Page 1

Nõmme kaitseliit tähistab 100. sünnipäeva LK 4

9. november 2018 • Nõmme Sõnumid nr 20 (564)

Linnajuhid tutvusid linnale kuuluva kinnisvara seisundiga Nõmmel Eelmise nädala lõpus toimus ringsõit Nõmmel, mille eesmärk oli üle vaadata linnale kuuluva kinnisvara seisukord ja teha kindlaks investeerimisvajadused. Valdkonna eest vastutav abilinnapea Eha Võrk rääkis, et koostöös linnaosavalitsustega on viimastel kuudel tutvutud linnale kuuluva kinnisvaraga, nii maade kui ka ehitiste seisukorraga. «Näiteks tuleb Nõmme linnaosas leida uus rakendus mitmele kasutusest välja langenud hoonele, Nõmme gümnaasiumi kinnistule plaanitakse spordihoonet ning Pihlaka tänava sotsiaalmaja siseruumid vajavad värskendamist.» Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul oli ringkäigu eesmärk vaadata üle objektid, mis juba järgmise aasta eelarveplaanides või ka pikemas vaates eelarvestrateegias. «Lisaks kavandatavatele uusehitistele, nagu Nõmme gümnaasiumi juurde rajatav spordihoone, tutvuti ka majadega, milles praegu tegutsetakse, kuid mis vajaksid investeeringuid. Üks selliseid oli Nõmme gümnaasiumi põhikoolihoone, kuhu on õpitingimuste parendamiseks kavandatud juurdeehitus. Samuti vajaks lähiaastatel investeeringuid ema ja lapse turvakodu. Tutvusime ka Mai 23 asuva endise Nõmme huvikooli hoonega, mis praegu kuulub veel Tallinna haridusametile, kuid Nõmme linnaosal on huvi see oma bilanssi võtta,» lisas linnaosavanem. (NS)

Nõmmel kehtib jäätmeveos taas ajutine vabaturu olukord 1 . märtsil 2017 Nõmmel rakendunud korraldatud jäätmevedu on riigikohtu lahendi järgi kehtetu. Alates 5. novembrist kehtib vabaturu konkurents, mis tähendab, et selles piirkonnas võivad jäätmeid vedada ettevõtted, kel on olmejäätmete veoks luba. Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova viitas esmaspäeval kohtuotsust kommenteerides jäätmeseaduse puudustele ning sellele, et oleks vaja omavalitsuskesksemat jäätmeveo mudelit. Vastavalt kohtuotsusele peab Tallinna keskkonnaamet uue hanketeate avaldama hiljemalt 5. detsembril 2018. «Olen veendunud, et jäätmemajanduse eest vastutav abilinnapea Züleyxa Izmailova teeb kõik endast oleneva, et Nõmmel rakenduks jäätmeveos vabaturg valutult ning otsustataks kiirelt, kuidas elanikele tekkinud olukorras kõige vähem ebamugavust põhjustades edasi minna. Jäätmete kuhjumist tänavate äärde lubada ei saa,» rõhutas Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis. «Kõige tähtsam on, et ei korduks 2017. aasta kevadel toimunu, kui korraldatud jäätmeveo hanke võitnud ja töid alustanud Baltic Waste Management OÜ ei saanud Nõmme koormusega hakkama ning konteinerid jäeti õigel ajal tühjendamata ning jäätmed kuhjusid.» Enne kohtuotsuse jõustumist vedas Nõmmel jäätmeid Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS. Ettevõtte juhatuse liige Kertu Tiitso on kinnitanud, et autod saadetakse välja ja teenuse osutamist jätkatakse kuu lõpuni, et jäätmed ei kuhjuks, ent kui kliendid soovivad praeguse vedajaga jätkata, peavad nad lepingud lähiajal ümber vormistama. Tallinna jäätmekeskus pidi klientidega sel teemal nädala alguses ühendust võtma. Palume vabandust tekkida võivate ebamugavuste pärast. (NS)

J äätmeloaga vedajad Vabaturu olukorras võib valida jäätmevedaja nende vedajate hulgast, kel on olmejäätmete veoks luba:

 agn-Sells AS, infotelefon 606 0439, R info@ragnsells.ee, www.ragnsells.ee E esti Keskkonnateenused AS, infotelefon 640 0800, info@keskkonnateenused.ee, www.keskkonnateenused.ee E kovir OÜ, infotelefon 605 3869, tallinn@ekovir.ee, www.ekovir.ee Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS, info@tallinnavedu.ee, tel 609 6530 ja 609 6410, www.tallinnavedu.ee/ calculator Radix Hoolduse OÜ, tel 7386740, radix@keskkonnateenused.ee, www.radixhooldus.ee

FOTO: JUKKO NOONI

LÜHIDALT

Järgmine number ilmub 23. novembril 2018


2 9. november 2018 FOTO: ARNO MIKKOR

LINNAOSAVANEMA VEERG

Jälle jäätmetest

M

õned aastad oli nõmmekatel võimalus vabaturul ise otsustada, kellega jäätmeveoteenus sõlmida. Alates 2017. aasta märtsist rakendus Nõmmel taas korraldatud jäätmevedu. Teenus jagati kolmeks: linn leidis hangete tulemusel käitluskoha ja jäätmevedaja ning klienditeeninduse ja elanike või ühistute arveldamisega tegeles edaspidi Tallinna jäätmekeskus. Nii sai Tallinna keskkonnaameti hallatavast asutusest jäätmeveoteenuse osutamise keskus. Selle süsteemi eelis oli, et ühtset jäätmeveoteenust pakuti kogu linna territooriumil, ilma et elanikul olnuks vaja pärast iga konkurssi uue vedajaga leping sõlmida. Leping oli tähtajatu ning inimene ei pidanud muretsema selle pärast, millal üks hange lõppeb ja uus hange välja kuulutatakse. Ka oli võimalik paremini teha järelevalvet, sest linnal oli jooksev teave jäätmeveo toimimisest ja jäätmeveoga liitunutest. Olemas oli ka vahetu info liigiti kogumise nõuete täitmisest. 5. novembril saabus meile uudis, et Nõmme kliendid peavad senised jäätmeveolepingud ümber tegema. Miks? Sest jõustus riigikohtu otsus, mis tühistas korraldatud jäätmeveo lepingud, ning alates sellest hetkest lõppes korraldatud jäätmevedu Nõmmel. Üleminekuaega ei rakendatud ning otsustati tegutseda kohe. Kui pikalt vabaturu olukord kestab, on raske ennustada. Vastavalt kohtuotsusele peab Tallinna keskkonnaamet avaldma kuu aja jooksul uue jäätmeveo hanketeate.

N

Kui pikalt vabaturu olukord kestab, on raske ennustada.

õmme piirkond on taas vabaturu olukorras. Niisiis võib igaüks otsustada, kellega ta jäätmeveo teenuse korraldamise lepingu sõlmib, tingimus on vaid, et teenusepakkujal peab olema jäätmeveo luba. Senine vedaja on Nõmme linnaosa valitsusele kinnitanud, et autod saadetakse välja ja teenuse osutamist jätkatakse, et üleminek oleks valutum. Nõmmelased peavad siiski lähiajal valitava partneriga uue lepingu sõlmima. Selle nädala jooksul on Tallinna jäätmekeskus e-posti või telefoni teel võtnud seniste klientidega ühendust, selgitatud tekkinud olukorda ning andnud teada, et inimestel on täna õigus otsustada, kas jätkatakse senise teenusepakkujaga või leitakse uus. Kuigi jäätmeveo valdkond ei kuulu linnaosavalitsuse haldusalasse, palun tekkida võivate ebamugavuste pärast vabandust. Jäätmete kuhjumist tänavate äärde lubada ei saa. Selleks palun kõigil elanikel suhtuda uue lepingupartneri leidmisesse tõsiselt. Jäätmevedu on eelkõige vaja ju selleks, et avalikku linnaruumi satuks võimalikult vähe prügi, kuid ka selleks, et taaskasutatavaid jäätmeid rohkem ringlusesse suunata. Lepingu sõlmimata jätmise korral võib tekkida olukord, kus avastate veopäeval, et konteiner on tühjendamata, ning siis tuleb ikkagi uus leping sõlmida, et vältida prügiuputust. Ei sooGRETE ŠILLIS vi me ju keegi, et korduks 2017. aasNõmme linnaosa vanem tal tekkinud olukord. Nõmme Sõnumid

