Page 1

GasMix

Et banebrydende omrøringssystem til biogasanlæg

ENGINEERED TO LAST


2


Landia GasMix

– et banebrydende omrøringssystem til reaktortanke Landia GasMix er monteret uden for reaktortanken. Der er ingen roterende dele inde i reaktoren, hvilket sikrer minimale vedligeholdsomkostninger og intet tab af biogasproduktion i forbindelse med service. Landia GasMix kan monteres i de fleste former for reaktortanke. Landia GasMix kan håndtere alle gængse typer råvarer, der i dag bruges på biogasanlæg. Udover at være et effektivt omrøringssystem har Landia GasMix også en positiv indvirkning på den flydende biomasse – specielt ved et højt indhold af fibre.

 Mere biogas En universitetsrapport* har påvist op til 11% højere biogasproduktion sammenlignet med traditionel omrøringsteknologi. I biomasser med højt fiberindhold bliver fibrene ved den gentagne recirkulation igennem GasMix-systemet splittet ad – en funktion som ikke opnås ved en traditionel omrøring af reaktortanken. Resultatet er en større mængde biogas pr. ton indfødt biomasse. *Rapporten kan fås ved henvendelse til Landia

 Økonomi Omkostningen til etablering af reaktortanken reduceres betydeligt, da der ikke er brug for forstærkninger af hensyn til vægt og påvirkninger fra omrørere samt intet behov for diverse stiger og platforme. Med det rigtige systemdesign fra dag ét vil man få en pålidelig og driftssikker investering, som leverer varen til fornuftige driftsomkostninger. Nok så vigtigt er det, at reaktortanken aldrig skal tømmes eller åbnes for service eller reparation af Landia GasMix. Biogasproduktionen påvirkes altså ikke grundet servicearbejde eller eventuelle reparationer af omrøringssystemet.

 Sikkerhed Da al service kan foretages uden for tanken samt ved jordniveau øges arbejdssikkerheden betydeligt – intet arbejde i højden eller i nærheden af lækkende biogas.

 Dynamik og kontrol Med Landia GasMix får du et omrøringssystem, som kan justeres i forhold til de aktuelle behov. Dette giver en fremtidssikkerhed som gør, at Landia GasMix-systemet kan tilpasses, hvis der f.eks. kommer en biomasse i, som har tendens til at danne flydelag. Landia GasMix-systemet er altid designet, så det har en vis overkapacitet. Det betyder, at driftstiden eventuelt kan øges, hvis biomassens sammensætning ændres. Ekstra kapacitet sikrer ro i sindet!

3


SPULEDYSE

GASMIX-DYSE

AUTOMATISKE VENTILER

SPULEDYSE

LANDIA CHOPPERPUMPE

4


Landia GasMix - funktionsbeskrivelse

Landia GasMix er et omrøringssystem baseret på recirkulering af biomasse igennem chopperpumpen og den specialdesignede ejektor. I Landia GasMix-systemet gennemgår biomassen en effektiv neddeling, som sikrer en mere homogen og lettere håndterbar biomasse. Både chopperpumpen og ejektoren bidrager til denne fordelagtige neddeling, som skaber en øget biogasproduktion. Landia GasMix-systemet styres via de automatiske spadeventiler, hvilket giver mulighed for at tilpasse driftstiden til de aktuelle behov. Dette giver også driftslederen mulighed for at tage kontrollen og optimere omrøringen til det specifikke anlæg.

Punktbeskrivelser Landia Chopperpumpe En nøglekomponent i GasMix-systemet er Landias chopperpumpe som, udover at sikre et godt flow til GasMix-dyserne, neddeler større partikler. Det giver en større overflade for bakterierne i reaktortanken – de har lettere ved at spise sig mætte, og resultatet er altså mere biogas! Spuledyse Et Landia GasMix-system er overordentligt fleksibelt, da det arbejder i flere niveauer i reaktortanken. For at muliggøre dette er systemet udstyret med enten pneumatisk eller elektrisk styrede ventiler, da blot én dyse er i drift ad gangen. Hermed kan man styre frekvens og driftstid på hver enkelt dyse. Nederste spuledyse Spuledysen placeret i den nederste del af reaktortanken omrører ved hjælp af recirkuleret biomasse og sikrer, at der ikke aflejres tørstof i bunden af reaktortanken. GasMix-dysen GasMix-dysen arbejder med en blanding af biomasse og biogas, som automatisk suges ned fra toppen af reaktoren. Når denne blanding pumpes ind i reaktoren, opnås udover en horisontal omrøring også en opadgående strøm skabt af den indpumpede biogas. Dette er medvirkende til at modvirke et eventuelt flydelag. Øverste spuledyse Spuledysen placeret i den øverste del af reaktortanken omrører ved hjælp af recirkuleret biomasse og sikrer, at der ikke dannes betydeligt flydelag eller skum på toppen af reaktortanken samt en bund-til-top cirkulation til fordel for blandt andet varmefordelingen.

