Page 8

QYS

& Schlechtriem.

lu s mojimi obrazmi však vytvárala

Na Slovensku mi veľmi pomohli vý-

dojem obrovského akvária. Mohlo to

stavy, ktoré som zorganizoval na

byť trápne, ale myslím, že som napl-

netradičných miestach. Napríklad in-

nil očakávania, možno ich aj prekonal.

štalácia No Ambitions v mäsiarstve.

Slovenská národná galéria kúpila nie-

Prišlo veľa ľudí, dokonca aj viaceré te-

koľko obrazov. Bral som to ako zavŕše-

oretičky. Bol som v šoku, že ich moja

nie jednej etapy.

študentská tvorba naozaj zaujíma. Cí-

8

til som sa naozaj poctený.

Snívali ste, že jedného dňa budete

O pár mesiacov nato som mal opäť

vystavovať v New Yorku. Kedy ste

vystavovať v Berlíne. Namaľoval som

tam išli prvýkrát?

kopec obrazov, došlo mi však, že Slo-

V 2009 na výlet. Ešte som vôbec ne-

váci ich nikde neuvidia. Vtedy som

vedel po anglicky, aj obed som si ob-

mal ateliér pri Zlatých pieskoch. Raz

jednával zahanbene. O tri roky neskôr

mi počas plávania napadlo, že pred

som sa do New Yorku vrátil na art fair.

tým, ako sa obrazy odvezú do Ne-

Už som ich jazyk ovládal lepšie, mal

mecka, by som ich mohol vystaviť na

som vystavený nejaký obraz a spoznal

ostrove.

som prvých významnejších umelcov.

Najal som si dokonca ľudí, nech tam

Keď som v 2013 ukončil školu, plá-

prevážajú návštevníkov na šliapacích

noval som okamžite odcestovať do

bicykloch. Začínalo sa už o štvrtej

Ameriky. Naivne som si predstavoval,

ráno. Miesto, čas východu slnka a pre-

že tam namaľujem obrazy, do mesia-

menlivá atmosféra, ktorá ovplyvňo-

ca ma niekto objaví a život bude su-

vala farby na obrazoch, boli rovnako

per.

dôležité ako samotné diela.

Realita bola taká, že som sa tam napokon vybral až v januári, počas naj-

Ešte netradičnejšia bola vaša výsta-

chladnejšej zimy, akú tam dovtedy za

va v petržalskom „metre“.

predošlých dvadsať rokov zažili. Von-

Išlo o moju diplomovú prácu. Zdalo

ku bolo mínus dvadsaťpäť stupňov,

sa mi, že všetci majú odo mňa veľké

býval som u známeho, nikoho iného

očakávania, aj ja som ich mal. Navyše,

som tam nepoznal. Potreboval som

keď ste celé hodiny zavretí v ateliéri,

ateliér, ale nájomné bolo vysoké.

baví vás organizovať niečo s ľuďmi. Nakúpil som asi päťdesiat párov gu-

Ako sa vám napokon podarilo pre-

mákov, bez ktorých sa nedalo do

sadiť?

depa vstúpiť, všade bola voda. Spo-

Nakoniec mi niekto dohodil zadarmo

Profile for Nomantinels

QYS magazín • JAR19  

QYS magazín • JAR19  

Advertisement