Väljaandja: Nõmme linnaosa valitsus Toimetaja: Jukko Nooni telefon: 645 7344 e-post: jukko.nooni@tallinnlv.ee online: http://nommesonumid.blogspot.com kodulehekülg: www.tallinn.ee/nommesonumid Valdeku 13, 11621 Tallinn. Levi: Express Post Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

Ideekorje tähtaega otsustati pikendada  ulles vastu linlaste soovile, T kestab Tallinna arengukava 2021+ esimene ideekorje edasi ka novembri esimeses pooles. Ideid saab esitada kuni 16. novembrini. Esimese ideekorje sisu on arengukava eesmärkide otsimine ja arutamine. Oodatakse ideid selle kohta, milline võiks olla Tallinn tulevikus, millises linnas soovitakse elada või milline võiks olla Tallinna suur ambitsioon. «Siiani on kõige aktiivsemalt antud ideid linnaruumi, sealhulgas liikuvuse ja turvalisuse kohta,» ütles linna strateegiaüksuse juht Toomas Hai-

dak. «Aktiivsemalt on arutletud ka hariduse üle. Ettevõtluse ja sotsiaalhoolekande valdkondades on ideid esitatud vähe. Otseselt puudutavad need ehk väiksemaid inimrühmi, ent Tallinna elukvaliteedi seisukohast on need olulised teemad, mida arengukava raames käsitleda.» Ideekorje jaoks on Tallinna kodulehel avatud veebikeskkond www. tallinn.ee/strateegia/ideekorje ja Facebooki grupp «Tallinna arengukava 2021+». Ideekorje avati 1. oktoobril ning see kestab kuni 16. novembrini. Osalema oodatakse igaüht, kellele Tallinna tulevik ühel või teisel moel korda läheb.

Tallinn loob koos linlastega enesele arengukava 2021+. Uue arengukava koostamise käigus vaadatakse üle kehtiv linna strateegia 2030 ning otsitakse ja arutatakse võimalikke uusi sihte, mille põhjal seatakse linna peamised eesmärgid nii pikemas kui ka lühemas ajaperspektiivis. Huvirühmi ja laiemat avalikkust kaasates soovitakse suurendada teadlikkust sellest, kuhupoole meie linn liigub, mis on meie prioriteedid ja ambitsioonid, ning kutsutakse kõiki osalema eesmärkide seadmisel ja lahtimõtestamisel. Rohkem infot arengukava koostamise kohta leiab veebilehelt www.tallinn.ee/strateegia. (Raepress)

NÕMME LINNAOSAKOGU

Rajame Nõmme turuhoonesse Eesti toidukultuuri tänava RAINER VAKRA linnaosakogu liige

Järgmise aasta 16. mail tähistab Nõmme turg juubelit – möödub kümme aastat turu täielikust uuendamisest ja taasavamisest külastajatele. Toona põhjalikult renoveeritud turg oli teerajaja ning eeskuju kõigile omavalitsustele ja arendajatele üle Eesti. Selle paremaid külgi kopeerisid nii Mustamäe, Jaama kui ka Tartu turg. Mina külastan Nõmme turgu vähemalt korra nädalas, maasikahooajal lausa iga päev. Kahjuks on viimasel ajal minus süvenenud tunne, et turg on jäänud loorberitele puhkama. Seda kinnitavad ka müüjad, kelle sõnutsi väheneb külastajate arv pidevalt. Tundub, et aastatetagune otsus liita Nõmme, Lasnamäe ja Mustamäe turg üheks suureks linnaasutuseks on peatanud Nõmme turu arengu linnaosa südamena. Kuigi Nõmme turg on olnud majanduslikult kasumlik ja toonud linna eelarvesse sadu tuhandeid eurosid, ei ole kümne aasta jooksul uusi investeeringuid enam peaaegu tehtud. Teen ettepaneku avalikuks ideede korjeks, et kindlustada Eesti parima

turu tiitli kuulumine Nõmmele ka tulevikus. Eesmärgiks võiks seada selle, et Nõmme turule oleks põhjust tulla 365 päeva aastas, olenemata ilmast või aastaajast. Just sellest mõttest lähtudes tegutses seal talviti uisuväljak. Pakun oma visioonina välja kolm võimalikku sammu, kuidas Nõmme turgu sisuliselt uuendada ja seda veelgi atraktiivsemaks muuta. Esiteks peaks ajakohastama välimüügilettide ala. Kuigi kümme aastat tagasi ehitati letid teisaldatavatena, näitas elu, et edasi tuleks mõelda hoopis püsilahendusele. Uus välimüügi­ala võiks olla ümbritsetud liigutatavate klaasseinadega – suvel avatud, talvel suletud, andes võimaluse ruumi kütta ja temperatuuri kindlalt plussis hoida. Loomulikult oleksid kõik letid ühe suure katuse all ning pikakasvulised turulisedki ei peaks enam sirmide ja varjude vastu pead ära lööma. Kokkuvõttes annaks see muudatus võimaluse kaubelda välimüügialal aasta ringi. Teiseks tuleks tõeline elu sisse puhuda vanale lihahoonele – selleks annakski võimaluse välimüügiala talvi-

ne kasutuselevõtt. Suur hoone seisab praegu valdava osa aastast pooltühjana, tõelist turumelu võib sealt leida üksnes külmadel talvekuudel. Just sinna tasuks rajada Eesti toidukultuuri tänav! Euroopas on palju näiteid vanadest turuhoonetest, mis on täidetud pisikeste söögikohtadega. Meie turuhoone keskel oleksid siis lauad ja toolid, praeguste tühjade müügilettide asemel tegutseksid restoranid ja kohvikud ning pakuksid maitsvaid sööke-jooke. Kolmandaks oleks aeg tuua Nõmme turule tagasi nii jõululaat kui ka kodumaiste marjade, puu- ja juurviljade ning istikute festivalid, sest teematurud otsivad endale head kauplemiskohta pidevalt, olles praegu puistatud üle linna laiali, näiteks maasikafestival toimub Järve keskuse parklas, õunalaat Arsenali keskuses. Kõik on tehtav, aga eeldab eelkõige soovi pakkuda turulistele midagi erilist. Häid ideid on kindlasti iga nõmmeka peas, seega kutsun kõiki üles edasi mõtlema ja oma mõtteid ka teistega jagama. Vaid üheskoos suudame hoida ja arendada meie au ja uhkust – ajaloolist Nõmme turgu, meie linna südant.


9. november 2018 3

Nõmme tähistab linnaõiguste andmise aastapäeva

Üks kena tava on veel, mida linnaõiguste andmise aastapäeva aktusel on pikki aastaid järgitud. Linnaosavalitsus avaldab tänu asutustele, organisatsioonidele ja eraisikutele, kes on linnaosale au ja kuulsust toonud, midagi erakordselt korda saatnud või läbi aastate kaasa aidanud Nõmme arengule. Sel aastal otsustati välja anda kaks tunnustusauhinda, milleks on skulptor Seaküla Simsoni loodud Nikolai von Glehni, Nõmme rajaja kuju vähendatud koopia. Ajaloolane Leho Lõhmus on kirjutanud, et Eesti Vabariigi valitsus tegi 1925. aastal siseministeeriumi kaudu ettepaneku muuta hulk aleveid linnadeks – neist Nõmme, Põltsamaa, Tapa, Tõrva ja Türi järgmisel aastal lin-

naõigused ka said. Nõmme alevi volikogu arutas seda küsimust esimest korda 13. novembril 1925 ning üksmeelne otsus oli ettepanek vastu võtta. Et teada saada ka elanike arvamust, korraldati alevivalitsuse ruumes hää-

letus. Hääletusel pooldasid nõmmelased, kuigi esialgu kõhklevalt, linnaks saamist. Kõik 1926. aastal linnaõigused saanud alevid praeguseks enam linnad ei ole. Nõmme kaotas oma linnaõigused esimesena, kui liideti 1940.

aastal Tallinnaga. Türi ja Tapa muutusid vallasisesteks linnadeks 2005. aastal pärast mitme naabervallaga ühinemist. Põltsamaa ja Tõrva pole enam iseseisvad linnad 2017. aasta oktoobrist. (NS)

FOTO: JUKKO NOONI

JUKKO NOONI

Diskussioon oli mõnel teemal nii elav, et oli lausa keeruline ajakavast kinni pidada.

