Page 1

JÄÄTMEVEOST TÄHTAJALISE VABASTUSE TAOTLEMINE

NÕMME JAZZI JÕULUKONTSERDID

Korraldatud jäätmeveoga on liidetud kõik, kes elavad korraldatud jäätmeveo piirkonnas. Kui kinnistul ei elata, on võimalik taotleda erandkorras ja tähtajaliselt vabastust korraldatud jäätmeveost. /Loe lk 2

Nõmme Jazzi jõulukontserdid toimuvad seekord üsna jõuluajal, 22. ja 26. detsembril. Nõmme muuseumis esineb vokaalansambel JazzIn Sisters. Rahu kirikus aga astub üles noor ja särav Teele Viira. / Loe lk 4

Järgmine number ilmub 11. jaanuaril 2013

1 4. detsember 201 2 • Nõmme Sõnumid nr 25 (432)

LÜHIDALT

Nõmme saab järgmiseks sügiseks uue sauna Jukko Nooni

Nõmme linnaosa kõrvaltänavaid puhastab ka sel talvel Tänavapuhastuse AS. Kõigi Nõmme kõrvaltänavate hoolduses järgib Tänavapuhastuse AS nõuet, et lumetõrje hooldustsükkel peab olema tehtud 12 tunni jooksul ning maksimaalne lubatud sadanud lumikatte paksus on 8 cm. Kui sadanud lumekihi paksus jääb alla 8 cm, lumetõrjet ei tehta. Pikaajalise tugeva lumesaju ja tuisu korral hooldustsükli aeg pikeneb ning põhirõhk pannakse asumisiseste magistraalteede lahtihoidmisele. Elanikel palutakse hoida autosid oma krundil, seda eeskätt kitsamatel tänavatel – teeäärde pargitud auto võib takistada sahktraktori läbipääsu, mistõttu võib tänav jääda hooldamata. Nõmme kõrvaltänavate hooldusega seotud küsimustes palume helistada ettevõtte infotelefonil 5551 2592 või saata e-kiri nomme@tap.ee. Probleemide korral võib neist teada anda ka Nõmme linnaosa valitsuse heakorraspetsialistidele telefonidel tel 645 7312 ja 645 7306. (NS)

Räästad tuleb lumest ja purikatest puhtad hoida Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagama ohu korral ja ohu kõrvaldamise tööde ajal tänaval ja kõnniteel ohutu liiklemise, piirates ohuala ajutise piirdeaiaga ning paigaldades nähtavale kohale infotahvli, millele on märgitud ohu liik, ohu likvideerimise eest vastutava isiku nimi ja telefon, töö algusja lõpptähtaeg. Piirdeaed paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse. Piirdeaia ja infotahvli paigaldamine ei vabasta käesolevas sättes nimetatud ohu kõrvaldamise kohustusest. Ohu kõrvaldamise töö tehakse avariitööna, teatades sellest linna infotelefonile 1345. Pärast töö lõpetamist peab heakorrastama ümbruse. Hoolimatute majaomanike suhtes alustab menetlust munitsipaalpolitsei. Tallinna linna heakorra eeskirja nõuete rikkumise eest võib väärteomenetluse käigus karistada füüsilist isikut kuni 400 euro ja juriidilist isikut kuni 1300 euro suuruse trahviga. Inimvigastusega lõppenud õnnetuste puhul võib algatada kriminaalmenetluse ning sel juhul on karistused rangemad. (NS)

Sel nädalal algas Valdeku tänava saun-spordihoone, sotsiaalkeskuse ja linnosavalitsuse uue hoone ehitustööde esimene etapp. Valdeku 13 esimese etapi ehitaja leidmiseks korraldatud riigihankel tegi parima pakkumise Eventus Ehitus OÜ, lepingu kogumaksumus on 1 068 480 eurot. Rekonstrueerimistööde esimene etapp hõlmab avaliku sauna ja spordikompleksi ehitamist ning haljastustöid. Ehitustööde esimese etapi valmimise tähtajaks on 2013. aasta sügis. «Tallinna linna 2013. aasta kavandatud eelarves on arvestatud nõmmelase jaoks olulise maja valmimisega,» sõnas Tallinna abilinnapea Eha Võrk. Nõmme linnaosa vanema Erki Korpi sõnul lammutati kevadel osa uuemast hoonest ning alles jäi eraldi majana spordisaali ja söökla tiib. «Selle hoone esimesele korrusele on projekteeritud Nõmme uus saun, teisele korrusele aga spordisaal. Saun on kavandatud 60-kohaline, millest 30 kohta naistele ja teine 30 meestele. Lisaks saab saunahoone fuajees olema hubane kohvik, kus pärast sauna karastusjooke ja suupisteid maitsta,» rääkis linnaosavanem. Linnaosavanema kinnitusel saab järgmise aasta sügiseks valmis ka hoone ümbruses olev park, lisaks parkimiskohad, kõnniteed ja nii sauna kui ka spordihoone toimimiseks vajalikud kommunikatsioonid. «Valmib ka Nõmme loo-

2 etapp

1 etapp

NÕMME LINNAOSAVALITSUSE ADMINISTRATIIVHOONE

SAUN JA SPORDIKESKUS

Talvine teehooldus Nõmmel

VALDEKU TN

Arhitektuurne lahendus näeb ette hoone fassaadist kuni 60 cm kaugusel paikneva terasvõrkkonstruktsiooni, millele pannakse kasvama ronitaimed. dusmaja jaoks kauaoodatud õuesõppe paviljon, millest on rõõmu kindlasti kõigile Nõmme lasteasutuste lastele,» lisas ta. «Taas kord asume ehitama olulist sotsiaalobjekti, sedapuhku Tallinnas. Nagu ikka, on avaliku asutusena kasutusele võetava hoone ehitamine mõnevõrra huvitavam ja vastutusrikkam sellega kaasnevate erinevate ehituslike nõuete tõttu,» märkis Eventus Ehitus OÜ juhatuse liige Lauri Kaska. Kuna sauna- ja spordihoone juba olemasolev maht on suhteliselt suur, ent lihtsakoeline ja akendeta, ei sobitu see rohelisse Nõmme väikeelamupiirkonda. Arhitektuurne lahendus näeb ette hoo-

ne fassaadist kuni 60 cm kaugusel paikneva terasvõrkkonstruktsiooni, millele pannakse kasvama ronitaimed, nt harilik metsviinapuu, mis on talvekülmadele vastupidav, ei ole ilmakaarte suhtes nõudlik ning kasvab 10–20 meetri kõrguseks. Ehitustööde teise etapiga on kavas jätkata 2013. aasta sügisel, kui alustatakse nii-öelda põlvkondade maja rajamist vanasse koolihoonesse. Suurem osa majast läheks Nõmme sotsiaalkeskuse käsutusse, kuid sinna tuleksid ka Nõmme linnaosa valitsuse ruumid. «Kahtlemata on Nõmme keskuse naabrusse sellise mitmekülgse, erinevaid põlvkondi ühenda-

Soovime teile kaunist jõuluaega NÕMME LINNAOSA VALITSUS, VABADUSE PST 77

va ja kõigile linnaosa elanikele vajaliku avalike teenuste kompleksi rajamine igati põhjendatud,» ütles abilinnapea Eha Võrk. «Liiatigi leiab tühjaks jäänud koolihoone seeläbi uue väärika rakenduse. Praegu laialipillutult tegutsevate üksuste ühte kohta koondumise tulemusena paraneb kahtlemata ka linnaosavalitsuse töökorraldus, mis muudab ametkondliku asjaajamise linnaosa elanike jaoks tõhusamaks ja kiiremaks ning tervise ja huvide eest hoolitsemise mugavamaks.» Valdeku 13 krundil paikneva kahe hoone projekti autoriteks on BOA OÜ ja Innopolis Insenerid OÜ.


2 14. detsember 2012

Rõõmsaid jõule!

S

eekordne detsember on alanud lumiselt ning loodan, et valget vaipa jätkub nii jõuludeks kui ka kogu talveks. Aasta viimasel kuul vaadatakse aastale tagasi, tehakse kokkuvõtteid toimunust ja seatakse sihte uueks aastaks. Nõmme jaoks on möödunud aasta olnud väga hea, sest linnaosa juhtimine on muutunud selgemaks ja õhemaks ning linnaosavalitsuse kahest Vabaduse puiestee majast on alles üks – aadressil Vabaduse puiestee 77. Oleme teinud tihedat ja tulemuslikku koostööd Nõmme lasteaedade ja koolidega, noortemajaga ning noorte- ja päevakeskustega. Nõmme jaoks on olulised meie lapsed, nende turvalisus ja hea käekäik. Oleme korraldanud ka erinevaid üritusi oma väärikatele ja eakatele elanikele. Igal aastal peame meeles ja austame Nõmme loojat Nikolai von Glehni. Tänavu sai Glehni loss tagasi pea sadakond aastat lossi tornist puudunud pronkskotka. Glehni loss elustus Nõmme linnaõiguste andmise 86. aastapäeval, kui seal mängiti viiel korral etendust «Kahesaja-aastane mees», mille peaosas ikka meie Glehn. Esimese advendi tähistamine Nõmmel oli seekord uues kohas – Glehni kuju juures oleval lipuväljakul, kuhu kevadel sai istutatud uus jõulukuusk. Mul on siiralt hea meel, et sellel üritusel oli rohkelt nõmmekaid. Nõmme keskus elab jälle!

