Page 1

AFFALDSGUIDE 2019 TIL DIG, DER BOR I HUS

I LØBET AF 2019 BEGYNDER VI AT INDSAMLE MADAFFALD

Struer Kommune


6 Papir, plast & metal 8 Direkte genbrug 10 Storskrald & haveaffald 12 Batterier

12.000 ton

155.000 ton

madaffald kan skabe energi nok til at opvarme ca. 500 boliger.

Så meget plast bruger vi hvert år i Danmark til emballage. Jo mere vi kan genanvende, jo bedre for miljøet.

35-40 %

Stort og småt

af dagrenovationen i en husstand er ­madaffald.

I den nye beholder er de to rum ikke lige store. Rummet til rest­ affald er størst, fordi dette typisk fylder meget, men vejer lidt. Madaffald fylder lidt, men vejer meget, så dette rum er mindre.

14 Pap og glas 15 Dagrenovation 16 Priser & beholdere 18 Adgangsforhold 20 Genbrugspladsen 22 Farligt affald 24 Kontaktinformation

FRA MADAFFALD TIL GRØN ENERGI Her kan du se, hvordan madaffald udnyttes til produktion af biogas og energi samt biomasse til gødning i landbruget. På den måde udnytter vi de ressourcer, vi har, til ny og grøn energi!

Transport

MADAFFALD

RESTAFFALD

INDHOLDSFORTEGNELSE

4 Ny affaldssorteringsordning

2-delt beholder

Madaffald

Restaffald til forbrænding

Forbehandlingsanlæg Plastaffald og evt. andet til forbrænding

Biomasse

Biogasanlæg

Biogas

El

Organisk affald bliver til gødning i landbruget Varme

2 Affaldsguide 2019 • Struer Kommune


NY SORTERINGSORDNING

MADAFFALD GIVER NY ENERGI H vert år tømmes 2,1 mio. af­ faldsbeholdere i Holstebro, Lemvig, Struer og Skive Kommuner. En del af beholderne er fyldt med papir, plast og metal, som I borgere har sorteret fra, så det kan blive genanvendt til gavn for miljøet. For eksempel sparer det miljøet for 1,5 kg CO2, hver gang man kan pro­ durere 1 kg plast ud af genbrugs­ plast i stedet for at producere det af råolie.

Fra skrald til energi ­­og gødning Hos Nomi4s arbejder vi hele tiden på at blive bedre til at udnytte de ressourcer, der er i affaldet, og derfor begynder vi i efteråret 2019 at indsamle mad­ affald fra husholdningerne. Vi regner med, at vi kan ind­ samle ca. 12.000 ton madaffald i de fire kommuner, og ud af den mængde kan der skabes energi nok til at opvarme ca. 500 boliger. Men ikke nok med det. Når madaffaldet bliver omdannet til energi på biogasanlægget, dannes der et restprodukt fyldt med næringsstoffer som fos­ for, kvælstof og kalium, som landbruget kan anvende på markerne.

Tak for din indsats! I Danmark har vi et nationalt mål om, at 50 procent af dagreno­ vationen fra husholdninger skal genanvendes i 2022. Med sorteringen af madaffald tager vi et stort skridt i den rig­ tige retning. I denne affaldsguide kan du læse mere om, hvad du kan gøre – derhjemme og på gen­ brugspladsen – for at bringe os tættere på målet. Én ting er nemlig sikkert: Vi når kun målet med opbakning fra borgerne. Derfor vil jeg gerne takke alle i de fire kommuner for jeres indsats og vilje til at sortere. Vi glæder os til i fællesskab at få endnu mere ud af ressour­ cerne i vores affald. Hans Bloch, direktør, ­Nomi4s

Struer Kommune • Affaldsguide 2019 3


NY SORTERINGSORDNING KOM GODT I GANG MED AT SORTERE MADAFFALD

I stedet for at smide al dagrenovation i samme pose kan du fra september 2019 sortere kartoffelskræller, kaffegrums og andet madaffald i én pose og restaffald i en anden.

