­

door, totdat het veld volledig is gezuiverd van die

neerd, onnodige energiebewustzijn wordt gewist en

specifieke kwestie die healing nodig had.

losgelaten.

De hele tijd dat de healer hiermee bezig is, is hij ook

Geavanceerde technieken die worden gebruikt

intensief, liefdevol, ondersteunend aanwezig en in

bij tijdcapsule-healing: De healer gebruikt meer

verbinding met zijn cliënt, en helpt hij de cliënt

geavanceerde technieken om het stagnerende, soms

zich veilig te voelen tijdens de healing, ook al kan

giftige, afvalmateriaal dat zich heeft opgebouwd

de cliënt dit op dat moment mlsschien niet erva­

rond en binnen de oorspronkelijke wond binnen

ren in de voorvallen die zich ontvouwen vanuit de

de tijdcapsule op te Iaden. Dit helpt om het toxisch

tijdcapsule. (Tijdens de healing reageert het lichaam

materiaal los te maken en los te laten. Vervolgens

van de cliënt op deze voorvallen alsof ze nu plaats­

verwijdert de healer het afval door het te grijpen (in

vinden.)

trek-modus) met zijn energetische vingers en het uit

Beginnende healers moeten leren tijdens de vol­

het veld en in het licht te tillen. Wanneer de healer

ledige healing aanwezig te blijven om de cliënt te

het door de hogere HEF-niveaus en uit het veld

ondersteunen. Als een healer bang wordt, trekt hij

omhoogtilt, transformeert het tot helder Jicht. Dit

zijn steunende aanwezigheid wellicht terug. Dit

wordt gedaan in zowel de expansie- als stasefase van

ondermijnt de healing, en de cliënt zal zich in de

de golfpulsen. In het contractiedeel van de golf gaat

steek gelaten voelen in een tijd van nood. Daardoor

de healer in laat-toe-modus en volgt gewoon de golf

wordt de healing stopgezet en moet de healer weer

terug, tot diep in het lichaam om meer van het afval

bij het begin beginnen - ten minste als de cliënt

te pak.ken te krijgen.

daartoe bereid is, en de healer er klaar voor is.

Inzicht in de vrijgekomen creatieve energie:

Als de cliënt weigert, moet de healer de wensen van

Tijdens een healing wordt een groot deel van het

de cliënt respecteren en die onvoltooide healing op

gevangen energiebewustzijn schoongemaakt en los­

gepaste wijze afsluiten. Zonder een helende afslui­

gelaten vanuit de blokkades die in het veld zitten.

ting is zo'n situatie heel moeilijk voor de cliënt, die

Als ze eenmaal is vrijgegeven is de energie in staat

het gespleten trauma misschien tot aan de volgende


180

Core light healing

healing moet meedragen in zijn leven. Wanneer dit gebeurt, adviseer ik dat de healer probeert om zo spoedig mogelijk een andere healing in te roosteren met de cliënt. Bovendien, en dit is heel belangrijk, moet de healer zichzelf zuiveren van angst, door middel van proceswerk of door een healing te ondergaan, voordat hij weer een healing gaat geven aan die cliënt.

Het is de verantwoordelijkheid van de healer om helder te blijven en de integriteit te behouden. Wanneer de cliënt alle golven van de healing heeft doorlopen, is hij schoon, helder, en voelt hij zich meestal jonger.

Het energiebewustzijn dat vrijkomt tijdens een healing heeft dezelfde leeftijd die het had toen de wond werd gecreëerd. Sindsdien is het vastgezet in een soort schijndood! Als een wond bijvoorbeeld ontstond toen je vijfjaar was, is dat de leeftijd van het net vrijgekomen energiebewustzijn! Het heeft een paar weken nodig om op te groeien, om geïntegreerd te worden in de cliënt op zijn huidige leeftijd. Dit is de reden waarom de healing een paar weken na elke healing in het veld blijft doorwerken. Meest­ al duurt dit twee tot drie weken. De net vrijgekomen creatieve energieën blijven door de rest van het veld stromen en door alle 'toekomstige levens', tenzij ze weer worden stilgelegd. Resultaten van tijdcapsule-healing: Elke keer dat een wond in een tijdcapsule wordt geheeld, komt er meer creatieve energie vrij in iemands creatieve proces. Zo komen de creatieve ondernemingen die je niet hebt kunnen voltooien opnieuw tot leven om het resterend deel van hun creatie af te maken. Dit proces laat enorme creatieve energetische krachten vrij in het HEF om je leven opnieuw te creëren, op de manier waarop jij dat wilt. Natuurlijk verandert tijdcapsule-healing ook je concept van hoe jij wilt dat j e leven eruit moet zien. Ze opent meer mogelijkheden en meer passie voor en plezier in het leven, want ze openbaart een van je diepste verlangens, die zijn vastgezet in het verleden als onverteerde, niet-geïntegreerde en ongebruikte waardevolle ervaringen.

Tijdcapsule-healing: de banden met het verleden loslaten

Mijn ervaring met tijdcapsule-healing

Een cliënt met een ontwricht been: Een cliënt kwam naar me toe voor zijn eerste healing. Hij had zichzelf net ook nog verwond door zijn been te ont­ wrichten. Het ongeval vond plaats omdat hij weer eens bezig was met zijn eeuwige probleem met zijn baas en de uitholling in het fietspad niet had opge­ merkt. Nu hinkt hij naar huis op één voet, met zijn fiets onder zijn arm, pisnijdig op zichzelf wegens de valpartij. Hij maakt zich ook zorgen over de komen­ de marathon. Dus maakt hij een afspraak voor een extra healing. Tijdens het eerste deel van de healing komt hij in een staat van diepe ontspanning als ik zijn veld schoonmaak en oplaad. Hij blijft ontspan­ nen wanneer ik het helend energiebewustzijn direct op zijn wond richt. Naarmate de energie zich op­ bouwt in de wond, begint hij te reageren omdat d e herinneringen e n d e emoties, die a l vele jaren vast­ zitten in het verwonde gebied, vrijkomen. Ik steun hem met liefdevolle helende energie terwijl hij door zijn tijdcapsule gaat en opnieuw de pijnlijke gebeur­ tenissen beleeft waarin hij zijn energiebewustzijn splitste, vastzette en bevroor in die tijdcapsule. De verhoogde energie in de tijdcapsule brengt een deel van de gespleten stukken van zijn tijdcapsule weer bij elkaar om weer heel en helder te worden. Nu is mijn cliënt klaar voor de volgende golf. Zijn ervaring verdiept zich en al zijn zintuigen worden hyperalert, terwijl zijn creatieve kracht in zijn ex­ pansiefase komt, diep vanuit zijn innerlijk. Als hea­ ler moet ik meer energie direct achter de golf zetten. In deze expansie reageert zijn lichaam naarmate het verleden er opnieuw in tot leven komt. Wat er nog over was in het veld activeert nu die ervaring. De tijd komt vrij uit zijn inkapseling en stroomt op­ nieuw door zijn systeem wanneer de volledige erva­ ring die hij eeuwen geleden stilzette wordt vrijgela* ten uit de ingekapselde gevangenis daarbinnen. Hij is stomverbaasd door wat hij meemaakt! Hij voelt, hoort en ziet alles alsof het nu gebeurt, in en rond zijn lichaam. Zijn ogen zijn gesloten. Wat hij ziet is niet het vertrouwde beeld. Hij ziet een oeroude we­ reld om zich heen, die hij herkent als het klassieke Rome. Zijn innerlijke stem schreeuwt in stilte: Ik lig op de grond". Ik kan niet bewegen". Mijn been

is gebroken. Ik ben net vertrapt door een paard! Ik ben bang. Het is oorlog ... Ik blijf net zoveel helende energie in zijn systeem pompen als het systeem en de cliënt aankunnen zonder het veld te breken of de cliënt los te koppe­ len. Het deel van de tijdcapsule in het leven dat hij ervaart komt volledig samen in heelheid en wordt vrijgelaten van en uit het veld.

181

Dan is er een pauze; zijn creatieve vermogen bereikt

heelheid, integratie, licht en liefde. Dan houden de

zijn maximale expansie en gaat in stase. Ik stop

crescendogolven gewoon op. De cliënt ligt er vredig

onmiddellijk met energie naar de wond sturen en ga

en harmonieus bij - hij is 'op', als het ware, maar

in de laat-toe-modus, terwijl ik nog steeds volledig

op een goede manier. Het lichaam en het HECS

aanwezig ben en de benodigde gemoedstoestand in

hebben een nieuwe staat van harmonie bereikt. De

stand houd die zijn healing ondersteunt. In dit ge­

cliënt is nu in staat om een grotere hoeveelheid

val is de gemoedstoestand die de cliënt nodig heeft:

creatieve energie te bevatten en te hanteren via zijn

acceptatie en overgave in vrede. Alles staat even stil.

creatieve levenspuls. De cliënt blijft enige tijd na de

Wanneer het veld zijn contractie naar binnen be­

healing in een kwetsbare en diepe contemplatieve

gint, ontspant hij diep in zichzelf en begint met een

staat, meestal uren, soms dagen. De healing blijft

andere fase van diepe vrede. Als healer volg ik, en

zich nog wekenlang verder ontvouwen.

bevestig die vrede door het te worden, door me in

Een cliént die niet om hulp kon vragen: De voor­

stilte samen te pakken en automatisch te centreren.

gelegde klacht van deze cliënt was dat ze in haar

Ik blijf vol aandacht bij hem - ik beweeg niet, ik ben

leven niet in staat was om hulp te vragen voor wat

er gewoon, mijn handen liggen liefdevol stil.

dan ook. Ze had geen idee wat deze angst veroor­

Dan begint het veld van de cliënt automatisch op­

zaakt zou kunnen hebben. Tijdens de tijdcapsule­

nieuw met zijn expansieve fase. Ik volg, duw direct

healing die ik haar gaf ging ze terug naar de tijd

achter de golf, en stuur opnieuw helende energie

van de grote zeilschepen. Ze herbeleefde zichzelf als

naar de wond. Ik volg de energiestroom wanneer

zeeman in een storm op zee, op weg naar Amerika.

die samenkomt in heelheid, wordt vrijgemaakt en

Haar lichaam (zijn lichaam, op dat moment) voelde

het VEK ingaat! Een ander aspect van de stokoude

de hele ervaring. Tijdens de tijdcapsule-healing

ervaring wordt vrijgegeven wanneer een ander tijds­

waren haar (zijn) fysieke lichaam en HEF in een

deel vrijkomt. Opnieuw ziet, voelt, hoort en ervaart

strijd verwikkeld met het heen en weer slingerende

hij volledig wat er in en rond zijn lichaam gebeurt.

schip en de grote golven die over haar (hem) heen

Zijn lichaam reageert met pijn en stuiptrekkingen

spoelden. Alles ontvouwde zich zoals het toen was

alsof het allemaal nu gebeurt. Opnieuw wordt zijn

gebeurd. Ze (hij) sloeg plotseling overboord. Ze (hij)

innerlijke dialoog geactiveerd:

riep herhaaldelijk om hulp, maar geen van haar

O nee! O jee! Ik kan het gewoon niet geloven. Het kan

(zijn) scheepsmaten kon haar (hem) horen. Ze (hij)

niet waar zijn... Ik ben, ahhh". Ik ben, ahhh... Ik ben in het lichaam van een vrouw!

verdronk, met het gevoel dat het niet uitmaakte

Kort samengevat: De healer moet bij de cliënt blij­

Aan het eind van de healing was ze vredig en kalm,

hoezeer ze (hij) om hulp vroeg - het had geen zin.

ven en volledig aanwezig b lijven tijdens het werken

nog steeds bezig met integreren van alles wat er

aan de HEF-tijdcapsule van de cliënt. De healer

gebeurd was. Ze ging naar huis in een diepe contem­

blijft de cycli doorlopen met de cliënt en de cliënt

platieve staat.

reguleert doelbewust de energiestroom in elke fase

Toen ze de week daarop terugkwam, vroeg ik: "Hoe

van de helende HEF-pulsen. De cliënt hoeft niet

gaat het nu met hulp vragen?"

hardop te praten. De healer kijkt en luistert naar

"Tot nu toe gaat het geweldig. Elke keer dat ik

de scène die zich ontvouwt en volgt de pulserin­

iets wilde, vroeg ik erom en hielpen ze me! 0, en

gen van de creatieve g olf van de cliënt door de vier

trouwens: ik ben ook over mijn verdrinkingsangst

fasen van expansie, stase, contractie en stase. Dit

heen!"

gaat een heleboel volledige cycli zo door. Bij elke

"Die had je nog niet eerder genoemd."

cyclus komen meer gevangen energiebewustzijn en

"Tja, ik had geen idee dat die twee met elkaar in

tijd vrij vanuit de wond van die specifieke levens­

verband stonden. Ik ben het zwembad in geweest

ervaring. Het vrijkomen vindt meestal plaats op

en vond het ontzettend leuk. Ik ga zwemlessen

het toppunt van het expansieve deel van de golf.

nemen."

In het begin van de healing groeit elke volledige

Een cliënt met claustrofobie: Deze cliënt kwam

cyclus uit tot een expressief crescendo, soms zelfs

binnen met de klacht dat ze zich heel ongemak­

tot paniek, wanneer de cliënt het pijnlijke voorval

kelijk voelde in kleine ruimtes. Ze kon ze nauwe­

voelt en tot uiting brengt zoals het plaatsvond. Als

lijks verdragen en bleef er nooit lang. Tijdens een

het proces zich voortzet begint het crescendo af te

tijdcapsule-healing had ze een herbeleving dat ze

zwakken in het midden van de healing. Tegen het

in de Europese middeleeuwen als man was vast­

einde van de healing worden de hevige gevoelens -

geketend aan de muur in een gevangenis, waar ze

ook al zijn ze heel diep - steeds rustiger. Naarmate

uiteindelijk ook stierf. Na de healing kon ze kleine

de healing vordert, vergaart de cliënt steeds meer

ruimtes wel beter verdragen, maar ze is er nog steeds


182

Tijdcapsule-healing: de banden met het verleden loslaten

Core light healing

niet dol op. Ze merkte ook op: "Nu weet ik waarom

stilgezet te voltooien. Door erin aanwezig te zijn

ik zo'n aversie heb tegen donkere, slecht verlichte

- dat wil zeggen: door onze emoties te voelen en

ruimtes. Buiten zijn 's nachts in het donker is geen

onze gedachten die daarbinnen vergrendeld zijn te

enkel probleem, maar ik heb echt een pesthekel aan

laten stromen - brengen we deze twee aspecten van

donkere ruimtes."

onszelf die van elkaar waren afgesplitst weer sam en

Een cliënt met armoedebewustzijn: Deze cliënt

Daardoor bevrijden we dat creatieve energiebewust­

.

was heel arm en stierf een paar keer door armoede,

zijn, dat vervolgens kan voortgaan op zijn oorspron­

dus spaarde hij in dit leven kleingeld. Hij gaat nu

kelijke creatieve golf tot die voltooid is.

leren hoe hij kan genieten van het geld dat hij

Zo her-creëren we ons leven zoals wij het wensen.

verdient.

In plaats van karma te beschouwen als straf voor

Een cliënt met zwakke benen: Tijdens de tijd­

onze 'zonden' kan het allereerst gewoon worden

capsule-healing lag deze man op de vloer met het

levenspuls. Zodra we dit hebben bereikt, hebben wij onze creatieve processen vrijgemaakt die onze oorspronkelijke creatieve verlangens zullen vervullen. Deze schepping is waar we al onze levens naar hebben verlangd. Het is onze verantwoordelijkheid om ons te richten op onze onvoltooide ervaringen, die nog steeds opgesloten zijn in onze wonden, om ze te voltooien. Dit is de oorzaak van onze problemen bij het vormgeven van ons leven - en niet die persoon, ergens in ons dichtbije of verre verleden, die ons iets vreselijks heeft aangedaan!

183

Hoofdstuk 14 Zelftoetsing: 'vorige levens' herinterpreteren als tijdcapsules 1.

Geef een nieuwe interpretatie van jouw speci­ fieke wonden en vorig-leven-ervaringen als tijd­ capsules. Neem ruim de tijd om in je dagboek over deze ervaring te schrijven.

2.

Maak een lijst van de belangrijke tijdcapsules in jouw veld die healing nodig hebben, en hun oorspronkelijke creatieve intentie.

3.

Welke fundamentele dualiteit wordt er vast­

gezien als de reacties vanuit onze vorige creaties.

In dit proces vervullen we onze verlangens

gehouden in de tijdcapsule die voorkomt dat

gezicht. Hij was vastgeklonken aan de vloer en kon

Als je een stap verdergaat in het begrijpen van de

jouw creatie tot bloei komt? Deze dualiteit zal

zijn benen niet bewegen. Overal om zich heen zag

implicaties van tijdcapsules, bestaat karma gewoon

en creëren we ons leven, waarmee we onszelf heel maken!

hij vuur en hij besefte dat er een pilaar was omge­

uit de dualistische en onbevredigende creaties die

vallen, waardoor zijn beide benen waren gebroken.

we blijven maken; omdat we de dualiteit in onze

Hij werd ook gevangen gehouden onder dat enorme

tijdcapsules nog niet tot heelheid hebben gebracht,

gewicht. Hij was in paniek omdat hij niet naar huis

maken ze nog steeds geen deel uit van ons gezonde

hoogstwaarschijnlijk iemand anders de schuld geven. Daaronder ligt een angst die je had over

Als we dit begrijpen en leven krijgen we een geweldige vrijheid!

je vermogen om te creêren wat je wilde. Dit verhinderde dat je vorderingen maakte met je creaties. Hoe kun je dat in je huidige leven

Welkom in je nieuwe leven!

kon rennen om zijn vrouw en kinderen te helpen de

creatieve proces. Omdat ze nog steeds vastzitten in

aardbeving te overleven. Na de tijdcapsule-healing

dualiteit creëren ze nog steeds op dualistische wijze,

dezelfde vorm hebben, het kan ook een andere

had hij veel minder moeite om van huis te gaan

dus zijn de producten van hun creaties ook dua­

zijn. Er zijn altijd voldoende gelegenheden.)

wanneer hij naar zijn werk moest. Zijn benen wer­

listisch, niet holistisch, en dus ongezond en opge­

den ook sterker naarmate hij genas.

splitst in 'goed' en 'slecht'.

Belangrijke punten over de 'vele levens'­

Waarom tijdcapsule-healing beter is dan

theorie van het menselijk bestaan en tijd­

vorig-leven-healing

capsule-healing Tijdcapsule-healing verlost ons van onze fictieve De talenten waarmee we worden geboren kunnen

ongezonde gewoonte van slachtofferschap. Als er

worden aangemerkt als dingen die we in andere

geen duidelijke verklaring voor onze situatie is die

levenservaringen hebben geleerd. Onze aangebo­

ons in staat stelt die te veranderen, vervallen we

ren kernkwaliteiten zijn de hogere principes aan

gemakkelijk tot slachtofferschap. We hebben het

de hand waarvan we het meest natuurlijke leven

gevoel een hulpeloos slachtoffer te zijn, omdat we

leiden. Wij hebben het lange proces van het ont·

niet weten hoe we onszelf en ons leven kunnen

wikkelen ervan in een ander leven doorgemaakt en

helen. De schuld van onze problemen afwentelen

ze toen meegebracht naar dit leven. Onze wonden

op andermans daden jegens ons, in dit leven of een

kunnen worden beschouwd als onze onafgemaakte

ander leven, helpt ons niet omdat het lijkt alsof zij

creaties die uit onze creatieve levenspuls zijn geval­

dan macht krijgen over ons leven. Eigenlijk is dit on­

len.Tijdcapsule-healing is een manier om onze

mogelijk, maar als we doen alsof het waar is, blijven

onafgemaakte creaties te herstellen om ze alsnog tot

we slachtoffer. Waarom? Omdat we de processen

bloei te brengen. Wij denken dat we onze onop­

niet begrijpen die beschreven staan in dit hoofd­

geloste ervaringen van deze en andere levens niet

stuk. Tijdcapsule-healing verandert dit allemaal. Het

hoeven te herhalen als we onze wonden omzeilen.

laat de schuld die we op andere mensen laden voor

Dit is niet waar.

onze eigen staat van ontoereikendheid los. Onze

Het omzeilen van onze wonden is het handhaven

problemen zijn misschien begonnen in relatie tot

van de dualiteit die daar wordt vastgehouden. Dit

een ander, maar zijn niet afhankelijk van die ander.

leidt eenvoudigweg tot het scheppen van meer du­

Onze problemen, onze wonden, worden door onszelf in

aliteit, waardoor meer verwarring, pijn, lijden, lage

stand gehouden! Ze worden op hun plaats gehouden in onze onvoltooide ervaringen binnen onze wonden. Ze worden in stand gehouden in de dualiteit die in onze wonden wordt gehandhaafd. Onze healing hangt afvan het samenbrengen van onze innerlijke dualiteit in heel ­ heid, van het regenereren van ons oorspronkelijk crea­ tieve streven dat vervolgens versmelt met onze creatieve

energie, geblokkeerde creativiteit en trauma worden veroorzaakt. We creëren hele levensstijlen rond onze onbegrepen angsten die vastzitten in onze tijdcapsules. Bevrijding van ons creatieve proces vereist dat we onze wonden ingaan om de ervaring die we hebben

doen? Welke vorm zou het aannemen? (Het kan


Hoofdstuk 15

HET HUMAN ENERGY FIELD VAN HET STERVEN

Je bent geen slaaf van drie dimensies noch van de zogenaamde pijl van de tijd, die meedogenloos voortsnelt

H

ier in het Westen lijkt het alsof velen van ons een snelle, pijnloze dood willen om het maar

snel achter de rug te hebben. We willen niet aanwe­

naar je zogenaamde dood.

zig zijn - met de dood of bij de dood. We hebben de

De dood is gewoon een verandering van vorm,

hebben als we niet aanwezig zijn en als we snel

neiging om te denken dat we er niets mee te maken

een loslaten naar

gaan. Maar bekeken vanuit mijn waarnemingen van

een vem1iming van zijn.

het HEF tijdens en na de dood is dit niet het geval. Er wordt gezegd dat men in het Oosten bidt om

HtYOAN

een langzame dood; misschien omdat iemand zo wat tijd krijgt om zich af te stemmen op het proces. Dit is begrijpelijk, maar toch is er meer. Een andere reden voor meer tijd om je af te stemmen op je dood is wat er in het veld gebeurt als je sterft. lk zal dat later beschrijven. Maar eerst beschrijf ik hier een paar HSP-ervaringen rond de dood die voor mij de weg hebben geopend.

Bezoek

na

de dood

Een van mijn eerste ervaringen bij het observeren van HEF-gebeurtenissen rond iemands dood vond plaats op een dag dat ik aan het werk was in het BBSH-kantoor in East Hampton, New York. Ik zat achter mijn bureau papierwerk te doen. Een vrouw die ook op het kantoor werkte zat achter mij aan haar bureau. lk zal haar Carol noemen. Het was een volkomen normale kantoorwerkdag, totdat Carols

onlangs overleden moeder de trap op liep en de kamer in kwam. fk keek op en zag haar naar haar dochter lopen. De moeder probeerde de aandacht van Carol te krijgen, maar tevergeefs. Ik overwoog


186

Het human energy field van het sterven

Core light healing

187

of ik Carol er al dan niet iets over zou zeggen en

het hotel. Daar kreeg ik een telefoontje van mijn

er gebeurde. Heyoan leidde vervolgens een healing

Ze keek ons diep in de ogen, en er rolden twee tra­

keek wat zich zou ontvouwen. Ik wilde Carol niet

broer, die me vertelde dat papa net was overleden.

tussen elke deelnemer en hun overleden familiele­

nen uit haar ogen over haar gezicht op haar kussen.

nog meer pijn bezorgen in haar rouwproces. Toen

Ik ging meteen in meditatie, met de bedoeling hem

den. Dat omvatte het helen en opnieuw verbinden

Ze draaide haar gezicht naar de hemel en ging heen,

zag ik dat Carols moeder probeerde via hun koord­

te helpen als hij gedesoriënteerd zou raken nu hij

van de relationele koorden, en het losmaken van

terwijl haar zussen naar beneden doken om haar op

verbindingen contact te maken met Carol en dat

zijn lichaam had verlaten. Ik had het vaak gedaan

voorouderlijke wortels tussen de familieleden in het

weg te helpen. Toen ze haar lichaam begon te ver­

het haar moeders bedoeling was om belangrijke

voor anderen, kort na hun overlijden. Maar dat is

fysieke en het spirituele domein. (Zie Hoofdstukken

laten, werkte ik met haar HECS en duwde wit licht

kennis naar Carol te sturen via hun relationele koor­

niet wat er gebeurde: mijn vader kwam de kamer

17 en 18 voor healing van koorden en wortels.)

omhoog in haar verticale krachtstroom om haar te

den. Het was een gedistilleerde vorm van kennis die

binnen en g.ing me zeer vastberaden volstoppen met

Nadat de workshop klaar was voor die dag beleefde

helpen zuiver te vertrekken.

Carols moeder in dit recente leven had opgedaan.

alle gedistilleerde wijsheid die hij tijdens zijn leven

iedereen ook nog een hele bijzondere avond en

Toen kwam de oorverdovende stilte.

Toen wist ik dat ik Carol moest vertellen wat er

had opgedaan. Aan het eind vroeg hij me om in de

gaande was.

workshop te channelen, in plaats van mijn normale

nacht, vol liefde voor en van hun familie. Jaren later kwam ik erachter dat een vrouw die haar deelname

lichaam met liefde en dankbaarheid. Later belden we de zorgverleners. Ze kwamen en namen haar

We zaten daar in stilte, eerden en streelden haar

Toen ik dat deed ging Carol snel in een staat van

reading te geven, omdat hij me nog nooit had zien

aan de workshop in Boston had moeten annuleren

dankbaarheid en ze begon te mediteren om volledig

channelen.

dat had gedaan omdat haar moeder was overle-

lichaam vol eerbied mee voor de crematie. Over­

aanwezig en weer verbonden te zijn met haar moe­

Toen Ik na de lunch terugging naar de workshop

den. Zij was wel aanwezig bij deze, op Long Island.

eenkomstig haar wens verstrooide mijn broer haar

der. Ze stelde zichzelf open om te ontvangen wat

vertelde lk de studenten in tranen: "Mijn vader is

Ze zag haar moeder de zaal inkomen tijdens deze

as over de vele meren in noord-centraal Wisconsin,

haar moeder haar wilde geven. Het leek op helder

net overleden. Mijn zus Sandy en mijn broer David

gechannelde healing van Heyoan, en kon nu met

waar hij hetzelfde had gedaan voor mijn vader. We

bewustzijn dat via het hartkoord van haar moeder

waren met mijn moeder in het ziekenhuis bij papa.

haar moeder communiceren. Ze besloot om ook de

hebben er allemaal vele zomers samen kamperend

naar haar hart stroomde. Toen ze klaar was, kuste

Ze vormden met hun handen een cirkel rond het

BBSH-opleiding te doen en werd uiteindelijk docent

doorgebracht.

Carols moeder haar, nam afscheid, en vertrok - de

bed. Mam hield een hand van papa vast en Dave

aan de BBSH.

trap af en de deur uit! Ik vermoedde dat het gebruik

de andere hand. Ze zeiden dat het een zachte dood

van deur en trap voortkwam uit gewoonte. Blijkbaar

was. Dave vroeg: 'Hoe gaat het, pap?' En met zijn

Marjorie Mam wacht op de komst van haar zussen

Tegen de tijd dat Marjorie als student op de BBSH

besefte ze nog niet dat ze gewoon de kamer in en uit

laatste adem antwoordde papa: 'Prima."'

kon zweven zonder deuren of trappen te gebruiken.

Een student die namens de hele groep sprak, rea­

Mijn moeder stierf langzaam, vanaf haar voeten

kwam had ik de godinnenhealing-meditatie jaren­

We zaten eerbiedig en dankbaar bij elkaar: ik om

geerde met: "Goh, maar wil je dan niet even alleen

naar boven. Dag in dag uit zaten mijn zus en ik bij

lang alleen gechanneld. Tijdens de godinnenhea­

wat ik had gezien, en Carol om wat ze had ontvan­

zijn? Dat begrijpen we wel.Je hoeft niet door te

haar. Mensen kwamen langs om haar hun liefde,

ling-meditatie komt er een muur van wit licht in

gen. We lieten in stilte een paar tranen en verbraken

gaan met de les."

respect en dank te betonen, of om er gewoon te

de zaal. Hij is altijd minstens zo groot als de muur

de heilige ruimte niet. Het hele kantoor was omge­

"O nee hoor! Ik heb zojuist met papa gesproken en

zijn. Sommigen waakten bij haar samen met mijn

achter me, afhankelijk van de grootte van de muur

ven door liefde.

hij vroeg me een speciale gunst. Hij wil dat ik chan­

zus en mij, anderen bleven meer op afstand. Ieder­

achter me. De grootste was ongeveer veertig meter

een wachtte gewoon.

hoog en dertig meter breed. Er komen dan veel spi­

Laatste afscheid van mijn vader

nel omdat hij nooit de kans kreeg om me dat te zien doen."

Mam was de jongste van zeven zussen. Ze had ook

rituele wezens de zaal binnen om deel te nemen aan

"O! Weet je het zeker? Nou, oké!" zeiden de studen­

zeven broers. Ze waren allemaal vóór haar overle­

de godinnenhealings.

ten verbaasd.

den. Ze wilde eigenlijk honderd worden, en was

Als Marjorie kwam ging het hele plafond van de zaal boven ons hoofd open. Ik zag dan rijen en rijen

Vele jaren geleden kwam mijn moeder naar een workshop die ik gaf in Boston. Het was de eerste

De Heyoan-channeling was prachtig. Ze concen­

slechts twee jaar van haar doel verwijderd.

keer dat ze een van mijn workshops bijwoonde.

treerden zich op hoe mooi de dood kan zijn, evenals het leven, en hoe we altijd verbonden blijven met

We wachtten. Ze had ook pijn te verduren; was

engelen, in steeds hogere hiërarchieën, met een

voor de helft hier, voor de helft daar, in en uit haar

verblindend wit licht op het hoogste punt. Het was

zondagochtend deden we de gebruikelijke godin­

onze dierbaren na de dood - en misschien, in som­

lichaam. Ze werd soms verschrikt wakker, en keek

geweldig, en het zou zelfs nog beter worden!

nenhealing-meditatie. (Iedereen vraagt me dit,

mige gevallen, zelfs nog sterker.

ons nu en dan aan. Zorgverleners kwamen en gin­

Marjorie kreeg haar opleiding aan de Juilliard School

ofMusic en speelde met het Atlanta Symphony Or­

De workshop verliep op de normale manier. Op

maar ik weet niet waarom deze meditatie de 'godin­

Kort nadat de channeling begon, zag ik papa de zaal

gen. De tijd verstreek elk moment langzamer. Mijn

nenheallng' wordt genoemd - het komt niet van

in komen. Hij was er samen met mijn tante Grace,

zus en ik voelden ons elke keer dat we haar luier

chestra. Toen ze nog studeerde aan de BBSH haalde

mij.) Tijdens de healing liep ik langs de medite­

zijn zus die enkele jaren eerder was overleden, en

verschoonden meer vereerd, bij de gedachte aan

ik haar over om haar harp mee naar school te bren­

rende studenten, terwijl ik hoge spirituele energie

ik kreeg een verrassing. Papa had ook zijn moeder

hoe ze dat voor ons had gedaan. Haar adem werd

gen. Indertijd was ze erg verlegen als ze voor haar

channelde, enigszins vergelijkbaar met de Heilige

meegebracht! Het was voor mij een echt feestelijk

onregelmatig.

klasgenoten speelde. Ik had een geheim plan om haar zover te krijgen de harp als channel te gebrui­

Geest of Shekinah. Ik ging naar elke deelnemer,

gebeuren. Ik heb mijn oma nooit gekend, want ze

Ik bleef me maar afvragen: "Waar zijn ze? Waarom

me overgevend aan het witte licht dat via mij naar

stierf toen mijn vader pas acht jaar oud was. Hij was

zijn haar zussen nog niet gekomen?" Ik had ver­

beneden stroomde, naar de deelnemer. Toen ik bij

zo blij om haar weer te zien! (Ze is prachtig, en lijkt

wacht dat ze rond het bed kwamen rondhangen

mijn moeder kwam, merkte ik dat mijn vader zich

een beetje op mijn nicht Jane.)

