Page 78

QYS

78

hyb. Keď náhle vyšla zo sály, vyzula si

práce, kúpila si si jednosmerný lístok

si podpätky a utekala za ňou. Po me-

na vlak.

siacoch ste si vymenili prvé slová. Bez

Nenechala ťa platiť nájom, pozývala

teba sa vraj dusí. Ovinula si jej ruky

si ju preto do kina, do reštaurácie, do

okolo pása, spomenuli ste si, ako dý-

antikvariátov, odkiaľ ste vychádzali so

chať.

zbierkami bítnikov. Začala ťa prezývať

Všetci sa začali za niečím hnať, ty si sa

Sputnik Sweetheart, na narodeniny si

posadila v čase. Menila školy a odbory

z Murakamiho knihy pochopila prečo.

v Portugalsku, Španielsku, vo Fran-

Zamestnala si sa ako barmanka, kaž-

cúzsku. Menila si brigády v Petržalke,

dý večer si jej dávala ochutnať nové

Ružinove, Dúbravke.

drinky. Cestou domov sa o teba opie-

Písala ti každý deň. Každý týždeň.

rala, akoby bola opitá viac než naozaj.

Každý tretí týždeň, ak si sa jej ozvala

Na jej narodeniny ste do seba liali ná-

prvá.

poje obe. Mala na sebe šaty v odtieni

Niečo ti chýbalo. Počas jedného leta

svojich očí, zelená bola už roky tvojou

si to takmer našla v byte s bielymi ste-

najobľúbenejšou farbou. Celý večer si

nami, so sivými žalúziami a s čierny-

jej skladala komplimenty, niektoré si

mi obliečkami. Spoza okien sa ozývali

už ani nepamätáš.

zvuky podvečernej Karlovky. Nočnej

Flirtovala si s jej nápadníkmi, aby ti

Karlovky. Rannej Karlovky. Doobeda

dali svoje číslo a čo najrýchlejšie odišli.

si odišla, no večer si opäť mala na ja-

Chcela si ju pre seba. Viac si nad tým

zyku chuť vína s čokoládou a prsty sa

nepremýšľala, zakopla si aj pri nastu-

ti zabárali do mäkkých perín postele,

povaní do taxíka.

ktorá bola pre jedného priveľká.

Doma si ochutnala jej pery, ktoré nau-

Byt sa predal, na jeseň všetko opadlo.

čila bozkávať s odstupom. Pery, ktoré

Na Vianoce sa nečakane zjavila doma,

naučila bozkávať s vášňou. Bod, ktorý

zablúdila aj k tebe, priniesla ti darček

jej našiel niekto iný. Bod, ktorý ti dala

z každej krajiny. Počúvala si jej histor-

nájsť.

ky, o svoje si sa nepodelila. Cítila si sa

Ráno si nevedela, čo cítiš, mysľou ti

bezvýznamná, začala si plakať. Utrela

preblesklo len slovo konečne. Urobila

ti slzy, ráno si sa v jej objatí po dlhom

ti raňajky, pomedzi bozky vás prestala

čase zobúdzala bez opice aj prázdno-

bolieť hlava.

ty.

Teraz sa hráš s prsteňom. Už ti nechý-

Písali ste si každú hodinu. Rozhodla sa

ba nič, len odvaha zopakovať jej otáz-

doštudovať v Prahe, pozvala ťa k sebe.

ku:

Keď ťa vyhodili z ďalšej nezmyselnej

„Budeš pri mne až do konca?“

Profile for Nomantinels

QYS magazín • JAR19  

QYS magazín • JAR19  

Advertisement