NÕELa esimehe Karmen Vagula sõnul õnnestus pealinna osaluskohvik üllatavalt hästi, sest kohale tuli oodatust rohkem osalejaid ja diskussioon oli mõnel teemal nii elav, et oli lausa keeruline ajakavast kinni pidada. «Kahjuks ei tulnud kohale kõik registreerunud otsustajad (riigikogu liikmed), kelle osalus

oleks noortele kindlasti palju rohkem juurde andnud. Samuti peame järgmisel korral rohkem rõhku panema ürituse reklaamile ja turundusele, sest eelregistreerunuid oli vähe. Siiski üllatusime positiivselt, kui ürituse hommikul oli Nõmme Maja aula rahvast täis,» rääkis Vagula.

«Suurim diskussioon käis kohalike teemade üle, milleks olid e-õpe koolides ning noorte tegevusetus. E-õppel oli nii tuliseid vastaseid kui ka pooldajaid, kes jõudsid siiski ühisele järeldusele, et traditsiooniline õppetöö klassiruumis kaduda ei tohiks, aga vaheldust pakkuvaid õppevõimalusi e-keskkondades võiks siiski aeg-ajalt õpiprotsessi kaasata,» rääkis NÕELa esimees. Vagula sõnul tõid noored murekohtadena esile ka meedias palju kajastust saanud noortekampade ja turvalisuse teema. «Noored nõustusid, et probleemid algavad tihti kodust ning seetõttu ei piisa nende ennetamiseks tegelemisest vaid laste ja noortega, vaid harida tuleks ka lapsevanemaid ning pakkuda tuge ja nõu laste kasvatamisel,» ütles ta Projekt Noored Otsustajad sai teoks tänu Erasmus Plussi programmile, mida vahendab SA Archimedese Noorteagentuur.

ARVAMUS

Soovitused Nõmme prügiveoks LAURI LAATS Nõmme elanik, Mustamäe linnaosa vanem

Vaid mõni päev tagasi saabus nõmmekate postkasti kiri, milles Tallinna jäätmekeskus andis teada, et riigikohus langetas 5. novembril otsuse, mis lõpetas senise jäätmeveolepingu Nõmme ja Lasnamäe Pae-Ülemiste piirkonnas. Ilmselt oli iga kirja saanud inimese esimene mõte: kas jälle hakkab see prügijama pihta? Praegu Nõmmelt Tallinna jäätmekeskuse kaudu prügi vedav Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse AS (TJT) pidi tööle hakkama väga keerulises olu-

Novembri lõpus saavad väärikas eas filmihuvilised Nõmme kinoklubis 65+ vaadata Joosep Matjuse eepilist loodusfilmi «Tuulte tahutud maa», mis teeb kummarduse Eesti loodusele. Kinoklubi 65+ seanss toimub kolmapäeval, 28. novembril kell 11 Mustamäel Apollo kinos (Tammsaare tee 104a). Filmivaatamiseks tuleks ennast registreerida hiljemalt 23. novembriks linnaosavalitsuse infosaalis (Valdeku 13) või eakate päevakeskuses (Viisi 29 (endine Suvila 1)). Lisainfo telefonil 645 7333. Nõmme kinoklubi 65+ on esialgu kavas korraldada kolm-neli korda aastas. Kevadel oli kinoklubis võimalik näha filmi «Seltsimees laps», oktoobris filmi Astrid Lindgrenist. Dokumentaalfilm «Tuulte tahutud maa» jääb selle aasta viimaseks filmiks. (NS)

Linnavolikogu koosolek Nõmme 10. aastapäeval, seisab linnapea Ludvig Ojaveski.

Pealinna noored kogunesid Nõmmel osaluskohvikusse Novembri esimestel päevadel leidsid üle Eesti aset noorte osaluskohvikud. Tallinna osaluskohvik toimus Nõmmel. Üritust korraldas Nõmme Õpilas­ esinduste Liit (NÕEL) koostöös Nõmme linnaosa valitsuse ning Eesti Noorteühenduste Liiduga. Noorte osaluskohvikute idee on lihtne: tuua ühise arutelulaua ümber kokku noored, otsustajad ning kohaliku elu eestvedajad. Ühine eesmärk on arutleda aktuaalsete probleemide üle ning leida lahendusi. Osaluskohvikuid on Eesti Noorteühenduste Liidu eestvedamisel korraldatud juba 2011. aastast. Seekord olid need osa Erasmus Plussi projektist Noored Otsustajad, millega sooviti pakkuda 16–19-aastastele noortele üle Eesti kaasavat ja harivat kogemust seoses 2019. aasta riigikogu ning Euroopa Parlamendi valimistega.

Nõmmel kino­klubis 65+ näeb eepilist Eesti loodusfilmi FOTO: VOLDEMAR KÕDAR/LEHO LÕHMUSE ERAKOGU

 smaspäeval, 12. novembril täE histab Nõmme linnaosa Nõmmele linnaõiguste andmise 92. aastapäeva. Traditsiooniliselt toimub sel puhul Nõmme kultuurikeskuses kontsertaktus, kus esinevad Marko Matvere ja orkester Ventum. Kontsert algab kell 19.

LÜHIDALT

korras, kus eelmine vedaja oli täielikult läbi kukkunud ning kohalike elanike kannatus viimse piirini viidud. Kuigi läbi raskuste, sai süsteem siiski sisse töötatud ning prügivedu toimib praegu korralikult. Nüüd aga võib juhtuda, et kõik pöördub taas pea peale, sest vabaturu olukorras on inimestel õigus sõlmida leping ükskõik millise vedajaga. Kõige mõistlikum on nõmmekatel jätkata lepingut siiski TJTga, sest nii tekib kõige vähem segadust. Esiteks on TJT juba piirkonda tundma õppinud ning vastavalt kohalikele oludele oma töö korraldanud. Teiseks oleks väga halb, kui ühel tänaval veab prügi näi-

teks viis vedajat. Teoreetiliselt võiks see tähendada, et igal hommikul manööverdab kellegi juures prügiauto. Suurenev müra ja liikluskoormus häirib tavapärast elu ning viis prügiautot lõhuvad tänavaid kõvasti rohkem kui üks. Mida tasub veel tähele panna, on see, et Tallinn korraldab kindlasti uue prügiveohanke, et leida Nõmmele üks teenusepakkuja korraldatud jäätmeveoks. Korraldatud jäätmevedu on vajalik peamiselt selleks, et olla kindel, et iga kinnistu on jäätmeveoga liitunud ning prügi ei satu metsa alla. Teiseks võimaldab see ka hinda kontrolli all hoida, kuna see fikseeritakse kindlaks perioodiks. Vabaturu tingimustes võib vedaja küsida ükskõik kui suurt

tasu ja tõsta seda igal ajal. Hinnanguliselt võib tulemuseni jõudmiseks kuluda umbes seitse kuud. Seega võib siis tekkida jälle vajadus lepingud ümber teha. Tasub ka meelde tuletada, et kogu prügisegaduse vallandas aastaid tagasi jäätmeseaduse muutmine riigikogus, millega keelati linnal endale kuuluva asutuse kaudu jäätmevedu korraldada. Selle muudatuse taga oli selgelt suurfirmade huvi saada parem positsioon. Seega soovitan Nõmme elanikele järgmist: esiteks sõlmige leping TJTga, sest nii on tagatud teenuse kvaliteet ja soodne hind. Teiseks võite rahulikult hingata, sest siis on kindel, et te ei pea hakkama prügijamaga tegelema.