Ik begon erg boos op ze te worden dat ze zo laat

voor haar klasgenoten. Toen leidde ik haar om de

krampachtig had vastgeklampt aan haar rug. Hij

In eerste instantie ging ik zo op in mijn eigen erva­

waren. Toen bedacht ik dat ze, omdat ze allemaal zo

tuin. Bij de openingsceremonie van de schoolweek

leed al lange tijd aan de ziekte van Alzheimer en ze

ring dat ik geen aandacht had voor de rest van de

lang geleden waren overleden, misschien om wat

vroeg ik haar om de vier windrichtingen te spe-

raakte langzamerhand uitgeput. Ik maakte hem los

zaal. Toen ik mijn aandacht op de studenten richtte,

voor reden dan ook meer tijd nodig hadden om bij

len (een oude indiaanse ceremonie), waarbij vier

van haar rug en richtte me daarna op het witte licht dat door haar heen stroomde.

zag ik dat de hele zaal gevuld was met een heleboel

elkaar te komen.

studenten elk een windrichting aanriepen met een

voorouders van alle deelnemers aan de workshop.

Toen draaide mijn moeder haar hoofd naar ons toe

kristalsteen in de hand. Uiteindelijk liet Marjorie

Op de volgende workshop, kort daarna op Long

Sommige deelnemers waren zich bewust van de

en zag Sandy en mij daar zitten, met ons hoofd

zich gaan en channelde de vier richtingen. Het was

Island, NY, verliep alles wederom normaal. Tijdens de lunch op zaterdag ging ik naar mijn kamer in

aanwezigheid van hun voorouders; andere niet. Ik

tegen elkaar aan. Onze handen die liefdevol op haar

prachtig.

bleef Heyoan channelen. Hij vertelde iedereen wat

lichaam lagen moedigden haar aan om los te laten.

Nadat Marjorie de vier windrichtingen een paar keer

ken. Ik wist dat ze het kon, maar ze deed het niet .

dat wil zeggen, in het begin. Ze. speelde bladmuziek


Core light healing

188

Het human energy field van het sterven

189

had gespeeld, vroeg ik haar om samen met mij op het podium te spelen, voor de godinnenhealing.

De normale medische procedures kregen hun be­

altijd zo hoogdravend! Hij gaat maar door, niemand

slag. Rosanne en ik waren erbij toen de arts het haar

kan hem bijhouden. Maar hij bedoelt het goed. We

vierde-niveau-werkelijkheid en de hogere spirituele

Toen zagen we hoe zich een schitterend wonder

vertelde. Ze bleef het grootste deel van het daarop­

houden allemaal van hem."

HEF-niveaus met het fysieke lichaam. Bij het reizen

ren koord', zoals het wordt genoemd, verbindt de

ontvouwde. Ge lukkg voor ons bleef dat wonder

volgende jaar doorspelen. Toen besloot ze om de

jarenlang doorgaan. Vanaf dat moment channelde

rest van haar tijd door te brengen met haar geliefde

Op het eind van de begrafenis vertrok ze samen met

drie HEF-niveaus op hun normale plaats als delen

Marjorie vele jaren lang haar prachtige harpmuziek

Rob en zijn dochtertje, waar ze veel van hield.

haar familieleden.

van elk aspect van de cellulaire structuur van he t

voor de godin. Elke keer dat ze via de harp channel­ de, was het alsof de hemelen zich openden. Eigenlijk

Haar begrafenis werd gehouden in een grote kerk in Marjorie blijft aanwezig

door de vierde-niveau-werkelijkheid reist. Het zilve­

Marjorie kwam nog jarenlang meespelen op de

sloten op het fysieke lichaam tijdens dit reizen in de vierde-niveau-werkelijkheid. Je zou het kunnen

i

New Jersey, net buiten New York City. Ik zat bij het

in de vierde-niveau-werkelijkheid blij ven de lagere

fysieke lichaam, terwijl het vierde-niveau-Jichaam

deden ze dat ook! Het was de muziek van het hart, de

gangpad, zodat ik met HSP kon zien wat Marjorie

muziek van de sferen, de muziek van de spirituele

zou gaan doen tijdens de ceremonie. Haar kist werd

werelden die naar de aarde kwam om ons te zege­ nen. Ik voelde me zo gezegend. Elke keer als ik met

de kerk in gedragen, overdekt door een paarse doek

godinnenhealings. Ze was erg blij want, zoals ze me

met een groot gouden kruis. Dit is wat ik zag met

vertelde:

haar channelde was het alsof ik de hemel op aarde

HSP:

beleefde! Elke keer dat we samen de godinnenhea­ ling deden, kwamen er meer spirituele wezens bij.

Marjorle had een gouden bol in haar linkerhand. Ze

Mijn collega Rosanne kwam bij ons op het podium

droeg een zulver wit gewaad. Haar haar was net zo

staan, links van mij. Ze had een cilindrische licht­

zuiver wit als haar kleed. Ze had een gouden halo

Tijdens de godinnenhealings steeg Marjorie op bin­

worden tijdens verre reizen door andere HEF-werke­

straal die het hele, heilige proces geaard hield.

rond haar hoofd, en gouden sterren daarboven. De

nen de hiërarchieniveaus die dan boven ons ver­

lijkheden! Het koord is zeer flexibel en kan uitrek­

Toen Marjorie eenmaal begon met het channelen

onderste helft van Marjorie loste op in het witte

schijnen. Ik weet niet wat dat opstijgen betekende.

ken tot in alle vierde-niveau-HEF-werkelijkheden.

via de harp gingen zij en mijn collega's Rosanne,

gewaad, en werd steeds smaller naarmate ze de kist

Elke keer als ik lesgaf zag ik haar steeds hoger gaan,

Bij de fysieke dood verbreekt het zilveren koord zijn

Michael en Levent met me mee om workshops te

bereikte. Daar was haar spirituele lichaam verbon­

richting het hoge plafond van de collegezaal waar ik

verbindingen met het fysieke lichaam.

doen. We deden er wel twaalf per jaar in heel Ame­

den met haar fysieke lichaam.

mijn lessen gaf. Ik dacht dat ze zich voorbereidde op

Toen ik het zilveren koord voor het eerst zag, was ik

ren koord houdt het vierde-niveau-lichaam aange­

zien als een navelstreng tussen het fysieke lichaam en het vierde-niveau-lichaam, en de hogere HEF­

"Eindelijk heb ik de hoge noten die ik altijd al wilde!

niveau-lichamen. Aangezien het zilveren koord niet

Kun je ze horen?"

bestaat in de fysieke dimensie, hoef je je geen zor­ gen te maken dat het te veel uitgerekt zou kunnen

rika, naast de toenmalige zes weken BBSH-interne

De structuur van de kerk zelf is kruisvormig. Op

vertrek. Toen vertelde ze me na een paar maanden

verbaasd dat het zich in tweeën splitst op ongeveer

traini ng We hadden samen ontzettend veel plezier

ongeveer driekwart van het middenpad van de

dat ze snel zou vertrekken, en dat gebeurde ook.

dertig centimeter buiten de huid. Eén koord van het

.

en werden allemaal dikke vrienden. We lachten en

kerk komen de armen van het kruis en de verticale

speelden samen als kinderen in een snoepwinkel.

schacht van het kruis samen. De dragers zetten de

Matjorie zat aan mijn rechterhand en Rosanne

kist neer op die plek. Toen liep de priester door het

gesplitste einde installeert zich in de hersenen (in Hoe de dood eruitziet in het HEF

het centrum, waar de toppen van het zevende en zesde chakra bij elkaar komen in het derde ventri­

aan mijn linkerhand tijdens de godinnenhealings.

gangpad naar de kist. Hij zong woorden in het La­

Tijdens mijn tunneltest7 kwam ik er zelf achter hoe

Na een tijdje begon Marjorie te klagen dat ze niet

tijn en besprenkelde de kist met wijwater. Terwijl hij

het is om het lichaam te verlaten. Later, toen ik met

aan de boven-/achterzijde van het hart, in de buurt

genoeg tonen op de harp had. (Tegen die tijd nam

dat deed werd Marjorie's spirituele lichaam volledig

stervenden werkte, was het goed om dat te weten,

van het hartcentrum. Figuur 15-1 toont het zilveren

kel); het andere in het midden van het hartchakra

ze de grootste harp mee naar school.) Marjorie wilde

losgekoppeld van haar fysieke lichaam. Toen ze

omdat ik hen kon beschrijven hoe het zou zijn.

koord en zijn twee aanhechtingen in het fysieke

meer hoge noten. Ze zei dat haar armen omhoog

naar het hoge plafond van de kerk zweefde, ging ze

Tijdens de tunneltest voelde ik dat een sterke kracht

lichaam.

bleven gaan tot ze boven de harp uit probeerden te

haar meer gebruikelijke vorm aannemen, maar bleef

me uit mijn lichaam sleurde, toen mijn healingdo­

Het vierde, of astrale, niveau van het HEF wordt

spelen, maar er zaten daar geen snaren!

uiteraard haar spirituele cohesie behouden. (Ik heb

cent en Sai Baba me eruit trokken. Ik ging het VEK

meestal het astrale lichaam genoemd. Ons astrale

Ik smeekte Marjorie om opnamen te maken van haar muziek, maar dat wilde ze niet. lk smeekte haar om een microfoon in haar harp te zetten en mij

geen idee waarom dit gebeurde en had het ook niet

in. Ik kon de wind in mij voelen/horen waaien toen

lichaam is het lichaam dat we hebben wanneer

verwacht. Het was net alsof er iets werd weggelaten

ik mijn fysieke lichaam uit vloog. Ik voelde het aan

we wakker en bewust zijn in de astrale wereld. De

uit de gebeden die in het Latijn werden uitgespro­

de binnenkant van mijn trommelvlies, maar het

astrale wereld lijkt meer op het spul waar dromen

toestemming te geven het op te nemen. Uiteinde­

ken.)

was geen normale wind, want

lijk, helaas pas na vele jaren, liet ze een microfoon

In eerste instantie keek ze vanuit de dakspanten

van worden gemaakt. Ons astrale lichaam is het lichaam waarin we onze dromen beleven, en ervaart

naar de ceremonie; ze zweefde van de ene naar de

Ik was de wind

de astrale werkelijkheid.

die tegen mijn trommelvlies blies

Ik merkte dat tijdens harttransplantatie-chirurgie

genoeg pas tegen het einde en er werden slechts een

andere, nog steeds in een wit gewaad en reageerde op wat er gezegd werd. Toen haar jongere broer

paar opnames gemaakt.6

over haar sprak, kreeg ze haar normale uiterlijk en kleding volledig terug. Ze kwam naar beneden en

Ik heb Heyoan ook regelmatig gechanneld voor

healer op de juiste manier worden teruggeplaatst.

Na jaren van pracht ggezamenlijk werk ontdekte

bukte zich naast mij in het gangpad. Ik was blij dat

mijn cliënten die op sterven lagen. Meestal ging

(Ik heb dit gedaan wanneer het nodig was. Het

in haar harp plaatsen en werd haar spel opgenomen op apparatuur van de school. Maar dat was jammer

i

van binnenuit!

het koord alleen aan het harteinde wordt losgekop­ peld. Het moet na een harttransplantatie door een

Marjorie een knobbeltje in haar borst. Het was nooit

ik bij het gangpad zat

bij me opgekomen om haar te checken met HSP.

Ze bl eef me maar vertellen hoe trots ze was op haar

sterven dat ze spoedig zouden ervaren en over las t­

Toen ik dat deed, wist ik meteen dat het kanker was.

broer en hoe zenuwachtig ze voor hem was, omdat

minute-details over hun liefde voor hun familie en

Helaas wist ik door middel van HSP ook dat ik het

hij zo bang was geweest om een grafrede te houden.

vrienden.8

7. Zie Hoofdstuk 7. 8. Op het moment dat ik dit schrijf heb ik geen eigen healing­

niet kon stoppen. Het zat toen al in de lymfeklieren.

6. Downloads van Marjorie en Barbara's channelings zijn te vin­ den op de website van de school.

-

ze had daar meer

ruimte.

het g esprek tussen de cliënt en Heyoan over hun

Toen begon ze te giechelen en grappen te maken

Het zilveren koord: Reizen in de astrale wereld is

praktijk meer. Ik heb die vele jaren geleden gesloten. Ik geef geen

over alles wat er gebeurde. Ze was zo blij om ieder­

eigenlijk heel anders dan de dood, maar kan ons

individuele healings meer. Er zijn tal van BBSH-afgestudeerden

een daar te zien, en heel verrast dat er zoveel men­

helpen wennen aan buiten het fysieke lichaam zijn,

sen waren gekomen. Ze bleef ook grapjes maken

en ons ook leren functioneren in de vierde-niveau­

over hoe ernstig de priester was. Ze zei: "Hij doet

werkelijkheid zonder fysiek lichaam.·1 Een 'zilve-

die dat doen. Zie de BBSH-website om een healer in jouw buurt te vinden.

9. Zie Hoofdstuk 8 en 9 voor een beschrijving van de vierde­ niveau-HEF-werkelijkheid.


190

Het human energy field van het sterven

Core light healing

verkort de herstelperiode.) Ik weet niet precies wat

wustzijn omhoog door het VEK en - hopelijk, maar

Op het moment van de dood maakt het zilveren

Voorbereiding op de dood op de oosterse

ik moet doen met een mechanische hartvervanging.

niet altijd - via het kruinchakra naar buiten. Figuur

koord zich volledig los van het fysieke lichaam, en

manier

Wacht - Heyoan vertelde me net:

15-2 toont de circulatie van het HEF bij de dood. Dit

voor zover ik weet vanuit mijn observaties lost het

191

is heel verwarrend bij een plotselinge dood, want

op. De stervende wordt dan bevrijd van dat fysieke

Een andere reden waarom oosterse mensen gewoon­

Wat wii zouden doen is het HEF van een normaal hart

terwijl het veld circuleert, circuleren alle blokkades,

lichaam, als hij dat wenst. Ik kon via mijn observa­

lijk mediteren om zich voor te bereiden op de dood

weer opbouwen op die plaats, het koord aanhechten en

wonden, misvattingen en dualiteiten die in dit le­

ties van zowel Marjorie als andere mensen op hun

is om de geest te Ieren reguleren en zuiveren om

vervolgens de hartslag van het HEF-hart synchroniseren

ven niet zijn geheeld door het VEK en, uiteraard, de

begrafenis zien dat ze niet meer verbonden waren

lichtgevende leegte te worden, zodat ze ware helder­

met het mechanische hart. Er zijn nog een paar andere

psyche! Met andere woorden: al je weerstand komt

via het zilveren koord, maar op de een of andere

heid kunnen behouden op het moment van de dood

aanvullende gedetailleerde procedures die moeten volgen

in één keer vrij, en je ervaart je angsten en wonden

manier energetisch heen en weer zweefden rond

en daarmee de valkuilen van de stervens-ervaring te

om de synchronisatie te waarborgen, maar die gaan het

die door je verticale krachtstroom omhooggaan.

het solar plexus-gebied van het fysieke lichaam. Ik

voorkornen.11 Het Tibetaanse dodenboek is een gids

Dat is veel om te behappen op dat moment, en kan

begrijp dit nog niet helemaal en zou meer obser­

die de stervende persoon helpt om niet in dualiteit

zeer desoriënterend werken. Door er weerstand aan

vaties van dit specifieke verschijnsel moeten doen.

verstrikt te raken wanneer hij door de stadia van het

De HEF-veranderingen bij de fysieke dood: Bij de

te bieden kun je gemakkelijk gevangen raken in

Het kan een manier zijn om tijdens de begrafenis in

sterven gaat. Het werd geschreven om tijdens het

fysieke dood lossen de onderste drie niveaus van het

negatieve gedachtevormen, ER's of IR's, en daardoor

contact te blijven met de fysieke wereld, als gelegen­

fysieke leven te worden bestudeerd, en er tijdens het

HEF op en vervliegen. Wanneer iemand door een

een ellendige dood ervaren. Zoals ik in Hoofdstuk

heid voor een laatste afscheid.

stervensproces hardop uit voor te lezen door iemand

ziekte langzaam sterft, kun je met HSP de drie lagere

11 al zei, is dit wat er gebeurt met mensen die een

Een van de redenen waarom oosterse mensen bid­

die waakt bij het bed. Door te luisteren wordt de

niveaus waarnemen terwijl ze langzaam van het li­

overdosis aan zogenaamde recreatieve drugs hebben

den om een langzame dood kan zijn dat je tijdens

stervende de weg gewezen naar hogere niveaus van

chaam wegdrijven in een mistige nevel. Dit kan een

genomen. Veel van hen sterven in grote verwarring,

het proces van langzaam sterven, zoals ik dat heb

bestaan dan de fysieke wereld. Zelfs naar werelden

paar dagen in beslag nemen. Hier volgt een beschrij­

horror en vreselijke doodsangst, wat hen vervolgens

waargenomen, de kans krijgt om onafgemaakte

zonder dualiteit, of om afhankelijk van het individu

bestek van dit boek te buiten.

ving van het proces dat plaatsvindt in het HEF.

gevangen houdt in het lagere vierde HEF-niveau (of

kwesties af te ronden, losse eindjes aan elkaar te

naar een betere reïncamatiestaat te verhuizen. De

Bij het stervensproces circuleert het hele HEF onder

lagere astrale sferen) na de dood. Het is helaas geen

knopen en innig afscheid te nemen. Een lang ziekte­

studie, Poha genaamd, is ook een vorm van Tibe­

in het veld en vervolgens vliegt al het energiebe-

fraai gezicht.10

proces geeft soms deze gelegenheid; het biedt tijd en

taanse boeddhistische meditatie om de terugkeer

ruimte voor het opruimen van overgebleven blok­

naar de fysieke wereld te leren omzeilen en naar een

kades van dit op zijn einde lopende leven. Het lijkt

bestaan in hogere spirituele rijken te gaan.

een beetje op het last minute schoonmaken van een

Deze gids is nu ook beschikbaar voor westerlingen

huis. Ik zag dit hele proces toen ik bij mensen was

die het allemaal willen bestuderen, dankzij de Dalai

die langzaam stierven aan een ongeneeslijke ziekte.

Lama en een aantal Tibetaanse lama's.

Veel vrienden en familie komen dan langs om hun liefde te uiten, voorgoed afscheid te nemen, en hun

Hoe je kunt omgaan met de dood van een

laatste woorden van dank uit te spreken. Dit is heel

geliefde, voor hun welzijn en dat van jou

goed voor de stervende persoon. Maar op de aller­ laatste dagen is het belangrijk dat alleen de naaste

1.

Ga er niet van uit dat je geen contact met hen

2.

Geloof het wanneer zij contact met jou opne­

dierbaren - zoals de man, vrouw, moeder, vader, broers en zussen, en andere zeer naaste familieleden

kunt opnemen.

- er zijn.

men. Of doe gewoon alsof dat zal gebeuren, of

Ik was er getuige van dat de blokkades zich oplosten en het veld uit zweefden toen de stervende werd ge­

al gebeurt. 3.

Als je een aanwezigheid voelt, blijf dan gewoon

confronteerd met cruciale, onopgeloste kwesties, en

kalm en doe alsof het je geliefde is, wat meestal

onvoorwaardelijke liefde kon voelen voor en van de

het geval is. Jezelf kalmeren helpt je hun aanwe­

meest belangrijke familieleden en vrienden die voor de laatste keer afscheid komen nemen. Zo hebben

zigheid waar te nemen. 4.

Stel jezelf open voor wat ze je willen vertellen

5.

Wees dankbaar voor alles wat ze je hebben gege­

door stil, open en ontvankelijk voor hen te zijn.

ze, bij het loslaten van dit leven, de tijd om hulp te ontvangen om aanwezig te zijn, de weerstand om te sterven los te laten en de fysieke wereld in vrede

ven in hun leven. Richt je op hen. Als het gepast

achter zich te laten.

lijkt, vertel hen dan waar je dankbaar voor bent. 6.

Doe hun leven eer aan. Laat je dankbaarheid voor hun aanwezigheid door je heen stromen, en ontvang wat zij je geven.

10. Ik heb veel mensen erg zien lijden op mijn reizen naar de lagere astrale werelden. Tijdens de godinnenhealing-meditaties volgde ik de engelen regelmatig naar die duistere plekken die 'hellen' worden genoemd, om de arme zielen die daar vastzit­

15-1

15-2

Astraal reizen

De HEF-circulatie bij overlijden

Het zilveren koord behoudt de verbinding tussen het fysieke lichaam en het astrale lichaam

ten naar hogere domeinen te helpen gaan, waar ze zich weer met hun gids konden verbinden.

7.

Je kunt al dan niet voelen of weten wat het is. Dat is prima. Je kreeg het wel mee. Onthoud dat het gedistilleerde wijsheid kan zijn in plaats van woorden. Je kunt plotseling, een paar dagen

1 1. Zie Luminous Emptiness: Understanding the Tibetan Book

later, weten wat het is, wanneer je er niet eens

of the Dead, van Francesca Fremantle, Shambala, Boston, 2001

aan denkt. Dat is goed. Laat het zijn wat het is.


192

Core light healing -

---

- -- -

--

--

- - - --

------

Rouwen om de dood van een dierbare

Hoofdstuk 15 Dagboek/Zelftoetsing: helder­

Er is eenvoudigweg niets wat wie dan ook kan doen

heid scheppen over de dood

om je dierbare terug te brengen. Wij mensen den­ 1.

Denk terug aan je ervaringen met de dood van

we dat niet zijn. Rouw is een belangrijk en natuur­ lijk onderdeel van het leven. Wanneer je in de rouw

2.

In welk opzicht begrijp je ze beter na het lezen

bent, wees dan gewoon aanwezig in de pijn en met

3.

Hoe ben je omgegaan met de rouw van je ge­

ken graag dat we machtiger zijn dan we eigenlijk

dierbaren. Wat waren je ervaringen?

zijn, maar soms moeten we gewoon toegeven dat

van dit hoofdstuk?

je liefde voor degene die is overgegaan. Soms voel je de aanwezigheid van je dierbare in spirituele vorm. Of misschien ook niet. Geef je over aan je rouw­ proces. Het kost tijd. Laat het zijn wat het is. Geef het jezelf, laat jezelf het geschenk ervaren dat je deze persoon hebt gekend - dat geschenk zal nooit verdwijnen. Het is voor altijd bij je. Het is goed om één of twee hele goede vriend(inn) en bij je te hebben die met je pijn kunnen omgaan door ook gewoon samen met jou in liefdevolle aan­ wezigheid te zijn. Er is niets wat je kunt doen om je dierbare terug te brengen in fysieke vorm. Een goede Brennan Healing-beoefenaar die is afgestudeerd aan een van mijn opleidingen kan je een core-star-healing geven die veel zou k'Unnen helpen. Dit type healing zuivert en laadt je HEF op, herstructureert je chakra's, richt en versterkt je hara, en laat je care-star opkomen in je cellen en je hele wezen, waardoor je wordt gevuld met onvoorwaar­ delijke liefde. Dit versterkt en ontspant je om je met je pijn te helpen omgaan. Voel je vrij om op elk gewenst moment met je dierbare te praten. Praat in stilte of hardop als je dat wilt.

liefde of dierbare? 4.

Heb je nog ervaringen gehad waarin je voelde dat je dierbare probeerde contact met je leggen?


Hoofdstuk 16

HET LEVEN NA DE DOOD

Wat is je persoonlijke ervaring met het zogenaamde niets? Wat is er tussen het fysieke en het energetische?

N

a de dood van Marjorie besloot ik om meer te

weten te komen over de processen die plaats­

vinden na de dood en hoe ik mensen kon helpen

Niets. Niet-iets.

die overgang te maken. Ik wist precies waar ik moest

De mensheid heeft /zet niets of niet-iets gedefinieerd als

roe gelezen.12 Ik nam de literatuur van het Monroe

een lege leegte en vergeleken met een afwezigheid van

Instituut door. Ze hadden precies wat ik wilde, en er

zijn. Ik had al een paar boeken van Robert Mon-

leven.

was precies op het goede moment een plaats vrij, dus schreef ik me in voor een workshop. Mijn belangrijk­

Toch heb je ontdekt dat deze zogenaamde leegte

ste doel hierbij was het systeem dat ze hadden gecre­

kan worden vergeleken met het nulpunt-veld

eerd en ontwikkeld om naar andere werkelijkheden

dat vol leven en energie is -

te reizen (dat wil zeggen: reizen buiten het lichaam)

meer leven en energie dan

aan te leren, en zodra je je hierin hebt bekwaamd,

het hele manifeste universum bij elkaar!

mensen te helpen naar een tussenstation te gaan als ze hun lichaam bij de dood achter zich laten.

Dus dat wat niet-iets, of niets, wordt genoemd krioelt eigenlijk van het leven.

Het werk van Robert Monroe

Het grootste of diepste probleem van de mensheid is haar

Robert Monroe heeft prachtig werk verricht door te

geloof in de dood.

laten zien hoe je uit je lichaam kunt komen en in de

De mensheid geloo� dat de dood werkelijk bestaat!

Sound System

En toch is de leegte, Brahman, alles wat er is:

bert in staat om mensen in zeer korte tijd een diepe

niet-fysieke wereld kunt reizen. Via het Hemi-Sync -

beschreven in Hoofdstuk 7 - was Ro­

het jij, de kennis, de wijsheid,

meditatieve staat te leren bereiken. In een diepe staat

het verenigd geheel dat ten grondslag ligt aan en zicll

van meditatie kunnen mensen vervolgens leren om

bevindt in alle dingen

door de niet-fysieke werelden te reizen, zoals de Tibe­

en in alle zogenaamde ruimte tussen alle dingen.

tanen en sjamanen eeuwenlang hebben gedaan. Robert ontdekte dat bepaalde hersen-staten over­

HEYOAN

eenkomen met de ervaring van andere niet-fysieke 12. Zie De ultieme reis, Astrale reizen, Uittredingen en verschillende andere boeken


196

Het leven na de dood

Core light healing

werelden. Hij bakende niveaus van de niet-fysieke

Nu was ik wat ouder. De monniken metselden me

197

Ik trof een vrouw in een hutje dat ooit een oude

"Oh! Wacht even. Ik stel me de Himalaya altijd voor

wereld af met getallen, die allemaal betrekking had­

in een grot. Ze vulden de ingang van de grot op met

geitenschuur was geweest. De vrouw was aan het

vanuit het noorden, neerkijkend over India, niet

den op een andere brein/geest-staat. In sommige

bouwstenen, gemaakt van modder, stro en stenen.

baren en had het zwaar. De baby was vast komen

vanuit het zuiden. Ik durf te wedden dat de grot

van deze niveaus bevinden zich wat hij de geloo{S­

Het was een mooie grot. Ik was er vaak geweest. Er

zitten in het geboortekanaal. De navelstreng wurgde

uitkijkt over het noorden!"

systeem-gebieden noemde. IJ Robert ontwikkelde ook

sijpelde wat water achter in de grot, en er was een

het kleine meisje bijna. Het kindje verliet steeds

"Dat is wel logischer."

veel technieken om mensen tijdens het stervenspro­

lage richel langs één kant. Ik kon zien dat ze eerder

haar lichaam om met haar gidsen te praten, om te

En dat was pas de eerste dag van de workshop!

ces te helpen en hen te begeleiden naar een tussen­

op deze manier was gebruikt. Aan weerszijden van

bepalen of ze deze geboortekans misschien moest

Naarmate de workshop vorderde had ik nog meer

station na de dood.

de grot stonden kloostergebouwen, op ongeveer

laten gaan en het in ademnood verkerend lichaam­

ervaringen die 'niet van deze wereld' waren.

In de volgende vier secties zal ik mijn diepe en per­

vierhonderd meter afstand. Ze waren in de rots

pje los te laten.

soonlijke leerervaringen beschrijven die ik bij het

gebouwd. Ik was zowel blij als bang toen de laatste

In haar vorige leven was ze op tien- of elfjarige

Monroe Instituut heb gehad.

steen erin ging. Er was een smalle spleet boven aan

leeftijd gestorven in Ierland. Er was een ossenkar vol

Meditatie-ervaring op het Monroe Instituut:

de bouwstenen van ongeveer twaalf centimeter

stro over haar heen gereden. De bestuurder had het

Enkele jaren geleden nam ik twee weken deel aan

hoog. Elke dag zetten ze een kom pap op de onder­

eerst niet eens gemerkt. Ze was een weeskind, wan­

shop, kwam Robert Monroe binnen. We zaten in een kring, en hij vertelde dat hij wat fysieke problemen

Robert Monroe

Op een dag, tijdens de tweede week van de work­

workshops op het Monroe Instituut. Wat ik daar

ste richel van de spleet.

hopig, uitgehongerd, want ze had al lange tijd niets

meemaakte was geweldig, en kwam helemaal on­

De tijd verstreek.

te eten gehad. Ze was te ver weg geweest om de kar

had en vroeg of er een healer in de zaal was. Iedereen keek naar mij. Ik zei dat ik hem graag een healing

verwacht. Het begon met een eenvoudige oefening

Ik was nog steeds in de grot. Ik schreef informatie

te zien aankomen. Haar jurk was gemaakt van twee

voor de hele groep in de creatieve/intuïtieve teken­

op die ik tijdens meditatie had gekregen. Er stond

slordig aan elkaar gestikte jute zakken, vol groene

zou willen geven, en vroeg of hij een massagetafel had en een privéruimte die we konden gebruiken.

les. Na een korte meditatie werden we gevraagd een

al een hele rij boeken langs de muur die ik had

grasvlekken.

tekening te maken van iets wat voor ons belangrijk

geschreven. Mijn pen was een simpel stukje bamboe

Ik benaderde de gidsen bij de geboortescène. Dit

Binnen een paar minuten was er een massagetafel geregeld. Robert had geen behoefte aan een privé­

was. Ik tekende een kleine donkere vlek, ongeveer

dat aan één kant in een scherpe punt was gesneden.

was een gelegenheid voor healing en wederge­

ter grootte van een dubbeltje. Dat was het enige wat

De inkt was gemaakt van zwart poeder, gedeeltelijk

boorte. Ik stelde voor dat ik met haar het lichaam

ruimte, dus gaf ik hem een healing midden in de

er op mijn papier stond. We werkten in paren, en de

roet van een houtvuur, vermengd met wat gema­

in zou gaan en samen met haar zou worden ge­

kring. In plaats van in een diepe staat van ontspan­

ander moest je helpen jouw tekening te begrijpen.

len zwarte aarde of steenkool, olie, ossenbloed en

boren. Ik kon gebruikmaken van de kracht die ik

ning te gaan met zijn ogen gesloten, zette hij zijn

Ik vroeg mijn partner wat het was.

wat water. Blijkbaar hadden de monniken mij deze

had overgehouden aan die lange meditaties om de

hoofd tussen zijn armen en keek aandachtig toe. Via

Hij zei: "Hé, dat is een bindu!"

spullen gegeven, aangezien ik geen mes of andere

geboorte te voltooien. Ze kon een aantal jaren haar

HSP zag ik zijn onlangs overleden vrouw de kamer

"Wat is een bindu?" vroeg ik.

werktuigen had. Mijn opperkleed was donkeroranje,

leven leiden, terwijl ik wachtte. Dan zou ik met haar

in komen in vierde-niveau-werkelijkheid-gedaante;

"Je gaat erdoorheen." Meer zei hij niet.

en daaronder droeg ik bruine kleding. Ik had een

versmelten. Ze zou altijd weten dat ik daarbinnen

ze ging links van hem staan, tegenover mij.