Janne Kallakmaa Tallinna keskkonnaamet

Soovin, et teie peredel ja lähedastel oleksid rõõmsad jõulud, et leiaksite aega üksteisega koos olla, üksteist kuulata.

E

elmisel nädalal alustasime uue sauna ja spordikeskuse ehitamist Valdeku 13 paikneva endise koolimaja söökla-spordisaali hoonesse, saun valmib 2013. aasta sügiseks. Häid ja tegusaid päevi oli väga palju ning selle eest suur tänu kõigile nõmmekatele ning meie headele koostööpartneritele nii siin kui mujal maailmas! Soovin, et teie peredel ja lähedastel oleksid rõõmsad jõulud, et leiaksite aega üksteisega koos olla, üksteist kuulata. Samuti vaadake ringi enda ümber, kuidas läheb teie naabril või teie kodutänava inimestel. Ainult hoolimise, rääkimise, kuulamise ja ligimeste vastu huvitundmisega saame muuta meie oma Nõmmet siiramaks ja veelgi mõnusamaks koduks!

Jukko Nooni

Korraldatud jäätmeveoga liitumine ja tähtajalise vabastuse taotlemine

LINNAOSAVANEMA VEERG

Vastavalt jäätmeseadusele loetakse korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunuks kõik jäätmevaldajad, kes elavad korraldatud jäätmeveo piirkonnas. Kui jäätmevaldaja ei ela ega viibi oma kinnistul, on tal õigus taotleda erandkorras ja tähtajaliselt vabastust korraldatud jäätmeveost. Vormikohane taotlus (www.tallinn.ee/est/Korraldatud-jaatmeveost-erandkorras-vabastamine) esitatakse linnaosavalitsusele, kes kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust. Taotluse põhjendatuse korral loetakse taotleja linnaosavalitsuse korraldusega tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost vabastatuks. Vabastuse saanud jäätmevaldaja on kohustatud esitama igal aastal hiljemalt järgmise aasta 20. jaanuariks linnaosavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole eelmise aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Seetõttu palume isikutel, kes on saanud korraldatud jäätmeveo vabastuse ja nimetatud kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud, esitada linnaosavalitsusele hiljemalt 20. jaanuariks 2013 sellekohane kirjalik kinnitus.

Jäätmevaldajad, kes ei esita nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse alates 21. jaanuarist 2013 korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunuks. Korraldatud jäätmeveost ajutiselt vabastuse taotlemine on põhjendatud olukordades, kus jäätmevaldaja ei kasuta elu- või tegevuskohta, viibib elukohast eemal, tal-

veperioodidel ei kasuta suvekodu, ehitis on ehitusjärgus või elamu on elamiskõlbmatu. Väide, et «jäätmeid ei teki» ei saa olla põhjenduseks jäätmeveost vabastamiseks. Korraldatud jäätmeveost vabastus antakse tähtaegselt. Palume jälgida vabastuse tähtaega ja vajadusel taotleda õigeaegselt uus vabastus.

JÄÄTMEVEOLEPINGUTE TÜÜPTINGIMUSED EI MUUTU Nõmme linnaosas jäätmeveoga tegelev AS Ragn-Sells saatis hiljuti Nõmme majaomanikele kirja, kus teatati jäätmeveolepingu tüüptingimuste muutmisest alates 1. jaanuarist 2013. Ettevõte saatis sellise kirja nõmmelastele ennatlikult, sest vastavalt lepingule Tallinna keskkonnaametiga pole neil õigust linnaga kooskõlastamata ühepoolselt tüüptingumusi muuta. Tallinna keskkonnaamet ei kooskõlastanud muudatusettepanekut ning Nõmmel jäävad ka uuel aastal kehtima jäätmeveolepingutele senised tüüptingimused.

Linnapea jõulutervitus Hea kaaslinlane! Erki Korp, linnaosavanem

Nõmme Sõnumid Väljaandja: Nõmme linnaosa valitsus Toimetaja: Jukko Nooni telefon: 645 7344, faks: 645 7340, e-post: jukko.nooni@tallinnlv.ee online: http://nommesonumid.blogspot.com kodulehekülg: www.tallinn.ee/nommesonumid Vabaduse pst 77, 11616 Tallinn. Levi: AS Eesti Post Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

Taas keerab ajaratas kalendrile ette uue lehekülje ja aastanumbri. Nagu ikka, tehakse aastavahetusel kokkuvõtteid möödunust ja plaane tulevikuks. Meil ei ole käesolevat aastat ära saates põhjust kurta – olnud on teguderohke ja edukas aasta. Tallinn jätkab kasvamist ja arenemist. Linna kultuurielu on pakkunud mitmekülgset kaasaelamist, loomulik iive püsib positiivsena ja elanikkond kasvab jõudsalt. Liiklejate meeleheaks oleme rajanud ja renoveerinud mitmeid teelõike ning meil sõidavad keskkonnasäästlikud bussid. Valmis Nõmme ja Haabersti linnaosa ühendav kergliiklustee ja uue kuue sai Õismäe sisering. Kristiine linnaosas lõppes Tedre tänava põhjalik remont, Lasnamäe veerel renoveerisime osaliselt Pallasti tänava ning Ülemiste liiklussõlme renoveerimistööd jätkuvad veel tuleva aasta sügiseni. Linlaste paremaks ja mugavamaks teenindamiseks oleme uuendanud turgusid. Jõulukuust on avatud ka Lasnamäe ja Mustamäe turul uued hooned, kus kaubeldak-

se parima kodumaise kaubaga. Lisaks Nõmme, Mustamäe ja Lasnamäe turule pakub linlasele värsket kala Eesti parima valikuga kalaturg Kalasadamas. Väärib märkimist, et sel aastal sai Tallinna Televisioon jalad alla ja meil on nüüd võimalus saada objektiivset informatsiooni. Ka uus aasta toob meile palju väljakutseid. Algab programm «Uus mänguväljak igale lasteaiale», mille raames ehitatakse kõigis lasteaedades uued, lasteaeda-

de endi valitud stiilis ja vormis mänguväljakud. Sotsiaalvaldkonnas jätkatakse ka uuel aastal pensionilisa maksmist ja apteegikaup läheb pensionärile odavamaks. Uuest aastast läheb Tallinn üle tasuta ühistranspordile, renoveeritakse Tehnika, Soo ja Telliskivi tänav ja Männiku tee. Algab projekt «Roheline Tallinn» ning spordisõprade rõõmuks alustatakse Tondiraba jäähalli ehitamisega. Valmimas on ka Pirita spordikeskuse tervisespordihoone, kus loodud tingimused ja võimalused tegeleda tervise-, harrastus- ja võistlusspordiga. Haaberstisse rajatakse multifunktsionaalne teisaldatav pneumohall. Kavas on renoveerida Ehte humanitaargümnaasium, Kadrioru saksa gümnaasium ja Õismäe kool, alustatakse Merivälja kooli juurdeehitustega ja ehitatakse uus lasteaed Kihnu tänavale. Tänan kõiki linlasi Nõmmel, kes on kaasa elanud meie töödele ja tegemistele. Soovin kõigile kaunist advendiaega, rahulikke jõulupühi ja õnnerikast uut aastat! EDGAR SAVISAAR Tallinna linnapea


14. detsember 2012

2012. AASTA NÕMMEL

3

Hendrik Osula / Delfi

LÜHIDALT

Nõmmel alustas tööd tervisekliinik Nõmmel aadressil Õie 39 alustas tegevust tervisekliinik, mille põhimõtteks on ühendada akadeemilised teadmised traditsiooniliste tarkustega, kasutades vaimu ja keha tugevdavaid praktikaid, mis ei kahjusta, millel ei ole ebasoovitavaid kõrvaltoimeid, kuid mis avavad inimese enda ürgse jõu. «Meditsiin on teinud tohutuid edusamme haiguste ravis ja inimeste keskmine eluiga on tublisti tõusnud. Samas on tervena elatud aastad kahanenud. Enamik meist põeb kroonilisi haigusi ja tarvitab regulaarselt ravimeid. Moodsas meditsiinis kipub olema nii, et ravitakse organeid ja haigusi, jättes kõrvale organismi kui terviku,» rääkis professor Airi Värnik. Vaata lisaks ka www.ersikliinik.ee. (NS)

Jalgpalliklubi Nõmme Kalju saavutas meistritiili.

Pääskülas avas uksed Selver

Glehni lossi torn sai kotka tagasi.

Toomas Tali

Oktoobris avati Nõmmel Hiiu Lõvi park ning skulptor Mare Mikofi loodud lõviskulptuur.

Eelmisel neljapäeval avas Pääskülas aadressil Pärnu mnt 536b (endise Home 4 You kaupluse ruumides) uksed Selver. «Kodupoe eesmärgiks on säästa kliendi aega ning pakkuda esmavajadustele vastavat toidu- ja tarbekaupade valikut, kusjuures põhirõhk on värskel toidukaubal. Avame kaupluse juba hommikuti kell 7, et tööleruttajad saaksid kaasa haarata ahjusoojad saiakesed ja kuuma kohvi,» rääkis Selveri turundusjuht Annika Vilu. Kaupluses on 825 ruutmeetrit pinda, sellest 577 ruutmeetrit võtab enda alla müügisaal. Pääsküla Selver on avatud iga päev kella 7–22. (NS)

Nõmme lasteaiad said graniitsõelmeid

Kevadel ja sügisel toimub tänavalaat «Roheliste väravate tänav».

