__MAIN_TEXT__

Page 1

Gylleløsninger til kvæg

Effektive løsninger til moderne kvægbrug

ENGINEERED TO LAST


Effektive gylleløsninger til moderne kvægbrug

Opsamling overfladevan

 Kanalomrøring i løsdriftstald

 Sandholdig gylle

Gylle, halm og foderrester falder selv ned i kana­ len under spaltegulvet. Kanalomrøringen er place­ ret i en kumme udenfor stalden og styres af et ur.

Sand bruges ofte som underlag i sengebåse. Sandholdig gylle medfører øget slitage på pum­ per og omrørere. Landia har udviklet en række pumper og omrørere, som er fremstillet af slid­ stærke materialer, hvilket resulterer i en bety­ deligt længere levetid sammenlignet med andre fabrikater. For yderligere at reducere slitagen, anbefaler Landia automatisk styring med niveauføler.

Omrøreren skaber en kraftig flodbølge, som skyl­ ler gennem kanalen og i løbet af nogle minutter, får skabt en homogen væske uden bundfald eller svømmelag. Efter opblanding sørger en neddykket pumpe for at flytte kummens indhold til en ekstern lager­ tank. Hvis gyllen skal pumpes langt eller gennem stigende terræn, kan der indsættes en pumpe som trykforøger.

Hvis gyllen skal pumpes langt eller gennem stig­ ende terræn, kan der indsættes en pumpe som trykforøger.

Gyllen i kanalen kan om nødvendigt fortyndes med automatisk tilsætning af opsamlet overfla­ devand eller genbrugt vaskevand fra malkean­ lægget.

Kanalomrøring i løsdriftstald

2

Håndtering af sandholdig gylle


Kanalomrøring i løsdriftstald Håndtering af sandholdig gylle

Opblanding af gylle i lagertank

af nd

Bagskylningssystem

Spuling af opsamlingsplads i malkestald

 Opsamling af overfladevand

 Opblanding af gylle i lagertank

Rent regnvand og næringsholdigt overfladevand kan opsamles i nedgravede tanke fra ensilage­ plads, gårdsplads, veje og tagflader. I tanken er monteret en neddykket pumpe, som starter efter behov – styret af en niveauføler.

For at muliggøre fuldstændig tømning af en lager­ tank, er det nødvendigt først at omrøre indholdet, således at bundfald og flydelag opblandes grun­ digt med den tyndtflydende del af gyllen.

Det opsamlede overfladevand kan f.eks. anven­ des til fortynding af gylle i staldene, eller det kan pumpes direkte til lagertank eller sprinkleranlæg på marken.  Spuling af opsamlingsplads i malkestald Vaskevandet fra rengøringen af malkeanlægget opsamles i en tank under gulvet.

Omrøringen kan foretages med en flytbar omrø­ rer, men det er meget nemmere og mere effek­ tivt med en stationær omrører, især hvis tanken er overdækket. Landia tilbyder et bredt sortiment af omrørere, fastgørelsesbeslag og hejseværker, der passer til alle tanktyper og -størrelser, både med og uden overdækning.

Fra tanken genbruges vaskevandet senere til spuling af opsamlingspladsen ved hjælp af en neddykket pumpe, der er forbundet til nogle spuledyser i gulvet. Vaskevandet fra opsamlingspladsen opsamles. Derefter pumpes det til lagertank.

Opsamling af overfladevand

Opblanding af gylle i lagertank

Spuling af opsamlingsplads i malkestald

3


Gyllepumpe - tørtopstillet Landias pumper - med den unikke kombination af faste og roterende knive - er den optimale løsning til findeling og viderepumpning af gylle med højt indhold af tørstof.  Knivsystem og udformning af pumpehus sikrer tilstopn­ ingsfri indsugning på pumpe.  Sliddele, som pumpehjul og pumpehus, kan leveres i hærdet materiale, så sliddet halveres ved pumpning af f.eks sandholdig gylle.  Kapacitet op til 475 m³/t. Kort fortalt Motorstørrelser fra 0,75 – 30,0 kW Løftehøjde op til 50 meter Kompakt design

Gyllepumpe - neddykket Landia dykpumpe type DG nedsænkes i gyllen, hvor den anvendes til opblanding, findeling, bagskylning og overpumpning i fortanke, brønde og lagertanke. Der er flere muligheder for størrelser, fastgørelser, hejsesystemer, rørføringer og koblinger.  Knivsystem og udformning af pumpehus sikrer tilstopningsfri indsugning på pumpe.  Sliddele som pumpehjul og pumpehus kan leveres i hærdet materiale, så sliddet halveres ved pumpning af f.eks sandholdig gylle.  Kapacitet op til 475 m³/t. Kort fortalt Motorstørrelser fra 0,75 – 30,0 kW Løftehøjde op til 50 meter Frostfri installation

