Page 1

2104 – 2513 คอมพิวเตอร์เครื อข่าย

53

4.6 โปรโตคอล NetBIOS โปรโตคอล NetBIOS (Network Basic input/output System) ซึ่ งพัฒนาโดยบริ ษทั IBM เป็ น วิธีการที่ทาํ ให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่ อสารกับคอมพิวเตอร์เครื่ องอื่นในเครื อข่ายได้ 4.7 โปรโตคอล NetBEUI โปรโตคอล NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) เป็ นโปรโตคอลที่ใช้ในเครื อข่ายเล็กๆ ที่ ใช้ระบบปฏิบตั ิการของไมโครซอฟต์ สําหรับ NetBEUI เป็ นโปรโตคอลที่ถูกพัฒนาขึ้นมาปรับปรุ ง NetBIOS ให้มีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น สมรรถนะ NetBEUI เป็ นโปรโตคอลขนาดเล็ ก ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง เนื่ อ งจากไม่ ต ้อ งการ หน่วยความจําและพลังการประมวลผลในการทํางานมาก จุดนี้ทาํ ให้ NetBEUI สามารถส่ งข้อมูลได้เร็ วกว่า โปรโตคอลอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามโปรโตคอลนี้ไม่สามารถใช้ในเครื อข่ายบริ เวณกว้างได้ NetBEUI มักจะพบในเครื อข่ายที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากไมโครซอฟต์ เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟต์ เชื่อมต่อกันกับเครื อข่ายจึงทําให้โปรโตคอล NetBEUI ปรับแต่งได้ง่าย NetBEUI เป็ นโปรโตคอลที่เซ็ตอัพได้ ง่ายมาก ผูบ้ ริ หารเครื อข่ายเพียงแต่กาํ หนดชื่อของคอมพิวเตอร์ที่ไม่ซ้ าํ (Unique Name) และกําหนดเวิร์คกรุ๊ ปใน เครื อข่ายเพราโปรโตคอลไม่สามารถหาเส้นทางวิ่งได้เอง จุดด้อยที่เห็นได้ชดั ของโปรโตคอล NetBEUI ก็คือไม่ สามารถใช้เป็ นโปรโตคอลของเครื อข่ายขนาดใหญ่ได้ เนื่องจากเครื อข่ายขนาดใหญ่จาํ นวนมากจะใช้อุปกรณ์ที่ เรี ยกว่า เราท์เตอร์ (Router) ในการเชื่อมต่อเครื อข่ายย่อยเข้าด้วยกันและโปรโตคอล NetBEUI ไม่ใช่โปรโตคอล ที่หาเส้นทางวิ่งได้เอง (Non-Ropable Protocol) ทําให้ไม่สามารถวิ่งผ่านเราท์เตอร์ได้ 4.8 Hypertext Transfer Protocol (HTTP) และ Hypertext Markup Language (HTML) จะว่าไปแล้ว HTTP กับ HTML นั้น ก็เป็ นเหมือนกาแฟกับคอฟฟี เมต โดย HTTP คือ โปรโตคอลที่ใช้ สื่ อสารระหว่าง Client Computer กับ Server Computer ทําให้ท้ งั สองเครื่ องรู ้ว่าจะจัดการส่ งข้อมูลไปอย่างไร ส่ วน HTML คือสื่ อภาษาที่ทาํ ให้เอกสารหรื อ Contents ที่อยูบ่ นเครื่ อง Server Computer เมื่อถูกส่ งมาที่ Client Computer แล้วจะนําไปแสดงได้อย่างไร เราเรี ยกซอฟต์แวร์ที่ใช้แสดงนี้วา่ Browser