Dus mediteerde ik een tijdje terwijl ik me focuste

deken voor het koude winterweer.

was, ook al was dat verwarrend voor haar. Dan zou

Ik knikte naar haar, en vroeg hem: "Zie je wie er is?"

op de bindu en toen ging ik erdoorheen. Hier volgt

De tijd verstreek opnieuw.

ik stukje bij beetje tevoorschijn komen om haar te

"Ja", zei hij.

mijn ervaring tijdens die meditatie:

Ik was een oude man. Ik was nog steeds in de grot,

leren wat ik had geschreven in mijn boeken, die nog

Ik ging door met de healing. Hij communiceerde

Ik zweefde tussen de wolken. Ze waren roze en oranje

en was nu beland in het stervensproces. Ik was klaar

in de grot waren. Ze dacht erover na en vroeg:

telepathisch met haar. Ze probeerde hem te troosten.

getint. Er vloog een groepje engelen voorbij. Ze wa­

om mijn lichaam te verlaten en keek nog een keer

Hij was nog steeds in diepe rouw vanwege haar. Te­

ren in gesprek, maar ik kon niet horen wat ze zeiden.

om me heen. Ik wilde me herinneren hoe deze mooie

"Waar gaan jullie heen?" vroeg ik. "We gaan naar de donder om creatie te zien. Ga je met ons mee?" "fa!" Nieuwsgierig geworden ging ik met ze mee.

grot eruitzag wanneer ik terugkwam. Er waren onge­

"Je bedoelt dat ik nooit meer alleen zal zijn?" "fa, zo zal het zijn." "Goed dan."

gen het einde van de healing richtte hij zich weer tot mij en vroeg: "Weet je dat je 500.000 jaar oud bent?"

veer vijftien boeken. Ze zagen eruit als bladzijden van

Ik rolde samen met haar in haar lichaam. Na de

"Ja!" Ik wist dit al vele jaren, maar had het nog

een boek, maar waren omhuld door grotere vellen

geboorte lagen we drie dagen stil bij elkaar. Ik werd

nooit aan iemand verteld, omdat het zo bespottelijk

die eromheen waren gevouwen. Ze waren niet opge­

de stille stem vanbinnen, degene die weet. Zij was

klonk. Toen vroeg hij: "Weet je dat je Chiana heet?"

De donder was oorverdovend, alsof er een hele­

rold. Het waren verslagen van mijn meditatie-erva*

degene die wilde weten - alles!

boel kernbommen afgingen, allemaal op hetzelfde

ringen. In mijn eerste jaren in de grot had ik geleerd

moment. Er waren alle kleuren die je je maar kon

hoe ik uit mijn lichaam moest gaan om de wereld

Toen ik mijn partner in de tekenles vertelde wat ik

mand ons kon horen.

voorstellen en nog veel meer. Toch was alles zoet en

over te reizen. Ik was heel geïnteresseerd geraakt in

had meegemaakt, was zijn reactie:

"Ik herinner me een leven van 500.000 jaar geleden.

zacht, en voelde heel veilig aan. Ik had geen idee

het Westen, en was er vaak heengegaan. Toen mijn

"Oké, laten we je boeken gaan halen."

Die plaats werd ook Chiana genoemd. Het was een

wat de engelen daar deden. Waren ze gewoon aan

lichaam stierf kon ik het gemakkelijk verlaten.

"Je maakt een grapje."

prachtig eiland - een tuin van vrede en liefde, overal

het toekijken of waren ze iets anders van plan?

Maar de traditie gebood dat ik hier in de grot moest

"Nee, hoor. Weet je waar de grot is?"

bloemen. Ik was healer. Maar ik begrijp dat niet. Er

(uitgesproken als Kie-aa-na). "Ja", antwoordde ik zachtjes, in de hoop dat nie­

Vervolgens was ik een jongetje van een jaar of tien

blijven, tot mijn lichaam was vervallen en vergaan

"Ja. Als ik kijk met HSP, kan ik de Everest aan de

viel niets te healen! Bedankt voor de bevestiging!"

in de Himalaya. Mijn moeder nam me mee de berg

tot stof. Ik wachtte.

linkerkant zien liggen en een andere berg aan de

Robert leek erg blij dat hij me dit kon vertellen. De

op, naar het klooster. Ik was bang. Ik wist niet wat

De tijd verstreek.

rechterkant. Ik zie twee rivieren beneden. De grot

healing ging verder zonder dat er nog werd gespro­

er ging gebeuren. Ze liet me daar bij de monniken

Ik had jarenlang gewacht. Ik had daar boven op het

ligt op de helling van een kleinere berg beneden. Ik

ken, en hij bleef alles wat ik deed met grote belang­

achter.

hoofd van het inmiddels vleesloze skelet gezeten, in

denk dat mijn naam Nyang Tsang was - of eigenlijk

stelling en aandacht observeren.

De tijd verstreek.

het midden van de grot. Wachtend.

denk ik dat ik helemaal geen naam had. Er was wel

Robert was duidelijk van plan te vertrekken. Hij had

Uiteindelijk vertrok ik. Eenmaal uit de grot bepaalde ik

iets met die naam. Ik ben in de war. Ik denk altijd

ernstige longontsteking, en vertelde me dat hij zijn

mijn positie zoals ik altijd had gedaan vanuit de twee

dat de Everest aan de rechterkant ligt, niet links.

lichaam niet meer verliet om te gaan reizen, omdat

13. Zie Hoofdstuk 7, 8 en 9 voor een beschrijving van de geloofssysteem-gebieden en de kenmerken van de vierde-niveau­

hoogste toppen aan beide kanten. Ik ging linksaf, naar

Heb je een kaart?"

hij bang was dat hij niet terug zou komen. Hij miste

werkelijkheid.

het Westen, om een nieuw lichaam te vinden.

"Nee."

zijn vrouw zo erg.


198

Core light healing

Het leven na de dood

Robert Monroe's bijzondere dood: Toen de work­

mijn vlucht. Ik rende de deur uit naar de auto die

de dood onjuist zijn. Dit veroorzaakt enorme angst,

shop was afgelopen bleef ik wat langer om Robert

daar stond te wachten om me naar het vliegveld te

vooral wanneer we de werelden buiten en voorbij de fysieke wereld niet kunnen waarnemen.

nog een healing te geven. Dit keer vond ze plaats

brengen. Ik haalde hem net. ln het vliegtuig naar huis

in zijn woonkamer. Roberts dochter, Laurie Monroe

viel ik steeds voor een gedeelte vanaf de linkerkant uit

en verscheidene andere familieleden keken toe en

mijn lichaam en moest ik me met veel moeite weer in

maakten notities. Zijn vrouw (in de vierde-niveau­

mezelf terugtrekken. Het voelde alsof ik doodging. Ik

werkelijkheid-gedaante) was er weer. Ik channelde

had dit eerder ervaren na mijn werk met stervenden.

Heyoan tijdens de healing. Een groot deel van de

Elke keer als ze stierven vertrok ik gedeeltelijk samen

healing bestond uit een lange conversatie tussen

met hen. Ik dacht dan dat ik doodging en raakte hele­

Heyoan en Robert over zijn werk als bruggenbouwer

maal in de war. Maar deze keer wist ik dat ik het niet

tussen de fysieke en de spirituele werelden, en hoe

was. Deze keer wist ik dat het Robert was.

dat werk zou doorgaan in de spirituele werelden.

Tegen de tijd dat ik thuiskwam zag ik via HSP hoe

Toen zag ik het Monroe Instituut in de spirituele

er werd gefeest op het Monroe lnstituut op spiri­

wereld op het niveau dat Robert 'level 27' noemde.

tueel niveau 27. Robert vierde feest, samen met

Ik had op niveau 27 het tussenstation gezien, maar

zijn vrouw. Alles was prima. ledereen was geluk­

niet opgemerkt dat zich daar ook een Monroe

kig. Zodra ik een telefoon bij de hand had, belde ik

Instituut bevond. Het instituut op niveau 27 is veel

het Monroe Instituut om mijn HSP te bevestigen.

groter dan dat op het aardse niveau.

Robert was overgegaan terwijl ik in het vliegtuig zat.

Roberts overleden vrouw was weer in de kamer, en

Het was ook daar goed met iedereen, maar ze waren

stond weer aan zijn linkerkant. Robert werd in de

uiteraard wel in de rouw om hun fantastische vader,

loop van zijn gesprek met Heyoan steeds enthousi­

die zoveel met zijn leven had gedaan.

aster. Ik herinner me er niet veel van omdat ik aan

Robert Monroe was een hele moedige man, omdat

het channelen was. Het werd niet opgenomen, en

hij opkwam voor en open was over zijn ervaringen.

ik heb de notities die Laurie Monroe en de anderen

Hij hielp heel veel mensen. Hij tilde ons allemaal

maakten nooit gezien.

naar een dieper, breder niveau van waarheid. Ik

Later op het eind van de healing, vertelde Heyoan

stuur mijn liefde en licht naar iedereen die het werk

Robert over het grote welkomstfeest dat ze hadden

van het Monroe Instituut in stand houdt.

gepland in het Monroe Instituut op niveau 27. Via

Na Robert Monroe: Nadat ik de ervaringen met Ro­

HSP zag ik ze daarboven met feesthoedjes, confetti

bert had geïntegreerd, ging ik op zoek naar een kaart

en een grote chocoladetaart.

van de Himalaya in mijn National Geographic World

Tegen het eind van de healing gebeurde er iets wat

Atlas. Ik voelde me overweldigd door de enorme

ik nog nooit eerder had gezien. Ik stond er versteld

omvang van het gebied waar ik volgens mijn herin­

van. Roberts vrouw kwam

nering ooit heb geleefd. Ik kon de namen Nyang of

in

de vierde-niveau-wer­

kelijkheid heel dichtbij staan aan zijn linkerkant,

Tsang nergens op de kaart vinden.

en strekte zich parallel aan zijn lichaam uit alsof ze

"Vergeet het maar, Barbara," zei ik tegen mezelf.

naast hem lag - maar eigenlijk naast hem zweefde.

"Dit is belachelijk. Je gaat niet naar de Himalaya om

Toen rolde ze met een snelle draai naar rechts over­

een grot te zoeken waarin je ooit hebt gewoond!

langs in zijn lichaam, naast hem. Ik had nog nooit

Een paar maanden later kreeg ik een brief van de

/1

twee mensen samen in een lichaam gezien! Ik vroeg

man die mijn partner was geweest bij het werk in

me af of ze daarbinnen genoeg ruimte hadden, maar

de intuïtieve tekenles. Hij had een hele oude kaart

toen zag ik hoe gelukkig ze allebei waren om daar

gevonden met de Everest en een andere hoge berg

bij elkaar te zijn!

op de plek waarop ik ze met HSP had gezien. De

Toen ik na de healing vertrok, riep hij (in de fysieke

kaart gaf ook twee rivieren aan, precies waar ik ze

werkelijkheid): "Vaarwel, Chiana."

had gezien in meditatie. Ze heetten Tsangpo en

"Tot ziens, Ashanee!" antwoordde ik, want ik herin­

Nyang-Chu. Ze lagen tussen twee steden, Lhasa en

nerde me zijn naam op Chiana, waar we elkaar

Katmandu. Ook waren er twee rivieren die Nyang

kenden, 500.000 jaar geleden. Hij vond dat mooi en

en Tsang heetten. Ik voelde me een stuk beter door

glimlachte welbewust.

deze onderlinge samenhang. Wie weet, misschien

Onze korte hernieuwde kennismaking in dit leven was prachtig en een positieve bevestiging. Het was heel lang geleden - vele levens - dat we elkaar had­

ga ik Tibet ooit bezoeken.

De dood loslaten

den gezien. Ik moest snel omschakelen naar de fysieke werkelijk­

Heyoan zegt dat ons concept van de dood voort­

heid want ik besefte dat ik aan de late kant was voor

komt uit onze dualiteit en dat onze gedachten over

fe foutieve concept van niet-leven Er is niet zoiets als niet-leven. OveTWeeg de mogelijkheid dat alles en elk niet-iets in leven is. Je existentiële angst wordt gecreëerd door je hardnekkige geloof in de dood, iets wat je hebt opgetrommeld vanuit je dualiteit. Het is gewoon niet waar. Het is alleen de dualiteit in jou die leidt tot het idee en de misvatting van de dood. Het enige wat sterft is de dualiteit wanneer ze samenkomt in de eenheid van eeuwig leven.

Het leven in de tijdlijn werkt niet Jouw probleem is dat je jezelf op een tijdlijn hebt ge­ plaatst. Het leven is helemaal niet zo, vooral het leven dat je ervaart van binnenuit. Tijd is een liulpmiddel, voortkomend uit je waarneming van verandering. Maar de meeste verandering bestaat alleen vanuit het fysieke perspectief Tijd is gewoon een hulpmiddel dat je in je denkgeest hebt gecreëerd. Eigenlijk is het helemaal geen goed hulpmiddel wanneer het wordt toegepast buiten de gewone fysieke wereld. Tijd is een poging om stroming te verklaren. Er zijn vele illusies die voortkomen uit je idee van tijd, waannee je probeert de ervaring van voortdurende verandering in jezelf en al die veranderingen om je heen en in de hele wereld te verklaren. Tijd is een handig hulpmiddel voor samenwerking, misschien om verandering te egaliseren, een manier om te communiceren met een ander wezen, dat zich ook in een voortdurende stroming bevindt. De tijd is grondend van buitenaf Jouw idee van tijd is je pogi.ng een soort stabiliteit te creëren gebaseerd op een perspectief van buiten het zelf. Dat wil zeggen: je probeert jezelf te stabiliseren door iets buiten jou, in plaats van jezelf te stabiliseren vanuit het centrum van je innerlijk. Overweeg de mogelijkheid dat je altijd hebt bestaan, dat de lineaire tijd een illusie is, en dat je in een evolutiefase van de menselijke soort zit die de vermogens begint te ontwikkelen om dit te begrijpen en direct te ervaren. Jullie wetenschappers zullen binnenkort aantonen dat er

199

niet zoiets bestaat als lineaire tijd, of wat natuurkundi­ gen 'de pijl van tijd' noemen. Wat een concept: geen tijd! Maar er is meer werk voor nodig. De mate waarin je jezelf als afgescheiden ziet, predes in die mate ben je overtuigd van, ervaar ;e en zit je gevangen in de lineaire tijd. Naamwte je deze dualiteiten in jezelf samenbrengt, kom je, misschien langzaam, maar heel zeker terecht in niet-lineaire tijd en ga je die direct ervaren. In de zogenaamde toekomst die nu bestaat, doe je dat al.

Hoofdstuk 16 Zelftoetsing: je ervaringen met het leven na de dood 1.

Welke ervaringen heb je gehad met het leven na

2.

Ben je van mening dat ze echt zijn? Zo niet,

de dood? waarom niet? Zo ja, waarom?

3.

Op welke manier hebben ze je geholpen om te

4.

Op wel.ke manier hebben ze je geholpen om te

gaan met je eigen toekomstige dood? gaan met je eigen toekomstige leven in de spiri­ tuele wereld?

5.

Op welke manier hebben ze je geholpen om te gaan met je mogelijke reïncarnatie als die deel uitmaakt van je geloofssysteem?


Hoofdstuk 17

HEALING VAN ONZE RELATIONELE KOORDEN

De levenspuls die opkomt en vanuit je innerlijk uitstraalt en dan in contractie komt kent een zekere mate van coherentie en synchroniciteit met je meest dierbaren, of dat nu familieleden, vrienden, minnaars of partners zijn.

W

e gaan nu naar de vierde-niveau-werkelijkhe­ den die te maken hebben met onze relaties.

Deze interacties worden gecreëerd in de astrale

wereld en lopen via koorden. Onze koord-verbindingen

Ze zijn samen met jou verwikkeld in de diepste cocreatie. Je gezin en familie zijn heel belangrijk bij de vorming van wie jij bent.

We hebben allemaal weleens mensen horen praten over 'onze harts-verbindingen' en 'de koorden die ons binden'. Er zijn zelfs HEF-configuraties die over­

Je persoonlijke incamatiekeuzes zijn heel duidelijk be­ paald met positieve intenties zodat je op vele manieren wordt ondersteund en uitge­ daagd door je familie.

eenstemmen met deze zegswijzen. Deze configura­

Je familie gaat nooit weg zelfs niet als iemand deze specifieke fysieke vorm achter­ laat, of sterft zoals jullie het noemen. Ze blijven steeds heel erg aanwezig in je leven.

informatie over koorden verschaffen die ik heb

HEYOAN

In

ties zijn betrokken bij alle relaties die we hebben. In allebei mijn boeken Licht op de aura en Bronnen van licht heb ik onze koord-verbindingen besproken. Ik zal deze data hier kort samenvatten en daarna meer verzameld sinds het schrijven van mijn twee vorige boeken. Ik behandel de koorden, hun heilzame waarde voor ons leven, maar ook hun minder heil­ zame toepassingen die resulteren in vervormingen in het HEF.

Licht op de aura en Bronnen van licht besprak ik

drie belangrijke manieren waarop we met elkaar communiceren via het HEF. De eerste manier is harmonische inductie, dat wil zeggen dat een HEF zijn resonantiefrequentie harmonisch inbrengt in het HEF van iemand anders (zoals een aangeslagen stemvork een andere stemvork laat klinken}. De tweede vorm van communicatie vindt plaats via bioplasma-streamers die door de lucht stromen en waarmee we onderling energie uitwisselen. De derde manier is communicatie en energie-uitwisseling


202

Healing van onze relationele koorden

Core light healing

via onze relationele koorden. Relationele koorden

Healing van genetische en relationele koorden

zien eruit als doorschijnende zachtblauwe, flexi­

203

schap ziek en misselijk geweest. Tegelijkertijd had

de moeder-in-spe. Ze moeten zich hechten voordat

mijn vader net een zenuwinzinking gehad doordat

de aanstaande moeder zwanger kan worden. Deze koord-verbinding vindt plaats buiten het zevende

bele holle slangen waar ons energiebewustzijn

Beschadigde g ene tis che en relationele koorden: Er

hij zijn baan was verloren tijdens een economische

doorheen stroomt. Ze zijn gemaakt van energie­

zijn veel manieren waarop genetische en relationele

malaise. Hij was pas tweeëndertig jaar, en hij had

niveau van zowel de potentiële moeder als het kind

bewustzijn. Relationele koorden brengen ons

koorden kunnen worden beschadigd. Kleine kinde­

drie kleine kinderen en een vrouw te onderhouden.

{zie Figuur 17-1). Zodra dit heeft plaatsgevonden kan

energiebewustzijn over. Emotionele en mentale

ren zijn geneigd hun relationele koorden rond hun

Mijn oudere broer plaagde me voortdurend. Toen

de vrouw zwanger worden. Ik heb met veel vrouwen

energie stroomt door de onderlinge koorden

favoriete speelgoed te wikkelen. Het kind gebruikt

kreeg mijn nieuwe zusje tot overmaat van ramp ook

gewerkt die zwanger wilden worden, maar daar niet

tussen mensen die een relatie hebben. Ze trans­

dit speelgoed als compensatie voor wat er ontbreekt

nog longontsteking. Mijn moeder zette haar strak

in slaagden. Deze vrouwen waren reeds naar medisch

porteren dit energiebewustzijn rechtstreeks naar

in zijn relatie met zijn gezin. Als je een stuk speel­

ingepakt midden op de eettafel. Op die manier kon

specialisten geweest voor biologisch onderzoek waar­

en door onze zegels van perceptie. Deze stroom

goed hardhandig van een kind afpakt is dat heel

ze het huishouden doen, koken, en de baby in het

uit bleek dat er niets mis was; maar toch konden ze

van energiebewustzijn vindt plaats ongeacht de

pijnlijk, omdat het de koord-verbindingen tussen

oog houden. Ik kon niet achterhalen waarom mijn

niet zwanger worden. Dus kwamen ze naar mij.

fysieke afstand tussen twee mensen. De fysieke

het speelgoed en het kind losscheurt, waarmee het

zusje op tafel mocht slapen. Misschien is dat de

Vanuit mijn HSP-perspectief konden ze niet

locatie maakt niet uit; net zomin als de tijd van de

gevoel van veiligheid van het kind in zijn surro­

reden waarom ik er altijd onder speelde! Ik kreeg

zwanger worden omdat ze niet in staat waren de

dag of de nacht of veel langere tijdsperioden, zoals

gaatrelatie met het speelgoed kapot wordt gemaakt.

het gevoel dat niemand om me gaf en dat iedereen

hartkoord-verbinding te leggen tussen zichzelf en

jaren of eeuwen. Het mai;lkt niet uit of de geliefde in

Teddyberen en knuffels die het kind bij zich heeft als

alleen maar van mijn zusje hield. Dus toen ze een

degene die geboren wilde worden in de fysieke we­

een fysiek lichaam leeft of niet langer in het fysieke

het gaat slapen zorgen ervoor dat het kind zich veilig

speelgoedhondje kreeg, wilde ik het. Ik pakte het

reld. Onbewust waren deze vrouwen bang voor de

lichaam is na de dood. Communicatie via deze

voelt in zijn isolement wanneer het wordt gedwon­

hondje en deed net alsof het van mij was.

zwangerschap, en zonder het te weten vermeden ze

koorden kan nog steeds plaatsvinden. Hoe langer en

gen om alleen te slapen, zoals de meeste kinderen in

Waarschijnlijk was dat een poging om de liefde te

deze koord-verbindingen. Zodra de koorden in een

intiemer de relatie, des te sterker de koord-verbin­

onze huidige moderne samenleving.

krijgen die ik nodig had. Natuurlijk werkte het niet.

healingsessie opnieuw werden verbonden, konden

dingen, en hoe talrijker de koorden. In de volgende

Toen ik vijf jaar oud was, werd mijn zusje gebo­

Mijn moeder werd boos, pakte het hondje van me

deze vrouwen normaal zwanger worden, slechts een

paragraaf zal ik de soorten koorden beschrijven en

ren. Ik herinner me dat ik erg overstuur was. Mijn

af, ging tegen me tekeer omdat ik het had gestolen,

paar maanden later. 14

hoe ze functioneren in het HECS.

moeder was alle negen maanden van haar zwanger-

en gaf het terug aan mijn zusje. Ik was er kapot van.

Genetische koorden maken ook verbinding met de

Het hele gedoe had eigenlijk niet veel of niets te ma­

vader. Ik weet niet precies wanneer dit gebeurt, om­

ken met hoeveel ze in werkelijkheid om mij gaven.

dat er nog nooit een man naar me toe is gekomen

De vijf typen koorden

Maar mijn kinderverstand begreep dat niet. vertelde Heyoan me dat er vijf hoofdtypen koorden

Hoe genetische koorden worden gecreëerd

Genetische koorden worden gecreëerd tussen het

2.

3. 4.

S.

de koorden tussen vader en kind zich vormen vanaf de conceptie.

zijn, namelijk:

1.

met het probleem dat hij niet zwanger kon worden. Nochtans doet het gezond verstand vermoeden dat

Nadat ik een tijdlang met koorden had gewerkt,

Zielekoorden: worden door de ziel meegedra­

hartchakra van degene die geboren wil worden en

Er kwamen slechts enkele mannen naar de hea­ lingsessies, voornamelijk om hun vrouw te onder­

gen vanuit haar oorspronkelijke Godsverbinding

steunen. Een paar mannen kwamen omdat hun

in de spirituele werelden.

vrouw hen overhaalde om te komen, omdat het

Vorig-leven-koorden: ontstaan door ervaringen

helen van de hartkoorden van alleen de vrouw niet

op aarde en elders.

tot een zwangerschap had geleid. In die gevallen

Genetische koorden: worden verkregen door je

werkte ik ook aan de hartkoorden van de man. Zo­

te verbinden met je biologische ouders.

dra de hartkoorden van de mannen waren geheeld,

Oorspronkelijke relationele koorden: groeien

resulteerde dit in zwangerschap. Anderen kwamen

tussen jou en je primaire verzorgers, meestal de

gewoon om de healing van hun vrouw te ondersteu­

ouders of adoptieouders.

nen. Dan kon ik daadwerkelijk aan hun koorden

Relationele koorden: groeien via relaties

werken.

met anderen: mensen, huisdieren en speciale

Ik merkte ook dat sommige vrouwen (en mannen)

voorwerpen met wie en waarmee mensen een

genetische koord-verbindingen van een ziel die

persoonlijke band hebben. We blijven deze ma­

geboren wenste te worden niet diep in hun hartcha­

ken naarmate we meer mensen in onze relatie­

kra konden toelaten. Deze vrouwen (en mannen)

sfeer toelaten. Relationele koorden zijn meestal

waren zich niet bewust van hun angst voor zwan­

kopieën van onze koorden met onze ouders.

gerschap. Door de energievelden van veel vrouwen

Als we broers en zussen hebben, maken we ook

en mannen in deze situatie te observeren, vond

koord-verbindingen met hen. We maken ze met

ik een soortgelijke vervorming in hun hartchakra.

iedereen die lid is van ons oorspronkelijk gezin.

Figuur 17-2 toont een dichte, duistere blokkade

Als we huisdieren hebben, maken we ook koord·

diep in het hartchakra dat voorkomt dat de koord­

verbindingen met hen.

verbindingen zich diep in haar centrum wortelen. 17-1

17·2

Koord-verbindingen tussen degene die geboren wenst

Een dichte, donkere blokkade in het hartchakra

te worden en de moeder

belemmert conceptie

14. Zie ook Licht op de aura en Bronnen van Licht.


204

Healing van onze relationele koorden

Core light healing

Dit moet gebeuren om zwangerschap te bereiken. Om tot deze diepe verbinding te komen is een diepe spirituele en biologische overgave aan de wil van God vereist. Zwangerschap vraagt dus om een diepe overgave aan de wil van God, dat wil zeggen: aan de wil van God zoals hieronder door Heyoan wordt

Gods wil is een zachte bries op je wang. Gods wil is een delicaat ontvouwen van de bloemblaadjes van een bloem. Gods wil kan elke dag gezien worden in de groei van een mooie boom; in de ontwikkeling van een foetus in de baarmoeder.

beschreven. Veel mensen houden er grote misvattingen op na over wat het betekent om Gods wil te volgen. We worden zowel door de regels van onze vader als die van andere mannelijke autoriteiten negatief beïn­ vloed, en ook door godsdienstige leringen - vooral die leringen die traditionele informatie over Gods

Gods wil kan worden gezien in het ontplooien van je leven. Gods wil is een zorgvuldig delicaat zich ontvouwend patroon van het leven in de evolutie van alle soorten. Gods wil is de muziek van de sferen.

de ziel. Dit zal in het volgende hoofdstuk worden

kelt koord-verbindingen tussen zichzelf en anderen

verduidelijkt in mijn bespreking van voorouderlijke

met wie het een relatie heeft (zie Figuur 17-3). Deze

wortelkoorden. Wortelkoorden zijn heel verschil­

relationele koorden met anderen zijn dan gebaseerd

lend van alle andere typen koorden.

op de primaire koorden die in de kindertijd werden

Natuurlijk was tijdens mijn healingpraktijk de

ontwikkeld met ouders of primaire verzorgers. Met

beschadiging van genetische koorden niet altijd de

andere woorden: ouders en primaire verzorgers bou­

enige oorzaak van het onvermogen om zwanger te

wen de prototype-koorden waarop alle toekomstige

worden. De andere belangrijke oorzaken die ik zag

relationele koorden worden gebaseerd. De relaties

waren dat de gecombineerde pH van de lichaams­

die we hebben met vrouwen zijn vergelijkbaar

sappen van man en vrouw de ontwikkeling van een

met de relaties die we hadden met onze moeder of

zwangerschap tegenhield, en dat problemen in het

primaire verzorgster. Evenzo zijn de relaties die we

tweede chakra van de man ln combinatie met een

hebben met mannen vergelijkbaar met die welke

zwakke baarmoeder miskramen veroorzaakten.

berg je dan maar! Onvermogen tot conceptie is een aanzien van Gods wil. Dit is de reden waarom de volgende regels van Heyoan over goddelijke licht­ voetige zorgvuldigheid zo belangrijk zijn:

Contemplatie op goddeliike wil Beoefen contemplatie op goddelijke wil als een ingewikkelde, zorgvuldige vorm, in plaats van als een macht die je dwingt iets te doen o feen macht om tegen te rebelleren. Als gevolg daarvan zal je hele. beleving van goddelijke wil veranderen. Waar is dan de toornige, eigenzinnige God die je stra� als je zijn wil niet volgt? lost gewoon op in de goddelijke zorgvuldigheid van een prachtige vorm. Als je je leven in harmonie brengt met goddelijke wil door overgave te beoefenen aan de goddelijke zorgvuldigheid van dit universum, geniet je van de vreugde en het plezier van het gevoel volledig veilig te zijn op elk moment van het nu

we hadden met onze vader of primaire mannelijke verzorger.

toorn bevatten. Als je niet doet wat 'hij' je opdraagt, van de vele resultaten van onze misconcepties ten

Gods wil staat model voor jouw vrije wil om elk moment te kiezen met jouw liefde, om jezelf in evenwicht te brengen en je over te geven aan de volledige ervaring van wat nu is: wat er naar je toe komt, wat er door je heen stroomt,

Relationele koord-ontwikkeling in de baar­

gen voor de chakra's tussen foetus en ouders. Deze

zijn diep verbonden in de kern van de aarde. De

en wat zich in je uitbreidt en samentrekt, en je leven laat ontvouwen op de natuurlijkste, mooiste manier.

groei handhaaft zich het hele leven van het kind

koorden van het zevende chakra zijn verbonden in

Samenvattende informatie over onze koor­

moeder

den Naarmate de ongeboren foetus zich ontwikkelt in de baarmoeder, groeien er relationele koord-verbindin­

Gezonde relationele koorden van het eerste chakra

na de geboorte. De koord-verbindingen tussen kind

de hogere spirituele werelden.

en ouders worden het prototype voor alle andere

Er worden relationele koord-verbindingen gelegd

relationele koord-verbindingen. Het kind ontwik-

tussen de overige vijf chakra's; dat wil zeggen van

Wat is de goddelijke zorgvuldigheid die door je creatieve liefdeskracht heen komt? Leer je unieke volmaakte patroon herkennen. De wil van God is afgeschilderd als ernstig en streng vanuit het perspectief van de menselijke psyche. Dat is hij helemaal niet.

Die

waaraan je je overgeefr. Gods wil is de zorgvuldige goddelijke organisatie van het leven. Gods wil is het model voor goddelijke zorgvuldigheid. Het is het model voor elke vorm van elk ding en elk wezen

Gods wil strafr niet.

fii strafr jezelf wegens je geloof in dualiteit en afgescheidenheid. Het goddelijke-wil-model is in jou en het universum is goedgunstig. Zodra de genetische koorden tussen het hartchakra van de persoon die verwekt wenst te worden e n d e twee ouders met elkaar zijn verbonden, kan dat resulteren in zwangerschap. De genetische koord· verbindingen van de andere chakra's tussen de ouders en het kind ontstaan ook zeer snel rond de tijd van de conceptie. Ik heb niet de gelegenheid gehad dit te observeren om een duidelijke reden:

dat zich manifesteert in de fysieke wereld.

zodra de zwangerschap een feit was en bevestigd

Gods wil is goddelijke zorgvuldigheid met lichtvoe­ tigheid.

koord-verbindingen zijn voor eeuwig.