Nõmme linnaosa valitsus paigaldas sel kevadel kõikide Nõmme koolide juurde rattahoidjad. Eve Saar

Nõmme Jazzi rahvusvaheline muusikafestival.

Seoses esimese lume saabumisega viis linnaosavalitsus eelmisel nädalal kõikidesse linnaosa lasteaedadesse libeduse tõrjeks vajalikke graniitsõelmeid. Linnaosavanema sõnul said nii munitsipaal- kui eralasteaiad linnaosavalitsuselt sõelmeid ka eelmisel aastal. «Sõltuvalt lasteaia territooriumi suurusest viidi igasse lasteaeda 75–100 kg sõelmeid, kokku 1,5 tonni,» ütles Erki Korp. Nõmme linnaosas on 17 lasteaeda. (NS)

Von Glehni pubi tähistas 1. sünnipäeva

22. märtsil tähistati esmakordselt Nõmme vapi ja lipu päeva.

Mitmete kodanikuühenduste ühisel jõul toimusid 7.–9. detsembrini endises kino Võit saalis «Nõmme jõulud».

Nõmme keskuses menukohaks kujunenud Von Glehni pubi tähistas 2. detsembril esimest sünnipäeva. Pubi ühe eestvedaja Rengar Kasela sõnul jätkus tujutõstvat tegevust terveks päevaks igas vanuses nõmmekatele. «Esimese tegutsemisaasta jooksul on Von Glehni pubi saanud nõmmekate meelispaigaks. Nädala sees toimuvad meil erinevad ettevõtmised maleturniirist mälumänguni, nädalavahetusel lastehommikutest punkpidudeni. Samuti on paljud Nõmme firmad valinud just Von Glehni pubi jõulupeo korraldamise paigaks,» rääkis Kasela. (NS)


LÜHIDALT

Vladimir Krasnoštšjokov

4 14. detsember 2012

Nõmme Jazzi jõulukontserdid Jaanika Ventsel Nõmme Jazz

Nõmme Jazzi jõulukontserdid toimuvad seekord üsna jõuluajal, 22. ja 26. detsembril.

Kairit Tuhkanen annab Nõmmel tasuta kontserdi Sel laupäeval, 15. detsembril kell 16 annab Kairit Tuhkanen Nõmme kultuurikeskuses (Turu plats 2) tasuta kontserdi. Esitamisele tulevad Kairiti parimaid hitid ja meeleolu vürtsitavad andekad tantsijad. Kontsert toimub Nõmme linnaosa valitsuse ja Best Coffee OÜ koostöös. (NS)

Nõmme kultuurikeskuse jõulukontserdid Jõulukuul pakub Nõmme kultuurikeskus (Turu plats 2) linnarahvale mitmeid põnevaid kontserte. Pühapäeval, 16. detsembril kl 16 on Nõmme Rahu kirikus (Võsu 5) advendikontsert, kus esinevad kultuurikeskuse koorid, ansamblid ja solistid. Juhendajad Maret Alango, Kristel Marand, Elviira Maasalu, Helene Roolaid, Inna Kopli, Ene Uibo, Anu Liho ja Jüri Rent. Kontsert on tasuta! Reedel, 21. detsembril algab kl 20 Nõmme kultuurikeskuses (Turu plats 2) kammerkoori Noored Eesti Hääled kontsert «Pimedusest valgusesse». Kavas C. Kreek, M. Kõrvits, S. Pehk, R.-E. Maimets jt. Dirigendid Maret Alango, Martin Sildos ja Tanel Nurk. Pilet 3 eurot. Laupäeval, 22. detsembril kl 16 algab kultuurikeskuse suures saalis Horre Zeiger BigBandi kontsert «Valged jõulud». Kaunimaid jõululaule esitavad Astra Põder, Sünne Valtri, Hanna Selgis, Terje Korberg, Mihkel Sepp ja Enno Erikson. Juhendaja Tiit Varts. Pilet eelmüügist 6 eurot / soodus 4 eurot, samal päeval kõigile 6 eurot. Kolmapäeval, 26. detsembril kl 17 algab kultuurikeskuses traditsiooniline teise jõulupüha kontsert. Pühademeeleolu loob Paul Ruudi Kergemuusikakoor. Tasuta! (NS)

Soovime, et ka väljastpoolt Nõmmet tulevad külastajad saaksid osa nõmmelikust rahust ja avastaksid siinsete väikeste kirikute võlu. Teisel jõulupühal on väga sobiv sõita perega või sõpradega erilisse kohta hinge kaunistama. Nõmme muuseumis juhatavad jõulud tuppa neli noort Otsa-kooli lauljannat – Viveli Maar, Maris Aljaste, Marit Kiiker, Vivi Maar –, kes moodustavad vokaalansambli JazzIn Sisters. Ansambel on tegutsenud aastajagu ning nad esitavad lugusid nii enda tehtud seadetes kui teiste seatud lugusid, lisades neile juurde oma värvi. Vokaalgruppi toetab suurepärastest Otsa-kooli pillimeestest koosnev bänd, kus mängivad Mathei Florea klaveril, Janno Trump bassil ja Joosep Voolmaa trummidel. Piletid müügil kohapeal. Nõmme Rahu kirikus on teisel jõulupühal teie ees noor ja särav Teele Viira. 2009. aastal osales Teele Viira Nõmme rahvusvahelisel konkursil «Jazzartist» ja samal aastal ka Nõmme Jazzil Kusti Lemba trio solistina. Vahepeal on Teele teinud mitmeid töid televisioonis saatejuhina, jätkates samal ajal muusikuna. Teele ootab Nõmme kontserti väga, sest ta saab harva esitada selles stiilis muusikat, mis džässkontserdile sobib. Nüüd on Teele Viira kokku pannud kava talle südamelähedastest lauludest. Teele Viira ansamblis mängivad samuti silmapaistvad noored pillimehed: Madis Meister kitarril, Siim Usin bassil ja Martin Petermann cajonil. Laseme jõulud tuppa ja muusikal olla hingele valguse kandjaks! Rahu kiriku kontserdid hinnaga 8–10 eurot on müügil Piletilevis. Kontserdipäeval on pilet kallim (hind kaldkriipsu taga).

Nõmme Rahu kirikus esineb teisel jõulupühal noor ja särav Teele Viira.

NÕMME JAZZI JÕULUKONTSERDID 22. dets kl 14 Nõmme muuseumis (Jaama 18) vokaalansambel JazzIn Sisters ja bänd. Pilet 2 eurot (kohapeal). 26. dets kl 19 Nõmme Rahu kirikus (Võsu 5) Teele Viira ja bänd. Piletid 8/10 eurot (Piletilevis/kohapeal) Vaata ka www.nommejazz.ee

Mälestus sõjaajaloolasest Hannes Walterist Kaido Pihlakas Nõmme-Tallinn Rotary klubi, vandeadvokaat, kapten reservis

1952. aasta jõulukuu kolmandal päeval sündis Nõmmel Hannes Walter, kes kasvas kaunite Nõmme mändide keskel ning kellest endast kujunes mastimänd – austatud ja armastatud sõjaajaloolane, poliitik, riigitegelane. Hannes Walter ei olnud kahjuks Nõmme-Tallinn Rotary Klubi liige, sest ta oli rahvusvahelise Rotary liikumisega ühinenud enne, kui 1996. aastal taasasutati Nõmme Rotary klubi (asutati 1936). Kuid meie klubil olid Hannes Walteriga tihedad, väga sõbralikud ja teineteist mõistvad suhted. Olime te-

da kui tuntud ja tunnustatud sõjaajaloolast kutsunud korduvalt meie traditsioonilistele klubilõunatele, kus ta esitas paeluvaid ettekandeid. Lisaks sellele, et üheksakümnendatel oli ta sõjaajaloolasena ja rahvuslasena aktiivselt osalenud Eesti riigikaitse ülesehitamisel, olles kaitseministri asetäitja, ministri nõunik ja kantsler ning avaldades hulgaliselt erialaseid artikleid ja raamatuid, oli ta ka Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu president. Olles selle ühenduse presidendina kutsutud meie klubilõunale, tutvustas Hannes Walter sõjahaudade hoolde liidu tegevust, sh võimalust taastada kaitseväe kalmistul Vabadussõjas langenute mälestusehitis (mau-

soleum), mille punased olid hävitanud. Tavapärased olid selle mälestusehitise esialgsel kujul ehk Edgar Johan Kuusiku kavandi järgi taastamisel ka rahalised probleemid. Nõmme Rotary klubi liikmed otsustasid rahaliselt toetada seda suurepärast projekti ning kuuldavasti tegime suurima eraannetuse, sest meie ühise veendumuse kohaselt oli Vabadussõja kangelaste mälestuse jätkuv väärtustamine meie kui Eesti Vabariigi kodanike pühaks kohuseks ning meie kõigi auvõlaks oma kangelaste ees. Kui me ei hinda vääriliselt oma riigi ja rahva minevikku, oma kangelasi, ei saa me tahta, et meie järeltulev põlvkond väärtustaks oma riigi

