Page 1

Aaldsguide 2017

Skive Kommune

Til dig, der bor i hus i hus der bor Til dig


Vi skal genanvende mere og udnytte ressourcerne Vi skal blive bedre ti l at passe på ressourcerne, så der er nok ti l de kommende generati oner. Det kræver en målrett et indsats, og i Nomi4s har vi gjort det let for dig som borger at sende aff aldet i kredsløb. I denne aff aldsguide giver vi dig et overblik over, hvordan du i hverdagen kan gøre en stor forskel for vores fælles miljø ved at sortere dit aff ald og skille dig korrekt af med det. Målet er, at halvdelen af husholdningernes aff ald skal genanvendes i 2022.

Indhold 3 4 6 8 10

Pyramide Direkte genbrug Papir, plast & metal Storskrald & haveaffald Batterier

2

Affaldsguide 2017 | Skive Kommune

12 14 18 20 22

Dagrenovation Priser & beholdere Adgangsforhold Farligt affald Genbrugspladsen

Hvem er Nomi4s? Nomi4s er et fælles kommunalt aff aldsselskab for Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner. Vores opgave er at ti lbyde borgere og virksomheder en komplet og konkurrencedygti g aff aldsløsning, der sikrer nem og korrekt miljømæssig behandling af aff aldet.


Direkte genbrug

Genanvendelse

Farligt aff ald

Forbrænding

Deponi

Tip Spar på papiret. På minetilbud.dk kan du vælge, hvilke reklamer du ønsker i din postkasse, og hvilke du godt kan undvære.

Affaldspyramiden viser vejen Affaldspyramiden illustrerer, hvordan vi bør udnytte ressourcerne i vores affald. » Vi skal sende mere ti l genanvendelse og direkte genbrug. » Vi skal begrænse det aff ald, der skal brændes. » Vi skal sørge for at deponere så lidt som muligt. 3


Direkte genbrug

– for godt til at smide ud? Hvorfor smide væk, når man kan genbruge? På vores genbrugspladser har vi gjort det nemt at give tingene et længere liv.

Direkte genbrug er både bæredygti ghed og sund fornuft . De ti ng, du ikke længere selv kan bruge – og som er for gode ti l at smide ud – kan få et længere liv, når du afl everer dem ti l direkte genbrug. Nips, porcelæn, møbler og tøj i god stand er oplagt at afl evere ti l genbrug.

4

Affaldsguide 2017 | Skive Kommune

Overvej en ekstra gang Der er med andre ord kun fordele og ingen ulemper ved at give ti ngene videre. Du er med ti l at gøre op med brug og smid væk-kulturen og glæder andre. Så kig alti d en ekstra gang på det, du er på vej ti l at smide ud. Måske er der andre, der kan bruge det.


DINE BRUGTE TING ER GULD VÆRD FOR ANDRE

Går til gode formål Alt, hvad der afleveres til genbrug på genbrugspladserne, bliver afhentet af humanitære organisationer, som sælger det videre og bruger pengene til deres humanitære arbejde.

5


Genanvendelse Papir, plast & metal

Der er mange muligheder for at aflevere papir, plast og metal, så vi kan genanvende ressourcerne.

Papir

Plast & metal som tilvalgsordning

Alle private husstande i Skive har en beholder ti l papir, som bliver tømt 8 gange om året. Du er også velkommen ti l at afl evere det på genbrugspladserne, eller du kan ti lmelde det ti l storskraldsindsamling.

Du kan alti d afl evere plast og metal på genbrugspladserne eller ti lmelde ti l storskraldsindsamling. Men du kan også besti lle en ekstra beholder og få det afh entet på din bopæl 6 gange årligt. Du bestemmer helt selv, hvor stor beholderen skal være – se priser på side 15.

Det er vigtigt, at affaldet er rent og tørt, før du lægger det i beholderen – ellers kan vi ikke genanvende det.