De natuurwetten van dit universum zijn leermiddelen voor jullie. Ze bestaan binnen het ingewikkelde model in goddelijke zorgvuldigheid.

205

was, kwamen de cliënten niet meer. Deze genetische Als een kind wordt opgegeven voor adoptie, blijven zijn genetische koorden voor eeuwig verbonden met zijn genetische ouders. Wanneer ze beschadigd zijn moeten ze worden gerepareerd en opnieuw worden verbonden voor de gezondheid en ontwikkeling van

17-3 Relationele koord-verbindingen tussen kind en ouders


Healing van onze relationele koorden

Care light healing

206

207

het tweede chakra met het tweede chakra, het

Totdat ze geheeld zijn, blijft degene die ze maakt

dertig-plus die ik Donald zal noemen. Donalds moe­

bleven. Toen deed ik hetzelfde voor de koorden van

derde chakra met het derde chakra, het vierde

meer ongezonde koorden creëren!

der was behoorlijk dominant geweest toen hij jong

zijn moeder. Ik zuiverde ze, laadde ze op en trok ook

was, en om zijn onafhankelijkheid te verwerven

deze buiten haar zevende niveau.

met het vierde, enzovoort. Zo vormen zich ge­ zonde relationele koorden tussen twee mensen

Ongeacht hoe vreselijk de relatie

en overeenstemmende chakra's 2 tot en met 6. Het

en dus ook de koorden zi;n,

is

had hij zijn relationele koorden in het derde chakra

De volgende stap was om gewoon elk koord van

van haar losgescheurd en opgeslagen in zijn derde

uiteinde tot uiteinde opnieuw te verbinden tussen

energiebewustzijn wordt dan overgedragen tussen

koord-verbindingen mogen echt nooit

chakra.

Donald en zijn moeder. Dit wordt heel zorgvuldig

overeenstemmende chakra's (2 tot en met 6) van twee

worden doorgesneden!

Tijdens de healing deed ik eerst de normale HEF­

en zorgzaam gedaan. Nadat elk koord opnieuw was

mensen in een gezonde relatie.

Ze moeten geheeld worden.

voorbereiding door het veld te zuiveren en op te

verbonden, stroomde er opnieuw een stortvloed

laden. Voorzichtig ging ik vanaf de voeten omhoog

aan energiebewustzijn tussen hen tweeën. Hun veld

De relationele koorden van chakra's 2 tot en met 6 die zich verbinden vanuit de linkerkant gaan naar je moeder en alle vrouwelijke personen met wie je in re­

Elke relatie,

in de chakra's, laadde ze op en repareerde ze, totdat

werd helderder en vreugdevol. Toen deed ik een

ongeacht hoe pijnlijk of 'slecht',

ik Donalds derde chakra bereikte. Na zijn derde cha­

eenvoudige afsluiting. De opluchting bij beiden was

latie bent of bent geweest; de relationele koorden aan

verschaft essentiele levenslessen over het zelf'!

kra te hebben schoongemaakt en opgeladen, ging ik

overduidelijk. Zie Figuur 17-4 (b).

de rechterkant gaan naar je vader en alle mannelijke

verder met het ontwarren en schoonmaken van het

personen met wie je in relatie bent of bent geweest. Relationele koorden nemen het karakter van de

geaccumuleerd, gestagneerd energiebewustzijn in Ik heb gehoord dat er healers zijn die koorden doorsnij­

zijn afgescheurde derde-chakra-koorden.

Vaardigheden die een healer moet hebben om relationele koordhealing te doen

relatie over. Dus als de relatie teder en koesterend

den.

Zijn moeder verscheen in spirituele vorm, klaar en

is, zijn de koorden ook zo. Als de relatie stug, stijf

Daardoor ontstaat alleen maar meer behoefe t aan hea­ ling.

bereid om de healing te ontvangen. Ze stond op een afstandje, zodat haar zevende HEF-niveau en

De bovenstaande healing lijkt misschien eenvoudig,

of moeilijk is, zijn de koorden puntig en stijf, en dragen ze stug en zwaar energiebewustzijn over.

De draden die worden doorgesneden moeten worden

Donalds zevende HEF-niveau geen contact had­

digheden die nodig zijn om dit soort healing uit te

Relationele koorden zijn holle, flexibele buizen

hersteld.

den (zie Figuur 17-4 (a)). Zodra ik Donalds koorden

voeren. Dat zijn de volgende:

en lijken een beetje op een zachte waterslang. Ze

Relationele koorden zijn er voor altijd.

had gezuiverd, trok ik ze eruit buiten zijn zevende

De healer moet in staat zijn om alle vier dimensies

niveau en stabiliseerde ze, zodat ze daar gewoon

(core-, hara-, HEF- en fysieke) stabiel en helder te

zijn blauw van kleur. Ze brengen informatie heen en weer tussen de twee mensen die ze met elkaar

Je oorspronkelijke relationele koorden

verbinden . De informatie die wordt verzonden is

beginnen voor de geboorte en gaan verder na de dood.

en is dat ook. Maar de moeilijkheid zit in de vaar­

instinctief. Ze is niet mentaal van aard. Ze is meer een aangeboren besef van weten, een basale manier van in leven zijn zonder te weten waarom.

Healing van genetische en relationele koor­ den

Relationele koord-verbindingen komen voor bij alle soorten, zodat ouders contact kunnen maken met

Er doen zich een paar interessante en verrassende

en onderricht kunnen geven aan hun nakomelin­

dingen voor bij koordhealing die je niet zou ver­

gen. Relationele (en genetische) koord-verbindingen

wachten:

blijven eeuwig bestaan, voorbij het graf. Ongezonde koord-verbindingen hebben veel ver­

1.

Bij koordhealings zijn drie mensen nodig: de

schillende soorten vervormingen. Ze zijn bijvoor­

healer, de cliënt, en de medewerking van de

beeld:

andere persoon die in relatie was of is met de cliënt.

1.

Gescheurd, verstrengeld met andere koorden, of

2.

De derde persoon hoeft niet fysiek aanwezig te

zwevend in de ruimte.

zijn in de healingruimte, maar dat kan natuur­

2. 3.

Diep ingebed en verstrengeld in zichzelf.

lijk wel als dat zo uitkomt.

4.

Verbonden met het verkeerde chakra.

5.

Zwak, stijf, zwaar, vervuild, zuigend, veeleisend,

Versnipperd.

dominant, slap, enzovoort.

3.

De derde persoon moet instemmen met de hea­ ling en ernaartoe komen in de vierde-niveau­ werkeli jkheid.

4.

Relationele koordhealing kan worden gedaan

6.

Niet goed aangesloten, maar rond een andere

met lange-afstand-technieken plus de koord­

persoon gewikkeld.

healingtechnieken; de cliënten hoeven niet

7.

fngebed in en verstrengeld met een andere per­ soon in plaats van goed verbonden.

Eenmaal in relatie,

aanwezig te zijn in de healingruimte.

S.

Deze techniek werkt met alle vijf typen koorden.

Healing van relationele koorden tussen een stu­

altijd in relatie.

dent en zijn overleden moeder: Een goed voor­

Relationele koorden zijn er voor altijd!

beeld van een healing van relationele koorden deed

Alle ongezonde relationele koorden moeten worden geheeld.

healingdemonstraties voor derdejaarsstudenten van

17-4a

de opleiding. De vrijwilliger was een jongeman van

Vervormingen van de koorden tussen Donald en zijn moeder

zich een paar jaar geleden voor tijdens een van mijn


208

Core light healing

Healing van onze relationele koorden

houden tijdens de hele healingsessie voor alle drie

van perceptie deel uit van het mechanisme dat ener­

zeggen dat de informatie die via de koorden wordt

mensen - de healer en de twee cliënten.

giebewustzijn detecteert in HEF-frequentiespectra.

doorgegeven lijkt op het energiebewustzijn van het

De healer moet in staat zijn HSP te gebruiken om

Ik moet nogmaals benadrukken dat de enige reden om

HEF. Het is net opgeladen vloeistof of bioplasma. Ze

tegelijkertijd waar te nemen en met de volgende

het energiebewustzijn te noemen is, dat in het HEF­

stroomt door de koorden en draagt informatie mee

aspecten van alle drie velden te werken:

frequentiespectrum van levende biologische systemen, de

die je kunt voelen, zien, horen, ruiken, proeven en

1.

de zeven niveaus van het HEF

kennen via HSP.

2.

3.

de hara de koorden

bewustzijnscomponent een enorm effect heeft.. Zoals beschreven in Hoofdstuk 6 lijken de zegels in de HEF-dimensie een beetje op lenzen, waardoor het

houdt het koord op te bestaan. De informatie die

4.

de chakra's

inkomende energiebewustzijn spiraalsgewijs afdaalt

uit het koord stroomt wordt omgevormd wanneer

5.

de zegels in de chakra's

in de chakra's (zie de zwarte spiraal-pijl) om het HEF

ze overgaat naar een andere dimensie. In plaats

op te laden (zie Figuur 6-1). Dit energiebewustzijn

van een overdracht van energiebewustzijn van het

kan worden gedetecteerd, op voorwaarde dat de

koord naar de diepere dimensies is er een transmuta­

De healer moet ook in staat zijn om een staat van

De zegels van perceptie: Eenmaal binnen het zegel

onvoorwaardelijke liefde in stand te houden tijdens

'zegels van perceptie' functioneren en de desbe­

tie van de informatie die in het HEF wordt bewaard

de healing.

treffende persoon weet hoe hij zijn eigen HEF kan

wanneer ze afdaalt naar de diepere niveaus van ons

reguleren. De koorden, die eruitzien als lange flexi­

wezen - de haradimensie (intentionaliteit) en de

bele holle buizen, zijn HEF-configuraties. Ze worden

core-star-dimensie (essentie). Daarom wordt de aard

weergegeven in hun blauwe kleur. In Figuur 17-5

van het energiebewustzijn omgevormd tot de aard

De gezonde anatomie van koorden en zegels is te

kun je zien dat de koorden direct de zegels ingaan.

van die dimensie. Diep in de zegels kj i ken en deze

Gezonde koorden en zegels

zien op Figuur 17-5. Diep in het chakra liggen de

Je kunt het HEF waarnemen als energiebewust-

transmutatie van informatie volgen naar de haradi­

'zegels van perceptie', zoals ze worden genoemd. Zo­

zijn in termen van kleur en vorm. Het lijkt op het

mensie en de core is heel moeilijk.

als beschreven staat in Hoofdstuk 6 maken de zegels

normale zien in de fysieke sfeer. Dus we kunnen

Zodra de informatie de haradimensie ingaat, wordt de informatie omgezet naar onze intentie.

209

ook alle levende wezens - planten, dieren, alles wat leeft! Dit omvat waarschijnlijk ook meer wezens dan wij ons in dit stadium van onze menselijke evolutie kunnen voorstellen!

Hoofdstuk 17 Zelftoetsing: healing van je relationele koorden

1. Welke relaties waren het moeilijkst in het gezin waarin je bent geboren? 2.

Welke relaties waren het gemakkelijkst in dat gezin?

3.

Gezien je antwoorden op vraag 1 hierboven, met wie in je familie heb je ongezonde koord­ verbindingen die geheeld moeten worden?

4.

Gezien je antwoorden op vraag 3, met wat voor soort mensen herhaal je de ongezonde koord­ verbindingen in je huidige relaties?

S.

Wat moet je in jezelf oplossen om je relationele koorden in je huidige relaties te helen? Beschrijf drie belangrijke problemen die je binnen jezelf moet oplossen die nog steeds een negatieve invloed uitoefenen op je huidige relaties.

6. Gezien je antwoord op vraag 2: Welk type relaties zijn het gemakkelijkst te vormen? Waar geniet je van in die relaties? Wat haal je eruit?

17-5 De gezonde anatomie van koorden en zegels

Wanneer onze intentie afdaalt naar de core-star, wordt ze omgezet naar onze essentie, ons essentieel goddelijk zijn. Hoe zie of ervaar je essentie, en welke vorm van informatie geeft essentie? Voor mij geldt: Het ervaren van de essentie van anderen is een totaaler­

varing van hun unieke kwaliteiten van hoger weten en hogere principes, belichaamd in liefde. Zo ontwikkelen we ons essentiële goddelijke zijn door het hebben van relaties! Dit zijn relaties tussen onszelf en de mensen die we kennen en waar we dol op zijn, met de mensen die we kennen waar we 17-4b

niet bijzonder dol op zijn, en met alle mensen die

Ontspanning van het veld van Donald en zijn moeder na healing

we niet kennen. Onze relaties met anderen gelden


Hoofdstuk 18

HEALING VAN TRADITIONELE VOOROUDERLIJKE WORTELS

Je koos voor een familie met bepaalde aspecten van intellect, interesses, talenten, milieu en geldkwesties.

Verwarring over onze wortels We hebben allemaal verhalen gehoord over onze

Je fysiologische en fysieke wereld werden zorgvuldig ove1woge11 en bepaald vóór elke specifieke incarnatie.

voorouders. Toen ik als kind opgroeide in Wisconsin vertelde mijn vader me tijdens de koude winter­ avonden verhalen over hoe zijn voorouders vanuit Engeland naar Amerika kwamen op de Mayflower en

Dit omvat die aspecten van ;ezel( die je al hebt ontwikkeld als core-essentie door vele generaties heen.

het onbekende trotseerden. Volgens mijn stamboom zijn twee bekende voorouders president van Amerika geweest, John Adams en John Quincy Adams. Waar­ schijnlijk hebben de meeste mensen een aantal op­

fe kunt ook je eigen grootvader of grootmoeder zijn

merkelijke namen in hun familiebomen. Ze kunnen

geweest van vele levens geleden.

Mijn moeder vertelde over haar ouders die naar

een voorbeeld voor ons zijn als we ze nodig hebben. Oklahoma kwamen tijdens de landrush. Ze woon­

Dat wil zeggen: je hebt misschien l1et leven geleid van een bepaalde grootvader ofgrootmoeder en toen vele generaties later, nu, zijn gereïncarneerd.

den in een huifkar en maakten aanspraak op gratis

Meestal hebben familieleden de neiging om meerdere generaties over te slaan wanneer ze hiervoor kiezen.

Iedereen is op zoek naar zulke dingen in de familie­

akkerbouwland op basis van de Homestead Act. Ze gaven de inheemse Amerikanen graan in ruil voor buffelvlees. Haar broers waren tarweboeren in Okla­ homa. Sommige zoons zijn nog steeds in leven. geschiedenis. Ze bevestigen ons bestaan. Ze zorgen dat we ons veilig voelen en geven ons het gevoel dat ook wij de kracht in ons hebben om iets te creëren

Overweeg dus, vanuit dit perspectief, de mogelijkheid dat: je misschien, of inderdaad, je eigen bescllenner of gids bent.

waarnaar we verlangen, ongeacht hoe moeilijk het misschien is. Al dit soort verhalen verbinden ons met onze wortels. Onze fundamenten liggen diep in de aarde en in het verleden met onze voorouders, die voor ons een weg naar de toekomst baanden om

HEYOAN

te zorgen dat zowel wij als de volgende generaties het beter zouden krijgen. Dat proberen we tenmin­ ste, maar het werkt niet altijd!


212

Healing van traditionele voorouderlijke wortels

Core light healing

213

Nochtans bevat elke cultuur ook angst en haat

We willen geworteld zijn in de aarde en verbonden

Wortelheallng daagt de healer uit om alle healing­

zijn genetische koorden af van zijn eigen chakra

met onze voorouders. We voelen ons verbonden

technieken die op school worden onderwezen te

en brengt ze via de zegels van het kind aan in de

ten opzichte van andere culturen; veel daarvan is

met onze voorouders als we het over onze wortels

gebruiken.

chakra's van het kind. Zo worden de gezonde gene·

gebaseerd op het verleden en heeft eigenlijk geen

hebben. We horen verhalen over wat onze voorou­

Voorouderlijke wortels: Voorouderlijke wortels

tische koorden van het kind, die het met zijn vader

basis meer in de realiteit. In een bepaalde periode in

ders deden, waardoor we ons verbonden voelen met

zijn sterk, effen zwart, en flexibel. Het zijn de

moeten verbinden, vervangen door de misvormde,

de geschiedenis van een cultuur was bepaald gedrag

hen en trots zijn op hun moed om hun droom te

banden die ons verbinden met de familie waarin

donkere, stevige, controlerende, veeleisende, ver­

waarschijnlijk noodzakelijk om te overleven. Maar

volgen!

we zijn geboren. Ze zijn moeilijker o m mee t e

strikkende, gestolde koorden van de vader; ze lijken

Laten we dus de gezonde structuren van onze voor­

werken en vereisen een heel gerichte concentra­

werkelijk op zwarte wortels. Dit zijn geen echte wor­

dat was lang geleden en is niet langer van toepas­ sing. Uiteindelijk stollen deze angsten en haat tot

ouderlijke wortels verkennen in ons HECS: wat ze

tie. Ze strekken zich uit van het innerlijk aspect

tels. Het zijn misvormde genetische koorden.*15

doen, op welke manier ze ons leven beïnvloeden,

van de zegels in onze chakra's door de haradi­

Ook al zijn het misvormde genetische koorden, toch

overtuigingen worden van de mensen die ze aanne­

hoe ze worden misbruikt, hoe ze vervormd en zeer

mensie naar de diepste kern van ons wezen, de

noem ik ze TAR's, omdat ze de HEF-mechanismen

men. Ze denken er waarschijnlijk helemaal niet over

ongezond worden, en hoe we ze healen om onszelf

co re-star.

vormen om 'onze traditionele wortels' in stand te

na.

houden die de nakomelingen van de ene genera-

Een paar voorbeelden van TAR's : Ik heb ooit de ongezonde TAR's waargenomen van iemand die volgens mij een goed voorbeeld is van hoezeer een

en onze relaties met hen weer gezond te maken.

vooroordelen, die tot onbewuste stagnerende geloofs­

Traditionele voorouderlijke wortels (TAR's: Traditional Ancestral Roots)

tie naar de volgende onder de duim houden. Deze

Onze wortels Een healer kan veel te weten komen over de rela­

Er is veel verwarring over onze voorouderlijke

worden doorgegeven aan elke nieuwe generatie, tot­

starre traditie kan interfereren met de individuele vrije wil. Dit geval benadrukte hoe moeilijk het voor

ties van zijn cliënten met vrienden en familie door

wortels met betrekking tot ons HECS. Laten we om

dat ze worden geheeld. Zodra een genetisch koord

hem was om te weten wat hij wil en het leven te

simpelweg zowel hun relationele koorden als hun

deze verwarring te ontrafelen eens kijken naar de

wordt vervangen door een TAR, blijft ze bestaan

creëren dat hij wil; helaas heb ik niet de kans gehad

voorouderlijke wortels te observeren. Er zitten ge­

anatomie van onze genetische koorden en gezonde

door de generaties heen, omdat het eerste kind dat

een healing op hem te doen. In dit voorbeeld waren de genetische koorden van

TAR's kunnen dit werkelijk gedurende vele toekom­ stige generaties doen, aangezien ze automatisch

zonde en ook ongezonde voorouderlijke wortels in

voorouderlijke wortels. Dan kunnen we inzien

verstrikt raakt geen gezond genetisch koord heeft

ons HECS.

waarom opgelegde tradities enorme problemen

om een kind mee te verwekken. In plaats daarvan

het vierde chakra van deze man vervangen door de

Voorouderlijke wortels zijn heel anders dan onze

kunnen veroorzaken in het HECS! De tradities die

wordt het kind verwekt met een voorouderlijke

TAR's van de mannelijke kant van de familie die

relationele koorden. Er is een verband tussen onze

door voorouders aan de volgende generatie worden

wortel. Dus moet een TAR-healing de hele weg terug­

vele generaties teruggingen. De wortels penetreer­

relationele koorden en onze voorouderlijke wortels.

opgelegd schaden de nieuwe generatie niet alleen,

gaan naar de oorspronkelijke voorouderlijke wortel

den het vierde chakra aan de achterkant, slingerden

Dit kan in het begin enige verwarring veroorzaken,

maar hinderen ook de volgende ontwikkelingsstap

die de traditie is gestart. Dat is de reden waarom ze

zich door het achterste en voorste zeg el, en daalden

maar wanneer we nauwkeuriger kijken zijn ze ge­

van die cultuur De ongezonde verstrengelingen

zo moeilijk te healen is.

af via het VEK, waar ze zich ook door de voorste

makkelijk van elkaar te onderscheiden.

met traditionele voorouderlijke wortels (TAR's) zijn

TAR's zijn zeer ongezond voor een kind. Ze zijn

en achterste aspecten van de zegels in het derde,

In Hoofdstuk 17 beschreef ik de werking van onze

niet nodig om een cultuur te redden; sterker nog:

een inmenging in zijn vrije wil. Deze TAR's zien er

tweede en eerste chakra kronkelden. Deze confi­

relationele koorden en de communicatie die we met

ze maken haar uiteindelijk dood. Dus is inzicht in

echt uit, en voe'Ten aan alsof ze zijn gemaakt van

guratie betekent dat de TAR's zijn liefdesleven en

onze vrienden en dierbaren onderhouden via deze

hoe dit gebeurt uiterst belangrijk voor ons allemaal!

teer [tar in het Engels]. Ze zijn meestal verstrengeld

werking van de wil beheersten in zijn hartchakra!

koorden. Er is een groot verschil tussen relationele

Eerst zal ik de aard en functie van onze voorouder­

via de zegels en veroorzaken perceptuele storingen

Deze TAR's bepaalden wie hij mocht liefhebben en

koorden en voorouderlijke wortels. Je herinnert je

lijke wortels verduidelijken. Dan zal ik de schade

zodat ze vooroordelen in stand kunnen houden!

hoe hij zijn wil mocht inzetten. Zijn wil was vooral

uit Hoofdstuk 17 dat de relationele koorden holle

laten zien die wordt aangericht bij de nakomelingen

De tradities en vooroordelen die ze voortbrengen

gericht op geld verdienen voor zijn famille, om voor

lange flexibele blauwe buizen zijn, waardoor infor­

van degenen die misbruik maken van traditionele

zijn blindmakend. Ze creëren letterlijk blinde vlekken

hun overleven te zorgen. Omdat de wortel het VEK

.

matie stroomt tussen twee mensen. Deze informa­

wortels om hun kinderen te onderdrukken, en de

in het HEF waar de TAR's de zegels van perceptie

indaalde, bemoeide hij zich ook met zijn vrije wll

tie bestaat uit gekleurd energiebewustzijn dat veel

schade voor de mensheid in het algemeen wanneer

beschadigen!

en begrip van de functie van elk van zijn chakra's!

informatie bevat over de aard van de relatie tussen

deze wortels verkeerd worden gebruikt binnen opge­

Begrijp me niet verkeerd. Ik vind de verscheiden­

In wezen werd hij beheerst door de traditie, door

de twee mensen die via de koorden zijn verbonden.

legde tradities.

heid binnen de menselijke culturen prachtig. Elke

de TAR's die in zijn eerste, tweede en derde chakra

De koorden dienen als directe kanalen waardoor

TAR's zijn gemanipuleerde, misvormde geneti­

cultuur heeft iets unieks bij te dragen. Elke cultuur

waren gepoot!

deze informatie bijna onmiddellijk stroomt. Hoe

sche koorden. Ze zijn met het oog op de hand­

heeft lessen te bieden waar andere culturen van

Hij was gedwongen om zich op de volgende manie­

meer interacties je hebt met een vriend(in) en hoe

having van tradities misvormd door controle te

kunnen leren. Elke cultuur heeft verschillende as­

ren te gedragen. In het vierde chakra controleerden

meer informatie er tussen jullie wordt uitgewisseld,

houden over de kinderen binnen die tradities,

pecten van het HEF ontwikkeld die geschenken voor

ze van wie hij mocht houden en met wie hij mocht

hoe meer onderlinge koorden er worden gecreëerd.

om te garandere n dat de tradities

de mensheid vormen.

trouwen. I n het derde chakra hoe hij voor zichzelf

Dat is een van de redenen waarom het pijnlijk

den gehouden. Meestal dient het geloof binnen

Zoals Heyoan zegt:

en specifieke familieleden moest zorgen, waarbij

is

om

in

stand wor­

een relatie kwijt te raken. De koorden bevatten de

de traditie ofwel godsdienstige doeleinden ofwel

stromende substantie van ons relationele leven.

overlevingsdoeleinden, of allebei.

De mensheid

Het is belangrijk om de verschillen tussen koorden

Er is een aantal manieren waarop TAR's kunnen

is niet homogeen bedoeld.

en wortels te begrijpen. Ze functioneren anders en

ontstaan. De meestvoorkomende is eenvoudig. Een

Dat is zo saai!

er is een enorm verschil tussen de healingtechnie­

ouder - de vader bijvoorbeeld - die misschien niet

ste chakra hoe en met wie hij de fysieke geneugten

ken die worden gebruikt om koorden te helen en

eens zozeer verbonden is met een traditie, maar die

van het leven mocht ervaren en waarderen.

die welke worden gebruikt om wortels te helen.

in zijn eigen leven niet in staat was om te creëren

Wortelhealing is een van de moeilijkste technie-

wat hij wilde bereiken, kan veel aanrichten om zijn

ken voor healing die we onderrichten op de BBSH!

kind dit te laten volbrengen. Zo'n ouder scheurt

iedereen die geen lid van de familie was werd uitge­

15. Let op: Dit zijn niet de wortels waarmee we onszelf in de aarde gronden. We doen dat via de relationele koorden die uit ons eerste chakra groeien.

sloten. In het tweede chakra hoe en met wie hij zijn sensualiteit en seksualiteit mocht uiten en beleven, inclusief met wie hij moest trouwen. En in het eer­

Aan de voorkant van zijn lichaam zit een traditio­ nele wortel, afkomstig van vrouwelijke voorouders. Deze specifieke TAR gaat alleen door de voorkant


214

Core light healing

Healing van traditionele voorouderlljke wortels

215

van het vierde chakra heen. Hij beïnvloedt daarom

schijnlijk ook de zegels van perceptie. Wanneer dit

de voorzijde van het zesde chakra. 6b is de achter­

blinde vlekken bij hun volk. Daarom is diplomatiek

slechts het voorste deel van het vierde chakra en ze­

gebeurt, creëert dat een blinde vlek in perceptie

zijde van het zesde chakra. [deze 6a en 6b zie ik niet

verkeer tussen hen zo lastig! Zelfs wanneer iedereen

gel van perceptie, terwijl de vele mannelijke voorva­

op het punt dat het zegel wordt doorboord. Een

op de illustratie, weglaten maar?} De vader nam

is afsestemd op het welzijn van het grotere geheel

deren veel meer druk op hem uitoefenen, aangezien

voorbeeld van dit soort schade door wortels wordt

zijn genetische koorden en duwde ze eerst door zijn

- wat, uiteraard, meestal niet het geval is - is het

zij ook de zegels van het vierde, derde, tweede, en

weergegeven in Figuur 18-l(a). Ik observeerde deze

eigen zegel bij 6a, waardoor hij een blinde vlek cre­

moeilijk om begrip en vrede te scheppen vanwege

eerste chakra hebben gepenetreerd.

vrouw, maar was niet in de gelegenheid om haar

eerde in zijn visuele waarneming. Vervolgens (later

de blinde vlekken die eeuwenlang in stand worden

Het volgende deel bespreekt de blinde vlekken die

een healing te geven. Ik laat het hier zien om de

in het Leven) duwde hij de wortel drie keer door

gehouden. In plaats van begrip te creëren, richten

door de TAR-penetratie van de zegels van perceptie

blinde vlekken te illustreren als gevolg van TAR's.

de voorkant van het zesde chakra van zijn dochter

de meesten zich op het beschermen van hun tradi­

worden veroorzaakt.

Het is een tekening van het zesde chakra, het chakra

en penetreerde driemaal via haar rug-zegel op 6b,

ties, waardoor ze de blinde vlekken op hun plaats

De blinde vlekken in de zegels van perceptie die

van visie. De twee volwassenen staan tegenover

waarmee hij drie blinde vlekken creëerde

houden!

aan

zowel

het gevolg zijn van TAR's: Elke keer dat een TAR

elkaar. Degene die de traditionele wortel initieerde

de voor- als de achterzijde van haar zesde chakra.

door een chakra gaat, penetreert hij hoogstwaar-

staat links, en zijn volwassen dochter rechts. 6a is

Zie Figuur 18-l(b). De blinde vlekken zien eruit als

Problemen met traditionele wortels tijdens

donkere vlekken op de zegels. Zie Figuur 18-l(c). Ze

het stervensproces

blokkeren een duidelijke visuele perceptie van de

• l

werkelijkheid die het zegel haar zou geven als het

Kort na mijn ervaringen met Robert Monroe lag een

niet geblokkeerd was. Gewoonlijk worden dergelijke

oudere vriendin van mij, die al ln de negentig was,

blinde vlekken gecreëerd in zogenaamde taboes,

in het ziekenhuis tijdens de laatste stadia van het

verboden levensdomeinen, die niet mogen worden

stervensproces. Ik bezocht haar ln het ziekenhuis

erkend. Zo blokkeert de blinde vlek het vermogen

vlak voordat ze stierf. Ik zal haar Ruth noemen.

van de dochter om een bepaald levensgebied te

Ruth ging voortdurend in en uit haar lichaam, en

zien. Ze zal simpelweg de realiteit niet zien van een

raakte elke keer dat ze uit haar lichaam 'viel' gedes­

bepaald aspect van het leven waarvan de vader niet

oriënteerd. Ze herhaalde steeds dat ze aan het vallen

wil dat ze het ziet. Merk op hoe de TAR's in Figuur

was. Ik begon de technieken toe te passen die ik had

18- l(a) zich van het innerlijk aspect van de zegels in

geleerd op het Monroe Instituut. Ik pakte haar beide

de zesde chakra's via de haradimensie naar de core­

handen vast en verzekerde haar dat alles goed met

star uitstrekken.

haar was. Ook haar familie begon haar gerust te stel­

Als er een blinde vlek bestaat in een van de zegels,

len. Ruth overleed korte tijd nadat ik het ziekenhuis

zal die persoon gewoon blind zijn voor wat een dui­

verliet. Ik ging meteen in meditatie om haar aan te

delijke perceptie van die realiteit is. Hij zal gewoon

bieden haar naar niveau 27 te helpen (zie Hoofdstuk

niet in staat zijn om te begrijpen wat jij probeert

16). Het leek te werken. Daar vond ik een huisje dat

over te brengen. Hij zal niet in staat zijn om het te zien tot de blinde vlek is geheeld. Dit is een van de redenen waarom het zo moeilijk is voor verschillen­ de tradities om te communiceren. Ze zijn blind voor elkaar. Rivaliserende tradities creëren en promoten

1s.1a

Beschadig ing in zesde chakra door TAR's blokkeert een heldere perceptie van de werkelijkheid

1 B·lb TAR's duwen door de chakrazegels

18-lc

Blinde vlekken op zegel s


216

Healing van traditionele voorouderlijke wortels

Core light healing

haar eerder overleden man gereed had gemaakt voor hen beiden, om in te wonen tijdens hun overgang tussen Levens in. Later, bij haar begrafenis, zag ik de levensenergie­ velden toen de rabbi kaddisj zei en andere gebeden

217

Zij lijken slachtoffers te zijn van diverse po­

of het Hebreeuws was. Ze vertelden me dat ik de

Het was voorbij. Na jarenlang neerslachtig te zijn

groms, waarvan de laatste de Holocaust is.

eerste twee letters van het Hebreeuwse alfabet op

alsof iemand haar energie aftapte, had Hanna haar

11. Er was nog een ander aspect dat ik niet eerder heb beschreven: de voorouders waren met Ruth verbonden via TAR's.

het bord had geschreven.

kostbare energie terug! Ze ging ermee door haar le­

Op dat moment zei Heyoan dat ik de voorvaderen

ven voor zichzelf te claimen, terwijl ze tegelijkertijd

de boog in moest sturen die het Hebreeuwse alfabet

haar voorouders in ere hield.

vormde. Dus deed ik dat. Ik begreep dat het He­

uitsprak. Hij deed elke zin van de verschillende gebeden in het Hebreeuws en vervolgens in het

Ik vertelde niemand iets over mijn HSP-waamemin­

breeuwse alfabet God vertegenwoordigt.

