Page 1

บทที่ 6 ระบบเครือข่ ายดิจติ อลความเร็วสู ง 6.1 บทนํา ระบบเครื อข่ายดิจิตอลความเร็ วสู งในปั จจุบนั นี้ ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากความเร็ ว ในการส่ งข้อมูลที่สูง และมีแบนด์วิธที่กว้าง สามารถรองรับการสื่ อสารแบบมัลติมีเดีย เช่น วีดีโอโฟนที่มี การส่ งภาพและเสี ยงพร้อมกัน ในการโทรศัพท์ผา่ นเครื อข่ายดิจิตอล โดยผูท้ ี่อยูป่ ลายสายทั้งสองฝ่ าย คือ ผู ้ โทรและผูร้ ับจะสามารถมองเห็ นหน้าและการกระทําขณะคุยโทรศัพท์ของกันและกันได้แบบเรี ยลไทม์ และระบบนี้ ยัง สามารถรองรั บ การประชุ ม ทางไกลพร้ อ มกัน หลายๆ สายได้ ระบบเครื อ ข่ า ยดิ จิ ต อล ความเร็ วสูงมีอยูห่ ลายแบบ 6.2 เครือข่ ายดิจิตอล ISDN ISDN มาจากคําว่า Integrated Services Digital Network เป็ นโครงข่ายโทรคมนาคมสื่ อสารระบบ ใหม่ที่รวมการให้บริ การสื่ อสารที่มีอยู่เดิ มทั้งหมด (เช่ น โทรศัพท์ โทรสาร เทเล็กซ์คอมพิวเตอร์ ดาตา เทอร์มินอลที่ใช้ติดต่อกับในเฟรม เทเลเท็กซ์ วิดีโอเท็กซ์) รวมทั้งบริ การสื่ อสารอื่นๆ ที่ทนั สมัย (เช่น วีดีโอ คอนเฟอเรนซ์) มาใช้งานร่ วมกันในโครงข่ายนี้ได้เพียงโครงข่ายเดียว โดยโรงข่ายนี้สามมารถติดต่อสื่ อสาร ได้ท้ งั เสี ยง ข้อมูล และภาพ ด้วยสัญญาณดิจิตอลทั้งระบบ ตารางที่ 6.1 ประสิ ทธิภาพของบริ การ ISDN 1. 2. 3. 4.

รายการ สัญญาณที่ส่ง ความเร็ ว การใช้งานอุปกรณ์ในโครงข่าย ชนิดของสัญญาณที่ใช้งาน

ISDN ดิจิตอล เท่ากับหรื อมากกว่า 64 Kbps 2 อุปการณ์พร้อมกัน เสี ยง ข้อมูล และภาพ

SPC อนาล็อก น้อยกว่า 64 Kbps 1 อุปกรณ์ เสี ยง ข้อมูล

จากตารางจะแสดงการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของบริ การ ISDN กับระบบโทรศัพท์ธรรมดา (Store Program Control : SPC) ที่เราใช้กนั อยูใ่ นปัจจุบนั ให้เห็นความแตกต่างได้ดงั นี้คือ

นนท์ชยั ปัญจานนท์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม


2104 – 2513 คอมพิวเตอร์เครื อข่าย

91

6.2.1 สั ญญาณทีส่ ่ ง (ระหว่ างผู้ใช้ บริการจนถึงชุ มสาย) ระบบ ISDN จะมี การส่ งสัญญาณเป็ นระบบดิ จิตอลตั้งแต่อุปกรณ์ สื่อสารต้นทางแล้วส่ งสัญญาณดิ จิตอล ต่อเนื่ องเรื่ อยไปจนถึงชุมสายปลายทาง ก็จะส่ งสัญญาณดิจิตอลนี้ ไปให้ถึงอุปกรณ์สื่อสารปลายทาง เรี ยกว่า เป็ นการสื่ อสารในรู ปแบบ End-to-End Digital ข้อดีของการส่ งสัญญาณดิจิตอลในรู ปแบบนี้ คือ ทําให้ขอ้ มูลข่าวสารต่ างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเสี ยง ข้อมูล และ ภาพ ส่ งถึ งปลายทาง มี ความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ ลดปั ญหาเรื่ องสัญญาณรบกวนในคู่สายได้ดีกว่าระบบโทรศัพท์ธรรมดาที่ ใช้กนั อยู่ ซึ่ งสัญญาณที่ส่งออกจากอุปกรณ์ตน้ ทางเป็ นสัญญาณอนาล็อกไปยังชุมสายต้นทาง ชุมสาย จะแปลงสัญญาณเป็ นดิจิตอลส่ งต่อเรื่ อยไปจนถึงชุมสายปลายทางจะแปลงสัญญาณดิจิตอลกลับเป็ น สัญญาณอนาล็อกส่ งไปยังอุปกรณ์ปลายทางซึ่ งการส่ งสัญญาณรู ปแบบนี้ ในระบบ SPC ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นจะเกิ ดจากสัญญาณรบกวนในขณะที่ส่งเป็ นสัญญาณอนาล็อก ทําให้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ที่ ส่ งไปยังปลายทางมีความผิดเพี้ยนไปจากเดิ ม ทําให้เกิ ดปั ญหาเช่นโทรศัพท์เกิดสัญญาณรบกวน มี เสี ยงซ่ า โทรสารส่ งไปถึงปลายทางสําเนาเอกสารที่รับที่เครื่ องปลายทางมีปัญหา เช่น ภาพมัว ไม่ชดั ได้รับไม่ครบหน้า ส่ วนข้อมูลที่ส่งไปถึงปลายทางเกิด Error นําไปใช้ไม่ได้ เหล่านี้เป็ นต้น 6.2.2 ความเร็วทีใ่ ช้ งานผ่ านระบบ ISDN ปั จจุบนั อุปกรณ์สื่อสารในระบบ ISDN สามารถรองรับการใช้งานที่ความเร็ วมาตรฐานของ ระบบ ISDN อย่างตํ่าที่ 64 Kbps (กิโลบิตต่อวินาที) จนถึงสามารถใช้ความเร็ วที่สูงสุ ดระดับ 2.048 Mbps (เมกะบิตต่อวินาที, 1 Mbps = 1000 Kbps) ได้ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถของอุปกรณ์สื่อสารระบบ ISDN เป็ นสําคัญ ในขณะที่โตรงข่ายโทรศัพท์ SPC ที่ใช้กนั อยูป่ ั จจุบนั ความเร็ วสู งสุ ดที่ใช้งานผ่าน โทรสารระบบธรรมดาจะมีความเร็ วเพียง 14.4 Kbps ส่ วนอุปกรณ์ที่ใช้งานได้เร็ วขึ้นอีกก็คือ Modem ใช้งานได้สูงสุ ดเพียง 56 Kbps แต่ในการใช้งานจริ งความเร็ วไม่สามารถทําได้จริ งตามความสามารถ สู งสุ ดของ Modem ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะการส่ งข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรศัพท์ในปั จจุบนั เหมสะสําหรับ การส่ งสัญญาณเฉพาะเสี ยงเท่านั้น ไม่เหมาะสําหรับการส่ งข้อมูลด้วยความเร็ วสู ง ถึ งแม้จะมีการ พัฒนา Modulation สัญญาณข้อมูลให้ส่งในรู ปแบบของสัญญาณเสี ยงได้ก็ตาม ประกอบกับสภาพ ั ญาณรบกวนมาก จึงมีผลต่อความเร็ วในการรับส่ งข้อมูลผ่านโครงข่าย คู่สายโทรศัพท์ที่ใช้งานอยูม่ ีสญ โทรศัพท์ SPC ทําให้ใช้งานสื่ อสารข้อมูลได้ไม่เต็มที่