Unikke fordele  Op til 11% højere biogasproduktion  Fleksibel og fremtidssikret  Effektiv nedbrydning af flydelag  Eksternt monteret omrøringssystem

5


Få det fulde udbytte

- med skræddersyet rørsystem og ventilpakke fra Landia Et Landia GasMix-system er ikke komplet, før de forskellige komponenter er indbyrdes forbundet. Det kan lyde som en enkel opgave at fremstille et rørsystem, som fuldender GasMix-systemet. Der er dog nogle vigtige parametre, der skal tages med i overvejelserne, hvis man ønsker fuld valuta for pengene. Der opnås kun maksimal effekt af GasMix-systemet, såfremt rørsystemet er designet hensigtsmæssigt. Selv små afvigelser i form af for lille rørdiameter eller for skarpe bøjninger vil have afgørende betydning for omrøringseffekten. Endvidere har materialevalget og godstykkelsen på rørene betydning for levetiden af systemet, da flydende biomasser er mere eller mindre slidende med deraf følgende slitage på rørene. Er godstykkelsen ikke tilstrækkelig, kan dette lede til utætheder, hvilket kan få store konsekvenser med tanke på det betydelige indhold, der er i en reaktor. Landia kan levere et komplet GasMix-system bestående af samtlige nøglekomponenter, rørsystem og ventiler - dermed er ansvaret for design og funktion ikke længere kundens, men Landias!

 Tilpasset betingelser og behov på det enkelte anlæg  Fleksibelt rørsystem - sikrer hurtig og nem installation BEDSTE  Flowoptimeret design SELV DET TEM S PUMPESY IG  Let at udskifte dele grundet modulopbygning ED DÅRL FEJLER V G IN  Ekstra godstykkelse til forøgelse af levetid RØRFØR  Fås både i rustfrit og almindeligt stål  Landia kan tilbyde komplet levering og montering inklusiv opstart

6


Chopperpumpen

– et vitalt organ i Landia GasMix-systemet Landias tørtopstillede MPTK-GI chopperpumpe er en integreret del af ethvert Landia GasMix-system. Chopperpumpen er konstrueret til anvendelse under svære betingelser og kan pumpe flydende biomasser med højere tørstofindhold end næsten alle andre pumper. Pumpens evne til at snitte store partikler sikrer, at GasMixsystemet ikke stopper til under normale driftsforhold. Chopperpumpens evne til at mindske partikelstørrelsen i flydende biomasser er en medvirkende årsag til, at biogasreaktorer udstyret med Landia GasMix producerer mere biogas end reaktorer bestykket med traditionel omrøring. Landia chopperpumpen er enkel og robust i sin konstruktion. Den er let at servicere og med lave levetidsomkostninger.

7


Landia GasMix

– anbefalet af tilfredse kunder

 12% mere biogas med GasMix

GasMix sikrer  Landia problemfri drift I et nyopført biogasanlæg anvendes der i mixtanken - den tank hvorfra biogasanlægget fodres - Landia GasMix. Herved opnås en bedre forbehandling af biomassen. Ved at anvende Landia GasMix allerede i starten af anlægget bliver biomassen på et tidligt stadie homogeniseret og dermed lettere at håndtere for de efterfølgende pumper og omrørere. Det blev fra starten af projektet aftalt, at Landia kunne afprøve forskellige driftsscenarier, hvorfor effekten af GasMix efterfølgende er eftervist. I samarbejde med biogasanlæggets ejer, Knud Christensen, blev GasMix forsøgsvis taget ud af drift for at se, hvilke virkninger eller problemer for driften dette måtte have. Inden for få minutter viste konsekvensen sig: arbejdet for de efterfølgende pumper blev sværere. Enkelte pumper stoppede til med store driftsproblemer til følge. Umiddelbart kunne de ikke genstartes uden indgriben, og Landia GasMix blev derfor hurtigt idriftsat, hvorefter anlægget igen kunne fungere normalt. Knud Christensen har været meget tilfreds med Landias håndtering af uforudsete problematikker på det nye biogasanlæg. ”Landia har været lydhør i forhold til eventuel kritik og har efterfølgende fået løst diverse udfordringer i samarbejde med anlægsleverandøren, sådan at alle kom sikkert i mål”, udtaler Knud Christensen.