นนท์ชยั ปัญจานนท์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม


54

2104 – 2513 คคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย

รู ปที่ 4.4 แสดงงการสนับสนุนุนการทํางานนระหว่างโปรโโตคอล HTTPP และภาษา HHTML ข้ อดีของการแยกกชั้นการทํางาานระหว่ าง HHTTP กับ HTTML 1. Contents  พัฒนาบน นเครื่ องแบบใดก็ได้ เช่น PCC, Macintoshh, IBM, DEC, SUN, HP, SSGI, Cray etc.  มีเครื่ องมือช่ อ วยในการพพัฒนามากมาาย 2. W Web Server  เครื่ องที่ใช้ ชเป็ น Web Seerver เป็ นเครืรื่ องใดๆ ก็ได้ เช่น PC, Maccintosh, IBM M, DEC, SUN, HP, SGI, Cray  ในแต่ละ Platform P มี โปรแกรม Weeb Server ให้เลื เ อกมากมาย 3. Client Compputer  เครื่ องที่ใช้ ชเป็ น Client Computer C เป็ นเครื่ องใดๆ ก็ได้ เช่น PC, Macintosh, IBM, DEC, SUN, HP, SGI, Cray, TV with Set--Top Box, Peen Computer etc. e 4. BBrowser  โปรแกรม ม Browser มีให้ ใ เลือกใช้มากมายบน PC, Macintosh, IBM, DEC, SSUN, HP, SGGI, Cray, TVV with Set-Topp Box, Pen CComputer etc. โปรรโตคอล HTTTP นี้วิ่งอยูบน บ่ TCP/IP อี กชั้นหนึ่ ง รู ปแบบการทํ ป างานจะไม่ า มีกการจองสาย โดย client จะเรี ยยกข้อมูลจาก server โดยกการส่ ง requesst ไปแล้วจะตตัดการติดต่อทันที จากนั้นนจะรอจนกระทัง่ server ส่ งข้ออมูลมาให้

นนท์ชยั ปั ญจานนท์ แผนนกอิเล็กทรอนิกกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคคราม


2104 – 2513 คอมพิวเตอร์ เครื อข่าย

5 55

รูปที่ 4.5 การติดต่อสื่ อสารระหหว่าง Web Seerver และ Client ผ่านโปรโโตคอล HTTPP นักศึกษาสามารถทด ษ ดลองการทํางาานดังรู ปข้างตต้นได้โดยดูทีที่ Status Bar ของโปรแกรรม Netscape N จะมีมีสถานะการททํางาน 3 ขั้นตอนคื น อ 1) Contacting HHost 2) Hosst Connectedd โดยยโปรแกรม Netscape Waaiting for Repply .... และ 3)) Transferringg Data ประโยชชน์ของการทําํ งานแบบไมม่จองสายของง HTTP ทําให้ ใ WWW sserver สามารถให้บริ การ clieent ได้หลายๆ คนพร้อมๆ กักน การสื่ อสาารของ WWW W จึงมีประสิทธิ ท ภาพมากขึ้น

รูปที่ 4.6 แสสดงการให้บริ การของ Webb Server 4.9 TCP/IP กับเครื เ อข่ ายอินเททอร์ เน็ต เครื่ องคคอมพิวเตอร์บนเครื บ อข่ายอิอินเตอร์ เน็ต สื่ อสารระหวว่างกันโดยใช้ช้ Transmissioon Controll อ ลที่ส่งจะถูถูกตัดออกเป็ นส่ น วนๆ เรี ยก Prootocol (TCP) และ Internett Protocol (IPP) รวมเรี ยกวว่า TCP/IP ข้อมู นนทท์ชยั ปั ญจานนนท์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยยาลัยเทคนิคสมุมุทรสงคราม


56

2104 – 2513 คคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย

ส เราส่ ง e-mail e ไปหาใใครสักคน e-m mail packet แล้วจจ่าหน้าไปยังผูผร้ ับด้วยการกกําหนด IP Adddress เช่น สมมติ ของเราจะถูกกตัดออกเป็ น packet ขนนาดเล็กๆ หลลายๆ อัน ซึ่ งแต่ แ ละอันจะจ่าหน้าถึงผูร้ ับบเดียวกัน pacckets พวกนี้ ก็จะวิวิ่งไปรวมกับ packets ของงคนอื่นๆ ด้ว ย ทําให้ในสาายของข้อมูล packets ขอ งเราอาจจะไมม่ได้ โ ว gatewaay (อาจเรี ยก router) จะอ่านที า ่ เรี ยงติดกัน ppackets พวกนี้จะวิ่งผ่าน ชุชมทาง (gatewway) ต่างๆ โดยตั อยูท่ ี่จ่าหน้า แล้วจะบอกกทิศทางที่ไปของแต่ละ paacket ว่าจะวิงไปในทิ ศทาางไหน packeet ก็จะวิ่งไปตาม ่ ทิศทางนั้น เเมื่อไปถึง gatteway ใหม่กจะถู จ็ กกําหนดดเส้นทางให้วงไปยั ิ่ ง gatew way ใหม่ที่อยู่ ถดั ไป จนกวว่าจะ ถึงเครื่ องปลลายทาง เช่นเรราติดต่อกับเคครื่ องในอเมริ กา อาจจะต้องผ่ อ าน gatewaay ถึง 10 แห่ห่ ง เมื่อ packet วิ่ง มาถึงปลายททางแล้ว เครื่ องปลายทางก็ อ บน จะเอา packetts เหล่านั้นมาาเก็บสะสมจนนกว่าจะครบ จึงจะต่อกลับคื ให้เป็ น e-maail