4


Nedgravet brønd med tørtopstillet pumpe MPTK Den færdigstøbte pumpebrønd i PE (polyethylen) anvendes til vakuumanlæg. Den kan også anvendes til trykforøgning ved pumpning af gylle over lange afstande og/eller gen­ nem stigende terræn. Brønden leveres i flere størrelser - klar til brug med den ønskede pumpe og passende spjæld, rørstudse og låg. Den færdigstøbte PE-brønd er helt tæt og forsynet med stor bundplade, så den bliver i jorden i tilfælde af grundvandsstigning.  Fortanken spares - der pumpes direkte til lagertank.  Velegnet som trykforøger til pumpning af gylle over længere afstande.  Pumpen øger vakuumvirkningen ved tømning af gyllekanal.  Kapacitet op til 475 m³/t. Kort fortalt Motorstørrelser fra 7,5 – 30 kW Løftehøjde op til 50 meter Vandtæt pumpeinstallation

Langakslet gyllepumpe Landias langakslede pumpe type MPG (motorpumpe) og TPG (traktor­ pumpe) monteres på kanten af en brønd eller en tank, således at den nederste del med pumpehuset er nedsænket i gyllen, og den øverste med motoren er oppe i det fri. Den langakslede pumpe kan leveres med bevægelig bundblander for omrøring. Mange størrelser, fastgørelser og rørføringer.  Knivsystem i hærdet stål til findeling af tørstof og snegl for ensartet tilløb til pumpe hvilket sikrer tilstopningsfri pumpning.  Støbt pumpehus - langt bedre kvalitet end opsvejst pumpehus.  Lang holdbarhed, ofte 10-15 års drift uden store omkostninger.  Kapacitet op til 450 m³/t. Kort fortalt Motorstørrelser fra 5,5 – 30,0 kW, eller som traktorpumpe Løftehøjde op til 25 meter 4", 5" eller 6" pumperør

5


Gylleomrører POP Landia gylleomrører type POP 300 er en alsidig, effektiv og robust omrører. Propellen er special designet med tre blade og den lave propelhastighed gør den meget velegnet til opblanding af selv meget tyk gylle.  Propellens udformning giver optimal omrøringseffekt. Op til 4000 m3.  Mange størrelser, fastgørelser og hejsesystemer.  Enkel at montere - også i en tank med gylle i.  Kan flyttes til brug i flere tanke. Kort fortalt Motorstørrelser fra 3 – 30,0 kW Tredobbelt tætningssystem Omrøringskapacitet op til 4000 m3

Gylleomrører POD Landia gylleomrører type POD er en kompakt og fleksibel neddykket omrører til anvendelse i mindre tanke og i kanaler hvor der er lav væskehøjde.  Propellen er konstrueret så den egner sig til f.eks en kanal med lav væskedybde.  Den lave vægt gør det nemmere at flytte og bruge omrøreren flere steder.  Omrører kan monteres på flytbar vogn. Kort fortalt Motorstørrelser fra 1,1 – 11 kW Dobbelte mekaniske tætninger Kompakt med lav vægt

6


Kanalomrører AXP Landia kanalomrører type AXP 500 til rundskyl og opblanding af gylle i kana­ ler under spaltegulv. Sikrer effektiv opblanding, sü gyllen altid er homogen.  Gyllen er altid homogen, lige til at pumpe videre til lagertank, uden prob­ lemer med tilstopning af kanaler under spalter.  Med en Landia-styring kører systemet automatisk, og det er derved et minimum af arbejdstid der skal bruges pü gyllehündtering.  Ydelse op til 300 meter. Kort fortalt Motorstørrelser fra 5,5 – 18,5 kW Omdrejninger: 400 rpm

400L Løftekrog

400G40 400HR40

Tilbehør

400R40

Faldlem med skydepl Rustfri Udv. mĂĽl (bxl) Indv 60 x 49 cm 40 x

Faldlem med hÌngsler Rustfri – Galv. Udv. mül Indv. mül 48 x 47 cm 40 x 40 cm

Langakslet gyllepumpe

Landia tilbyder en lang rÌkke originalt tilbehør til vores Landia gyllepumpe type TPGpumper for traktor ogog typeomrø­ MPG for eldrift. rere, som gør det daglige arbejde hurtigere, nemmere og mere sikkert. En driftssikker, robust pumpe med høj kapacitet til pumpning af gylle og andre vanskeligt pumpbare medier. Se hele sortimentet pü www.landia.dk/tilbehør

402L Løftekrog

Landia tilbyder individuelle pumpeløsninger.