นนท์ชยั ปัญจานนท์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม


92

2104 – 2513 คอมพิวเตอร์เครื อข่าย

6.2.3 คู่สายระบบ ISDN สามารถรองรั บ กาติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ สื่ อ สารเพื่ อ รอการใช้ง านได้สู ง สุ ด ถึ ง 8 อุ ป กรณ์ และยัง สามารถใช้งานอุปกรณ์ สื่อสารในคู่สาย ISDN

ได้พร้ อมกันถึง 2 เครื่ อง เช่ น ในขณะที่ ใช้งาน

คอมพิวเตอร์ Link อินเตอร์ เน็ตที่ความเร็ ว 64 Kbps มีคนโทรศัพท์เข้าในคู่สาย ISDN สามารถรับ สายโทรศัพท์ที่ติดตั้งในคู่สาย ISDN เดียวกันได้ทนั ที โดยอินเตอร์ เน็ตที่เชื่ อมต่ออยู่ไม่หลุดและใช้ งานได้ตามปกติ หรื ออาจจะเป็ นการโทรศัพท์จากคู่สาย ISDN ออกไปหาใครก็ได้ โดยเลขหมาย ปลายทางของอุปกรณ์ ท้ งั สองอย่างที่ ใช้ติดต่ อพร้ อมกันอยู่น้ ี ไม่ จาํ เป็ นต้องเป็ นเลขหมายเดี ยวกัน เพราะคู่สาย ISDN จะมีช่องสัญญาณสื่ อสารถึง 2 ช่องสัญญาณ ต่อละช่องสัญญาณเป็ นอิสระต่อกัน ในขณะที่การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารในคู่สายโทรศัพท์ธรรมดา จะต่อพ่วงอุปกรณ์สื่อสารกี่เครื่ องก็ตาม แต่จะใช้งานได้เพียง 1 อุปกรณ์เท่านั้น 6.2.4 คู่สาย ISDN สามารถรองรับการใช้งานได้ท้ งั เสี ยง ข้อมูล และภาพ เนื่ องจากระบบ ISDN สามารถพัฒนา ความเร็ วในการสื่ อสารที่สูงขึ้น จึงสามารถที่จะใช้อุปกรณ์สื่อสารทางภาพมาใช้งานได้ อย่างเช่ น ปั จจุบนั มีผใู ้ ช้งาน ISDN นิ ยมใช้อุปกรณ์ Video Conference มาใช้งานผ่านคู่สาย ISDN เป็ นจํานวน มากพอสมควร ในขณะที่คู่สายโทรศัพท์ธรรมดา ส่ วนใหญ่จะใช้เพียงสัญญาณทางด้านเสี ยงและ ข้อมูลเท่านั้น เนื่ องจากขีดจํากัดทางด้านความเร็ วขิงระบบโทรศัพท์ธรรมดาจึงทําให้อุปกรณ์สื่อสาร ทางด้านภาพไม่ได้มีการพัฒนามาใช้งานกันอย่างแพร่ หลายผ่านคู่สายโทรศัพท์ระบบธรรมดา 6.3 ประเภทของบริการ ISDN ปัจจุบนั องค์การโทรศัพท์เปิ ดให้บริ การ ISDN อยู่ 2 ประเภทคือ 6.3.1 บริการแบบ BAI (Basic Access Interface = 2B +D) บริ การแบบนี้ ทศท. จะให้บริ การโดยเดินสายตรงด้วยคู่สายทองแดงปกติ (สายทองแดง 2 เส้น เหมือนกับการให้บริ การโทรศัพท์ระบบธรรมดา)ไปยังผูใ้ ช้บริ การ โดยใน 1 คู่สาย BAI นี้ ผูใ้ ช้บริ การ สามารถเดิ น สายภายในเพื่ อ ติ ด ตั้งอุ ปกรณ์ สื่ อ สารในคู่ สายเดี ย วกัน ได้สูงสุ ด ถึ ง 8 อุ ป กรณ์ และ สามารถใช้งานอุปกรณ์สื่อสารในคู่สาย ISDN เดียว กันได้พร้อมกัน 2 เครื่ องในเวลาเดี ยวกัน ที่

นนท์ชยั ปัญจานนท์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม


2104 – 2513 คอมพิวเตอร์ เครื อข่าย

9 93

ความเร็ วเคครื่ องละ 64 Kbps K โดยอาศัศัยช่องสัญญาาณ B ที่มีอยูในคู ใ่ ่สาย ISDN DN 2 ช่อง สัญญาณ ญ แต่ละ ่ส ISDN เดียวกันมีการติติดตั้งโทรศัพท์ทไว้ 2 เครื่ อง ช่องสัญญาาณเป็ นอิสระตต่อกัน ตัวอย่าางเช่น ในคูสาย เครื่ องที่ 1 โทร โ ออกไปปปลายทางที่เชี ยงใหม่เครื่ องที่ 2 สามารถถโทรออกหรืรื อรับสายที่เรี ยกเข้ามาจาก เครื่ องปลายยทางที่อยูท่ ี่หาดใหญ่ได้ เป็ป็ นต้น บริ การร BAI นี้เหมาาะสําหรับผูใ้ ชช้บริ การตามบบ้านพักอาศัย ธุรกิจขนาดดเล็ก ขนาดกลางขนาดใหญญ่ สถาบันองงค์กรหน่วยงาานราชการ รัฐฐวิสาหกิจต่างๆ ง ที่ตอ้ งการ จํานวนอุปกรณ์ ก สื่อสารทีที่ติดต่อกับบุคคคลภายนอกจจํานวนไม่มากกนัก

รูปที่ 66.1 BAI (Bassic Access Intterface) 6.3.2 บริการแบบ ก PRI (Primary Raate Interfacee = 30B + D) บริ การแบบนี ก ้ เหมมาะสําหรับธุ รกิจขนาดใหหญ่สถาบันองงค์กรหน่ วยงงาน ราชการรัรัฐวิสาหกิจที่ ต้องการช่องสั อ ญญาณสื่อสารจํ อ านวนมมาก ทศท. จะะให้บริ การโดยเดินคู่สายคววามเร็ วระดับ 2.048 Mbps ให้แก่ ผูใ้ ช้บริ การ โดยลลักษณะของคูคู่สาย PRI ที่ ทศท. จะนํามาให้ บริ กาารแก่ผใู ้ ช้บริ การจะมี ก อยู่ 2 รู ปแบบ ดังนี ง ้ คือ 1. สายใยแก้ วนําแสง า (Fiber Optic Cablee) ในขณะนี้ ทศท.มี ท การสรร้างข่ายสายใยแก้วนําแสง ตามย่านธุรกิจต่ จ างๆ หลายเส้นทาง ลูกค้ารายใดที่ขอใช้บริ การ PRRI และอยูใ่ นแแนว เส้นทาง สายไฟเบอร์ออพติ อ ดของททศท. ที่สร้างไไว้ ก็มี โอกาสสที่ได้ใช้บริ กาาร PRI ที่เป็ นสายไฟเบอร์ น ์ ออพติดได้ 2. สายทองแดง(Copper Cabble) ในกรณี ทีท่ีลูกค้าที่ขอใช้บริ การ PRII แต่ไม่อยูใ่ นแนวเส้นทาง สายไฟเบอร์ออพติ อ คของ ททศท. ที่สร้างไว้ ง ทศท. ก็จะให้บริ การเป็ป็ นแบบสายททองแดงแทน โดยจะเชื่อมตต่อกับลูกค้าโโดยมาต่อผ่านอุ น ปกรณ์พิเศษษที่ เรี ยกว่าอุ ปกรณ์ HDSLL แล้วนํามา เชื่ อมต่อกับอุอปกรณ์ของลูลูกค้าที่รองรับคู บ ่สาย PRI ได้ ลูกค้าก็ ยงั สามารถไได้ใช้บริ การ นนทท์ชยั ปั ญจานนนท์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยยาลัยเทคนิคสมุมุทรสงคราม