NY

POSE TIL M A DA FFA L D

4 Affaldsguide 2019 • Struer Kommune

Madaffald er fyldt med god energi, som vi kan udnytte bedre, end vi gør i dag. Hvert år smider vi hver især ca. 75 kg madaf­ fald i skraldespanden sammen med dagrenovationen. Det bliver brændt, og det betyder, at næ­ ringsstofferne fra madaffaldet ikke kommer tilbage til naturen. Ny beholder med to rum Fra september 2019 begynder vi at indsamle madaffaldet for sig. Din husstand vil derfor få byttet affaldsbeholderen til en todelt beholder med et rum til restaffald og et til mad­ affald. Vi giver dig besked i e-Boks om, hvornår om­ bytningen sker. Du får også en køkkenspand og grønne plastposer til madaffaldet. De grønne poser bliver frasorteret

i forbehandlingsanlægget, inden madaffaldet bliver sendt videre til biogasanlægget. Du giver næring til naturen I biogasanlægget bliver det ind­ samlede madaffald omdannet til energi i form af biogas, der kan bruges som el, varme eller brændstof. Det er i denne proces, den helt store gevinst ligger: Her bliver næringsstofferne i madaffal­ det nemlig til biomasse, der kan spredes som gødning på mar­ kerne. Dermed bliver vigtige næ­ ringsstoffer som fosfor og kalium givet tilbage til naturen. Derfor har din sortering i køk­ kenet faktisk stor betydning. Du kan læse mere om den nye sorteringsordning på www.nomi4s.dk


NY SORTERINGSORDNING

NY

TODELT B EH O L D ER

SORTER FOR FREMTIDEN

Vi udskifter den gamle beholder, men du får ikke flere ­b­eholdere.

Der er mange gode grunde til, at vi begynder at indsamle madaffald. En af de vigtigste er, at madaffaldet indeholder næringsstoffer som fosfor, kvælstof og kalium, som vi har brug for nu og på sigt. Med den nye ordning sikrer vi, at de bliver ført tilbage til jorden i stedet for at gå tabt i forbræn­ dingen. Læs mere på www.nomi4s.dk

JA TAK • Madaffald • Brød • Kaffefiltre og tebreve • Frugt og grønt • Æggeskaller • Kaffegrums • Kød og ben • Ost

SÅDAN KOMMER DEN NYE ORDNING FRA START

Alle private husejere får et brev i e-Boks med information om den nye sorteringsordning.

MAJ 2019

Nye todelte beholdere til madaffald kan ses på genbrugspladserne.

Udskiftningen af beholdere begynder. Som husejer får du brev i e-Boks om, hvornår din beholder bliver ombyttet.

FRA MAJ/JUNI 2019

FRA 1. SEPT. 2019

Struer Kommune • Affaldsguide 2019 5


GENANVENDELSE PAPIR, PLAST & METAL

Med din todelte beholder kan du nemt komme af med papir, metal og plast. Vi tømmer beholderen og sikrer, at affaldet bliver genanvendt eller nyttiggjort.

BEHOLDEREN OG BILEN HAR TO RUM FÅ BESKED OM NÆSTE TØMNING På www.nomi4s.dk kan du under “Min side” tilmelde dig en service, så du får en sms og/eller e-mail, dagen før vi kommer forbi.

DET STØRSTE ER TIL PLAST OG METAL

DET MINDSTE ER TIL PAPIR

Papir Plast & metal

6 Affaldsguide 2019 • Struer Kommune

TØMMES AF RENOVATIONSBIL Hver sjette uge bliver beholderen tømt af en reno­vationsbil med to rum, der holder affaldstyperne adskilt. Metal- og plast­ emballagen bliver herefter sorteret, og til sidst bliver alt affaldet sendt til genanven­ delse ellers nyttiggøres.