Kooliteed alustava lapse toetust saab taotleda novembri lõpuni Tuletame meelde, et esimest korda kooli mineva lapse toetuse taotlemine lõpeb 1. detsembril. Tallinna linn maksab 320 eurot toetust kooliteed alustava lapse vanemale. Toetus määratakse lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale järgmistel tingimustel: 1) vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta vahetult enne lapse kooliminekut; 2) laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik ja elab rahvastikuregistri andmetel toetuse taotlejaga ühel aadressil; 3) laps on arvatud Tallinna kooli õpilaste nimekirja. Toetus makstakse välja kahes osas: 50 protsenti (160 eurot) lapse kooliminekul ning 50 protsenti (160 eurot) 2019. aasta juunis, kui laps on esimese klassi lõpetanud. E-taotlusi saab esitada Tallinna eteeninduses taotlen.tallinn.ee. Toetusetaotluse võib esitada ka paberil. Nõmme linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond asub aadressil Valdeku 13. Vastuvõtuajad: E 9–12 ja 14–18, T 9–12, N 9–12 ja 14–17. Lisainfo telefonil 645 7333. (NS)

Vaegkuuljate teabepäev Nõmmel Teisipäeval, 13. novembril kell 12 algab Nõmme vaba aja keskuses (Valdeku 13, I korrus) vaegkuuljate teabepäev. Külas on vaegkuuljate ja kurtide abivahendite keskus Kadrimardi. Teabepäeval antakse vaegkuuljatele nõu, näidatakse kuulmispuudega tööotsijatele tehnilisi võimalusi, saab proovida abivahendeid. (NS)

Nõmme linnaosa Facebookis facebook.com/ nommelinnaosa


4 9. november 2018

FOTO: ENDEL APSALON

LÜHIDALT

Nõmme kaitseliit 100

Äsja ilmus Nõmmel elava kirja- ja kalamehe ning loodusesõbra Vladislav Koržetsi sulest uus lasteraamat «​ Ükskord ühes paigas». Uues lasteraamatus on päri- ja pahupidiseid lugusid lastele ja lastest vanematele. Raamatu esimeses osas on lookesed sellest, kuidas kangastub maailm ühele Merikese-nimelisele tüdrukutirtsule. Raamatu teises osas läheb ühe isa ja emaga midagi nii sassi, et ei saagi enam aru, kas nad on üldse täiskasvanud inimesed. Raamatu kolmandas osas on pisema või suurema krutskiga lugusid loomadest, inimestest ja kellest kõik veel, näiteks ühest karvaste jalgadega toolist. (NS)

Nõmme huvikoolis toimub laste hobija laadapäev Laupäeval, 17. novembril toimub kella 12–15 Nõmme huvikoolis (Vikerkaare 10) 1.–5. klassi õpilastele hobi- ja laadapäev. Hobipäeval on kavas mänguasjade, sporditarvete, raamatute ja muu ost, müük ja vahetus. Lisaks on võimalus tegutseda automudelismi- ning puutööklassis, avatud on väike muffinikohvik, esinevad huvikooli õpilased, vaadata saab vanade mänguasjade, kaisukarude ja trilobiitide näitust. Kes soovib osaleda laadal müüjana, sel tasub 16. novembril kella 16–17 minna Nõmme huvikooli ettevõtluse õpituppa, kus räägitakse, kuidas oma kaupa paremini tutvustada ja müüa. Hobipäeval osalemine on tasuta, kuid vajalik on etteregistreerimine, sest kohtade arv on piiratud. Lisainfo Nõmme huvikooli veebilehel nnm.ee või MTÜ Pereseiklus Facebooki lehel. (NS)

Paraad Nõmme keskväljakul 1939. aastal.

taastamine pärast kommunistlikku mässukatset 1. detsembril 1924. 1. jaanuaril 1925 elas ka Nõmme malevkond üle taassünni, toimus esimene üldkoosolek, kus andis vandetõotuse sadakond meest. 6. juunil 1926 õnnistati malevkonna lipp, mille andis pidulikul rivistusel üle kaitseministri abi kindralmajor Paul Lill. Suurim ettevõtmine oli Mustamäe lasketiiru ehitamine koostöös Tallinna malevaga. See rajatis avati 7. septembril 1930. Plaanis oli ehitada ka oma maja. Selleks saadi krunt Nõmme keskuses Raudtee ja Apteegi (Mai) tänava nurgal, 1939 valmis projekt (arhitekt Edgar Velbri). 1940. aasta sündmused tõmbasid aga kõigile algatustele kriipsu peale. Pärast Eesti okupeerimist ja seadusliku võimu kukutamist langes esimesena löögi alla Kaitseliit. 18.–19. juunil 1940 korjati ära kaitseliitlaste relvad, 27. juunil järgnes juba organisatsiooni ametlik likvideerimine. Seejärel algasid arreteerimised. Paljud Nõmme kaitseliitlased leidsid oma lõpu timuka kuuli või nälja ning haiguste läbi vangilaagris. Nõmme kaitseliit taastati 29. märtsil 1990 toimunud rahvakoosolekul.

FOTO: LEHO LÕHMUSE ERAKOGU

Vladislav Koržetsil ilmus uus lasteraamat

Novembris 1918 Saksamaal alanud revolutsioon sundis Saksa okupatsiooniväge Eestist lahkuma. 11. novembril asutati Johan Pitka juhtimisel Eesti Kaitseliit. Juba järgmisel päeval sai Nõmme-Väike jaamaülema abi, seni põrandaalust vastupanu juhtinud lipnik Harry Visman Kaitseliidu Harju maakonna ja Tallinna ülemalt alampolkovnik Peeter Kannilt korralduse ka Nõmmele see organisatsioon luua. Harry Visman oli oma ametikoha tõttu sakslaste tegevusest hästi informeeritud – raudteejaamas asus välitelegraafi jaam, kuhu igal õhtul kell 8.45 laekusid saksa täpsusega Saksa staabi teated. Need teated viis ta Mustamäe tänaval asunud korterisse, kus need anti minister Juhan Kuke kaudu üle põrandaalusele Ajutisele Valitsusele. Uue organisatsiooni peamine ülesanne oli julgeoleku kindlustamine. Asus ju Nõmme otse Eesti pealinna külje all ning kindla korra tagamine siin oli seetõttu eriti tähtis. Iga päev oli Nõmmel püssi all paarkümmend meest, valve alla olid võetud Rahumäe viadukt, Nõmme jaam ja kindluse kesklaod Nõmmel, Harkus ja Rahumäel. Selleks oli kasutada vaid kümmekond Tallinnast saadud püssi ja mõned okupatsioonivõimude eest peidetud revolvrid. Teine ülesanne oli saada kätte varustus lahkuvatelt Saksa vägedelt. Selles aga suurt edu ei saavutatud – läbirääkimistel polnud erilist tulemust ja vägisi rekvireerimiseks nappis jõudu. 1. jaanuaril 1919 määrati Nõmme komandandiks ning ühtlasi kohaliku kaitseliidu ülemaks nooremleitnant (hilisem kolonel) Eduard Putmaker. Kaitseliitu kuulumine muudeti kohustuslikuks, teenistusest vabastamiseks oli vaja kaitseliidu ülema eriluba. Nii vabastati valvekordadest Nõmme alevisekretär ning istungite ajaks ka alevivolikogu liikmed. Niisugune oli algus. Järgnes varjusurm pärast Vabadussõja lõppu ning

FOTO: VOLDEMAR KÕDAR / LEHO LÕHMUSE ERAKOGU

LEHO LÕHMUS

Korraldus Nõmme kaitseliidu asutamiseks 12. novembrist 1918.

8. juunil 1991 õnnistati malevkonna uus lipp. Selle kavandi oli kinnitanud eksiilvalitsuse sõjaminister Jüri Toomepuu oma käskkirjaga nr 1. Nüüdseks on malevkond saanud juba uue, kolmanda lipu. Eelmine lipp on antud hoiule Eesti sõjamuuseumisse. Nõmme kaitseliidu uus elu on aastatelt juba pikem kui varasem, sõjaeelne. Nendel kahel perioodil on tegutsetud mitmes alluvuses: alguses Harju-

Kirjastuse Eesti Raamat

Sõbra Spordihoone

RAAMATUTE JÕULUMÜÜK Nõmmelt valitud Riigikogu liige

TIIT TERIK tiit.terik@riigikogu.ee fb.com/terik.tiit tel: 565 3829

Võta ühendust!

☞ Eramu ehitus ja remont ☞ Siseviimistlustööd ☞ Fassaaditööd ☞ Katuste ehitus ☞ Santehnilised tööd ☞ Elektritööd ☞ Aedade ja piirete ehitustööd ☞ Tänavakivide paigaldus Info ja kontakt: Tel. + 372 60 40000 Mob. + 372 555 30 422 WWW.TAVIBERGEHITUS.EE

toimub 14. novembril kella 10.00 kuni 18.00

Tallinna Raamatu­ trükikoja fuajees Laki 26. Uued raamatud ja supersoodsad hinnad!

maa linnaümbruse jaoskonnas, millest hiljem kasvas välja Rävala malevkond, seejärel Tallinna maleva koosseisus. Pärast taasiseseisvumist oldi Harju ja lühikest aega Tallinna maleva koosseisus ning alates 1993. aastast iseseisev malevkond maleva õigustes. Paraku seadused muutusid ning aastast 2000 ollakse taas Tallinna maleva koosseisus. Alluvus alluvuseks, kuid nõmmelaste kaitsetahe ja vaimsus on jäänud.