94

2104 – 2513 คอมพิวเตอร์เครื อข่าย

สื่ อสารความเร็ วสู งระดับ 2.048 Mbps ได้เหมือนกับลูกค้าที่ได้ใช้บริ การ PRI แบบสายไฟ เบอร์ออพติค คู่สาย PRI

ที่ลูกค้าใช้บริ การอยู่น้ ี จะมีช่องสัญญาณ B

ถึง 30 ช่ องสัญญาณ ที่ความเร็ ว

ช่องสัญญาณละ 64 Kbps แต่ละช่องสัญญาณ เป็ นอิสระต่อกันผูใ้ ช้บริ การสามารถนําคู่สาย PRI มาต่อ เข้าตูส้ าขาอัตโนมัติ(ISDN PABX) ของผูใ้ ช้บริ การทําให้อุปกรณ์สื่อสารที่ติด ตั้งหลังตูส้ าขาสามารถ ติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ 30 เครื่ องพร้อมกันหรื อนํามาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Remote Access Server (ใน กรณี ผใู ้ ช้บริ การเป็ น Internet Service Provider หรื อองค์กรหน่ วยงานขนาดใหญ่ที่ตอ้ งการ รองรับการ Access จาก User ทางไกล เป็ นจํานวนมาก) รองรับการ Access จาก User ที่อยูห่ ่ างไกล ออกไปได้พร้อมกันถึง 30 Users ที่ความเร็ ว 64 Kbps หรื ออาจจะ นํามาเชื่ อมต่อเข้ากับ Router ความเร็ วสู ง 2.048 Mbps เพื่อเชื่อมการติดต่อระหว่าง Network ที่เชื่อมต่อกันระหว่าง LAN (Local Area Network) ตั้งแต่ 2 วงขึ้นไปเข้าหากันได้ เช่น LAN ของสํานักงานใหญ่รองรับการติดต่อจาก LAN ที่อยู่ที่สาขาพร้อม ๆ กัน หลายสาขา หรื ออาจจะนํามาต่อผ่านอุปกรณ์ Video Conference ความเร็ วสู งระดับ 2.048 Mbps ได้เช่นกัน การเดินสายในเพือ่ ติดตั้งคู่สาย ISDNประเภท BAI สามารถทําได้ 3 รู ปแบบ คือ 1. Short Passive Bus สามารถเดินสายภายในต่อจากอุปกรณ์ Network Terminal (NT) ใน คู่สาย ISDN สามารถเดินสายได้ไกลสูงสุ ดในระยะทาง 100-200 เมตร โดยสามารถติด ตั้ง จุดติดตั้งอุปกรณ์ (ISDN PLUG) ได้สูงสุ ด 8 จุด แต่ละจุด จะห่ างกันได้ไม่เกิน 25-50 เมตร 2. Extended Passive Bus สามารถขยายการเดินสายภายในต่อจากอุปกรณ์ Network Terminal (NT) ในคู่สาย ISDN ได้ระยะทางไกลสู งสุ ดในระยะทาง 500 เมตร โดย สามารถ ติดตั้งจุดติดตั้งอุปกรณ์ได้สูงสุ ด 4 จุด แต่ละจุดจะห่ างกันได้ไม่เกิน 25-50 เมตร 3. Point-to-Point สามารถขยายการเดินสายภายในต่อจากอุปกรณ์ Network Terminal (NT) ในคู่สาย ISDN ได้ระยะทางไกลสู งสุ ดในระยะทาง 1,000 เมตร แต่จะสามารถติด ตั้งจุด ติดตั้งอุปกรณ์ได้เพียง 1 จุดเท่านั้น

นนท์ชยั ปัญจานนท์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม


2104 – 2513 คอมพิวเตอร์ เครื อข่าย

9 95

รูปที่ 6.22 PRI (Primarry Rate Interfface) 6.4 อุปกรณ์ ระบบ ISDN 6.4.1 โทรศศัพท์ ดิจิตอลรระบบ ISDN ความมเร็ว 64 Kbps(กิโลบิตต่อวินาที) ข้ อดี เสี ยงดัง ชัดเจน ไร้สัญญญาณรบกวน สามารถแสด ส งเลขหมายต้นนทางที่เรี ยกเเข้าให้เห็น ที่ หน้าจอโทรศั า พท์ได้ ไ

รูปที่ 6.33 โทรศัพท์ดิจิจิตอลระบบ ISSDN 6.4.2 โทรสสารดิจิตอลระะบบ ISDN (FFacsimile Grroup 4 -G4) ความมเร็ว 64 Kbps ข้ อดี มีความเร็ วสงกว่ สู ากว่าโทรรสารระบบธรรรมดา (Facsiimile Group 33-G3 ความเร็ร็ วสูงสุ ด 14.4 Kbps) ถึง 3 เท่า สามารถทํ ส าให้ห้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรส่ ง Fax ทางงไกลได้ นอกจาก นี้สาํ เนา ่ ่ องปลายททางจะมีความมชัดเจน ครบถถ้วน ได้ดีกว่าาส่ งด้วยเครื่ อง Fax ระบบ เอกสสารที่ได้รับทีเครื ธรรมมดาที่ใช้งานผผ่านคู่สายโทรรศัพท์ธรรมดดาในปัจจุบนั

นนทท์ชยั ปั ญจานนนท์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยยาลัยเทคนิคสมุมุทรสงคราม


96

2104 – 2513 คคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย

รูปที่ 6.4 โทรรสารดิจิตอลรระบบ ISDN 6.4.3 IISDN CARDD เเป็ นอุปกรณ์สืสื่ อสารข้อมูลในระบบ ล ISDN หรื อ ISDN Modeem ในลักษษณะ INTERNNAL EQUIPPMENT ใช้แทน INTERNNAL MODEM M ที่ใช้ในระบบบโทรศัพท์ธรรมดา ธ ความเร็ว 64--128 Kbps ข้ อดี มีความเเร็ วสู งกว่าการรรับส่ งข้อมูลลด้วยอุปกรณ์์ Modem ธรรรมดา (ความเเร็ ว 56 Kpbs แต่ เเวลาใช้งานจริริ ง ความเร็ วจะไม่ จ ได้ตามคความสามารถของ Modem)) ที่ใช้งานผ่านนคู่สาย โทรศศัพท์ ระบบธรรมดดาที่ใช้กนั อยูทัท่ ว่ ไป นอกจาากนี้ยงั ส่ งสัญญาณดิจิตอล ทําให้ขอ้ มูลขข่าว สารที่ส่งผ่าน ด้วยระบบดิ จิจิตอล โอกาสสเกิดความผิดดพลาดของข้อมู อ ลข่าวสารจะมีน้อยกว่า ส่ งด้วย Modem ธรรมดา ซึ่งยังเป็ นการส่ งสัสญญาณอนาลล็อกอยู่