PLAST & METAL

JA TAK • Aviser • Reklamer • Tryksager • Printerpapir • U geblade • Kuverter

JA TAK • Konservesdåser • Øl- og sodavandsdåser • Plastdunke • Plastflasker • Plastbægre og -låg

NEJ TAK • Pap • Karton • Æggebakker • G avepapir

NEJ TAK • Alle former for blød plast

Pap, karton og æggebakker skal afleveres til genanvendelse på genbrugspladserne.

GENANVENDELSE PAPIR, PLAST & METAL

PAPIR

Gavepapir og alle former for blød plast skal i beholderen til restaffald.

TOM EMBALLAGE AFLEVERES SKYLLET OG UDEN RESTER AF BL.A. MAD OG RENGØRINGS­ MIDLER

Struer Kommune • Affaldsguide 2019 7


DIREKTE GENBRUG

– FOR GODT TIL AT SMIDE UD? Hvorfor smide væk, når man kan genbruge? På vores genbrugspladser har vi gjort det nemt at give tingene et længere liv. Direkte genbrug er både bæredygtigt og sund fornuft. De ting, du ikke længere selv kan bruge – og som er for gode til at smide ud – kan få et længere liv, når du afleverer dem til direkte genbrug.

Overvej en ekstra gang Der er med andre ord kun fordele og ingen ulemper ved at give tingene videre. Så kig altid en ekstra gang på det,

GÅR TIL GODE FORMÅL Alt, hvad der afleveres til gen­ brug på genbrugspladserne, bliver afhentet af humanitære organisationer, som sælger det videre. Pengene bruges til deres humanitære arbejde.

8 Affaldsguide 2019 • Struer Kommune

NIPS, RC PO EL ÆN, J Ø M BLER OG TØ ER D AN I GOD ST OPL AGT AT AFLEVERE TIL GENBRUG

du er på vej til at smide ud. Måske er der andre, der kan bruge det.


Produktionen af stof til tøj og andre tekstiler kræver store mængder vand og energi. Der­ for skal vi genbruge og genan­ vende så meget af vores slidte tøj og stoffer som muligt. For at du nemt kan komme af med dine slidte stoffer, har vi opsat containere til genbrugstekstiler, som du kan benytte dig af. Nu kan dine gamle tekstiler også gøre direkte gavn for andre ved at blive gen­ anvendt som en klud eller et tæppe. På den måde kan vi sammen gøre en stor forskel for hinanden og vores fælles miljø. Husk dog, at de teksti­ ler og det tøj, der afleveres på gen­ brugspladsen, skal være rent og tørt.

SELV GENNEMHULLEDE BUKSER KAN GENANVENDES Alt fra uld, hør og bomuld til viskose, polyester og elastan kan faktisk genbruges – så længe det afleveres rent og tørt! Mange bruger containerne til genbrugstøj på vores genbrugspladser. Ofte tænker man dog, at det kun er hele stykker tøj, der kan genbruges af andre, og derfor ender en stor del i småt brænd­ bart. Det er ærgerligt, da tøj og stof – uanset hvor slidt det er – kan genbruges direkte af andre eller genanvendes til for eksempel polster i bilsæder, isoleringsplader, tæpper eller til fremstilling af nye tekstiler.

BRUGT TØJ ER GULD VÆRD FOR ANDRE

Struer Kommune • Affaldsguide 2019 9

DIREKTE GENBRUG

CONTAINERE TIL GENBRUGS­ TEKSTILER PÅ GENBRUGS­ PLADSERNE


STORSKRALD & HAVEAFFALD 6 gange om året kan du få hentet dit storskrald og haveaffald. Du bestemmer selv hvornår.

SÅDAN GØR DU 1. Du kan bestille afhentning af storskrald og haveaffald på følgende måder: www.nomi4s.dk under ”Min side”. Nomi4s’ borgerservice på 96 10 62 40. Borgerservice@nomi4s.dk. 2. Du kan senest bestille den sidste arbejdsdag før afhentning. Vi har åbent mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-13. 3. Aftal, hvilken dag du vil have afhentet dit haveaffald eller storskrald – i alt kan du få afhentet 6 gange om året. 4. Sorter og stil affaldet frem ved skel inden kl. 7 på afhentningsdagen – så klarer vi resten.

