Page 64

QYS

Sam Tsui – A Million Pieces (Milión

dimirov, ktorý pochádza až z Bulhar-

kúskov)

ska.

Meno Sam Tsui je veľmi známe pre-

V komentároch pod videom sa obja-

dovšetkým v prostredí YouTube. Mla-

vila častá pripomienka, prečo mu ne-

dého sympatického speváka môžete

robil tanečného partnera práve jeho

poznať vďaka cover verziám rôznych

manžel Casey Breves. Obaja hudob-

známych piesní. Medzi prvotiny, kto-

níci si povedali svoje áno v roku 2016.

ré mohlo slovenské obecenstvo zare-

Doposiaľ žiadne presné stanovisko zo

gistrovať, bolo prerobenie skladby od

strany speváka neprišlo a dá sa iba

Britney Spears „Hold It Against Me“ z

polemizovať o tom, že Sam asi nechce

roku 2011. Do jeho zbierky najnovšie

miešať súkromie s profesijným živo-

patrí cover populárneho singlu „Shal-

tom.

low“ z filmu A Star Is Born (Zrodila sa

64

Existujú mnohé teórie medzi fanú-

hviezda).

šikmi ohľadom skutočného významu

Okrem iného, v roku 2018 vypustil

tohto krásne spracovaného audiovi-

svoj najnovší album Trust, na ktorom

zuálneho diela. Jedni tvrdia, že ide o

sa objavila i veľmi krásna skladba „A

rozchodovú skladbu, keďže text pies-

Million Pieces“ (Milión kúskov). Pier-

ne vyjadruje, ako jedna osoba dokáže

ka, rozbité poháre, slzy a bláznivý ta-

rozbiť niekoho dušu na milión kúskov.

nec – to všetko môžeme objaviť vo

Avšak, druhí sa skôr pohrávajú s myš-

videoklipe k tejto nahrávke.

lienkou, že ide o vyobrazenie takzva-

„Na mojom novom albume Trust sa

ného toxického vzťahu. Teda vzťahu,

mi najviac páči začlenenie tanca a

ktorý je naplnený neskutočnou, ba

snaha vytvoriť videá, ktoré nielen ba-

priam búrlivou vášňou, pričom aj na-

via, ale sú aj umeleckými dielami, kto-

priek občasným nezhodám si neve-

ré majú čo povedať,“ bližšie o svojej

dia jeden bez druhého predstaviť žiť.

tvorbe prezradil Sam Tsui pre portál

Ako všetci vieme, tak medzi láskou a

JustJaredJR.com.

nenávisťou skutočne existuje tenká

Dej videoklipu zachytáva príbeh

hranica. Záleží na partneroch, či do-

dvoch mužov vo vzťahu, keď sú emó-

kážu spolu prežívať šťastné chvíle aj

cie vykreslené práve skrz tanečné

zamračené dni. Vďaka nim sa totiž

umenie. Harmonická súhra textu,

často ukáže, aká silná láska vo vzťahu

hudby a tanca zanecháva u diváka

panuje.

hudobno-divadelný zážitok. Hlavných úloh sa zhostili samotný spevák Sam a jeho tanečný partner Valentino Vla-

Profile for Nomantinels

QYS magazín • JAR19  

QYS magazín • JAR19  

Advertisement