รูปที่ 6.55 ISDN Cardd 6.4.4 TTERMINALL ADAPTERR เเป็ นอุปกรณ์สืสื่ อสารข้อมูลในระบบISDDN ในลักษณ ณะ EXTERN NAL EQUIPPMENT ใช้แทน แ EXTERRNAL MODDEM ที่ใช้ในระบบโทรศั น ศัพท์ธรรมดานนอกจากนี้ บางรุ า ่ นยังมีพอร์ร์ ตแปลงสัญญาณ ญ ซึ่งเรี ยกกว่า พอร์ตอนนาล็อก ด้วย สามารถนํ ส าอุปปกรณ์ระบบเดิดิมมาต่อพ่วงใใช้งานในคู่สาาย ISDN ได้ ความเร็ว 64--128 Kbps

นนท์ชยั ปั ญจานนท์ แผนนกอิเล็กทรอนิกกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคคราม


2104 – 2513 คอมพิวเตอร์ เครื อข่าย

9 97

ข้ อดี มีความเร็ วสู งกว่าการรับส่ งข้อมูลด้วยอุ ย ปกรณ์ Modem ธรรมดดา(ความเร็ ว 56 5 Kpbs แต่ ่ส โทรศัพท์์ เวลาาใช้งานจริ ง ความเร็ ค วจะไมม่ได้ตามความมสามารถของง Modem ที่ใ ช้งานผ่านคูสาย ระบบธรรมดาที่ใช้ ใ กนั อยู่ทวั่ ไ ป) นอกจากนีนี้ ยงั ส่ งด้วยสััญญาณดิจิตออล ทําให้ขอ้ มูล ข่าวสารที่ ส่ งผ่านด้วยระบบบดิ จิตอล โอกกาสเกิ ดความมผิดพลาดขอองข้อมูลข่าวสสารจะมีน้อย กว่าส่ งด้วย Moddem ธรรมดา ซึ่งยังเป็ นการรส่ งสัญญาณออนาล็อกอยู่

รูปปที่ 6.6 Termiinal Adapter 6.4.5 SMAART NT or NT+INTERN N NET เป็ นอุอปกรณ์ NT (NETWORKK TERMINAAL) ที่รวมอุปกรณ์ ป TA (TTERMINAL ADAPTER) เข้าไว้ในอุปกรณ์ ป เดียวกันั (2 in 1 Equuipment) ผูใ้ ช้ชบริ การสามาารถใช้งานสื่ ออสารได้หลายยอย่าง เพราะ อุปกรณ์น้ ีจะมี จ พอร์ตข้อมูลไว้เชื่อมต่ อกับคอมพิวเตอร์ ใช้งานอิอินเตอร์ เนตไได้ มีพอร์ตอนนาล็อก ใช้ต่อ อุปกรณ์ระบบเดิม เช่น โทรศั โ พท์ธรรรมดา, Fax ธรรมดา หรื อแม้ แ แต่ Modemm ธรรมดา ก็ต่อใช้งานได้้ เช่นกัน รวมทั้งยังมีพอร์ร์ ต S/T ที่รอ งรับการเชื่อต่ตออุปกรณ์อนๆ ื่น ในระบบ ISDN ได้ เชช่น โทรศัพท์์ ระบบ ISDN, ISDN ROOUTER, VIDEEO PHONE เป็ นต้น ความมเร็ว 64-128 Kbps ข้ อดี ลดจํานวนอุปกรณ์ที่ติดตั้งลงใช้เนื้อที่ไม่ ไ มากเหมือนกั น บกรณี อุป กรณ์ NT ตั้งแยก แ ต่างหาก จากออุปกรณ์ TA 6.4.6 ISDNN ROUTERR เป็ นอุอปกรณ์ที่ใช้งานในการเชื ง ่ออมต่อ ระหว่างเครื า อข่าย LAN ตั้งแต่ 2 ววงขึ้นไปเข้าหากั ห นได้ ความมเร็ว ปกติ 644-128 Kbps บางรุ่ นบางยียีห่ ้อสามารถ Upgrade คววามเร็ วเพิ่มขึ้นได้ น เช่น 256 Kbps จนถึง 2.0488 Mbps (เมกกกะบิตต่อวินาที า ) ข้ อดี มีความเร็ วสู งกว่าการรับบส่ งข้อมูลด้วยRouter ระะบบธรรมดาทีที่เชื่อมการติดต่อระหว่าง LANN เข้าหากันด้วย ว Modem ธรรมดา นนทท์ชยั ปั ญจานนนท์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยยาลัยเทคนิคสมุมุทรสงคราม


98

2104 – 2513 คคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย

รูปที่ 6.7 ISSDN ROUTEER M (ISSDN HUB & ISDN LANN IP ROUTEER) 6.4.7 IISDN LAN MODEM เเป็ นอุปกรณ์ Hub ที่มีการ Built-in ISDDN CARD หรื ห อ Terminaal Adapter เขข้าไป สามารถทํา เป็ น IPP Sharing ได้ ไ โดยสามารรถนําคู่สาย ISDN เชื่อมตต่อโดยตรงเข้า้ กับ อุปกรณ์ณ์น้ ี ได้ทนั ที ทําํ ให้ สามารรถเชื่ อมต่อคออมพิวเตอร์ หลายๆ เครื่ อง ผ่านอุปกรณ์ในการ Sharee รับส่ ง ข้ออมูลด้วย Protocol TCP/IPP ซึ่งเป็ น Prootocol ที่ใช้งานผ่านระบบอิอินเตอร์เนตไได้ ปั จจุบนั อุปกรณ์ ป น้ ีได้ รับบความนิยมมมาใช้ งานในนร้านอินเตอร์์เนตคาเฟ่ ค่อนข้ น างมาก ความเร็ว 64-128 6 Kbps 6.4.8 ตตู้สาขาระบบ ISDN (ISDNN PABX) เเป็ นอุปกรณ์ทีที่รองรับการติติดต่อระหว่างงบุคคลภายในนองค์กรบริ ษทั หรื อหน่วยยงานเดียวกันโดย ไม่ตอ้ งงเสี ยค่าใช้จ่ายในการ ย Call โดยตูส้ าขารระบบ ISDN ที่มีจดั จําหน่ายใน า ท้องตลลาดจะมีท้ งั ตูสาขา ส้ รุ่ นเล็กกที่รองรับคู่สาย า BAI และตูร้ ุ่ นใหญ่ททีี่ รองรับคู่สายย PRI ได้ นอกจากนี้ ตูส้ าาขา ระบบ ISSDN สามารรถรองรับการตติดตั้งคู่สาย ISDN และคู่สสายระบบธรรมดาภายในตูเดี เ้ ยวกันได้