HOTELL DZINGEL RESTORAN VÕTAB VASTU PEIELAUDADE JA PEOLAUDADE TELLIMUSI KUNI 100-LE INIMESELE ! LISAINFO JA TELLIMINE: 6105262 / 6105263 RESTORAN@DZINGEL.EE Männiku tee 89

Sõbra tn 61 -taskukohane jõusaal -pensionäride võimlemine -laste sulgpalli trennid -vabad tunnid info 651 4056, 505 9836

#AEGMÜÜA Kodu vahetamine võib olla keeruline protsess. Mina olen siin, et Sind aidata.

Sinu kinnisvaramaakler Nõmmel

Jana Koot VEO- ja KOLIMISTEENUS

5663 5021 jana.koot@arcovara.ee


FOTO: PIIA AASMÄE

9. november 2018 5

Koolieelikute kabeturniiri tüdrukute ja poiste esikolmik.

Priit Lokotar võitis noorte MMil pronksi rahvusvahelises kabes

Koolieelikute kabeturniir 22. oktoobril peeti 15. korda Rabarübliku lasteaias Nõmme koolieelikute kabeturniiri «Mõtelda on mõnus». Mõõtu võeti 64-ruudulises ehk vene kabes. Kokku osales turniiril 29 last viiest lasteaiast. Seekord olid esikolmikud järgmised. Poisid: I koht Kevin Kurik (Rabarübliku lasteaed), II koht Revo Ken Käär (Ra-

Kas Nõmme Kalju tuleb Eesti meistriks? Priit Lokotar.

barübliku lasteaed) ja III koht Kaspar Minumets (Lauliku lasteaed). Tüdrukud: I koht Egle Villems (Kasekese lasteaed), II koht Teele Nõu (Rabarübliku lasteaed) ja III koht Ketriin Valk (Kasekese lasteaed). Priit Lokotari järjekordne medal 3. novembril lõppes Valgevenes Gomelis noorte MM rahvusvahelises kabes. Oma vanuseklassis võitis pronksmedali Pääsküla kooli ja Nõmme huvikooli õpilane Priit Lokotar. Esikoha saavutas Aisen Jegorov Venemaalt ja hõbemedali sai Mingxuan Xu Hiinast. See oli kümneaastase Priit Lokotari üheksas medal rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt. (NS)

Meie ilusalongi juuksurid Mare, Sofja ja Vitaliya ootavad oma vanu ja uusi kliente uuel aadressil Pärnu mnt. 289/2 (vanasti nad töötasid aadressil Pärnu mnt. 303, Võsu bussipeatus). TEL. 6622442 PÄRNU MNT. 289/2, TALLINN WWW.TESOURA.EU TÖÖAEG E-R 10.00 - 19.30 L 10.00 – 16.00, P - SULETUD

Militaar- ja vaba aja kaubad Nõmme turul US ja BW vormirõivad joped ja meremehejakid saapad ja sokid mütsid, sallid, kindad T-särgid ja meremehesärgid kaitseprillid ja binoklid lahingrakmed erinevad kotid, sh seljakotid söögiriistad, katelokid jms tunnusplaadid (ka stantsimine) palju muud praktilist ja vajalikku Avatud Nõmme turul K–P 10–15 / Tel 6 010 164 info@kroonuait.ee / www.kroonuait.ee

Laupäeval, 10. novembril toimub Eesti jalgpalli Premium Liiga viimane voor, kus selgub, kes tuleb 2018. aasta Eesti meistriks. Kell 13 algab Hiiu staadionil hooaja viimane mäng, Nõmme Kalju vastaseks on Narva Trans. Seis on põnev, sest Nõmme Kalju on väga lähedal oma teisele meistritiitlile. Enne viimast vooru on Nõmme Kaljul ja Tallinna Floral võrdselt 83 punkti, Levadial on punkte 81. Lõpptulemus selgub aga siiski pärast viimast vooru. Kaljul on vaja meistritiitli saamiseks kindlat võitu, sest isegi Flora või Levadiaga võrdsete punktidega jäädes kindlustab meistritiitli nende paremus omavahelistes mängudes. Viigi korral aga sõltub meistritiitli saaja sellest, kuidas lõppeb homme Flora ja Levadia omavaheline kohtumine. Lõika pilet lehest välja ja tule kodumeeskonnale kaasa elama! (NS)

Riiete, vaipade ja pehme mööbli keemiline puhastus. Transport tasuta.

FOTO: MATI HIIS

Esikoht Nõmme noortele Laupäeval, 20. oktoobril toimusid Malemajas Eesti juunioride võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes. Kuue võistkonna hulgas saavutas kindla esikoha Nõmme kabeklubi I võistkond. Nõmmelased alistasid kõik vastased ja võitsid täisedu – 10 punktiga – esikoha. Võistkonnas mängisid Robert Antoi, Hans Robert Kannukene ja Priit Lokotar ning tüdrukute laual Karmen Kuusik. Nõmmelaste ülekaalu näitab see, et mängitud 20 partiist võitsid meie noored 16 ja mängisid neli viiki. II koha sai kaheksa punktiga Jõgeva kabeklubi ja III koha Nupuklubi kuue punktiga.

FOTO: ERAKOGU

Oktoobri lõpus ja novembri alguses toimus mitu kabevõistlust, kus Nõmme noored näitasid häid tulemusi. Silmapaistvaim on kindlasti novembri alguses lõppenud noorte MM Valgevenes.

Nõmme Kalju ja Flora kohtumine 14. märtsil lõppes 2:0 nõmmekate võiduga.

PUITBRIKETT al.119.PELLETID al.189.TURBABRIKETT al.109.KIVISÜSI al.189.KAMINAPUUD ja KÜTTEKLOTSID al. 2.50

Tel 5591 7562, 551 6821

PÕHJA-EESTI KÜTTEPUU OÜ

KÜTTEPUUD kuivad ja toored 30, 40, 50cm. PUIT- ja TURBABRIKETT. KÕDUSÕNNIK 30kg/kott. Kviitung. Vedu iga päev. Tel: 6541100, 52 388 52 TAMMARU FARM www.tg.ee Tallinna ladu Nõmmel

Tel 66 00 190, 51 36 Pärnu mnt 139E/7, Ta KIVISÜTT PELLETEID SÕELUTUD MULDA

• Küttepuud lahtiselt • Küttepuud konteinerites • Kaminapuud kottides

Tel 600 6170, GSM 51 45 279 www.canker.ee, e-post: canker@canker.ee

Kohale toomine Tallinnas ja 30km Tallinna piirist tasuta. Kõik pikkused ja puuliigid.

Fekaalivedu

Tel: 5333 4347; 501 9454 www.tulepuu.ee

Tel 5625 6258 OÜ Fekalist


6 9. november 2018

VABA AEG

ERAKUULUTUSED

Nõmme kultuurikeskus 6.11–18.12 loodustoodete valmistamise kursus. Lisainfo www.okohipi.ee. 9.11 kl 19 isadepäeva kontsert. Esinevad tüdrukute koor Nõmmelill, tütarlaste ansambel Fiore, Bel Canto laste laulustuudio lapsed. Tasuta. 11.11 kl 18 Jaan Sööt ja Andre Maaker: plaadiesitluskontsert «Armastusfilm». Pilet 15 eurot, sooduspilet 12 eurot. Müügil Piletilevis. 12.11 kl 19 Nõmmele linnaõiguste andmise 92. aastapäeva kontsert. Esineb Marko Matvere koos orkestriga Ventum. Tasuta. 17.11 kl 13 meelerahu- ja maalihommik 7–11-aastastele. Juhivad Marika Ivandi ja Kaie Kal. Soovituslik eelregistreerimine maria.pihl@nommekultuur.ee. Pilet 8 eurot, kahele 10 eurot. 17.11 kl 17 Valgevene kirjandus- ja muusikaõhtu «Armsa Valgevene kallis nurgake…», pühendatud valgevene poeedi Pavljuk Pranuza 100. sünniaastapäevale. Korraldaja rahvusvähemuste keskus Radzima. Tasuta. 18.11 kell 18 Brigita Murutari ja Paul Neitsovi kontsert «Leekiv armastus». Pilet 15 eurot, sooduspilet 13 eurot (pensionär, 7–12-a laps). Kontserdipäeval pilet kõigile 15 eurot. Müügil Piletilevis ja tund enne algust kohapeal 24.11 kl 20 swing-jazz-tantsuõhtu «FAST SWING». Tantsuks mängib Estonian Dixieland Band, solist Airi Allvee. Pilet eelmüügist 10 eurot, samal päeval 15 eurot. 25.11 kell 19 Mari Kalkun ija Aleksandra Kremenetski kontsert «Ilmamõtsan». Pilet eelmüügist 12 eurot, samal päeval 15 eurot.

