Page 1

UDRU@EWE STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA „NOMOKANON“

organizuje

PROMOCIJU KWIGE „Globalizacija bezumqa“ autora

Danila Tvrdi{i}a U~estvuju: - g. Aleksandar

Pavi}, - g. Sla|an Mijaqevi},

политички аналитичар;

уредник сајта „Антиглобализам“ и

народни посланик у Народној Скупштини Републике Србије;

- g. Danilo

Tvrdi{iÊ,

аутор књиге.

Трибина ће се одржати у амфитеатру IV Правног факултета, у четвртак 4. новембра 2010. године, са почетком у 18 часова.

Промоција књиге "Глобализација безумља