Fordele ved ekstra beholder » D et er nemt for familien at sortere ti l genbrug » Du får mere plads i beholderen ti l dagrenovati on » Du slipper for turene ti l genbrugspladsen

6

Affaldsguide 2017 | Skive Kommune


Papir Ja tak » Aviser » Reklamer » Tryksager » Printerpapir » Ugeblade » Kuverter

Nej tak » Pap » Karton » Æggebakker » Gavepapir

t Tørt, renst er re n e o g ud mad . af bla ngsog rengørir. midle

Plast & metal Ja tak » Konservesdåser » Øl- og sodavandsdåser » Plastdunke » Plastf lasker » Plastbægre og låg

Nej tak » Alle former for blød plast

Pap, karton og æggebakker afl everes ti l genanvendelse på genbrugspladserne. Gavepapir og alle former for blød plast skal ti l restaff ald.

En rigtig god fidus Plast er en oplagt ressource at genbruge. Vi bruger langt mindre energi på at producere ny plast ud af genbrugt plast end på at producere det af råolie.

På vores hjemmeside www.nomi4s.dk kan du se, hvornår vi tømmer din beholder næste gang.

7


Storskrald & haveaffald

g af Afhentnin i den ld a ff farligt a iljøkasse røde m omi4s på kontakt N 10 6240 telefon 96

6 gange om året kan du få hentet dit storskrald og haveaffald. Du bestemmer selv hvornår.

Sådan gør du

Regler for aflevering

1. Kontakt Nomi4s' Borgerservice på 96 10 62 40 eller borgerservice@nomi4s.dk senest sidste arbejdsdag før afh entning. Vi har åbent mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-13. 2. Aft al, hvilken dag du vil have afh entet dit haveaff ald el. storskrald – i alt kan du få afh entet 6 gange om året. 3. Sorter og sti l aff aldet frem ved skel inden kl. 7 på afh entningsdagen – så klarer vi resten.

» N ej tak ti l træ-/bygningsaff ald og farligt aff ald. » Nej tak ti l aff ald i sorte sække, papkasser eller bæreposer. » Hver sæk må maks. veje 15 kg og skal være håndterbar for en person med sækkevogn.

Se afhentningsdage for dit område på:

www.nomi4s.dk

SLIP FOR TUREN TIL GENBRUGSPLADSEN 8

Affaldsguide 2017 | Skive Kommune


õ 6 GANGE OM ÅR ET õ KAN DU FÅ HENTET DIT STORSKRALD OG HAVEAFFALD

Haveaffald

Storskrald

Ja tak » G ræs, blade, hækafk lip samt ukrudt og græskanter fri for jord » Mindre rødder fra buske – rystet for jord » Grene fra træer og buske med en maks. længde på 150 cm og 25 cm i diameter

Ja tak » Småt jern og metal – fx gryder, pander og besti k » Småt elektronikaff ald – fx barbermaskiner, legetøj, og computerti lbehør » Radio og tv » Sko, tøj og tasker » Papir – fx aviser, ugeblade og reklamer » Flasker og glasemballage (tømt og skyllet) » Metal- og plastemballager – fx dåser og plastdunke (tømt og skyllet) » Småt brændbart – fx fl amingo, gavepapir og plastlegetøj » Blød pvc – fx badebolde, regntøj og gummistøvler » Møbler » Cykler

Vigtigt Sorter de mindre affaldstyper i hver sin klare sæk.

9


Batterier Læg dine brugte batterier i en klar plastpose på låget af din dagrenovationsbeholder, så tager skraldemanden dem med.

Batt erier kan indeholde tungmetaller, og det er derfor vigti gt, at de ikke havner i aff aldsbeholderen, men afl everes, så de kan behandles korrekt. Vi har gjort det nemt for dig at komme af med dine brugte batt erier – du skal blot afl evere dem i en klar plastpose på låget af din dagrenovati onsbeholder.

õ

BRUG LÅGET KNYT EN KNUDE, OG TIL BATTERIERNE 10

Affaldsguide 2017 | Skive Kommune


Ja tak Afl everer alle såkaldte småbatterier, som fx bruges i: » Ure, lommeregnere, lommelygter » Kameraer, høreapparater og småelektronik » Fødselsdagskort, legetøj og blinkende børnesko Husk også de genopladelige batterier fra mobiltelefoner, videokameraer og elværktøj.

Elektronik Afl everer elektronik på genbrugspladsen, eller få det afh entet via storskraldsindsamling. Det kan fx være gamle opladere, mobiltelefoner, kameraer, cykellygter, legetøj, elektriske tandbørster osv. Der gemmer sig elektronik i mange ti ng, så husk at tjekke, inden du afl everer det.