Tervisekliinik Nõmmel pakub järgmisi teenuseid:

Otsime

LEHEKANDJAID

 Lahenduskeskne loovteraapia  Ambulatoorne psühhiaatria  Kunstiteraapia  Personaalne joogaõpetus  Akupressuril põhinev lõõgastustehnika (TAT)  Massaaž

Nõmme piirkonda Töö sisuks on väljaannete varahommikune (3.30-7.00) kanne. Kasuks tuleb isikliku auto kasutamise võimalus! Töötasu on 3,20 EUR tund + reklaamikande tasud. Kompenseerime isikliku auto kasutamise kulud. Oma soovist palume teada anda telefonil 617 7700 või täita CV aadressil www.expresspost.ee

www.ersikliinik.ee; Aadress: Õie 39; e-post: ersikliinik@gmail.com Telefon: 5550 2111

Otsime Pääskülas/Laagris E–R paariks tunniks päevas 10.30–12.30 tüdrukule LAPSEHOIDJAT, peamiselt õues olemise ajaks. Soovituslik vastav haridus/kogemus. Tasu kokkuleppel. Tasu ametlik. Täpsem informatsioon tel 5627 7363.

kaitsmise vajadust. Nii kuidas meie ise suhtume oma kangelastesse, meile tähtsatesse ajaloosündmustesse, millised on hoiakud meie kodudes ja koolides, sellisteks kasvavad ja arenevad meie järeltulijad. Hannes Walter kui meie klubi hea külaline tekitas meis soovi võidupühal klubi presidentide ja nende perekonnaliikmetega külastada regulaarselt kaitseväe kalmistut ja asetada nimeline pärg nn kindralite monumendile. Sellest on kujunenud meie klubi kaunis traditsioon. Hannes Walteri mausoleumi taastamise projektita poleks klubil sellist traditsiooni ilmselt tekkinud ning realiseerunud tema artiklite kogumiku («Sõdadest lähemal ja kaugemal») avaldamise toetamine.

Anu juuksurisalong soovib oma klientidele rahulikke jõule ja tujuküllast aastavahetust! Meeldivate kohtumisteni uuel aastal!

Tallinna Muusikakeskkool vajab

MAJAHOIDJAT alates 01.01.2013 Asukoht Vabaduse pst 130, Tallinn Tööülesanded: lumekoristus, libedatõrje, muru niitmine, lehtede riisumine, prahi koristamine, prügiurnide tühjendamine, lipu heiskamine Lisainfo tel 657 6004, e-post tmkk@tmkk.edu.ee

Silva Baar Pakume mõnusaid lõunaid ja katame Sinu peolaua Toit maitsev ja hinnad soodsad Võimalik gruppide toitlustamine Oleme avatud E-R 10.00-22 P 11.00-18.00 Kohtume RAUDTEE TÄNAV 64. Kõnet ootame telefonil 5584152 Parkimine tasuta.


14. detsember 2012

Koduloohuviliste koda pidas aru NKK liige

Nõmme kunagise kino saalis toimus Nõmme Koduloohuviliste Koja (NKK) aastakoosolek. Vaadati möödunud aastale ja seati uusi rajajooni. Sel perioodil sai nii mõndagi ära tehtud – koostöös Nõmme linnaosa ja Tallinna Tehnikaülikooliga taastati kotkas Glehni lossi tornis, valmistati Nõmme Lõvi pargi infotahvel. Kotka valmistaja kunstnik Lembit Onton võeti ühehäälselt vastu koja liikmekandidaadiks ehk teisisõnu – kutsuti vööruksisse. Jätkus koostöö Nõmme muusikakooliga, koja üks liikmetest Tõnu Eermann valiti selle kooli hoolekogu esimeheks. Koda oli üks Nõmme mälumängu, festivali 326 ja

Nõmme kirbuturu initsiaatoreid ja korraldajaid. Koostöös Nõmme Heakorra Seltsi ja Kaitseliiduga korrastati Vabadussõjas langenute haudu. Hangiti briketti ning jõulupakke Nõmme vähekindlustatud peredele. Planeeriti uue aasta tegemisi, mis loodetavalt samuti nõmmelasi rõõmustavad. Tõdeti huvitavat paralleeli. Viimati peeti ühe seltsi aastakoosolekut samas, Victoria Palace’i kino saalis, 1939. aastal, kui siin arutas oma asju Nõmme Majaomanike Selts. 1980. aastate lõpus ja 1990. aastate alguses peeti saalis paar kõnekoosolekut Nõmme Heakorra Seltsi organiseerimisel. Siis kandis kino muidugi nime Võit. Ning nüüd taas – loodetavalt taassündivas kinos Victoria Palace.

LÜHIDALT

erakogu

Leho Lõhmus

5

USA suursaadik tutvus naiste ja laste varjupaiga tööga

NKK üldkoosolek 30. novembril Victoria Palac'i kinosaalis. Seisavad (vasakult): Lembit Onton, Olari Vaarmann, Veiko Tammjärv, Jaak Tuuksam, Toomas Kleesment, Andres Uuetoa, Toomas Sakermaa, Tõnu Eermann. Istuvad: Leho Lõhmus, Ilvar Kaljumäe, Riho Prees, Mait Kroonmann, Andrus Eirand. Esireas: Marko Kadanik, Karli Sassi, Erkki Vaader.

Ameerika Ühendriikide suursaadik Eestis Jeffrey D. Levine külastas 11. detsembril Nõmmel asuvat emade ja laste varjupaika. Suursaadikule tutvustasid varjupaiga tööd Nõmme linnaosa vanem Erki Korp ja turvapaiga juhataja Pille Kübarsepp. Suursaadiku visiit varjupaika oli osa 25. novembrist 11. detsembrini toimunud rahvusvahelisest kampaaniast «16 päeva soopõhise vägivalla vastast tegutsemist», mis algatati 1981. aastal. (NS)

Jukko Nooni

Kinnisvara pakkumiste arv Nõmmel on kasvanud aastaga 25 protsenti Tarmo Kase Ober-Haus Kinnisvara AS Nõmme linnaosa kinnisvaraturgu iseloomustab suhteliselt väike tehingute arv võrreldes teiste Tallinna linnaosadega, kuna tegemist on valdavalt püsielanikkonnaga, väljakujunenud infrastruktuuri ja hea mainega piirkonnaga. Enim hinnatud on vaiksete tänavate ääres paiknevad keskmisest suurema ja kõrghaljastusega krundiga eluasemed Nõmme keskusest Hiiuni. Oluliselt vähem hinnatud on suure liiklusvooga peatänavate äärsed alad ning Männiku ja Pääsküla asumi piirkonnas olevad eluasemed. Sarnaselt teiste linnaosadega Tallinnas on ka Nõmme linnaosas võrreldes kinnisvaraturu tipuga 2007. aastal hinnalangus 40–50 protsenti sõltuvalt objektist ja asukohast ning oluliselt on vähenenud tehingute arv. Suurim on hinnalangus olnud Männiku ja Pääsküla piirkonna vanemate tüüpkorterite puhul. Praegu on Nõmme linnaosas umbes 300 korterite müügipakkumist, kuid tänavu kümne kuuga on maaameti andmetel tehtud 230 tehingut keskmise hinnaga 1018 eurot/ m². 2011. aastal tehti sama perioodi jooksul 170 tehingut keskmise hinnaga 978 eurot/m². Kui vaadata te-

Enamiku müügipakkumistest moodustavad vanemad, vähemal või suuremal määral investeeringuid nõudvad eramud. hingute struktuuri, siis on sel aastal tõusnud väiksemate heas korras korterite osatähtsus. Üldjuhul on korterite mõistlikuks müügiperioodiks kolm kuni kuus kuud, keskmisest kallimate ja suuremate korterite puhul isegi kuni 12 kuud. Kõige odavamate korterite müügipakkumised on Männiku piirkonnas endistes ühiselamutes, põhjuseks eelkõige piirkonna maine ja hoonete üldine seisukord. Sel aastal on Nõmmel keskuses alustatud uue korterite arendusprojektiga, kus hinnatase on kõrgem kui 2000 eurot/m². Nõmme korterite üürturul on viimase aasta jooksul hinnad tõusnud 10–20 protsenti. Keskmine pakkumishind on 6 eurot/m², vanematel korteritel sõltuvalt seisukorrast 3,5–6 eurot/m², uutel heas

korras möbleeritud korteritel sõltuvalt suurusest ja asukohast 5,5–8 eurot/m². Üldjuhul eelistavad üürnikud kesklinna läheduses ja ühistranspordi peatuste naabruses olevaid kortereid. Alanud kütteperioodil tõusevad sundkulutused eluasemele järsult, eelkõige kallinevad küte ja elekter, ning see ei jäta tõenäoliselt mõju avaldamata enamiku korterite üürihindadele. Nõmme eramute turul on umbes 170 müügipakkumist, kuid tehinguid on sel aastal 85, eelmise aasta samal perioodil 81. Enamik tehinguid on toimunud vanemate, kuid kohest sissekolimist võimaldavate eramutega hinnavahemikus 130 000 – 180 000 eurot. Kuigi paljude müügipakkumiste hin-

nad ületavad 300 000 eurot, on sellest kõrgemal hinnatasemel tehtud üksikuid tehinguid. Sageli on keskmisest kõrgema hinnaga tehingute eesmärgiks amortiseerunud elamuga krunt ja võimalik kinnisvaraarendus. Viimase aasta jooksul on eramute müügipakkumiste hulk kasvanud umbes 25 protsenti. Enamiku müügipakkumistest moodustavad vanemad, vähemal või suuremal määral investeeringuid nõudvad eramud. Uusi, põhjalikult renoveeritud ja väga heas korras eramuid, mis asuvad hinnatud asukohas, on müügipakkumistes üksikuid. Odavaimad elamute pakkumised algavad umbes 50 000 eurost, kuid need majad on tihti vägagi probleemsed ja nõuavad investeeringuid. Järjest enam on potentsiaalsed ostjad hakanud väärtustama Nõmmele omaseid, eelmise sajandi esimesel poolel jõukamale ühiskonnakihile ehitatud eramuid, kus leidub ajastule omaseid detaile. Sellised objektid reeglina renoveeritakse enda jaoks ja kinnisvaraturule jõuavad need harva. Hoonestamata elamukrundi keskmine hind on maa-ameti andmetel sel aastal 51 eurot/m². Lähitulevikus prognoosime mõningast üüripakkumiste hulga kasvu. Jätkub kinnisvarahindade diferentseerumine lähtuvalt asukohast ja eluaseme sundkulutustest.