Scale: Sign.:

1 : 10 HL

Dwg.no.:

Date:

14-03-2013

7212036-brochure

402CG

elgear. ed vink rdrift m Trakto ydelse: al umper Optim 4�/5� p umper. m. ved p 540 rp rpm. ved 6� 0 og 100

Slange og stophane

Faldlem for püboltning Rustfri Udv. mül cmkW Motorstørrelser41,5 5,5 x–41,5 30,0

Nedkastningslem me til grebning eller ren Galv. Udv. mĂĽl Indv 65 x 65 cm 58 x

t hÌrde stem i Knivsy ling af e d n fi stül til erbar egl for ed just n og sn halme fødning af veres m 40080 079/93 Kan le t e r. r rt e 8/9340 pfo d sa s n n la re e r tilsto934007 re k bundb styr kan leve si d . pumpe umpning. Ekstrau g i lagertank ri p 173C./. rin ningsf monte

. 93400.

on ksimal strukti ed ma lig kon hjul m iceven pumpe et serv g g e o s M u • eh t pump • Støb gsgrad ar. nkelge virknin med vi ft ri tord k ra T /C • 164A/B

4�, 5� eller 6� pumperør Leveres til for- og lagertanke indtil 6 m tankdybde Varmforzinkede rør og beslag Kapacitet op til ca. 450 m3/t

Special features:

• Meget servicevenlig konstruktion • Støbt pumpehus og pumpehjul med maksimal virkningsgrad • Traktordrift med vinkelgear.

174A./. DK78AA01-brochure

174C./.

Kontakt Kontakt venligst: venligst:

Traktordrift med vinkelgear. Optimal ydelse 174B./.

173A./. . 76031.

Date:

1 : 20 HL HEA 28-02-2017

Dwg.no.:

Skydeventil for PVC-rør til faststøbning Rustfri Mül for 110 mm PVC for 160 mm PVC for 200 mm PVC

toollaasstt eeeerreedd t n i n i g g n n EE

173B./.

l featu

Specia

416-./.

Scale: Sign.:

Stophane for PVC-bagskyllerør til püboltning i kanalenderne Rustfri Mül for 110 mm PVC for 160 mm PVC

Rustfri skydeventil

Knivsystem i hĂŚrdet stĂĽl til findeling af

Overpumpningsrør Engineered to lasttil üben lagertank Montagevejledning for beslag til tryktransmitter

Stophane for PVC-bagskyllerør til faststøbning i kanalenderne Rustfri Mül for 110 mm PVC for 160 mm PVC

Ret til Ìndringer af tekniske specifikationer forbeholdes. Den anførte tekst og tekniske data mü ikke helt eller delvist gengives uden tílladelse fra Landia A/S.

.. 77120

iduelle

r indiv tilbyde

Kan leveres med justerbar bundblander.

7614000 7614001 7614004

406FR110 406FR160

167-./.

/C

406R110 406R160

163A/B

res:

kW – 30,0 dybde lser 5,5 rør m tank rstørre pe indtil 6 • Moto eller 6� pum rtanke e � g 5 la , � g r- o • 4 3/ slag 750205 isoleret res til fo de rør og be3 2 e • Leve /t 750206 ekabel forzink rm 450 m med va • Varm tet op til ca. ci a p 2 a • K 721201

• • • • •

Niveauføler

Landia

.S/A aidnaL morf noissimrep tuohtiw yaw rehto yna ni desu ro ytrap driht a ot nevig ,deipoc ,nwohs eb tonnac dna S/A aidnaL fo ytreporp eht si gniward sihT - THGIRYPOC

Isoleret og opvarmet overpumpningsrør

. eldrift ligt PG for vanske type M g andre ktor og gylle o a f a tr r g fo pnin pe TPG til pum mpe ty acitet gyllepu øj kap med h Landia e p m pu robust ssikker, r. ie En drift er. re med a løsning b p m pu pumpe

Kran

400PR40

2-vejs hane, studs og kobling

emer t s y s e e mpp ilppuum ltle y e g l t e e d srls l�gea�k� L�ain

Grenrør

1 : 5 HL

Dwg.no.:

Landia -BOEJB" Indust *OEVTUSJW %, DK-69 5FM  Tel.: 9 Fax: +45 Fax: 97 FNBJMJ e-mail www.lan

www.