Se afhentningsdage for dit område på www.nomi4s.dk under ”Min side”, eller kontakt os på tlf.: 96 10 62 40

10 Affaldsguide 2019 • Struer Kommune


STORSKRALD & HAVEAFFALD

HAVEAFFALD AFLEVERES I KLARE SÆKKE ELLER I HAVE­BEHOLDER

!

VIGTIGT Sorter de mindre affaldstyper i hver sin klare sæk. Men bind ikke for sækken!

HAVEAFFALD STORSKRALD JA TAK • Småt jern og metal: Fx gryder, pander og bestik • Småt elektronikaffald: Fx barbermaskiner, legetøj og computertilbehør • Radio og tv • Sko, tøj og tasker • Papir: Fx aviser, ugeblade og reklamer • Flasker og glasemballage (tømt og skyllet) • Metal- og plastemballager: Fx dåser og plastdunke (tømt og skyllet) • Småt brændbart: Fx flamingo, gavepapir og plastlegetøj • Blød pvc: Fx fx badebolde, regntøj og gummistøvler • Møbler • Cykler

JA TAK •G ræs, blade, hækafklip samt ukrudt og græskanter fri for jord • M indre rødder – rystet for jord •G rene fra træer og buske skal bundtes med en maks. længde på 150 cm og 25 cm i diameter

REGLER FOR AFLEVERING •N ej tak til træ-/bygningsaffald og farligt affald. •N ej tak til affald i sorte sække, papkasser eller bæreposer. •S ækken skal være klar og må maks. veje 15 kg og skal være håndterbar for en person med sækkevogn.

Struer Kommune • Affaldsguide 2019 11


BATTERIER Læg dine brugte batterier i en klar plastpose på låget af din dagrenovationsbeholder, så tager skraldemanden dem med. Batterier kan indeholde tungmetaller, og det er derfor vigtigt, at de ikke havner i affaldsbeholderen, men afleveres, så de kan behandles korrekt. Vi har gjort det nemt for dig at komme af med dine brugte batterier – du skal blot aflevere dem i en klar plastpose på låget af din dagrenovationsbeholder eller på genbrugspladsen. Nogle forhandlere af batterier tager også imod dine brugte batterier.

KNYT EN KNUDE, OG BRUG LÅGET TIL BATTERIERNE

! 12 Affaldsguide 2019 • Struer Kommune

BEMÆRK Store batterier og bilbatterier (blyakkumulatorer) skal du altid aflevere på genbrugspladsen.


BATTERIER

JA TAK Aflever alle såkaldte små­ batterier, som fx bruges i: • Ure, lommeregnere, lommelygter • Kameraer, høreapparater og småelektronik • Fødselsdagskort, legetøj og blinkende børnesko Genopladelige batterier fra mobiltelefoner, video­ kameraer og elværktøj.

ELEKTRONIK Aflever elektronik på genbrugspladsen, eller få det afhentet via storskraldsindsamling. Det kan fx være gamle: • Opladere • Mobiltelefoner • Kameraer • Cykellygter • Legetøj • Elektriske tandbørster Der gemmer sig elektronik i mange ting fx legetøg, så husk at tjekke, inden du afleverer det.

Struer Kommune • Affaldsguide 2019 13


PAP OG GLAS Meget emballage i husholdningen er fremstillet af pap eller glas, og hvis du sorterer og afleverer det, kan det genbruges eller genanvendes. Karton og pap er fremstillet af træfibre, som kan genanvendes mange gange. Og hver gang vi genanvender 1 ton pap, sparer vi 2 ton CO2. Derfor giver det rigtig god mening at sortere og aflevere pap fra husholdningen. Det gælder alt lige fra papkasser, morgenmad­ spakker og æggebakker til pa­