Kuidas ennetada torude külmumist? Leho Võrk ASi Tallinna Vesi teenindusdirektor Seoses ilmade külmenemisega suureneb tõenäosus, et veetorud külmuvad, kliendid jäävad ilma veeta, torustik võib puruneda ja tavapärane elurütm on häiritud. Kõik saab alguse maja veetorustike planeerimisest ja paigaldamisest. Meie kliimas tuleb veetoru paigaldada allapoole maapinna külmumise piiri ehk 1,6–1,9 meetrit maapinnast. Kui see ei ole tehniliselt võimalik, tuleb kasutada torude lisasoojustamist näiteks isoleerimise või küttekaabli paigaldamisega. Kindlasti tuleb sil-

mas pidada ka veetoru majasisendi asukohta. Tuleb ette, et veetoru on paigaldatud nõutavale sügavusele, kuid sisend paigaldatakse vaid 50 cm sügavusele. Nii tekib käreda külmaga just sisendi juurde n-ö külmasild ja veevarustus katkeb. Kõige ohtlikum külmumiskoht ongi vundamendi läbiviik või mõni teine toru sisenemise koht majja. Veetorud on üldjuhul kas metallist (malm, teras) või plastist, mis käituvad külmas erinevalt. Toru külmudes on jäätunud vee maht suurem ning paisudes võib metalltoru lõhki külmuda. Plasttoru on üldjuhul elastsem ja vee külmumise korral annab vei-

di järele. Seetõttu on plasttoru lõhkemisoht väiksem, kuid korduval läbikülmumisel võib see siiski puruneda. Paljud hoonetes asuvate veetorude külmumisprobleemid saavad alguse veemõõdusõlmedest, kus külmaperioodil langeb õhutemperatuur alla 0 kraadi. Olukorra lahendaks veemõõdusõlme ajutise küttekeha paigaldamine või veearvesti kinnikatmine, mis hoiaks temperatuuri üle 0 kraadi. Kuna üldjuhul on veemõõdusõlm keldris, aitab kindlasti keldriakende ja -uste soojustamine.

Kui maja seisab talveperioodil tühjana, oleks soovitatav ajutiselt vesi sulgeda.Üheks abinõuks veetoru külmumise vastu on veekraani nirisema jätmine, sest kui vesi liigub, ei külmu see torustikes. Seda abinõud tuleks kasutada siiski mõistlikkuse piires. Vahel ainuüksi sellest ei piisa, kuna nirisemine vaid pikendab külmumise perioodi. Tänavatorude lõhkemisel palub Tallinna Vesi sellest teada anda avariitelefonil 626 2400.

Kergejõustikuklubi hooaja parimad 7. detsembril võttis oma tänavuse hooaja pidulikult kokku Nõmme kergejõustikuklubi ning tunnustati klubi parimaid sportlasi. Naistest said parima sportlase tiitli Kaia Soosaar (kaugushüpe – 6,22), Lembi Vaher (teivashüpe – 4,23) ja Kristiina Pärn (kaugushüpe – 6,06). Lembi Vaher on ka tänavune Eesti meister ja rekordi omanik. Eesti heitjate seeriavõistluse võitis Anu Teesaar. Meeste parimad on Janno Veeorg (60 m – 7,21), Märt Häkkinen (kaugushüpe – 6,52) ja Mikk Talpsepp (400 m – 51,60). Eesti meistriks tulid järgmised sportlased: Laura Maasik (4-kordne), ElisHelen Starkopf (3-kordne), Helin Meier (3-kordne), Janno Joala (3-kordne), Kristiina Pärn (2-kordne), Lembi Vaher (2-kordne), Kaia Soosaar, Kristel Metsla, Anu Teesaar ja Iris Aunap. Pildil vasakult: Laura Maasik, Anu Teesaar, Kristiina Pärn, Janno Joala, Kaia Soosaar, Helin Meier ja Kristel Metsla. (NS)

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST Tulenevalt planeerimisseaduse § 12 lg 1 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 15 lg 1 ning Tallinna linnavalitsuse korraldustest avaldame järgmised teated: NÕMME LINNAOSA VALITSUS TEATAB Nõmme linnaosa valitsus avalikustab Lauka tn 10 kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärk on jagada Lauka tn 10 kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata moodustatavatele kruntidele ehitusõigus ühe kuni 2 maapealse korrusega üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga saab tutvuda Nõmme linnaosa valitsuse ruumides Vabaduse pst 77 (I korrusel), Haabersti linnaosa valitsuses Ehitajate tee 109a (tuba 205) ja Tallinna linnavalitsuse I korruse infosaalis Vabaduse väljak 7 alates 27. detsembrist 2012 kuni 10. jaanuarini 2013, samuti Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/

Info tel 645 7300, Ene Tomson, Nõmme arhitekt


6 14. detsember 2012 VABA AEG

Nõmme kultuurikeskus 15.12 kl 12 jõuluetendus lastele «Sild». Rõõmus muinasjutt laulude ja tantsudega. Inspireeritud J. W. Goethe muinasjutust rohelisest maost ja liiliast. Osatäitjad kultuurikeskuse muusika- ja tantsuringidest. Pilet 4 eurot / koos pakiga 7 eurot. 16.12 kl 16 Nõmme Rahu kirikus (Võsu 5) advendikontsert. Esinevad ansamblid Fiore ja Nore, tüdrukutekoor Nõmmelill, Neidudekoor, naiskoor Nõmme, EMLS Tallinna meeskoor, segakoor Riola. Juhendajad Maret Alango, Kristel Marand, Elviira Maasalu, Helene Roolaid, Inna Kopli, Ene Uibo, Anu Liho ja Jüri Rent. Tasuta! 21.12 kl 20 kammerkoori Noored Eesti Hääled kontsert «Pimedusest valgusesse». Kavas C. Kreek, M. Kõrvits, S. Pehk, R.-E. Maimets jt. Dirigendid Maret Alango, Martin Sildos ja Tanel Nurk. Pilet 3 eurot. 22.12 kl 16 Horre Zeiger BigBandi kontsert «Valged jõulud». Kaunimaid jõululaule esitavad Astra Põder, Sünne Valtri, Hanna Selgis, Terje Korberg, Mihkel Sepp ja Enno Erikson. Juhendaja Tiit Varts. Pilet eelmüügist 6 eurot / soodus 4 eurot, samal päeval kõigile 6 eurot. 26.12 kl 17 teise jõulupüha kontsert. Pühademeeleolu loob Paul Ruudi Kergemuusikakoor. Tasuta! 31.12 kl 20 aastavahetuse pidu. Õhtujuht Allan Kress. Tantsuks mängib ansambel Kukk & Tammeorg. Erikülaline Henrik Normann. Idamaatantsu ilu pakuvad Epp ja Heli. Piletid müügil kultuurikeskuse valvelauas, hinna sees karastusjook ja puuvili. Suupisted ja joogid kohvikult KuKo, ettetellimise võimalus tel 672 1128, kukokohvik@gmail.com. Piletid: 15.–26. dets 25 eurot, 27.–31. dets 30 eurot, pärast südaööd tantsupilet 5 eurot. 11.01.2013 kl 14 lõunatantsud. Tantsuks mängib ansambel Ragnar ja Co bänd. Kohvilaud. Pilet eelmüügist 3 eurot, samal päeval 4 eurot. 18.01.2013 kl 19 Tõnis Mägi ja Kärt Johansoni kontsert «Teine ruum». Tõnis Mägi – laul ja klahvpillid, Kärt Johanson – laul, kannel ja steel-trumm. Pilet eelmüügist 12 eurot / soodus 10 eurot, samal päeval kõigile 12 eurot. Turu plats 2, tel 6770 891, post@nommekultuur.ee, www.nommekultuur.ee.

Nõmme muuseum Püsiekspositsioon Nõmme ajaloost. Pilet 1 euro; õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele 50 senti; perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 2 last) 2 eurot. Jaama 18, tel 670 0202. T–R 10–17, L 10–16.