รูปที่ 6.8 ตูส้ าขาระบบบ ISDN (ISDN PABX) นนท์ชยั ปั ญจานนท์ แผนนกอิเล็กทรอนิกกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคคราม


2104 – 2513 คอมพิวเตอร์ เครื อข่าย

9 99

6.4.9 โทรศศัพท์ ภาพระบบบ ISDN (VIIDEO PHONNE) เป็ นโทรศั โ พท์รุ่นที่มีจอภาพ โดดยสามารถคุยโทรศั ย พท์ แล้ว้ เห็นหน้าคู่สสนทนาได้ ความมเร็ว 128 Kbpps

I (Video Phone) รูปที่ 6.9 โททรศัพท์ภาพ ISDN 6.4.10 DEESKTOP VIIDEO CONFFERENCE เป็ นคอมพิ ค วเตอร์ทีท่นี าํ มาต่อกล้ล้องจับภาพ โททรศัพท์ต่อพ่วงรวม ว ทั้งอุปปกรณ์ ISDN CARD C ทําให้้ สามารถคุยโทรศั ย พท์ แล้ล้วเห็นหน้าคู่สสนทนาได้พร้อมทั้งใช้รับส่สงข้อมูล ระหหว่างกันได้ ความมเร็ว 128 Kbbps บางรุ่ นสาามารถ Upgraade ความเร็ วเพิ่มเป็ น 384 Kbps (โดยใใช้คู่สาย BAI จํานววน 3 คู่สาย)

รูปที่ 6.110 Desktop Video V Confereence 6.4.11 VIIDEO CONFFERENCE เป็ นอุอปกรณ์ประชชุมทางไกลผ่าานจอภาพ โดดยผูร้ ่ วมประชุชุมไม่ตอ้ งรวมมกันอยูใ่ นสถานที่เดียวกัน โดยมีลกั ษณ ณะเด่นที่น่าสนใจ ส ดังนี้ 1. Auto Trackking สามารถถให้กล้อง(Caamera) เลื่อนไปมาจับภาพพบุคคลสําคัญในภาพ ญ เช่น ประธานในที่ประชุมได้ตตลอดเวลาโดดยอัตโนมัติ ไม่ ไ ตอ้ งคอยกดดปุ่ มใน Rem mote Controll เลื่อนภาพไปปมาให้เสี ยเวลลาแต่อย่างใด นนทท์ชยั ปั ญจานนนท์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยยาลัยเทคนิคสมุมุทรสงคราม


100

2104 – 2513 คคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย

2. สามารถถต่อพ่วงอุปกรณ์เพิ่มเติมไดด้ เช่น คอมพิวเตอร์ใช้โปรรแกรมนําเสนนอ เช่น Microosoft Power Point P นําเสนนอผลงานต่างๆ ส่ งผ่านคู่สาย ISDN ให้ไ้ ปปรากฏที่หหน้าจอมอนิเตอร์ โทรทัศน์ ศ ที่จุดร่ วมปรระชุมปลายท างอื่นๆ ได้ หรื ห อ อุปกรณ์ Visual Scann สามารถส่ งภาพ ภ เอกสารรอ้า งอิ ง ในการประชุ ม หหรื อ วัต ถุ ต่ างๆไปให้ ง ผูร้ ่ วมประชุ ว ม ในนจุ ด ร่ ว มประะชุ ม ปลายทาาง อื่นๆ ได้เห็น 3. สามารถถบันทึกภาพเสีสี ยงในการปรระชุมได้ เพื่อเปิ ดมาดูอีกในนภายหลังก็ไดด้ ความเร็ว 1288 Kbps (ได้ภาพเคลื ภ ่อนไหหว 15 เฟรม/วิวินาที) สามารรถ Upgrade คความเร็ วเพิ่มเป็ น 3384-512 Kbpps (โดยใช้คูค่สาย BAI จํานวน 3-4 คู่สาย ได้ ภาพเคลื่อนไหวว 30 เฟรม/วินาที น ใกล้เคียงภาพพเคลื่อนไหวในโทรทัศน์) จจนถึง 2.048 Mbps M (โดยใชช้คู่สาย PRI) ข้ อดี สามารถใช้งานประะชุ มทางไกล ผ่านจอภาพไได้ในลักษณะ Point-to-M Multipoint

ได้

หหมายถึง สํานันกงานใหญ่สามารถประช ส ชุมกับสาขาตต่างๆ ได้พร้อมๆ กันครั้งลละ หลายที่ได้ แต่ ตต้องจัดซื้ ออุปกรณ์ ป ควบคุมที ม ่เรี ยกว่า Muulti-point Control Unit หรื อเรี ยกว่า MCU มาติดตั้ง เเพิ่มขึ้นด้วย

รูปที่ 6.11 Vi Video Confereence 6.4.12 อุปกรณ์ อนๆ นื่ ในระบบ ISDN 1. ISDN Reemote Accesss รับรองการเชื่อมต่อทางไไกลจาก USEER ที่สื่อสารททางไกลผ่านคู่สาย ่ส ISDN ต่ อเข้ากับ อุปกรณ์ ISDN ที่บ้บาน เชื่อมต่อเข้ อ ามายังองค์ค์กรบริ ษทั ที่มีมีการติดตั้งคูสาย ก ISDN Reemote Accesss ดังกล่าวนี้ สสามารถรองรัรับการ Link แบบ Intranett ไปจน ถึงระะบบ Internet ของบริ ข ษทั ได้ด้ (MUX) รองงรับการเชื่อมต่ 2. ISDN Multiplexer M ม ออุปกรณ์หลายอุ ห ปกรณ์ ์ที่ทาํ การเชื่อมต่ มอ ผ่านอุปกรณ์ ก ISDN MUX นี้ จาาก ต้นทาง่ไปปลายทางเดี ป ยวกันทั้งหมดดที่มีการเชื่อมต่ ม อ อุปกรณ์ปลายทางจํ ป านวนเท่ น ากับต้นนทาง ผ่านอุปกรณ์ดงั กล่าวนี ว ้ เช่นกันสื่ อสสารด้วยความมเร็ ว นนท์ชยั ปั ญจานนท์ แผนนกอิเล็กทรอนิกกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคคราม


2104 – 2513 คอมพิวเตอร์เครื อข่าย

101

สู งผ่านระบบ ISDN เพื่อลดจํานวนช่ อง สัญญาณสื่ อสารในการใช้งานทําให้สามารถ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่ อสารได้ 3. ISDN Backup เป็ นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อได้ท้ งั คู่สายเช่า (LEASED LINE) และ คู่สายระบบ ISDN โดยการทํางานสื่ อสารหลักจะอยูท่ ี่คู่สายเช่า หากคู่สายเช่าที่ใช้งานอยู่ เกิด Down ขึ้นมา สามารถให้ทาํ การ Auto Dial คู่สาย ISDN ใช้งานสื่ อสารแทนคู่สายเช่า ได้ชวั่ คราว และเมื่อคู่สายเช่ากลับมาใช้งานได้ตามปกติ ก็ทาํ การ Hang Up การสื่ อสารผ่าน คู่สาย ISDN ได้ 4. Video Surveillance เป็ นอุปกรณ์ที่หลักการทํางานเหมือนกับระบบทีวีวงจรปิ ด แต่ อุปกรณ์ดงั กล่าวนี้จะประยุกต์ติดตั้งใช้งานในกรณี ที่จุดที่ทาํ การ Monitor Site ดูแลรักษา ความสงบเรี ยบร้อย (SECURITY) จะอยูค่ นละสถานที่ที่ห่างไกลกันจากจุด Remote Site เช่น คนละอาคารคนละจังหวัด เป็ นต้น จุด Remote Site จะส่ งสัญญาณภาพจากคู่สาย ระบบ ISDN ด้วยความเร็ ว 64-128 Kbps ส่ งต่อมายังคู่สาย ISDN ที่มาเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ ทางด้าน Monitor Site ทําการควบคุมดูแลรักษาปลอดภัยให้กบั สาขา โรงงาน คลังสิ นค้า เป็ นต้น 6.5 ประโยชน์ ทผี่ ้ ูใช้ บริการ ISDN จะได้ รับ 6.5.1 ความน่ าเชื่ อถือในการั บส่ งข้ อมูลข่ าวสาร ปกติในการสื่ อสารผ่านคู่สายโทรศัพท์ในระยะ ทางไกลจะเกิ ดจากสัญญาณรบกวน(Noise)ในสายโทรศัพท์ ทําให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ส่งไปเกิดความ เพี้ยน (Distortion) โดยเฉพาะการใช้งานผ่านระบบโทรศัพท์ระบบธรรมดาที่ใช้ส่งด้วยสัญญาณ อนาล็อกเพราะเมื่อสัญญาณเกิ ดความเพี้ยนแล้ว ตรวจสอบหาค่าที่ถูกต้องได้ยาก การรับส่ งข้อมูล ข่าวสารผ่านระบบโทรศัพท์ธรรมดาจึงมักเกิดปั ญหาในการใช้งานแต่เนื่ องจากระบบ ISDN เป็ น ระบบการสื่ อสารด้วยสัญญาณดิจิตอลทั้งระบบ (End-to-End Digital) ซึ่งระบบดิจิตอลเป็ นระบบที่ไม่ Sensitive ต่อสัญญาณรบกวน และถึงแม้จะมีสัญญาณรบกวนในคู่สายโทรศัพท์ทาํ ให้ค่าเกิดความ เพี้ยนบ้าง แต่ระบบดิจิตอลก็ยงั สามารถตรวจสอบค่าที่ถูกต้องที่ปลายทางได้ง่ายกว่าระบบที่สื่อสาร ด้วยสัญญาณอนาล็อกทําให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ส่งผ่านระบบ ISDN จะไปถึงปลายทางด้วยความถูกต้อง ชัดเจนครบถ้วน สมบูรณ์ ดีกว่าการใช้งานผ่านคู่สายระบบโทรศัพท์ธรรมดา ทําให้ขอ้ มูลข่าวสารส่ ง ถึงปลายทางมีความน่าเชื่อถือได้มากกว่าการส่ งผ่านคู่สายระบบโทรศัพท์ธรรมดา

นนท์ชยั ปัญจานนท์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม


102

2104 – 2513 คอมพิวเตอร์เครื อข่าย

6.5.2 ความเร็ วในการใช้ งานรั บส่ งข้ อมูลข่ าวสารต่ างๆ ที่สูงขึ้นกว่ าการใช้ งานผ่ านคู่สายโทรศั พท์ ระบบธรรมดา อุปกรณ์ระบบ ISDN สามารถรองรับการสื่ อสารผ่านคู่สายโทรศัพท์ISDN ด้วย ความเร็ วตั้งแต่ 64 Kbps

จนถึงความเร็ วที่ 2,048 Mbps

ที่ให้บริ การโดยคู่สายPRIในขณะที่ คู่

สายโทรศัพท์ธรรมดาไม่สามารถรองรับการส่ งสัญญาณสื่ อสารได้ตามความเร็ วที่ระบบISDN ทําได้ อุปกรณ์ Modemของระบบโทรศัพท์ธรรมดาสามารถรองรับความเร็ วได้สูงสุ ด 56 Kbps แต่ในการใช้ งานจริ งก็ไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ตามความสามารถของ Modemได้ เพราะฉะนั้นการใช้งานผ่าน ระบบ ISDNจะทําให้สามารถรับส่ งข้อมูลข่าวสารได้ในปริ มาณมากและรวดเร็ วกว่าการใช้งานผ่านคู่ สายโทรศัพท์ธรรมดานอกจากนี้ ยงั สามารถทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่ อสารในระยะทางไกล ข้ามจังหวัดได้เพราะค่าใช้บริ การสื่ อสารผ่านระบบ ISDN จะใช้อตั ราเดียวกับค่าใช้บริ การสื่ อสารผ่าน ระบบโทรศัพท์ธรรมดา 6.5.3 เกิดความคล่ องตัวในการเพิม่ หรือเปลีย่ นแปลงอุปกรณ์ สื่อสารให้ เหมาะสมในการใช้ งาน คู่สาย ระบบ ISDN เปรี ยบเสมือนคู่สายโทรศัพท์อเนกประสงค์ที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารอะไรก็ได้ ตามความต้องการใช้งานในแต่ละขณะสามารถใช้งานอุปกรณ์สื่อสารที่ทนั สมัย (เช่น อุปกรณ์ Video Conferenceเป็ นต้น) ได้หลากหลายกว่าการใช้คู่สายโทรศัพท์ธรรมดา นอกจากนี้ ยงั สามารถใช้งาน อุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นระบบเดิมได้ดว้ ยจึงทําให้คู่สายระบบ ISDN มีความคล่องตัวในการใช้งานอุปกรณ์ สื่ อสารได้ดีกว่าการใช้งานผ่านคู่สายโทรศัพท์ธรรมดาเป็ นอย่างมาก 6.5.4 สามารถรองรั บการให้ บริ การสื่ อสารในรู ปแบบใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตได้ ในปั จจุบนั มี ผูใ้ ช้บริ การ ISDNส่ วนหนึ่งที่ใช้งานการสื่ อสารทางด้านภาพ เช่น ใช้อุปกรณ์ Video Conference เพื่อ ใช้งานในการประชุมทางไกลผ่านจอภาพได้อย่างไรก็ตามการสื่ อสารทางด้านภาพที่ทาํ ได้ผา่ นระบบ ISDN สามารถก่อให้เกิดการประยุกต์การใช้งานการสื่ อสารได้ค่อนข้างหลากหลายซึ่ งสามารถจะ เกิดขึ้นในอนาคตได้ เช่น  Tele-educationหรือ Tele training การเรี ยนการสอนอบรมทางไกลโดยครู อาจารย์ผฝู ้ ึ กสอน สามารถทําาการสอนอบรมนักเรี ยนนักศึกษาผูเ้ ข้ารับการอบรมทางไกลได้โดยที่ท้ งั 2 ฝ่ ายไม่ จําเป็ นต้องมารวมกันในสถานที่เดียวกัน ลักษณะการเรี ยนการสอนอบรมจะเป็ นการสื่ อสาร ในลักษณะ2 ทาง(Interactive or 2 ways Communication) ในขณะที่ระบบการเรี ยนการสอน ในระบบเดิมที่ทาํ ผ่านโทรทัศน์วิทยุเป็ นการสื่ อสารในลักษณะทางเดียวเท่านั้น