pomslag på strømper, tandpasta­ æsker og toiletrullerør. Husk, at pappet skal være rent og tørt, når du afleverer det. Tomme glas og flasker kan også genbruges eller smeltes om og genanvendes. Du kan aflevere glas og pap på genbrugspladsen. Herudover kan glas også afleveres i indsam­ lingsigloer. Vi tager også gerne pap og glas med, når du bestiller afhentning af storskrald. På side 10 kan du se, hvordan du bestiller afhentning. PIZZABAKKER OG ANDET PAP MED MADRESTER KAN IKKE GENANVENDES OG SKAL AFLEVERES SOM DAG­RENOVATION

Du kan aflevere glas i de indsamlings­ igloer, der er opstillet i dit nærområde. 14 Affaldsguide 2019 • Struer Kommune


DAGRENOVATION

DAGRENOVATION Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har sorteret det genanvendelige og farlige affald fra. Dagrenovation afhentes hver 14. dag. Dagrenovation er fx: • Beskidt emballage (plast, flamingo, stanniol) • Alt pap og papir, der har været i berøring med madvarer • K ødplastbakker, som ikke er vasket rene • Madrester • Pizzabakker • Hygiejnebind • Bleer • Kattegrus • Juice- og mælkekartoner • Sod og aske (skal være kold og pakket i lukket pose) • Støvsugerposer (skal være pakket i lukket pose)

NÅR DIN HUSSTAND FÅR EN BEHOLDER MED TO RUM, SKAL DU SORTERE DIT MADAFFALD

FÅ BESKED OM NÆSTE TØMNING På www.nomi4s.dk kan du under “Min side” tilmelde dig en service, så du får en sms og/eller e-mail, dagen før vi kommer forbi.

Få gode fif til, hvordan du undgår at smide mad ud, på madspild.dk

Affaldsguide 2019 15


PRISER & BEHOLDERE Her ser du vores forskellige beholdere. Bemærk, at du kan købe foringsposer til dagrenovationsbeholderne, hvis du vil undgå lugtgener.

190

liter beholder Højde: 107 cm Bredde: 58 cm Dybde: 74 cm

690 kr.

840 kr.

SKAL DIN BEHOLDER SKIFTES? Er din beholder defekt, eller har du brug for at skifte til en anden størrelse, kan den bestilles på www.nomi4s.dk under ”Min side” eller på tlf.: 96 10 62 40. 16 Affaldsguide 2019 • Struer Kommune

240

liter beholder Højde: 107 cm Bredde: 47 cm Dybde: 73 cm


SÆKKEMÆRKER

Du betaler desuden et fast årligt gebyr på 1.025 kr. for: • Adgang til genbrugsplads • Tømning af papir- og emballagebeholder hver 6. uge • Mulighed for afhentning af storskrald/haveaffald 6 gange pr. år • Adgang til at aflevere olie- og kemikalieaffald • Benyttelse af opstillede miljøstationer • Administration af affaldsordninger

Du kan købe sækkemærker, hvis du i en kort periode har brug for at komme af med ekstra dagrenovation. • Bind mærket om din ekstra sæk. • Stil sækken ved siden af din beholder til dagrenovation. • Så tager vi sækken med ved næste ordinære tømning. • Sækkemærker til ekstra dagrenovation pr. stk. (inkl. afhentning): 30 kr.

370

liter beholder Højde: 107 cm Bredde: 80 cm Dybde: 75 cm

1.080 kr. ANDRE PRISER • Ændring af beholderstørrelse: 300 kr. • Sækkemærker til ekstra dagrenovation pr. stk. (inkl. afhentning): 30 kr. • Affaldssæk med dagrenovation afleveret til personale på genbrugsplads: 30 kr. • Klare plastsække i rulle med 10 stk.: 20 kr. • Haveaffaldsbeholder 360 l afhentet på genbrugspladsen: Få pris oplyst på genbrugspladsen. • Ekstratømning af dagrenovation eller papir- og emballagebeholder: 250 kr. Struer Kommune • Affaldsguide 2019 17

PRIS & BEHOLDERE

FAST MILJØGEBYR


TAK

FORDI DU GØ D E T N E MT R AT KOMME TI L

HJÆLP DIN SKRALDEMAND

Ved at skabe gode adgangsforhold hjælper du til, at skraldemanden kan fjerne dit affald hurtigt og sikkert.