Engels. Toen hij in het Engels sprak, gebeurde er

gen. Ik was er niet zo zeker van hoe ze het zouden

Het kostte me wel wat tijd om de focus van de voor­

Healing van de traditionele voorouderlijke wortels (TAR's) van Debra

helemaal niets in de levensenergievelden. Toen hij

opnemen en ik wilde niemand beledigen. Het

ouders te veranderen door psychisch contact met hen

in het Hebreeuws chantte, gebeurde er een heleboel.

duurde jaren voordat ik hetzelfde fenomeen weer

te leggen, maar uiteindelijk was men in staat om het

Dit zijn de opeenvolgende veranderingen in het

zag. Deze keer was het in een andere setting.

Hebreeuwse alfabet te zien en begon men zich daarop

samenhangt met het HEF en de gevolgen van

te concentreren in plaats van op Hanna. Een voor

TAR-verstrengeling. Figuur 18-Z(a) toont het begin

een richtten ze zich erop, en gingen ze de letters In.

van een healing om een TAR te verwijderen tussen

energieveld waar ik getuige van was toen hij kaddisj en andere gebeden in het Hebreeuws zei: 1.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Healing van een vrouw met een soortgelijk voorouder-probleem als Ruth

Tijdens de eerste chant werd een beschermende

Laten we eens kijken naar hoe het helen van TAR's

Toen ze allemaal veilig thuis waren kon ik de hea­

twee mensen (voor wie ik een paar jaar geleden een

ling met Hanna verder afmaken. Ik verwijderde de

healing deed tijdens een demonstratie voor de klas) en een paar van hun voorouders. Deze casus is veel

energiekoepel gecreëerd over de plek waarin

Jaren later, toen ik een healingdemo deed in een

TAR's en haar HEF fleurde op. Daarna rondde ik de

iedereen stond, rond de gesloten kist met haar

workshop, gebeurde er iets ongewoons dat (althans

healing af door alle niveaus van haar veld en de

eenvoudiger dan de twee die ik eerder besprak. De

lichaam erin. Een paar graven die erg dichtbij

voor mij) de voorouder-kwestie oploste die ik voelde

bara te herstellen, en hielp haar zich opnieuw te

ingediende klacht van de 'cliënt' die ik Debra zal

waren werden ook opgenomen in deze bescher­

bij de begrafenis die hierboven staat beschreven,

verbinden met haar care-essentie.

noemen, was haar overweldigende zorg voor haar

mende koepel.

evenals voor de persoon die aanbood cliënt te zijn

De relationele koorden van de familie werden

voor mijn healingdemonstratie. De vrouw in de

losgekoppeld.

workshop was bezig met EST

Het levensenergieveld van de groep familieleden

[Erhard Seminar Trai­ ning]. Ze had vorderingen gemaakt in haar persoon­

.

werd gescheiden van Ruth's levensenergieveld

lijke ontwikkeling via de EST-opleiding en had nu

en ln twee afzonderlijke beschermende koepels

een leiderspositie. Haar klacht was haar constant

gezet: de familie in de ene en Ruth in een andere.

zeurende gevoel van plicht Ze voelde zich gevangen

Het vierde niveau van Ruth's HEF-lichaam en

in haar grote familiematrix en kon zich er niet van

haar hogere spirituele lichamen werden geschei­ den van haar fysieke lichaam.

losmaken. Het was alsof er energie uit haar werd

ln de verte opende zich een lange doorgang naar andere overleden voorvaderen. Ze reikten

ervoer in de healing: Toen ik in het bijzijn van de overige workshopdeel­

naar haar uit vanuit hun ellendige situatie. Ze

nemers een healingdemonstratie gaf op Hanna, zag

gezogen. Ik zal haar Hanna noemen. Dit is wat ik

wilden dat ze bij hen kwam en probeerden haar

ik dat haar energie werd afgetapt. Ik volgde de ener­

naar hen toe te zuigen. Maar ze wilde niet.

giestroom toen die Hanna's veld verliet om de bron

Toen de rabbijn weer Hebreeuws ging spreken,

ervan te vinden. Opnieuw zag ik hordes overleden

werd ze gedwongen om te gaan. Ze werd letter­

voorouders, die allemaal naar Hanna uitreikten om

lijk terug gezogen naar de plaats waar de andere

te leven. Ze leden ondraaglijke pijn en konden zich­

overleden voorouders waren.

zelf niet ontdoen van de verschrikkingen en terreur

De kist werd neergelaten in de grond, terwijl een

die ze hadden meegemaakt in de Holocaust, toen ze

energiezegel zich sloot rond het lichaam, om

werden gemarteld en gedood.

verder contact en verbinding ermee te voorko­

Ik probeerde de TAR's en andere aanhechtingen zo

men.

goed mogelijk los te koppelen, maar tevergeefs. Ze

Ditzelfde energiezegel scheidt de familie van het

zaten volledig vergrendeld in Hanna alsof zij de

lichaam i.n de kist. De beschermende energie­

enige uitweg was uit hun lijden. Ze was duidelijk

koepel die rond de kist, de omgeving en de

een van hun nakomelingen. Uiteindelijk, na een

mensen op de begrafenis werd gezet, wordt

heleboel werk waarin ik alles probeerde wat ik kon

opgelost.

bedenken, liet ik het los. Ik gaf me over en bad om

De kaddisj eindigt en de familie en anderen ver­

hulp. Toen veranderde alles.

trekken. De familie wordt energetisch losgekop­

In de lucht verscheen een alfabet, in een boog van

peld van Ruth, die bij haar voorvaderen is.

Hanna's hoofd tot aan haar tenen, rechts van de

10. Terwijl we vertrekken, zijn de voorouders nog

(

\

·--...

'f. .

(

��1

..

tafel tussen haar en de voorouders. Ik nam aan dat

steeds intens gericht op de levenden, ook al zijn

het het Hebreeuwse alfabet was, maar ik was er niet

ze energetisch van hen gescheiden. Ze lijken

zeker van, dus schreef ik de eerste twee letters die ik

wanhopig het leven te willen van de levenden.

in de lucht zag op het bord, en vroeg de studenten

18-2a Stappen voor de healing van TAR's Begin van de healing om TAR's te verwijderen


218

Healing van traditionele voorouderlijke wortels

Core light healing

219

koorden vrij van de holbewoner! De relationele

jongere broer en andere famllleleden. Toen ik naar

Figuur 18-2(b). Ik moest ze allemaal met onvoor­

de generaties heen, zag ik de omstandigheden die

haar veld keek met HSP, zag ik de zwarte wortels verstrengeld in haar derde chakra zitten. Terwijl ik

waardelijke liefde omringen terwijl ik werkte. Dit

elk van hen had meegemaakt in zijn leven en niet

koorden sprongen vanzelf vooruit naar de volgende

vereiste veel concentratie. Zodra de blinde vlek bij

had verholpen, als gevolg van de TAR die hen ge­

generatie, dan naar de volgende, en zo naar voren

vangen had gehouden. Een van hen was verwikkeld

in de tijd. Elk individu werd verlost van de nega­

in een gevecht met pijl en boog, eentje was bevroren

tieve overtuigingen over zijn gebrek aan vrije keuze

helen bij de volgende. Om de healing te voltooien

door de kou, een ander was bang voor de bliksem,

om zijn/haar leven te leiden zoals hij/zij wilde. Zie

moest elke persoon helemaal tot aan de eerste TAR

de een werd achtervolgd door een grote roofvogel,

hem en een heleboel vorige generaties van machts­

van de TAR's worden gezuiverd!

een ander droeg een kleien schaal met kruiden, een

Ik keek verwonderd toe hoe iedereen werd bevrijd

uitoefening heen. Ze hielden het energiebewustzljn

Ik moest de TAR loshalen en ontwarren en elke

was een soort hert aan het slachten dat hij net had

van de gebondenheid aan de wortels. Hun spon­

van veeleisende zorg extreem stil; dat wil zeggen:

blinde vlek bij elke persoon opnieuw helen, te

gedood. De laatste was een holbewoner, gekleed in

tane vreugde vulde de hele ruimte! Toen de mooie

Debra moest zich heel stil houden wanneer ze voor

beginnen met haar broer. De wortel was verstren­

dierenhuiden. Het was zijn taak om iedereen die

blauwe holle relationele koorden zich weer verbon­

mensen zorgde. Ik begreep dit pas later in de hea­

geld in alle chakra's en zegels van de voorouders, op

in de grot woonde heel stil te laten zijn, zodat een

den, stroomde de communicatie naar de volgende generatie. Het zorgzame, liefdevolle energiebewust­

het veld voorbereidde om de wortel te verwijderen

Debra was geheeld, ging ik door naar de volgende in

door het veld te zuiveren, op te laden en in even­

de

wicht te brengen, zag ik haar broer in zijn spirituele gedaante de ruimte in lopen. De wortels liepen door

rij, door de generaties heen, om de blinde vlek te

Figuur 18-2(c).

ling, zoals je nog zult zien.

dezelfde manier als bij Oebra. Natuurlijk vroeg ik

holenbeer die er vaak kwam hen niets zou doen. lk

Toen ik de TAR losser maakte, ontwarde en verwij·

elke persoon toestemming om de healing voort te

had nog nooit eerder zoveel generaties gezien die op

derde uit Debra's derde chakra, moest ik me ook

zetten. Hoewel ze bang waren in het begin, stemden

deze manier met elkaar verbonden waren.

concentreren op de HEF's van de voorouders. Zodra

ze allemaal blij toe. De healing ging door veel meer

Zodra ik de ongezonde traditionele wortel van de

een TAR uit Debra's chakra vrijkwam, kwamen alle

mensen dan ik had verwacht. Ik reisde terug door de

holbewoner had ontward, gebeurde er iets onver­

andere velden die door de generaties met elkaar

tijd om iedereen te ontmoeten om de wortel te ont­

wachts. Zodra de stevige zwarte wortel los was,

werden verbonden in diepe doodsangst terecht, zie

warren. Naarmate de healing verder terugging door

kwamen de oorspronkelijke blauwe holle relationele

i 1

volgende. Alle nakomelingen werden gesteund en bemind om wie ze waren. Toen gebeurde er iets verbazingwekkends wat door iedereen in de healingles werd beleefd. Toen de genetische koorden verder liepen door de genera-

c

t

ti I '

.

zijn van elke generatie werd doorgestuurd naar de

.

"

"

1 ()

;

.

I

'

18-2b

18-2c

Stappen voor de healing van TAR's

Stappen voor de healing van TAR's

Losmaken van de TAR's

Alle generaties ontvangen healing


220

Core light healing

ties heen, bereikten ze het klaslokaal. Het was een

Hoofdstuk 18 Zelftoetsing: de ongezonde tra­

geweldig gevoel. De hele ruimte vulde zich met de

dities in je stamboom opsporen

generationele koorden die waren aangesloten op de studenten! Dat had ik niet verwacht! In feite was het

1.

Wat zijn de ongezonde tradities die worden

2.

Welke ongezonde gedragingen zijn hier het

alsof iedereen op de een of andere manier genetisch verwant was vanaf de oorspronkelijke holbewoner.

overgeleverd via jouw familiestamboom?

Het gevoel van broederschap, zusterschap, en fami­

gevolg van?

lie was verbijsterend. We ervoeren persoonlijk de daadwerkelijke genetische verbondenheid van ieder­

3.

een in de klas. We waren allemaal afstammelingen van die holbewoner! De instinctieve wijsheid van al

vloed door de TAR's? Op welke manier? 4.

die generaties stroomde door de genetische koorden die ons allemaal verbonden! Iedereen voelde zich de

Welke van jouw chakra's en zegels worden beïn­ Ken je jouw blinde vlekken? Waar ben je blind voor?

5.

Van welke kant van de familie zijn ze afkomstig?

rest van de week extatisch.

Let op het verschil tussen de blinde vlekken van

Resultaten van de traditionele voorouderlijke

ders kant. Noteer drie grote blinde vlekken voor

wortel-healing van Debra

elke kant van de familie. Als je dit lastig vindt,

je vaders kant van de familie en die van je moe­

denk dan aan hoe je je volgens de traditie hoort te gedragen binnen elke kant van de familie.

Ik wachtte tot een paar dagen na de healing voordat ik Debra vragen stelde. Ik wilde haar veel ruimte geven om te integreren wat ze had meegemaakt. Ik

Gedraag je je op die manier of ben je een rebel? 6.

Hoe beïnvloeden de blinde vlekken die vermeld

was nieuwsgierig om te weten te komen hoe zij het

staan bij punt 5 hierboven jouw leven? Wat heb

had ervaren. Wat ze ervoer werd door veel studen­

je opgegeven om je te gedragen volgens de eisen

ten in de klas gedeeld. Toen ze getuige waren van Debra's healing ervoeren ze in hun HECS dezelfde

van je familie aan beide kanten? 7.

Wat zijn de gezonde relationele koorden die je

healingprocessen tijdens de healingdemo!

moet creëren in plaats van de wortels? Dit is

Hun beschrijvingen kwamen overeen met mijn

jouw pad naar diepgaande healing! Voel je ver­

ervaringen tijdens het geven van de healing. Na een

langen! Wat is het leven waarnaar je verlangt?

paar dagen, waarin Debra de healing die ze kreeg in­

Hoe wil je je leven opnieuw creëren? Wat zijn

tegreerde, interviewde ik haar om erachter te komen

je diepste verlangens voor jouw leven? Hoe ver

wat ze had meegemaakt in de healing. Ik deed vele

ben je met het vervullen ervan? (Vergeet niet

jaren later nog een interview met Debra om te zien

dat het losmaken van je ongezonde wortels ook

hoe goed de healing stand had gehouden en hoe

helpt om je familieleden te bevrijden van die

haar leven was veranderd door de healing. Ze zei dat

van hen! Ook al zijn ze in het begin misschien

de healing diepgaande veranderingen in zichzelf en

erg boos op je keuzes, je kunt hen helpen vrij te

haar leven had gebracht. De healing was door de

worden door gewoon een voorbeeld te zijn! Het

jaren heen heel goed in stand gebleven.

is aan jou; je bent aan niemand iets verplicht

Zoals je in dit hoofdstuk hebt gezien, blijven

ten aanzien van jouw leven behalve aan jezelf!)

koorden buiten dit leven bestaan, en zoals je zag in Hoofdstuk 17 gebeuren er kort na de dood hele interessante dingen met de koorden.

8.

Het gaat immers om jouw leven!


Hoofdstuk 19

EENHEIDBEVORDERENDE CORE-CONCEP-V�N

I

k eindig dit boek met een paar channelings van Heyoan over hogere eenheidsprincipes die we

kunnen naleven. Ik concentreer me op de volgende

geraakt en de hereniging van relaties die geruime tijd gescheiden waren, want als je waardesystemen veran­ deren, betreed je de heilige tempel van het hart.

concepten: wereldvrede, het leven voorbij de dood, healing van onze relaties en familie-erfgoed, en het

fe vindt veel dingen in je hart.

verband met wereldwijde healing en onze individu­

fe vindt een tempel van liefde.

ele leiderschapsrol. Ik sluit af met een meditatie om

Die tempel omvat alle aspecten van het leven,

eenheid te bevorderen.

zelfs zogenaamd terrorisme.

Creëren van wereldvrede

Merk op, op welke manier mensen in verschillende

Maak verbinding met je intentie om nu hier te zijn.

ken van dreigende retoriek om een negatieve reactie

Maak verbinding met je intentie om te leven in waar­

uit te lokken op het astrale niveau om mensen ertoe

heid. In de tijd die voor jullie ligt zullen jullie worden

te brengen negatief te reageren op 'de oppositie'.

geprovoceerd door de dreiging van terreur. Je bent al

Of, laten we zeggen, 'samenklonteren rond één

landen, staten en diverse machtsposities gebruikma­

enige tijd bezig geweest met je innerlijke terreur, dus

kant van een negatief dualistisch archetype'. Let op

zul je in staat zijn om de kracht van de verbeelding

het dualistische creatieve proces. De bundeling van

te onderkennen wanneer landen elkaar bedreigen en

krachten in de oppositie begint met veel retoriek,

deze bedreigingen escaleren. Vergeet niet om wan­

emoties en leugens die allemaal zijn bedacht om

neer je via de ether de bedreigingen hoort, terug te

angst op te wekken vanuit je niet-geëvolueerde

keren naar je centrum en je ervan bewust te worden

bewustzijn binnen je tijdcapsules. De onderliggende

op welke manier zulke retoriek angst in je oproept.

intentie is om jou de dualiteit in te lokken en partij

Let op de reacties die je hebt, zowel de fysiologische

te laten kiezen in een strijd of een dreigende oorlog.

als de psychologische/emotionele reacties. Let op de

Dit is een probleem waarmee de mensheid al dui­

dingen die je automatisch gaat doen als gevolg van je

zenden jaren is geconfronteerd in jullie geschiede­

angst. Voor welke acties kies je in je leven als gevolg

nis. Nu, in deze tijd, kiezen we ervoor jullie naar

van deze bedreigingen? Zijn je daden gebaseerd op

ons beste vermogen te onderrichten, met behulp

eenheid of op dualiteit? Er wordt goed opgemerkt dat

van alle vormen van communicatie om je ervan

velen van jullie bezig zijn met het veranderen van je

te overtuigen dat dualiteit een illusie is en dat alle

waardesystemen, en dat velen van jullie op weg zijn

menselijke behoeften dezelfde zijn.

naar huis, naar je ware verenigd zelf. Thuiskomen

Een van de grote angsten van de mensheid is de

omvat de herrijzenis van families die gespleten zijn

angst om niet genoeg te hebben. Dit leidt tot over-


224

Eenheidbevorderende core-concepten

Core light healing

225

consumptie die dan het ecosysteem van de aarde

je geïnternaliseerde beelden, of laten we zeggen

gewoon hetzelfde zijn, ongeacht politieke of religi­

Die ideeën waren gebaseerd op dualiteit. Ik verze­

beschadigt en haar natuurlijke hulpbronnen uitput.

misvattingen, die je dualistische geloofssystemen

euze bondgenootschappen.

ker je dat elke grote leidende figuur, spiritueel of

Dat ecosysteem kan op zichzelf, zonder deze men­

vormen.

Er bestaat hier geen enkele twijfel over wanneer je

anderszins, veel pijn ervaart en heel wat persoonlijk

selijke overdrijvingen, gemakkelijk het evenwicht

Je zogenaamde vijanden zijn gewoon mensen die

afdaalt naar je hart en toetreedt tot de Gemeen­

transformatiewerk te doen heeft. Er werden twee

handhaven.

ook grote interne angst ervaren, uiten en ernaar

schap van het Heilig Menselijk Hart. In dit stadium

grote problemen geschapen toen jou iemand werd

lnheemse volkeren houden er binnen dezelfde

handelen. De honger in de wereld kan als vijand

van de evolutie is de menselijke geschiedenis vooral

voorgehouden die zogenaamd volmaakt was: het

landen dezelfde beelden en angsten op na. Elk land

worden gezien, maar is het niet. Het is een schep­

gebaseerd op emotionele reacties, en het superego

veroorzaakte een innerlijk streven naar volmaakt­

kent zijn eigen dualisme, zijn eigen angsten, geba­

ping van de mensheid. Angst voor de wereld is een

vereist dat je je ware staat van zijn ontkent en jezelf

heid en het genereerde zelfoordelen, omdat jij niet

seerd op zijn geschiedenis die wordt doorgegeven

creatie van de mensheid. Ook oorlog is dat uiter­

verbetert. Dit veroorzaakt grote druk op het interne

volmaakt bent zoals volmaaktheid werd voorgesteld.

via verbale communicatie en actie. Deze geschiede­

aard, zoals je kunt zien in deze structuur. Wees je

systeem van een mens, ongeacht hoever je op je

Dus heb je pijn die dan wordt gevolgd door nog

nissen worden geschreven in dualistische vorm, om

bewust dat deze dualistische creatieve opbouw in

pad bent gevorderd. Je krijgt nu grotere uitdagingen

meer zelfoordelen. Je gelooft ten onrechte dat als

dualistische beelden te creëren en vast te zetten bij

de psychonoëtische vormen zit. Bepaalde mensen

te verduren voor die thema's in jou die nog steeds

je volmaakt wordt, je geen pijn meer zult hebben.

de mensen in elk land. Bij elkaar gebracht vormen

streven, gedreven door hun angsten, ernaar een

vastzitten in schaduw en verwarring en die ook zijn

Dus elke keer als je pijn voelt, veroordeel je jezelf.

deze beelden geloofssystemen die dicteren wat je

wereldwijde kritische massa te creëren om zich in

verbonden met het collectieve onbewuste van de

Veroordeling houdt de pijn gewoon in stand. Leer

moet doen om veilig te blijven. Dus zijn de proble­

fysieke oorlogen te storten. Ze volgen dat stap-voor­

mensheid, dat voor een deel nogal gespleten Is.

oordelen te herkennen als eerste niveau van afweer;

men van de mensheid de interne problemen, en

staµ creatieve proces. Anderen streven naar eenheid

Deze kwesties verzwakken de mensheid, vooral

ze verhullen je perfectionisme. Ze verhullen je eis

daarom zijn er groepsreacties op interne groepsang­

in een stap-voor-stap creatief proces.

omdat je geleerd hebt dat je beter moet zijn en dat

om geen pijn te hebben. Ze verhullen je wil om be­

sten. Voor jou zijn dat alle angsten die in stand

Overweeg de mogelijkheid dat we nu, in deze peri­

je dingen op een bepaalde manier moet doen. Maar

ter te zijn dan anderen (gewoon nog een manier om

worden gehouden in jou en je gemeenschap. Deze

ode van de menselijke geschiedenis, worden uit­

hoe meer je leert zakken in je spirituele verlangen

pijn uit de weg te gaan). Toch zit onder het oordeel

geschiedenis ligt diep verankerd in elk individu in

gedaagd om dit gesprek aan de andere kant van de

dat je in je edele hart bewaart, en hoe meer je in

je angst voor pijn. lk gebruik de term pijn hier op

deze ruimte en in de wereld, in een of andere vorm,

zogenaamde sluier voort te zetten en ons in beide

staat bent af te dalen in dit prachtige heilige men­

een algemene manier - elke vorm van pijn: honger,

die we proberen op te lossen om de problemen

werelden te bewegen. We worden uitgedaagd om

selijke hart dat je bent, hoe meer je in staat zult zijn

armoede, misbruik, uitgelachen of buitengesloten

van de mensheid op te lossen, om de natuurlijke

de overdreven emoties te benoemen. We worden

om deze dingen onder ogen te zien. Ze zijn tamelijk

worden, enzovoort.

rijkdommen van de aarde te behouden, en om het

uitgedaagd om het proces te benoemen van doel­

eenvoudig. Het is zo'n opluchting om een eenvou­

Je ziet, de kracht van de retoriek die aan beide

natuurlijk evenwicht van deze aarde te herstellen.

bewust overdrijven van negatieve emoties - woede,

dig verslag te geven van de waarheid van waar je nu

boosheid, angst, terreur - om de emotionele reac­

kanten van veel conflicten de wereld rondgaat is ge­

Vergeet vooral niet dat voordat iets in de fysieke

bent, wat je voelt, wat je denkt, wat de som van je

baseerd op je angst voor pijn en je beelden van wat

wereld kan bezinken, het eerst een kritische massa

ties en acties van degenen die kwetsbaar zijn onder

levenservaringen is op dit moment. Het is zo een­

je moet doen om die pijn te vermijden. Je beeld zegt

moet bereiken in de astrale wereld. De internatio­

controle te houden. Kwetsbaar, omdat deze mensen

voudig. Als je ziet dat je dat kunt, zul je merken dat

nale retoriek die je nu ziet, de uitingen van allerlei

niet het voorrecht hebben gehad dit soort onderwijs

een grote hoeveelheid chaos of schijnbare chaos in

dat als je pijn hebt, dit betekent dat er iets vreselijk mis is met je. Immers, kijk maar eens hoelang je al

angsten en de acties die ze proberen uit te lokken als

te krijgen. Ze zijn kwetsbaar omdat er zo'n gebrek

je leven zich oplost. De chaos in jezelf en in je leven

hebt geleefd, hoeveel je al hebt geleerd en al het

reactie op die angsten, zijn voornamelijk gebaseerd

aan kennis is van wat hier wordt gezegd. Er is heel

wordt daar vastgehouden door de ontkenning van

werk dat je hebt verzet, enzovoort.

op beelden en geloofssystemen die op nationaal

veel kennis over de manier waarop je negatieve

de simpele waarheid van wie je bent.

Het streven naar oorlog kent een eenvoudig recept:

niveau in stand worden gehouden.

emoties kunt aanzwengelen om een bepaalde reactie

Perfectionisme impliceert vanuit zichzelf ontken­

eerst angst induceren, dan terreur, dan woede,

Neem ons met je mee, zodat we je kunnen dragen

ning.

gevolgd door oorlogsdaden. Jullie zijn de lichtdra­

en bij jullie kunnen zijn in deze tijden waarin angst

te krijgen. Maar er is een enorm gebrek aan kennis over hoe je van een emotionele reactie kunt over­

Maar eenvoudig de oprechte overstap maken naar

gers. Jullie en vele mensen zoals jullie doen over

zal escaleren zoals het al vaker deed. Begrijp dat

gaan naar een gecentreerd gevoel van licht, liefde,

de menselijke conditie brengt je tot nederigheid.

de hele planeet overal lkhtwerk. Geloof niet dat

angst gewoon afgescheiden zijn van liefde is. Het

en kracht.

Nederigheid - wat een prachtig woord.

De overstap van een emotionele reactie naar liefde

omdat jullie lichtwerkers zijn, het jullie niet zal

is afgescheldenheid van je zelf. Het is afgescheiden

Nederigheid betekent dat je jezelf op de perfecte

overkomen. Dat is een andere versie van: "Ik heb dit

zijn van de tempel van liefde in je hart. Als je die af­

vereist dat je in en door je angst en de onderlig­

plaats zet binnen het goddelijk plan. In feite hoef

gende pijn heen gaat. Dit is precies waar de geschie­

gedaan en nu hoef ik geen pijn te hebben." Leiders

gescheidenheid in jezelf voelt, weet dan dat je, hoe

je jezelf daar niet neer te zetten, want dat heb je

groot of klein je angst ook is, jezelf hebt verwijderd

denis een blokkade neerzet. Geschiedenis draait de

die zuiverheid bewaren, healers die zichzelf geven,

al gedaan. Het is jezelf gewoon toestaan om op die

allerlei soorten lichtwerkers hebben pijn en zijn niet

uit de Gemeenschap van het Heilig Menselijk Hart.

focus naar buiten. Healing draait hem naar binnen.

plaats van goddelijke zorgvuldigheid te zijn, met

vrijgesteld. Er zijn geen vrijstellingen binnen de

In de Gemeenschap van het Heilig Menselijk Hart

Op weg naar die pijn, precies op het randje tussen

alles wat je bent.

die over de hele aarde verrijst kan vrede worden

een emotionele reactie en pijn, bevindt zich een

menselijke conditie. Misschien lijken er een paar te

Je hebt grote gaven. Elk mens heeft veel gaven te

zijn, in bepaalde perioden in het leven van bepaalde

geschapen. Door de angsten die in je zitten onder

groot lijden en expressie van die pijn. Maar als je

schenken. Je hebt ook grote pijn, en wat verwarring

ogen te zien, door te zien hoe gemakkelijk ze van

dieper in die pijn zakt, in verbinding met een ander

mensen, maar dat zijn uitzonderingen.

en onontwikkelde gebieden van je wezen die nog

Hier komen betekent direct je pijn en angst tegen­

binnenuit worden opgeroepen, en door te voelen

mens, dan wordt die pijn stil en komt het licht

ontwikkeld moeten worden. Dus het kan verwar­

komen. Het betekent dat je het werk doet dat je in

hoe krachtig ze zijn, kun je ook zien hoe gevaar-

tevoorschijn in prachtige harmonieuze verbonden­

rend zijn. Ongetwijfeld waren er in je jeugd toen

deze incarnatie kwam doen en dat je bent gezegend

lijk ze kunnen worden als je ze projecteert op een

heid. Het betekent eenvoudigweg de erkenning van

je opgroeide bepaalde leidende figuren die je ten

met dit werk. De zegen is een zegen van nederig­ heid. De zegen is een zegen van het vermogen tot

denkbeeldige vijand van wie jij denkt dat hij je wil

de menselijke conditie van elk mens. Opbouwen

voorbeeld werden gesteld en als grote leiders wer­

vernietigen. De vijand zit echter in je innerlijke dua­

van emotionele reacties in een politieke situatie

den beschouwd. Er werd hen een zekere mate van

ontkent de eenvoudige waarheid en maakt misbruik

overgave en gewoon te zijn wie je bent, en dat is ge­

liteit van waaruit je handelt op manieren die niet in

perfectie toegedicht en het idee dat je geen pijn zou

overeenstemming of synchroon zijn met de healing

van de menselijke ontkenning van de werkelijke

noeg. Door te zijn wie je bent stroomt je beker over.

lijden of geen strijd zou hoeven voeren als jij maar

menselijke conditie: dat alle menselijke behoeften

Door te zijn wie je bent, kun je door de dualistische

van de mensheid. Er zijn geen andere vijanden dan

net was zoals die persoon.

retoriek heen kijken die de dualistische creatieve


226

Eenheidbevorderende care-concepten

Core light healing

psychono�tische bewustzijns-energievormen wil

Ze is moeiteloos. Wanneer je energiebewustzijn-sys­

sterke macht die voortkomt uit moeiteloze intentie,

Wij zijn leven en licht op de vleugels van liefde.

opbouwen tot een kritische massa om te laten neer­

teem afgestemd, volledig gecentreerd, evenwichtig

de intentie om heel te worden, de intentie om elke

Licht en donker versmelten tot transparantie.

slaan in de fysieke wereld en te laten exploderen in

en helder is, wordt het coherenter. Het is je voertuig

behoefte op deze planeet te vervullen. De behoefte

oorlogen.

om je levenstaak uit te voeren. Het functioneert

aan heldere liefdevolle verbondenheid; de behoefte

Met deze zelfkennis, zelfnederigheid en zelfovergave

gewoon automatisch met moeiteloze intentie, om­

om te scheppen; de behoefte om lief te hebben en

227

Wij zullen je nooit verlaten

komt er ontspanning in goddelijke zorgvuldigheid,

dat je een evenwicht van rede, wil en emotie hebt

geliefd te worden; de behoefte aan veiligheid; de

Wij zijn hier.

en daarmee voel je deze eeuwige verbinding met

bereikt en omdat je doel solide en zuiver en ge-

Onze wereld bestaat niet

het goddelijke dat zegt: "Zorg voor jezelf, wijd je

aard is. Als je dat hebt gedaan, ben je in het heilige

behoefte aan comfort, aan voeding, de behoefte om voor je lichaam te zorgen, in een gemeenschap te leven; de behoefte aan vrijheid, zodat je vrije wil je

binnen het ruimtelijk kader zoals de jouwe.

aan verbondenheid met de spirituele werelden van

nu gekomen, in de ruimte

God, wat dat ook voor jou betekent in jouw leven.

hartchakra. Het energiebewustzijn-systeem is een

door je creatieve processen kan leiden; de behoefte

Zoek ons niet in de verte - wij zijn hier.