Valdeku noortekeskus

Avatud: E–N kl 13–20, R kl 12–18, L ja P suletud. Valdeku 13, tel 639 5559, 5556 7781, www.nomme.ee/valdeku_noortekeskus.

Nõmme muuseum 17.11 kl 13 kõlavad Nõmme muuseumis mahedad muusikalised värvid. Musitseerivad Juhan Palm-Peipman (vioola, ERSO) ning Inga Lehto (klaver, Nõmme muusikakool). Sissepääs muuseumi piletiga. Avatud Eena Kirsipuu-Rootsi värvikas ning põnev näitus. 10.11, 24.11 ja 1.12 kl 12–14.30 Mall Metsa maalikursus. Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda tel 5804 9758 või saata e-kiri aadressil mallmets@gmail.com. Püsiekspositsioon Nõmme ajaloost. Nõmme muuseumi hubaseid ruume saab üürida üritusteks: jõulupeod, sünnipäevad, loengud, koosolekud, näitused jpm. Lisainfo aurelia.eespere@tallinnlv. ee. Vaata ka www.facebook.com/NommeMuuseum. Jaama 18, tel 670 0202. Avatud N kl 12–16, R kl 12–18 ja L kl 10–16. Sissepääs 2 eurot, õpilased/üliõpilased/pensionärid 1 euro, perepilet (2 lapsevanemat ja kuni 3 last) 3 eurot.

Von Glehni teater 9.11 kl 20 Eddi Dove Band (Läti), rock’n’roll’i kontsertshow. 16. ja17.11 kl 20 J. Tätte näidend «Ristumine peateega», lavastaja Allan Kress. 1.12 kl 14 seminar «Anomaalne maailm»: Eesti ja Soome Kalevi rahvas, mis saab edasi? Igor Volke. 2.12 kl 11 «Hunt lambanahas», lasteteater Sõber.

13.12 kl 12 ja 14.12 kl 18 kogupereetendus: Piip ja Tuut püstijalakomöödias «Loomad». Pilet 10 eurot, saadaval ka grupipiletid (min 15 inimest) hinnaga 7 eurot. Grupipiletite broneerimine ja väljaostmine kuni 15.11, post@nommekultuur.ee.

7.12 kl 20 Kaunimate Aastate Vennaskonna kontsert.

Fuajees kuni 21.11 Janika Savila maalinäitus.

Pärnu mnt 326, piletid ja info tel 667 5675, www.vgt.ee.

Nõmme kultuurikeskuse ruumides on võimalik korraldada koosolekuid ja koosviibimisi.

Nõmme Rahu kogudus

Turu plats 2, tel 677 0890, post@nommekultuur.ee, www.nommekultuur.ee.

Nõmme vaba aja keskus Eakate päevakeskus

Juuksur –16.11, 14.12; pediküür –14.11, 28.11; maniküür, ripsmed-kulmud – 21.11. 14.11 kl 12.30 linnaosavanema Grete Šillise infotund. Valdeku 13, tel 672 3125, 5694 4874, www.nomme.ee.

Von Glehni teatri kursused: E kl 17.30 improvisatsiooni algkursus, T kl 18.40 foorumteatri kursus. Registreerumine kursustele, piletid ja lisateave: www. vgt.ee, 667 5675, kairi@vgt.ee, piletid müügil ka Piletilevis.

Nõmme Rahu kirik, Võsu 5

Jumalateenistused igal pühapäeval kl 10.30, jumalateenistuse ajal lastele pühapäevakool. Päevasõna pühapäeviti kl 9.45–10.15 kirikus pühapäevakooli toas. Piiblitunnid kolmapäeviti kl 14 kogudusemajas. Hingehoiuvalve kolmapäeviti kl 12–14 kogudusemajas. Koguduse kantselei Võsu 5, avatud E kl 9.30–14, K kl 14–18 ja P tund enne ja pärast jumalateenistust. Kontakt: 56210 737; nomme.rahu@eelk.ee; www.nommerahu.ee.

Päevakeskuse Pääsküla filiaal

Pediküür – 13.11, 27.11. 20.11 kl 14 laulame koos Ede Markusega. Ootame maleringi uusi liikmeid! Viisi 29 (endine Suvila 1), tel 677 8011, www.nomme.ee.

Nõmme baptistikogudus 11.11 kl 11 isadepäeva jumalateenistus, külas nukuteater Talleke etendusega «Karjapoisist kuningaks», jutlustab Urmas Roosimaa. 18.11 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Erki Tamm.

Pääsküla noortekeskus

Pääsküla noortekeskuse ruume on võimalik üürida kokkuleppel telefonil 5556 7780 või paaskyla.noortekeskus@nomme.ee. Täpsem info kodulehel ja FBs. Avatud: E–N kl 13–20, R kl 12–18, L ja P suletud. Ekstreemhall avatud: E kl 13–17.30, T–N kl 13–19.30, R kl 12–17.30, L ja P suletud. Rännaku pst 1, tel 677 5232, 5556 7780; www.nomme.ee/paaskyla_noortekeskus.

Mustamäe Leht, Nõmme Sõnumid 68 x 44 mm

25.11 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Mart Metsala. Meeste hommik T kl 6.45; väärikate hommik K kl 11; naiste hommik N kl 7; laste pühapäevakool P kl 11; Nõmme hoovipood on avatud L kl 10–14; noorte info www.facebook.com/ennkaks, koguduse televeeb www.tv.nbk.ee. Esita palvesoovid ja vaata lisaks www.nbk.ee.

B sissekäik 3. korrus

Avatud: E-R 9-17 reval@glasaken.ee mob: 555 15 766 tel/faks: 6098 862

glasaken.ee 68

Aiaväravad, garaaþiuksed, automaatika

44

20-aastase kogemusega tootjalt Sauel. Tule tutvu näidistega Tule tn. 29 kontoris või külasta meie kodulehte

www.hansadoor.ee 5088016, info@hansadoor.ee

HANSADOOR

Nõmmehaldjad tulevad appi: puude langetamine, lehtede vedu (1 kott 2 eurot), okste vedu (4 m3 25 eurot), muru niitmine, hekkide pügamine, aedade koristus, vihmaveerennide puhastus, väikerajatised ja piirdeaiad. Kõik tööd sinu koduaias. Tel 5569 8908, haldjad@ nommehaldjad.ee, www. nommehaldjad.ee. Kolimiseelne koristus ja igasuguse prügi äravedu. Tel 5347 6867.

Korterite ja vannitubade remont. Elektri- ja torutööd. Lamekatuste remont ja ümberehitus sbs-rullmaterjaliga, eterniit, roovitus. Boilerite, pistikute, segistite paigaldus. Keskkütte survepesu. Ummistuste kõrvaldamine. Tel 5850 8713. Elektritööd soodsate hindadega kogenud elektrikult. Likvideerin ka pisirikkeid. Tel 5660 9403. Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu: plekk, torud, pesumasinad, vannid, pliidid, tööriistad jne. Õuest ja garaažist tasuta, korterist alates 10 eurost. Külmikud, telerid 10 eurot. Tel 5550 5017.

Korstnapühkimine (nõuetekohane akt), ummistuste likvideerimine, küttekollete (sh korstnad) ehitus ja remont. Teen töid ka nädalavahetustel. Tel 5372 4993, e-post korstnapyhkija1@ gmail.com. Kogenud puuhooldajad raiuvad ohtlikke puid ja teevad puude hoolduslõikust. Puude tervisliku seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Soodsad hinnad! Tel 522 0321, info@ arbormen.ee, www.arbormen.ee. Arborist II: mootorsaetööd eramutele ja teistele objektidele, ohtlike puude langetamine, samuti puude kujundamine ja okste lõikamine. Tel 5561 4664, Ivo. Õmblusmasinate parandus. Parandan kõiki õmblusmasinaid. Tulen Tallinna ja Harjumaa piires kohale. Garantii. Hillar, tel 516 8180. Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine ning viljapuude lõikamine. Tel 5348 7318, e-post igor@ inkteenused.ee. Katuste süvapesu ja värvimine, akende pesu, veerennide puhastus. Tel 5638 8994, e-post kpe.kpe@ mail.ee. Elektritööd litsentsiga elektrikult. Töö ja materjalid soodsalt. Ärge tapke ennast elektriga, lubage end aidata spetsialistil. Tel 5665 1156.