Date:

14-03-2013

7614001-brochure

:regnirdnÆ :.inI :otaD

Varenr.: 7502061

Styret dokument (intern)

Overpumpningsrør, 6" m/justerbar beslag Monteret gennem dug

A/N :tgĂŚV :.ngiS :elacS :.on.gwD

:otaD

eruhcorb-5980473

"6 rørsgninpmuprevO gnirelosi go lebakemrav/m

:regnirdnÆ :.inI

ecnarelot nedu lĂĽm ellA 1 ameksdradnats retfe :etaD

7102-20-82 KSK LH 03 : 1

Scale: Sign.:

Tovejsh

201073D

Overpumpningsrør til overdÌkket lagertank

Scale: Sign.:

76031 76031 76031

Date:

1 : 10 HL KSK 28-02-2017

Dwg.no.:

3740809-brochure

7


Landia gylleløsninger - anbefalet af tilfredse kunder

 Nybyggeri og optimering Landia omrører og pumper gør det godt hos Torben Thomsen, Volsgård I/S. I forbindelse med et nybyggeri, blev der lavet en tværkanal med skraber, som skraber sand og gylle til en stor fortank. I fortanken er der monteret en Landia omrører og pumpe med niveaumåler. Niveaumåler er monteret således, at på det tids­ punkt gyllen når en forudbestemt højde, starter omrøreren et stykke tid, før pumpen starter. Omrøreren stopper når gyllen er ved at være i bund og pumpen fortsætter et stykke tid endnu. Dette gør, at der ikke ligger sandholdig gylle i tryk­ rørene og derved kan anlægget starte problemfrit næste gang.

8

Gyllen pumpes over til en buffertank, hvor sandet bundfælder inden det pumpes videre til lagertank. Sidst buffertanken blev tømt var der bundfældet ca. 1,5 m sand. Sandet blev omrørt og herefter suget op af en gyllevogn og kørt ud på marken. Buffertanken er en 600 m³ tank. - Anlægget har kørt uden problemer siden 2008, og vi er meget tilfredse med dette, ”Ideen med at det kører automatisk er en stor hjælp,” siger ejer Torben Thomsen


 Fra bagskyl til rundskyl På Gyllingnæs Gods fik Landia til opgave at omfor­ andre den gamle stald fra bagskyl til rundskyl, både ved køerne og ungdyrene. I samme omgang, skulle der løses en opgave med at pumpe til over­ fladevand og pumpe fra kalvestald til kanaler ved rundskyl. I den 100 meter lange stald med 4 kanaler, blev der lavet en dobbeltkumme med to kanalomrører så de kunne hjælpe hinanden. Ved siden af denne, blev der lavet en kumme med kanalomrører for ungdyrstalden. Der er lavet et spjæld mellem kummerne, således at der er mulighed for at tilføre tynd gylle til kummen ved ungdyrene. Fra kvægstalden pumpes der ca. 75 m. til lager­ tankene med en 15 kW dykpumpe.

Der er lavet risteoverdækning over alle kummer. Det betyder bl.a., at servicemontøren ikke behø­ ver vente på, at spalter fjernes. De giver en flot afslutning over kumme, som passer til byggeriet. Til arealet ved silopladsen er der sat en brønd til opsamling af overfladevand. Der er monteret en dykpumpe på 2,2 kW til at pumpe overfladevand til kanalen i kvægstalden. I kanalen i kalvestalden er der monteret en dyk­ pumpe på 7,5 kW. Når gyllen når et vist niveau, pumpes der fra kalvestalden til kanalen i kvægstal­ den. Rundskyl og overpumpning har kørt uden proble­ mer, så der har ikke været brugt mange arbejdsti­ mer på vedligeholdelse.

 Rundskyl omkring malkerobotterne

På Søndergården hos Erling Christensen i Visby, fik Landia til opgave at lave rundskyl omkring mal­ kerobotterne. Derfra skulle der pumpes ned midt i stalden til bagskyl i en tværkanal.

mer op i en forudsat højde, starter omrøreren i et angivet tidsrum. Derefter starter pumpen. Pumpe og omrører stopper automatisk når et forudbe­ stemt niveau er opnået.