Det er vigtigt, at skraldemanden altid har adgang til beholderne, der skal fjernes. Sørg derfor for at overholde adgangskravene, og stil biler, cykler og barnevogne til side, så der er fri adgang til dine beholdere.

ADGANGSKRAV • Stil altid beholderne på et fast underlag. • Vend håndtaget udad, så beholderen er let at hente. • Låget skal kunne lukkes. • Ryd vejen for sne og is, når det er vinter. • Tænd lys i den mørke tid.

18 Affaldsguide 2019 • Struer Kommune


Affaldsbehol­ derne skal stå på et fast underlag af fliser, asfalt eller lignende.

MIN. 2 METER

ADGANGSFORHOLD

Håndtagene skal vende ud mod skraldemanden.

MIN. 1 METER

Adgangsvejen skal være plan og jævn med kørefast underlag som fliser eller asfalt. Struer Kommune • Affaldsguide 2019 19


VELKOMMEN

PÅ GENBRUGSPLADSEN Du er altid velkommen til at aflevere dit affald på en af de 12 genbrugspladser i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner.

På genbrugspladserne kan du aflevere stort set alt affald. Det er en god idé at sortere det hjemmefra, så du kan smide det direkte i de forskellige containere. Der er aldrig lang vej til en genbrugsplads – se adresserne på bagsiden. De ansatte på pladserne hjælper dig gerne, så hvis du er i tvivl om noget, må du endelig spørge.

FIND SORTERINGS­ VEJLEDNINGEN PÅ WWW.NOMI4S.DK/ GENBRUGSPLADSER

20 Affaldsguide 2019 • Struer Kommune

BESØG PÅ PLADSEN • Skilte og anvisninger følges. • Ingen adgang for køretøjer over 3.500 kg. • Benyt kun klare sække, så affaldet er synligt. • Sluk motoren, når du læsser affald af. • Klunsning ikke tilladt.


HUSK AT SORTERE Vi kan se, at meget af det, der havner i småt og stort brændbart, ville kunne genanvendes, hvis det blev afleveret i de rigtige containere. Det koster penge, når affald skal brændes, hvorimod vi får penge for det, der bliver genanvendt – til glæde for miljøet og os alle sammen. Vær derfor omhyggelig med sorteringen.

ton affald Så meget­ afleveres hvert år på de 12 genbrugspladser.

80 % FØLG SKILTENE For at gøre det nemt at sortere dit affald er der skilte på pladserne. Der er også underskilte, som for­ tæller, hvad der må og ikke må være i containerne. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte personalet på genbrugs­ pladsen.

af det affald, der afleveres på genbrugsplad­ serne i Holstebro, ­Lemvig, Skive og Struer Kommuner, ­genanvendes.

Struer Kommune • Affaldsguide 2019 21

GENBRUGSPLADSEN

68.100


VI TAGER HELT S ­ IKKERT IMOD

­FARLIGT AFFALD Spraydåser, elpærer og mange andre hverdagsting indeholder farlige stoffer og skal derfor altid afleveres på genbrugspladsen.

Mange af de produkter, vi bruger i hverdagen, indeholder stof­ fer, som er farlige for mennesker og miljø, hvis de ikke hånd­ teres rigtigt. Andre indeholder værdifulde ressourcer, der kan genanvendes. Derfor er det vigtigt, at du afleverer det farlige affald på genbrugspladsen, så det bliver behandlet korrekt. Spot det farlige affald Mange produkter er mærket med faresymboler, som fortæller, at du skal behandle dem som farligt affald, når du er færdig med at bruge dem. Det kan fx være rengøringsmidler og kemi­ kalier. Er du i tvivl, bør du altid spørge på genbrugspladsen.

