Page 69

Môžeš mi povedať niečo o sebe, kde

publikom po večeroch), ktorý som

si sa narodil, aká je tvoja história?

založil o rok neskôr. Chýbal mi takýto

Moje meno je Hon. Som improvizátor,

typ podujatia, kde ľudia prídu a pove-

herec a učiaci umelec. Narodil som sa

dia svoj pravdivý osobný príbeh. Zdie-

v Kuala Lumpur v Malajzii. Mladé roky

ľajú ho pred skupinou neznámych. Je

som strávil štúdiom v USA a presťaho-

silné podeliť sa s osobnou príhodou a

val som sa do strednej Európy (Českej

nechať odísť strach, ktorý s tým bol

republiky), keď som mal 25.

spojený. Príbeh sa delí na úvod, stred

Odišiel som z USA, pretože som potre-

a záver, pričom ľudia si z toho môžu

boval zmenu a hľadal som dobrodruž-

vziať, čo chcú. Toto podujatie sa zača-

stvo. A definitívne som ho našiel v tej-

lo v Bratislave a teraz máme organi-

to časti Európy. Jeden rok som strávil

zátorov v rôznych mestách v Európe

v Českej republike a presťahoval som

– vo Viedni, v Budapešti, v talianskom

sa na Slovensko. Keď som sem prišiel,

Bari, a v ďalších mestách vo svete v

malo to byť dočasné, šlo o učenie an-

Manile..., v Cebu a Čandágarhe. Mys-

glického jazyka cez leto v Nitre. Ale

lím, že koncept má úspech.

keďže život je nepredvídateľný, po lete som sa presťahoval do Bratislavy

Kto sa zúčastňuje na Story Nights?

a odvtedy tu žijem už 13. rok.

Niektorí sú pravidelní rozprávači príbehov, niektorí moderátori, niektorí

Založil si v Bratislave vlastnú orga-

sú v meste noví a chcú zdieľať svoj

nizáciu.

príbeh. A potom dovolíme jednému,

Rozbehol som niekoľko projektov.

možno dvom ľuďom z publika, aby

Prvým boli improvizácie v angličtine.

prišli a niečo povedali. Čiže je to mix

V roku 2014 nebolo nič také v Bratisla-

príbehov od rôznych ľudí s rôznymi

ve. Poslal som správu facebookovej

históriami.

skupine pre cudzincov, ak niekto chce robiť so mnou impro a cvičenia, nech

A témy sú?

sa pridá. Tak som začal viesť skupi-

Každý podujatie je rôzne a aj jeho

nu ľudí. Bolo ich asi 10, stretli sme sa

téma. Niektoré témy sú o prekonaní

v parku v Medickej záhrade a bolo to

ťažkostí, niektoré sú o tom, že prvý-

veľmi neformálne. Vytvorili sme diva-

krát niečo robili, prvá skúsenosť s ces-

delnú skupinu a volá sa Funnylicios

tovaním.

Improv Theatre. Druhý projekt bol Story Nights (pozn.

Okrem toho si sa rozhodol robiť Que-

rozprávanie osobných príbehov pred

er Stories večer, aký bol tvoj cieľ ?

JAR19

69

Profile for Nomantinels

QYS magazín • JAR19  

QYS magazín • JAR19  

Advertisement