นนท์ชยั ปัญจานนท์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม


2104 – 2513 คอมพิวเตอร์เครื อข่าย

103

 Telemedicine การรักษาพยาบาลทางไกลโดยแพทย์อยูต่ ่างจังหวัดจะมีผปู ้ ่ วยรอรับการรักษา แพทย์ในต่างจังหวัดจะทําการติดต่อสื่ อสารกับแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญในกรุ งเทพฯผ่านอุปกรณ์ Video Conference รวมทั้งส่ งข้อมูลของผูป้ ่ วย ซึ่งอาจจะเป็ นภาพเอ๊กซ์เรย์คลื่นหัวใจภาพขยาย จากการส่ องกล้องเข้าไปในอวัยวะภายในของผูป้ ่ วยไปให้แพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญในกรุ งเทพฯ วิ นิ จ ฉัย และแนะนํา แพทย์ต่ า งจัง หวัด ดํา เนิ น การรั ก ษาผูป้ ่ วยได้ โดยไม่ ต ้อ งส่ งผูป้ ่ วยเข้า กรุ งเทพฯทําการรักษา  Tele-shopping หรือ E-commerce ในอนาคตผูซ้ ้ือผูข้ ายสามารถการเจรจาตกลงซื้อขายสิ นค้า บริ การกันแบบหน้ากันทั้ง 2 ฝ่ ายผ่านจอคอมพิวเตอร์หรื อโทรทัศน์ โดยไม่จาํ เป็ นต้องเดินทาง ออกไปเจรจาทําข้อตกลงในการซื้ อขายสิ นค้าบริ การกันเสมอไปทําให้ประหยัดเวลาและ ค่าใช้จ่ายลงได้  Tele Surveillance ระบบดูแลรักษาความปลอดภัยทางไกล โดยจะมีการติดกล้องวีดีโอตามจุด ต่างๆ ที่สําคัญในบริ เวณโกดัง คลังสิ นค้า บริ ษทั ห้างร้าน สาขาแล้วส่ งสัญญาณภาพที่จบั ได้ จากกล้องวีดีโอมายังศูนย์กลางซึ่งอาจจะเป็ นสํานักงาน (Office) สํานักงานใหญ่ สถานีตาํ รวจ ซึ่งอยูค่ นละสถานที่กนั เช่นคนละอาคาร คนละจังหวัด เป็ นต้น เพื่อตรวจดูความปกติเรี ยบร้อย ของจุดที่ติดกล้องวีดีโอปลายทางหากเกิดเหตุฉุกเฉิ นที่ปลายทางสามารถส่ งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Signal) ส่ งกลับมายังศูนย์กลางที่ทาํ การควบคุมได้ เพื่อแก้ไขเหตุการณ์ได้ตามสมควร ต่อไปได้ เหล่านี้เป็ นต้น 6.5.5 ผู้ใช้ บริการISDN สามารถติดต่อสื่ อสารไปยังผูใ้ ช้บริ การในระบบโทรศัพท์ธรรมดาได้โดยใช้ โทรศัพท์หรื อโทรสารในคู่สายISDN ติดต่อสื่ อสารไปยังเลขหมายปลายทางที่เป็ นระบบโทรศัพท์ ธรรมดาได้ทนั ที เพิ่มความสะดวกในการใช้งานโดยไม่ถูกจํากัดให้ใช้บริ การ ISDN ติดต่อกันเฉพาะ ผูใ้ ช้บริ การ ISDN ด้วยกันเท่านั้น 6.5.6 สามารถป้องกันการลักลอบดักฟังสั ญญาณได้ เนื่ องจากคู่สาย ISDNจะมีการส่ งสัญญาณด้วย ระบบดิจิตอล สามารถป้ องกันการลักลอบดักฟั งสัญญาณได้ดีกว่าระบบโทรศัพท์ธรรมดา ซึ่ งส่ งเป็ น สัญญาณอนาล็อก

นนท์ชยั ปัญจานนท์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม


104

2104 – 2513 คอมพิวเตอร์เครื อข่าย

6.6 ATM (Asynchronous Transfer Mode) ATM (Asynchronous Transfer Mode) เป็ นเทคโนโลยีเน็ทเวิร์กความเร็ วสู งที่พฒั นาโดย (CCITT Consultative Committee for International Telegraph and Telephone) ประมาณปลายปี 1991 จะใช้เส้นใย แก้วนําแสง (Fiber Optic) ในการทํางานเหมือนกับ FDDI แต่ ATM ใช้หลักการสวิตชิงในการทํางานมี แบนวิธสู ง ถูกออกแบบมาสําหรับงานด้านสารสนเทศในการขนส่ งข้อมูลและเสี ยงที่ขนาดเล็กว่าเซลล์ ข้อมูลจะมีส่วนหัวของเซลล์ คือ 5 ไบต์ หรื อ 40 บิต ส่ วนข้อมูลที่จะส่ งอีก 48 ไปต์รวมเป็ น 53 ไบต์ เท่านั้น เซลล์จะมีอยูส่ องกลุ่มด้วยกันคือ UNI (User Network Interface) ใช้ในการ เชื่อมต่อกับผูใ้ ช้ และ NNI (Network Node Interface) ใช้ในการเชื่อมต่อกับโหนด ATM สามารถจะใช้งานได้ท้ งั บนระบบ LAN และ WAN มีอตั ราความเร็ วขนาด 25 - 155 Mbps หรื อมากกว่านี้ Hub หรื อ Concentrator ที่ใช้งานบนระบบ ATM จึงเป็ นสวิตท์ที่มีความเร็ วสู งเพื่อให้สามารถส่ งข้อมูลได้แบบ Real time ได้ดี เทคโนโลยี ATM เทคโนโลยี ATM จึงเป็ นคู่แข่งของ FDDI ในระบบเน็ทเวิร์ความเร็ วสูง เพื่อหลีกเลี่ยงการสู ญเสี ยข้อมูล ATM สวิตซ์จะใช้เทคนิคการปรับจราจร (Traffic Shaping) เพื่อ กําหนดให้แพ็กเก็ตข้อมูลเป็ นไปตามข้อกําหนดที่วางไว้ เช่น ในกรณี ที่สถานีส่งข้อมูลในอัตราที่สูงเกินกว่า ลิงก์จะรองรับได้ ATM สวิตซ์ก็จะทําหน้าที่เป็ นบัฟเฟอร์ แพ็กเก็ตมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ และส่ งต่อใน ปริ มาณที่ลิงก์จะรองรับได้ หรื อที่กาํ หนดไว้เท่านั้น และอีกเทคนิคหนึ่งที่ใช้คือ การกําหนดนโยบายจราจร (Traffic Policing) คือ ถ้ามีเซลล์ขอ้ มูลที่ส่งเกินกว่าอัตราข้อมูลที่กาํ หนดไว้ก็จะถูกทําสัญลักษณ์ไว้เพื่อ แสดงว่าเซลล์น้ ีมีลาํ ดับความสําคัญตํ่า(Priority) เมื่อส่ งผ่านเซลล์น้ ีต่อไปก็อาจจะถูกละทิ้งหรื อไม่ก็ได้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ความคับคัง่ ของเครื อข่าย พืน้ ฐานของ ATM การรับส่ งข้อมูลใน ATM จะตรงข้ามกับเครื อข่ายประเภทอื่น โดยทัว่ ไปการรับส่ งข้อมูล เครื อข่ายจะเป็ นรู ปแบบไม่มีการเชื่ อมต่อ (Connectionless)

