Page 7

Aké boli vaše výtvarné začiatky?

Začal som navštevovať jedného pro-

Vraj už keď som mal dva roky, tak mi

fesora na VŠVU a kontaktoval som

matka dala ceruzku a nakreslil som

tamojších študentov. Volával som ich

prasnicu s prasiatkami. Mala také pi-

na kávičky do pizzerie, v ktorej som

cassovské oči, že hoci stála bokom,

mal vystavené obrazy, a získaval tak

pozerala sa spredu. Doma boli z toho

spätnú väzbu. Na VŠVU ma prijali na

diela všetci hotoví.

prvýkrát.

Takmer celú základnú školu som chcel byť prírodovedec. Každý ponde-

Ako vyzerala vaša tvorba na začiat-

lok som však kreslil v ZUŠ, veľmi ma to

ku vysokej školy?

bavilo. Zároveň som päť rokov chodil

Najskôr v nej prevládali neónové far-

na dramatický odbor a vyskúšal som

by, ktoré v tom období fičali na VŠVU.

aj karate a všetky možné tanečné

Kreslil som jednorožce, plamene, dia-

krúžky, ale to skôr pre zábavu. Nako-

manty, výbuchy. V druhom ročníku

niec ma z väčšiny tanečných vyhodili,

som už začal maľovať prvé zajace, tie

lebo som stále vyrušoval a nechcelo

sa stali veľmi populárnymi. Ľudia si

sa mi učiť kroky.

ma začali všímať.

Potom som sa rozhodol, že pôjdem

7

na Školu úžitkového výtvarníctva Jo-

Čo tie zajace reprezentovali?

sefa Vydru v Bratislave, konkrétne od-

Mladosť, animálnosť, možno aj outsi-

bor kameňosochárstvo. Predstavoval

derstvo. V podstate obdobie, keď je

som si to skôr romanticky, čakal som,

človek niečo medzi zvieratkom a do-

že budem ako Michelangelo oslobo-

spelákom.

dzovať otrokov z kameňa. Najmä fyzicky to však bola náročná práca.

Vďaka čomu sa rozbehol záujem o

Prvé dva roky som sa cítil stratený.

vaše práce?

Prenášať ťažké bremená nebolo pre

V treťom ročníku sme s Matejom Fa-

mňa, mal som 59 kíl. Často som pri-

bianom pripravili inštaláciu k výročiu

chádzal o nechty, keď mi na ne spadol

školy. Obraz, ktorý som krátko pred-

kameň. Som však za túto skúsenosť

tým namaľoval, skončil v aukčnej

vďačný a svoj výber strednej školy by

spoločnosti SOGA. Tam sa vydražil

som nemenil.

a odvtedy to išlo. Po prehliadke semestrálnych prác mi navyše jeden

Kedy ste zistili, že chcete byť maliar?

galerista pomohol urobiť výstavu v

Zhruba v druhom ročníku počas ma-

Nemecku, kde si ma prvýkrát všimol

ľovania v prírode s reštaurátormi.

môj súčasný galerista André z Dittrich

JAR19

Profile for Nomantinels

QYS magazín • JAR19  

QYS magazín • JAR19  

Advertisement