Hoonete soojustamine puistevillaga. Konsultatsioon objektil tasuta. Tel 501 6689, ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee. Pakume vihmaveesüsteemidega seotud teenuseid. Valtsimismasinaga valmistame rennid otse teie objektil, puuduvad liitekohad. Tel 527 1059, info@vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee. Litsentseeritud Nõmme korstnapühkija teeb ventilatsiooni- ja korstnapühkimistööd. Akt kindlustusseltside ja päästeameti jaoks. Tel 5690 0686, epost korsten.korda@gmail. com. Aia-, värava-, tõstukseja automaatikalahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugväravakomplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibväravakomplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee. Hemorroidide ravi ilma operatsioonita, saatekirjata ja järjekorrata Tallinnas. Vastuvõtt alates 40 eurot. www.vita.ee, tel 669 0806. Korstnapühkija Tallinnas ja Harjumaal. Nõuetekohane akt. Tel 5340 9594.

Aedade, väravate, terrasside valmistamine ja paigaldus. Tänavakivide müük ja paigaldus. Haljastus- ja pinnasetööd. Bobcat, kalluri- ja kraanateenus. Väikeehitus- ja remonditööd. Lammutame, transpordime ja utiliseerime ka. Asume Nõmmel. Tel 501 4165.

Viime tasuta ära vanametalli ja puidu. Info tel 5662 1344. Korstnapühkija – Nõmme, Tallinn ja Harjumaa. Akt. Lisaks väiksemad pottsepatööd. Tellimine tel 528 2791 või 515 5155.

PUHASTUSTEENINDAJA-MAJAHOIDJALE

Väljaõppinud puudelangetaja langetab ohtlikke puid ja raiub oksi. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Freesin kände ja vean ära oksi. Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 513 3458, www. ohtlikpuu.ee.

Tööülesanneteks on Mustamäel asuvate ärihoonete üldruumide ja territooriumite korrashoid. Töötasu 700,00 – 1000,00 eur (bruto). Lisainfo telefonil 672 0357

Pesen aknaid, toon toitu jm koju, vajadusel sõidutan ning abistan kodu- ja majapidamistöödes sees ja väljas. Tel 5343 9483, Andri.

Puuvilja 4, 670 1155, nbk@nbk.ee, www.nbk.ee.

Vintselle OÜ pakub täistööajaga tööd Tallinn: Laki 36

Teenused

Vastavalt projektile paigaldame teie kinnistule veeja kanalisatsioonitorustiku ja liitume ühisveevärgiga. Veemõõdusõlmede väljaehitamine ja santehnilised tööd. Mahutite paigaldus. Kaevetööd. Väike traktor, suur traktor, vastavalt vajadusele (roxon’i võimalus). Tänava- ja äärekivide paigaldus. Keevitustööd. Töödele garantii 2 aastat. Tel 5656 7690, wwbuilding.eu.

Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. www.fassaadimeister.ee, tel 5196 9314. Koristan ja tühjendan teie garaažid, kuurid, pööningud ja keldrid! Tel 5695 7913. Hind kokkuleppel! Koduteenus eakale: poes ja apteegis käimine, koristusabi, küttepuude tuppa toomine, lihtsamad aiatööd, surnuaias käimine ja haua korrastamine, meditsiiniasutuste külastus, maniküür, pediküür, akende pesu, hinge kosutamine, õues jalutamine. Tunnipõhine teenus 10 eurot tund. Lisandub kohalesõidu tasu: 7 eurot. Tel 5380 5133. Valmistan, parandan, paigaldan valtsplekk-katuseid, vihmaveesüsteeme, varikatuseid ja teen igasugu muid plekksepatöid. Tel 5685 8222, www.pleku.ee.

Kivikorstnate ehitamine ja remont. Tel 518 8889. Korstnapühkimistööd. Kütteseadmete remont. Töödele garantii ja akt. Tel 5645 0529. Rassmer Ehitus UÜ teeb kiirelt ja kvaliteetselt ehitus- ja remonditöid. Firma põhieesmärk on pakkuda kliendile ehitusalaseid lahendusi ja taskukohasemaid hindu. Vaata kodulehte plaadipoisid.eu või helista tel 5682 2561. Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 12-aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327. Bituumenkatuste remont sbs-rullmaterjaliga. Hüdroisolatsiooni- ja plekitööd. Tel 5819 7445. Kingsepatööd (lukuvahetus, venitus), kotiparandus, võtmete kopeerimine, teritustööd, graveerimine, patareide vahetus. Aadress: Pärnu mnt 303 (Võsu bussipeatus). Avatud: E-R kella 10-19. Tel 5820 3820. Viin ära vanad raamatud, raadiod, vinüülplaadid jne. Tel 5395 8295. Rehvivahetus Hiiul! Pärnu mnt 388f (sissesõit Salve tänavalt). Müügil suures valikus vähekasutatud rehve ja velgi. Kogu laoseis koos fotodega www.rehvid-est. ee. Tel 5664 1897. Avatud E–R 9.30–18, L 10–15. Viime tasuta ära teie vanaraua (vannid, pliidid, radiaatorid, jalgrattad, arvutid jm). Tel 5554 1036.

Ostan vanu autosid (kuni 1980. a) ja mootorrattaid, igas seisuskorras. Samuti varuosi ja kirjandust. Tel 5559 9930. Ostan eestiaegset ja talumööblit, tarbeesemeid, nõusid, münte, vanaraha, hõbe- ja kuldesemeid, hambakulda, lukke, linke, aknakremoone, mänguasju jpm. Võivad vajada restaureerimist. Tulen kohale. Kuulutus ei aegu. Raha kohe. Vabaduse pst 128, Jannseni kaubamaja II korrus. Tel 5559 9930. Koguja ostab münte-paberrahasid, postkaarte, märke, medaleid, postmargikogusid, vanavara. Pakkuda võib kõike, mis tundub vana. Kuulutus ei aegu. Tel 5595 5996 (harvem 657 0263), koordinaator@ gmail.com. OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215, info@estland.ee. Ostan teie vana või seismajäänud auto. Kohene vormistamine ja tasumine sobiva pakkumise korral. Registrist kustutamine. Kristjan, tel 5698 1497. Ostan kasutusena jäänud auto (ka Vene auto), võib vajada remonti. Tel 5629 8239. Killustik, liiv, graniitkillustk, sõelmed, segud, täitepinnas, sõnnik (hobuse ja lehma) kompostmuld, sõelutud põllumuld. Kallur väikeveod 100 kg – 8 t. Tel 501 5992.

Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie poolt. www.ahjudjakaminad.ee. Tel 5803 3448, Ain.

Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, graniitkillustik, freesasfalt, täide jm puisteveod hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril kuni 6 tonni. Tel 525 2632.

Vilunud meister tuleb appi järgmiste tööde tegemisel: kõik maalritööd, tapetseerimine, laminaat- ja puitparketi ning liistude paigaldus. Hinnas saame kokkuleppele. Tel 5624 1861 (Martin).

Müüa mett 7,50 eurot/kg. Tellides vähemalt 3 kg, on kojutoomine Tallinnas tasuta. Tellimine tel 5341 0200, e-postil mesindustalu@ gmail.com, kodulehel www. mesindustalu.ee.

Klaverihäälestuse teenus kutsetunnistusega häälestajalt. Kontakt ja lisainfo: www.juhanungru.ee või juhan.ungru@gmail.com.

Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või kaubiku, ka remonti vajava, kiire tehing. Tel 5365 4085, e-post skampus@online.ee.

Meeste lõikus, laste lõikus 9–10 eurot. Naiste lõikus 12 eurot. Maniküür 10– 15 eurot. Pediküür 20 eurot. Spordimassaaž 25 eurot tund, 0,5 tundi 10 eurot. Lisainfo www.nommejuuksur. ee, tel 655 5327. Nõmme Juuksur: Pärnu mnt 303, Võsu bussipeatuses, bussid nr 10, 27, 33. Ootame!

Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett! Tellimusi võtame vastu iga päev. Tellimiseks ja lisainfo saamiseks helistage. Tel 5865 2190.

Pakume koduabi teenust eakatele ja erivajadusega inimestele: juuste lõikus, maniküür, toiduvalmistamine, akende pesemine, koristamine, remonditööd. Tel 5682 4388, Innerk Team OÜ.