กล่าวคือ ในแพ็กเกตจะมี ขอ้ มูล

เฉพาะที่เพียงพอต่อการบอกสถานี ส่งและสถานี รับเท่านั้น ส่ วนการนําแพ็กเกตข้อมูลนี้ ให้ถึง ปลายทางนั้นก็จะเป็ นหน้าที่ของเครื อข่าย ด้วยเหตุน้ ี จึงทําให้สถานี ส่งและรับทํางานไม่ซบั ซ้อน มากนัก

นนท์ชยั ปัญจานนท์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม


2104 – 2513 คอมพิวเตอร์เครื อข่าย

105

กลไกการส่ งข้อมูลของ ATM จะตรงกันข้ามกับกลไกที่กล่าวมานี้ คือ สถานี ส่งและสถานี รับจะรับผิดชอบในการสร้างเส้นทางเหมือน (Virtue Path) สําหรับข้อมูลก่อนที่จะทําการส่ งสวิตซ์ ที่อยูใ่ นเส้นทางเสมือนนี้กจ็ ะมีหน้าที่ส่งแพ็กเกตต่อกันเป็ นทอดๆ โดยใช้ขอ้ มูลในส่ วนหัว โดยทัว่ ไปแล้วชุดของข้อมูลที่รับส่ งในเครื อข่ายจะเรี ยกว่า “แพ็กเกจ (Packet)” ถ้าเป็ นชุด ข้อมูลในเลเยอร์ที่ 3 จะเรี ยกว่า “เฟรม(Frame)” ถ้าอยูใ่ นเลเยอร์ที่ 2 ส่ วนชุดข้อมูลของ ATM ซึ่งอยู่ ในเลเยอร์ ที่ 2 นั้นจะนิ ยมเรี ยกว่า “เซลล์(Cell)” เนื่ องจากเซลล์มีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับเฟรม ของอีเทอร์เน็ต ดังนั้น เมื่อพูดถึงเซลล์ขอ้ มูลมักจะหมายถึงเฟรมของ ATM 6.7 ประเภทของการเชื่อมต่ อ ATM จะมีการส่ งข้อมูลแบบมีการเชื่อมต่อ (Connection-Oriented) ซึ่งจะรองรับการเชื่อมต่ออยู่ 2 ประเภท คือ การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด (Point-to-Point Connections) และการเชื่อมต่อแบบจากจุดเดียวไป หลายจุด (Point-to-Multipoint Connections) การเชื่ อมต่อแบบจุดต่อจุด (Point-to-Point) จะเป็ นการเชื่ อมผนึ กระหว่างสองสถานี โดยการ เชื่อมต่อแบบเสมือน (Virtual Connection) โดยผ่านอุปกรณ์ของเครื อข่าย ATM การเชื่อมต่อแบบนี้ จะใช้ สําหรับการรับส่ งข้อมูลแบบทางเดียวหรื อสองทางก็ได้ การเชื่อมต่อประเภทที่ 2 คือ การเชื่อมต่อแบบจาก จุดเดียวไปหลายจุด (Point–to–Multipoint) ซึ่ งจะมีกลไกค่อนข้างซับซ้อนมากกว่าแบบแรก การเชื่อมต่อ ประเภทนี้จะรองรับเฉพาะการส่ งข้อมูลแบบทางเดียว คือ จากจุดเดียวไปยังหลายจุดเท่านั้น เครื อข่าย ATM จะไม่รองรับการทํางานแบบจากหลายจุดมายังจุดเดี ยว (Multipoint–to–Point) หรื อแม้แต่แบบจากหลายจุดไปหลายจุด (Multipoint–to–Multipoint) การรับส่ งข้อมูลแบบนี้ จะรองรับใน เครื อ ข่ า ยแบบอี เ ทอร์ เ น็ ต เนื่ อ งจากเครื อ ข่ า ยประเภทนี้ จะใช้ก ารแชร์ สื่ อ กลางในการส่ ง ข้อ มู ล แต่ โปรโตคอลที่ใช้ในการเข้าถึงสื่ อกลางจะซับซ้อนกว่าของ ATM มาก อุปกรณ์ เครือข่ าย ATM อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครื อข่าย ATM จะมีเฉพาะสวิตซ์เท่านั้น ซึ่ งเรี ยกว่า ATM สวิตซ์ นัน่ เอง จะไม่เหมือนเครื อข่ายอีเทอร์ เน็ตที่ใช้ฮบั ได้ เครื อข่าย ATM จะมีโทโปโลจีเป็ นแบบดาว (Star Topology) โดยมี ATM สวิตซ์เป็ นศูนย์กลาง ดังนั้น แต่ละสถานีที่เชื่อมต่อเข้ากับเครื อข่าย ATM จะไม่ตอ้ งแชร์ Band Width กันเหมือนกับการเชื่อมต่อเข้ากับฮับในเครื อข่ายอีเทอร์เน็ต นนท์ชยั ปัญจานนท์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม


106

2104 – 2513 คอมพิวเตอร์เครื อข่าย

อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อโดยใช้สวิตซ์น้ นั ยังมีบางช่วงที่ตอ้ งแชร์ Band Width กันอยูด่ ี ซึ่ งจะขึ้นอยูก่ บั ประสิ ทธิ ภาพของ Switch Backplane ซึ่งจะเป็ นสิ่ งที่บอกประสิ ทธิภาพของสวิตซ์ แต่ละตัว Backplane คือ อัตราข้อมูลที่สวิตซ์แต่ละตัวสามารถรองรับได้ ATM สวิตซ์ที่ไม่ตอ้ งมี การแชร์ Band Width จะต้องมี Backplane อย่างตํ่าเท่ากับ Band Width ของแต่ละพอร์ท คูณด้วย จํานวนพอร์ ทของสวิตซ์น้ นั ถ้าตํ่ากว่านี้ จะต้องมีการแชร์ Backplane ของแต่ละพอร์ ท ถ้ามีการ รับส่ งข้อมูลในเวลาเดียวกันทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น ถ้า Band Width ของเครื อข่ายอยูท่ ี่ 155.52 Mbps Backplane ของสวิตซ์ที่มี 5 พอร์ทต้องมี Band Width ที่ 777.6 Mbps (155.52*5) เป็ นต้น แน่ นอนที่สุดการที่คอมพิวเตอร์ จะเชื่ อมต่อเข้ากับเครื อข่ายต้องมีเน็ตเวิร์คการ์ ดสําหรับ เครื อข่าย ATM เน็ตเวิร์คการ์ ดจะเรี ยกว่า UNI (User-to-Network Interface) ส่ วนอิเตอร์ เฟสที่ เชื่อมต่อระหว่างสวิตซ์จะเรี ยกว่า NNI (Network-to-Network Interface)

นนท์ชยั ปัญจานนท์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Chapter 6 part i  
Chapter 6 part i  
Advertisement