Page 9

bývanie v práčovni tureckej rodiny.

dobré veci, ktoré sa mi udiali v Ame-

Našiel som si ateliér bez kúrenia, na-

rike, vznikli vďaka blízkym vzťahom a

priek tomu som v ňom veľa maľoval.

priateľstvám s umelcami.

Vychádzali o mne príspevky na blogoch, postupne sa mi ozývali ľudia, so

Coming outom ste si prešli už v šest-

všetkými som chodil von. Potreboval

nástich rokoch. Kde sa ako gej cítite

som spoznať niekoho, kto by ma po-

najuvoľnenejšie?

sunul ďalej.

Všade sa cítim rovnako. Vôbec nevní-

Po mnohých peripetiách sa to napo-

mam rozdiely medzi krajinami. Nikto

kon podarilo. Jeden muž bol naozaj

na mňa pre moju orientáciu nezaú-

umelec, ukázal mi výtvarnú scénu,

točil ani v zahraničí, ani v Bratislave.

predstavil zaujímavých ľudí. Stále

Čo si o mne myslia susedia, neriešim.

som však nemal komu ukázať svo-

Akurát jeden sa k tomu vyjadril, keď

ju tvorbu. Vyčistil som teda ateliér a

bol opitý. Vraj mu je jedno, čo som,

spravil inštaláciu. Nemecký zberateľ

hlavne, že nie Cigán. Na jednej strane

na ňu poslal môjho súčasného gale-

sa to zdá byť vtipné, na druhej je to

ristu, ktorý sa vtedy náhodou nachá-

tragické.

dzal v New Yorku. Prišiel, bol nadšený a ponúkol mi výstavu v Berlíne. Od-

Ako sa prejavuje vaša orientácia v

vtedy spolupracujeme.

tvorbe? Nikdy som nemaľoval úplné porno,

V čom vnímate rozdiely na Sloven-

stoporený penis sa objavil možno na

sku a v zahraničí?

troch obrazoch. Fascinuje ma, keď

Slovenská umelecká scéna je veľmi

ľudia napíšu alebo povedia, že som

malá, čo má svoje nevýhody, ale aj

kontroverzný maliar. Asi to tak chcú

výhody. Je tu málo zberateľov a málo

vidieť, ale ja si to nemyslím.

galérií, ale ľudia si nájdu čas sledo-

Keď ľudia vedia, že niečo namaľoval

vať vašu tvorbu. S každým sa môžete

gej umelec, pozerajú sa na to inak. Aj

stretnúť alebo si nebodaj vybudovať

keď tam nie je na prvý pohľad queer

priateľstvo. Čo je v New Yorku, samo-

obsah, húsenice a kohúty vnímajú

zrejme, oveľa zložitejšie.

niektorí napríklad ako veľké penisy.

Zároveň, keď si umelec na Slovensku

Podľa mňa je však v poriadku, že si

myslí, že bude super maľovať, dá to na

dosadzujú kontext. V podstate to aj

Instagram, niekto si ho nájde... Možno

chcem. Keď vidí ten istý obraz človek,

sa to stane, ale, nanešťastie, mňa nik-

ktorý nevie o mojej orientácii, dosadí

dy nikto takto neoslovil. Všetky

si niečo iné. Tak či onak, obraz by mal

JAR19

9

Profile for Nomantinels

QYS magazín • JAR19  

QYS magazín • JAR19  

Advertisement