Her bliver sand og gylle ligeledes skrabt ned i tværkanalen, hvorfra den løber ud i fortanken mellem de to stalde og skal pumpes over 100 meter til en lagertank.

Dette bevirker at pumpeledningen ikke stopper til, så det bliver vanskeligt at pumpe næste gang. Erling Christensen separerer nu gyllen, så han bruger fiber i stedet for sand, men brugen af Lan­ dias enheder er det samme.

Til at løse opgaven, har Landia leveret og installe­ ret 3 dykpumper, 2 kanalomrørere og 1 omrører. Landia monterede endvidere en niveaumåler, som styrer omrører og pumpe. Når gyllen kom

Resultatet er blevet et anlæg med stor driftsikker­ hed, som kører på med tidsur og PLC styring med tryktransmitter til stor tilfredshed for kunden.

9


Landia er meget mere Landia producerer pumper og omrørere, og tilbyder en bred vifte af løsninger af pumper og omrørere, der er velegnet til et væld af forskellige anvendelser inden for landbruget. Her er et par eksempler.

 Landia BioBuster Landia BioBuster sikrer effektiv omrøring af gylle. Landia BioBuster kan med stor fordel anvendes til at effektivisere pumpningen af gylle med højt tørstofindhold. Unikke fordele: - Gyllen blandes bedre og bliver mere homogen. - Nemmere håndtering af tyk og besværlig gylle. - Pumpeflowet øges med op til 20%. - Risikoen for tilstopning minimeres. - Viskositeten falder på gyllen der omrøres med Landia BioBuster, hvilket sikrer et mindre tryktab ved pumpning. - Energiudgifterne til pumpning reduceres med op til 15% i forhold til traditionel propelomrøring.

TTE PLE M O PÅ ET K SE D OGRAM PR

K

A.D I D N

LA

 Landia GasMix - til biogasanlæg Landia GasMix er et specielt eksternt omrøringssystem for reatktortanke på biogasanlæg. Systemet er let at servicere og vedligeholde, og har en væsentlig positiv indvirkning på biogasproduktionen.

10


Service og vedligehold Landia produkter anvendes ofte i aggressive miljøer under meget krævende driftsforhold og med lange driftstider. Derfor er alle Landia-produkter konstrueret ud fra føl­ gende principper: • Alle komponenter er dimensioneret således, at de ikke kan blive overbelastet. • Sliddele (knive, lejer og tætningssystemer) er nemme at udskifte. Behovet for service og vedligeholdelse er minimalt. Når enheden skal serviceres, kan arbejdet som regel udfø­ res direkte på driftsstedet uden transport til og fra et serviceværksted, hvorved driftsstoppet bliver ganske kort. Vi tilbyder også en serviceaftale, som sikrer en lang levetid med optimal ydelse. Med en serviceaftale bliver dit Landia-produkt vedligeholdt med korrekte tidsintervaller og med originale reservedele, således at det vedbliver at være et originalt, velfungerende Landia-produkt. Kontakt os for at høre mere om Landias serviceaftaler.

Automatisk styring af gylleløsningen Vi kan levere flere forskellige styringer - fra de helt simple, manuelle start-/stopkontakter til de mere avancerede, programmérbare PLC-styrin­ ger med temperaturføler, trykføler, frekvensom­ former, logbog og fjernovervågning. Valget af et styresystem baseres på en grundig afklaring af kundens aktuelle behov og langsig­ tede ambitionsniveau.

11


Landia blev grundlagt i 1933 og er i dag en af verdens førende producenter af pumper, pro­ pelomrørere, beluftningssystemer og avancerede procesanlæg, samt kundetilpassede løsninger og systemer til behandling af væsker med højt tørstofindhold, flydende biomasse og andre organiske biprodukter. Vores kunder beskæftiger sig med udvikling og konstruktion af biogasanlæg, kommunale og industrielle renseanlæg, behandling af biprodukter og affald fra fødevareindustrien, gyllehåndtering i landbruget og meget andet. Vi understøtter vores kunder via vores datterselskaber og kontorer i Storbritannien, USA, Tyskland og Kina – plus et globalt netværk af professionelle forhandlere.

Landia a/s DENMARK

ISO9001

ENGINEERED TO LAST

Landia A/S . Industrivej 2 . DK-6940 Lem St. . tlf. +45 97 34 12 44 . www.landia.dk

CERTIFIED

BK05A.A15-240317

Forhandler:

Profile for Landia

Gylleløsninger til kvæg  

Gylleløsninger til kvæg