Bemærk Store batterier og bilbatterier (blyakkumulatorer) skal du altid aflevere på genbrugspladsen.

11


Dagrenovation Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har sorteret det genanvendelige og farlige affald fra.

Dagrenovati on er det aff ald, der er ti lbage, når aff ald ti l genbrug og farligt aff ald er sorteret fra. Dagrenovation afhentes hver 14. dag. Dagrenovation er fx: » Beskidt emballage (plast, fl amingo, stanniol) » Alt pap og papir, der har været i berøring med madvarer » Kødplastbakker, som ikke er vasket rene

» » » » » »

adrester M Pizzabakker Hygiejnebind Bleer Katt egrus Juice- og mælkekartoner » Sod og aske (skal være kold og pakket i lukket pose) » Støvsugerposer (skal være pakket i lukket pose)

Vær opmærksom på madspild Få gode fif til, hvordan du undgår at smide mad ud på madspild.dk.

12

Affaldsguide 2017 | Skive Kommune


Få besked om næste tømning På www.nomi4s.dk kan du under “Min side” tilmelde dig en service, så du får en sms og/eller e-mail, dagen før vi kommer forbi.

13


ser Foringspo alle sælges påladser genbrugspunen. i komm

Priser & beholdere Her ser du vores forskellige beholdere. Bemærk, at du kan købe foringsposer til dagrenovationsbeholderne, hvis du vil undgå lugtgener.

Gebyr for 14-dages tømning af dagrenovation i hele 2017

110 l

140 l

190 l

240 l

Højde: 106 cm Bredde: 48 cm Dybde: 56 cm

Højde: 106 cm Bredde: 48 cm Dybde: 56 cm

Højde: 107 cm Bredde: 47 cm Dybde: 73 cm

Højde: 107 cm Bredde: 58 cm Dybde: 74 cm

500 kr.

600 kr.

730 kr.

850 kr.

sækkestativ

beholder

UD G ÅE T G LIN R FO BESTILmer Men vi tøm le”. am stadig de “g

14

Affaldsguide 2017 | Skive Kommune

beholder

beholder


Andre priser

Fast miljøgebyr

» Ændring af beholderstørrelse:

Du betaler desuden et fast årligt gebyr på 727,50 kr. for: » Adgang til genbrugsplads » Tømning af papir- og emballagebeholder hver 6. uge » Mulighed for afhentning af storskrald/haveaffald 6 gange pr. år » Adgang til at aflevere olie- og kemikalieaffald » Benyttelse af opstillede miljøstationer » Administration af affaldsordninger.

250 kr.

» S ækkemærker til ekstra dagrenovation pr. stk. (inkl. afhentning): 30 kr. » Affaldssæk med dagrenovation afleveret til personale på genbrugsplads: 30 kr. » Klare plastsække i rulle med 10 stk.: 10 kr. » Haveaffaldsbeholder 360 l afhentet på genbrugspladsen: 700 kr. » Kompostbeholder afhentet på genbrugspladsen: 400 kr. » Ekstratømning af dagrenovation eller papirbeholder: 250 kr.

MODELLER TIL ALLE BEHOV

400 l beholder

Højde: 108 cm Bredde: 98 cm Dybde: 74 cm

1.420 kr.

Plast & metal som tilvalgsordning Metal- og plastemballage » 140 l beholder: 356,25 » 400 l beholder: 691,25 » 240 l beholder: 375,00 » 8  00 l beholder: 835,00

Prisen er i kr. pr. år inkl. moms. 6 tømninger årligt.


Beholdere til dagrenovation Har du behov for en ny beholder eller for at skifte til en anden størrelse, kan de bestilles på www.nomi4s.dk under “Min side” eller på telefon 96 10 62 40.

Sådan bruger du “Min side” På www.nomi4s.dk kan du under “Min side” se tømningsdage, besti lle beholdere, besti lle afh entning af storskrald og ti lmelde dig vores sms- og e-mailtjeneste. Du kan også kontakte os, hvis du oplever problemer med din aff aldsordning.