Nõmme klaasija keraamikastuudio Ringid 2012/2013. E kl 15.30 laste tarbekunstiring (klaas, keraamika, tekstiil jne), kl 18 täiskasvanute klaasi- ja saviring (ka koos lastega), reg tel 503 3851, Anna-Maria Vaino. T kl 15.30 laste saviring, kl 18 täiskasvanute saviring (ka koos lastega), reg tel 5663 3773, Piret Ellamaa. N kl 11 täiskasvanute klaasi- ja saviring, kl 14 laste tarbekunstiring (klaas, keraamika, tekstiil jne), reg tel 521 3231, Tiia Põldmets. Võsu tn 5 (Nõmme Rahu kiriku kõrval asuvas väikeses majas, buss nr 10 ja 33, Võsu peatus). Info klaasjasavi@gmail.com, www.klaasjasavi.ee.

Nõmme noortemaja 14.12 kl 19 liikumisrühma jõulupidu (õp Urve Keskküla), Nurme 40 15.12 kl 11 lauluringide jõulupidu (õp Marika Moks), Nurme 40 15.12 kl 14 plokkflöödi kontsert (õp Maire Tamm), Nurme 40 15.12 kl 17 folgiringi jõulukontsert (õp Marika Moks), Nurme 40 16.12 kl 12 õp Urve Keskküla liikumisrühma esinemine Solarise keskuses 16.12 kl 13 folgiringi ja segaansambli esinemine EVM Sutlepa kabelis 21.12 kl 18 mängustuudio jõulupidu (õp Marika Moks), Nurme 40 Nurme 40, tel 670 1230, Mai 23, tel 645 7369, nnm@nnm.edu.ee, www.nnm.ee.

Nõmme sotsiaalkeskus Peamaja Sihi 26, tel 672 3125 Teenused: interneti kasutamine, ajalehtede ja ajakirjade lugemine; vererõhu mõõtmine. Massaaž, pesupesemine, dušiteenus eelregistreerimisega. Pediküüri teenus 14. detsembril – eelregistreerimine telefonil 672 3125.

KUULUTUSED 17.12 kl 12.30 kohtume Jüri Ratasega. Üritusest osavõtt palume eelnevalt registreerida päevakeskuses. Lauluansambel ootab uusi liikmeid vabadele kohtadele. Pääsküla filiaal Suvila 1, tel 677 8011 Avatud on maaliringi tööde näitus. 18.12 kl 14 laulame koos Ede Markusega. 18.12 kl 15 kohtume Jüri Ratasega. Üritusest osavõtt palume eelnevalt registreerida päevakeskuses. Järgmine seltskondlik pärastlõuna toimub 4. jaanuaril 2013. Sihi 26, tel 672 3125 ja 672 3126, www.nommesots.ee.

Nõmme Rahu kogudus Nõmme Rahu kirik Võsu 5 14.12 kl 19 esinevad rahvusooper Estonia poistekoori õppekoor ja Tallinna muusikakeskkooli mudilaskoor. 15.12 kl 16 jõulukontsert, esinevad meeskoor ja Tartu koor Kurekell. 16.12 kl 10.30 jumalateenistus. 16.12 kl 15 Nõmme kultuurikeskuse muusikakollektiivide jõulukontsert. 21.12 kl 10 Rahumäe põhikooli jõulujumalateenistus. 21.12 kl 11.30 Nõmme põhikooli jõulujumalateenistus. 23.12 kl 10.30 jumalateenistus. 23.12 kl 13 Bel Canto jõulukontsert. 24.12 kl 16 jõulujumalateenistus. 24.12 kl 18 jõulujumalateenistus. 24.12 kl 20 jõulujumalateenistus. Musitseerivad Silvi Vrait ja Toomas Trass. 25.12 kl 10.30 I jõulupüha jumalateenistus. 26.12 kl 10.30 II jõulupüha jumalateenistus. 26.12 kl 18 Nõmme Jazzi jõulukontsert. Teele Viira, Madis Meister, Siim Usin, Martin Petermann. Pilet 8/10 eurot. 30.12 kl 10.30 jumalateenistus. 31.12 kl 16 vana-aasta jumalateenistus. 31.12 kl 23.30 südaöine muusikaline palvus. 1.01.2013 kl 10.30 uue aasta jumalateenistus. 5.01.2013 kl 11 80-klubi. 6.01.2013 kl 10.30 jumalateenistus. 13.01.2013 kl 10.30 jumalateenistus.

Õie 10 Nõmme Lunastaja kirik Jumalateenistused igal laupäeval algusega kl 18. 18.12 kl 18 Ellerheina jõulukontsert. «Hingehoiu valve» igal kolmapäeval kl 11–14 Nõmme Rahu kantseleis. AA (Anonüümsed Alkohoolikud) «Rahu rühm» Nõmme Rahu kogudusemajas igal P, K ja R kl 18. Koguduse raamatukogu avatud igal pühapäeval 9–10.15. Koguduse kantselei avatud E 9–14, K 14–18, pühapäeval tund enne ja pärast jumalateenistust. Jumalateenistuse raadioülekanded Nõmme Rahu kirikust igal pühapäeval kl 17 Pereraadios lainepikkusel 89,6 MHz. Koguduse aadress: Võsu 5, tel 670 1679, 509 0011; nomme.rahu@eelk.ee, www.nommerahu.ee

Nõmme baptistikogudus 16.12 kl 11 3. advendi jumalateenistus, sisustavad noored. 23.12 kl 11 4. advent, koguduse jõulupidu. 24.12 kl 16 jõululaupäev, jutlustab Taavo Lige. 29.12 kl 18 Iisraeli õhtu, külas Margit Prantsus ja Peeter Võsu. 30.12 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Anton Tuul. 1.01.2013 kl 13 uusaasta jumalateenistus, jutlustab Mari Vahermägi. 6.01.2013 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Taavo Lige. 13.01.2013 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Mari Vahermägi. 13.01.2013 kl 18 piiblikool: «Usuelu ABC», lektor Taavo Lige. Laste pühapäevakool igal P kell 11. Noorte tegemiste info asub nüüd www.facebook.com/ennkaks. Palvekoosolek K kell 11 ja 20.30. Kasutatud riiete pood avatud K kell 13–17 ja L 9–13, noorte info www.n2.ee, koguduse televeeb www.tv.nbk.ee. Esita palvesoovid ja vaata lisaks www.nbk.ee. Puuvilja 4, 670 1155, nbk@nbk.ee, www.nbk.ee.

Nõmme «Vabaduse» baptistikogudus Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11, pühapäevakool igal pühapäeval kell 11, kuhu ootame kõiki lapsi. Vikerkaare 10. Tel 672 7554, 5622 0017, leinus@uninet.ee, www.raadio7.ee/nvbk.

Olmeprügi äravedu: 1 m³ 30 eurot, 4 m³ 100 eurot. Vajadusel aitame prügi kokkutassimisel. Tel 5347 6867. Toon toidu koju ja osutan ka muid koduabiteenuseid seitsmel päeval nädalas. Tel 5343 9483, Andri, www.facebook. com/koduabi24.

Ostan teie vana või seismajäänud auto. Sobiva pakkumise korral raha kohe kätte ja vajadusel registrist kustutamine. Tel 5660 7775.

Josera – esmaklassiline lemmiklooma kuivtoit igaks elujuhtumiks, koertele ja kassidele. www.alve.ee, Pärnu mnt 388a, Tallinn. Tel 670 1141, Õmblusmasinate parandus. Pa- 5349 5170. randan kõiki õmblusmasinaid. Tulen Tallinna ja Harjumaa pii- Müüme puitbriketti (ümar, kanres kohale. Garantii. Hillar, tel diline), küttegraanuleid premium 16 kg, transpordivõima516 8180. lus. www.alve.ee, Pärnu mnt Ostame kasutatud raamatuid 388a, Tallinn. Tel 670 1141, (valikuliselt, kõige vanematest 5349 5170. uuemateni), vanu postkaarte ja mänguasju, vanemat eesti Pere ostab nõukogudeaegseid kunsti (maalid, graafika). Vaja- lauanõusid, tel 5597 5657. dusel tuleme kohale. RaamaOhtlike puude ja okste lõikus, tukoi, Harju 1. Tel 683 7714, aedade ehitus ja parandus, ae511 5525. dadest lehtede-okste koristus, Nõmmehaldjad tulevad appi: katustelt ja aedadest lumekopuude langetamine, lehtede ristus, jääpurikate eemaldus. vedu (1 kott 1.50), okste vedu Tel 525 0633. (4 m³ 20 eurot), aedade korisElektritööd soodsate hindadega tus, vihmaveerennide puhastus, kogenud elektrikult. Likvideerin väikerajatised ja piirdeaiad. Tel ka pisirikkeid. Tel 5660 9403. 5569 8908, haldjad@nommehaldjad.ee, www.nomme- Ohtlike puude turvaline langehaldjad.ee. tamine, võsaraie ja raietööd. Tel 525 0893, 5626 0344, eMootorsaetööd: eramutele ja post info@vahergrupp.ee, www. teistele objektidele ohtu valraietööd.ee. mistavate puude langetamine, puude kujundamine ja okste lõi- Müügil soodsa hinnaga puitbrikamine. Tel 5561 4664. ketti 160 eurot/tonn koos kohaletoomisega Tallinnas. PaOstame vanarauda. Pakkuda kendatud 13,3 kg pakkidesse. võib kõike. Tel 5347 6867. Tel 5620 2325, www.puitbriKaardid ennustavad. Tel 900 kett.com. 1727. Hind 1,09 eurot/min. Küttepuude sooduspakkumine! Kogenud ennustajad 24 h. Müüa konteinerisse laotuna Vaata ka sooduspakkumist: kuiva küttepuud alates 49 euennustus.ee. Kätelt ennusta- rot/rm. Hinnad koos transpormine: hiromantia.eu. diga! Tellimine tel 5818 9618. Arvutite müük ja remont. Printerite müük, remont ja toonerite taastamine. Koolitus. Viirusetõrje. Andmete taastamine. Tel 506 3783, Kalle.