รูปที่ 4.7 4 แสดงการรแบ่งข้อมูลเป็ปนแพ็กเกต

ข มพิวเตอร์ รูปที่ 4.8 แสดงกาารใช้สายส่งข้อ้ มูลร่ วมกันของระบบคอ การรที่ขอ้ มูลมีลกษณะเป็ กั น packet ทําให้ในนสายสื่ อสารรสามารถที่จะ ขนส่ งข้อมู ลโดยไม่ตอ้ งจอง (occupies) สสายไว้สายจึงสามารถใช้ ง ร่วมกั ว นกับข้อมมูลที่ส่งจากเคครื่ องอื่นได้ ต่ตางจากโทรศัศัพท์ที่ขณะใช้ช้งาน จะไม่มีใครใใช้สายได้ ดังตัตวอย่างในรู ปข้ ป าล่างนี้ เครืรื่ องคอมพิวเตตอร์ A และ C สื่ อสารกันนด้วย packet สี ดาํ ซึ่ งใช้สายร่ ววมกับเครื่ องคคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ซึ่ ง paccket ดังกล่ล่าวอาจจะเป็ นสั น ญญาณเสีสยง (เช่น Inteernet นนท์ชยั ปั ญจานนท์ แผนนกอิเล็กทรอนิกกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคคราม


2104 – 2513 คอมพิวเตอร์ เครื อข่าย

5 57

Phoone) ซึ่ งเมื่อ packet เดินทางมาถึ ท งก็จะะถูกจับมารวมมกันให้เป็ นเสีสี ยงของการพูพูดคุย ไม่เหมืือนโทรศัพท์์ แบบบปรกติ ที่ขณะใช้ ณ งานสาย จะไม่สามารรถนําไปทํางานอื่น ๆ ได้อกี

รูปที่ 4.99 แสดงการส่งข้ ง อมูลผ่านเกกตเวย์ 4.100 IP Address เครื่ องคคอมพิวเตอร์ทีท่ีต่ออยูบ่ นอินนเตอร์เน็ตก็เปรี ป ยบคล้ายๆ กับเครื่ องโททรศัพท์ที่มีเบอร์ บ เฉพาะตัว ซึ่งก็จะมีเพียงเบอร์เดียวในโลลก

รูปที่ 4.100 ตัวอย่างการรกําหนด IP Address A ให้กบอุ บั ปกรณ์เครื อข่าย นนทท์ชยั ปั ญจานนนท์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยยาลัยเทคนิคสมุมุทรสงคราม