Daarmee bevrijd en open je de deuren in jezelf voor

geweldig hulpmiddel om dit te doen. Het is uiterst

aan aanvaarding van je creaties; de behoefte aan

Het is een kwestie van je openen

de grote golven lichtgevend bewustzijn die het mys­

belangrijk om dit te leren doen.

erkenning; de behoefte aan erkenning van elk mens,

voor de waarheid en de liefde in jou.

tieke leven meebrengt."

Als we de mensheid willen redden van zelfvernie­

en de erkenning dat de werkelijkheid van elk mens

Daarmee doorkrnis je het universum.

Deze eeuw kent de uitdaging om het mystieke leven

tiging, dan is dit een van de manieren om het te

anders is, dat het verlangen van elk mens specifiek

te leiden terwijl je ook het wereldse leven leidt,

verwezenlijken. Elk mens kan dit doen met zijn

is voor dat individu, dat elk mens heilig is, dat het

om naar buiten te komen uit de geheime genoot­

eigen individuele zorgvuldigheid, waardoor je vrije

lichaam van elk mens heilig is, een heilige tempel

schappen die ergens zijn weggeborgen, in bergen

wil in verbondenheid door het heilige centrum in je

die verzorgd en geëerd moet worden; de behoefte

of bossen. Ja, natuurlijk keren we ernaar terug voor

hart kan stromen.

om te worden gekoesterd en bemind; de behoefte

bewegen kan een groot genoegen zijn. Wanneer

vernieuwing, maar leef je leven onder de mensen.

Uit chaos komt orde voort. Wat op chaos lijkt

aan respect, liefde en zorg voor jezelf; de behoefte

wij onze ervaring van de dubbele wereld uitbrei-

Breng spirit naar de mensheid.

wanneer je in een dualistische staat bent, wordt

om zelfoordelen te herkennen als afweer en afsplit­

den om er andere aspecten van ons leven in op te

Spirit beweegt door je heen via goddelijke zorgvul­

wanneer het is gecentreerd gezien als de waarheid

sing van je creatieve energieën; de behoefte om er

nemen, wordt het veel ingewikkelder en vereist het

digheid die je hoogstwaarschijnlijk niet begrijpt in

die het is - goddelijke zorgvuldigheid.

te zijn voor jezelf en daarmee anderen respect te

heel wat meer helderheid omtrent onszelf. Totdat

het begin. Wat in eerste instantie chaos lijkt is in

De mensheid wordt uitgedaagd om in waarheid te

betonen.

we ons dagelijks leven transparant kunnen leiden,

feite goddelijke zorgvuldigheid die door elk schepsel

blijven.

Dit is hoe je oorlog voorkomt: door de hongerigen

gaat je bewegen in beide werelden gepaard met veel

op deze planeet heen werkt, ongeacht welke soort.

De chaos in je leven is een uitdaging voor de delen

te voeden; de in de steek gelatenen lief te hebben;

verwarring tussen onze projecties en onze percep­

Het is goddelijke zorgvuldigheid die door je heen

van je bestaan, de delen van je individuele zelf die

door liefde en helderheid te verschaffen aan hen die

ties. Dat komt omdat bewegen in beide werelden

werkt om synchroniciteit, liefde en licht te brengen.

nog niet zijn ontwikkeld omdat je deze tijd hebt

verward zijn, diepe pijn hebben en verdwaald zijn

onmiddellijk onze diepste problemen oproept. Eerst

in

het midden van je

je bewegen in beide werelden Je zowel in de spirituele als in de materiële wereld

Wanneer je op precies de juiste plaats bent, ont­

gekozen om ze te ontwikkelen.

in dualiteit. Genereer deze liefde. Vul je lichaam

wordt onze zuiverheid op de proef gesteld, dan onze

vouwt zich je mystieke leven om vrede en liefde

Als je chaos in je leven hebt, heb je die misschien

ermee; vul je leven en je familie ermee. Laat haar

geestelijke gezondheid. (Wat vinden we van onze

te brengen. Wanneer je ervoor kiest geen deel te

nodig om je systematische controle over de manier

uitstralen over deze planeet. Stuur healing naar de

eigen gezondheid als we mensen 'van gene zijde'

nemen aan de escalatie van angst; wanneer je er­

waarop je je leven leidt - de oorzaak van je pijn en

leiders van alle naties van de wereld voor zuiver­

horen, zien, en voelen?} Dan worden onze relaties

voor kiest niet bij te dragen aan de dualiteit van het

onvervuldl1eid - te doorbreken.

heid, voor liefde, voor waarheid. Draag je steentje

ter discussie gesteld en ten slotte onze dood.

collectief onbewuste die door bange mensen wordt

Wegens het belang voor elk mens om nu te leren,

bij aan de healing van het collectieve onbewuste

We zullen moeten uitzoeken hoe we ons voelen

opgeschroefd; wanneer je ervoor kiest om in liefde

om zichzelf op te leiden, neemt je ervaring van

dat vastzit in dualiteit door eerst je eigen onbewuste

omtrent de dood, wat we geloven en vrezen over de

te zijn, het licht door je heen laat stromen en stap

chaos toe, om dat ongezonde gedragspatroon te

helder te krijgen. Wanneer je dit doet, zuiver je ook

dood vanuit onze persoonlijke en traditionele op­

voor stap te volgen, zullen die donkere wolken die

doorbreken waarin je misschien al vele levens zit.

wat je in stand helpt houden vanuit het collectieve

voeding. Het betekent onze eigen aanstaande dood

zich verzamelen verdwijnen. Doe het in verbonden­

Wees God dankbaar voor chaos; hij brengt je tot

onbewuste. Je kunt je ook richten op het opruimen

onder ogen zien. Het betekent geconfronteerd wor­

heid met de lichtwerkers op deze planeet.

waarheid.

van het psychisch lawaai van de astrale wereld die

den met de dood van onze meest geliefde dierbaren.

Laat het mystieke zich van binnenuit ontvouwen,

Ontdek hoe de chaos in je leven een uitdaging

door anderen in stand wordt gehouden. Dit ver­

Ongeacht hoezeer we misschien zeggen te geloven in de andere wereld, als het echt om de ervaring van

om je onder te dompelen vanuit de spirituele

vormt voor de dingen die je echt wilt veranderen.

dient je voorkeur want je bent hier en het is je voor­

wereld. Wat de mensheid macht noemt is meestal

Hij verwoest de systemen die deze gewoonten in

recht als mens.

een moedwillig aandringen op eigen manieren van

stand houden in je leven. Maak gebruik van de in­

doen en denken, of het nu gaat om een individu,

ternationale bedreigingen van oorlog en terrorisme.

een groep, land, religieuze sekte, religie, of delen

Gebruik ze om je ongezonde gewoonten waarmee

de dood gaat, staan we altijd oog in oog met diepe angst en pijn, of het nu onze eigen dood is of die

Uitstralen naar de overkant van de sluier

van een ander, ongeacht onze overtuigingen. Dit komt deels omdat het fysieke lichaam ontworpen is

daarvan.

je je leven leidt te doorbreken. Het werkt echt om

Allen die verloren zouden zijn, zijn hier bij ons.

om de dood te weerstaan. Het zal ertegen strijden,

De mensheid hee� macht ten onrechte gelijkgesteld

dat te doen. Je ziet dat sommige mensen misschien

Voor al degenen die de sluier zijn overgestoken,

net als onze persoonlijkheid die in de loop van dit

aan eigengereide actie, aan acties tegen de indivi­

verstrikt raken in oorlog, maar dat anderen van die

de sluier lost nu op en ze zijn nu allemaal hier bij ons,

leven is gecreëerd. De stadia van dood en sterven

duele vrije wil. Werkelijke macht is moeiteloos.

retoriek gebruik kunnen maken; de toespraken die

grenzeloos, gecentreerd in het goddelijke.

die dr. Elisabeth Kübler-Ross enkele decennia gele­

Dit is, zoals je weet, een vervorming in het energie­

je hoort op tv, je kunt het allemaal gebruiken omdat

bewustzijn-systeem. Het laat op geforceerde wijze

het angst in je oproept en die angst vormt een

Zonder de sluier bevinden geboorte en dood zich in

bij een langzame als bij een snelle dood.

den zo duidelijk heeft geschetst vinden plaats, zowel

een heleboel energie door de wilscentra lopen.

directe lijn naar je negatieve gewoonten. Het zijn

dezelfde adem.

We zitten vol afweermechanismen tegen het voelen

Er wordt veel moeite gedaan om iemand over te

juist je negatieve gewoonten die je onvervuldheid

Het is gewoon transfiguratie van de ene vorm

van die diepe angst en pijn. Een van de simpele

halen zich in die moedwillige staat te begeven. Maar

creëren.

naar de andere.

vergissingen die mensen met hogere zintuiglijke

hier heb je de ervaring van werkelijke macht gehad.

Dus laten we nu bij elkaar komen als één grote

Het is allemaal leven.

waarneming

(HSP) kunnen maken,

is om een gefan-


228

Eenheidbevorderende core-concepten

Core light healing

taseerde positieve spirituele verbinding op de spiri­

kennis van het menselijk energieveld, de hara en

tuele wereld te projecteren in tijden van grote angst

core-star. Het moeilijkste aspect van HSP als ingang

of problemen. Een van de belangrijkste aanwijzin­

naar de overkant is om zuiver te blijven. HSP kan

gen voor zo'n projectie bij aan de dood gekoppelde

gemakkelijk worden beïnvloed door fantasie van­

ervaringen is dat je geen diepgaand verlies, diepe

uit angst. Het belangrijkste verschil tussen fantasie

pijn en shock van het verliezen van een geliefde voelt. Alleen door aanwezig te zijn in de rouwer­

en werkelijkheid in het menselijk energieveld is de

varing kan healing plaatsvinden. Je voelt enorme

de klok in draait, is die persoon aan het projecteren.

pijn, maar kunt misschien tegelijkertijd de onmid­

Als het chakra met de klok mee draait is hij aan het

dellijke aanwezigheid van die geliefde ervaren via

waarnemen. In het nu aanwezig zijn betekent dat je

draairichting van een chakra. Als het chakra tegen

een van HSP's die je hebt. De overleden persoon kan

een rechte haralljn hebt, dus zuiverheid van inten­

inderdaad vrede ervaren, maar misschien ook een

tie en verbinding met de core van ons bestaan. Het

groot verlies voelen wegens de fysieke scheiding van

HSP is helder en zuiver wanneer je in het nu bent.

dierbaren. Vanuit mijn jarenlange observaties van

Als je dat niet bent, dan is je HSP niet zuiver. We

mensen die net zijn overgegaan, kan ik zeggen dat

doen het nu in de healingruimte. De uitdaging is

ze heel veel lijken op wie ze waren, kort voordat ze

om het in het dagelijks leven te doen! Wandel met

overgingen.

de Engelen, lieve vrienden.

De taak van je bewegen in beide werelden is die van het herkaderen van geboorte, leven en dood. Onze

Van individuele tot relationele healing

angst voor de dood weerhoudt ons van het betre­ den van het spirituele domein. Maar om volledig te leven moeten we ons spirituele bestaan integreren met ons fysieke bestaan. De dood is één groot losla­

Je intieme relatie met een ander wordt door beiden gedragen en vereist zuivere oprechtheid jegens elkaar.

ten. Het is een grote overgave. De sleutel tot integra­ tie is dat we onze afweer opgeven en die delen van onszelf onder ogen zien die niet in het nu kunnen bestaan. Dit betekent dat we de 'kleine dood' ervaren van die delen van onszelf. Het betekent ons

fe vindt dezelfde aspecten van echte pijn en zijn verhouding met angst, emotionele reacties en karakterverdediging in je relaties.

overgeven aan leven in het nu, op elk moment van ons leven. Het betekent overgave aan de menselijke

Je relaties hebben care-essentie.

fe bent geboren op een fundament, in een wereld van ondersteuning. fe bent geboren in een wereld die de volgende stap moet zetten en jij bent degene die hem moet zetten.

een hele grote buitenwereld.

is een pad van eer, het is een pad van overgave en het is een pad dat onze diepst gewortelde overtui­ gingen en werkelijkheidsconcepten wegbrandt. Het is geen pad dat lichtvaardig moet worden opgevat ons gracieus en eervol in beide werelden te bewegen spreken met onszelf en anderen, met respect voor het realiteitsframe van de ander. Het is belangrijker

Gebruik hetzelfde proces van healing van je relaties als je gebruikt om jezelf te healen. Ga door met healing in steeds grotere groepen gedragen door de oprechtheid en integriteit van elk lid van de groep, in steeds groeiende relaties die de hele aarde bestrijken. We healen in relatie. Het is essentieel. Naarmate onze oprechtheid groeit healen we grotere relationele groepen.

ervaring van een in spirit aanwezige geliefde verwar­ shock zo enorm zijn. Later kan die spirituele aanwe­ zigheid heel hartverwarmend zijn. In onze uitdaging om de juiste manier van leven te vinden in beide werelden, die beide werelden eert en respecteert, kunnen we gebruikmaken van onze

deze planeet. Wat draag je dan in je fysieke energie­ bewustzijn-systeem als signatuur van je cultuur, van je gemeenschap, je volk en je godsdienst? Ieder van jullie draagt die signatuur, zowel in de dualistische

Dit i.s de volgende stap.

innerlijke plaatsen die je hele wezen doordringen,

De lessen en de menseliike evolutie

tijd niet bestaat en jij je bevindt in het gelukzalige

waar de scheiding nooit heeft plaatsgevonden, de moment van het nu, in de wetenschap dat jouw

De processen van transformatie - het verkennen van ;e innerlijk land­ schap, transcendentie - expansie van het zelf, en transfiguratie - directe transformatie van residuen spelen zich af in alle spirituele groei, op alle paden van ontwaken.

hele wezen inderdaad één is met het goddelijke. We zullen Global Healing bezien vanuit zowel het perspectief van individuatie als dat van ontwaken, dat wil zeggen: van opgaan in het eenmakende goddelijke. Je draagt een heilig verlangen mee dat je leidt bij elke stap op dit pad van ontwaken, dat ook menselijke evolutie is. Binnen dit goddelijke verlangen bevinden zich zowel de geschenken die je de mensheid komt brengen als je leiderschap vanuit

Wat hier wordt onderwezen is gewoon een ander kader waarin we de lessen in stand houden voor deze tijd, voor deze eeuw, en voor deze groep van zich individuerende mensen. Met elke fase in de evolutie van de mensheid, dat ook het proces van ontwaken is, is minder rigide traditie nodig en je evolueert meer dan voorheen. Met elke stap laat ;e los, ontbind je de traditie, en vervang je haar door je eigen persoonlijke erfgoed van waamit je jezelf afgestemd houdt op het goddelijke. Je hebt niet langer behoe�e aan de oudere tradities die de generaties vóór jou hielpen. Met elke nieuwe stap naar waarheid, laat elke generatie alle vorige generaties los.

Jij bent de volgende s tap

jouw percepties. Wanneer iemand rouwt kan de rend zijn en vol boos verwijt, omdat de pijn en de

internationale conflicten en voor de healing van

jouw individuele perspectief. Laten we het hebben over dit leiderschap. Wie ben je binnen je gezin? Welke rol heb je op je genomen in het gezin waarin je bent geboren en in het gezin dat je nu vormt? Welke rol heb je op je genomen in eerste begin van dit leven. De rol binnen je gemeen­ schap die je wellicht nastreeft wordt weerspiegeld in datgene wat je op je hebt genomen binnen je gezinsstructuur. Je oefent zogezegd binnen je gezin voor je leiderschap binnen je gemeenschap. Afllankelijk van je inzet en je doorzettingsvermogen kan die rol vanuit je gemeenschap uitgroeien tot steeds grotere kringen om je heen. Of laten we zeg­ gen: invloedssferen. Tot waar en hoe ver je deze rol

om iemand tijdens het rouwproces met liefdevolle zorg te omringen dan die persoon te overtuigen van

nooit gescheiden geweest. Ieder van jullie is een bliksemafleider voor jullie

vorm als in de eenheidbevorderende staat, op die

en toch moeten we het lichtvoetig bewandelen. Om worden we uitgedaagd om de taal van heelheid te

kunnen niet van elkaar gescheiden zijn, en zijn ook

je gemeenschap? Je hebt deze rol al vanaf het aller­

diepgravend pad dat vele levens zal kosten om het vredig, zuiver, sereen en met wijsheid te begaan. Het

lijke evolutie. En zoals jullie weten is de menselijke evolutie niets anders dan spiritueel ontwaken. Ze

cultuur, voor jullie land, voor de oplossing van

Jouw groei, het lied van je ziel, de liefde in jou, drukt zich uit in je schoonheid, in je lied, in elke vonn van alle creaties die je voortbrengt tijdens je hele leven.

conditie, in al onze kwetsbaarheid ten aanzien van Het wandelpad door beide werelden is een lang,

229

Je voorouders, de grootvaders en grootmoeders, hebben je deze grote nalatenscl1ap gegeven waarin je bent geboren. Ook iii gee� hen, in mil, de nieuwe lessen, de nieuwe evolutionaire stap naar hen via je relationele koorden.

van leiderschap zult uitbreiden is jouw keuze. Ieder van jullie hier is een leider op haar of zijn eigen specifieke manier. Je kunt dit leiderschap uitbreiden tot buiten de grenzen van het gezin, via je buurt of gemeenschap, op nationaal, internationaal en globaal niveau, als je daarvoor kiest.

Voorwaarden voor leiderschap in 'Global Healing'

Ten eerste is het zeer belangrijk om te begrijpen dat

Hoe meer je je afstemt diep in de aarde, hoe meer

nemen, heb je de capaciteit nodig om de leider op

je bent afgestemd op je individuele levenstaak, je

alle domeinen van je leven te volgen en te steunen,

doelen, en ook met die van de mensheid. Alle ha­

vooral op het gebied waarin jij wilt leiden. Deze

ralijnen komen samen in het midden van de aarde

ondersteuning van leiderschap (dat wil zeggen: je

voor het gemeenschappelijk doel van de mense-

energie en wijsheid schenken aan iets waarin je ge-

elke leider ook iemand is die volgt. Voordat je de leiding van iets, ongeacht de omvang, op je kunt


230

Core light healing

Eenheidbevorderende core-concepten

231

looft, waar o p dit moment toevallig iemand anders

gen zijn vereisen grote oprechtheid jegens jezelf en

Zie, terwijl je hart en je core-star versmelten tot

naar alle mensen op aarde. De volkeren die honger,

de leiding heeft) is heel belangrijk omdat je dingen

diep persoonlijk proceswerk. En dat allemaal gezegd

één, de heilige bol die zich heeft gevormd en die de

pijn, dood en geweld ervaren, til hun pijn en ver­ driet omhoog naar de uitstraling en de onvoorwaar­

zult begrijpen en leren - in de eerste plaats dingen

hebbende: wij zeggen natuurlijk ook dat iedereen

oeroude wijsheid draagt, die de oeroude wijsheid

over je problemen met autoriteit.

gelijk is. Iedereen is evenzeer een leider als een

verheldert binnen je eigen bol van licht die opstijgt

delijke liefde die hier is. Verspreid haar over de hele

Waar ben je bang voor ten aanzien van autoriteit?

volgeling. Iedereen is als mens gelijk. Elke indivi­

uit je DNA, uit je eigen oeroude geheugen, en nu

Binnen dat proceswerk zul je gaan zien hoe leider­

duele ziel is kostbaar. Elke individuele ziel wordt

wordt vrijgegeven in je bewuste gewaarzijn, hier,

aarde. Spreek het krachtige woord in je hart. Zeg de naam van God in jouw taal. Koester die naam in je

schap werd misbruikt in je verre verleden, je vroege

zorgvuldig, zachtjes, gewiegd in de armen van het

nu, in dit heilige moment van verbondenheid, van

hart.

jeugd en misschien in je huidige leven. Je zult gaan

goddelijke, overvloedige en vriendelijke universum.

relatie, van liefde.

inzien dat de angst die je met je meedraagt voor

De primaire basis van je bestaan is goddelijkheid. Je

Stuur deze golven van liefde uit over de aarde naar

Kom naar buiten, kom naar buiten.

autoriteit te maken heeft met je eigen onbegrip van

bent van het goddelijke doordrongen. Het univer­

jouw land, naar jouw woonplaats. Help dit netwerk

Onthul dat mooie zelf

autoriteit; en dat onbegrip moet worden verwerkt

sum, manifest en niet-manifest, is doordrongen van

van leven, licht, liefde en respect opbouwen, door

en zweef in de schittering

naarmate je je leiderschap verder uitbreidt.

het goddelijke. Om global healing te creëren is het

die jij bent door je creativiteit.

Dus hoe werd leiderschap misbruikt in je vroege

essentieel om met deze basis te beginnen.

het eerst te verankeren in de plaatsen die je kent op deze aarde. Wanneer de uitstraling zich opbouwt, vanuit het

Het is nu tijd om je vrijheid op te eisen.

jeugd? En hoe heeft je dat beïnvloed ten aanzien

Uitstraling over de aarde

centrum van de aarde naar buiten, zie je de godin

pecten van leidinggeven die in je jeugd ontbraken.

Over de hele aarde vervagen de grenzen.

met het geschenk van het leven, het geschenk van

Hoofdstuk 19 Zelftoetsing: Heyoans eenheid­

Er kunnen ook aspecten zijn binnen je leiderschap

Ieder mens is een kind van het goddelijke.

de materiële werelden, het geschenk van je hei-

bevorderende concepten

waar je automatisch hetzelfde patroon van misbruik hebt gevolgd, simpelweg omdat je je niet bewust

Betrek alle volkeren op aarde,

lige lichaam, het geschenk van de bergen, van alle

alle volkeren op alle continenten, in alle landen.

levende wezens, het geschenk van het leven in de

van je eigen leiderschap? Er zijn lege gebieden waar­

tevoorschijn komen uit het centrum van de aarde,

over je nog niets hebt geleerd, dat wil zeggen: as­

Dus welk type leiderschap ben je in jezelf aan het

Zie alle stammen, alle landen op aarde,

liefde, van mensheid, het geschenk van je tempel

ontwikkelen? Het is uiterst belangrijk om je binnen

als één mensheid,

van liefde, je fysieke lichaam. Ze versmelt de spiri­

je eigen leiderschap te individueren. Leiderschap kan

zie ze geboren worden, leven, in relatie zijn,

tuele werelden van de hemel met de fysieke tempel

krachtig en vriendelijk zijn. Leiderschap kan luiste­

transformeren, overstijgen, transfigureren,

van het lichaam, ze smelten samen tot één in de

ren naar de aspecten die verbetering nodig hebben.

sterven en opnieuw geboren worden.

totale enorme diversiteit, zonder grenzen. Allen die zogenaamd zijn verloren zijn hier bij ons.

Niemand op deze aarde is volmaakt; dat wil zeggen:

Voor al degenen die door de sluier zijn gegaan lost

vanuit het perspectief van geen schade berokkenen,

Inclusief de viervoeters,

van geen verkeerde dingen doen; gewoonweg we­

de schepselen van de zee, van de lucht,

de sluier nu op, en ze zijn nu allemaal hier bij ons,

gens de staat van menseli jke evolutie. Onvolmaakt­

de planten, de dieren,

zonder begrenzingen, gecentreerd in het goddelijke. Over de hele aarde lossen de grenzen op. Licht en

heid bestaat binnen dit fysieke lichaam, binnen je

de stenen, de aarde en andere planeten,

persoonlijkheid, omdat je op een pad van ontwik­

één universum met een grote diversiteit,

donker smelten samen in transparantie. leder mens

keling bent. Onvolmaaktheid is onderdeel van, en

hier in dit heilige nu.

is een kind van het goddelijke.

We bestaan allemaal in één grote levensgemeenschap

stammen over de hele aarde, in alle landen, als één mensheid - geboren worden, leven, in relatie zijn,

Betrek alle mensen op aarde, alle volkeren. Zie alle

eigenlijk essentieel voor het incarnatieproces. Omdat je, wanneer je ervoor kiest om in de fysieke wereld te incarneren, eenvoudigweg door je incarnatie ervoor

in voortdurende creatie,

hebt gekozen je te richten op aspecten van je wezen

veranderend van microseconde tot microseconde,

transformeren, transcenderen, transfigureren, ster­

die nog aan het leren zijn, en andere gebieden te la­

hier samengehouden in dit heilige nu.

ven, en geboren worden.

Eenheidsmeditatie

de sluier. Het is gewoon transfiguratie van de ene

Geboorte en dood bestaan in dezelfde adem zonder

ten zitten, zodat je onvolmaaktheden meer zichtbaar zijn. Vanuit het grotere perspectief van eenheid (die jij ook bent) is er perfectie. En toch ben je

1.

Mediteer op elk con cept of principe waartoe je

2.

Schrijf in je dagboek als je wilt.

fysieke wereld, het geschenk van het heilig hart, van

bent van dat misbruik.

in

deze

vorm naar de andere. Het is allemaal leven. Wij zijn

incarnatie volmaakt in je onvolmaaktheden, omdat

Maak verbinding met je intentie om hier te zijn.

leven en licht op de vleugels van de liefde, samen

die het leren teweegbrengen, omdat ze ruimte laten voor enorme creativiteit.

Voel het mooie koord van gekleurd licht dat naar

met de viervoeters, samen met de aarde, de stenen,

boven en beneden door het centrum van je lichaam

de planten, de dieren, de schepselen van de zee,

Je woont in een wederkerig universum dat alles wat

is gevlochten. Ga heel rustig naar het centrum van

van de lucht, op de andere planeten. Eén groot

je hebt gecreëerd weerspiegelt en naar je terug­

je hart. Houd je bewustzijn in het centrum van je

liefdevol universum met een enorme diversiteit,

brengt, zowel plezier als pijn, zowel succes als het

hart. Laat je licht zich sferisch uitbreiden. Houd de

met grote veranderingen door creatie, microseconde

nog niet succesvolle. Dit zljn de sleutels tot leider­

verbinding met het centrum van je hart geworteld

na microseconde, hier in dit heilige nu van liefde.

schap. Je krijgt een directe respons die je laat weten

in je liefde. Voel het stralende licht dat op je neer­

We bestaan allemaal in één grote gemeenschap van

of je wel of niet op één lijn zit met de enorme crea­

daalt naar elke cel van je lichaam, naar elke cel van

leven, in liefdevolle vriendelijkheid en in licht.

tieve krachten van je eenheidbevorderende creatieve

je wezen, voel hoe het je optilt naar hogere werel­

Laat je eigen uitstraling volop schijnen Laat j e

leiding, die vanuit de hogere niveaus van het veld

den van licht en bewustzijn. Voel de golven van

kernkwaliteiten uitstralen door j e huid. Stuur je uit­

afdaalt naar de manifestatie, naar het fysieke.

liefde die door je heen komen en zich verspreiden

straling naar je geliefden. Breid je sferisch uit. Stuur

Zowel een leider volgen als een leider met volgelin-

door het universum.

je uitstraling en liefde naar allen die in nood zijn,

.

je voelt aangetrokken.


233

APPENDIX Onderzoek van het HEF en HSP Laat je nieuwsgierigheid je leiden. Ze is een van je beste leermethoden. HEYOAN

D

eze appendix bevat een paar persoonlijke

ruisverhouding zo laag was, moesten we het signaal

ervaringen met het meten van het HEF en de

zestig seconden aanhouden om duidelijke resulta­

toepassing van HSP die ik in de loop van vele jaren

ten te krijgen. Daardoor, en door de behuizing van

heb opgedaan. Ik heb enorm genoten van het ont­

de fotomultiplier-buis te koelen, maten we bij de

moeten en werken met zulke begaafde mensen! Ik

meeste mensen een toename van vijftien procent

heb van elke ervaring veel waardevols geleerd.

wanneer ze probeerden de energie in hun HEF te verhogen. Een paar mensen waren in staat de buis­

Donkere kamer-metingen van het HEF

output te verhogen met meer dan honderd procent. Een speciaal proefpersoon, John P, verhoogde het

Ik ging de wetenschappelijke wereld weer in en

signaal altijd met vijftien procent door alleen maar

werd hoofd van de Energy Research Group in het

de donkere kamer in te lopen, zonder zelfs maar te

Center for the Living Force (CLF). De groep was enige

proberen om zijn energie te verhogen. Wanneer hij

tijd op non-actief geweest en had haar experimen­

zijn energie liet toenemen was hij in staat om con­

ten nog niet afgerond. Dr. Richard (Dick) Dobrin, dr.

sequent de grootste output te creëren van meer dan

John P ierrakos en ik pakten ze weer op en bouwden

honderd procent toename in het signaal. 16

nog een donkere kamer in de kelder van een van de

Een vreemd fenomeen dat herhaaldelijk werd

gebouwen op CLF. We deden een aantal experimen­

gevonden bij de sterke proefpersonen, was dat het

ten met de aura in een donkere kamer, met behulp

signaal niet volledig verdween wanneer de persoon

van een fotomultiplier-buis die ultraviolet licht kon

de donkere kamer verliet. Het duurde vijftien tot

meten op een afstand van vierhonderd nanometer.

twintig minuten voor het signaal volledig wegviel.

Dick en ik bestudeerden ook de vorige gegevens die

Dit 'vertragingseffect' werd ook waargenomen door

waren verzameld voordat ik bij het CLF kwam en

anderen en leidde tot de veronderstelling dat er een

namen die op in onze resultaten.

of andere vorm van energie in de kamer achter werd

Toen we de nieuwe experimenten met Dick en John

gelaten door die persoon.

opzetten volgden we dezelfde procedures als bij de oude, waarin elke proefpersoon zich van alle kle­ ding moest ontdoen en zijn lichaam volledig moest schoonmaken van alles wat zou oplichten. Elke proefpersoon stond ongeveer veertig centimeter

16. Barbara Brennan, Richard Dobrin en john Pierrakos, Historica! lndications of the Existence and Function of the Human Energy Field (New York: lnstitute tor the New Age, 1978). Richard Dobrin, Barbara Brennan, john Pierrakos, lnstrumental Measu­

voor de fotomultiplier-buis en probeerde dan zijn of

rements of the Human Energy Field (New York: lnstitute for the

haar veld te activeren. Aangezien de signaal-

New Age,

1978).


234

Appendix - Onderzoek van het HEF en HSP

Core light healing

Drie mensen waren in staat de fotomultiplier-out­ put van buitenaf, buiten de kamer te verhogen. Ze zeiden dat ze hun energie naar de donkere kamer

De invloed van een paragnost op een plant met psi-energie

235

had moeite met de communicatie met de fysici. Ze

nigvuldiger-buis die de lichtintensiteit mat. Als de

hadden een experiment opgezet om een laserstraal

intensiteit van het licht veranderde, betekende dit

om te buigen. Het probleem was dat wanneer Karen

dat het licht dat de laser uitstraalde ofwel afboog

projecteerden.