Husk, at du alti d er velkommen ti l at kontakte Borgerservice hos Nomi4s, hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp.

Borgerservice Hjermvej 19 7500 Holstebro Tlf. 96 10 62 40 borgerservice@nomi4s.dk

Åbningstider Mandag-torsdag 8-15 Fredag 8-13 Lør-, søn- og helligdage Lukket 1. maj, grundlovsdag og dagen eft er Kristi himmelfartsdag holder Borgerservice lukket.

16

Affaldsguide 2017 | Skive Kommune


Sækkemærker Du kan købe sækkemærker, hvis du i en kort periode har brug for at komme af med ekstra dagrenovati on.

Vælg en mindre beholder, og spar penge

1. Bind mærket om din ekstra sæk. 2. Sti l sækken ved siden af din beholder ti l dagrenovati on. 3. Så tager vi sækken med ved næste ordinær tømning.

Er din husstand god ti l at sortere aff aldet, så mest muligt sendes videre ti l genanvendelse? Så kan I måske nøjes med en mindre beholder ti l dagrenovati onen, end I har i dag, og spare penge. Du kan selv bestille en ny beholder på www.nomi4s.dk under “Min side” eller ved at ringe til os på 96 10 62 40.

Foringsposer til dagrenovationsbeholdere:

» 1 40-240 l beholder (10 stk. i rulle): 20 kr. » 3 60-400 l beholder (26 stk. i rulle): 120 kr. » 6 60-770 l beholder (26 stk. i rulle): 160 kr. » 4 00-800 l beholder (150 stk. i rulle): 625 kr.

rkerne Sækkemæ oser og foringpsåp alle sælges pladser genbrugs unen. i komm

17


Hjælp din skraldemand Det er hårdt arbejde at være skraldemand, derfor er der visse arbejdsmiljøkrav, der skal overholdes.

Det er vigti gt, at skraldemanden alti d har nem adgang ti l det aff ald, der skal fj ernes. Sørg derfor for at overholde adgangskravene, og sti l biler, cykler og barnevogne ti l side, så der er fri adgang ti l dine beholdere.

Adgangskrav » S ti l alti d beholderne på et fast underlag. » V end håndtaget udad, så beholderen er let at tømme. » L åget skal kunne lukkes. » R yd vejen for sne og is, når det er vinter. » T ænd lys i den mørke ti d.

TAK, FORDI DU GØR DET NEMT AT KOMME TIL 18

Affaldsguide 2017 | Skive Kommune


Min. 2 meter

Håndtagene skal vende ud mod skraldemanden. Affaldsbeholderne skal stå på et fast underlag af fliser, asfalt eller lignende.

Min. 1 meter

Adgangsvejen skal være plan og jævn med kørefast underlag som fliser eller asfalt. 19


Farligt affald Noget affald kræver særlig håndtering. Det skal sorteres fra det øvrige affald og afleveres på genbrugspladsen.

Der er farlige stoff er i mange af de produkter, vi bruger i hverdagen. Det er derfor vigti gt, at du sørger for at samle det sammen og afl evere det på genbrugspladsen. Herfra bliver det korrekt behandlet.

Spot det farlige affald Mange produkter er mærket med faresymboler, som fortæller, at du skal behandle dem som farligt aff ald, når du er færdig med at bruge dem. Det kan fx være rengøringsmidler og kemikalier. Er du i tvivl, bør du alti d spørge på genbrugspladsen.

Sikker håndtering På genbrugspladsen sorteres aff aldet i forskellige kategorier og opbevares i særlige tønder, som også benytt es, når det køres videre ti l miljøgodkendte behandlingsanlæg. Noget farligt aff ald kan genanvendes – fx motorolie, lysstofrør og batt erier. Resten deponeres eller brændes forsvarligt.

õ PÅ PAS MILJØET - AFLEVER ALTID FARLIGT AFFALD FOR SIG 20

Affaldsguide 2017 | Skive Kommune


Ja tak » Malingsrester » Opløsningsmidler » Olierester » Benzin » Medicinrester » B att erier » Lysstofrør » Lavenergipærer » Og meget andet – husk at spørge, hvis du er i tvivl ...