8

Eco Sustainable Solutions i England har siden etableringen i 1993 haft fokus på innovation. Da man planlagde det første biogasanlæg i Dorset, var man fast besluttet på at skabe et innovativt og omkostningseffektivt anlæg. Eco nåede sit mål, men da man efter noget tid etablerede endnu en reaktortank og introducerede Landia GasMix, oplevede man en næsten øjeblikkelig forbedret biogasproduktion. Så meget at Eco eftermonterede GasMix på sin første reaktortank. Samtidigt med den højere biogasproduktion opnåede man også besparelser på energiforbruget. Landias GasMix-systemer, der er monteret udvendigt på tanken, har hjulpet Eco Sustainable Solutions med at øge mængden af produceret biogas med 12,5%. 1,6 MW biogasanlægget i Piddlehinton, nær Dorchester, modtager madaffald fra ca. 60.000 husstande plus flydende affald fra mælke- og osteproduktion. I starten tilsatte Eco 5-10% kyllingemøg, men gasudbyttet er forblevet højere uden. I alt fire Landia GasMix-systemer omrører de to 2500 m³ reaktortanke. Hver GasMix er udstyret med en 18,5 kW chopperpumpe, og biogasproduktionen ligger på i alt 700 m³ pr. time. Landias GasMix i Piddlehinton er kun i drift i ca. 10 minutter hver time, hvilket har resulteret i en reducering af energiforbruget på 50% sammenlignet med de dykkede omrørere, man anvendte i starten. Eco Sustainable Solutions’ administrerende direktør, Trelawney Dampney, kommenterer: ”Først og fremmest valgte vi Landia GasMix, fordi alle pumper og rørledningsdele er monteret uden for reaktoren. Siden installationen har vi absolut ingen problemer haft. Og at se en så markant forbedring i biogasprocessen vil være en stor bonus for et hvilket som helst biogasanlæg”.


 Landia GasMix fremtidssikrer Rybjerggaard På Rybjerggaard har der igennem mange år været fokus på energibesparelse og selvforsyning. Derfor var dette et tema, da Jens Henry Christensen valgte at fremtidssikre landbruget ved opførelse af et nyt og moderne biogasanlæg. Anlægget er bygget ud fra Jens Henrys eget koncept, da ingen havde en komplet løsning, der matchede hans ønsker. Anlæggets opbygning er valgt ud fra en filosofi om, at alt skal være så enkelt og simpelt som muligt, så én person kan klare driften uden nødvendigvis at være ingeniør eller maskinmester. Da Jens Henry rettede henvendelse til Landia, var der hurtig enighed om, at Landia GasMix var et perfekt match i forhold til konceptet. Bl.a. det faktum, at Landia GasMix har alle mekaniske komponenter placeret uden for tanken var en indlysende fordel. Anlægget er bygget til at håndtere alle de ting, som kan bruges i et biogasanlæg i dag. Derfor er der ingen problemer med at køre halm, dybstrøelse, græs, roer og majs i store mængder. Der pumpes 40 tons tørstof, foruden gylle, ind i hver af de to 3000 m³ primære reaktorer hver dag.

”Jeg valgte at lade leverandørerne stå med deres egen montage og koordinere det ved hjælp af ugentlige byggemøder. Det var selvfølgelig en stor opgave med så mange forskellige aktører, men gennem et godt samarbejde med leverandørerne lykkedes projektet rigtigt godt.” ”I opstartsperioden stresser man lidt, men efter lidt opstartsudfordringer med at lære det nye GasMix omrøringssystem at kende, kom reaktortankene hurtigt rigtig godt op at køre. I samarbejde med Landia blev driftstiderne tilpasset, og tankene er blandet rigtigt godt op. Jeg følger tørstofniveauet i tanken ved at tage ugentlige målinger. Jeg er nået op på en tørstofprocent på 10,83% inde i mine reaktorer,” fortæller Jens Henry Christensen. ”Gennem kameraerne fra begge tanke kan jeg se, at der ikke er noget flydelag. Overfladen roterer stille og roligt, mens gassen bobler ivrigt op. Landia GasMix-systemet håndterer både omrøring og neddeling af tørstoffet i tankene. Så man får altså to funktioner på én gang, og GasMix’en gør altså et eller andet godt ved biomassen,” konstaterer Jens Henry Christensen.

9


BioBuster®

Forbehandling af flydende biomasser Landia BioBuster er et nyt produkt, som er baseret på Landias GasMix-teknologi. BioBuster kombinerer omrøring og effektiv forbehandling af flydende biomasser i biogasanlæg. BioBuster kombinerer Landias effektive chopperpumpe med Landias patenterede GasMix-system. BioBuster anvendes fortrinsvis i modtage- eller blandetanke på biogasanlæg som primæromrører eller som supplement til propelomrører. Udførlige forsøg har påvist, at de fleste biomasser bliver mere flydende efter behandling med BioBuster. Biomassen bliver dermed lettere, hurtigere og billigere at pumpe. BioBuster har størst effekt på biomasser med højt tørstofindhold. Viskositeten på biomassen falder, når der omrøres med BioBuster. Faldet afhænger af tørstofindholdet i gyllen, og som det ses i nedenstående graf, er effekten næsten eksponentiel i forhold til tørstofindholdet.