Op de IEEE ontmoette ik wetenschappers die me

de donkere kamer betrad, ze onmiddellijk de laser

ofwel afzwakte. De gegevens werden uitgelezen op

Er waren verschillende personen die het waargeno­

uitnodigden om naar de Drexel Universiteit te gaan

beïnvloedde. De fysid konden dit niet geloven. Dus

een grafiek. Infraroodcamera's filmden de binnen­

men signaal tot onder het donkere kamer-signaal

in Philadelphia om betrokken t e raken bij een aan­

veranderden ze het experiment. Onmiddellijk be­

lieten dalen nadat ze de donkere kamer in waren

tal metingen en een aantal andere te observeren. W e

ïnvloedde ze het opnieuw. Dus veranderden ze het

laser aanraakte werd dat opgenomen op de camera.

gekomen, ook al probeerden ze die te verhogen. Een

brachten ons aura-experiment mee, e n hoopten dat

experiment opnieuw. In feite gingen de wetenschap­

Naarmate Karen en ik de positieve intentie en ener­

van hen was heel onrustig toen ze in de donkere ka­

we betere resultaten zouden krijgen.

pers, elke keer dat ze succes had, de donkere kamer

gie opbouwden om de laserstraal in de kamer om te

mer was. De indruk van de onderzoekers was dat ze

Er liepen in Drexel verschillende experimenten in

in om dingen te veranderen. Hun sceptische energie

buigen, nam de output die werd gemeten door de

'energie zoog' uit de mensen met wie ze in contact

die tijd. Een daarvan was om een plant mentaal

impliceerde de verwachting dat er geen verandering

fotovermenigvuldiger af. De wetenschappers gaven

kwam, voor en na het experimentele werk. Deze

voldoende te beïnvloeden om de plant te laten

zou zijn in de gemeten output van de laser. Wat de

ons feedback via microfoons over het effect dat ze

psychologische indruk leek fysiek overeen te komen

reageren door de output van een polygraaf die eraan

wetenschappers niet begrepen, is dat elke keer dat

kregen. De lichtmetingen daalden gestaag.

met onze waarnemingen.

werd vastgemaakt te veranderen. De polygraaf-out­

ze de donkere kamer in gingen met hun sceptische

Toen vroegen de onderzoekers ons om de gemeten

Er werd opgemerkt dat er een relatie was tussen de

put werd naar een recorder gestuurd. Eugene Con­

energie, ze de energie in de kamer veranderden,

lichtopbrengst eerst te verhogen en vervolgens te

intensiteit van het energieveld en de mentale en

dor was de paragnost die met de plant werkte. De

waardoor ze het hele experiment veranderden. Dus

verlagen. We oefenden een tijdje om uit te vinden

fysieke staat van zijn. Zwaar denkwerk verminderde

onderzoekers hadden hem gevraagd zich te concen­

eerst moest Karen alle 'er mag geen enkele verande­

hoe we dit konden doen en toen lukte het ons door

bijvoorbeeld de intensiteit van het signaal van de

treren op de plant en te proberen de plant zover te

ring in de meting komen'-energie uit de donkere ka­

onze energie terug te trekken en weg te draaien van

personen, terwijl meditatie in het algemeen het

krijgen dat ze de polygraaf-output elke minuut, op

mer ruimen, en pas als dat werk was gedaan kon ze

de laser, en dan naar voren te draaien en onze ener­

signaal verhoogde.

de minuut, zou veranderen. Ik observeerde hem met

een verandering in de lichtintensiteit-meting van de

gie te sturen. We raakten de laser geen enkele keer

Het werd door de moeilijkheden die we hadden dui­

HSP. Hij hield een polshorloge in zijn hand om te

laserstraal gaan beïnvloeden. Met andere woorden:

aan. Dit werkte goed, en we konden de wetenschap­

delijk dat er een andere, meer gevoelige fotomulti­

weten wanneer het tijd was. Het was erg interessant

de sceptische energie bemoeilijkte de beïnvloeding

pers die de uitlezing bijhielden, informeren wan­

kant van de donkere kamer, dus als een van ons de

plier nodig was die hoger kwam in het ultraviolette.

om hem elke minuut, op de minuut, een smalle

van de gemeten output van de laser. Elke keer dat

neer de uitlezing donkerder en wanneer ze lichter

Het volgende jaar, op de IEEE Electro '78 conferentie

witte lichtflits uit zijn derde oog te zien schieten.

de wetenschappers meer sceptische energie toevoeg­

zou worden.

in Boston, presenteerden Dick en ik een artikel over

Hij deed het uiterst nauwkeurig. Ik zag hem daar

den, had Karen meer werk te doen.

[n eerste instantie gebruikten we de woorden 'Nu,

ultraviolette donkere-kamer-metingen van de aura

urenlang zitten om dit elke keer weer, precies op de

Tegen de tijd dat ik daar arriveerde was Karen erg

nu!' om hen te laten weten wanneer we energie aan

en nog eentje met de titel 'Demystifying the Aura',

minuut, te doen. Ik had nog nooit iemand waarge­

boos en stond op het punt om t e stoppen. Ze zei

het verzenden waren, zodat de uitlezing lichter zou worden.

waarin mijn HSP-observaties van het menselijk

nomen met zo'n vermogen tot precisie. Elke keer

dat de wetenschappers tegen haar logen, en haar

energieveld waren opgenomen.

dat hij dit deed, liet de aura van de plant even een

Wat ik leerde van de donkere kamer-experimenten: 1.

Elke keer dat we naar de laser toe draaiden en onze

paragnost wist ze dat ze dat wel hadden gedaan.

positieve energie stuurden, werden we blijer en kwa­

'normale' energiestroom.

Maar om hen te laten zien dat ze een manier had

men we in een extatische spirituele staat.

om dit te weten die voor hen houtsneed, plakte ze

In plaats van

Het is heel moeilijk om het HEF te meten met

uiteindelijk tape over de deur en het kozijn dat ze zouden moeten aanraken als ze naar binnen gingen.

Het ja veranderde in een luider, "Liefde, liefde!"

een hoger spectraal bereik zitten. Er worden nu

witte laserachtige lichtpuls uit iemands derde

Toen ze na een pauze terugkeerde was de tape van

Toen riep liefde uit: "God, God!"

waarschijnlijk gevoeliger instrumenten gemaakt

oog zag komen.

de deur getrokken en op het kozijn blijven plakken.

Plotseling besefte ik dat we "God" aan het roepen

1.

Het is mogelijk om het derde oog zo te beheer­

De wetenschappers hielden nog steeds vol dat ze

waren in het fysica-lab aan de Drexel Universiteit!

Ondanks het probleem van de lage output heb­

sen dat het een laserachtige explosie van wit

niet in de kamer waren geweest!

Ik zal deze ervaring nooit vergeten.

ben we gegevens verkregen die de HSP-observa­

licht uitzendt op een geplande tijd.

Dus nam ik de baan op me van communicator

Als ik terugkijk op dit experiment, realiseer ik me dat

Een krachtige explosie van wit licht vanuit het

tussen Karen en de wetenschappers. Dit hielp al

we het ene moment wel en dan weer geen energie

derde oog kan de aura van een plant beïnvloe­

behoorlijk. Toen ging ik de donkere kamer in met

naar de laser aan het sturen waren. We wiegden ook heen en weer en daardoor brachten we verschillende

den: het fenomeen van helderdere energie-output

2.

3.

bij iemand die veel fysieke energie uitoefent, het

den, die dan weer de uitlezing op de polygraaf

Karen. We stuurden positieve liefdevolle energie

verschijnsel van energie-zuigen van iemand die

kan beïnvloeden.

naar de laser, met de bedoeling hem om te buigen

niveaus van ons HEF in en uit contact met de laser.

en ervoor te zorgen dat er op de output minder

Als we dichterbij kwamen, bevond de laser zich op

Beïnvloeden van de gemeten output van een laserstraal met het HEF

lichtintensiteit was af te lezen. Het werkte - dat wil

ons vierde niveau. Als we naar achteren draaiden

zeggen: de metingen veranderden. Naarmate we er

was hij in ons zesde en zevende HEF-niveau.

meer energie op richtten, liet de uitlezing zien dat

Vanuit het perspectief van een fysicus gezien zijn we

effect kunnen hebben op de fotomultiplier-buis,

Er liep op Drexel een ander experiment dat in de

de laserlicht-meting steeds donkerder werd.

er nooit echt achter gekomen wat de oorzaak was

ondersteunt dat de HSP-observatie dat het HEF­

problemen zat. Ik raakte erbij betrokken omdat het

De vraag was, wat veranderde er? Het experiment

van de verandering in de lichtintensiteit, gemeten door de detector, een fotoverrnenigvuldiger-buis.

probeert energie van iemand anders te pakken, en het verschijnsel dat er iets achterblijft in de kamer nadat iedereen is weggegaan.

4.

te zeggen begonnen we te zeggen:

Dit was waarschijnlijk de eerste keer dat ik de

Wat mijn observatie van Eugene Condor bevestigde:

golflengten van het HEF hoogstwaarschijnlijk in

ties van hoe het HEF zich gedraagt ondersteun­

3.

'nu'

"Ja, ja!"

een fotomultlplier-buis, omdat de sterkere

die betere resultaten geven. 2.

vertelden dat ze de kamer niet in waren gegaan. Als

explosie van licht zien, en ging dan weer terug in de

Aangezien zoveel verschillende mensen enig

fenorneen zich voordoet bij iedereen.

de communicatie tussen de wetenschappers en de

werd opgezet om de hoeveelheid licht te meten

Ik heb een ander lab nodig!

paragnost betrof. Karen Getsla, een bekende parag­

vanuit de laser, die stevig op een spoorbiels was

Het licht werd eerst uitgezonden vanuit de laser.

nost die met dr. J.B. Rhine van de Duke Universi­

vastgezet zodat hij niet kon bewegen. Het licht van

Dan ging het door een spleet naar de detector die

teit aan verschillende experimenten had gewerkt

de laser werd verstuurd vanuit de donkere kamer,

de lichtintensiteit (helderheid) mat die de detector

(zoals onder narcose gebrachte muizen wekken),

door een spleet, en vervolgens naar een fotoverme-

in ging. Zo kon de verandering in de lichtintensi-


236

Appendix - Onderzoek van het HEF en HSP

Core light healing

teit zijn veroorzaakt door een aantal dingen. Het

pers niet dat ze energie lieten stromen door

Met behulp van eigen studiofaciliteiten en de mede­

was bijvoorbeeld niet duidelijk of we de laserlicht­

het systeem waarmee ze experimenteerden. Ze

werking van een groep televisietechnici van de Ver­

bundel werkelijk ombogen of een ander deel van

wisten niet dat ze het effect van hun energie

enigde Naties, waren we in staat om met succes een

237

een deel van de energie van de lagere niveaus van het HEF kan oppikken. 2.

Je kunt met behulp van een inkleurder (een standaardtechniek, gebruikt om satellietdata

de laserbehuizing beïnvloedden, zoals het metaal

als deel van het experiment moesten opnemen.

aan het HEF gekoppeld signaal vast te leggen. Onze

waarvan deze was gemaakt, waardoor vervolgens de

Ze wisten niet hoe ze de manier waarop ze hun

methode was om een signaal van een zwart-wit-tv­

weer te geven) de verschillende niveaus van het

behuizing van de laser ging kromtrekken en de la­

energie door het systeem dat het experiment on­

camera in te kleuren, weer te geven op een kleuren­

HEF zien. 3.

De kleuren van de inkleurder geven de verschil­

serstraal uit de spleet werd geworpen. Of misschien

derging lieten stromen, onder controle moesten

monitor en dan op te nemen. De 'inkleurder' die in

hadden we een effect op het kristal in de Laser. We

houden. Op sommige momenten was het lab

dit experiment werd gebruikt verdeelde het zwart­

lende tinten grijs weer, niet de kleuren van het

concentreerden ons immers op de hele laser, die uit

gevuld met angst, scepsis en trots scepticisme,

wit-televisiesignaal in tweeëntwintig tinten grijs en

HEF.

vele onderdelen bestond.

4.

De apparatuur kon indertijd misschien een

want je kunt er trots op zijn 'sceptisch' te zijn,

voegde een andere kleur toe aan elk van deze tinten.

Misschien werd de lichtbundel verzwakt door een

of gewoon sceptisch zijn zonder de trots. Beide

Aangezien de discriminatiegevoeligheid groter was

tiende zien van wat ik toen kon zien. Het is

ander fenomeen dat we niet begrijpen. Misschien

bestaan in de wetenschappelijke wereld. Scep­

dan die van het menselijk oog, hoopten we op het

onbeduidend in vergelijking met wat ik nu kan

was het helemaal niet de laser die werd beïnvloed,

tisch zijn of hoogmoedig sceptisch zijn vormen

tv-beeld subtiele verschillen te zien die bij een nor­

waarnemen in zoverre dat het grote gebieden

in het HEF hele andere soorten energiebewust­

maal zicht zouden worden genegeerd. We ontdek­

met verschillende grijs-scala in kleur laat zien,

zijn dan 'openlijk nieuwsgierig' zijn of 'dat wat

ten dat de tv-monitor met de juiste aanpassing van

terwijl iemand met een goede HSP details kan

is laten zijn of zich laten ontvouwen'. Aange­

de 'inkleurder' op een midden-blauwe achtergrond

zien met een volledig spectrum - van de ma­ croscopische tot de microscopische - inclusief

maar andere apparatuur die deel uitmaakte van het experiment - hoewel het gezond verstand zegt van niet, omdat we ons niet op iets anders con­ centreerden. We wisten wel dat de laser niet fysiek

zien het een experiment is waarbij energiebe­

een ijl pulserend veld liet zien rond het menselijk li­

bewoog, omdat hij was vastgeschroefd op een zware

wustzijn is gemoeid, had hun energiebewustzijn

chaam. Bovendien toonde de tv-monitor een aantal

details van energielijnen op elk gestructureerd

spoorbiels en er een gevoelige seismometer aan was

een negatief effect op het experiment.

trechterachtige vormen in de chakradomeinen.

niveau van het veld, binnen cellen, en zelfs, tot op zekere hoogte, het DNA.

gekoppeld. We hebben de laser uiteraard nooit aan­

Ik heb geconstateerd dat een van de belangrijk­

Tijdens deze metingen probeerden we een aantal

geraakt. De wetenschappers wisten dat, omdat ze

ste werktuigen van HSP je aangeboren en indivi­

bewegingen uit. Als de vingers van de handen van

ons via de camera die de hele tijd opnames maakte

duele nieuwsgierigheid is. Door je nieuwsgierig­

een proefpersoon tegen elkaar werden geplaatst en

Een snel testje van Brennan Healing Science

heid in te zetten vergelijk je ook automatisch

vervolgens langzaam uit elkaar getrokken, werden

met de AMI-machine

de informatie die je krijgt met alle kennis die je

er energieveld-lijnen weergegeven die verbinding

hebt opgedaan in je leven. Ik beschouw dit als

maakten tussen de vingers. Dit effect deed zich voor

Californië, stopten we bij het Califomia lnstitute for Human Sciences, opgericht door dr. Hiroshi

4.

nauwlettend in de gaten hielden. Dus iedereen is er zeker van dat de laser niet fysiek bewoog. Wat het laserexperiment me leerde: 1.

goede wetenschap en als iets wat ook goed we­

De laser-ombuig-ervaring leerde me dat er

tenschappelijk onderzoek stimuleert. Het is heel

die de handen maakten.

een enorme kloof gaapt tussen hoe healers en

iets anders dan 'sceptisch' zijn. De geschiedenis

Tijdens dit experiment observeerden dr. John Pier­

Motoyama, om snel een kleine test te doen om te

wetenschappers denken en handelen. Die kloof

van de wetenschap zit vol met wetenschappers

rakos en ik het HEF met HSP, en we beschreven wat

zien of Brennan Healing Science een verschil kon

moet worden overbrugd met aanvaarding van

die andere wetenschappers belachelijk maken,

we zagen. Onze beschrijvingen zijn opgenomen

maken op dr. Motoyama's AMI-machine. Er werden metingen gedaan voor en na een healing. Dr. Gaetan Chevalier zette de elektroden op Michaels vingertop­

de verschillen tussen de twee groepen, en met

wanneer die met nieuwe theorieën komen die

op band. We zagen de tv-monitor niet toen we dit

het gezond verstand om een duidelijke, zuivere

de geloofssystemen in twijfel trekken die de

deden. Later keken we naar de videoband om wat

onderzoeksmethode neer te zetten die ruimte

grondslag vormen van algemeen aanvaard we­

we zagen via HSP te vergelijken met wat de camera

pen. Eerst deed hij metingen voordat ik met Michael

laat voor wat wij bovengevoeligen weten over

tenschappelijk denken. De nieuwe ideeën zijn

had opgenomen. We zagen ongeveer drie keer meer

werkte, en toen opnieuw nadat ik een healing van

hoe de niet-fysieke werelden functioneren en

vaak waar, maar moeten wachten om te worden

HEF-activiteit dan de monitor en in de juiste kleu­

vijftien minuten had gedaan om Michaels HEF in

aanvaard totdat de 'oude garde' is verdwenen.

ren - dus geen virtueel beeld waarin de kleuren niet

balans te brengen en op te laden. Toen dr. Chevalier

De energie die ik uit Karen Getsla's handen en

echt overeenkomen met de kleur van het HEF. Op

de tweede reeks metingen deed, leek hij verbaasd

lichaam zag komen was duidelijk en tegelijker­

dat moment kon ik minstens een paar verschillende

dat ze na zo'n korte healing veel meer lading en

tijd veel dichter dan de energie om haar heen.

niveaus van het veld zien, plus hun kleur. Mijn HSP­

evenwicht lieten zien in Michaels veld. De resultaten

Karen was ook in staat om naar willekeur

zicht is sinds eind jaren zeventig enorm verbeterd.

van de AMI-machine worden weergegeven in een

energie uit haar chakra's te schieten. Probeer dit

Voor ons waren deze experimenten duidelijke

cirkel. Hoe evenwichtiger en groter de cirkel, hoe

alsjeblieft niet uit, want het is een speciale tech­

aanwijzingen voor het bestaan van een menselijk

sterker de meridianen en hoe gezonder het HEF en de

niek die gebruikmaakt van het centrum van het

energieveld, en ze komen ook overeen met wat we

energetische gesteldheid. Het verschil tussen de twee

chakra, niet de vortexen die met de klok mee

waarnemen via HSP. De fotovermenigvuldiger-buis

readings was gemakkelijk te zien. De eerste cirkel was

draaien (gezien vanaf de buitenkant) om energie

neemt onmiskenbaar ook een kleine hoeveelheid

kleiner en onevenwichtig. Het was laat op de avond

op te nemen om zowel het veld als het lichaam

van het HEF op. We hoopten meer van dergelijke

en Michael was moe. De tweede cirkel was veel groter

te voeden.

experimenten te doen, maar zijn daar helaas nooit

en evenwichtiger. In het algemeen geldt: hoe groter

communiceren met de fysieke wereld. 2.

Een van de problemen is dat veel gevoelige

5.

mensen woorden lenen van de wetenschap en die vervolgens gebruiken om te verwijzen naar verschijnselen die duidelijk niet overeenkomen met de begrippen zoals die door de wetenschap­ pelijke methode worden vastgesteld. Dit is een van de ergste dingen die je kunt doen als je pro­ beert te communiceren met wetenschappers die veel moeite hebben gestoken in het bestuderen, definiëren en confirmeren van begrippen door middel van experimenten. 3.

Tijdens het bezoek aan Michael, een vriend in

bij alle proefpersonen, onafhankelijk van de hoek

6.

Aan de andere kant: de wetenschappers, vooral

toe in staat geweest. Kort hierna verhuisden Dick

de diameter en hoe evenwichtiger de cirkel, des te ge­

degenen die niet gevoelig zijn, speculeren over

en zijn vrouw naar Nederland, en zowel John als ik

zonder de energetische gesteldheid. Dr. Motoyama's

kregen het zo druk met het Padwerk dat we er nooit

boek Measurements ofKi Energy, Diagnosis and Treat­

meer de tijd voor vonden.

ment beschrijft hoe de AMI-machine werkt.

Wat de HEF-video-opnames me leerden:

Wat de snelle BHS/AMI-test me leerde:

Het HEF op video vastleggen

experimenten zonder te begrijpen hoe ze het experiment daarmee beïnvloeden, alleen al door

De volgende fase van ons onderzoek bestond uit

de manier waarop het wordt gedaan en hun

bepalen of het HEF kon worden gezien met een vi­

onvermogen om hun eigen HEF te reguleren.

deocamera en vastgelegd op videoband. We legden

In het geval van Drexel wisten de wetenschap-

contact met de United Nations Parapsychology Club.

1.

Dat een eenvoudige zwart-wit Sony-videocamera

1.

Aangezien ik werkte aan de HEF-lijnen en de


Core light healing

238

Appendix - Onderzoek van het HEF en HSP

AMI-machine de meridianen meet, bevestigde de test voor mij dat de acupunctuur-meridianen ruimere aspecten z.ijn - zeg maar rivieren van licht - vergeleken met de lichtlijnen van het HEF, om dat de machine zo gemakkelijk en snel

4.

werd beïnvloed. 2.

De energie in het systeem werd zeer snel verbe­ terd met eenvoudige healingtechnieken.

3.

Het was een grote bevestiging van wat ik deed en zag in het HEF voor, tijdens en na het werk.

5.

Marcel Vogel laadt een kristal op Een andere geweldige ontmoeting in San Diego was die met Marcel Vogel. Ik wist indertijd niet wie hij was, maar uitgeverij Bantam Books regelde het bezoek. Toen ik Marcels huis binnenliep had hij twee glazen water op zijn salontafel gezet. Hij vroeg me of ik enig verschil tussen de glazen kon zien. Ik zag meteen dat de waterstofbinding in één glas 'geopend' was, dat wil zeggen: hij had op de een of

7.

vlaktespanning was gedaald. Mijn antwoord beviel hem. Toen liet hij me zien hoe hij pas gebottelde rode wijn had verouderd tot hij perfect was door de wijn gewoon door een koperen buis te gieten die om een van zijn speciaal gesneden en geprogram­ meerde kristalstenen werd gewikkeld. Marcel liet zien hoe hij zijn speciaal gesneden kristal program­ meerde. Hij hield het kristal in beide handen, met het puntige deel in zijn linkerhand en het afgeronde deel in zijn rechterhand. Zijn handen raakten elkaar niet aan. Toen concentreerde hij zich op zijn geest, bepaalde zijn intentie, haalde diep adem en snoof toen met gesloten mond zijn adem via zijn neus naar buiten. Op hetzelfde moment beschoot hij het kristal met een smalle straal fel wit licht uit zijn derde oog (zesde chakra). Ik zag dat het kristal in het etherisch veld overdekt werd met een geometrisch programma. Wat het observeren van Marcel Vogel me leerde: 1.

Marcel was in staat een tweepolige lading tussen zijn handen te creëren toen hij het kristal vast­ hield.

2.

Marcel beschoot het kristal met hetzelfde soort laserachtige licht uit het midden van zijn derde oog dat Eugene Condor gebruikte om de plant te beïnvloeden.

3.

Marcel gebruikte een scherpe, nasale 'uitade­ ming' die over het zachte palet op het verhe­ melte van zijn mond raspte (zoals die welke vermeld staat in Licht op de aura), vergelijkbaar

energie vanuit zijn tan tien omhoogtrok tot aan

zei hij, had ik goed zicht op zijn werk. Voordat hij

gewoon één grote adem. Deze adem laadt het

zijn derde oog, waar ze als een helder wit licht bleef

begon tilde hij zijn handen op om me de palm en rug van z.ijn handen te laten zien en me de garan­

derde oog op en helpt energie omhoogtrekken

zitten tot zijn volgende beweging. Toen zei hij dat

naar het derde oog via het VEI<.

ik goed moest opletten. Voorzichtig hief hij zij n

Marcel gebruikte deze adem om zow el het

rechterarm, liet die langzaam en zachtjes zakken, in

tie te geven dat er niets in zat. Vervolgens tilde hij ze nog hoger de lucht in, en toen doken i.e met de

centrum van z ijn derde oog op te laden als om

een golfbeweging, op het midden van het boven-

vingers naar voren naar beneden. Ze gingen direct

zich van de daar verzamelde lading te ontdoen

ste sintelblok, raakte dat nauwelijks aan, en zette

Betsy's blote buik in, ongeveer vijf centimeter. Met

via een andere 'uitademing'.

zijn hand vervolgens langzaam, in de omgekeerde

behulp van HSP zag ik de vingers van beide handen

Marcel kon zijn kristalstenen opladen voor

golfbeweging, weer in zijn oorspronkelijke positie.

ongeveer twee centimeter diep de lever van Betsy

verschillende doeleinden. De kristalstenen die

Toen hij zijn arm liet zakken en de bovenkant van

ingaan. Ze kwamen nauwelijks bij de plaats waar ik

Marcel oplaadde konden veranderingen bewerk­

het sintelblok aanraakte, zag ik een longitudinale

de kanker kon zien zitten.

stelligen in dingen als water en wijn. Zo kon hij

golf van heldere energie door de centrale haralljn­

Hoe gaat hij al die kanker eroit trekken als hij er niet bij

waarschijnlijk andere voorwerpen beïnvloeden

buis in zijn arm en vanuit het centrum van zijn rechterhand-chakra naar beneden gaan, recht naar

8.

kan komen, dacht ik bij mezelf. Toen creëerde hij, tot mijn verbazing, een krachtige

Marcel liet me niet zien hoe hij de waterstofbin­

het midden van de twee sintelblokken die boven op

zuigende energie bij zijn vingertoppen en begon

ding en de oppervlaktespanning in het water

elkaar stonden. Dat energiepunt zette vervolgens

het kankerweefsel van de lever naar zijn vingertop­ pen te zuigen die nog in het lichaam zaten. Ik stond

veranderde, maar hij vertelde me wel dat hij

sferisch uit, met grote kracht. Pas toen zijn arm weer

het door de koperen buis had laten stromen die

in zijn oorspronkelijke positie was, werd het sintel­

rond een geladen kristal was gewikkeld.

blok van binnenuit verbrijzeld en viel op de grond!

huidniveau moest kijken. Dus richtte ik mijn aan­

Hij laadde water op dat door de buis rond een

"Wow!" riep ik uit. "Dat was fantastisch!"

dacht daarop. Hij spreidde zijn vingers tot een cirkel

drinken. Het smaakte verrukkelijk.

Wat het observeren van de karate van de rabbijn me

Zijn vingers lagen op de huid; ze staken niet meer in

Hij zei dat wijn op de perfecte leeftijd werd

leerde:

gebracht door hem door het koperdraad rond

1.

perplex. Hij keek naar me, en gebaarde dat ik op

met een diameter van ongeveer acht centimeter.

geladen kristal stroomde en liet me er wat van

andere manier de verbindende hoeken tussen de atomen breder gemaakt. Ik zag ook dat de opper­

met de vuurademhaling van yoga, maar dit was

voor healingdoeleinden. 6.

239

De 'energie' die door de harabuis van de rabbijn

de huid. Hij zei: "Let nu op!" Toen ik keek steeg er donkerrood stinkend spul

het kristal te laten stromen. De persoon die me

liep leek een coherente longitudinale of com­

dat op weefsel leek (geen aangetoond kankerweef­

begeleidde zei dat de wijn heerlijk was.

pressiegolf met heel veel kracht. Ze was transpa­

sel) ongeveer vijf centimeter omhoog u it Betsy's

rant, maar dicht.

huid. Het was iets minder dan twee centimeter in

2.

'Energie' kan gericht worden door middel van

doorsnee. Placide pakte het stinkende spul met zijn

geconcentreerde intentie.

vingers en deed het in een kom water die voor dat

3.

Niet alleen kan de energie worden gericht op de

doel bij de tafel stond. Terzijde: er was geen stank in

Toen ik op boektoernee was voor Licht op de aura

arm en naar het midden van de twee blokken,

de kamer te bespeuren voordat het weefsel uit het

regelde Bantam voor mij een ontmoeting met een

maar ook, via intentie, worden geconcentreerd

rabbijn die ook een zwarte band had in karate. Ik

op een geplande plaats.

Daarna was Betsy volledig uitgeput. Ik zag ook wat gaten of scheuren in haar HEF waar Placido had

demonstreerde de rabbijn het omdoen van een

Ik weet niet of het de intentie van de rabbijn was om de 'energie' sferisch uit te breiden, of

gebedssjaal en tefillin (gebedsriemen) terwijl hij de

dat dit automatisch plaatsvond, uit zichzelf.

Een zwarte band-rabbi maakt gebruik van de 'soft touch'

vond dit een hele interessante ontmoeting. Eerst

bijpassende heilige verzen reciteerde. Tijdens deze ceremonie werd zijn HEF geïntensiveerd, begon

4.

5.

lichaam omhoogkwam.

gewerkt. Ik naaide ze dicht met een geavanceerde healingtechniek die ik had ontwikkeld om de ge­

Dit soort psi-energie heeft zeer krachtige effec­

structureerde niveaus van het veld te herstellen.

ten op fysieke voorwerpen.

Een andere keer, toen ik op reis was door Europa om healingworkshops te geven, merkte ik dat een

het veld te meer te stralen en vertoonde twee zeer unieke gekleurde energiestromen (perzik en turquoi­

Observeren van 'psychische chirurgie'-hea­

psychische chirurg die Michaela heette kennelijk

se) die spiraalsgewijs rond de wervelkolom draaiden.

lers uit de Filipijnen

dezelfde route volgde als ik, maar mij net vóór was. Veel mensen in mijn workshops hadden psychische

Deze spiraal is vergelijkbaar met wat ik zie als de Ida en Pingala van de kundalini zich rond de wervelko­

De eerste 'psychische chirurg' die ik observeerde was

chirurgie bij haar ondergaan, een week voordat ze

lom kronkelen, maar zijn iets anders van kleur; de

Placido uit Baguio City op de Filippijnen. lk ging

naar mijn workshop kwamen. Ik kon zien waar ze

Ida is rood en de Pingala blauw.

mee met een cliënt die ik Betsy zal noemen. Betsy

had gewerkt wegens de gaten of breuken in hun

Vervolgens demonstreerde de rabbijn wat hij de

had borstkanker, die was uitgezaaid naar de lever.

HEF's. Ik naaide ze allemaal weer dicht.

'soft touch' noemde. Hij plaatste twee sintelblok­

Ze had met Placido afgesproken dat hij aan haar

Later was er een grote conferentie in Londen waar

ken boven op elkaar op twee andere sintelblokken

zou werken en nodigde me uit om mee te gaan om te observeren. In het begin wilde Placido niet dat

ren uitgenodigd om hun werk te demonstreren. Er

hij een klein kleedje over het bovenste sintelblok.

ik zou observeren, maar toen stond hij het toe. Hij

was veel pers aanwezig. Elke chirurg gebruikte de

Hij zette een stap terug, centerde zich en deed de

droeg korte mouwen en had geen zakken in zijn kleding. Hij vroeg of ik tegenover hem wilde gaan

vingers en het creëren van zuigkracht om het zieke

die overeind op de grond werden gezet. Toen legde

kiai, de kreet waardoor een karateslag meestal wordt begeleid. Hij bewoog echter niet toen hij de kiai slaakte. Ik zag via mijn HSP dat hij tijdens die kiai

staan aan de andere kant van de tafel, waarop Betsy lag te wachten op de behandeling. Op deze manier,

veel psychische chirurgen uit de Filippijnen wa-

techniek van het lichaam binnengaan met handen/ weefsel te verwijderen, of wat het donkererode stinkende spul ook moge zijn. De meesten van hen


240

Appendix - Onderzoek van het HEF en HSP

Core light healing

gebruikten vrijwel dezelfde technieken als Placido,

ruwweg dezelfde energetische fenomenen van

wanhopig toen ik onze wondermooie heilige kennis

zoals hierboven beschreven. (Het gerucht gaat dat

het lichaam binnengaan met een laserachtige

van de energiewerelden haar vitale essentie zag ver­ liezen. Toen werd het een paar niveaus versimpeld

4.

241

Ik voelde me niet meer zo alleen met mijn com· binatie van HSP en wetenschap.

het donkerrode stinkende spul werd getest, en dat

longitudinale golf die uit de vingertoppen

het geen menselijke cellen waren.) Ik merkte wel

kwam, en een opzuigtechniek om restmateriaal

en in stenen piramides veranderd om de overgang

Vergelijken van zien-op-afstand en HSP met

dat het spul dat ze uit de lever trokken viezer rook

vanuit het lichaam te verwijderen.

van krachtige leidende figuren naar de volgende

dr. Russen Targ

2.