22 Affaldsguide 2019 • Struer Kommune

JA TAK • Malingsrester • Opløsningsmidler • Olierester • Benzin • Medicinrester • Batterier • Lysstofrør • Lavenergipærer • Og meget andet – husk at spørge, hvis du er i tvivl ...


FARLIGT AFFALD

LTID OPBEVIGATRAFAFALD FAR L BØ R N S UDEN FOR IDDE R Æ K KE V

Sikker opbevaring På genbrugspladserne i Holstebro, Lemvig og Struer kan du hente en gratis 10-liters spand med låg til at opbevare husstandens farlige affald i. Tag spanden med til genbrugsplad­ sen, når den skal tømmes. Rigtig håndtering På genbrugspladsen sorteres affaldet i forskellige kategorier og opbevares i særlige tønder, som også benyttes, når det køres videre til miljøgodkendte behandlingsanlæg. Noget farligt affald kan genanvendes – fx motorolie, lys­ stofrør og batterier. Resten deponeres eller brændes forsvarligt.

Struer Kommune • Affaldsguide 2019 23


Har du spørgsmål eller behov for hjælp, så kontakt: Nomi4s borgerservice / tlf. 96 10 62 40 / borgerservice@nomi4s.dk

Holstebro

Hjermvej 19 7500 Holstebro Tlf. 96 10 62 57 Åbningstider: Alle ugens dage kl. 9-18

Vinderup

Tværmosevej 1 7830 Vinderup Tlf. 97 44 64 44 Åbningstider: Tirsdag til fredag kl. 13-18 Lørdag kl. 10-16 Fra 1. april – 30. september: Søndag kl. 10-14

Ulfborg

Fur

Torstedvej 8 B 6990 Ulfborg Tlf. 97 49 23 60

Sdr. Nissum

Nørhedevej 26 D 6990 Ulfborg Tlf. 97 49 61 80

• Kåstrup

Thyholm

Harboøre

Lemvig

Struer

Bækmarksbro

Skive

Vinderup

Holstebro

Sdr. Nissum

Åbningstider: Onsdag og fredag kl. 13-18 Lørdag kl. 10-16 Fra 1. marts – 30. september: Søndag kl. 10-14

Struer

Gørtlervej 7 7600 Struer Tlf. 97 84 10 87 Åbningstider: Mandag til fredag kl. 11-17 (18 ved sommertid) Lørdag kl. 9-16 Søndag og helligdage kl. 10-16

Thyholm

Kalkværksvej 20 7790 Thyholm Tlf. 97 87 51 96 Åbningstider: Tirsdag og fredag kl. 13-17 (18 ved sommertid) Lørdag kl. 10-15

Ulfborg

Se genbrugspladsernes åbningstider på

www.nomi4s.dk

Skive

Oddervej 9 7800 Skive Tlf. 61 63 95 40

Kåstrup

Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Tlf. 61 63 95 39 Åbningstider: Mandag til fredag kl. 10-18 Lørdag, søndag og helligdage kl. 10-17

Fur

Vilietoften 9 7884 Fur Tlf. 21 84 96 30 Åbningstider: Onsdag kl. 13-18 Lørdag kl. 10-16

Lemvig

Merkurvej 17 7620 Lemvig Tlf. 97 81 13 83 Åbningstider: Mandag til fredag kl. 10-18 Lørdag, søndag og helligdage kl. 10-16

Harboøre

Thyborønvej 62 A 7673 Harboøre Tlf. 97 83 50 75

Bækmarksbro

Søhusvænget 5 7660 Bækmarksbro Tlf. 97 88 11 00 Åbningstider: Tirsdag til fredag kl. 13-18 Lørdag kl. 10-16

Tekst, design og produktion: OTW A/S. Fotos: Panthermedia, RenoDjurs, Horsens Kommune, Mariagerfjord Kommune, Nomi4s.

GENBRUGSPLADSER