BioBuster og dens unikke fordele Ø  get biogasproduktion som følge af forbedret reaktorvirkningsgrad – op til ca. 10%  Væsentligt formindsket risiko for flydelag i reaktortank på grund af mindre partikelstørrelse L  avere viskositet – reducerer omkostningerne til pumpning samtidig med at biogasproduktionen forøges O  p til 15% lavere energiforbrug til pumpning sammenlignet med traditionel teknologi 40

Decrease in viscosity (%)

35 30 25 20 15 10 5 0 0 2 4 6 8 10 Dry matter content (%)

10


Landia er meget mere end GasMix

Landias erfaringer med biogas går tilbage til midten af 80’erne. Siden da har Landia leveret utallige pumpe- og omrøringsløsninger til biogasanlæg i hele verden. Landia er leverandør af højkvalitetsprodukter, men også et firma dedikeret til biogasindustrien med omfattende viden og erfaring. Nedenstående er eksempler på andre produkter velegnede til dit biogasanlæg.

TTE PLE M O ET K AM PÅ SE D R G O PR

K

LA

A.D I D N

 Chopperpumpe, model DG-I, dykpumpe Alle DG-I pumper er udstyret med et knivsystem ved indløbet til pumpen, hvilket sikrer problemfri drift under forhold, hvor mange andre pumper har problemer med tilstopning. De fleste biomasser, der anvendes i biogasanlæg, er i nogen grad slidende, hvilket resulterer i slid på pumpehus og pumpehjul. Landia DG-I pumpen kan leveres med specielle hærdede pumpedele udviklet for længere levetid ved pumpning af slidende væsker.

 Chopperpumpe model MPTK-I, tørtopstillet MPTK-I pumpen med sin unikke kombination af faste og roterende knive er den optimale løsning til pumpning og neddeling af biomasse med et højt tørstofindhold. Sliddele, som f.eks. pumpehjul og pumpehus, kan leveres i hærdet materiale, således at slid reduceres væsentligt ved pumpning af slidende væsker.

 Neddykket omrører, POP-I 300 Landia POP-I 300 er en alsidig, effektiv og robust omrører. Propellen med tre blade og den forholdsvis lave propelhastighed gør den meget velegnet til opblanding af biomasser med højt tørstofindhold. Propellen kan leveres i hærdet materiale, således at slid reduceres væsentligt ved omrøring af slidende væsker. POP-I omrøreren er let at montere - selv i en fuld tank

 Tørtopstillet omrører POPTR-I Landia POPTR-I er en alsidig og effektiv sidemonteret omrører, hvilket betyder, at motor og gear er placeret uden for tanken. Dette letter service og vedligehold betydeligt og giver samtidig optimale køleforhold for motoren, hvilket gør omrøreren ideel til væsker med høj temperatur. POPTR-I kan monteres i de fleste typer af tanke - beton såvel som stål.

 BioChop Hygiejniseringsanlæg Landia BioChop Hygiejniseringsanlæg for kategori 3 biprodukter er et kompakt hygiejniseringsanlæg med integreret varmekappe til opvarmning af tankindholdet til 70° og opretholdelse af denne temperatur i en time. Fås med op til 25 m³ kapacitet. Landia BioChop Hygiejniseringsanlæg er et komplet system, som blot skal tilsluttes strøm, varmt vand samt tilgangs- og afgangsrør.

11


Landia blev grundlagt i 1933 og er i dag en af verdens førende producenter af chopperpumper, propelomrørere, beluftningssystemer og avancerede procesanlæg samt kundetilpassede løsninger og systemer til behandling af væsker med højt tørstofindhold, flydende biomasse og andre organiske biprodukter. Vores kunder beskæftiger sig med udvikling og konstruktion af biogasanlæg, kommunale og industrielle renseanlæg, behandling af biprodukter og affald fra fødevareindustrien, gyllehåndtering i landbruget og meget andet. Vi understøtter vores kunder via vores datterselskaber og kontorer i Tyskland, Norge, Storbritannien, USA og Kina – plus et globalt netværk af professionelle forhandlere.

Landia a/s DENMARK

ISO9001

ENGINEERED TO LAST

CERTIFIED

Landia A/S (hovedsæde) . Industrivej 2 . DK-6940 Lem St. . tlf. +45 97 34 12 44 . www.landia.dk

AJ03A.A15-161017

Forhandler:

Landia Gasmix  
Landia Gasmix  

Et banebrydende omrøringssystem til biogasanlæg