Ik zag spirituele gidsen aan het werk bij veel van

wereld veilig te stellen.

hen.

Na deze meditatie heb ik nog jarenlang overal naar

3.

De psychische chirurgen gebruiken veel energie

deze bol gezocht. Maar ik zag alleen drie gekruiste

van de cliënt om hun werk te doen.

lijnen van wit licht voor mijn derde oog. Ze kruisten

De psychische chirurgen verwijderen inderdaad

elkaar alle drie in het centrum en vormden samen

onze lunch observeerde ik hoe dr. Targ mijn huis in

dingen uit het lichaam.

gelijke hoeken van zestig graden, als een zespuntige

Montauk, zo'n honderdvijftig kilometer daarvan­

Het werk van de psychische chirurgen laat

ster. Elk jaar raakte ik meer gefrustreerd, maar dat

daan, op afstand kon zien. Ik zag een pseudopod

scheuren en gaten achter in het HEF.

veranderde er niets aan. Mijn rationele geest bleef

van energiebewustzijn vanuit zijn veld naar en recht

dan het spul uit andere delen van het lichaam, zoals spieren en bindweefsels. Een vrouwelijke psychische chirurg, tevens non, gaf een demo op een man die longkanker had. Er stonden zoveel tv-camera's en felle lichten om haar

4.

heen dat het lastig voor haar was. Al die elektroni­ sche apparatuur en sceptische nieuwsgierigheid van journalisten maakten het moeilijk om de helende

5.

energie goed te richten. Ik zag haar herhaaldelijk

Enkele jaren later, nadat Licht op de aura was gepu­ bliceerd, had ik een korte ontmoeting met dr. Rus­ sen Targ en dr. Jane Katra, in New York City. Tijdens

volhouden dat het een achtpuntige ster moest zijn,

door mijn huis - dat veel glazen schuifdeuren heeft

maar elke keer dat ik haar met HSP onderzocht, was het een zes puntige ster. Ik moest wachten...

-heen gaan. Hij zei: "Ik ging er dwars doorheen! Woont u in een

inkeping aan de onderkant van zijn strottenhoofd,

Ergens in 1992, na de publicatie van Licht op de

Nu gaan we terug naar het bezoek van dr. Valerie

glazen huis?"

in een poging de kanker eruit te zuigen. Het werkte

aura, kreeg ik een telefoontje van dr. Valerie Hunt.

Hunt:

gewoon niet goed vanwege alle interferentie. Elke

Ze zei dat ze onderzoek ging doen en bezig was met

Dr. Hunt liep mijn kantoor binnen met de houding

"Dat klopt." Aangezien dat zo interessant was, besloten we om

keer als ze haar vinger eruit trok, maakte dat een

het interviewen van 'de beste healers van het land'.

van een totaal zelfverzekerde autoriteit, en zei: "Ver­

een ander experiment te doen op een kleinere

Ik voelde me erg gevleid. Ik wist dat dr. Hunt de be­

tel me wat je weet!"

afstand; dus gingen we naar boven naar hun kamer,

de hele lengte van haar wijsvinger naar beneden

Ontmoeting met dr. Valerie Hunt

duwen, zo diep als ze maar kon komen in de kleine

hard knallend

geluid, als een

kurk uit een wijnfles.

Daarvan raakte de patiënt echt overstuur. Uiteinde­

roemde Rolf Study had gedaan met Rosalyn Bruyere

Dus vertelde ik haar een tijdlang over het HEF en

waar Jane een onbekend voorwerp in de badkuip

lijk stopte ze ermee, en probeerde het de volgende

en Emilie Conrad. Aangezien ik dr. Hunt niet eerder

over healing. Ik was te timide om over iets anders te

zette, terwijl Russen en ik wachtten in de woonka­

dag opnieuw zonder de nieuwsmedia.

had ontmoet, althans niet in dit leven, besloot ik

beginnen.

mer. Toen zag ik Russell het voorwerp in de badkuip

Eén healer gebruikte dezelfde principes, maar deed het anders. Hij maakte een kleine incisie in de

om eventuele eerdere contacten te onderzoeken die

Toen ze uiteindelijk gefrustreerd raakte gebood ze:

op afstand bekijken.

we vóór dit leven hadden gehad. Ik deed een paar

Ik zei dan bijvoorbeeld: "Nu kijkt u ernaar vanaf het

huid door vanuit zijn vingertop een sterke, smalle

meditaties om een psychische reading te doen van

"Vertel me nu wat je echt weet!" "Nou, ik heb wel een meditatie gedaan om te zien

lichtbundel te sturen die door de huid ging. Hij

het verleden. Wat ik te zien kreeg was heel interes­

waar we elkaar in het verleden van kenden."

voort. Elke keer dat ik iets meldde over het voor­

raakte het lichaam niet echt aan. Toen legde hij een

sant. Het was net alsof ik naar een film keek van een

"Nu wordt het interessant!" riep ze.

werp dat hij aan het bekijken was, bevestigde hij dat

stuiver op de incisie en boven op de munt een prop

vorig leven.

Schuchter vertelde ik haar het verhaal van de bol

katoen gedrenkt in alcohol. Vervolgens stak hij de

De eerste scène was in Atlantis. Valerie stond aan

van kennis. Ze moedigde me aan om door te gaan.

het met de voorkant naar boven lag in de badkuip,

katoenprop aan met een lucifer. Toen het eenmaal

het hoofd van een grote gemeenschap van mensen

Dus dat deed ik.

maar ik wist niet wat het voorwerp was. Dit zou

brandde zette hij een klein whiskyglas over het

die de geheime kennis van het universum hadden

Toen ik klaar was, zei ze: "Beschrijf eens wat ik

kunnen komen omdat mijn werk zich meestal richt

brandende katoen heen. Dit creëerde een vacuüm

beschermd en bewaard. Valerie, die gekleed ging

aanhad."

op levende mensen of dieren, in plaats van leven­

dat vervolgens het spul eruit zoog. Hij maakte zelfs,

in een kastanjebruin gewaad met een grote witte

Ik beschreef de mantel en de grote witte kraag die

loze voorwerpen.

met toestemming, gebruik van iemand anders' vin­

kraag, voerde een ceremonie uit voor vijf vertrek­

eruitzag als één reusachtige plooi.

Toen, nadat hij het voorwerp voldoende had beke­ ken, concludeerde dr. Targ dat het een borstel was.

noorden, nu kijkt u ernaar van onderen," enzo­

het klopte. Ik kon zeggen hoe groot het was, en dat

ger om de snijdende lichtstraal te creëren. Nadat ik

kende boten. Aangezien de ondergang van Atlantis

"Ik herinner me dat ik die kraag ontwierp," zei ze!

een tijdje had gekeken, liet ik hem mijn wijsvinger

nabij was, was het mijn taak om de geheime ken­

De rest van de dag bespraken we het HEF-onderzoek

Hij had gelijk!

gebruiken. Hij pakte hem vast met twee vingers en

nis in twee van de boten mee te nemen naar wat

dat volgens mij moest worden uitgevoerd. Valerie

Dus volgens mij is op afstand zien, of het nu een

zijn duim. Toen zoog hij een heleboel energie uit

nu Egypte is. De andere drie boten waren er zowel

had plannen voor een groot laboratorium om het

lange of korte afstand is, hetzelfde als het gebruik

mijn hele arm, verzamelde en comprimeerde die in

ter bescherming als om ons te bevoorraden. Ik zag

veld te meten. Ik was op het eind erg blij en enthou­

van HSP om dingen op een afstand waar te nemen

het deel van mijn vinger dat zich tussen ziin vingers

mezelf en anderen vertrekken op de boten naar

siast over mogelijke toekomstige projecten. Maar de

De langste op-afstand-reading die ik ooit gaf was

en duim bevond. Hij schoot de dunne straal uit het

Egypte. De heilige geheime kennis had de vorm van

financiering voor dit soort projecten ligt heel lastig.

topje van mijn wijsvinger om de snede te maken in

een gigantische stralende bol, bestaande uit lijnen

van New York naar Tokio. Een andere was vanuit New York naar Rome. In beide gevallen was mijn

de huid van de patiënt. Mijn arm deed hierna een

van energiebeVlrustzijn van wit en blauw licht. In

Wat ik leerde van mijn ontmoeting met Valerie

reading van de HEF's van twee verschillende men­

tijdlang pijn. Ik heb het hem niet nog een keer laten

de bol bevonden zich allerlei geometrische figuren.

sen correct.

doen. Ook wil ik duidelijk stellen dat ik geen enkele

Verderop in mijn meditatie 'zag' ik dat we na aan­

Hunt: L Valerie's bevestiging van mijn HSP en mijn rea­

informatie heb over de effectiviteit van psychische

komst in Egypte communicatieproblemen hadden

ding van 'vorig leven'-ervaringen was indertijd

Wat ik leerde van mijn ontmoeting met dr. Russell

chirurgie.

met de cultuur van de mensen die er woonden. Er

voor mij een heel belangrijke ondersteuning.

Targ:

Valerie gaf me veel nuttige informatie over an­

1.

ontvouwde zich een tragedie voor mijn ogen. De Wat ik heb geleerd van het observeren van de psy­

heilige kennis van de bol was toegankelijk voor

chische chirurgen uit de Filipijnen:

iedereen, om in verbondenheid te kunnen leven

1.

.

2.

Ik was geïnteresseerd in het feit dat ik het

dere mensen in het veld.

voorwerp niet kon zien, zelfs niet wanneer dr.

met de 'volgende wereld', of de 'energiebewustzijn­

Valerie vertelde niet wat de bol van kennis was, maar zij verwierp het beeld helemaal niet. Dit

Targ ernaar keek. Maar toch kan ik gemakkelijk

Alhoewel de technieken zeer verschillend kun· nen lijken, gebruikten alle psychische chirurgen

wereld' die nu in en rondom ons is. Ik voelde me

hielp me om te blijven zoeken.

beenderen en diverse weefsels tot op microsco-

3.

in het menselijk lichaam kijken om organen,


242

Core light healing

243

pisch niveau te beschrijven. Ik concludeerde dat

Appendix Zelftoetsing: verken je eigen on­

het een kwestie moet zijn van het leren oppik­

derzoekingen naar het HEF en HSP

ken van de juiste frequentie van wat je bekijkt. Ik heb immers jarenlang de kunst van in het

1.

lichaam kijken beoefend, maar nooit eerder geprobeerd een voorwerp met HSP te bekijken. 2.

HSP met die van anderen? 2.

Als ik er nu op terugkijk, besef ik dat ik waar­ schijnlijk een belangrijke fout heb gemaakt.

3.

Op welke manier heeft het je zelfvertrouwen ten

4.

Vergelijk je ervaringen van het HEF met je

aanzien van je HSP geholpen?

verbinding met het voorwerp. Ik realiseer me nu

vrienden of medestudenten. Op welke manier

dat ik me op hem en zijn pseudopod-frequentie

bevestigen ze elkaar? Op welke manier verschil·

afstemde, in plaats van op het voorwerp dat ik

Jen ze van elkaar? Welke conclusie trek je uit de

waarnam en de frequentie ervan. 3.

Ben je bekend met je pseudopod of wormgat? Waar lijkt het op?

fk kon zien van welke kant hij het voorwerp bekeek door het observeren van zijn pseudopod­

Wat heb je ervaren bij het vergelijken van je

Voor mij lijken deze psychische pseudopods

BIBLIOGRAFIE

verschillen? 5.

Heb je gemerkt hoe je je hele achtergrond

op de pseudopod van een amoebe, vandaar het

gebruikt bij het waarnemen en toepassen van

Research publicaties - NASA Goddard Space

Conaway,J., Conrath, B., Brennan, B.A., & Nord­

label dat ik ze geef. (De psychische pseudopod is

je informatie? Merk op hoe iemand anders

de vloeistofachtige energie-expansie van je HEF­

Flight Center

hetzelfde doet, maar zijn eigen levenservarin­

berg W.: 'Observations of Tropospheric Water Vapor Contrasts near the ITC {rom Aircra� and Nimbus III During BOMEX'. Presented at the Slst Annual

lichaam naar het voorwerp dat je observeert, dat

gen gebruikt om de informatie op een andere

de HSP verbindt met het ding dat waargenomen

manier zinvol te maken. Leg uit wat de verschil­

wordt.Je kunt het beschouwen als een wormgat

len zijn. Hoe komen deze twee verschillende

in de ruimte, dat je verbindt met het subject van

Sparkman (Brennan), B.A.,: 'A Method to Correct the Calibration Shi� Observed in a Nimbus Medium Reso­ lution lnfrared Radiometer, on the NASA Convair-990',

sets informatie tot meer volledige informatie, in

NASA X-622-67-37.

observatie waar de informatie doorheen gaat.)

20-24 1970: Washington, D.C. Dobrin, R., Brennan B., &. Pierrakos,J., lnstmmental

plaats van elkaar te bestrijden? Iedereen draagt een unieke focus van het hologram!

Meeting of the American Geophysical Union, April

'Simul­ taneous Cloud ALBEDO Measurements Taken with Airbome Sol-A-Meters and Nimbus II Orbiting Medium Reso/ution Infrared Radiometer.' NASA X-622-67-49. Sparkman (Brennan), B.A., & Cherrix, G.T.:

Measurements of the Human Energy Field.

New York,

lnstitute for the New Age, 1978, presented at Electro '78, The Annual IEEE Conference, Boston, 1978. Dobrin, R., Brennan B., & PierrakosJ., New

'A Preii­ minary on Bidirectional Reflectance of Strato Cumulus Clouds Measured with an Airborne Medium Resolution Radiometer.' NASA X-622-67-48. Sparkman (Brennan), B.A., &. Cherrix, G.T.:

Sparkman (Brennan), B.A., Cherrix, G.T" & Tobin,

'Preliminary Results From an Aircrafr-Borne Me· dium Resolution Radiometer.' NASA X-622-67-445.

Methods for Medica/ Electronics Diagnosis and Treatments Using the Human Energy Field, presented at Electro '78, the

IEEE Annual Conference: Boston, 1978.

Boeken

M.S.:

Brennan, B.A.,

Licht op de aura: Healing via het mense­

lijk energieveld.

Haarlem, Gottmer/Becht, 1991.

Brennan, B.A.: 'Bidirectional Reflectance Measurements {rom an Aircrafr Over Natura/ Earth Surfaces.' NASA

Brennan, B.A.,

Bronnen van licht,

X-622-68-216.

Becht, 1994.

Haarlem, Gottmer/

Brennan, B.A., Seeds of the Spirit. Boca Raton, FL: Research publicaties - andere organisaties

Barbara Brennan Ine., 1998-2009. Elk jaar werd er een 'Seeds' gechanneld door Barbara Brennan. De

'Anisotropic Reflec­ tance Characteristics of Natura/ Earth Surfaces.' Ap­

Brennan, B.A., & W.R. Bandeen:

plied Opties, Vol. 9, No. 2, (1970).

Seeds van 2008 is vertaald in hetJapans; die van 1998 in het Spaans, als

Semi/las del Espiritu.


245

REGISTER A

bioplasma-streamers, 201

Aartsengel Ariël,118

Bipolair syndroom, 152 blinde vlekken in, 213

Aartsengel Gabriël,118 Aartsengel Michael, 118

Blokkades in het HEF, 58

Aartsengel Rafaël, 118

Buitenaardse wezens, 137, 142

Aartsengelen, 118 Abbott, Edwin A., 113

c

Afweersystemen, 70

Carl]ungs visie op, 167

als afweer, 227 als zintuiglijke organen, 35 AMI-machine, 237

Centreren, 54,75, 181 Ceremoniële machtigingen en implantaten, 139 Chakra's, 29,33

Anatomie van een ER/IR, 73

Chakra's, niveaus/functies/locaties

Anatomie van, 175

Chamberlain, David, 70

anatomie van, 60

Chaos, 225,226

Andere bewustzijnsstaten, 113

Chelatie, 177,178

Astraal lichaam, 34

Chevalier, Gaetan, 237

Astrale aanhechtingen, 133,137

Coherentie, 1OS

Astrale macht, 138

Collectief onbewuste van de mensheid, 127

Astrale wereld, 147

Condor, Eugene, 235

Astrale wezens, 139,141

Contemplatieve meditatie, 99 Contractiefase, 101

astrale, 132, 133 auraveld, 31,37

Core-creatie, 87

Auraveld, 31,39,85

Care-essentie, 15

Autoriteit, problemen met, 61,77

Care-identificatie, 86 Care-star, 27 Care-star-dimensie, 29, 209

B

Bardos, 113,124

care-star-dimensie, 29, 209

Beheksingen, 122

Creatieve energie, 12, 44

Beschermengelen, 123

Creatieve healing-cycli, 82

Beschrijving van een, 174 Bewakers van de drempel, 167

creatieve proces en, 43,53 Creatieve proces/creatief proces/creatieve puls, 43

Bewustzijn, onontwikkeld, 58,75

de dood loslaten, 198

Bezetenheid, 156 Bezoek na de dood, 185

D

Bindu, 196

De Jans van het Lot (Ravenscroft), 156

bio-energetische manier van omgaan met, 165

De leegte, 29

bioplasma en, 32, 33, 35, 38

derde (solar plexus), 35

Bioplasma, 183

Derde chakra, 35

Bioplasma, 33,201

Derde oog,139


246

Core light healing

Deva's, 123 Diepe meditatie, 27, 96 Dobrin, Richard (Dick), 233, 243 Dood/sterven Dromen, 114 Droomtîjd, 113

Register

Goddelijke zorgvuldigheid, 204 Goddelijke, 45 GodinnenreJigies, 112

-koorden, 202

Grenzen van de astrale wereld, 131

Koorden. Zie ook Relationele koorden, 201

Grof, Stan, 163

Kristalstenen, 238

haradimensie als basis voor het, 209

Droomwerelden, 112 dualistische, 122

Kruinchakra, 190 Kübler-Ross, Elisabeth, 143

H

opgehoopt, donker, 56

kinesthetische verbinding, 100 Kinesthetische verbinding, 100

Overdracht, 157 overzicht van, 29, 33 Overzie!, 153

p

Patanjali, yoga sutras van, 99 patiënten van artsen 'lezen', 106

Kundalini, 112,160

Dualiteit, 125

Haradimensie, 209, 212

E

Harde pijn, 71, 72

Laat-toe-modus, 178,179

Pierrakos, Eva, 63, 71

Harmonische inductie,201

Lagere astrale wezens, 149, 151

Pierrakos, John, 233,237

Hartkoord, 186, 202

Lawaai-band-schil, 127

Pijl van de tijd, 132

haradimensie, 44,45

Edgar Cayce, 118, 149 Eenheidbevorderende concepten, Zie ook eenheid· bevorderende care-concepten, 231 eerste (wortel), 35 Eerste chakra, 35,36,94

Emotionele reactie (ER), 60,63, 224 energiebewustzijn en, 38,39 Energiebewustzijn. Zie ook Bioplasma, 33,201 Energielichaam, 31,102 Energieregulering-technieken, 177 Engelen, 114,117 ER/IR's, 73 expansiefase, 64 Fluweelzwarte leegte, 27 Forbidden Planet (film), 134 fysica van, 169 fysiek zicht, 97 fysieke waarneming, 99

G Geboortetrauma's, 164 Gedachtevormen, 122 Gegenereerd licht, 94, 95 Geïndividueerde goddelijke essentie, 44 Geloofssysteem-gebieden, 124,196 genetisch, 203, 212 Genetische koorden, 12, 203 Gereflecteerd licht, 94-95 Gespleten bewustzijn, Gespleten intenties, 174 Gespleten trauma, 179 gespleten, 65 Gestructureerde HEF-niveaus, 159 Getsla, Karen, 234 gezonde anatomie van, 208 Gidsen, 81, 105 Global healing, 229 Goddelijke liefde, 49,57 Goddelijke waarheid, 49 Goddelijke wil, 49, 204

Persoonlijk proceswerk, 160, 163

L

Harttransplantatie, 189

leven na de dood, 195

Platland (Abbott), 111

Levenspuls, 178, 179

Pleiaden, 143

healing, 206

Lichaam. Zie Fysiek lichaam, 20,71,104

Poha,113,191

HEF op video vastleggen, 236

Lief, Harold, 167

Positieve overdracht, 157

HEF. Zie Blokkades in HEF; Human Energy Field, 31 HEF-dimensie, 30, 45, 208

M

Psychische aanval, 159 Psychische chirurgie, 239, 240

-healing, 163, 164

Ego, 173 Emoties en gevoelens, 31,57

Perfectionisme, 225

Projectie,113, 168

Heksenjachten, 112

Mantra, kernkwaliteit-, 86

Hemi-Sync, 113, 195

Meditatie om eenheid te bevorderen, 223

Psychonoëtische gebeurtenissen, 132, 133

Heyoan, 128

metabolisme van, 38

Psychonoëtische vormen, 122, 124

Hogere zintuiglijke waarneming {HSP), 12, 18, 127

misbruik van, 168

hogere zintuiglijke waarneming en, 35, 38, 93

misvormde genetische koorden, 213

Rationele responsen, 72

Holistische concepten, 57

Monroe Instituut, 198

R

Holistische werkelijkheid. Zie ook Dualistische wer­

Monroe, Laurie, 198

Ravenscroft, Trevor, 156

kelijkheid, 57 Homeostase, 71

Monroe, Robert, 113 na-de-dood-ervaringen, 126

recycling, 62 Regressietherapie, 163 Reïncarnatie, 166, 191

Human Energy Consciousness System (HECS). Zie

reizen in, 169

ook Human Energy Field (HEF), 11, 27

N

Human Energy Field (HEF). Zie ook Blokkades in het

Natuurgeesten, 123

HEF, 31, 185 Hunt, Valerie, 240, 241

Nederigheid, 168, 225 negatief, 128, 148 Negatieve astrale macht, 138

Relationele koorden,202 Rouwen, 192 Ruimte, astrale, 133 Ruimtelijk gebied, 124

I

Negatieve energie, 138

Implantaten, ceremoniële, 139 in bioplasma, 33

Negatieve gedachtevormen, 126, 190

Schaduwwerk, 167

Negatieve innerlijke stemmen, 84

Shaw, Bert en Moira, 63

Negatieve intentie, 161

Sinistere intentie, 160

in de vierde-niveau-werkelijkheid, 127 Incarnatie, 166

Negatieve overdracht, 157

Indiaanse sjamanen, 112 Individuatiepunt (ID), 29 Innerlijk kind, 58

Slachtofferschap, 182

negatieve, 122

Slechte entiteit, 149

niet-lineariteit van, 175

Spiraalpad van healing, 86

Nulpunt-veld, 27

Staten van zijn, 61 Sterven. Zie dood/sterven, 163, 165

Innerlijke stemmen, negatieve, 81,84

Stevenson, lan, 166, 167

Intentie

0

Irrationele reacties (IR) op het leven, 60-61

Obi-man-traditie, 158

streamers, 201

Onbewuste negatieve intentie, 169

Structuur van de vicieuze cyclus, 71

J

Jung, Carl, 151, 167

ongezonde koord-verbindingen, 206

Subpersoonlijkheden, 123

ongezonde koord-verbindingen, 206

Superego, 69,77

ongezonde verstrengelingen met, 212

Symbolische informatie,103, 104 Synchroniciteit, 167

K

ontwikkeling in de baarmoeder, 70, 205

Karma, 47, 161

Onvoorwaardelijke liefde, 61, 191 , 208

Katra, )arre, 241

Onzichtbare speelkameraadjes, 115

T

Oorspronkelijke relationele koorden, 202, 206

Talisman, 138

Oorzaak en gevolg, 47,133

Tan tien, 30,31

kindbewustzijn en, 73 Kindbewustzijn, 60

247


Core light healing

248

Targ, Russell, 241 te doorbreken, 71

w

Wapens,

Territoriale ruimte, 124

Wereldvrede, 223

Tibetaanse monniken, 113

Wet 'het gelijke trekt het gelijke aan', 175 Wezens van, 121

Tijd Tijdcapsule

Wil. Zie ook Vrije wil, 45, 226

Tijdcapsule-healing, 174 Traditionele voorouderlijke wortels (TAR's) Zie ook

wortelhealing, 212 50/50 Work, 63

Voorouderlijke wortels, 212 traditionele wortels tijdens het stervensproces, 215

y

Yoga Sutras van Patanjali, 99

Transmutatie, 209 -trauma's, 166

z

Tunneltest, 117

Zachte aanraking, 164

tunneltest, 189 tweede (sacraal), 35 Tweede chakra, 35, 94, 205 van de verbrandingen, 112 van een dierbare, 192

Zachte pijn,74 zegels van perceptie en, 96,202 zegels van perceptie openen, 202,209 Zegels van perceptie, 96, 202 zegels van perceptie, 96,208

van Marjorie, 195

Zelfgegenereerd licht, 94-95

van tijdcapsule-healing, 174

Zero point field Zie Nulpunt-veld, 27 zesde (hoofd/derde oog), 36

v

Zesde chakra, 94,97

Verlangen, 11 -verschijnselen, 166 verstoring van de, 55 verstoringen in het, 60 verstoringen, 56 verstrengelingen die leiden tot, 71 Verstrengelingen, 71, 212 Verticale energiekanaal (VEK), 35, 37 Vervloekingen, 122

zevende (kruin), 95 Zevende chakra, 92, 204 Zichtbaar licht, 95 Zielekoorden, 202 Zien-op-afstand, 241 Zien-op-afstand, 241 zilveren koord,189 zuivere, 82 Zwarte 'slechte' entiteit, 149

Verwijderen van, 175

Zwarte Kali, 140,167

vicieuze afweer-cyclus, (Heyoan), 69

Zwarte magie, 12,155

Vicieuze cycli (VC) vicieuze cycli (VC) en, 58, 71 vierde (hart), 35 Vierde chakra, 35 Vierde-niveau-werkelijkheid, 111 vijfde (keel), 36 Vijfde chakra, 36,94 Visioenen, 114 Vogel, Marcel, 238 Volwassen ego, 58, 64 voorouderlijke wortels en, Zie ook Traditionele voorouderlijke wortels, 212 voorouderlijke wortels en, Zie ook traditionele voorouderlijke wortels, 212 Voorouderlijke wortels, 12, 187 Vorig leven vorig leven, 163 Vorig-leven-therapie. Zie ook Regressietherapie, 164 vort exen in, 37 Vrije wil, 213


251

De Barbara Brennan School of Healing De Barbara Brennan School of Healing (BBSH) is een

De ople id ing omvat de studie van het menselijke

gespecialiseerde en vooraanstaande educatieve in­

energieveld (HEF) of de aura, zowel vanuit weten­

stelling, gewijd aan de verkenning en verrijking van

schappelijk oogpunt als vanuit het perspectief van

Healing Science. De school is opgericht in 1982, en

klinische observaties door healers. Ze onderricht de

trekt studenten aan van over de hele wereld, vanuit allerlei

beroepen en achtergronden die zich deze ,

anatomie en fysiologie van het HEF; psychodyna­ mica van het HEF, met inbegrp van energetische i

vorm van healing eigen willen maken. De opleiding

blokkades en afweersystemen die zich in het HEF

bestaat uit twee componenten:

manifesteren; de ontwikkeling van hogere zin­ tuiglijke waarneming om de aura waar te nemen

Inleiding tot Healing Science

en informatie in te winnen over de oorzaak van

Er worden allerlei workshops, lezingen, seminars

bara-healing; core-star-healing; en allerlei andere

en healingbijeenkomsten aangeboden aan mensen

healingtechnieken. Individuele problemen worden

die zich willen verdiepen in Barbara Brennans werk

onderzocht via diepgaand persoonlijk proceswerk,

ziekte; het channelen van spirituele begeleiding;

en het materiaal dat in haar boeken wordt gepre­

gericht op het ontdekken van de unieke innerlijke

senteerd. De workshops zijn zo opgezet dat deelne­

healer. In Florida worden vijf keer per jaar vijfdaagse

mers gedeeltelijk hetzelfde curriculum krijgen als

workshops gegeven.

dat wat in het Healing Science-programma wordt onderricht. Deze evenementen worden regelmatig

Neem voor meer informatie contact met ons op:

aangeboden en worden aangekondigd op de Global

Barbara Brennan School of Healing

Events Calender van de BBSH-website. Masseurs en

561-620-8767/800-924-2564

lichaamswerkers kunnen doorlopende studiepunten

bbsh.office@barbarabrennan.com

verdienen voor de workshops.

www.barbarabrennan.com

Het Brennan Healing Science Academisch Programma

BBSH biedt een Bachelor of Science-programma en een professioneel studieprogramma met certificaat aan, die beide leiden tot de professionele healing science-praktijk. Het onderwijsprogramma beslaat een periode van vier jaar klassikale opleiding, aange­ vuld met thuisstudie en omvat zowel geschreven als practicumtentamens. Teacher Training beslaat nog eens drie jaar. Er worden ook doorlopende studie­ punten voor masseurs en lichaamswerkers aangebo­ den.


253

Voor meer informatie over de boeken van uitgeverij Samsara, zie

www.samsarabooks.com


Barbara Brennan Core light healing Healing en creatie vanuit je 1nnerliJke kracht

Core light healing 1s het vervolg op de bestsellers licht op de Aura en Bronnen van licht Brenna n is een van de meest invloedrijke healers van de 2lste eeuw. ln dit boek zet ze haar vverk voort met grensverleggende en nieuWl? informatie. Het boek bevat naast hoe gebruik te mal<en van c hakrahealing een verslag van Barbara Brennans persoonlijke ,

ervaringen, de volgende ondef\J\.'erpen

De manier waarop WIJ blokkades in ons leven / he haam / r elat ie creeren, hoe blokkade s

eru1tz1en, op elkaar reageren. en u1te1ndel1Jk storingen veroorzaken • Het proces waarmee we onze blokkades kunnen opschonen en ons creatieve vermogen kunnen versterken

• Hoe \/IR hogere zintuiglijke waarneming kU'lnen ontwikkelen en gebruiken n Care Light Healing beschrijft de auteur hoe Je het leven waarnaar Je verlangt ku nt creeren door 1e c reatieve levensenergie die vanuit je core essent 1e in de kern van je bestaan opr ij st te leren begrijpen. te helen bevriJden en benutten Deze bron van cr eat 1v1te1L 1n jou 1s veel krachtiger dan je kunt bedenken Je leven zal voorgoed veranderen als Je haar leert accepteren en Je met l1aar verb1ndL -

.

.

Barbara Ann Brennan is al ruim 35 jaar onderzoeker van het menselijk energieveld Haar .

bestsellerboeken. Licht op de aura en Bronnen van licht zijn klas siekers op het gebied van energetisc h Wl?rk en aanvullende geneeskunde Van Licht op de aura zijn meer dan 125.000 exemplaren verkocht, de auteur wordt gezien als absolute autoriteit op het gebied van chakrahealing. Haar Vverk heeft zich ontwikkeld tot de Brennan Healing Science, een holistrsche heahng­ methode gebaseerd op het Human Energv Consciousness Svstem en z Jn relatie met gezondhe1d en ziekte.

www somsarabooks.com

samsara

1 Il 1

9 789491 411809

Profile for nonduality

Barbara Brennan - Core light healing  

zie ook: https://www.mediafire.com/folder/ckv9k77j87dfu/Advaita_boekenshare voor gratis pdfs. Healing en creatie vanuit je innerlijke krac...

Barbara Brennan - Core light healing  

zie ook: https://www.mediafire.com/folder/ckv9k77j87dfu/Advaita_boekenshare voor gratis pdfs. Healing en creatie vanuit je innerlijke krac...

Advertisement