Ost/müük Ostan vanu raamatuid, vinüülplaate, märke, mänguasju. Pakkuda võib ka muid vanemaid tarbeesemeid (nõud, mööbel, tööriistad). Tel 504 0999, Urmas või 514 0618, Andres. Ostame kasutatud raamatuid (valikuliselt, kõige vanematest uuemateni), vanu postkaarte ja mänguasju, vanemat eesti kunsti (maalid, graafika). Vajadusel tuleme kohale. Raamatukoi, Harju 1. Tel 683 7714, 511 5525.

Ostan vanu raamatuid, postkaarte, fotosid, maale, graafikat, münte, paberraha, mööblit, nõusid, merevaigust ehteid, märke jne. Tel 5829 9810. Soovin osta eesti kunsti (ka nõukaajast): graafika, maal, kujud, keraamika, nõud, ehted, eriti oodatud autoritööd. Võib pakkuda ka muud eesti kunsti või kunstiga seotuid esemeid. Helistage palun 517 6412, Raivo. Soovin osta või rentida garaažiboksi. Võib vajada ka remonti. Tel 5621 4956. Müüa 800 kg Eestis valmistatud turbabriketti. Ostsin märtsikuus briketi valmis, maksin 160 eurot, kuid sügiseks olen kolinud keskküttega korterisse ega vaja seda enam. Brikett asub P. Kerese tänaval. Soodushind 120 eurot. Transport peaks olema ostjalt. Olen tänulik, kui keegi briketti veel vajab ja ära ostab. Tel 5590 9730.

Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu ega teenuse kvaliteedi eest.


9. november 2018 7 Toidukartulid soodsalt («Teele», «Vineeta», «Laura», «Gala»). Tel 5194 7718. Ostan vanaaegseid jalgrattaid, sääreväristajaid, nende raame ja muid osi. Ostan Vene tsiklite/autode varuosi. Tel 510 2349.

Küttepuud Kõik ühest kohast! Küttepuud, brikett, pellet ja korstnapühkimine. Head hinnad, kvaliteetne kaup, kiired tähtajad. Telli kohe! Tel 600 0136, 520 0093, Puu24.ee. Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega. Lepp, sanglepp, metsakuiv okaspuu. Hinnad al 44 eurost/ rm. E-post pakhalupuu@ gmail.com, www.pakhalupuu.ee. Tel 509 9598. Müüa toored küttepuud: lepp 42 eurot/rm, sanglepp 45 eurot/rm. Kogus alates 7 rm, transport hinna sees. Tel 5551 8498.

Müüa kuivad lõhutud kasehalud 40 l võrkkotis hinnaga 3,50 eurot kott. Transport Nõmme piires tasuta. Tel 5691 4266. Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti ja pelletit. Müüme ka väikseid koguseid. Info tel 5559 7572. Halupuud 30, 40, 50 cm. Lahtiselt, konteineris, võrkkotis. Brikett. Kõdusõnnik 40 l. Kviitung. Info tel 654 1100, 523 8852.

Hea Nõmme elanik! Ootan Teid taas kaunile pühadekontserdile, kus jõululaule esitab Veronika Portsmuthi Kooriakadeemia Kontsertkoor ja solistid. Kohtume reedel, 7. detsembril kell 14 Tallinna Jaani kirikus.

Müüa küttepuud. Hall lepp al 40 eurost/rm, segapuu al 42 eurost/rm, must lepp al 44 eurost/rm. Halu pikkus vastavalt ostja soovile. Tel 5666 0431.

Kontsert on tasuta! Rõõmsate jõulusoovidega Rainer Vakra

Muu Kimbud, pärjad, seaded – Suzi Lilled OÜ, Rahumäe tee 23. Avatud E–R kl 9–19, L-P kl 9–17. Tel 687 1119, 5553 0531.

KUULUTUSED JA REKLAAM AJALEHES NÕMME SÕNUMID reklaamimoodulite hinnad ja suurused leiate www.tallinn.ee/nommesonumid-reklaam

erakuulutuste avaldamise tingimused www.tallinn.ee/reakuulutuste-avaldamine

Akordioniklubi “Amulett” KADRIPÄEVA KÜÜNLAVALGUSÕHTU LAULU- JA MÄNGUGA

23. novembril kell 15.00 Nõmme Maja aulas (Valdeku 13) Olete oodatud kuulama kaunist akordionimuusikat ja kaasa laulma! Avatud heategevuslik kohvik, mille tulu läheb klubi plaadi väljaandmise toetuseks.

Kutsun Sind kodanikupäeval, 26. novembril kl 18.00 Riigikogusse ekskursioonile ja kohtumisele arutlemaks päevakajalistel teemadel. Palun registreeruda gerli.aarma@riigikogu.ee Maris Lauri Riigikogu liige

Kas armastad kvaliteeti, naturaalsust ja nahasõbralikke tooteid? Beebi- ja lasteriided Safal KIDS Õmmeldud ja kootud rõngassallid Kootud mütsid Nepaalist pärit kašmiirsallid Käsitööseebid Huulemesi Käsitööküünlad Drops lõngad Tule ja vaata ise!

Võimalus broneerida enda seltskonnale laud telefonil 6723125

Kohapeal võimalus osta laulik (hind 2 eur)

HEA NÕMME ELANIK!

Kadrid rõõmustavad kui tuled heledates riietes!

AVATUD STUUDIO Hiiul, Salve 4 igal teisipäeval 10-12 muul ajal kokkuleppel www.safalfashion.com telefon 52 42 181


8 9. november 2018

AHJUSOE JUURETISEGA LEIB JA TEISED KÜPSETISED NÕMME TURU PEAHOONES T - L 9-18, P 9-17

ww

Pleedid Dekoratiivpadjad Padja- ja voodikatted

w. m

ag

kliendikaardiga

-20%

az

iin

.ee

Pildid on illustreerivad.

Soojapuhur

8.80 € 11.50 €

-23%

Talvejope Lahti Pro 31.90 € 39.00 €

Naistesaapad Paolla 15.90 € 21.90 €

-18%

-27%

Operatsioonid ja kirurgia Kirurgilisi operatsioone teostatakse günekoloogia-, nina-kõrva-kurguhaiguste-, üldkirurgia-, uroloogia erialal. Koostööpartnerite poolt pakutakse plastilist kirurgiat, ortopeediat ja rasvtõve (kaalu) kirurgiat.

2000 W 230 V

Pakkumised kehtivad 01.11.2018-28.11.2018 või kuni kaupa jätkub.

Lai valik, mõistlik hind! Viljandi mnt 41b ◆ Tähesaju tee 25 ◆ A. H. Tammsaare tee 55

Kinnisvara vahendamine Kinnisvara hindamine Juriidiline konsultatsioon

Soovid müüa oma kodu? Tule tasuta konsultatsioonile! Terje Kebbinau maakler, EKMK liige

+372 5635 6194

terje.kebbinau@pindi.ee

Leia endale lähim kontor www.pindi.ee

Uroloogilised operatsioonid

Ninakõrvalkoobaste kirurgia

Sterilisatsioon

Keskkõrva operatsioonid Kõri mikrokirurgia

Suguelundite plastika ja allavaje kirurgiline ravi

Healoomuliste kasvajate eemaldamine

Kusepidamatuse ravi

Songa operatsioonid

Hüsteroskoopia (emakaõõne operatsioon)

Rasvaimu

Laparoskoopia (nii diagnostiline kui suuremad

Maomahu vähendamine

günekoloogilsed operatsioonid)

Näo-, kõhu-, rinnanäärmete plastilised operatsioonid

Adenoidide eemaldamine Kurgumandlite eemaldamine

Artroskoopia

Nina-kõrva plastilised operatsioonid

Käekirurgia

Haiglal on 8-kohaline intensiivravi keskus. Meil opereerivad Eestis tuntud kirurgid, mistõttu usume, et suudame pakkuda kvaliteetset meditsiiniteenust järjekorras olemata. Fertilitas Viimsis Kaluri tee 5a Haabneeme Viimsi vald

Mustamäe polikliinik A.H. Tammsaare tee 47 Tallinn

Kesklinna polikliinik Kaupmehe 4 Tallinn

Registratuur: +372 605 9600 +372 605 9601

Registratuur: +372 664 6444 +372 664 6445

Registratuur: +372 660 4072 +372 646 3539

www.fertilitas.ee

Nõmme Sõnumid nr 20 (2018)  

9. november 2018

Nõmme Sõnumid nr 20 (2018)  

9. november 2018

Advertisement