Kogenud puuhooldajad teevad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Soodsad Korstnapühkimistööd, ummis- hinnad. Tel 5626 3857, info@ tuste likvideerimine, küttekol- arbormen.ee. lete (sh korstnad) ehitus ja re- Ostan teie seisva või mittetöömont. Vajadusel akt küttekolle- tava auto, võib ka ülevaatusete seisukorra kohta. Teen töid ta. Mart, tel 5674 0940. ka nädalavahetustel. Tel 5372 4993, e-post korstnapyhkija1@ Restaureerin puit-antiikmööblit. Tel 5568 3629. gmail.com. Ostan korteri Tallinnas, vaatan Korstnapühkija-pottsepp. Kütteläbi kõik pakkumised. Silver, kehade remont. info@potipoiss. ee, tel 5807 2581. 5820 0800. Ostan vanu esemeid: mööblit, raamatuid, nõusid, portselani, mänguasju, vask- ja pronksesemeid, tööriistu, kalanduse ja jahindusega seonduvat, lampe, postkaarte, kuld- ja hõbemünte, pilte/maale jne. Võivad olla ka osadena. Pakkuda võib kõike, mis tundub vana. Tulen vaatama, raha kohe. Tel 5198 3307. Aasta ringi müüa lahtiselt ja võrgus kütte- ja kaminapuud, klotsid, tulehakatus ja saepuru kotis (koos veoga) ning okste äravedu. Tel 501 8594. Ostan eestiaegset ja talumööblit + tarbeesemeid, nõusid, münte, vanaraha, hõbe- ja kuldesemeid, hambakulda, lukke, linke, aknakremoone, mänguasju jpm. Võivad vajada restaureerimist. Tulen kohale. Kuulutus ei aegu. Raha kohe. Vabaduse pst 128. Jannseni kaubamaja II korrus. Tel 5559 9930. Koguja soovib münte, paberraha, postkaarte-fotosid, postmargikogusid, autasusid-medaleid, ordeneid. Vanemaid esemeid valikuliselt. Iga päev. Raha kohe. Kuulutus ei aegu. Tel 5595 5996, 657 0263.

Väljaõppinud puudelangetaja raiub ohtlikke puid ja oksi. Teen puude kujunduslõikust. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 513 3458. Matemaatika abiõppe tunnid 5.–9. klassi õpilastele. Tel 501 8381, Anne. Müüa kütteklotsid, 40 l võrk – 1,8 eurot. Transport Tallinnas ja Viimsis tasuta! www.kodukytja. eu, tel 5197 9258. Ostan kasutatud raamatuid, heliplaate, kunsti, märke, fotosid, postkaarte, münte – kõike, mis tundub vana. Küsige parimat pakkumist! Tel 504 0999, Urmas. Lumekoristus lumepuhuriga. Töö kiire, korralik ja soodne! Tel 5620 3126. Noor pere otsib Nõmmel maja või krunti. Nõmmel asuva korteriga vahetuse võimalus. Liis, 512 4334.

Bobcatiga lumetõrje ja kalluriga äravedu + ladustamine. Samas murdunud okste ja puude lõikamine ja äravedu. AedaSantehnilised välis- ja sisetööd de-väravate remont ja valmista(kinnistute liitmine ühisveevärgi- mine. Elektritööd. Asume Nõmsüsteemiga, veemõõdusõlme- mel, tel 502 6161. de rekonstrueerimine). Geodeetilised mõõtmised, ekskavaato- Müüa 2007. aastal valminud ri (1,6 t) teenused. Puistemater- gaasiküttega majas väikesed jalide (liiv, muld, killustik) vedu. laopinnad Laagris, Hortese kõrval Nõlvaku/Sillaku tänaval. PinTel 5850 4300. dade suurus 13,2–18,6 ruutElektritööd pädevustega elekt- meetrit. Hind 100 eurot ruutrikult. Materjalid soodsalt. Är- meetri eest + käibemaks. Info ge tapke ennast elektriga, lu- 501 5449 või olev@villardi8.ee. bage end aidata spetsialistil. Hea võimalus ladustada kuivas ja soojal pinnal! Tel 5665 1156.

Pottsepatööd, looduskivi paigal- Üldehitus-, remondi-, siseviidus. Materjal ja transport meie mistlustööd. Tel 5664 6336. poolt. www.ahjudjakaminad.ee, Pottsepatööd kutsetunnistutel 5803 3448, Ain. sega pottsepalt: glasuurahjud, Kogemustega maaler-viimistle- plekkahjud, tellisahjud, kamija (kipsi-, parketi-, plaatimis-, to- nad, pliidid. Glasuurahjude karu- ja muud remonditööd) ootab pitaalremont. Koduleht: www.robert.ee, tel 5648 3792. pakkumisi. Tel 527 5516. Müüa kartulit «Ando», «Laura», Remonditööd kodus ja aias, mh «Folva». 0,35 eurot/kg koos autode pisiremont kuuel päeval nädalas. Tel 511 3074, Enn. veoga. Tel 5598 7622. Korralik Eesti pere (autoga) otsib elamist Nõmmel. Maja võib vajada remonti ja olla vanem. Majas võib olla vanainimene, keda aidata igapäevastes toimetustes ja tegemistes. Aitan ehitus- ja majapidamistöödes. Jään teie pakkumist ootama. Tel 5351 5506. KÜ Ränduri 39 (Nõmme ujula taga) otsib väliskoristajat või koristusfirmat. Helistada 501 8134. Arbormen aitab: jää- ja lumetõrje katustelt, tänavalt ja aiast. Tel 522 0321, marko@ arbormen.ee. Müüa kuivi kamina- ja pliidipuid – kask, lepp 30 cm 40 l võrkkotis – ning puitbriketti 10 kg pakid. Alates 10ndast kotist kojutoomine tasuta. Tel 5627 0402. Müüa kuiva küttepuud (vaher, saar, jalakas), hind kohaletoomisega 45 eurot/rm. Halu pikkus 40 cm. Tel 5656 1001, tel õhtuti 661 5335.

Teeme erinevaid ehitustöid (vannitoad, maalritöö, parketi-, elektri-, torutööd) ja terviklahendused teie kodudesse, tel 5556 3492. Worldwide Building OÜ paigaldab ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustikke. Vastavalt projektile paigaldame teie kinnistule vee- ja kanalisatsioonitorustiku ja liitume ühisveevärgiga. Majasisene veemõõdusõlmede väljaehitamine ja majasisesed santehnilised tööd. Keskküttetorustike väljaehitamine, radiaatorite ja püstakute paigaldus. Kaevetööd, haljastutööd, tänavakivide paigaldus. Teeme ka klaasimis- ja keevitustöid. Tel 5656 7690. Pakume maitsvaid lõunaid ja komplekslõunaid. Võimalik korraldada erinevaid koosviibimisi. Hinnad soodsad. Kohtumiseni Viljandi mnt 21 – Raudalu baar, tel 670 5305. Lumetõrje aiast ja tänavalt. Tel 672 2402, 5360 3678.

Lume äravedu väikeveokiga 10 m³ käsitsilaadimisega, hind 4,5 Alpinist teeb kõrgtöid: lume ja eur/m³. Lume koristamine kajää eemaldus, murdunud oks- tustelt, jääpurikate eemaldamite eemaldus (-43 m); katuste, ne. Tel 506 3500. vihmaveerennide, tuulekasti- Massaaž 16 eurot tund, 0,5 de, korstnate parandus, renni- tundi 9 eurot. Juukselõikus de puhastus, vanade antenni- 7–9 eurot, geelküüned 20 eude eemaldus jm kõrgtööd. Tel rot. Pensionäridele maniküür 5 5390 3811. eurot, pediküür 8 eurot. Vt www. Plekksepatööd: lumetõkete, nommejuuksur.ee, Pärnu mnt rennide, korstnaplekkide pai- 303, tel 655 5327. galdus. Lumekoristus (ka ka- Lastehoid Pääsküla tänaval ootustelt). Tel 507 2145. tab lapsi nii täis- kui osalise ajaga hoidu. Hind täiskoha puhul Kvaliteetsed pottsepatööd kut2 eurot tund, söök hinna sees. setunnistusega meistrilt. www. Tel 5622 2252, kristaroose@ tulesoojus.ee, tel 5554 0864, hotmail.com. Urmas. Lumetõrje eramute lamekatusTeeme lumekoristust lumepu- telt. Tel 5347 1778, Janari. huriga. Lume äravedu kalluritega ja laadimine. Graniitkillus- Müüa lõhutud küttepuud kohatik libeduse tõrjeks. Tel 5853 letoomisega lepp (toores) 36 2450. eurot/rm. Tel 509 9598.

Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu ning teenuse kvaliteedi eest.

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik Kuup. 17.12 23.12 2.01 3.01 4.01 7.01 8.01 9.01 10.01 11.01

Aeg 8.30–17 10.30–14 8.30–16 8.30–16 8.30–16 8.30–16 8–18 8–18 8–18 8–18

Tegevus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus Väliharjutus

Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada transpordivahendeid. NB! Vastavalt vajadusele teeb päästeamet harjutusväljal demineerimistöid. Lisainfo tel 503 4102, manniku@mil.ee Internetis: harjutusvali.mil.ee

Nõmme Vanameeste Klubi jätkab eakate kodanike personaalse arvutikoolitusega Kivimäe jaamahoones. Koolitus igal kolmapäeval alates kella 10.00. Asjast huvitatud saavad täpsemat teavet telefonil 514 2589, Tiit Luiga.

Lipud ja vimplid on müügil Lipuvabriku müügiesindustes Türi 3, avatud E-R kl 9.00-18.00. www.lipuvabrik.ee


14. detsember 2012

Armsad Nõmme elanikud! Soovin teile ja teie lähedastele südamlikku jõuluaega. Loodan, et aastalõpp ja peagi algav uus aasta toovad meile kõigile hoolivust, armastust, sõprust ning hingerahu. Jüri Ratas

Nõmme Sõõrikukohvikus on ka

7

Graniidist ja kvartsist köögi töötasapinnad OTSE TOOTJALT!

PEOSAAL, kus on võimalik korraldada erinevaid üritusi! Jaama12 Tallinn ,tel 670 0006 www.soorikukohvik.ee

Mõõdistame, toome kohale ja paigaldame! Näidiste saal Kasesalu 10, 76 505 Saue Diapol Granite Tel 6051178 või 6051130

info@diapol.ee www.diapol.ee

Kõrge kvaliteet

hea hinnaga!

MEIE LEIAME OSTJA!

MINA OLEN SINU MAAKLER NÕMMEL! ☞ Eramute ehitus ja remont ☞ Sise- ja välisviimistlustööd ☞ Korterite kap. remont ☞ Elektritööd ☞ San-tehnilised tööd ☞ Fassaadide ehitus ja

AVE KLASER KONSULTANT

5557 0055 VEO- ja KOLIMISTEENUS

☞ ☞ ☞

remonditööd Katuste ehitus ja remonditööd Aedade ja piirete ehitustööd Vee ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus ja remont

Vaata parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

Angela Virak

Olmer Õigus

56 640 991 66 84 700

56 560 460 66 84 700

OST MÜÜK ÜÜR HINDAMINE INVESTEERIMINE

Info ja kontakt: Tel. + 372 60 40000 Mob. + 372 555 30 422 WWW.TAVIBERGEHITUS.EE

PÕHJA-EESTI KÜTTEPUU OÜ • Küttepuud lahtiselt • Küttepuud konteinerites • Kaminapuud kottides

Riiete, vaipade ja pehme mööbli keemiline puhastus. Transport tasuta.

Tel 5591 7562, 551 6821

SÄÄSTA KUNI 70% KÜTTEKULUDELT! MITSUBISHI ÕHKSOOJUSPUMBAD KOOS PAIGALDUSEGA ALATES 850 eurot lisainfo tel 666 1355 www.kodukliima.ee

GRANIITLIIV LIBEDUSE TÕRJEKS Hind koos kojutoomisega 9 €/kott (30kg) Info ja tellimine: 53 889 558 nomme@tap.ee

Kohale toomine Tallinnas ja 30km Tallinna piirist tasuta. Kõik pikkused ja puuliigid.

Fekaalivedu

Tel: 5333 4347; 501 9454 www.tulepuu.ee

Tel 5625 6258 OÜ Fekalist KÜTTEPUUD kuivad ja toored 30, 40, 50cm. PUIT- ja TURBABRIKETT. KÕDUSÕNNIK 30kg/kott.

Lauri Laats lauri.laats@tallinnlv.ee 694 3222

Teie Tallinna Linnavolikogu liige

Küttekauplus Männiku tee 106B • Turbabrikett • Puitbrikett • Pellet • Halupuu – lepp • Küttepind

E-R 8-17, L 8-14

Tellimine tel 657 7778, 513 7737

Tel 600 6170, GSM 51 45 279 www.canker.ee, e-post: canker@canker.ee

HIKKOR PUIT OÜ Kütte- ja kaminapuude tootmine, müük Tellimine: 505 0924 www.hikkor.ee hikkor@hikkor.ee

Kviitung. Vedu iga päev. Tel: 6541100, 52 388 52 TAMMARU FARM www.tg.ee Tallinna ladu Nõmmel

Hageri küla, Kohila vald Raplamaa

KAMINAPUUD (kask, lepp) TURBABRIKETT PUITLAASTBRIKETT MÄNNIKLOTS (alusel, võrgus) KÜTTEGRAANUL KÜTTEPUUD 30,40,50CM (kask,lepp)

Kalmistu tee 22, Tallinn Tel 655 7760 Mob 5347 1188

Tööpäeval 9-18 Laupäeval 10-14 www.kuttekeskus.ee

Nõmme elanikele transport tasuta!


8 14. detsember 2012

Selver on Eesti kapitalil tegutsev juhtiv super- ja hüpermarketite kett, mis kaupleb peamiselt toidu- ja esmatarbekaupadega. Selveri ketti kuulub üle Eesti 36 kauplust ja annab tööd 2100 inimesele. Ärgake, nii vahid hüüdvad!

Selveri kauplused Tallinnas ootavad oma meeskonda

TEENINDAJAID

kelle põhiülesandeks on klientide kõrgetasemeline teenindamine kaupluses (kassas, saalis, letis) Kandidaatidelt eeldame: z z z z z z

vanust alates 18. eluaastast; tahet teenindada; sõbralikkust ja abivalmidust; kiirust ja täpsust; eesti keele oskust (vähemalt tase B1); kasuks tuleb vene keele oskus suhtlustasemel

Omalt poolt pakume: z z z

sõbralikku tööõhkkonda ja toetavat meeskonda; tööd organisatsioonis, kus väärtustatakse inimest ja tema tööd; kaasaegseid töötingimusi ja –vahendeid.

Kandideerimiseks saada oma CV e-posti aadressile personal@selver.eu või täida kohataotlusankeet Selveri kodulehel www.selver.eu. Lisanfo telefonil 6673 785

Pühapäeval 16. detsembril kell 15.00 Nõmme Kultuurikeskuses

Nõmme Muusikakooli jõulukontsert Kontserdil on kavas Bachi, Sibeliuse, Griegi, Mendelssohni jt. helitööd, jõululaulud jm.

Sissepääs tasuta!

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5A, Viimsi Tegevusluba nr 86221 Konsultatsioonivõimalused polikliinikus: (registratuur Viimsis tel 605 9600, 605 9601, 605 9023) Günekoloogia-sünnitusabi Lastehaigused Nina-kõrva-kurguhaigused Üldkirurgia-proktoloogia Uroloogia Ortopeedia Neuroloogia* Kardioloogia* Kopsuhaigused-allergoloogia Psühhiaatria Taastusravi* Onkoloogia-mammoloogia

Endokrinoloogia Plastikakirurgia Naha-ja suguhaigused Hambaravi** Psühholoogia Logopeed Manuaalteraapia Rasedusaegne jälgimine: ämmaemandate vastuvõtud Perekool Haiglaravivõimalused: (valve tel 605 9605, 605 9010) Günekoloogia-sünnitusabi* Plastikakirurgia Sisehaigused* Rehabilitatsiooniteenus***

Taastusravi-järelravi* (vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi, füsio-ja tegevusteraapia, logopeed, psühholoog, ravimassaaž, paikne külmaravi) Päevakirurgia: Nina-kõrva-kurgukirurgia* Ortopeedia Üldkirurgia Uroloogia Sünnitusabihaiglaga saab tutvuda iga kuu esimesel neljapäeval kl 16 Diagnostika: Röntgen-ja ultraheliuuringud (sh mammograafia), koormus-EKG, rütmihäirete ja vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, varane nahakasvajate avastamine e SIA-skoopia, endoskoopilised uuringud, allergoloogilised ja laboratoorsed testid jm Vaktsineerimine: lapsed ja emakakaelavähi vastu

*teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis ** teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Kaupmehe filiaalis ***teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel

Polikliinilised filiaalid Tallinnas Kaupmehe 4 (tel 660 4072, 646 3539) ja Tammsaare tee 47, III korrus (tel 664 6444, 664 6445) Lisainfo www.fertilitas.ee

.LQGODVWLW}KXVDLPDEL NLQQLVYDUDWHKLQJXWHV 5HNODDPLQ6LQXNLQQLVYDUDND6RRPHV

7DUPR/DXU 7HO  7HO  WDUPRODXU#UHPD[HH ZZZUHPD[FHQWUDOHH .HHJLHLPPDDLOPDVURKNHPNLQQLVYDUDNXL5(0$;

Nõmme Sõnumid nr 25 (2012)  

14. detsember 2012

Nõmme Sõnumid nr 25 (2012)  

14. detsember 2012

Advertisement