58

2104 – 2513 คอมพิวเตอร์เครื อข่าย

IP Address เป็ นตัวเลขขนาด 32 บิต แบ่งออกเป็ น 4 ชุดๆ ละ 8 บิต ดังนั้นตัวเลข 1 ชุดที่เราเห็นคัน่ ด้วยจุดนั้น จึงแทนได้ดว้ ยตัวเลขจาก 0 ถึง 255 ตัวเลข 4 ชุดนี้ จะถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ network number และ ส่ วนของ host number โดย ขนาดของแต่ละส่ วนจะใหญ่หรื อเล็กขึ้นอยูก่ บั ว่าเครื่ องคอมพิวเตอร์น้ นั อยูใ่ นเน็ตเวิร์ค class ใด ซึ่ ง class ของเน็ตเวิร์คแบ่งออกเป็ น 4 classes ดังนี้ 1. Class A เป็ นเน็ตเวิร์คขนาดใหญ่ มี network number ตั้งแต่ 1.0.0.0 ถึง 127.0.0.0 นัน่ คือใน class นี้ น้ นั จะมีส่วนของ host number ถึง 24 บิตซึ่ งอนุญาตให้มีจาํ นวนเครื่ องได้ 1.6 ล้าน เครื่ องใน 1 เน็ตเวิร์ค ซึ่งจะมีเน็ตเวิร์คขนาดใหญ่แบบนี้ได้เพียง 127 เน็ตเวิร์คเท่านั้น 2. Class B เป็ นเน็ตเวิร์คขนาดกลาง มี network number ตั้งแต่ 128.0.0.0 ถึง 191.255.0.0 นัน่ คือ ใน class นี้มีส่วนของ network number 16 บิต และส่ วนของ host number ได้ 16 บิต ทําให้มี จํานวนของเน็ตเวิร์คได้ถึง 16320 เน็ตเวิร์ค และ 65024 hosts 3. Class C เป็ นเน็ตเวิร์คขนาดเล็ก มี network number ตั้งแต่ 192.0.0.0 ถึง 223.255.255.0 นัน่ คือ ใน Class นี้ มีส่วนของ network number 24 บิต และ ส่ วนของ host number 8 บิต ทําให้มี จํานวนของเน็ตเวิร์คได้ถึง 2 ล้านเน็ตเวิร์คและมีจาํ นวน host ในแต่ละเน็ตเวิร์คเท่ากับ 254 hosts 4. Class D เป็ นส่ วนที่เก็บรักษาไว้สาํ หรับใช้ในอนาคต มี IP Address ตั้งแต่ 224.0.0.0 ถึง 254.0.0.0 4.11 Domain Name System (DNS) เบอร์ IP Address เป็ นตัวเลขที่ใช้ไม่ค่อยสะดวกและจํายาก ด้วยเหตุน้ ีจึงมีการคิดระบบตั้งชื่อแบบ ที่เป็ นตัวอักษร ให้มีความหมายเพื่อการจดจําได้ง่ายกว่ามาก เวลาเราอ้างถึงเครื่ องใดบนอินเตอร์ เน็ต เราก็ จะใช้ชื่อ DNS เช่น www.nectec.or.th แต่ในการใช้งานจริ งนั้นเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ เมื่อรับคําสั่ง จากเราแล้ว เค้าจะขอ (request) เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ทาํ หน้าที่บริ การบอกเลขหมาย IP Address (ทําหน้าที่ คล้ายสมุดโทรศัพท์ Yellow Pages) ซึ่ งเรี ยกกันว่าเป็ น DNS Server หรื อ Name Server ตัว Name Server เมื่อได้รับ request ก็จะตอบเลขหมาย IP Address กลับมาให้เช่น สําหรับ www.nectec.or.th นั้นจะตอบ กลับมาเป็ น 164.115.115.9 จากนั้นเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของเราจึงจะเริ่ มทําการติดต่อ กับคอมพิวเตอร์ นนท์ชยั ปัญจานนท์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม


2104 – 2513 คอมพิวเตอร์ เครื อข่าย

5 59

เป้ าหมาย ซึ่ งมันก็ น จะผ่านกระะบวนการแบบบที่กล่าวไปขข้างต้น คือแบบ่งข้อมูลออก เป็ น packet จ่าหัวด้วย IP จากกนั้นส่ ง packeet ไปซึ่งก็จะวิวิง่ ผ่าน gatewway ต่างๆ มากกมายไปยังเป้ าหมาย า บางทีเราจะพบกรณี ร ที่คอมพิวเตออร์ ที่เป็ น Nam me Server นัน้ นไม่ทาํ งาน เราจะไม่สามารถติดต่อ ห IP Address เเราสามารถใชช้ IP Address เครื่ องอื่นบนอินเตอร์เน็ตได้อีอกี ต่อไปโดยใใช้ชื่อ DNS หากเราทราบ N Serverr ด้วยเหตุน้ ีเรราจึงทําการเก็ก็บชื่อและ IP ได้ตตรงๆ ทําให้เราไม่จาํ เป็ นต้องพึ่งสมุดโททรศัพท์ของ Name Adddress ไว้ในสมุดโทรศัพท์ส่สวนตัวประจํจําเครื่ อง เช่นบนระบบยู บ นกซ์ ิก มีไฟล์ /etcc/hosts เอาไว้เ้ ก็บชื่อ DNS ที่ใชช้บ่อยๆ

reg.kmitl.aac.th

161.2246.34.33 DNS : ชื่ออโดเมน โดเมนระะดับบนสุ ด บอกชื่อประเทศ โดเมนรออง บอกประเภภทของเครื อข่ขาย โดเมนรอองลงมา บอกชื่อเครื อข่ายท้ ท้องถิ่น โดเมนตํ่าาสุ ด บอกชื่อเครื่ อง

IP Address A

รูปที่ 4.11 ตัวออย่าง Domainn Name และ IP I Address 4.122 การแบ่ งกลุ่มโดเมน ึน ้ งแรกในสสหรัฐอเมริ กา ชื่อโดเมนระดับบนสุ ดจึ ึงแบ่งกลุ่มไว้ว้ 6 กลุ่ม แต่ อินเตอร์ร์ เน็ตเริ่ มมีข้ นครั น เน็ตอออกไปทัว่ โลก จึงต้องจัดสรรรชื่อโดเมนให้แต่ละประเเทศ การกําหนนดชื่อโดเมน เมื่ออมีการขยายอินเทอร์ ตามมมาตรฐาน ISSO 3166 มีดงนี งั ้ การแบ่ งงกลุ่มโดเมนขของสหรัฐอเมมริกา โดเมน com edu gov mit net org