21


Velkommen på genbrugspladsen Du er altid velkommen til at aflevere dit affald på en af genbrugspladserne i Holstebro, Lemvig, Skive eller Struer Kommuner.

På genbrugspladserne kan du aflevere stort set alt affald. Det er en god idé at sortere det hjemmefra, så du kan smide det direkte i de forskellige containere. Der er aldrig lang vej til en genbrugsplads – se adresserne på bagsiden. De ansatte på pladserne hjælper dig gerne, så hvis du er i tvivl om noget, så spørg endelig.

FASTGØR Dõ IT AFFALD FORSVARLIGT PÅ TRAILEREN õ PÅ VEJ TIL GENBRUGSPLADSEN 22

Affaldsguide 2017 | Skive Kommune


Skilte på genbrugspladserne For at gøre det nemt at sortere dit aff ald er der skilte på pladserne.

Skilte på pladsen

Husk at sortere

Besøg på pladsen

Der er underskilte, som oplyser om, hvad der må og ikke må være i containerne. Der er også lidt information omkring affaldet. Er der spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte personalet på genbrugspladsen.

Vi kan se, at meget af det, der i dag havner i småt og stort brændbart, ville kunne genanvendes, hvis det havnede i de rigtige containere. Det bliver til mange tons hvert år, som skal håndteres og afbrændes. Vær derfor omhyggelig med sorteringen.

» S kilte og anvisninger følges. » Ingen adgang for køretøjer over 3.500 kg. » Benyt kun klare sække, så aff aldet er synligt. » Sluk motoren, når du læsser aff ald af. » Klunsning ikke ti lladt.


Genbrugspladser •

Holstebro Åbningstider: Alle ugens dage kl. 9-18

Fur Vilietoft en 9 7884 Fur

Vinderup Åbningstider: Tirsdag ti l fredag kl. 13-18 Lørdag kl. 10-16 · Fra 1. april - 30. september: Søndag kl. 10-14 Lemvig Åbningstider: Mandag ti l fredag kl. 10-18 Lørdag, søndag og helligdage kl. 10-16 Sdr. Nissum Åbningstider: Onsdag og fredag kl. 13-18 Lørdag kl. 10-16 · Fra 1. marts - 30. september: Søndag kl. 10-14 Fur Åbningstider: Lørdag kl. 9.30-12.30

Thyborønvej 62 A 7673 Harboøre Tlf. 97 83 50 75

Skive og Kåstrup Åbningstider: Mandag ti l fredag kl. 10-18 Lørdag, søndag og helligdage kl. 10-17 Struer Åbningstider: Mandag ti l fredag kl. 11-17 (18 ved sommerti d) Lørdag kl. 9-16 · Søndag og helligdage kl. 10-16 Thyholm Åbningstider: Tirsdag og fredag kl. 13-17 (18 ved sommerti d) · Lørdag kl. 10-15

Bækmarksbro Søhusvænget 5 7660 Bækmarksbro Tlf. 97 88 11 00

Sdr. Nissum Nørhedevej 26 D 6990 Ulfb org Tlf. 97 49 61 80 Ulfborg Industriarealet 1 6990 Ulfb org Tlf. 97 49 23 60

Se genbrugspladsernes helligdage på

www.nomi4s.dk

Kåstrup Kåstrupvej 20 7860 Spøtt rup Tlf. 61 63 95 39

Thyholm Kalkværksvej 20 7790 Thyholm Tlf. 97 87 51 96

Lemvig Merkurvej 17 7620 Lemvig Tlf. 97 81 13 83

Ulfborg, Harboøre og Bækmarksbro Åbningstider: Tirsdag ti l fredag kl. 13-18 Lørdag kl. 10-16

• Harboøre

Tekst, design og produkti on: Datagraf Communicati ons. Fotos: Panthermedia, RenoDjurs, Horsens Kommune, Mariagerfj ord Kommune, Nomi4s.

Struer Gørtlervej 7 7600 Struer Tlf. 97 84 10 87

Vinderup Tværmosevej 11 7830 Vinderup Tlf. 97 44 64 44

Holstebro Hjermvej 19 7500 Holstebro Tlf. 96 10 62 57

Skive Oddervej 9 7800 Skive Tlf. 61 63 95 40

Affaldsguide 2017 - Skive Kommune  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you