กลุ่ม Commercial Organizatiions : กลุ่มธุรกิ ร จการค้า Educationaal Organizatioons : สถาบันการศึ น กษา Government Organizatiions : หน่วยงงานรัฐบาล Military Organizations O : หน่วยงานททหาร Networkinng Organizatioons : หน่วยงานเกี่ยวกับเครื อข่าย Non-comm mercial Organnizations : หนน่วยงานไม่หวัวงผลกําไร

นนทท์ชยั ปั ญจานนนท์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยยาลัยเทคนิคสมุมุทรสงคราม

ตัวอยย่ าง yahoo.com m ucla.edu whitehouse.gov navy.mil nyser.net ngo.org


60

2104 – 2513 คอมพิวเตอร์เครื อข่าย

การแบ่ งกลุ่มโดเมนของประเทศอืน่ ๆ โดเมน ac co go or net

กลุ่ม Academic : สถาบันการศึกษา Commercial : ภาคเอกชน Government : หน่วยราชการ Organization : องค์กรที่ไม่หวังผลกําไร Network : องค์กรที่ให้บริ การเครื อข่าย

ตัวอย่ าง kmitl.ac.th bigc.co.th mfa.go.th nectec.or.th ksc.net.th

ชื่อโดเมนของประเทศต่ างๆ โดเมน ar at au be br ca ch cn de dk eg es

ประเทศ อาร์เจนตินา ออสเตรี ย ออสเตรเลีย เบลเยียม บราซิล แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ จีน เยอรมัน เดนมาร์ก อิยปิ ต์ สเปน

โดเมน fi fr gr ie il in it jp kr mx my nl

ประเทศ ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส กรี ซ ไอร์แลนด์ อิสราเอล อินเดีย อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี เม็กซิโก มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์

โดเมน no nz pl pt ru se sg th tw uk us

ประเทศ นอร์เวย์ นิวซีแลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส รัสเซีย สวีเดน สิ งคโปร์ ไทย ไต้หวัน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริ กา

ในสหรัฐอเมริ กาซึ่ งได้มีโดเมนระดับประเทศของตัวเองนอกเหนื อจากกลุ่มโดเมนทั้ง 6 กลุ่ม เป็ น โดเมนย่อยตามมลรัฐ เช่น nri.reston.va.us หมายถึง nri ตั้งอยูท่ ี่เมือง Reston มลรัฐ Virginia และ InterNIC หรื อ NIC (Network Information Center) ทําหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การและควบคุมเกี่ยวกับการตั้งชื่อโดเมนใน อินเทอร์เน็ต โดยจะต้องไม่ซ้ าํ กันเช่นเดียวกับ IP Address ที่ไม่ซ้ าํ กัน

นนท์ชยั ปัญจานนท์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม


2104 – 2513 คอมพิวเตอร์เครื อข่าย

61

แบบฝึ กหัดท้ ายบทที่ 4 1. ให้นกั เรี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนในบทเรี ยนนี้ เป็ นแผนภูมิความรู ้ (Mind mapping) 2. จงตอบคําถามต่อไปในลงในสมุด 2.1 จงอธิบายความหมายของโปรโตคอล (Protocol) 2.2 จงอธิบายความหมายของ TCP/IP 2.3 จงอธิบายว่าโปรโตคอล IP ทําหน้าอะไร 2.4 จงอธิบายว่าโปรโตคอล DNS ทําหน้าอะไร 2.5 โปรโตคอล Point-to-Point ที่ใช้ในปัจจุบนั ได้แก่โปรโตคอลอะไรบ้าง 2.6 จงอธิบายว่าโปรโตคอล SLIP ทําหน้าที่อะไร 2.7 จงอธิบายว่าโปรโตคอล PPP ทําหน้าที่อะไร 2.8 จงอธิบายความหมายของโปรโตคอล Stack 2.9 จงอธิบายว่าโปรโตคอล HTTP กับ HTML ทําหน้าที่อะไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร 2.10 Class ของ Network แบ่งออกเป็ นกี่ Class อะไรบ้าง จงอธิบาย

นนท์ชยั ปัญจานนท์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Chapter 4 part ii  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you